Opis systemu Macrologic Merit. Wersja dla Windows/Unix

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis systemu Macrologic Merit. Wersja dla Windows/Unix"

Transkrypt

1 Wersja dla Windows/Unix

2 Wszelkie prawa autorskie do niniejszego dokumentu oraz informacji w nim zawartych, w tym do elementów graficznych, niezastrzeżone przez podmioty trzecie, stanowią wyłączną własność Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4c. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Asseco Business Solutions S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie w jakikolwiek sposób, ujawnianie, rozpowszechnianie w całości lub w części, przekazywanie osobom trzecim kopiowanie bez uprzedniej pisemnej zgody Asseco Business Solutions S. A. jest zabronione. Wszelkie osoby, które weszły w posiadanie niniejszego dokumentu zobowiązane są do przestrzegania niniejszej klauzuli.

3 SPIS TREŚCI 1. ZAKŁADOWY PLAN KONT JEDNOLITY PLIK KONTROLNY WYDRUKI W SYSTEMIE MERIT SPORZĄDZANIE ZESTAWIEŃ WYMAGANYCH PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI DZIENNIK Wydruk zbiorczy dziennika Wydruk wybranego dziennika częściowego KSIĘGA GŁÓWNA I KSIĘGI POMOCNICZE Zestawienia obrotów i sald Kartoteka zapisów księgowych Zapisy księgowe konta Księgi pomocnicze SPRAWOZDANIA FINANSOWE KOSZTY ROZRACHUNKI KARTOTEKA ZAPISÓW KSIĘGOWYCH DLA OKRESU OD...DO... DOTYCZY KONTA ZESPOŁU 2 TYPU 200, 201, 202, ZESTAWIENIE PRZEKROCZENIA TERMINÓW PŁATNOŚCI DOKUMENTÓW NIEROZLICZONYCH NA DZIEŃ (WIEKOWANIE) ZESTAWIENIE ROZRACHUNKÓW STAN AKTUALNY NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ Z TERMINAMI ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ANALITYCZNYCH ZA OKRES OD DO (DLA KONT ROZRACHUNKOWYCH) POTWIERDZENIE SALDA - ODCINEK A, B ROZLICZANIE RÓŻNIC KURSOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z CAŁKOWITEJ LUB CZĘŚCIOWEJ PŁATNOŚCI ZAPASY - MODUŁ MAGAZYN DOKUMENTY OBROTU MAGAZYNOWEGO (PZ, WZ) ZASADY WYCENY ZAPASÓW Wycena na dzień nabycia Wycena rozchodu zapasów Stan zapasów na dowolny dzień Wiekowanie zapasów ŚRODKI PIENIĘŻNE z 18 SPIS TREŚCI

4 Copyright Asseco Poland S.A DOWODY OBROTU KASOWEGO (KP, KW) UJMOWANIE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ OPERACJI WYRAŻONYCH W WALUCIE OBCEJ ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE ŚRODKI TRWAŁE ZESTAWIENIE BIEŻĄCYCH DANYCH ŚRODKA TRWAŁEGO PRZYJĘCIE ŚRODKA TRWAŁEGO - OT LIKWIDACJA ŚRODKA TRWAŁEGO - LT KOREKTA WARTOŚCI ŚRODKA TRWAŁEGO WARTOŚCI, AMORTYZACJA I UMORZENIE TABELA PLANU AMORTYZACJI ARKUSZ POMOCNICZY SPISU Z NATURY LISTA RÓŻNIC DLA INWENTARYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH z 18 SPIS TREŚCI

5 Dokument zawiera skrócony opis funkcji systemu Macrologic Merit, istotnych z punktu widzenia polityki rachunkowości. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dokumentacja do systemu Macrologic Merit. 1. Zakładowy plan kont Praca w systemie Merit jest możliwa po wprowadzeniu stosowanego w danej jednostce gospodarczej planu kont. Po uzupełnieniu danych są one dostępne w postaci: Widoku na ekranie: w obszarze roboczym Ustawienia i parametryzacja Finanse Struktury księgowe [wybór roku] akcja KARTOTEKI zakładka Konta syntetyczne Wydruku syntetycznego obszar roboczy Ustawienia i parametryzacja Finanse Struktury księgowe [wybór roku] akcja KARTOTEKI zakładka Konta syntetyczne akcja Drukuj A. Plan kont - syntetycznie, Wydruku analitycznego planu kont: obszar roboczy Ustawienia i parametryzacja Finanse Struktury księgowe [wybór roku] akcja KARTOTEKI zakładka Konta syntetyczne akcja Drukuj B. Plan kont - analitycznie. Sposób definiowania kont syntetycznych oraz struktury analitycznej opisany jest w dokumentacji do systemu Macrologic Merit, dziedzina produktowa Finanse i księgowość. Program zawiera wzorcowy plan kont, który może być modyfikowany w zależności od potrzeb. Można dodawać konta syntetyczne i analityczne. Zmiany w budowie planu kont mogą być dokonywane tylko na przełomie lat obrotowych. Wydruk analitycznego planu kont zawiera numer i nazwy konta, nazwę słownika oraz długość konta tj. ilość poziomów analityki. Wydruk syntetycznego planu kont zawiera konto, nazwę konta, typ konta, charakter salda, określenie rodzaju kręgu kosztowego. 2. Jednolity Plik Kontrolny System Merit umożliwia wygenerowanie JPK dla ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, magazynów, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, faktur VAT. Oprócz generowania JPK dostępne są również inne funkcje związane z JPK: gromadzenie plików JPK, przeglądanie danych z plików XML w przyjaznej dla użytkownika formie, wysyłanie plików JPK, przygotowanych w dowolnym programie, na bramkę Ministerstwa Finansów, pobieranie urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO), archiwizowanie plików JPK i UPO. Zakładowy plan kont 5 z 18

6 3. Wydruki w systemie Merit Wydruki z programu Merit są zgodne z wymogami ustawy: strony wydruków są numerowane automatycznie (numer strony jest drukowany w stopce po prawej stronie); informacje na temat programu i wersji z jakiej pochodzą są drukowane w stopce po lewej stronie; każda strona wydruku zawiera podsumowanie wartości strony i wartości do przeniesienia; wydruk zawiera informacje z jakich okresów obrachunkowych dane pochodzą i datę sporządzenia wydruku (nagłówek prawa strona) oraz nazwę firmy (nagłówek lewa strona). Jeżeli przy tworzeniu wydruku określone zostały parametry wejściowe, to są one zaprezentowane na wydruku w nagłówku po lewej stronie tuż pod tytułem. 4. Sporządzanie zestawień wymaganych przez ustawę o rachunkowości 4.1. Dziennik Dziennik jest przeznaczony do rejestrowania poszczególnych operacji w porządku chronologicznym, tzn. w kolejności następowania po sobie operacji gospodarczych, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. W programie Merit prowadzone są dzienniki częściowe tożsame z rejestrami księgowymi. Zapisy w dzienniku umieszczane są równolegle z zapisami w księdze głównej i kartotece księgowań podczas wykonywania funkcji księgowania końcowego. Zapewniono w ten sposób jednoznaczne powiązanie zapisów w dzienniku ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi. Podczas procedury księgowania końcowego automatycznie nadawany jest numer pozycji w dzienniku. Numeracja pozycji dziennika jest dokonywana odrębnie w każdym okresie sprawozdawczym i każdym z dzienników częściowych poczynając zawsze od numeru 1 w każdym okresie i dzienniku. Uzgodnienie obrotów dziennika z obrotami kont księgi głównej umożliwiają wydruki dziennika zbiorczego oraz zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych, bądź analitycznych. W systemie Merit dziennik można uzyskać na trzy sposoby: Widok na ekranie: w obszarze roboczym Księgi rachunkowe zakładka Dziennik. Wydruk zbiorczy dziennika: w obszarze roboczym Księgi rachunkowe zakładka Dziennik akcja Wydruki dzienników B. Dziennik zbiorczy Wydruk dzienników częściowych: w obszarze roboczym Księgi rachunkowe zakładka Dziennik akcja Wydruki dzienników A. Dzienniki częściowe Wydruk zbiorczy dziennika Wydruk zbiorczy dziennika to: zsumowane obroty okresu poprzedniego, bieżącego i narastająco od początku roku po stronie Winien i Ma w każdym rejestrze księgowym (rejestr księgowy stanowi w programie Merit dziennik częściowy). 6 z 18 Wydruki w systemie Merit

7 Wydruk można uzyskać po wyborze w obszarze roboczym Księgi rachunkowe zakładki Dziennik, następnie po prawej stronie okna w części Dokumenty księgowe akcji Wydruki dzienników (przykładowy wydruk dziennika zbiorczego znajduje się w dokumentacji do systemu Merit) Wydruk wybranego dziennika częściowego Wydruk wybranego dziennika częściowego to: poszczególne pozycje dziennika w wybranym rejestrze księgowym, z nadanym automatycznie przy księgowaniu numerem pozycji w dzienniku, datą zapisu oraz datą wystawienia dokumentu, symbolem własnym dokumentu, kontem, kwotą i stroną zapisu, oraz identyfikatorem osoby odpowiedzialnej za treść zapisu (osoby księgującej końcowo dokument). Wydruk można uzyskać po wyborze w obszarze roboczym Księgi rachunkowe zakładki Dziennik, następnie po prawej stronie okna w części Dokumenty księgowe akcji Wydruki dzienników (przykładowy wydruk dziennika częściowego znajduje się w dokumentacji do systemu Macrologic Merit) Księga główna i księgi pomocnicze Konta księgi głównej określane zamiennie jako konta syntetyczne ustala kierownik jednostki w wykazie zakładowego planu kont. Do każdego konta syntetycznego może być prowadzona ewidencja szczegółowa (konta ksiąg pomocniczych) nazywana w programie Merit kontami analitycznymi. Zapisów księgowych dokonuje się w programie Merit jedynie na kontach analitycznych, bez potrzeby ich powielania na kontach syntetycznych. Dla zapisów na kontach analitycznych obowiązuje zasada podwójnego zapisu i zasada bilansowania się stron. Obroty i salda kont syntetycznych uzyskiwane są poprzez odpowiednie sumowanie zapisów na kontach analitycznych. Zapisy na kontach analitycznych można przeglądać w systemie Merit na ekranie lub sporządzać odpowiednie zestawienia: Widok na ekranie: w obszarze roboczym Księgi rachunkowe zakładka Zapisy. Wydruk zapisów księgowych dla aktualnego okresu obrachunkowego systematycznie w podziale na konta analityczne, z możliwością wybrania rejestru księgowego. Zawiera on informacje o dacie wprowadzenia dokumentu do systemu, numerze pozycji w dzienniku, rejestrze księgowym i numerze dokumentu w nim oraz treść operacji kwotę po stronie WN i MA, walutę, kurs po jakim obliczono wartość w PLN, wartość w walucie po stronie WN i MA, typ, identyfikator, datę otwarcia i termin płatności rozrachunku. Wydruk dostępny wg ścieżki: Księgi rachunkowe dowolna z zakładek Zapisy/ Konta analityczne/ Obroty kont/ Obroty kont walutowych akcja Raporty Wydruk kartoteki księgowań A. Miesięczna kartoteka księgowań. Wydruk zapisów w podziale na konta analityczne: w obszarze roboczym Księgi rachunkowe dowolna z zakładek Zapisy/ Konta analityczne/ Obroty kont/ Obroty kont walutowych akcja Raporty Wydruk kartoteki księgowań B. Roczna kartoteka księgowań. Zawiera informacje o dacie wprowadzenia dokumentu do systemu, numerze pozycji w dzienniku, rejestrze księgowym i numerze dokumentu w nim oraz treść operacji kwotę po stronie WN i MA, walutę, kurs po jakim obliczono wartość w PLN, wartość w walucie po stronie WN i MA, typ, identyfikator, datę otwarcia i termin płatności rozrachunku. 7 z 18 Sporządzanie zestawień wymaganych przez ustawę o rachunkowości

8 Parametry wydruku o o Przedział okresów, za jakie będzie drukowane zestawienie np. Okres od 0 (Bilans otwarcia), Okres do - 3 (miesiąc marzec), Konta, których zapisy będą drukowane: Prefix konta to wybrana ilość znaków symbolu kont z jakich tworzymy wydruk np. wpisanie 1 wyselekcjonuje zapisy na wszystkich kontach zespołu jeden, 10 wszystkich zapisów kont rozpoczynających się od 10. Selekcja umożliwia wybranie kont prezentowanych na wydruku z listy wszystkich kont (ENTER na każdym wybranym koncie, po ukończeniu selekcji naciskamy ESC, a wydruk zostaje wygenerowany) Maska konta pozwala na wybranie kilku kont, np. wpisanie w polu maska konta wartości 5??-ADM????????????? Spowoduje, że na wydruku otrzymamy zapisy na wszystkich kontach zespołu 5, w których analityce występuje skrót oddziału ADM Zestawienia obrotów i sald Zestawienia obrotów i sald dostępne są w programie Merit przede wszystkim w postaci wydruków. Na ekranie można obejrzeć obroty i salda dla każdego konta analitycznego po wyborze opcji: w obszarze roboczym Księgi rachunkowe zakładka Konta analityczne. Obroty i salda wybranych kont analitycznych prezentowane są też po wyborze zakładki Obroty kont. Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych. Zawiera w ujęciu syntetycznym wartości po stronie WN i MA bilansu otwarcia, WN i Ma obrotów bieżącego okresu, WN i MA obrotów narastająco i salda. Wydruk dostępny jest według ścieżki: Księgi rachunkowe dowolna z zakładek Zapisy/ Konta analityczne/ Obroty kont/ Obroty kont walutowych akcja Raporty Zestawienia obrotów i sald Wydruk C. konta syntetyczne. Parametry wydruku: o o o Wartość obrotów narastająco Tak/Nie: wartość Tak oznacza iż obroty narastająco na wydruku będą naliczone łącznie z Bilansem Otwarcia, wartość Nie oznacza iż obroty narastająco na wydruku naliczone będą bez Bilansu otwarcia, Rodzaj kont jakie mają być uwzględnione na zestawieniu (rodzaj wprowadzany przy definiowaniu planu kont): pozabilansowe, bilansowe, wszystkie. Sposób naliczania salda kont aktywno-pasywnych (charakter salda wprowadzona jest prze definiowaniu planu kont): wartość = TAK naliczone zostaną salda rozwarte (podwójne), wartość = NIE naliczone i zaprezentowane na wydruku zostaną salda zwarte (per salda). 8 z 18 Sporządzanie zestawień wymaganych przez ustawę o rachunkowości

9 Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych 1. Zawiera w ujęciu analitycznym wartości po stronie WN i MA bilansu otwarcia, obrotów bieżącego okresu, obrotów narastająco i salda: Księgi rachunkowe / zestawienie Obrotów i sald / (B) konta analityczne. Parametry wydruku: o o o Wartość obrotów narastająco: równa = TAK - obroty narastająco na wydruku będą naliczone łącznie z Bilansem Otwarcia, równa = NIE - obroty narastająco na wydruku naliczone będą bez Bilansu otwarcia, Rodzaj kont jakie mają być uwzględnione na zestawieniu (rodzaj wprowadzany przy definiowaniu planu kont): pozabilansowe, bilansowe, wszystkie. Konkretny wybór konta poprzez prefix konta, selekcję pojedynczych kont lub maskę (patrz opis przy księdze głównej). Wydruk zawiera następujące informacje: nazwę firmy (użytkownika) nazwę programu, nazwę programu finansowo księgowego i numer jego wersji, określenie okresu, z jaki sporządza się zestawienie obrotów i sald, numerację stron (typu 1 z 5, 2 z 5, 3 z 5...5), data i godzina wydruku, symbole i nazwy kont, bilans otwarcia (Wn, Ma), obroty okresu bieżącego (bez BO lub z BO określa się generując dokument), obroty narastająco, saldo (Wn, Ma), podsumowanie strony, kwoty do przeniesienia, kwoty z przeniesienia, podsumowanie narastająco Kartoteka zapisów księgowych Wydruk w podziale na konta analityczne zawiera w szczególności: nazwę programu, numerację stron (typu 1 z 6, 2 z 6, 3 z 6...6), data i godzina wydruku, symbol konta, rejestr/pozycja, data operacji, data zapisu, 9 z 18 Sporządzanie zestawień wymaganych przez ustawę o rachunkowości

10 opis dokumentu (określający rodzaj i nr dokumentu), operacje Wn, Ma, obroty narastająco dla danego konta analitycznego, podsumowanie obrotów Wn i Ma Zapisy księgowe konta Wydruk zawiera w szczególności: nazwę programu, numerację stron (typu 1 z 6, 2 z 6, 3 z 6...6), data i godzina wydruku, symbol konta, rejestr/pozycja, data operacji, data zapisu, opis dokumentu (określający rodzaj i nr dokumentu), operacje Wn, Ma, suma strony, kwota do przeniesienia, kwota z przeniesienia, obroty narastająco wszystkich zapisów w księgach rachunkowych, saldo wszystkich zapisów w księgach rachunkowych Księgi pomocnicze Kartoteka rozrachunków: w obszarze roboczym Rozrachunki zakładka Wg kont akcja Raporty Zestawienia z rozrachunków do wyboru w zależności od potrzebnych informacji. Rejestry VAT: w obszarze roboczym Rejestry VAT Raporty dostępne są analizy i wydruki w zależności od potrzebnych informacji. Kartoteka list płac: w obszarze roboczym Listy płac Raporty kasowe: w obszarze roboczym Raporty kasowe Środki trwałe: w obszarze roboczym Kartoteka środków zakładki: Środki trwałe/ Środki niskocenne / Kartoteka uproszczona (do szybkiej rejestracji środków) / Klasyfikacje dodatkowe (widok środków według klasyfikacji definiowanych przez użytkownika). Dokumenty magazynowe: w obszarze roboczym Dokumenty magazynowe zakładki: Dokumenty/ Stany magazynowe / Stany opakowań/ Wszystkie dokumenty/ Pozycje dokumentów 10 z 18 Sporządzanie zestawień wymaganych przez ustawę o rachunkowości

11 Dokumenty sprzedaży: w obszarze roboczym Dokumenty sprzedaży zakładki: Stany magazynowe/ Zlecenia/ Pozycje dokumentów Dokumenty zakupu: w obszarze roboczym Dokumenty zakupu i wewnętrzne zakładki: Dokumenty/ Stany magazynowe/ Pozycje dokumentów. 5. Sprawozdania finansowe System generuje automatycznie następujące sprawozdania finansowe pod warunkiem prawidłowego przypisania kont lub wyróżników księgowych: bilans, rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny i porównawczy). rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia, bezpośrednia) zmiany w kapitale Sprawozdania finansowe zawierają bilans otwarcia, wartości narastająco. 6. Koszty System pozwala na prowadzenie kosztów w układach: rodzajowym kalkulacyjnym rodzajowo-kalkulacyjnym Wybór sposobu należy do użytkownika systemu Merit. Program kontroluje rozliczanie kosztów w kręgu kosztów. 7. Rozrachunki W zakresie rozrachunków Merit odpowiada obowiązującym przepisom ustawy o rachunkowości. System pozwala na jednoczesne ujmowanie rozrachunków w PLN jak i w walucie obcej Kartoteka zapisów księgowych dla okresu od...do... dotyczy konta zespołu 2 typu 200, 201, 202, 203 Wydruk umożliwia uzyskanie informacji w zakresie m.in. historii operacji Wn i Ma za dany okres w PLN i równolegle w walucie obcej (również Wn i Ma). W zestawieniu znajdują się informacje: opis pozycji, data dokumentu, typ dowodu księgowego, 11 z 18 Sprawozdania finansowe

12 rodzaj i nr dokumentu źródłowego, nr konta, kwota WN, kwota Ma. Zestawienie wyodrębnia stan początkowy oraz stan końcowy Zestawienie przekroczenia terminów płatności dokumentów nierozliczonych na dzień (wiekowanie) Zestawienie umożliwia uzyskanie informacji w zakresie tzw. wiekowania należności lub zobowiązań wg poszczególnych dokumentów (faktur) z podsumowaniem danych w podziale na poszczególnych kontrahentów. Zestawienie zawiera datę dokumentu (czyli datę wystawienia dokumentu), nr i nazwę skróconą kontrahenta, oraz należności/zobowiązania przeterminowane wg grup wiekowych w zdefiniowanych przedziałach czasowych. System umożliwia wygenerowanie zestawienia na dowolny dzień Zestawienie rozrachunków Stan aktualny należności i zobowiązań z terminami Zestawienie umożliwia uzyskanie informacji w zakresie operacji rozliczonych i nierozliczonych na dany dzień. Zestawienie zawiera: datę dokumentu, termin płatności, identyfikator kontrahenta, rodzaj dokumentu, nr dokumentu, datę dokumentu, kwotę dokumentu, kwotę pozostałą do rozliczenia, kwotę rozliczoną Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych za okres od do (dla kont rozrachunkowych) Wydruk jest typowym zestawieniem obrotów i sald w ujęciu analitycznym wg kontrahentów (odbiorców/dostawców) Potwierdzenie salda - odcinek A, B Wydruk Odcinek A zawiera m.in. wskazanie na nadawcę, adresata, symbol waluty, komentarz wzywający do potwierdzenia salda na dany dzień, specyfikację salda, miejsce na datę, pieczęć. Wydruk Odcinek B zawiera m.in. wskazanie na nadawcę, adresata, potwierdzenia salda na dany dzień, specyfikację salda, miejsce na datę, pieczęć. Rozrachunki 12 z 18

13 7.6. Rozliczanie różnic kursowych wynikających z całkowitej lub częściowej płatności Do rozliczania różnic kursowych służy schemat, automatycznie tworzący dokumenty księgowe związane z różnicami kursowymi. Schemat można uruchomić bezpośrednio w dokumencie księgowym lub na koniec miesiąca, za pomocą dokumentu PK. 8. Zapasy - Moduł Magazyn System Merit (Dziedzina Obsługa magazynu) umożliwia prowadzenie rozchodu magazynu przy zastosowaniu metod: FIFO, LIFO średnia ważona, dostaw i cen ewidencyjnych. Dokumenty magazynowe można w łatwy sposób zidentyfikować (dostępne są połączenia między dokumentami) Dokumenty obrotu magazynowego (PZ, WZ) Dokumenty obrotu magazynowego (w Dziedzinie Obsługa magazynu) wygenerowane przez system zawierają zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o rachunkowości wymagane dane: określenie rodzaju dowodu, jego numer ewidencyjny, określenie stron dokonujących operacji gospodarczej, opis operacji oraz jej wartość i ilość określoną także w jednostkach naturalnych, podpis wystawcy dokumentu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów Zasady wyceny zapasów Wycena na dzień nabycia W Merit w Dziedzinie Obsługa magazynu zapasy na dzień nabycia lub wytworzenia można ujmować w systemie według: ceny zakupu, ceny nabycia, stałej ceny ewidencyjnej. Jest to zgodne z art. 28 ust 11 pkt.1, art.34 ust. 1 pkt. 1, art. 34 ust. 2 ustawy o rachunkowości Wycena rozchodu zapasów Wycenę rozchodu zapasów w systemie można dokonać metodą FIFO pierwsze weszło pierwsze wyszło LIFO ostatnie weszło pierwsze wyszło, średniej ważonej, metodą dostaw oraz metodą cen ewidencyjnych. 13 z 18 Zapasy - Moduł Magazyn

14 Nie jest możliwe wprowadzenie dokumentu rozchodu zanim nie zostanie wprowadzony dokument przychodu, tzn. nie jest możliwe powstanie ujemnego salda stanu towarów w magazynie. Wprowadzanie dokumentów magazynowych z wcześniejszą data, niż data rozliczonego dokumentu jest przez system blokowana po wcześniejszym ustawieniu parametrów programu. Wartość sprzedanych towarów jest ujmowana w ewidencji księgowej automatycznie (dzięki odpowiednim parametrom przypisanym do dokumentów WZ). Wartość kosztu sprzedanych towarów jest ustalana automatycznie przez system na podstawie wydanej ilości wskazanej w dokumencie WZ zgodnie z przypisaną metodą rozchodu z magazynu. W każdym momencie można uzyskać informację o wszystkich dokumentach WZ, do których nie wystawiono faktur Stan zapasów na dowolny dzień W systemie Merit można sporządzić wydruk prezentujący ilościowo-wartościowe stany zapasów na dowolny dzień dla poszczególnych zapasów Wiekowanie zapasów Wydruk wiekowania zapasów prezentuje wartość poszczególnych asortymentów wg wybranych grup wiekowych poszczególnego asortymentu, w podziale na przedziały czasowe od momentu przyjęcia danego rodzaju asortymentu do magazynu. Istnieje możliwość własnej definicji określenia przedziałów czasowych do wiekowania zapasów. 9. Środki pieniężne 9.1. Dowody obrotu kasowego (KP, KW) Dokumenty obrotu kasowego (w Dziedzinie Kasa) wygenerowane przez system zawierają: określenie rodzaju dowodu (KP, KW), numer ewidencyjny, datę dokonania operacji, wartość operacji, opis operacji, nazwę i numer kontrahenta, określenie strony księgowania Wn lub Ma wraz z kwotą dowodu w PLN i walucie, określenie, jakiego raportu kasowego dotyczą wraz z numerem pozycji w raporcie kasowym, miejsce na podpis stron dokonujących operacji gospodarczej (wystawiającego, sprawdzającego, zatwierdzającego), określenie daty dokonania wydruku. Wydruk raportów kasowych zawiera dane, takie jak: Środki pieniężne 14 z 18

15 data dokumentu źródłowego, numer dokumentu źródłowego, nazwę kontrahenta, poprzedni i obecny stan kasy, podsumowanie obrotów, wyszczególnione nr dokumentów KP i KW, kwoty przychodu i rozchodu, podsumowanie przychodów i rozchodów, stan początkowy i końcowy raportu, miejsce na podpis osoby sporządzającej i sprawdzającej, określenie strony wpłaty / wypłaty, treść operacji składających się na raport kasowy Ujmowanie w ewidencji księgowej operacji wyrażonych w walucie obcej System umożliwia równoczesne ujmowanie w księgach operacji wyrażonych w walucie obcej oraz w PLN. System umożliwia wycenę środków pieniężnych w walucie obcej po kursie średnim NBP, po kursie kupna lub zakupu definiowanym ręcznie lub po dowolnym kursie wprowadzanym ręcznie. Raport kasowo-bankowy za określony okres generowany z księgi głównej może służyć jako dokument inwentaryzacji kasy na dany moment. Wycena środków pieniężnych odbywa się automatycznie, ale to użytkownik decyduje, w którym momencie uruchomi ustalanie różnic. Można zdefiniować proces, który będzie sugerował użytkownikowi kolejne kroki podczas zamykania miesiąca. W raporcie kasowym wyróżnione są następujące rodzaje operacji: wpłata, przyjęcie zapłaty za fakturę, zwrot części zaliczki, wydanie zaliczki, zapłata kontrahentowi. 10. Rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe kosztów odbywają się się automatycznie, po uprzednim uzupełnieniu pól dotyczących liczby okresów rozliczania w czasie. Rozliczenie kosztów w czasie odbywa się poprzez ustawiony schemat księgowy, który dokonuje odpisania ustalonej kwoty z konta RMK w koszty. Rozliczenia międzyokresowe kosztów funkcjonują podobnie do rozrachunków. Zaksięgowanie RMK w danym miesiącu wymaga udziału użytkownika należy wywołać PK księgującego RMK w czasie. Podobna obsługa dotyczy RMP i rozliczania przychodów w czasie. 15 z 18 Rozliczenia międzyokresowe

16 11. Środki trwałe Zestawienie bieżących danych środka trwałego Wydruk zawiera m.in. nazwę środka trwałego, klasyfikację KŚT, określoną stawkę amortyzacji bilansowej i podatkowej, określenie dnia na jaki sporządzono zestawienie, numer inwentarzowy, numer dowodu przyjęcia środka trwałego OT datę zakupu i datę przyjęcia do eksploatacji, aktualną wartość brutto, umorzenie, wartość netto w podziale na bilansową i podatkową, wybraną metodę amortyzacji Przyjęcie środka trwałego - OT Wydruk przedstawia następujące m.in. informacje: nazwę środka trwałego, numer inwentarzowy środka trwałego, datę zakupu, datę przyjęcia do użytkowania, wartość podatkową, wartość bilansową, stawkę amortyzacji podatkową, stawkę amortyzacji bilansową, numer klasyfikacji KŚT, miejsce na podpisy komisji i orzeczenie Likwidacja środka trwałego - LT Wwydruk zawiera m.in. następujące informacje: nazwa środka trwałego, dane decyzyjne komisji likwidacyjnej (orzeczenie), datę likwidacji (określoną jako data wprowadzenia / data obowiązywania), wartość bilansową i podatkową, umorzenie bilansowe i podatkowe Korekta wartości środka trwałego Wydruk zawiera następujące informacje: dane identyfikacyjne środka trwałego, określenie typu dokumentu (korekta dodatnia lub ujemna), datę wprowadzenia i datę obowiązywania. Z modułu środki trwałe możliwe jest również wygenerowanie dokumentu przypisania użytkownikowi, zmiany grupy środka, zmiany miejsca użytkowania, zmiany metody amortyzacji, zmiany sezonów amortyzacji Wartości, amortyzacja i umorzenie Wydruk umożliwia wyodrębnienie wartości początkowej środków trwałych (wskazanej jako wartość inwentarzowa ) na określony moment, umorzenia i wartości netto odrębnie w ujęciu bilansowym i podatkowym. Wydruk zawiera również m.in. datę przyjęcia środka trwałego do eksploatacji, nr inwentarzowy środka trwałego i grupę rodzajową, nazwę środka trwałego, przyjętą metodę i stawkę amortyzacji bilansowej i podatkowej. Wydruk zawiera zbiorcze dane o posiadanych środkach trwałych w danej grupie rodzajowej. Ze sporządzonego wydruku można uzyskać informacje o przyjętej podstawie amortyzacji, amortyzacji za miesiąc, amortyzacji narastająco. Środki trwałe 16 z 18

17 11.6. Tabela planu amortyzacji Wydruk zawiera informacje o numerze inwentarzowym, nazwie amortyzowanego środka trwałego, jednostce księgowej oraz wartości amortyzacji w poszczególnych miesiącach wraz z podsumowaniem Arkusz pomocniczy spisu z natury Wydruk zawiera nr inwentarzowy środka trwałego, nazwę środka trwałego, datę zakupu, i cenę. Wydruk zawiera także miejsce na podpis osoby spisującej dana pozycję, miejsce na uwagi, miejsce na podpisy komisji inwentaryzacyjnej, innych osób obecnych przy spisie oraz podpis osoby materialnie odpowiedzialnej i osoby dokonującej wycenę Lista różnic dla inwentaryzacji środków trwałych Wydruk zawiera informacje o nazwie, numerze inwentarzowym środka trwałego, numerze arkusza i pozycji arkusza, dacie zakupu, określenie niedobór/nadwyżka oraz miejsce na podpisy komisji inwentaryzacyjnej oraz innych osób obecnych przy spisie. Niedobory inwentaryzacyjne wyliczane są automatycznie przez system. Nadwyżki inwentaryzacyjne należy przyjąć ręcznie na stan, po rozliczeniu inwentaryzacji, według wyceny właściwego wydziału. Następnie dokonuje się dekretacji operacji do ksiąg. Wykaz środków trwałych w budowie z podaniem wysokości nakładów poniesionych od momentu jej rozpoczęcia oraz przewidywanego okresu zakończenia Zaleca się, aby nakłady na środki trwałe w budowie rejestrować bezpośrednio w Księdze Głównej, na koncie analitycznym, pozwalającym na identyfikowanie nakładu na konkretny środek trwały. Środki trwałe 17 z 18

18 Asseco Business Solutions S.A. ul. Ignacego Kłopotowskiego Warszawa tel.: macrologic.pl

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

2. Sporządzanie zestawień wymaganych przez ustawę

2. Sporządzanie zestawień wymaganych przez ustawę (wersja dla DOS) Producent: Macrologic S.A. Dokument ten zawiera skrócony opis algorytmów, niektórych funkcji i procedur systemu FIKS, istotnych z punktu widzenia ustawy o rachunkowości. Poniżej wymienione

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa załącznik do uchwały 26/R/07 Na postawie art. 4 ust.1, ust.2 oraz art. 50 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu Zasady ( polityki) rachunkowości wraz z metodami wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego dla projektów

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Polityka zatwierdzona Uchwałą Nr 11/II/ZG/2017 Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2017 r. (załącznik 9) Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasady ewidencji oraz rozliczeń podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne.

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r.. I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. 1 1. Zasady prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie bilansu otwarcia

Wprowadzanie bilansu otwarcia Wprowadzanie bilansu otwarcia Przenosząc księgi z innego programu lub zaczynając księgowania w wersji elektronicznej musisz wprowadzić Bilans Otwarcia. Bilans otwarcia to inaczej salda kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2010 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2010 roku

Zarządzenie Nr 8/2010 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2010 roku Zarządzenie Nr 8/2010 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości Oznaczenie kwalifikacji: A.36 Numer zadania: 02 Wypełnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Księga główna i pomocnicza

Księga główna i pomocnicza Księga główna i pomocnicza Moduł Finanse i Księgowość służy do pełnej obsługi księgowości finansowej i zarządczej w instytucjach i przedsiębiorstwach każdego rodzaju. Przy jego pomocy można realizować

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości Oznaczenie kwalifikacji: A.36 Numer zadania: 01 Wypełnia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości Oznaczenie kwalifikacji: A.36 Numer zadania: 03 Wypełnia

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy w Śliwicach prowadzone są w Referacie Księgowości w Urzędzie Gminy w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r.

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Zarządzenie Nr 26/2000 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Aneks Nr 1/2000 do Zarządzenia Nr 39/99 z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów księgowych przy prowadzeniu ksiąg

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Niniejsze zasady mają na celu przedstawienie obowiązujących w Gminie Damnica:

WPROWADZENIE. Niniejsze zasady mają na celu przedstawienie obowiązujących w Gminie Damnica: Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2011 Wójta Gminy Damnica z dnia 6 kwietnia 2011r. Zasady rachunkowości w zakresie wykorzystania środków na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty

1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty 1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty Wprowadzone dokumenty można każdym momencie przeglądać, poprawiać i zmieniać. Dokonuje się tego w następujący sposób: Dokumenty Przeglądanie Bufor Wszystkie lub

Bardziej szczegółowo

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 29 5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 5.1 Istota i zakres Do zasadniczych atrybutów wyróżniających

Bardziej szczegółowo

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY.

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 973/Fn/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 -

Bardziej szczegółowo

Zasady ( Polityka ) rachunkowości

Zasady ( Polityka ) rachunkowości Załącznik Nr 7 do REGULAMINU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 4 im. I Armii Wojska Polskiego Zasady ( Polityka ) rachunkowości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. I Armii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Miejskim w Opocznie.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA WYDZIAŁU PODATKÓW I OPŁAT URZĘDU MIASTA KRAKOWA

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA WYDZIAŁU PODATKÓW I OPŁAT URZĘDU MIASTA KRAKOWA Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 3346/2010 Prezydenta Miasta Krakowaz dnia 30 grudnia 2010 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA WYDZIAŁU PODATKÓW I OPŁAT URZĘDU MIASTA KRAKOWA Zasady rachunkowości stosowane w Wydziale

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA: Szkolenie księgowość od podstaw do samodzielnej księgowości TERMIN SZKOLENIA: 21.12.2016-10.02.2017 LP TEMAT ZAJĘĆ TREŚĆ SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym

Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym Ewidencja wartościowa towarów w punktach sprzedaży detalicznej - jak wyliczać i księgować odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w rozbiciu na stawki VAT? Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna

Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość 2 TE 1,2 Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna 1 Zasady obrotu pieniężnego. definicja obrotu pieniężnego. 2 Obrót gotówkowy i jego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE EDISON S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013.

RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE EDISON S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013. RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013. EDISON S.A. 1 Spis treści A. Wprowadzenie do sprawozdanie finansowego... 3 B. Bilans...

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy Zadanie 3.1. Na 1 stycznia stany początkowe wybranych kont aktywów pieniężnych i rozrachunków jednostki gospodarczej przedstawiały się następująco: Kasa Dt 1.500 zł Rachunek bankowy Dt 14.000 zł Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru Kurs: Samodzielny Księgowy na Księgach Handlowych- podstawy Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru 1 Zasada wzrastającej wymagalności dotyczy: a budowy pasywów b budowy aktywów c terminów płatności

Bardziej szczegółowo

KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA

KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA Grupy kont Ponieważ grupowanie kont według symboli nie zawsze odzwierciedla ich miejsce w strukturze bilansu, dla zwiększenia przejrzystości zestawień możemy segregować

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ

I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 8 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ... 11 1.1. Podstawa prawna rachunkowości w Polsce... 11 1.2. Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości... 12 1.3. Istota

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Polityka rachunkowości dla Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych.

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacja gospodarcza Udokumentowany fakt, zdarzenie gospodarcze, dające się wyrazić wartościowo, powodując zmiany w stanie aktywów i pasywów jednostki

Bardziej szczegółowo

ustawą o rachunkowości.

ustawą o rachunkowości. BDMB Systemy Informatyczne Uwagi dotyczące zgodności jednolitego pliku kontrolnego: JPK_KR z ustawą o rachunkowości. Organizacja ksiąg rachunkowych wynikająca ze struktury pliku JPK_KR zawartej w Schemat_JPK_KR(1)_v1-0

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów (1) - Teoria i zasady rachunkowości

Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów (1) - Teoria i zasady rachunkowości KURS Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów (1) - Teoria i zasady rachunkowości Miasto: Poznań Data rozpoczęcia: 22.06.2019 Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów (1) - Teoria i zasady rachunkowości

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości Oznaczenie kwalifikacji: A.36 Numer zadania: 03 A.36-03-16.05

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość Aktywa pieniężne

Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się także naliczone odsetki od aktywów

Bardziej szczegółowo

KONTO KSIĘGOWE KSIĘGI RACHUNKOWE. dr Marek Masztalerz. chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych DZIENNIK

KONTO KSIĘGOWE KSIĘGI RACHUNKOWE. dr Marek Masztalerz. chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych DZIENNIK KONTO KSIĘGOWE dr Marek Masztalerz KSIĘGI RACHUNKOWE DZIENNIK KSIĘGA GŁÓWNA KSIĘGI POMOCNICZE ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD INWENTARZ chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych

Bardziej szczegółowo

Kod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr

Kod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Magazyn Wprowadź bilanse otwarcia, transakcje magazynowe bez faktur (przychodzące, wychodzące, przesunięcia międzymagazynowe) oraz generuj różnego rodzaju raporty

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI DLA URZĘDU GMINY DAMASŁAWEK

ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI DLA URZĘDU GMINY DAMASŁAWEK Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or 0152-22/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 27 października 2010 r. ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI DLA URZĘDU GMINY DAMASŁAWEK 1. Ilekroć jest mowa o: budżecie jednostki

Bardziej szczegółowo

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz. U. poz.1344).

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz. U. poz.1344). Zarządzenie Nr 30 /2017/2018 Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości dla Zespołu Szkolnego Przedszkolnego w

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI DLA URZĘDU GMINY DAMASŁAWEK

ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI DLA URZĘDU GMINY DAMASŁAWEK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0050.23.2017 Wójta Gminy Damasławek z dnia 21 marca 2017 r. ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI DLA URZĘDU GMINY DAMASŁAWEK 1. Ilekroć jest mowa o: - budżecie jednostki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Stosowana w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku Na podstawie postanowień art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

Za okres od...01.01.2008... do...31.12.2008... Sprawozdanie finansowe obejmuje : **

Za okres od...01.01.2008... do...31.12.2008... Sprawozdanie finansowe obejmuje : ** Podstawa prawna :Art. 45 i dalsze przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym załącznik nr 1 po nowelizacji obowiązującej od 1 stycznia 2002 r. ( Dz. U. Nr 121 z 1994 r., poz. 591

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 1 Do zarządzenia nr 245/09 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2009 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych

Bardziej szczegółowo

290 Odpisy aktualizujące należności

290 Odpisy aktualizujące należności 760 Pozostałe przychody 90 Odpisy aktualizujące należności 76 Pozostałe koszty a 4a a 750 Przychody finansowe 75 Koszty finansowe a 4a a 0 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami Należności z tytułu dochodów

Bardziej szczegółowo

Księgi rachunkowe. Księgi rachunkowe. Księgi rachunkowe. Księgi rachunkowe - dziennik KSIĘGI RACHUNKOWE

Księgi rachunkowe. Księgi rachunkowe. Księgi rachunkowe. Księgi rachunkowe - dziennik KSIĘGI RACHUNKOWE Księgi rachunkowe KSIĘGI RACHUNKOWE Autor: mgr inż. Agata Łuczak Księgi rachunkowe prowadzi się w języku i w walucie polskiej Księgi rachunkowe należy prowadzić w siedzibie jednostki(lub oddziału jednostki

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

System Finansowo Księgowy

System Finansowo Księgowy itusfk System Finansowo Księgowy System itus FK jest narzędziem wspomagającym zarządzanie firmą w części finansowo-księgowej. Pozwala na usprawnienie procedur i efektywniejsze zarządzanie w firmach różnych

Bardziej szczegółowo

Zasady sporządzania dokumentów księgowych w jsfp

Zasady sporządzania dokumentów księgowych w jsfp Zasady sporządzania dokumentów księgowych w jsfp Przykłady wzorów z praktycznym komentarzem BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH Jarosław Jurga Zasady sporządzania dokumentów księgowych w jsfp Przykłady wzorów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2017 Burmistrza Miłakowa z dnia 26 października 2017 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2017 Burmistrza Miłakowa z dnia 26 października 2017 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2017 Burmistrza Miłakowa z dnia 26 października 2017 roku Polityka rachunkowości dla Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

2) Urząd Gminy Subkowy działa na podstawie regulaminu organizacyjnego.

2) Urząd Gminy Subkowy działa na podstawie regulaminu organizacyjnego. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 96/10 Wójta Gminy Subkowy z dnia 31 grudnia 2010 r. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1.Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości Oznaczenie kwalifikacji: A.36 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Numer PESEL zdającego* Wypełnia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH KURSU KSIĘGOWOŚĆ

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH KURSU KSIĘGOWOŚĆ Biuro projektu pn. Bierny dziś aktywny jutro informuję, o terminach rozpoczęcia kursów/szkoleń wg. potrzeb. HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH KURSU KSIĘGOWOŚĆ Ilość uczestników: 4 Czas trwania kursu: 120 h Data

Bardziej szczegółowo

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, natomiast okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, natomiast okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy. ZARZĄDZENIE Nr 7/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 3 września 2012 określające politykę rachunkowości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO Ustala się następujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI dla Urzędu Gminy w Damasławku

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI dla Urzędu Gminy w Damasławku Załącznik do Zarządzenia Nr Or 0152/32/08 Wójta Gminy Damasławek z dnia 18 sierpnia 2008r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI dla Urzędu Gminy w Damasławku 1. Zakładowy plan kont opracowano na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA WSTĘP RACHUNKOWOŚĆ Przedmiot - majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania, koszty, przychody i wynik finansowy działalności gospodarczej w określonym czasie; Rachunkowość dzieli się na finansową

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1.

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady prowadzenia przez Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowosci Oznaczenie kwalifikacji: A.36 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE LUTY

Bardziej szczegółowo