OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (numery działek lub inne określenie terenu objętego uwagą) OBRĘB Nr działki Krowodrza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (numery działek lub inne określenie terenu objętego uwagą) OBRĘB Nr działki Krowodrza"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 1377/2018 Prezydenta Miasta Krakoa z dnia r. WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG I PISM ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU REJON FORTU BRONOWICE W KRAKOWIE ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU REJON FORTU BRONOWICE Ponone yłożenie do publicznego glądu projektu planu raz z prognozą oddziałyania na środoisko odbyło się okresie od dnia 26 marca 2018r. do dnia 25 kietnia 2018r. Termin noszenia uag dotyczących pononie ykładanego projektu planu oraz prognozy oddziałyania na środoisko do tego projektu planu określony ogłoszeniu i obieszczanych tej spraie upłynął z dniem 9 maja 2018r. W. terminie zostały złożone uagi i pisma yszczególnione poniższym ykazie. TREŚĆ dokumentacji 1 SPRAWIE ROZPATRZENIA DO (informacje i yjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uag i pism zakresie uag uzględnionych częścioo, nieuzględnionych, nieuzględnionych częścioo) NIE [ ]* Cześć 1. Uagi dotyczące obszaru MWn/MN.l. 1) Plan ytycza obszar MWn/MN.l bezpośrednim sąsiedztie budynkó jednorodzinnych (ul. Krakusó 7 i 18, ul. Kmietoicza 12 i 17), odległości zaledie kilku metró od istniejących zabudoań jednorodzinnych. Jest to roziązanie nie do przyjęcia, skrajny sposób płyające bezpośrednio i pośrednio na mieszkańcó i łaścicieli / nieruchomości, z poodó ymienionych poniżej: a) Obniżenie jakości życia mieszkańcó / oraz noopostałych budynkó ziązane z uderzającą bliskością planoanej zabudoy ielorodzinnej od granicy spomnianych yżej działek, a ynikające z: Pogorszenia aloró krajobrazoych od strony północnej i północno schodniej: dotychczasoy idok na piękne drzea zostanie zastąpiony noymi zabudoaniami; Ziększenia poziomu hałasu sąsiedztie; Pogorszenia arunkó naturalnych yniku ograniczenia liczby siedlisk ptakó od strony północnej / działek; Obniżenia poziomu pryatności życia mieszkaniach oraz ogrodach / nieruchomości spoodoanego ystaieniem ich na idok 172, 167/47, 171, 169, cały obszar planu; (działka nr 167/47 obr. 2 nie idnieje eidencji gruntó i budynkó) 2 MWn/ MN.1, MN.2, MN.3 Ad.1 Nieuzględniona Ad. 1. Celem planu jest: yznaczenie zasad zagospodaroania terenó okołofortecznych jako przestrzeni publicznych dla potrzeb rekreacji i ypoczynku mieszkańcó; storzenie możliości ykorzystania zabytkoych obiektó Fortu Bronoice - rehabilitacja zespołu fortecznego i jego otoczenia poprzez racjonalne zagospodaroanie; ustalenie zasad kształtoania noej zabudoy yposażonej infrastrukturę społeczną, z uzględnieniem ysokiego skaźnika terenu poierzchni biologicznie czynnej strefie kształtoania systemu przyrodniczego. Znaczna część obszaru projektu planu została przeznaczona pod teren zieleni urządzonej ZPf.1 o podstaoym przeznaczeniu pod zieleń toarzyszącą obiektom Fortu nr 7 Bronoice oraz tereny ZP.1 i ZP.2 o podstaoym przeznaczeniu pod publicznie dostępny park. Minimalny skaźnik terenu biologicznie czynnego ynosi 80% terenach ZPf.1 i ZP.1. W terenie zieleni urządzonej ZP.1 dopuszcza się możliość lokalizacji terenoych obiektó i urządzeń sportoych, natomiast terenie ZPf.1 dopuszcza się odbudoę obiektó fortecznych Fortu nr 7 ich pierotnej lokalizacji,

2 TREŚĆ dokumentacji SPRAWIE ROZPATRZENIA DO (informacje i yjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uag i pism zakresie uag uzględnionych częścioo, nieuzględnionych, nieuzględnionych częścioo) NIE sąsiadujących bezpośrednio z nimi kilkumetroej odległości noych zabudoań. b) Obniżenie artości nieruchomości. Straty finansoe łaścicieli nieruchomości ynikające z obniżenia atrakcyjności ich działek ze zględu na bezpośrednie sąsiedzto zabudoy ielorodzinnej( odległości zaledie kilku metró od granicy ich działek), dokładnie z takich samych poodó, jak ymieniono pkt. 1.a. c) Kolizja typó zabudoy: Zezolenie na zabudoę ielorodzinną (co praktyce może oznaczać nie koniecznie domy olnostojące o charakterze illoym, ale iększe zabudoania, stylistyką bardziej przypominające bloki mieszkalne (o ysokości do 10 m) bezpośrednim sąsiedztie budynkó typoo jednorodzinnych. d) Destruktyny pły drgań podczas prac budolanych, na istniejące budynki. Podczas obecnie trającej budoy kompleksu mieszkanioego przy ul. Rydla, ykonyane są prace ziemne, yołujące potężne drgania, obseroane przez mieszkańcó całej okolicy. Drgania te są na tyle silne, iż zachodzi obaa o ich destrukcyjny pły na sąsiadujące budynki, co może pociągnąć za sobą dalsze konsekencje prane i dążenia do odszkodoań, ale przede szystkim zagrożenie dla mieszkańcó (np. możliość rozszczelnienia instalacji gazoych, czy pęknięć elementó konstrukcyjnych domó). Drgania obecnie rejestroane są z odległości ponad 30 m. Jak łato sobie yobrazić, konsekencje podobnych prac ykonyanych odległości około 5 metró od istniejących zabudoań, byłyby ielokrotnie silniejsze. Wspomina o tym rónież Prognoza (str. 30): pły na komponent ludzki: zanieczyszczenia oraz uciążliości ziązane z proadzeniem robót budolanych - emisja spalin, pylenie, ibracje, utrudnienia ruchu ulicznym, hałas. z przyróceniem ich charakterystycznych parametró oraz detalu, a także lokalizację usług z zakresu kultury, nauki, gastronomii, ystaiennicta i ekspozycji. Strefa ochrony zieleni yznaczona terenie MWn/MN.1 i MWn/MN.2 oraz zachoanie zieleni otoczeniu fortu przyczyni się do zachoania poiązań ekologicznych z obszarami sąsiednimi. Poprzez kontynuację istniejących terenó zieleni ysokiej po przecinej stronie ul. Lucjana Rydla możlie jest przemieszczanie się gatunkó kierunku schodnim. Eentualne szkody spoodoane niełaściie proadzonymi pracami budolanymi nie są domeną planoania przestrzennego, a przytoczone zapisy o oddziałyaniu prac budolanych zostały sklasyfikoane jako: negatyne, krótkotrałe i skumuloane. W ziązku z tym należy przyjąć, że ustąpią po zakończeniu proadzenia robót budolanych. 2) Plan ytycza obszar MWn/MN.l na obszarze praie całości porośniętym obecnie 2

3 TREŚĆ dokumentacji 3 SPRAWIE ROZPATRZENIA DO (informacje i yjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uag i pism zakresie uag uzględnionych częścioo, nieuzględnionych, nieuzględnionych częścioo) NIE (stanfaktyczny) roślinnością, szczególności okazałymi drzeami. Poniżej podaje się zastrzeżenia co do tego pomysłu i argumentację na rzecz zmiany Planu zakresie obszaru MWn/MN.l. a) Już sama Prognoza oddziałyania na środoisko do planu, spomina, iż Najiększe zmiany [...] projektu planu dotyczyć będą terenu MWn/MN.l [...] Wiązać się to będzie z [...] likidacją okazałej zieleni (pełny cytat dalszej części uag). Wenętrzna sprzeczność tego roziązania ynika z faktu, iż teren obecnie porośnięty roślinnością przeznacza się pod zabudoę, a teren obecnie zabudoany - pod tereny zielone. ( ) zamieszczono rysunek poglądoy, sporządzony na postaie rysunku Planu, oraz Prognozy, który pokazuje przybliżeniu obszar MWn/MN.l, raz z oznaczeniem, jaka jego część jest obecnie zabudoana, a jaka pokryta roślinnością. b) Obszar oznaczony linią przeryaną to g Planu obszar strefy ochrony zieleni. Problem polega na tym, iż okazałe egzemplarze drze znajdują się nie obszarze granicznym (planoanej ochrony zieleni), ale głąb obszaru planoanego pod zabudoę, co łato stierdzić na zdjęciach satelitarnych lub podczas izji lokalnej. c) Cytując Prognozę oddziałyania na środoisko do / Planu (str. 30): pły na komponent krajobrazoy: możlia konieczność usunięcia niektórych drze, redukcja poierzchni biologicznie czynnej. d) Cytując Prognozę oddziałyania na środoisko do / Planu: pły na komponent krajobrazoy (str. 44): Najiększe zmiany ziązane z realizacją ustaleń projektu planu dotyczyć będą terenu MWn/MN.l i MWn/MN.2, gdzie prognozuje się zastąpienie istniejących poojskoych obiektó magazynoych budynkami mieszkalnymi ielorodzinnymi niskiej intensyności. Wiązać się to będzie z usunięciem ierzchniej arsty gleby, zmianą stosunkó odnych oraz likidacja okazałej zieleni.

4 TREŚĆ dokumentacji SPRAWIE ROZPATRZENIA DO (informacje i yjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uag i pism zakresie uag uzględnionych częścioo, nieuzględnionych, nieuzględnionych częścioo) NIE 3) Z uagi na argumenty opisane szczegółoo pkt. 1 i 2 nioskuję o zmianę Planu zakresie obszaru MWn/MN.l, tj: a) Podział obszaru MWn/MN.l na trzy podobszary, jak przedstaiono na rysunku i zmianę dozolonej zabudoy na jednorodzinną dla oznaczonych na rysunku obszaró (graniczących z działkami na których znajduje się zabudoa jednorodzinna, oznaczenie MN.l). Propozycja zakłada pozostaienie drugiego podobszaru, położonego najbliżej ulicy Rydla z przeznaczeniem na zabudoę MWn/MN przy zachoaniu istniejących Planie ograniczeń dotyczących maksymalnej ysokości zabudoy. Cześć 2. Uagi dotyczące nakazu ochrony budynku przy ul. Krakusó 7 ( 16, pkt 3) 1) Plan 16, pkt. 3, postuluje ustalenie dodatkoego nakazu ochrony budynku przy ul. Krakusó 7, pomimo, iż budynek ten jest już objęty ochroną ynikającą z faktu ujęcia budynku gminnej eidencji obiektó zabytkoych. Działanie to jest niezrozumiałe i bezzasadne, z następujących poodó: a) Na samym terenie objętym Planem, znajduje się kilka budynkó o podobnych cechach stylistycznych, reprezentujących architekturę modernizmu. Są to następujące obiekty: Budynek przy ul. Kmietoicza 1 (bryła, półkolisty balkon, gzyms, kształt i ielkość otoró okiennych) Budynek przy ul. Kmietoicza 12 (bryła, okrągłe okna - oculusy, kształt i ielkość otoró okiennych, elementy zdobień fasady od strony północnej) Co ięcej, na terenie Planu, istnieją inne budynki iększych alorach zabytkoych, aniżeli spomniane yżej budynki, reprezentujące architekturę modernistyczną, jak np. illa przy ul. Krakusó 18. Ad.2 Nieuzględniona Ad.2 Według skazań konseratorskich oraz danych skazanych systemie eidencji zabytkó Krakoa budynek przy ul. Krakusó 7 objęty jest ochroną eidencji zabytkó - Lista adresoa gminnej eidencji zabytkó Krakoa ersja uaktualniona (Biuletyn Informacji Publicznej ( Ponadto projekt planu uzyskał pozytyne uzgodnienie łaściych służb konseratorskich, tym Wojeódzkiego Konseratora Zabytkó. 4

5 TREŚĆ dokumentacji 5 SPRAWIE ROZPATRZENIA DO NIE (informacje i yjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uag i pism zakresie uag uzględnionych częścioo, nieuzględnionych, nieuzględnionych częścioo) Mając na uadze poyższe przykłady, należy podkreślić fakt, iż nie istnieją żadne szczególne przesłanki przemaiające za yróżnieniem budynku (przy ul. Krakusó 7) spośród podanych poyżej innych obiektó, poprzez objęcie go ochroną, podczas gdy pozostałe obiekty taką ochroną objęte nie zostały. b) Wobec podanych poyżej argumentó, fakt ujęcia akurat tego budynku gminnym ykazie obiektó zabytkoych ydaje się przypadkoy. Warto nadmienić, iż niezależnie od Planu i od niniejszych uag do planu, łaściciele nieruchomości rozażają podjęcie krokó pranych mające na celu usunięcie budynku przy ul. Krakusó 7 z gminnego ykazu obiektó zabytkoych. c) Plan nie podaje żadnego poodu dla yznaczenia takiej ochrony, poza samym faktem ujęcia budynku gminnej eidencji obiektó zabytkoych. Można z tego nioskoać, iż nie zostało podjęte żadne działanie merytoryczne, mające na celu potierdzenie faktycznej zasadności objęcia budynku taką (dodatkoą) ochroną. Działanie to ydaje się przejaem nieuzasadnionej nadgorliości. O ile praidłoość lub błędność decyzji o ujęciu obiektu gminnym ykazie obiektó zabytkoych nie obciąża autoró Planu i nie jest od nich zależna, o tyle nałożenie dodatkoej ochrony, jest już decyzją autoró Planu i obarcza ich odpoiedzialnością za poielenie błędó dokonanych przy klasyfikacji do gminnego ykazu obiektó zabytkoych. d) Podkreślić należy fakt, iż objęcie obiektu ograniczeniami, ynikającymi bądź to z pisania do ykazu obiektó zabytkoych, bądź innymi, np. ynikającymi z Planu, stanoi działanie krzydzące obec łaścicieli nieruchomości, ponieaż ogranicza ich praa łaścicielskie. Zrozumiały jest fakt, iż przypadku faktycznych aloró zabytkoych danej nieruchomości, działanie takie jest zasadne i strata jaką ponoszą łaściciele nieruchomości jest rónoażona przez społeczne korzyści, ynikające z ochrony obiektu

6 TREŚĆ dokumentacji SPRAWIE ROZPATRZENIA DO NIE (informacje i yjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uag i pism zakresie uag uzględnionych częścioo, nieuzględnionych, nieuzględnionych częścioo) zabytkoego. Jednakże, jak zostało ykazane poprzednich podpunktach, yznaczenie takiej ochrony dla obiektu przy ul. Krakusó 7 jest ątplie, a takiej sytuacji strata jaką ponoszą łaściciele nie jest rónoażona przez korzyści społeczne. e) Co ięcej, ustalenie ochrony dla budynku, posiadającego niemal te same cechy architektoniczne, co inne budynki na terenie oboiązyania Planu, a nie zostały objęte żadną ochroną, jest dodatkoo krzydzące dla łaścicieli nieruchomości, która została objęta ochroną, ponieaż niespraiedliie zmniejsza ich możliości efektynego zarządu nieruchomością, a poprzez to artość ich nieruchomości. Wobec poyższych argumentó, noszę o usunięcie pkt Planu [ ]* Cześć 1. Uagi dotyczące obszaru MWn/MN.l. 1) Plan ytycza obszar MWn/MN.l bezpośrednim sąsiedztie budynkó jednorodzinnych (ul. Krakusó 7 i 18, ul. Kmietoicza 12 i 17), odległości zaledie kilku metró od istniejących zabudoań jednorodzinnych. Jest to roziązanie nie do przyjęcia, skrajny sposób płyające bezpośrednio i pośrednio na mieszkańcó i łaścicieli / nieruchomości, z poodó ymienionych poniżej: a) Obniżenie jakości życia mieszkańcó / oraz noopostałych budynkó ziązane z uderzającą bliskością planoanej zabudoy ielorodzinnej od granicy spomnianych yżej działek, a ynikające z: Pogorszenia aloró krajobrazoych od strony północnej i północno schodniej: dotychczasoy idok na piękne drzea zostanie zastąpiony noymi zabudoaniami; Ziększenia poziomu hałasu sąsiedztie; Pogorszenia arunkó naturalnych yniku ograniczenia liczby siedlisk ptakó od strony północnej / działek; 172, 167/47, 171, 169, cały obszar planu; (działka nr 167/47 obr. 2 nie idnieje eidencji gruntó i budynkó) 6 2 MWn/ MN.1, MN.2, MN.3 Ad.1 Nieuzględniona Ad. 1. Celem planu jest: yznaczenie zasad zagospodaroania terenó okołofortecznych jako przestrzeni publicznych dla potrzeb rekreacji i ypoczynku mieszkańcó; storzenie możliości ykorzystania zabytkoych obiektó Fortu Bronoice - rehabilitacja zespołu fortecznego i jego otoczenia poprzez racjonalne zagospodaroanie; ustalenie zasad kształtoania noej zabudoy yposażonej infrastrukturę społeczną, z uzględnieniem ysokiego skaźnika terenu poierzchni biologicznie czynnej strefie kształtoania systemu przyrodniczego Znaczna część obszaru projektu planu została przeznaczona pod teren zieleni urządzonej ZPf.1 o podstaoym przeznaczeniu pod zieleń toarzyszącą obiektom Fortu nr 7 Bronoice oraz tereny ZP.1 i ZP.2 o podstaoym przeznaczeniu pod publicznie dostępny park. Minimalny skaźnik terenu biologicznie czynnego ynosi 80% terenach ZPf.1 i ZP.1. W terenie zieleni urządzonej ZP.1 dopuszcza się możliość lokalizacji terenoych obiektó i

7 TREŚĆ dokumentacji 7 SPRAWIE ROZPATRZENIA DO (informacje i yjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uag i pism zakresie uag uzględnionych częścioo, nieuzględnionych, nieuzględnionych częścioo) NIE Obniżenia poziomu pryatności życia mieszkaniach oraz ogrodach / nieruchomości spoodoanego ystaieniem ich na idok sąsiadujących bezpośrednio z nimi kilkumetroej odległości noych zabudoań. b) Obniżenie artości nieruchomości. Straty finansoe łaścicieli nieruchomości ynikające z obniżenia atrakcyjności ich działek ze zględu na bezpośrednie sąsiedzto zabudoy ielorodzinnej( odległości zaledie kilku metró od granicy ich działek), dokładnie z takich samych poodó, jak ymieniono pkt. 1.a. c) Kolizja typó zabudoy: Zezolenie na zabudoę ielorodzinną (co praktyce może oznaczać nie koniecznie domy olnostojące o charakterze illoym, ale iększe zabudoania, stylistyką bardziej przypominające bloki mieszkalne (o ysokości do 10 m) bezpośrednim sąsiedztie budynkó typoo jednorodzinnych. d) Destruktyny pły drgań podczas prac budolanych, na istniejące budynki. Podczas obecnie trającej budoy kompleksu mieszkanioego przy ul. Rydla, ykonyane są prace ziemne, yołujące potężne drgania, obseroane przez mieszkańcó całej okolicy. Drgania te są na tyle silne, iż zachodzi obaa o ich destrukcyjny pły na sąsiadujące budynki, co może pociągnąć za sobą dalsze konsekencje prane i dążenia do odszkodoań, ale przede szystkim zagrożenie dla mieszkańcó (np. możliość rozszczelnienia instalacji gazoych, czy pęknięć elementó konstrukcyjnych domó). Drgania obecnie rejestroane są z odległości ponad 30 m. Jak łato sobie yobrazić, konsekencje podobnych prac ykonyanych odległości około 5 metró od istniejących zabudoań, byłyby ielokrotnie silniejsze. Wspomina o tym rónież Prognoza (str. 30): pły na komponent ludzki: zanieczyszczenia oraz uciążliości ziązane z proadzeniem robót budolanych - emisja spalin, pylenie, ibracje, utrudnienia ruchu urządzeń sportoych, natomiast terenie ZPf.1 dopuszcza się odbudoę obiektó fortecznych Fortu nr 7 ich pierotnej lokalizacji, z przyróceniem ich charakterystycznych parametró oraz detalu, a także lokalizację usług z zakresu kultury, nauki, gastronomii, ystaiennicta i ekspozycji. Strefa ochrony zieleni yznaczona terenie MWn/MN.1 i MWn/MN.2 oraz zachoanie zieleni otoczeniu fortu przyczyni się do zachoania poiązań ekologicznych z obszarami sąsiednimi. Poprzez kontynuację istniejących terenó zieleni ysokiej po przecinej stronie ul. Lucjana Rydla możlie jest przemieszczanie się gatunkó kierunku schodnim. Eentualne szkody spoodoane niełaściie proadzonymi pracami budolanymi nie są domeną planoania przestrzennego, a przytoczone zapisy o oddziałyaniu prac budolanych zostały sklasyfikoane jako: negatyne, krótkotrałe i skumuloane. W ziązku z tym należy przyjąć, że ustąpią po zakończeniu proadzenia robót budolanych.

8 TREŚĆ dokumentacji SPRAWIE ROZPATRZENIA DO NIE (informacje i yjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uag i pism zakresie uag uzględnionych częścioo, nieuzględnionych, nieuzględnionych częścioo) ulicznym, hałas. 2) Plan ytycza obszar MWn/MN.l na obszarze praie całości porośniętym obecnie (stanfaktyczny) roślinnością, szczególności okazałymi drzeami. Poniżej podaje się zastrzeżenia co do tego pomysłu i argumentację na rzecz zmiany Planu zakresie obszaru MWn/MN.l. a) Już sama Prognoza oddziałyania na środoisko do planu, spomina, iż Najiększe zmiany [...] projektu planu dotyczyć będą terenu MWn/MN.l [...] Wiązać się to będzie z [...] likidacją okazałej zieleni (pełny cytat dalszej części uag). Wenętrzna sprzeczność tego roziązania ynika z faktu, iż teren obecnie porośnięty roślinnością przeznacza się pod zabudoę, a teren obecnie zabudoany - pod tereny zielone. ( ) zamieszczono rysunek poglądoy, sporządzony na postaie rysunku Planu, oraz Prognozy, który pokazuje przybliżeniu obszar MWn/MN.l, raz z oznaczeniem, jaka jego część jest obecnie zabudoana, a jaka pokryta roślinnością. b) Obszar oznaczony linią przeryaną to g Planu obszar strefy ochrony zieleni. Problem polega na tym, iż okazałe egzemplarze drze znajdują się nie obszarze granicznym (planoanej ochrony zieleni), ale głąb obszaru planoanego pod zabudoę, co łato stierdzić na zdjęciach satelitarnych lub podczas izji lokalnej. c) Cytując Prognozę oddziałyania na środoisko do / Planu (str. 30): pły na komponent krajobrazoy: możlia konieczność usunięcia niektórych drze, redukcja poierzchni biologicznie czynnej. d) Cytując Prognozę oddziałyania na środoisko do / Planu: pły na komponent krajobrazoy (str. 44): Najiększe zmiany ziązane z realizacją ustaleń projektu planu dotyczyć będą terenu MWn/MN.l i MWn/MN.2, gdzie prognozuje się zastąpienie istniejących poojskoych obiektó magazynoych 8

9 TREŚĆ dokumentacji SPRAWIE ROZPATRZENIA DO NIE (informacje i yjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uag i pism zakresie uag uzględnionych częścioo, nieuzględnionych, nieuzględnionych częścioo) budynkami mieszkalnymi ielorodzinnymi niskiej intensyności. Wiązać się to będzie z usunięciem ierzchniej arsty gleby, zmianą stosunkó odnych oraz likidacja okazałej zieleni. 3) Z uagi na argumenty opisane szczegółoo pkt. 1 i 2 nioskuję o zmianę Planu zakresie obszaru MWn/MN.l, tj: a) Podział obszaru MWn/MN.l na trzy podobszary, jak przedstaiono na rysunku i zmianę dozolonej zabudoy na jednorodzinną dla oznaczonych na rysunku obszaró (graniczących z działkami na których znajduje się zabudoa jednorodzinna, oznaczenie MN.l). Propozycja zakłada pozostaienie drugiego podobszaru, położonego najbliżej ulicy Rydla z przeznaczeniem na zabudoę MWn/MN przy zachoaniu istniejących Planie ograniczeń dotyczących maksymalnej ysokości zabudoy. b) Udostępnienie ejścia na teren parku od strony ulicy Krakusó, przez ytyczenie obszaru ochrony zieleni i/lub komunikacji pieszej z przeznaczeniem do przejścia pieszego od ulicy Krakusó. Cześć 2. Uagi dotyczące nakazu ochrony budynku przy ul. Krakusó 7 ( 16, pkt 3) 1) Plan 16, pkt. 3, postuluje ustalenie dodatkoego nakazu ochrony budynku przy ul. Krakusó 7, pomimo, iż budynek ten jest już objęty ochroną ynikającą z faktu ujęcia budynku gminnej eidencji obiektó zabytkoych. Działanie to jest niezrozumiałe i bezzasadne, z następujących poodó: a) Na samym terenie objętym Planem, znajduje się lulka budynkó o podobnych cechach stylistycznych, reprezentujących architekturę modernizmu. Są to następujące obiekty: Budynek przy ul. Kmietoicza 1 (bryła, półkolisty balkon, gzyms, kształt i ielkość otoró okiennych) Budynek przy ul. Kmietoicza 12 (bryła, okrągłe Ad.2 Nieuzględniona Ad.2 Według skazań konseratorskich oraz danych skazanych systemie eidencji zabytkó Krakoa budynek przy ul. Krakusó 7 objęty jest ochroną eidencji zabytkó - Lista adresoa gminnej eidencji zabytkó Krakoa ersja uaktualniona (Biuletyn Informacji Publicznej ( Ponadto projekt planu uzyskał pozytyne uzgodnienie łaściych służb konseratorskich, tym Wojeódzkiego Konseratora Zabytkó. 9

10 TREŚĆ dokumentacji 10 SPRAWIE ROZPATRZENIA DO NIE (informacje i yjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uag i pism zakresie uag uzględnionych częścioo, nieuzględnionych, nieuzględnionych częścioo) okna - oculusy, kształt i ielkość otoró okiennych, elementy zdobień fasady od strony północnej) Co ięcej, na terenie Planu, istnieją inne budynki iększych alorach zabytkoych, aniżeli spomniane yżej budynki, reprezentujące architekturę modernistyczną, jak np. illa przy ul. Krakusó 18. Mając na uadze poyższe przykłady, należy podkreślić fakt, iż nie istnieją żadne szczególne przesłanki przemaiające za yróżnieniem budynku (przy ul. Krakusó 7) spośród podanych poyżej innych obiektó, poprzez objęcie go ochroną, podczas gdy pozostałe obiekty taką ochroną objęte nie zostały. b) Wobec podanych poyżej argumentó, fakt ujęcia akurat tego budynku gminnym ykazie obiektó zabytkoych ydaje się przypadkoy. Warto nadmienić, iż niezależnie od Planu i od niniejszych uag do planu, łaściciele nieruchomości rozażają podjęcie krokó pranych mające na celu usunięcie budynku przy ul. Krakusó 7 z gminnego ykazu obiektó zabytkoych. c) Plan nie podaje żadnego poodu dla yznaczenia takiej ochrony, poza samym faktem ujęcia budynku gminnej eidencji obiektó zabytkoych. Można z tego nioskoać, iż nie zostało podjęte żadne działanie merytoryczne, mające na celu potierdzenie faktycznej zasadności objęcia budynku taką (dodatkoą) ochroną. Działanie to ydaje się przejaem nieuzasadnionej nadgorliości. O ile praidłoość lub błędność decyzji o ujęciu obiektu gminnym ykazie obiektó zabytkoych nie obciąża autoró Planu i nie jest od nich zależna, o tyle nałożenie dodatkoej ochrony, jest już decyzją autoró Planu i obarcza ich odpoiedzialnością za poielenie błędó dokonanych przy klasyfikacji do gminnego ykazu obiektó zabytkoych. d) Podkreślić należy fakt, iż objęcie obiektu ograniczeniami, ynikającymi bądź to z pisania do ykazu obiektó zabytkoych, bądź innymi,

11 TREŚĆ dokumentacji SPRAWIE ROZPATRZENIA DO NIE (informacje i yjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uag i pism zakresie uag uzględnionych częścioo, nieuzględnionych, nieuzględnionych częścioo) np. ynikającymi z Planu, stanoi działanie krzydzące obec łaścicieli nieruchomości, ponieaż ogranicza ich praa łaścicielskie. Zrozumiały jest fakt, iż przypadku faktycznych aloró zabytkoych danej nieruchomości, działanie takie jest zasadne i strata jaką ponoszą łaściciele nieruchomości jest rónoażona przez społeczne korzyści, ynikające z ochrony obiektu zabytkoego. Jednakże, jak zostało ykazane poprzednich podpunktach, yznaczenie takiej ochrony dla obiektu przy ul. Krakusó 7 jest ątplie, a takiej sytuacji strata jaką ponoszą łaściciele nie jest rónoażona przez korzyści społeczne. e) Co ięcej, ustalenie ochrony dla budynku, posiadającego niemal te same cechy architektoniczne, co inne budynki na terenie oboiązyania Planu, a nie zostały objęte żadną ochroną, jest dodatkoo krzydzące dla łaścicieli nieruchomości, która została objęta ochroną, ponieaż niespraiedliie zmniejsza ich możliości efektynego zarządu nieruchomością, a poprzez to artość ich nieruchomości. Wobec poyższych argumentó, nosi o usunięcie pkt Planu [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* Uagi dotyczące obszaru MWn/MN.l. 1) Plan ytycza obszar MWn/MN.l bezpośrednim sąsiedztie budynkó jednorodzinnych (ul. Krakusó 7 i 18, ul. Kmietoicza 12 i 17), odległości zaledie kilku metró od istniejących zabudoań jednorodzinnych. Jest to roziązanie nie do przyjęcia, skrajny sposób płyające bezpośrednio i pośrednio na mieszkańcó i łaścicieli / nieruchomości, z poodó ymienionych poniżej: a) Obniżenie jakości życia mieszkańcó / oraz noopostałych budynkó ziązane z uderzającą bliskością planoanej zabudoy ielorodzinnej od granicy spomnianych yżej działek, a ynikające z: 171, 167/47, 169, cały obszar planu; (działka nr 167/47 obr. 2 nie idnieje eidencji gruntó i budynkó) 11 2 MN.3, MN.2, MWn/ MN.1 Nieuzględniona Celem planu jest: yznaczenie zasad zagospodaroania terenó okołofortecznych jako przestrzeni publicznych dla potrzeb rekreacji i ypoczynku mieszkańcó; storzenie możliości ykorzystania zabytkoych obiektó Fortu Bronoice - rehabilitacja zespołu fortecznego i jego otoczenia poprzez racjonalne zagospodaroanie; ustalenie zasad kształtoania noej zabudoy yposażonej infrastrukturę społeczną, z uzględnieniem ysokiego skaźnika terenu poierzchni biologicznie czynnej strefie kształtoania systemu przyrodniczego Znaczna część obszaru projektu planu została przeznaczona pod teren zieleni urządzonej ZPf.1 o podstaoym przeznaczeniu pod zieleń

12 TREŚĆ dokumentacji 12 SPRAWIE ROZPATRZENIA DO (informacje i yjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uag i pism zakresie uag uzględnionych częścioo, nieuzględnionych, nieuzględnionych częścioo) NIE Pogorszenia aloró krajobrazoych od strony północnej i północno schodniej: dotychczasoy idok na piękne drzea zostanie zastąpiony noymi zabudoaniami; Ziększenia poziomu hałasu sąsiedztie; Pogorszenia arunkó naturalnych yniku ograniczenia liczby siedlisk ptakó od strony północnej / działek; Obniżenia poziomu pryatności życia mieszkaniach oraz ogrodach / nieruchomości spoodoanego ystaieniem ich na idok sąsiadujących bezpośrednio z nimi kilkumetroej odległości noych zabudoań. b) Obniżenie artości nieruchomości. Straty finansoe łaścicieli nieruchomości ynikające z obniżenia atrakcyjności ich działek ze zględu na bezpośrednie sąsiedzto zabudoy ielorodzinnej( odległości zaledie kilku metró od granicy ich działek), dokładnie z takich samych poodó, jak ymieniono pkt. 1.a. c) Kolizja typó zabudoy: Zezolenie na zabudoę ielorodzinną (co praktyce może oznaczać nie koniecznie domy olnostojące o charakterze illoym, ale iększe zabudoania, stylistyką bardziej przypominające bloki mieszkalne (o ysokości do 10 m) bezpośrednim sąsiedztie budynkó typoo jednorodzinnych. d) Destruktyny pły drgań podczas prac budolanych, na istniejące budynki. Podczas obecnie trającej budoy kompleksu mieszkanioego przy ul. Rydla, ykonyane są prace ziemne, yołujące potężne drgania, obseroane przez mieszkańcó całej okolicy. Drgania te są na tyle silne, iż zachodzi obaa o ich destrukcyjny pły na sąsiadujące budynki, co może pociągnąć za sobą dalsze konsekencje prane i dążenia do odszkodoań, ale przede szystkim zagrożenie dla mieszkańcó (np. możliość rozszczelnienia instalacji gazoych, czy pęknięć elementó konstrukcyjnych domó). Drgania obecnie rejestroane są z odległości ponad 30 m. Jak łato sobie yobrazić, toarzyszącą obiektom Fortu nr 7 Bronoice oraz tereny ZP.1 i ZP.2 o podstaoym przeznaczeniu pod publicznie dostępny park. Minimalny skaźnik terenu biologicznie czynnego ynosi 80% terenach ZPf.1 i ZP.1. W terenie zieleni urządzonej ZP.1 dopuszcza się możliość lokalizacji terenoych obiektó i urządzeń sportoych, natomiast terenie ZPf.1 dopuszcza się odbudoę obiektó fortecznych Fortu nr 7 ich pierotnej lokalizacji, z przyróceniem ich charakterystycznych parametró oraz detalu, a także lokalizację usług z zakresu kultury, nauki, gastronomii, ystaiennicta i ekspozycji. Strefa ochrony zieleni yznaczona terenie MWn/MN.1 i MWn/MN.2 oraz zachoanie zieleni otoczeniu fortu przyczyni się do zachoania poiązań ekologicznych z obszarami sąsiednimi. Poprzez kontynuację istniejących terenó zieleni ysokiej po przecinej stronie ul. Lucjana Rydla możlie jest przemieszczanie się gatunkó kierunku schodnim. Eentualne szkody spoodoane niełaściie proadzonymi pracami budolanymi nie są domeną planoania przestrzennego, a przytoczone zapisy o oddziałyaniu prac budolanych zostały sklasyfikoane jako: negatyne, krótkotrałe i skumuloane. W ziązku z tym należy przyjąć, że ustąpią po zakończeniu proadzenia robót budolanych.

13 TREŚĆ dokumentacji SPRAWIE ROZPATRZENIA DO NIE (informacje i yjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uag i pism zakresie uag uzględnionych częścioo, nieuzględnionych, nieuzględnionych częścioo) konsekencje podobnych prac ykonyanych odległości około 5 metró od istniejących zabudoań, byłyby ielokrotnie silniejsze. Wspomina o tym rónież Prognoza (str. 30): pły na komponent ludzki: zanieczyszczenia oraz uciążliości ziązane z proadzeniem robót budolanych - emisja spalin, pylenie, ibracje, utrudnienia ruchu ulicznym, hałas. 2) Plan ytycza obszar MWn/MN.l na obszarze praie całości porośniętym obecnie (stan faktyczny) roślinnością, szczególności okazałymi drzeami. Poniżej podaje się zastrzeżenia co do tego pomysłu i argumentację na rzecz zmiany Planu zakresie obszaru MWn/MN.l. a) Już sama Prognoza oddziałyania na środoisko do planu, spomina, iż Najiększe zmiany [...] projektu planu dotyczyć będą terenu MWn/MN.l [...] Wiązać się to będzie z [...] likidacją okazałej zieleni (pełny cytat dalszej części uag). Wenętrzna sprzeczność tego roziązania ynika z faktu, iż teren obecnie porośnięty roślinnością przeznacza się pod zabudoę, a teren obecnie zabudoany - pod tereny zielone. ( ) zamieszczony rysunek poglądoy, sporządzony na postaie rysunku Planu, oraz Prognozy, który pokazuje przybliżeniu obszar MWn/MN.l, raz z oznaczeniem, jaka jego część jest obecnie zabudoana, a jaka pokryta roślinnością. b) Obszar oznaczony linią przeryaną to g Planu obszar strefy ochrony zieleni. Problem polega na tym, iż okazałe egzemplarze drze znajdują się nie obszarze granicznym (planoanej ochrony zieleni), ale głąb obszaru planoanego pod zabudoę, co łato stierdzić na zdjęciach satelitarnych lub podczas izji lokalnej. c) Cytując Prognozę oddziałyania na środoisko do / Planu (str. 30): pły na komponent krajobrazoy: możlia konieczność usunięcia niektórych drze, redukcja poierzchni biologicznie czynnej. d) Cytując Prognozę oddziałyania na środoisko do / Planu: pły na komponent 13

14 TREŚĆ dokumentacji SPRAWIE ROZPATRZENIA DO NIE (informacje i yjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uag i pism zakresie uag uzględnionych częścioo, nieuzględnionych, nieuzględnionych częścioo) krajobrazoy (str. 44): Najiększe zmiany ziązane z realizacją ustaleń projektu planu dotyczyć będą terenu MWn/MN.l i MWn/MN.2, gdzie prognozuje się zastąpienie istniejących poojskoych obiektó magazynoych budynkami mieszkalnymi ielorodzinnymi niskiej intensyności. Wiązać się to będzie z usunięciem ierzchniej arsty gleby, zmianą stosunkó odnych oraz likidacja okazałej zieleni. 3) Z uagi na argumenty opisane szczegółoo pkt. 1 i 2 nioskuję o zmianę Planu zakresie obszaru MWn/MN.l, tj: Podział obszaru MWn/MN.l na trzy podobszary, jak przedstaiono na załączonym rysunku i zmianę dozolonej zabudoy na jednorodzinną dla oznaczonych na załączonym rysunku obszaró (graniczących z działkami na których znajduje się zabudoa jednorodzinna, oznaczenie MN.l). Propozycja zakłada pozostaienie trzeciego obszaru, położonego najbliżej ulicy Rydla z przeznaczeniem na zabudoę jednorodzinną przy zachoaniu istniejących Planie ograniczeń dotyczących maksymalnej ysokości zabudoy [ ]* Uagi dotyczące obszaru MWn/MN.l. 1) Plan ytycza obszar MWn/MN.l bezpośrednim sąsiedztie budynkó jednorodzinnych (ul. Krakusó 7 i 18, ul. Kmietoicza 12 i 17), odległości zaledie kilku metró od istniejących zabudoań jednorodzinnych. Jest to roziązanie nie do przyjęcia, skrajny sposób płyające bezpośrednio i pośrednio na mieszkańcó i łaścicieli / nieruchomości, z poodó ymienionych poniżej: a) Obniżenie jakości życia mieszkańcó / oraz noopostałych budynkó ziązane z uderzającą bliskością planoanej zabudoy ielorodzinnej od granicy spomnianych yżej działek, a ynikające z: Pogorszenia aloró krajobrazoych od strony północnej i północno schodniej: dotychczasoy idok na piękne drzea zostanie zastąpiony 169, cały obszar planu; 14 2 MN.3, MN.2, MWn/ MN.1 Nieuzględniona Celem planu jest: yznaczenie zasad zagospodaroania terenó okołofortecznych jako przestrzeni publicznych dla potrzeb rekreacji i ypoczynku mieszkańcó; storzenie możliości ykorzystania zabytkoych obiektó Fortu Bronoice - rehabilitacja zespołu fortecznego i jego otoczenia poprzez racjonalne zagospodaroanie; ustalenie zasad kształtoania noej zabudoy yposażonej infrastrukturę społeczną, z uzględnieniem ysokiego skaźnika terenu poierzchni biologicznie czynnej strefie kształtoania systemu przyrodniczego Znaczna część obszaru projektu planu została przeznaczona pod teren zieleni urządzonej ZPf.1 o podstaoym przeznaczeniu pod zieleń toarzyszącą obiektom Fortu nr 7 Bronoice oraz tereny ZP.1 i ZP.2 o podstaoym przeznaczeniu pod publicznie dostępny park.

15 TREŚĆ dokumentacji 15 SPRAWIE ROZPATRZENIA DO (informacje i yjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uag i pism zakresie uag uzględnionych częścioo, nieuzględnionych, nieuzględnionych częścioo) NIE noymi zabudoaniami; Ziększenia poziomu hałasu sąsiedztie; Pogorszenia arunkó naturalnych yniku ograniczenia liczby siedlisk ptakó od strony północnej / działek; Obniżenia poziomu pryatności życia mieszkaniach oraz ogrodach / nieruchomości spoodoanego ystaieniem ich na idok sąsiadujących bezpośrednio z nimi kilkumetroej odległości noych zabudoań. b) Obniżenie artości nieruchomości. Straty finansoe łaścicieli nieruchomości ynikające z obniżenia atrakcyjności ich działek ze zględu na bezpośrednie sąsiedzto zabudoy ielorodzinnej( odległości zaledie kilku metró od granicy ich działek), dokładnie z takich samych poodó, jak ymieniono pkt. 1.a. c) Kolizja typó zabudoy: Zezolenie na zabudoę ielorodzinną (co praktyce może oznaczać nie koniecznie domy olnostojące o charakterze illoym, ale iększe zabudoania, stylistyką bardziej przypominające bloki mieszkalne (o ysokości do 10 m) bezpośrednim sąsiedztie budynkó typoo jednorodzinnych. d) Destruktyny pły drgań podczas prac budolanych, na istniejące budynki. Podczas obecnie trającej budoy kompleksu mieszkanioego przy ul. Rydla, ykonyane są prace ziemne, yołujące potężne drgania, obseroane przez mieszkańcó całej okolicy. Drgania te są na tyle silne, iż zachodzi obaa o ich destrukcyjny pły na sąsiadujące budynki, co może pociągnąć za sobą dalsze konsekencje prane i dążenia do odszkodoań, ale przede szystkim zagrożenie dla mieszkańcó (np. możliość rozszczelnienia instalacji gazoych, czy pęknięć elementó konstrukcyjnych domó). Drgania obecnie rejestroane są z odległości ponad 30 m. Jak łato sobie yobrazić, konsekencje podobnych prac ykonyanych odległości około 5 metró od istniejących zabudoań, byłyby ielokrotnie silniejsze. Minimalny skaźnik terenu biologicznie czynnego ynosi 80% terenach ZPf.1 i ZP.1. W terenie zieleni urządzonej ZP.1 dopuszcza się możliość lokalizacji terenoych obiektó i urządzeń sportoych, natomiast terenie ZPf.1 dopuszcza się odbudoę obiektó fortecznych Fortu nr 7 ich pierotnej lokalizacji, z przyróceniem ich charakterystycznych parametró oraz detalu, a także lokalizację usług z zakresu kultury, nauki, gastronomii, ystaiennicta i ekspozycji. Strefa ochrony zieleni yznaczona terenie MWn/MN.1 i MWn/MN.2 oraz zachoanie zieleni otoczeniu fortu przyczyni się do zachoania poiązań ekologicznych z obszarami sąsiednimi. Poprzez kontynuację istniejących terenó zieleni ysokiej po przecinej stronie ul. Lucjana Rydla możlie jest przemieszczanie się gatunkó kierunku schodnim. Eentualne szkody spoodoane niełaściie proadzonymi pracami budolanymi nie są domeną planoania przestrzennego, a przytoczone zapisy o oddziałyaniu prac budolanych zostały sklasyfikoane jako: negatyne, krótkotrałe i skumuloane. W ziązku z tym należy przyjąć, że ustąpią po zakończeniu proadzenia robót budolanych.

16 TREŚĆ dokumentacji SPRAWIE ROZPATRZENIA DO NIE (informacje i yjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uag i pism zakresie uag uzględnionych częścioo, nieuzględnionych, nieuzględnionych częścioo) Wspomina o tym rónież Prognoza (str. 30): pły na komponent ludzki: zanieczyszczenia oraz uciążliości ziązane z proadzeniem robót budolanych - emisja spalin, pylenie, ibracje, utrudnienia ruchu ulicznym, hałas. 2) Plan ytycza obszar MWn/MN.l na obszarze praie całości porośniętym obecnie (stan faktyczny) roślinnością, szczególności okazałymi drzeami. Poniżej podaje się zastrzeżenia co do tego pomysłu i argumentację na rzecz zmiany Planu zakresie obszaru MWn/MN.l. a) Już sama Prognoza oddziałyania na środoisko do planu, spomina, iż Najiększe zmiany [...] projektu planu dotyczyć będą terenu MWn/MN.l [...] Wiązać się to będzie z [...] likidacją okazałej zieleni (pełny cytat dalszej części uag). Wenętrzna sprzeczność tego roziązania ynika z faktu, iż teren obecnie porośnięty roślinnością przeznacza się pod zabudoę, a teren obecnie zabudoany - pod tereny zielone. ( ) zamieszczony rysunek poglądoy, sporządzony na postaie rysunku Planu, oraz Prognozy, który pokazuje przybliżeniu obszar MWn/MN.l, raz z oznaczeniem, jaka jego część jest obecnie zabudoana, a jaka pokryta roślinnością. b) Obszar oznaczony linią przeryaną to g Planu obszar strefy ochrony zieleni. Problem polega na tym, iż okazałe egzemplarze drze znajdują się nie obszarze granicznym (planoanej ochrony zieleni), ale głąb obszaru planoanego pod zabudoę, co łato stierdzić na zdjęciach satelitarnych lub podczas izji lokalnej. c) Cytując Prognozę oddziałyania na środoisko do / Planu (str. 30): pły na komponent krajobrazoy: możlia konieczność usunięcia niektórych drze, redukcja poierzchni biologicznie czynnej. d) Cytując Prognozę oddziałyania na środoisko do / Planu: pły na komponent krajobrazoy (str. 44): Najiększe zmiany ziązane z realizacją ustaleń projektu planu dotyczyć będą terenu MWn/MN.l i MWn/MN.2, 16

17 TREŚĆ dokumentacji SPRAWIE ROZPATRZENIA DO NIE (informacje i yjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uag i pism zakresie uag uzględnionych częścioo, nieuzględnionych, nieuzględnionych częścioo) gdzie prognozuje się zastąpienie istniejących poojskoych obiektó magazynoych budynkami mieszkalnymi ielorodzinnymi niskiej intensyności. Wiązać się to będzie z usunięciem ierzchniej arsty gleby, zmianą stosunkó odnych oraz likidacja okazałej zieleni Agencja Mienia Wojskoego 3) Z uagi na argumenty opisane szczegółoo pkt. 1 i 2 nioskuję o zmianę Planu zakresie obszaru MWn/MN.l, tj: Podział obszaru MWn/MN.l na trzy podobszary, jak przedstaiono na załączonym rysunku i zmianę dozolonej zabudoy na jednorodzinną dla oznaczonych na załączonym rysunku obszaró (graniczących z działkami na których znajduje się zabudoa jednorodzinna, oznaczenie MN.l). Propozycja zakłada pozostaienie trzeciego obszaru, położonego najbliżej ulicy Rydla z przeznaczeniem na zabudoę jednorodzinną przy zachoaniu istniejących Planie ograniczeń dotyczących maksymalnej ysokości zabudoy. 1. Brak zgodności z oboiązującym Studium Uarunkoań i Kierunkó Zagospodaroania Przestrzennego Miasta Krakoa przyjętego r. przez Radę Miasta Krakoa uchałą nr CXII/1700/ Wproadzenie 14 o brzemieniu Stakę procentoą służącą naliczaniu opłaty z tytułu zrostu artości nieruchomości ziązku z uchaleniem planu, ustala się dla szystkich terenó objętych granicami planu ysokości 30% zapisu, że nie dotyczy on nieruchomości z zasobu Agencji Mienia Wojskoego, tj. działek Nr 167/69, Nr 938/1, Nr 938/3, Nr 938/2, Nr 167/74, Nr 167/71, Nr 167/72 obręb 0002 Krakó. 3. W 8 Pkt 1, ust. 3 ykreślić ZPf.l z uagi, że nie jest to teren na cele rekreacyjnoypoczynkoe; W zakresie terenu obejmującego działki Nr 167/69. Nr 938/1. Nr 938/3. Nr 938/2 167/69, 938/1, 938/3, 938/2, 167/74, 167/71, 167/72 Obr.2 17 ZPf.1, ZP.2, KDW.1, MWn/MN.1 Ad.1 Nieuzględniona Ad.1 Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustay o planoaniu i zagospodaroaniu przestrzennym projekt planu inien być sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są iążące dla organó gminy przy sporządzaniu planó miejscoych (art. 9 ust. 4). Studium dla terenu o którym moa uadze yznacza podstaoa funkcję jaką jest Teren MNW Tereny zabudoy mieszkanioej jednorodzinnej i ielorodzinnej niskiej intensyności. Funkcja podstaoa to Zabudoa mieszkanioa niskiej intensyności realizoana jako zabudoa jednorodzinna (MN) lub zabudoa budynkami ielorodzinnymi o gabarytach zabudoy jednorodzinnej, realizoana jako domy mieszkalne z ydzielonymi ponad doma lokalami mieszkalnymi, ille miejskie; raz z niezbędnymi toarzyszącymi obiektami budolanymi (m.in. parkingi, garaże, budynki gospodarcze) oraz z

18 TREŚĆ dokumentacji 18 SPRAWIE ROZPATRZENIA DO (informacje i yjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uag i pism zakresie uag uzględnionych częścioo, nieuzględnionych, nieuzględnionych częścioo) NIE obr Krakó oznaczonego symbolem ZPf.l > Wproadzić zmianę 19 - Teren zieleni urządzonej - ZPf.l pkt. 2 - jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliość usług poprzez dopisanie dodatkoo : 5) hoteloe; 6) produkcyjne. Gmina Krakó nie zamierza zakupić nieruchomości Fort Bronoice, a iec nie poinno się proadzać tak daleko idących ograniczeń zapisach mpzp, a tym samym ograniczać możliości zagospodaroania nieruchomości przez przyszłego nabycę i zmieniać ydane przez Wojeódzkiego Konseratora Zabytkó ytyczne konseratorskie. > Przyszły nabyca z uagi na pis do rejestru zabytkó będzie zobligoany do uzgadniania z Konseratorem Zabytkó szelkich form zagospodaroania i działań na tej nieruchomości i obiektach fortoych. Wproadzić zmianę 19 dotyczącą pkt. 3 polegająca na jego ykreśleniu (zapis o yznaczeniu dóch stref - 1) ysokiego standardu usług i 2) strefa kultury o charakterze autoprezentacyjnym obiektu); Szczegółoe ytyczne i zalecenia dotyczące możliości adaptacji oraz sposobu zagospodaroania przedmiotoego terenu oraz preferoanej funkcji. obiektu zaarte zostały piśmie sygn. OZKr JJ Małopolskiego Wojeódzkiego Konseratora Zabytkó z dnia r. z uagi na rozplanoanie przestrzenne, stan zachoania i charakter obiektu, fort nadaje się do zagospodaroania przede szystkim na cele turystyczne (hotel, schronisko młodzieżoe, dom ycieczkoy itp.). W kazamatach redity można łato umieścić 22 pokoje duosoboe z łazienkami; ilość miejsc noclegoych może być znacznie ziększona przypadku proadzenia kolejnych pomieszczeń kubaturę ału Ad.2 Nieuzględniona Ad.3 Nieuzględniona zielenią toarzyszącą zabudoie. Jednakże Studium yznacz dla tego Terenu rónież Funkcję dopuszczalną która nie może przekraczać 50% poierzchni Terenu są to - Usługi inestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej, pozostałe usługi inestycji celu publicznego, usługi: kultury, nauki, ośiaty i ychoania, usługi sportu i rekreacji, usługi handlu detalicznego, usługi pozostałe, zieleń urządzona i nieurządzona m. in. formie parkó, skeró, zieleńcó, parkó rzecznych, lasó, zieleni izolacyjnej. Ad.2 Uaga nieuzględniona, gdyż staka procentoa służąca naliczaniu opłaty z tytułu zrostu artości nieruchomości ziązku z uchaleniem planu, e szystkich sporządzanych planach na terenie Krakoa jest jednolita i ynosi 30 %. Ad.3 W 8 Pkt 1, ust. 3 odnosi się do zapisó ochrony akustycznej poszczególnych terenó. W Terenie oznaczony symbolem ZPf.1, o którym moa uadze, dopuszczone są między innymi budynki usługoe, które rónież mogą być ziązane z funkcją rekreacyjną. Celem planu jest: yznaczenie zasad zagospodaroania terenó okołofortecznych jako przestrzeni publicznych dla potrzeb rekreacji i ypoczynku mieszkańcó; storzenie możliości ykorzystania zabytkoych obiektó Fortu Bronoice - rehabilitacja zespołu fortecznego i jego otoczenia poprzez racjonalne zagospodaroanie; ustalenie zasad kształtoania noej zabudoy yposażonej infrastrukturę społeczną, z uzględnieniem ysokiego skaźnika terenu poierzchni biologicznie czynnej strefie kształtoania systemu przyrodniczego W yznaczona została strefa ysokiego standardu usług ynikająca z

19 TREŚĆ dokumentacji 19 SPRAWIE ROZPATRZENIA DO (informacje i yjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uag i pism zakresie uag uzględnionych częścioo, nieuzględnionych, nieuzględnionych częścioo) NIE osłaniającego reditę od góry przy rónoczesnym przyróceniu jego profilu ersji bojoej (ymaga to osłonięcia noej kondygnacji zielonym dachem). Ziązany z tą funkcją zespół gastronomiczny mógłby znajdoać się np. kaponierze szyjoej, kaiarnia letnia na ale głónym z zapleczem schronach pogotoia, pomieszczenia kluboe kocich uszach. Stosunkoo łato można też fort adaptoać dla potrzeb kultury: ykorzystać dziedziniec redity jako amfiteatr (można rozażyć nakrycie go dachem namiotoym), pomieszczenia redity i kaponier jako galerie, kaiarnie, kluby dyskusyjne itp. Oczyiście, możlie jest rónież łączenie obu funkcji lub proadzanie innych - jedynym ograniczeniem konseratorskim jest tutaj oboiązek pozostaienia niezmienionej formie bryły i substancji budoli Adaptacją można objąć rónież otoczenie obiektu, umieszczając np. fosie tereny sportoe, staiając na ale głónym urządzenia rekreacyjne itp. Funkcja magazynu czy hurtoni, pradzie nie niszcząca zabytku, może być uznana jedynie za tymczasoą, do chili znalezienia inestora chcącego yremontoać cały fort i dostosoać go do noych potrzeb. > Wproadzić zmianę 19 pkt. 4 o dopuszczeniu usług poprzez dopisanie usług hoteloych; > W 19 pkt 5 - proadzenie zmiany treści całego punktu poprzez jego ykreślenie i proadzenie noego zapisu: W zakresie kształtoania zabudoy i zagospodaroania terenu ustała się: 1) Minimalny skaźnik terenu biologicznie czynnego 80% 2) Dopuszczenie: a. Odbudoy obiektó fortecznych fortu b. Przebudoy obiektó istniejących c. Możliość zadaszenia dziedzińca opracoania Studium i ytyczne krajobrazoe oraz konseratorskie dla miejscoego planu zagospodaroania przestrzennego dla terenó danego Fortu 7 Za Rzeką ( Przy Łobzoie, Bronoice Małe ) odcinka danego Noego rdzenia Tierdzy Krakó przy ul. Lucjana Rydla Krakoie autorsta dr. hab.inz. arch. Zbigniea Myczkoskiego, prof.pk, dr. inż. arch Krzysztofa Wielgus, dr. hab. inż. arch. Jadigi Środulska- Wielgus, dr. inż. arch. Urszuli Forczek- Brataniec. Opracoanie zostało ykonane na potrzeby planu Rejon Fortu Bronoice uzględniło szereg istotnych zagadnień i uarunkoań ujętych zapisach projektu planu który został pozytynie uzgodnionych przez Wojeódzkiego Konseratora Zabytkó.

20 TREŚĆ dokumentacji 20 SPRAWIE ROZPATRZENIA DO NIE (informacje i yjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uag i pism zakresie uag uzględnionych częścioo, nieuzględnionych, nieuzględnionych częścioo) Fortu formie przeszklonego dachuszystkich dziedzińcó redity, między kaponierami zapola, między reditą a ałem głónym fortu, fosy i jego adaptacji raz z rozbudoą porozumieniu i edług skazań łaściych organó ochrony zabytkó (tj. na zasadach i arunkach z nimi uzgodnionymi) z proadzeniem przeznaczenia pod usługi tym hotełoe, gastronomiczne, usługi celu publiczne tym kultury, nauki i rozryki, z możliością realizacji parkingu podziemnego. d. W obiektach dopuszcza się lokalizację usług z zakresu hoteloych, gastronomi, kultury, nauki i rozryki. e. Na działce nr 938/1 lokalizację obiektó budolanych ziązanych z obiektem fortu - pailony biuroousługoe, magazyn oraz parkingu tym parkingu podziemnego. 4. zakresie terenu obejmującego działki Nr 167/71. Nr 167/72. Nr 167/74 obręb 0002 Krakó Wykreślenie całym projekcie mpzp Rejon Fortu Brono ice terenu oznaczonego ZP.2 - terenu zieleni urządzonej obejmującego części działek Nr 167/71, Nr 167/72 i Nr 167/74; Przyrócenie dla działek Nr 167/71 i Nr 167/72 przeznaczenia terenu MWn/MN.l zgodnie z Wyrysem ze Studium Uarunkoań i Kierunkó Zagospodaroania Przestrzennego Miasta Krakoa z ujednoliconego dokumentu Studium przyjętego r. przez Radę Miasta Krakoa uchałą nr CXII/1700/14, którym był on przeznaczony jako funkcja podstaoa pod tereny zabudoy mieszkanioej jednorodzinnej i ielorodzinnej niskiej intensyności oznaczony symbolem MNW, dla którego oboiązyały zapisy odnośnie ysokości zabudoy - do 13 m i poierzchni biologicznie czynnej - 30% (tj. Ad.4 Nieuzględniona Ad.4 Teren ZP.2 oraz przebieg drogi KDW.1 - terenu zieleni urządzonej obejmującego części działek Nr 167/71, Nr 167/72 i Nr 167/74; został yznaczony po rozpatrzeniu uag złożonych do pierszego yłożenia. Zarządzeniem Nr 594/2017 Prezydenta Miasta Krakoa z dnia 9 marca 2017 r. Studium dla terenu o którym moa uadze yznacza podstaoa funkcję jaką jest Teren MNW Tereny zabudoy mieszkanioej jednorodzinnej i ielorodzinnej niskiej intensyności. Funkcja podstaoa to Zabudoa mieszkanioa niskiej intensyności realizoana jako zabudoa jednorodzinna (MN) lub

21 TREŚĆ dokumentacji 21 SPRAWIE ROZPATRZENIA DO (informacje i yjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uag i pism zakresie uag uzględnionych częścioo, nieuzględnionych, nieuzględnionych częścioo) NIE zgodnie z projektem mpzp yłożonym 2017r. od г.); Zmianę przebiegu drogi - KDW.l i poproadzenie jej po części działki Nr 167/74 zdłuż fortu (tj. zgodnie z projektem mpzp yłożonym 2017r. od г.); Wproadzenie zmiany 17 pkt. 2 ust. 2 i ust. 3 zakresie intensyności zabudoy i maksymalnej ysokości zabudoy poprzez proadzenie zapisu, które znajdują się 18 pkt. 2 ust. 2 i ust. 3 dla terenu zabudoy mieszkanioej ielorodzinnej niskiej intensyności i zabudoy jednorodzinnej oznaczonej symbolem MN/MN.2, tj: 2) skaźnik intensyności zabudoy 0,3-0,9; maksymalna ysokość zabudoy -13 m. Obecnie opracoany kolejny projekt Miejscoego planu zagospodaroania przestrzennego obszaru Rejon Fortu Bronoice ykazuje brak zgodności z oboiązującym Studium Uarunkoań i Kierunkó Zagospodaroania Przestrzennego Miasta Krakoa: dla całej poierzchni działek Nr 176/71, Nr 167/72 i Nr 167/74 studium jest zapis: podstaoa funkcja terenu - MNW - tereny zabudoy mieszkanioej jednorodzinnej i ielorodzinnej niskiej intensyności, ysokość zabudoy do 13m, poierzchnia biologicznie czynna - 30%. projekcie mpzp yłożonym 2017r: podstaoa funkcja terenu dla działek Nr 167/71 i Nr 167/72 - MWn/MN.l - zabudoa mieszkanioa ielorodzinna niskiej intensyności i zabudoa mieszkanioa jednorodzinna, ysokość zabudoy do 13m, minimalny skaźnik terenu biologicznie czynnego 50%. kolejnym projekcie mpzp yłożonym od do r. teren oznaczony MWn/MN.l raz z obsługującą go drogą KDW.l obejmuje zaledie 30% poierzchni obydu działek (tj. 167/71, Nr 167/72) oraz drastycznie zabudoa budynkami ielorodzinnymi o gabarytach zabudoy jednorodzinnej, realizoana jako domy mieszkalne z ydzielonymi ponad doma lokalami mieszkalnymi, ille miejskie; raz z niezbędnymi toarzyszącymi obiektami budolanymi (m.in. parkingi, garaże, budynki gospodarcze) oraz z zielenią toarzyszącą zabudoie. Jednakże Studium yznacz dla tego Terenu rónież Funkcję dopuszczalną która nie może przekraczać 50% poierzchni Terenu są to - Usługi inestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej, pozostałe usługi inestycji celu publicznego, usługi: kultury, nauki, ośiaty i ychoania, usługi sportu i rekreacji, usługi handlu detalicznego, usługi pozostałe, zieleń urządzona i nieurządzona m. in. formie parkó, skeró, zieleńcó, parkó rzecznych, lasó, zieleni izolacyjnej.

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (numery działek lub inne określenie terenu objętego uwagą) PRZEZNA- CZENIE nieruchomości

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (numery działek lub inne określenie terenu objętego uwagą) PRZEZNA- CZENIE nieruchomości Załącznik do Zarządzenia Nr 1603/2016 Prezydenta Miasta Krakoa z dnia 21.06.2016 r. WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZE UWAG I PISM ZŁOŻONYCH DO PONOWNIE WYŁOŻONEGO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU TONIE WSCHÓD

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU TONIE WSCHÓD Załącznik Nr 1 do Uchały Nr Rady Miasta z dnia. O SPOSOBIE UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU TONIE WSCHÓD Projekt miejscoego planu zagospodaroania przestrzennego obszaru

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (numery działek lub inne określenie terenu objętego uwagą) NUMER OBRĘB DZIAŁKI

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (numery działek lub inne określenie terenu objętego uwagą) NUMER OBRĘB DZIAŁKI Załącznik do Zarządzenia Nr 1322/2017 Prezydenta Miasta Krakoa z dnia 30.05.2017 r. WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZE UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWA PRZESTRZENNEGO OBSZARU GEN. BORA-KOMOROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (numery działek lub inne określenie terenu objętego uwagą) PRZEZNA- CZENIE nieruchomości

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (numery działek lub inne określenie terenu objętego uwagą) PRZEZNA- CZENIE nieruchomości Załącznik do Zarządzenia Nr 1854/2016 Prezydenta Miasta Krakoa z dnia 13.07.2016 r. WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG I PISM ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU STRADOM

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU STRADOM Załącznik Nr 2 do Uchały Nr XCIII/2443/18 Rady Miasta Krakoa z dnia 24 stycznia 2018r. O SPOSOBIE ROZPATRZE DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWA PRZESTRZENNEGO OBSZARU STRADOM Projekt miejscoego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/256/17 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 28 listopada 2017 r.

Wrocław, dnia 15 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/256/17 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 28 listopada 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocła, dnia 15 grudnia 2017 r. Poz. 5360 UCHWAŁA NR XXXVIII/256/17 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 28 listopada 2017 r. spraie uchalenia zmiany miejscoego planu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KAZIMIERZ W KRAKOWIE

WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KAZIMIERZ W KRAKOWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 1952/2016 Prezydenta Miasta Krakoa z dnia 22.07.2016 r. WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZE UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KAZIMIERZ

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU STRADOM

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU STRADOM Załącznik Nr 2 do Uchały Nr. Rady Miasta Krakoa z dnia. O SPOSOBIE ROZPATRZE DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWA PRZESTRZENNEGO OBSZARU STRADOM Projekt miejscoego zagospodaroania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/341/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR II/341/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014 r. Załącznik Nr 2 do uchały Nr II/342/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR II/341/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014 r. spraie: rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uag dotyczących

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (numery działek lub inne określenie terenu objętego uwagą)

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (numery działek lub inne określenie terenu objętego uwagą) Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2016 Prezydenta Miasta Krakoa z dnia 21.12.2016 r. WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZE UWAG I PISM ZŁOŻONYCH DO PROEKTU MIESCOWEGO PLANU ZGOSPODAROWA PRZESTRZENNEGO OBSZARU MISTRZEOWICE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/279/17 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 26 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/279/17 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 26 lipca 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/279/17 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 2 lipca 2017 r. spraie uchalenia zmiany miejscoego planu zagospodaroania przestrzennego rejonie ul. Piszczygłoy Odolanoie Na podstaie art. 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/333/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR II/333/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014 r. Załącznik Nr 2 do uchały Nr II/334/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR II/333/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014 r. spraie: rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uag dotyczących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/233/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2017 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/233/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2017 r. Dziennik Urzędoy Wojeództa Małopolskiego 58 Poz. 2201 Załącznik nr 2 do Uchały Nr XXXVI/233/17 Rady Miejskiej Dobczycach z dnia 17 marca 2017 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/336/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR II/336/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014 r. Załącznik Nr 2 do uchały Nr II/337/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR II/336/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014 r. spraie: rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uag dotyczących

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU SKŁAD SOLNY,

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU SKŁAD SOLNY, Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta z dnia... O SPOSOBIE UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU SKŁAD SOLNY, Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/302/18 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 22 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR XXVI/302/18 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 22 maja 2018 r. UCHWAŁA NR XXVI/302/18 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 22 maja 2018 r. spraie miejscoego planu zagospodaroania przestrzennego obszaru zlokalizoanego miejscoości Skrajnica, rejonie ulicy Księżycoej Na podstaie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 72/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 72/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 72/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.01.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie

Bardziej szczegółowo

Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Korekty finansoe ziązane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkoego 1. Cel dokumentu Celem niniejszego dokumentu jest prezentacja dotychczasoych dośiadczeń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu II konsultacje społeczne Poznań, 9 października 2017 r. Zespół projektowy: Adam Derc - kierownik zespołu projektowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Madalińskiego

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszaa, dnia 9 stycznia 99 r. Nr 3 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 33 - Ministra Ochrony Środoiska, Zasobó Naturalnych i Leśnicta z dnia grudnia 99

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/438/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 listopada 2014 r. Zgodnie z art. 20

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mogilany, załącznik do uchwały Nr. Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mogilany, załącznik do uchwały Nr. Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOGILANY WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MOGILANY Lp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/1030/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 28 września 2016 r.

UCHWAŁA NR LIII/1030/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 28 września 2016 r. UCHWAŁA NR LIII/1030/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 września 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/1029/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 28 września 2016 r.

UCHWAŁA NR LIII/1029/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 28 września 2016 r. UCHWAŁA NR LIII/1029/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 września 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dla terenu w rejonie ulicy Wirskiej w Poznaniu II konsultacje społeczne

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dla terenu w rejonie ulicy Wirskiej w Poznaniu II konsultacje społeczne Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dla terenu w rejonie ulicy Wirskiej w Poznaniu II konsultacje społeczne Poznań, 28 września 2017 r. Zespół projektowy pod kierownictwem: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/871/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 czerwca 2017r.

UCHWAŁA NR L/871/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 czerwca 2017r. UCHWAŁA NR L/871/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ul. F. Skarbka" w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PROGRAMU ROZBUDOWY KSP W ZAKRESIE POŁĄCZENIA POLSKA LITWA WARSZAWA, 2011

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PROGRAMU ROZBUDOWY KSP W ZAKRESIE POŁĄCZENIA POLSKA LITWA WARSZAWA, 2011 PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PROGRAMU ROZBUDOWY KSP W ZAKRESIE POŁĄCZENIA POLSKA LITWA WARSZAWA, 2011 EPC S.A. z siedzibą Warszaie 00-033 Warszaa ul. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 2 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolina Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 88/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 września 2013r.

ZARZĄDZENIE nr 88/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 września 2013r. ZARZĄDZENIE nr 88/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 września 2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/157/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/157/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/157/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Gajowej.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXII/1339/VII/2018 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 4 września 2018r.

UCHWAŁA NR LXXII/1339/VII/2018 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 4 września 2018r. UCHWAŁA NR LXXII/1339/VII/2018 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 4 września 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Balonowej w Poznaniu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 894/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16.10.2006r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 2013 UCHWAŁA NR XXIII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (numery działek lub inne określenie terenu objętego uwagą) OBRĘB DZIAŁKA USTALENIA PROJEKTU PLANU

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (numery działek lub inne określenie terenu objętego uwagą) OBRĘB DZIAŁKA USTALENIA PROJEKTU PLANU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU REJON FORTU BRONOWICE W KRAKOWIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr. Rady z dnia Projekt miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r.

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 15.09.2016 r. Zespół projektowy: Katarzyna Derda projektant prowadzący Hanna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXXXII/2076/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXXXII/2076/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 5525 UCHWAŁA NR LXXXII/2076/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Madalińskiego

Bardziej szczegółowo

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bożena Gindera-Malicka Warsztaty szkoleniowe Wisła, 24 kwietnia 2017r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ustalenie przeznaczenia terenu,

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 268 (54), 35 44 Marcin FELTYNOWSKI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY W GMINACH

Bardziej szczegółowo

oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga ustalenia projektu planu dla nierucho mości, której dotyczy uwaga

oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga ustalenia projektu planu dla nierucho mości, której dotyczy uwaga Załącznik do Zarządzenia Nr 1079/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 czerwca 2011 r. WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA NIERUCHOMOŚCI. UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) KTÓREJ DOTYCZY

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA NIERUCHOMOŚCI. UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) KTÓREJ DOTYCZY Załącznik do Zarządzenia Nr 2184/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 października 2009 r. WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PONOWNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

- osoby fizyczne - Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia 2014r.

- osoby fizyczne - Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia 2014r. Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339//P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia r. WYKAZ WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA PABIANICE POŁOŻONEJ MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga. uwaga uwzglę dniona 18MN, 19MN, 2. zlikwidowano drogę 16KDD, Aleksander Klimek,

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga. uwaga uwzglę dniona 18MN, 19MN, 2. zlikwidowano drogę 16KDD, Aleksander Klimek, WYKAZ UWAG niesionych do yłoŝonego do publicznego glądu projektu miejscoego planu zagospodaroania przestrzennego rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętoej i Ruczaj Lp. Data Nazisko i imię, naza płyu i adres zgłaszającego

Bardziej szczegółowo

Nysa, r. PP.AU

Nysa, r. PP.AU PP.AU.671.10.2016 Nysa, 12.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Słowiańskiej Podstawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/325/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2004 r.,

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/325/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2004 r., Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/325/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2004 r., ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. załącznik do zarządzenia Nr 153/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 sierpnia 2016 r. ROL AC

OGŁOSZENIE. załącznik do zarządzenia Nr 153/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 sierpnia 2016 r. ROL AC ROL.6845.2.2016.AC OGŁOSZENIE załącznik do zarządzenia Nr 153/16 Burmistrza z 1 sierpnia 2016 r. Na podstaie art. 38 ustay z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/191/2012 RADY GMINY IWANOWICE. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kraków, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/191/2012 RADY GMINY IWANOWICE. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 1068 UCHWAŁA NR XXIX/191/2012 RADY GMINY IWANOWICE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/531/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 września 2018 r.

UCHWAŁA NR LIV/531/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 września 2018 r. UCHWAŁA NR LIV/531/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork, część południowa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr... Rady Miasta Konina z dnia r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr... Rady Miasta Konina z dnia r. Załącznik nr 2 do uchwały nr... Rady Miasta Konina z dnia... 2018 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY JELEŚNIA w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY JELEŚNIA w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY JELEŚNIA w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie : uwzględniono

Rozstrzygnięcie : uwzględniono Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO. z dnia 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Julinek w Gminie Leszno Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO. z dnia 22 marca 2017 r.

Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO. z dnia 22 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 3052 UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, w obrębie ewidencyjnym Górki, w rejonie ulic

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36 /16 Wójta Gminy z dnia 9 sierpnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36 /16 Wójta Gminy z dnia 9 sierpnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36 /16 Wójta Gminy z dnia 9 sierpnia 2016 roku INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ tym O PRZEBIEGU REALIZACJI GMINY WIERZBINEK PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA KONINA

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA KONINA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Konina z dnia. 2015 r. ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA KONINA w sprawie listy nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Bardziej szczegółowo

istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, a więc pozostawienie funkcji wyłącznie mieszkaniowej. 4) Uwagi dotyczące zabudowy dwoma budynkami m

istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, a więc pozostawienie funkcji wyłącznie mieszkaniowej. 4) Uwagi dotyczące zabudowy dwoma budynkami m Załącznik nr 4 do uchwały Nr LIX/1094/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 lipca 2006 r. Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bukowo-Kolonistów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/35/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/35/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR /35/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 28 stycznia 2015 r. spraie miejscoego planu zagospodaroania przestrzennego na terenie miasta Śiętochłoice obszarze pomiędzy ulicą Bytomską a granicą

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ - dz. nr 951, obręb Kłodnica, przy ul. Toszeckiej 25B

SPRZEDAŻ - dz. nr 951, obręb Kłodnica, przy ul. Toszeckiej 25B Opublikoano na Miasto Gliice (https://gliice.eu) Źródłoy URL: https://gliice.eu/bip/sprzedaz-nieruchomosci-i-przetargi-naysokosc-czynszu-sprzedaz-dz-nr-951-obreb-klodnica-przy-ul Sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXV/1870/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 14 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR LXXV/1870/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 14 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR LXXV/1870/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego

Bardziej szczegółowo

3) zaopatrzenie w wodę poprzez podłączenie do wodociągu biegnącego w sąsiadujących

3) zaopatrzenie w wodę poprzez podłączenie do wodociągu biegnącego w sąsiadujących Uchwała nr XII /75/99 Rady Miejskiej w Ostrzeszowie z dnia 15 lipca 1999 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego na obszarze połoŝonym w mieście Ostrzeszów pomiędzy

Bardziej szczegółowo

I konsultacje społeczne. Poznań, 17 października 2016 r. Zespół projektowy pod kierownictwem: mgr inż. arch. Adama Kijowskiego

I konsultacje społeczne. Poznań, 17 października 2016 r. Zespół projektowy pod kierownictwem: mgr inż. arch. Adama Kijowskiego Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Maszewskiej i Myśliborskiej w Poznaniu, dla terenu w rejonie ulicy Wirskiej w Poznaniu. I konsultacje społeczne Poznań, 17 października

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3324/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 czerwca 2017 roku

Zarządzenie Nr 3324/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 czerwca 2017 roku Zarządzenie Nr 3324/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Borowiczki w Płocku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2014 2018

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2014 2018 Załącznik do Uchały Nr LV/981/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2013 Wieloletni program gospodaroania mieszkanioym zasobem Miasta Kielce na lata 2014 2018 WSTĘP Wieloletni program gospodaroania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 3MN;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. Poz. 806 UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 listopada 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. Poz. 806 UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 listopada 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy na obszarze

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu - dz. 77/25, ul. Poziomkowa, obr. Czechowice Północ

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu - dz. 77/25, ul. Poziomkowa, obr. Czechowice Północ Opublikoano na Miasto Gliice (https://gliice.eu) Źródłoy URL: https://gliice.eu/bip/sprzedaz-nieruchomosci-i-przetargi-naysokosc-czynszu-dz-7725-ul-poziomkoa-obr-czechoice-poln Sprzedaż nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska u c h w a l a. 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług turystycznych i pensjonatowych, w następujący sposób:

Rada Miejska u c h w a l a. 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług turystycznych i pensjonatowych, w następujący sposób: UCHWAŁA NR LIX/1886/2006 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Z DNIA 13 CZERWCA 2006 ROKU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług turystycznych i pensjonatowych, obejmującego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 3237 UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/164/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Uchwała Nr XX/164/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 24 kwietnia 2008 r. Uchwała Nr XX/164/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Pruchna Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5,

Bardziej szczegółowo

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów Egzemplarz do wyłoŝenia Tarnów, wrzesień 2011r. ZESPÓŁ AUTORSKI ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI / 87 / 2007 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 30 stycznia 2007 r.

UCHWAŁA NR VI / 87 / 2007 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 30 stycznia 2007 r. UCHWAŁA NR VI / 87 / 2007 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 105/13/2005-1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 14/1/98 w rejonie ulic: Strzyżowskiej,

Bardziej szczegółowo

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Fort IX i Rejon ulicy Bohaterów Westerplatte

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Fort IX i Rejon ulicy Bohaterów Westerplatte Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Fort IX i Rejon ulicy Bohaterów Westerplatte Etap: II konsultacje społeczne Poznań, 25 czerwca 2013 r. Skład zespołu: Elżbieta Janus - projektant

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/33/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/33/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/33/15 RAY MEJKEJ W ŚWĘTOCHŁOWCACH z dnia 28 stycznia 2015 r. spraie miejscoego planu zagospodaroania przestrzennego na terenie miasta Śiętochłoice rejonie ulic Chorzoskiej, Bytomskiej oraz

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU MOGIŁA II

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU MOGIŁA II Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta z dnia... ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU MOGIŁA II Projekt miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/177/2016 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 28 października 2016 r.

Olsztyn, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/177/2016 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 28 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz. 4810 UCHWAŁA NR XXX/177/2016 RADY GMINY JONKOWO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXV RADY GMINY W POTWOROWIE. z dnia 29 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXV RADY GMINY W POTWOROWIE. z dnia 29 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Poz. 7501 UCHWAŁA NR XXV.237.2014 RADY GMINY W POTWOROWIE z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/267/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 17 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/267/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 17 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/267/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk ograniczonego ulicami: Gen. Podhorskiego, Gen. Pułaskiego, Nowomiejską,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1587) Na podstawie art. 16

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 23 marca 2017 r. Zespół projektowy: Adam Derc - kierownik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/1220/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 23 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR LVIII/1220/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 23 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR LVIII/1220/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OTOCZENIA PAŁACU KULTURY I NAUKI W WARSZAWIE

UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OTOCZENIA PAŁACU KULTURY I NAUKI W WARSZAWIE ZAŁĄCZNIK NR10 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OTOCZENIA PAŁACU KULTURY I NAUKI W WARSZAWIE (zgodnie z rozdziałem IV pkt 1.1 regulaminu uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Projekt mpzp W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu

Projekt mpzp W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu Projekt mpzp W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu Uchwała nr XXXIV/566/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 6 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2016 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony po wschodniej stronie drogi ekspresowej S69, w rejonie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr Poz. 21. UCHWAŁA Nr VIII/32/2009. RADY GMINY W KRASNEM z dnia 26 listopada 2009 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr Poz. 21. UCHWAŁA Nr VIII/32/2009. RADY GMINY W KRASNEM z dnia 26 listopada 2009 r. 2 1 Województwa Mazowieckiego Nr 1 155 Poz. 21 21 UCHWAŁA Nr VIII/32/2009 RADY GMINY W KRASNEM z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krasne

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SOPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU RYBITWY PÓŁNOC

ROZSTRZYGNIĘCIE O SOPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU RYBITWY PÓŁNOC Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miasta Krakowa z dnia ROZSTRZYGNIĘCIE O SOPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU RYBITWY PÓŁNOC Projekt

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ - dz. nr 820/2, obręb Sośnica, przy ul. Korczoka. Prezydent Miasta Gliwice ogłasza,

SPRZEDAŻ - dz. nr 820/2, obręb Sośnica, przy ul. Korczoka. Prezydent Miasta Gliwice ogłasza, Opublikoano na Miasto Gliice (https://gliice.eu) Źródłoy URL: https://gliice.eu/bip/sprzedaz-nieruchomosci-i-przetargi-naysokosc-czynszu-sprzedaz-dz-nr-8202-obreb-sosnica-przy-ul Sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BOROWICZKI W PŁOCKU

WYKAZ WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BOROWICZKI W PŁOCKU Załącznik do Zarządzenia Nr 3324/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 czerwca 2017 roku WYKAZ WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BOROWICZKI W PŁOCKU Lp. Data wpływu wniosku

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/271/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 29 czerwca 2017 r.

Wrocław, dnia 12 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/271/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 29 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 lipca 2017 r. Poz. 3238 UCHWAŁA NR XL/271/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Uwaga nr 1., dotycząca braku wtórnego podziału działki nr 232 oraz dopuszczenia zabudowy na działkach o

Uwaga nr 1., dotycząca braku wtórnego podziału działki nr 232 oraz dopuszczenia zabudowy na działkach o Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/323/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2004 r., ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu M A Ł O P O L S K A O K R Ę G O WA I Z B A A R C H I T E K T Ó W R P O K R Ę G O WA R A D A I Z B Y Obszar oddziaływania obiektu W myśl znowelizowanego Art. 20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIV/2467/18 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 7 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR XCIV/2467/18 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 7 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR XCIV/2467/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta uwag złożonych do projektu miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Rejtana pomiędzy ul.

Bardziej szczegółowo