SPIS TREŚCI. Rozdział 9 Przekazywanie dokumentacji niearchiwalnej (kategoria B ) na makulaturę

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. Rozdział 9 Przekazywanie dokumentacji niearchiwalnej (kategoria B ) na makulaturę"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Podział dokumentacji na kategorie Rozdział 3 Zakres działania i personel Archiwum Zakładowego Rozdział 4 Lokal Archiwum Zakładowego Rozdział 5 Przyjmowanie dokumentacji Rozdział 6 Przechowywanie i ewidencja dokumentacji Rozdział 7 Korzystanie z dokumentacji Rozdział 8 Wydzielanie dokumentacji Rozdział 9 Przekazywanie dokumentacji niearchiwalnej (kategoria B ) na makulaturę Rozdział 10 Przekazywanie materiałów archiwalnych (kategoria A ) do Archiwum Państwowego Rozdział 11 Kontrola Archiwum Zakładowego Rozdział 12 Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub likwidacji komórki organizacyjnej oraz reorganizacji lub ustalania działalności Szpitala Rozdział 13 Postanowienia końcowe Załączniki do Instrukcji: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr, 6, Nr 7 str. 3 str. 6 str. 8 str. 10 str. 11 str. 14 str. 16 str. 18 str. 19 str. 21 str. 23 str. 24 str. 25 str. 26 1

3 ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego zwana dalej "Instrukcją" określa: 1) organizację i zakres działania Archiwum Zakładowego, 2) tryb postępowania z dokumentacją przekazywaną do Archiwum Zakładowego, 3) zasady przechowywania, udostępniania i przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego oraz dokumentacji niearchiwalnej do brakowania. 2. Instrukcja reguluje postępowanie z dokumentacją aktową. 2. Ogólne zasady i tryb postępowania z dokumentacją aktową regulują: 1) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z późn. zm.); 2) ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) oraz wydane na ich podstawie akty wykonawcze. 3. Zastosowane w Instrukcji określenia oznaczają: 1) Archiwum Państwowe - właściwe terenowo Archiwum Państwowe w Łodzi, 2) Archiwum Zakładowe (wyodrębniona/e) komórka organizacyjna lub stanowisko pracy objęte szczególnym nadzorem Archiwum Państwowego, powołane do gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania, ewidencjonowania i udostępniania dokumentacji, a także brakowania dokumentacji niearchiwalnej i przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego, 3) dokumentacja - niezależnie od techniki wykonania (rękopisy, maszynopisy, druki) - zbiór wszelkiego rodzaju dokumentów, w tym dokumentacja finansowa, statystyczna (księgi i korespondencja, mapy, plany), 4) dokumenty elektroniczne stanowiące odrębną całość znaczeniową zbiory danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisanych na informatycznym nośniku danych, 2

4 5) dokumenty ewidencjonowane dokumenty elektroniczne świadczące o wykonywaniu działalności podmiotów, powstające w nich lub napływające do nich, odzwierciedlające przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw i podlegające ewidencjonowaniu w systemie teleinformatycznym, 6) informatyczny nośnik danych materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej lub analogowej, 7) dokumentacja niearchiwalna - dokumentacja posiadająca jedynie czasową wartość praktyczną, 8) komórka organizacyjna - komórka lub samodzielne stanowisko pracy powołane do wykonywania określonych zadań, wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Szpitala, 9) materiały archiwalne - wszelkiego rodzaju akta i dokumenty, korespondencja, dokumentacja finansowa, techniczna i statystyczna, mapy i plany, fotografie, filmy i mikrofilmy, nagrania dźwiękowe i wideofonowe, dokumenty elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) oraz inna dokumentacja, bez względu na sposób jej wytwarzania, mająca znaczenie o wartości historycznej - powstała w przeszłości i powstająca współcześnie, 10) sprawa - zdarzenie lub stan rzeczy, wymagające podjęcia i wykonania czynności urzędowych, 11) spis spraw - formularz służący do chronologicznego rejestrowania spraw (nie pojedynczych pism) wpływających lub zapoczątkowanych w Szpitalu, prowadzony oddzielnie dla każdego hasła (teczki), przewidzianego w jednolitym rzeczowym wykazie akt, 12) teczka aktowa - skoroszyt, segregator, teczka wiązana itp. służące do przechowywania jednorodnych lub rzeczowo pokrewnych akt spraw ostatecznie załatwionych, objętych ta samą grupą akt, określonych w jednolitym rzeczowym wykazie akt, 13) wykaz akt - rzeczowa klasyfikacja akt powstających w toku działalności Szpitala, oznaczona w poszczególnych pozycjach symbolem, hasłem i kategorią archiwalną, 14) znak sprawy - zespół symboli oznaczających komórkę organizacyjną oraz przynależność sprawy do konkretnego działu rzeczowego akt (teczki) i numeru, pod

5 którym sprawa została zarejestrowana w spisie spraw danej teczki.

6 ROZDZIAŁ 2 Podział dokumentacji na kategorie Dokumentacja dzieli się pod względem jej wartości archiwalnej na dwie kategorie: 1) dokumentację stanowiącą materiały archiwalne wchodzące w skład państwowego zasobu archiwalnego, zwaną dalej "materiałami archiwalnymi", 2) dokumentację posiadającą czasową wartość praktyczną, zwaną dalej "dokumentacją niearchiwalną". 2. Kategorie materiałów archiwalnych oznaczone są w wykazie symbolem A. Materiały tej kategorii Archiwum Zakładowe przekazuje właściwemu terenowo Archiwum Państwowemu po upływie 25 lat, a w odniesieniu do dokumentów elektronicznych po upływie 10 lat, licząc od momentu ich wytworzenia, z wyjątkiem dokumentacji medycznej, będącej materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z późn. zm.), dla której termin ten wynosi odpowiednio: 1) 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu dla dokumentacji medycznej; 2) 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon dla dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia; 3) 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie dla zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta; 4) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia dla skierowań na badania lub zleceń lekarza; 5) 22 lata dla dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia. 3. Kategorie dokumentacji niearchiwalnej oznaczone są w wykazie akt symbolem "B" 5

7 z tym, że: 1) symbolem "B" z dodaniem cyfr arabskich (np. B5) określających termin ich przechowywania w Archiwum Zakładowym, oznacza się dokumentację niearchiwalną o czasowym znaczeniu praktycznym, która po ustalonym okresie przechowywania podlega przekazaniu na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zgody właściwego terenowo Archiwum Państwowego; 2) symbolem "BC" oznacza się materiały manipulacyjne, posiadające krótkotrwałe znaczenie praktyczne, które mogą ulec brakowaniu po pełnym ich wykorzystaniu. Brakowanie odbywa się w komórce organizacyjnej, bez przekazywania tych materiałów do Archiwum Zakładowego, ale za zgodą i wiedzą pracownika prowadzącego to Archiwum, oraz na podstawie zgody Archiwum Państwowego; 3) symbolem "BE" z dodaniem cyfr arabskich (np. BE5) określających termin przechowywania akt, oznacza się dokumentację niearchiwalną, która po upływie okresu przechowywania w Archiwum Zakładowym podlega ekspertyzie. Ekspertyzę przeprowadza właściwe terenowo Archiwum Państwowe, w wyniku której może nastąpić zmiana kategorii archiwalnej tej dokumentacji. 4. Okres przechowywania dokumentacji niearchiwalnej liczy się w pełnych latach kalendarzowych, poczynając od 1 stycznia roku następującego po ostatecznym zakończeniu sprawy.

8 ROZDZIAŁ 3 Zakres działania i personel Archiwum Zakładowego Archiwum Zakładowe gromadzi materiały archiwalne (kategoria "A") i dokumentację niearchiwalną (kategoria"b") całego Szpitala. 2. Archiwum Zakładowe przechowuje w zasadzie tylko dokumentację własną Szpitala. Akta pochodzące z innych jednostek organizacyjnych, Archiwum Zakładowe może przechowywać wyłącznie za zgodą Dyrektora Szpitala. 6. Do zadań Archiwum Zakładowego należy: 1) przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych; 2) przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji; 3) porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym; 4) udostępnianie przechowywanej dokumentacji; 5) przeprowadzanie kwerend archiwalnych, czyli poszukiwanie w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń czy problemów; 6) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu; 7) przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego Archiwum Państwowego; 8) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Archiwum Zakładowego i stanu dokumentacji w Archiwum Zakładowym; 9) doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją Do obowiązków pracownika Archiwum należy: 1) prowadzenie prac wymienionych odpowiednio w 6, 2) prowadzenie ewidencji materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej: 7

9 a) przeznaczonych/ej do przekazania Archiwum Państwowemu b) udostępnionych/ej i wypożyczonych/ej osobom upoważnionym, c) wybrakowanej i przekazanej na makulaturę. 2. Pracownik Archiwum powinien: 1) posiadać co najmniej wykształcenie średnie i ukończony Kurs Archiwalny, 2) dobrze znać strukturę organizacyjną oraz system kancelaryjny Szpitala, według którego jednostka prowadzi akta, 3) stale podnosić kwalifikacje zawodowe w zakresie prowadzenia Archiwum.

10 ROZDZIAŁ 4 Lokal Archiwum Zakładowego Archiwum powinno posiadać odpowiednie pomieszczenia biurowe umożliwiające pracę pracownikom Archiwum oraz osobom korzystającym z dokumentacji na miejscu. 2. Pomieszczenie przeznaczone na Archiwum powinno być: 1) suche, dobrze wentylowane i równomiernie ocieplane w ciągu całego roku, 2) nie narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, 3) odpowiedniej wielkości, zapewniającej rezerwę miejsca na regałach na przejmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych, 4) wyposażone w sprzęt do mierzenia temperatury i wilgotności (zalecana temperatura C, wilgotność 30-50%), 5) wyposażone w regały metalowe lub z impregnowanego drewna, ustawione rzędami, biegnącymi prostopadle do okien, w odległości nie mniejszej niż 80 cm między nimi; każdy regał powinien posiadać oznaczenie, 6) wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy, 7) zabezpieczone przed włamaniem poprzez okratowanie okien, obicie drzwi blachą i zaopatrzenie ich w mocne zamki Palenie tytoniu w pomieszczeniach Archiwum jest zabronione. 2. W Archiwum nie wolno przechowywać przedmiotów nie stanowiących własności Archiwum. 3. Prawo wstępu do Archiwum posiadają tylko pracownicy Archiwum, ich bezpośredni przełożeni oraz upoważnieni przedstawiciele organów kontrolnych, za okazaniem upoważnienia. 10. Po zakończeniu pracy zamknięte pomieszczenie Archiwum opieczętowuje się plombownicą. 9

11 ROZDZIAŁ 5 Przyjmowanie dokumentacji Poszczególne komórki organizacyjne przekazują do Archiwum akta w układzie zgodnym z wykazem akt na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych, sporządzanych odrębnie dla kategorii "A" i kategorii "B". 2. Spis zdawczo-odbiorczy: 1) akt kategorii "A" sporządza się w czterech egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Archiwum Zakładowe, jeden - komórka organizacyjna przekazująca akta i jeden Archiwum Państwowe, 2) akt kategorii "B" sporządza się w trzech egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Archiwum Zakładowe, a trzeci - komórka organizacyjna przekazująca akta. 3. Spis zdawczo-odbiorczy podpisuje osoba przekazująca akta i kierownik danej komórki organizacyjnej. 4. Fakt przejęcia spisu zdawczo-odbiorczego potwierdza pracownik Archiwum Zakładowego na egzemplarzu spisu przeznaczonego dla danej komórki organizacyjnej Dokumentacja spraw zakończonych przejmowana do Archiwum Zakładowego powinna być uporządkowana przez prowadzących sprawy lub wyznaczonego w danej komórce organizacyjnej pracownika. 2. Uporządkowanie dokumentacji polega na: 1) w odniesieniu do materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, o okresie przechowywania dłuższym niż 10 lat: a) ułożeniu dokumentacji wewnątrz teczek w kolejności spisu spraw, począwszy od numeru 1 na górze teczki, a w obrębie spraw - chronologicznie, przy czym poszczególne sprawy można rozdzielić papierowymi okładkami, b) wyłączeniu zbędnych identycznych kopii tych samych przesyłek lub pism, 10

12 c) odłożeniu do teczek aktowych spisów spraw, d) usunięciu z dokumentacji części metalowych i plastikowych (na przykład spinaczy, zszywek, wąsów, koszulek), e) umieszczeniu dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej (w przypadku akt osobowych dopuszcza się koperty) o grubości nieprzekraczającej 5 cm, a tych w razie potrzeby - w pudłach, przy czym jeżeli grubość teczki przekracza 5 cm, należy teczkę podzielić na tomy, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn fizycznych, f) ponumerowaniu stron materiałów archiwalnych zwykłym miękkim ołówkiem, przez naniesienie numeru strony w prawym górnym rogu; liczbę stron w danej teczce podaje się na wewnętrznej części tylnej okładki w formie zapisu: Niniejsza teczka zawiera... stron kolejno ponumerowanych. [miejscowość, data, podpis osoby porządkującej i paginującej akta], g) opisaniu teczek aktowych zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 11 Instrukcji kancelaryjnej, h) ułożeniu teczek aktowych w kolejności wynikającej z wykazu akt; 2) w odniesieniu do pozostałej dokumentacji niearchiwalnej: a) odłożeniu do teczek aktowych spisów spraw, b) umieszczeniu dokumentacji w teczkach aktowych wiązanych o grubości nieprzekraczającej 5 cm, a tych w razie potrzeby - w pudłach, lub umieszczeniu dokumentacji bezpośrednio w paczkach lub w pudłach, przy czym gdy grubość teczki przekracza 5 cm, należy teczkę podzielić na tomy, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn fizycznych, c) opisaniu teczek aktowych zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 11 Instrukcji kancelaryjnej, d) ułożeniu teczek aktowych w kolejności wynikającej z wykazu akt Pracownik Archiwum Zakładowego może odmówić przyjęcia akt do Archiwum, w przypadkach: 1) ujawnienia błędów lub niedoskonałości w spisie zdawczo-odbiorczym, 2) stwierdzenia, że przekazywane akta nie odpowiadają temu spisowi,

13 3) stwierdzenia, że akta nie zostały uporządkowane zgodnie z przepisami. 2. O powodach nie przyjęcia akt, pracownik Archiwum Zakładowego powiadamia swojego bezpośredniego przełożonego oraz kierownika danej komórki organizacyjnej.

14 ROZDZIAŁ 6 Przechowywanie i ewidencja dokumentacji W Archiwum dokumentację układa się na regałach (półkach) pionowo, systemem bibliotecznym, od lewej ku prawej stronie, lub poziomo (teczki zapakowane w paczki o wysokości około 15 cm) od dołu ku górze w kolejności sygnatur. 2. Jedną część pomieszczenia (lub osobne) należy przeznaczyć dla materiałów archiwalnych (kategoria "A"), a drugą - dla dokumentacji niearchiwalnej (kategoria B"). 3. Dokumentację niejawną przechowuje kancelaria tajna w oddzielnym pomieszczeniu, odpowiednio zabezpieczonym, zgodnie z obowiązującymi przepisami o postępowaniu z dokumentami niejawnymi Ewidencję dokumentacji Archiwum stanowią: 1) spis zdawczo-odbiorczy na formularzu według wzoru, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji, 2) wykaz spisów zdawczo-odbiorczych na formularzu według wzoru, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji, w którym dokonuje się rejestracji poszczególnych spisów zdawczo-odbiorczych w kolejności ich wpływu i nadaje numery z tego wykazu, 3) spis zdawczo-odbiorczy dokumentacji przekazywanej do zniszczenia na formularzach według wzorów, stanowiących załączniki nr 3 i 4 do niniejszej Instrukcji, 4) protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej na formularzach według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej Instrukcji, celem uzyskania zgody Archiwum Państwowego na zniszczenie tej dokumentacji, 5) protokoły stwierdzające brak lub uszkodzenie udostępnionej dokumentacji, 6) karta udostępnienia dokumentacji, na formularzu według wzoru, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej Instrukcji, 7) spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych przekazywanych do Archiwum Państwowego na formularzu według wzoru, stanowiącym załącznik 13

15 nr 7 do niniejszej Instrukcji. 2. Pomoce ewidencyjne wymienione w ust. 1, z wyjątkiem kart udostępniania (ust. 1, pkt. 6), stanowią kategorię "A" i powinny być przechowywane w oddzielnych teczkach. 16. Karty udostępnienia otrzymują w ciągu roku kalendarzowego kolejne numery bieżące, w kolejności których Archiwum Zakładowe przechowuje je przez okres dwóch lat, z tym że karty akt wypożyczonych przechowuje w oddzielnej kartotece, aż do chwili ich zwrotu Otrzymane spisy zdawczo-odbiorcze rejestruje się w wykazie spisów zdawczoodbiorczych i nadaje kolejne numery z tego wykazu. 2. Jeden egzemplarz spisu zdawczo-odbiorczego przechowuje się w kolejności numerów, zgodnie z ich rejestracją w wykazie spisów, a drugi - w teczce prowadzonej oddzielnie dla poszczególnych komórek organizacyjnych Przed umieszczeniem akt na półkach należy na każdej teczce aktowej umieścić stempel archiwalny, którego treść zawiera: 1) sygnaturę akt, 2) oznaczenie przyjęcia teczki sygnaturą Archiwum Zakładowego. 2. Po złożeniu dokumentacji na regałach (półkach) należy odnotować numer regału w odpowiedniej rubryce spisu zdawczo-odbiorczego.

16 ROZDZIAŁ 7 Korzystanie z dokumentacji Dokumentacja przechowywana w Archiwum Zakładowym może być udostępniana na miejscu upoważnionym pracownikom za zgodą kierownika komórki organizacyjnej, z której dokumentacja pochodzi, a w przypadku wypożyczenia za zgodą Dyrektora Szpitala. 2. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, dokumentacja dla celów służbowych może być wypożyczona na ściśle określony czas poza lokal Archiwum oraz siedzibę Szpitala, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej, z której dokumentacja pochodzi (i za zgodą dyrektora jednostki organizacyjnej dotyczy wypożyczenia poza siedzibę Szpitala). 20. Nie wolno wypożyczać poza lokal Archiwum: 1) akt zastrzeżonych przez komórkę organizacyjną, która je przekazała, 2) akt uszkodzonych, 3) środków ewidencyjnych Archiwum. 21. Korzystanie z dokumentacji przechowywanej w Archiwum Zakładowym przez prasę, radio i telewizję, instytucje naukowo-badawcze i inne - wymaga zgody Dyrektora Szpitala i odbywa się stosownie do przepisów: 1) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), 2) ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.), 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) Wypożyczanie dokumentacji z Archiwum Zakładowego odbywa się na podstawie "karty udostępnienia", którą podpisuje osoba korzystająca z tej dokumentacji i kierownik komórki organizacyjnej, z której dokumentacja pochodzi. 15

17 2. Potwierdzenie zwrotu dokumentacji na "karcie udostępnienia" dokonuje pracownik Archiwum Zakładowego w obecności zdającego. 23. W miejsce wypożyczonej dokumentacji umieszcza się zakładkę do akt. 24. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za całość dokumentacji przy jej zwrocie. 25. Wypożyczenie z teczek pojedynczych dokumentów (pism) jest niedozwolone W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń wypożyczonej dokumentacji, pracownik Archiwum Zakładowego sporządza protokół, który podpisują: 1) wypożyczający dokumentację, 2) bezpośredni przełożony wypożyczającego dokumentację, 3) pracownik Archiwum Zakładowego. 2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w trzech egzemplarzach, z których: 1) jeden - umieszcza się w miejsce brakującej dokumentacji, 2) drugi - przechowuje się w przeznaczonej do tego celu teczce, 3) trzeci - przekazuje się kierownikowi komórki organizacyjnej, która akta wypożyczała w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy, ustalenia osoby odpowiedzialnej i zastosowania w stosunku do winnego sankcji na podstawie odpowiednich przepisów Kodeksu pracy Poszukiwanie dokumentacji w magazynach Archiwum Zakładowego przeprowadza wyłącznie pracownik Archiwum. 2. Wypożyczania dokumentacji z Archiwum Zakładowego dokonuje wyłącznie pracownik Archiwum. 3. Korzystanie z dokumentacji na miejscu w Archiwum Zakładowym odbywa się pod nadzorem pracownika Archiwum. 4. Każdy korzystający z dokumentacji na miejscu w Archiwum Zakładowym wpisuje się do książki udostępniania akt.

18 ROZDZIAŁ 8 Wydzielanie dokumentacji W drugim półroczu każdego roku kalendarzowego, pracownik Archiwum Zakładowego dokonuje przeglądu i wydzielania dokumentacji. 2. Przez wydzielanie dokumentacji rozumie się: 1) wyłączenie materiałów archiwalnych (kategoria "A"), podlegających przekazaniu do Archiwum Państwowego, 2) wyłączenie dokumentacji niearchiwalnej (kategoria "B"), której okres przechowywania już upłynął, podlegającej przekazaniu na makulaturę, 3) wyłączenie dokumentacji kategorii BE, podlegającej w danym roku ekspertyzie Wydzielania dokumentacji dokonuje, na wniosek pracownika Archiwum Zakładowego, komisja powołana przez Dyrektora Szpitala. 2. W skład komisji wchodzą: 1) bezpośredni przełożony pracownika Archiwum Zakładowego, 2) pracownik Archiwum Zakładowego, 3) przedstawiciele komórek organizacyjnych, których akta podlegają przekazaniu do Archiwum Państwowego bądź brakowaniu. 3. Do zadań komisji należy: 1) typowanie materiałów archiwalnych (kategoria "A"), podlegających przekazaniu do Archiwum Państwowego, 2) kwalifikowanie dokumentacji niearchiwalnej (kategoria"b"), 3) sporządzanie protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania w Archiwum Zakładowym już minął, oraz spisu tej dokumentacji (w dwóch egzemplarzach). 4. Komisja nie może zmienić kwalifikacji dokumentacji zaliczonej do materiałów archiwalnych (kategoria "A") w wykazie akt, może natomiast wystąpić o zmianę terminu przechowywania dokumentacji niearchiwalnej (kategoria"be"). 17

19 ROZDZIAŁ 9 Przekazywanie dokumentacji niearchiwalnej (kategoria "B") na makulaturę Dokumentację niearchiwalną przeznaczoną do brakowania należy wydzielić i przechowywać w kolejności umieszczenia jej w spisie przesłanym do Archiwum Państwowego, do czasu otrzymania zgody na jej zniszczenie. 2. Protokół brakowania dokumentacji niearchiwalnej wraz ze spisem dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia, komisja przedkłada Dyrektorowi Szpitala (lub innej upoważnionej osobie) w celu uzyskania akceptacji. 3. Jeden egzemplarz protokołu brakowania dokumentacji niearchiwalnej wraz ze spisem dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia należy przesłać do Archiwum Państwowego w celu uzyskania zgody na dokonanie zniszczenia tej dokumentacji W przypadku stwierdzenia niewłaściwego brakowania dokumentacji niearchiwalnej lub niezgodnego z przepisami sporządzenia protokołu brakowania dokumentacji niearchiwalnej i spisu tej dokumentacji, Archiwum Państwowe może: 1) przeprowadzić ekspertyzę archiwalną wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej, 2) zażądać zmiany kwalifikacji dokumentacji niearchiwalnej i przeprowadzenia nowego brakowania. 2. Od decyzji Archiwum Państwowego przysługuje prawo odwołania do Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. 32. Archiwum Państwowe wydaje zgodę na przekazanie dokumentacji niearchiwalnej na makulaturę w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje w Archiwum Zakładowym przy spisie wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej, a drugi - przeznaczony jest dla odbiorcy makulatury Po otrzymaniu z Archiwum Państwowego zezwolenia na przekazanie wybrakowanej 18

20 dokumentacji niearchiwalnej na makulaturę, należy z tej dokumentacji: 1) wyłączyć wszystko, co czyni makulaturę niezdatną do przerobu na masę papierową, np.: części metalowe, celofanowe, pergaminowe, drewniane itp., 2) całość uczynić niezdatną do odtworzenia przez poprucie, podarcie, pomieszanie, itp. 2. Pracownik Archiwum Zakładowego po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego dokonuje: 1) przekazania dokumentacji niearchiwalnej na makulaturę, 2) adnotacji o zniszczeniu dokumentacji niearchiwalnej w spisach zdawczoodbiorczych.

21 ROZDZIAŁ 10 Przekazywanie materiałów archiwalnych (kategoria "A") do Archiwum Państwowego 34. Archiwum Zakładowe przechowuje materiały archiwalne przez okresy wskazane w 4 ust. 2 niniejszej Instrukcji Materiały archiwalne po upływie okresu ich przechowywania w Archiwum Zakładowym podlegają przekazaniu do Archiwum Państwowego. 2. Materiały archiwalne przekazuje się do Archiwum Państwowego na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej Instrukcji, sporządzonych w trzech egzemplarzach i podpisanych przez: 1) Dyrektora Szpitala, 2) bezpośredniego przełożonego pracownika Archiwum Zakładowego, 3) pracownika Archiwum Zakładowego. 3. Dwa egzemplarze spisu zdawczo-odbiorczego otrzymuje Archiwum Państwowe, jeden egzemplarz - Archiwum Zakładowe Do spisów zdawczo-odbiorczych materiałów archiwalnych przekazywanych do Archiwum Państwowego należy dołączyć: 1) notatkę o historii i działalności Szpitala, 2) wykaz akt, obowiązujący w okresie, z którego pochodzą przekazywane akta. 2. Dane wskazane w ust. 1 należy każdorazowo uzupełniać przy przekazywaniu kolejnych partii materiałów archiwalnych. 37. Materiały archiwalne przeznaczone do przekazywania do Archiwum Państwowego, należy uporządkować i zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami państwowej służby archiwalnej określonymi w rozporządzeniu w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. 20

22 38. Koszty związane z przekazywaniem materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego ponosi Szpital.

23 ROZDZIAŁ 11 Kontrola Archiwum Zakładowego Nadzór i kontrolę nad stanem i sposobem przechowywania materiałów archiwalnych sprawuje Archiwum Państwowe. 2. Przedstawiciele państwowej służby archiwalnej sporządzają protokoły z kontroli Archiwum i wydają zalecenia pokontrolne, do realizacji których jest zobowiązany Szpital. 3. Protokół kontroli Archiwum podpisuje Dyrektor lub inna upoważniona osoba. 22

24 ROZDZIAŁ 12 Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub likwidacji komórki organizacyjnej oraz reorganizacji lub ustania działalności Szpitala 40. W przypadku reorganizacji lub likwidacji komórki organizacyjnej: 1) akta spraw zakończonych - zreorganizowana lub zlikwidowana komórka organizacyjna przekazuje do Archiwum Zakładowego, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 5 niniejszej Instrukcji, 2) akta spraw nie zakończonych - zreorganizowana lub zlikwidowana komórka organizacyjna przekazuje na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego komórce organizacyjnej, która przejmuje jej zadania; przekazując jeden egzemplarz spisu Archiwum Zakładowemu. 41. W przypadku reorganizacji Szpitala mają zastosowanie zasady określone w W przypadku ustania działalności Szpitala, stosuje się odpowiednio przepis 11 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375). 23

25 ROZDZIAŁ 13 Postanowienia końcowe 43. W przypadku stwierdzenia utraty dokumentacji lub włamania do pomieszczeń Archiwum, Dyrektor zawiadamia właściwe terenowo Archiwum Państwowe. 44. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem Archiwum Zakładowego, przekazania Archiwum Zakładowego następcy dokonuje się protokolarnie. 24

26 .... (nazwa zakładu pracy i komórki organizacyjnej) Załącznik nr 1 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Spis zdawczo-odbiorczy akt nr Lp. Znak teczki Tytuł teczki lub tomu Daty skrajne od - do Kat. akt Liczba teczek Miejsce przechowywania akt w składnicy Data zniszczenia lub przekazania do Archiwum Zakładowego

27 Załącznik nr 2 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych Nr Data Liczba spi- przyjęcia Nazwa komórki przekazującej akta poz. Uwagi su akt spisu teczek

28 .... (nazwa i adres jednostki organizacyjnej) Załącznik nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Spis dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie Lp. Nr i lp. spisu zdawczo- -odbiorczego Symbol z wykazu Tytuł teczki Daty skrajne Liczba tomów Uwagi 27

29 Załącznik nr 4 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego... (nazwa i adres komórki organizacyjnej) Spis dokumentacji niearchiwalnej (technicznej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie Lp. Sygnatura dokum. techn. Nazwa obiektu, lokalizacja i tytuły jego projektów Branża Stadium teczek Ilość matryc Nazwisko projektanta Data zakończenia opracowania projektu Uwagi 28

30 .. (nazwa i adres jednostki organizacyjnej) Załącznik nr 5 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej Komisja w składzie: (imiona, nazwiska i stanowiska służbowe członków Komisji) dokonała oceny i wydzielenia przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej w ilości... kg/mb i stwierdziła, że stanowi ona dokumentację niearchiwalną nieprzydatną dla celów praktycznych jednostki organizacyjnej oraz, że upłynęły terminy jej przechowywania określone w jednolitym rzeczowym wykazie akt lub kwalifikatorze dokumentacji technicznej. Przewodniczący Komisji:. Członkowie Komisji:.. 29

31 Załącznik nr 6 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Karta udostępniania akt nr.. **) Termin zwrotu akt: **) (nazwa i adres jednostki organizacyjnej) (data) Proszę o udostępnienie*) wypożyczenie*) akt powstałych w komórce organizacyjnej. z lat... o znakach i upoważniam do ich wykorzystania*) odbioru*) Pana/ią (imię i nazwisko) (podpis) Zezwalam na udostępnienie*) wypożyczenie*) wymienionych wyżej akt. (data i podpis) *) niepotrzebne skreślić **) wypełnia Archiwum Zakładowe 30

32 Potwierdzam odbiór wymienionych wyżej akt tomów.. kart. (data i podpis) Adnotacje o zwrocie akt: Akta zwrócono do Archiwum dnia.... (podpis oddającego). (podpis odbierającego)

33 Załącznik nr 7 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego (nazwa i adres jednostki organizacyjnej przekazującej materiały archiwalne)..... (miejscowość) (data) Spis zdawczo-odbiorczy nr. materiałów archiwalnych przekazywanych do Archiwum Państwowego w Łodzi Znak teczki Tytuł teczki Daty skrajne Lp. (symbol klasyfikacyjny (hasło klasyfikacyjne Uwagi od - do z wykazu akt) z wykazu akt) (data i podpis odbierającego). (podpis przekazującego) 32

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006. Wójta Gminy Sadlinki. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006. Wójta Gminy Sadlinki. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach ZARZĄDZENIE Nr 6/2006 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983r.

Bardziej szczegółowo

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy w Płoskinia

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy w Płoskinia Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy w Płoskinia W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. w Milanowie

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. w Milanowie Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23 stycznia 2014r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT w Gminnym Ośrodku Pomocy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu Spis treści Spis treści... 1 Rozdział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej z dnia 02 stycznia 2014 r. I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 327/2016 Burmistrza Obornik z dnia 01 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 327/2016 Burmistrza Obornik z dnia 01 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 327 /2016 Zarządzenie Nr 327/2016 w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Obornikach W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO

INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 14/2011 Wójta Gminy Parchowo z dnia 17 marca 2011 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO 1. Archiwum Zakładowe funkcjonuje w strukturze Referatu Organizacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie

Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM: WZÓR INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania Składnicy Akt. Warszawa

ZATWIERDZAM: WZÓR INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania Składnicy Akt. Warszawa ZATWIERDZAM: WZÓR INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania Składnicy Akt Warszawa 2 Wykaz rozdziałów instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt. Strona Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Archiwalna. Postanowienia ogólne

Instrukcja Archiwalna. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 83/05 Starosty Powiatu Wołomińskiego Z dnia 18 października 2005r. Instrukcja Archiwalna Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja określa organizację, zadania i zakres działania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dębowej Łące z dnia 15 czerwca 2012 r. /pieczątka/ I N S T R U K C J A ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA POZNAŃ 2012 Strona 2 z 9 Rozdział 1 Podstawy prawne działania archiwum 1 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składnicy akt

Instrukcja składnicy akt Załącznik Nr 3. do Zarządzenia nr 10 Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 29.12.2015r Instrukcja składnicy akt Spis treści: Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Organizacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE. Organizacji i zakresu działania składnicy akt P A C A N Ó W U L.

INSTRUKCJA GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE. Organizacji i zakresu działania składnicy akt P A C A N Ó W U L. GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE INSTRUKCJA Organizacji i zakresu działania składnicy akt Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 3 dyrektora Gimnazjum nr 1 w Pacanowie z dnia 29-02-2012 r. 2012

Bardziej szczegółowo

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO 2003 Opracowała Danuta Windorpska : specjalista ds. kancelaryjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik do zarządzenia nr 944/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2007 roku INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI 1. CEL INSTRUKCJI 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3. ZAKRES DZIAŁANIA ARCHIWUM 3.1.Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/07 z dn 23.01.2007 Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwizacji dokumentacji Szkoły Podstawowej Nr 56 w Lublinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwizacji dokumentacji Szkoły Podstawowej Nr 56 w Lublinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 26.05.2011 r. o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698) 2. Rozporz. Ministra Kultury z dn. 16.09.2002 r. w spr. Postepowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Kwalifikacja archiwalna dokumentacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

INSTRUKCJA ARCHIWALNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH INSTRUKCJA ARCHIWALNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KATOWICE 2010 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Podział dokumentacji na kategorie archiwalne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Szkole Podstawowej w Gierałtowcu

INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Szkole Podstawowej w Gierałtowcu Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 6/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu z dnia 08.08.2013 r. INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Szkole Podstawowej w Gierałtowcu Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2017 Dyrektora PCPR w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 maja 2017 r. INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA SPISU ZDAWCZO - ODBIORCZEGO

WZÓR FORMULARZA SPISU ZDAWCZO - ODBIORCZEGO Znak teczki Liczba teczek Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 2 / 2011 Druk nr 1 WZÓR FORMULARZA SPISU ZDAWCZO - ODBIORCZEGO... SPIS ZDAWCZO ODBIORCZY AKT NR... Lp Tytuł teczki lub tomu Daty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji i działania składnicy akt (archiwum szkolnego) Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie

Instrukcja organizacji i działania składnicy akt (archiwum szkolnego) Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie Załącznik nr 3 do zarządzenia nr... z dnia... Instrukcja organizacji i działania składnicy akt (archiwum szkolnego) Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie W szkole prowadzona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM -1- Załącznik Nr 2 INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM R O Z D Z I A Ł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Instrukcja określa: 1) organizację i zakres działania Archiwum zasady i tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja archiwalna

Instrukcja archiwalna Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 1/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 03.01.2018r. Instrukcja archiwalna Spis treści: Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Organizacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Terminy przechowywania dokumentacji w archiwach zakładowych

Rozdział 3 Terminy przechowywania dokumentacji w archiwach zakładowych Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003r. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej

Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej Załącznik nr 3 do zarządzenia rektora PG nr 34/2009 9 listopada 2009 r. Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej Rozdział I - Organizacja i zakres działania Działu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie 1. Postanowienia wstępne..... 3 2. Lokal składnicy akt i jego wyposażenie.......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 32/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu z dnia 16.10.2012 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 32/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu z dnia 16.10.2012 r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 32/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu z dnia 16.10.2012 r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD I TRYBU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Przepisy ogólne

INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2012 Dyrektora PUP w Szczecinie z dnia 17.12.2012 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Organizacja i zadania archiwum zakładowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 Załącznik nr 3 INSTRUKCJA w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego I. Postanowienia ogólne 1. Instrukcja reguluje kwestie związane z organizacją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji i zakres działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w ZAWIERCIU

Instrukcja organizacji i zakres działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w ZAWIERCIU Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 94/07 PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIA z dnia 01. 03. 2007 r. Instrukcja organizacji i zakres działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w ZAWIERCIU Spis treści I. Informacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZADZANIA W BIAŁYMSTOKU

INSTRUKCJA ARCHIWALNA WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZADZANIA W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr RK/0210/11/2015 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach. Rozdział I Postanowienia ogólne

ISTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach. Rozdział I Postanowienia ogólne ISTRUKCJA w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja określa organizację i zakres działania archiwum

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.)

z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.) Dz.U.2006.206.1518 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNIC AKT W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CIESZANOWIE

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNIC AKT W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CIESZANOWIE Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2012 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNIC AKT W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CIESZANOWIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego /wyciąg/ 1. Postanowienia ogólne 1.1. Przedmiotem instrukcji kancelaryjnej, zwanej dalej instrukcją, są typowe i powtarzające się czynności kancelaryjne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 8 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 8 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA w sprawie "Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji i działania Składnicy akt oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy

Instrukcja organizacji i działania Składnicy akt oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2009 z dnia 2.07.2009 r. w sprawie Instrukcji organizacji i działania składnicy akt Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy Instrukcja organizacji i działania Składnicy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 74/10 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2010 roku

Zarządzenie Nr 74/10 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2010 roku Zarządzenie Nr 74/10 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2010 roku w sprawie ustalenia instrukcji określającej organizację i zakres działania archiwum zakładowego oraz zasady i

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 19 listopada 2007 r.

DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 19 listopada 2007 r. DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zasad i trybu przyjmowania, przechowywania, ewidencjonowania i udostępniania przez archiwum wyodrębnione Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 22a Więcbork

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 22a Więcbork Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 22a 89-410 Więcbork Instrukcja organizacji i zakresu działania składnicy akt oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Miejsko-Gminnym Ośrodku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach Załącznik nr 3 do zarządzenia Dyrektora nr SPJ 0161/2/16 z dnia 19 stycznia 2016 r. Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 27 Dyrektora PSSE w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.12.2005r POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 8 /2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 stycznia 2006 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt (archiwum szkolnego) Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach W szkole prowadzona jest składnica

Bardziej szczegółowo

... tytuł teczki ( hasło klasyfikacyjne z wykazu akt)

... tytuł teczki ( hasło klasyfikacyjne z wykazu akt) OPISU TECZKI... nazwa jednostki organizacyjnej... nazwa komórki organizacyjnej...... oznaczenie komórki kategoria archiwalna organizacyjnej i symbol klasyfikacyjny z wykazu akt... tytuł teczki ( hasło

Bardziej szczegółowo

Muzeum Regionalne w Siedlcach. Tytuł teczki

Muzeum Regionalne w Siedlcach. Tytuł teczki ZAŁĄCZNIK NR 1 Muzeum Regionalne w Siedlcach Nazwa komórki organizacyjnej Symbol literowy komórki organizacyjnej wraz z symbolem klasyfikacyjnym z wykazu akt Kategoria archiwalna Tytuł teczki Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Data zniszczenia lub przekazania do arch. państwowego Kat. akt. Liczba teczek

Data zniszczenia lub przekazania do arch. państwowego Kat. akt. Liczba teczek Załącznik nr 1 do instrukcji archiwalnej SPIS ZDAWCZO ODBIORCZY... Lp. Znak teczki Tytuł teczki Daty skrajne od - do Kat. akt Liczba teczek Miejsce przechowywania akt Data zniszczenia lub przekazania do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADNICY AKT. Spis treści

INSTRUKCJA SKŁADNICY AKT. Spis treści Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr../2014 Dyrektora MOW w Jaworku z dnia 2014r. INSTRUKCJA SKŁADNICY AKT Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Załączniki: Spis treści

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W OŚRODKU PRZETWARZANIA INFORMACJI

I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W OŚRODKU PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1 / 2007 Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 16 marca 2007 r. I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W OŚRODKU

Bardziej szczegółowo

RZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 41. w ŁODZI

RZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 41. w ŁODZI 1 Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 2011 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 41 w Łodzi z dn.. 2011 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT RZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 41 w ŁODZI 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lipca 2015 r.

z dnia 15 lipca 2015 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 47 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIALANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO ORAZ ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE G M I N Y W W I D A W I E

W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIALANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO ORAZ ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE G M I N Y W W I D A W I E ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 10 WÓJTA GMINY WIDAWA z dnia 01 lutego 2008 r. I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIALANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO ORAZ ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego. Prowadzący: dr Ewa Perłakowska

Przygotowanie dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego. Prowadzący: dr Ewa Perłakowska Przygotowanie dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego Prowadzący: dr Ewa Perłakowska 1) Obowiązki i prawa podmiotów publicznych w zakresie postępowania z dokumentacją 2) Rodzaje dokumentacji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania SKŁADNICY AKT

INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania SKŁADNICY AKT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 83/3-2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Starachowicach z dnia 30.11.2015 r. INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania SKŁADNICY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik do zarządzenia nr 24/2009 Rektora UKSW z dnia 29 maja 2009 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego

Instrukcja w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia nr 38/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 maja 2010 roku Instrukcja w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi. z dnia 02 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 14/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi. z dnia 02 listopada 2017 r. Zarządzenie Nr 14/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi z dnia 02 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie organizacji i funkcjonowania archiwum

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

INSTRUKCJA ARCHIWALNA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 22 grudnia 2017 r. (RO/XII/26/2017) INSTRUKCJA ARCHIWALNA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Poznań, 2017 Spis treści 1. Informacje podstawowe...

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO URZĘDU GMINY WIĄZOWNA

I N S T R U K C J A O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO URZĘDU GMINY WIĄZOWNA Załącznik do Zarządzenia Nr 260(109)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 3 października 2008r. I N S T R U K C J A O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO URZĘDU GMINY WIĄZOWNA 1 S P I S T R

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O DZIAŁALNOŚCI SKŁADNICY AKT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3.

INSTRUKCJA O DZIAŁALNOŚCI SKŁADNICY AKT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3. INSTRUKCJA O DZIAŁALNOŚCI SKŁADNICY AKT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3. I. POSTANOWIENIA WTĘPNE...2 II. LOKAL SKŁADNICY AKT I JEGO WYPOSAśENIE...2 III. ZADANIA SKŁADNICY AKT...3 IV. PODZIAŁ DOKUMENTACJI

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEKAZYWANIA DOKUMENTACJI Z KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH DO ARCHIWUM URZĘDU MIASTA KRAKOWA. Określenia użyte w zasadach oznaczają:

ZASADY PRZEKAZYWANIA DOKUMENTACJI Z KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH DO ARCHIWUM URZĘDU MIASTA KRAKOWA. Określenia użyte w zasadach oznaczają: Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ZASADY PRZEKAZYWANIA DOKUMENTACJI Z KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH DO ARCHIWUM URZĘDU MIASTA KRAKOWA 1 Określenia użyte w zasadach oznaczają:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2007. z dnia 4.01.2007 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Tarnowie ul. Szpitalna 53 INSTRUKCJA ARCHIWALNA w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Toruń 2011 SPIS TREŚCI Strona Rozdział I Przepisy ogólne 3 Rozdział II Podział akt na kategorie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Narodowego Funduszu Zdrowia

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Narodowego Funduszu Zdrowia Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Narodowego Funduszu Zdrowia SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres Instrukcji... 3 2. Podział akt na kategorie archiwalne... 4 3. Zakres działania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 19 grudnia 2011 roku INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 20/15 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT 0 Toruń 2014 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzówku

INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzówku Gminna Biblioteka Publiczna ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania składnicy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 lutego 2016r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Archiwalna

Instrukcja Archiwalna Instrukcja Archiwalna INSTRUKCJA ARCHIWALNA dla składnicy akt w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Gdyni Opracowana na podstawie ustawy z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach

INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach Załącznik nr 2 do Zarządzenia 31/2010 INSTRUKCJA w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach Grębocice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 98/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt 1 INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA SKŁADNICY AKT W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 I PRZEDSZKOLU NR 9 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 17 WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja określa organizację i zakres działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy w Wilczycach zwanym dalej Urzędem, oraz ustala zasady i tryb postępowania z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA dla składnicy akt w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku

INSTRUKCJA ARCHIWALNA dla składnicy akt w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku Nr 34/2012 z dnia 27.12.2012 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA dla składnicy akt w Szkole Podstawowej im. ks. Jana

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/12 Dyrektora PUP w Łodzi z dnia 25 września 2012 INSTRUKCJA ARCHIWALNA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/12 Dyrektora PUP w Łodzi z dnia 25 września 2012 INSTRUKCJA ARCHIWALNA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/12 Dyrektora PUP w Łodzi z dnia 25 września 2012 INSTRUKCJA ARCHIWALNA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI 1 SPIS TREŚCI Nr strony Rozdział 1 Przedmiot i zakres działania...3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 1 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 1 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 29/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI w sprawie ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej na stan archiwum zakładowego, a także wprowadzenia wzorów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY W ŁĘKACH SZLACHECKICH

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY W ŁĘKACH SZLACHECKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 41 /2010 Wójta Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 02 listopada 2010 r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY W ŁĘKACH SZLACHECKICH

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 86 Rektora UW z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku

INSTRUKCJA w sprawie ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2011 Dyrektora PUP w Słupsku z dnia 10 sierpnia 2011 r. INSTRUKCJA w sprawie ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja archiwalna Politechniki Gdańskiej

Instrukcja archiwalna Politechniki Gdańskiej Załącznik nr 1 do zarządzenia rektora PG nr 34/2009 z 9 listopada 2009 r. Instrukcja archiwalna Politechniki Gdańskiej Spis treści: Wykaz obowiązujących aktów prawnych Rozdział I - Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 10/2008 z dnia 18 marca 2008r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie Załącznik do Zarządzania nr 3/2016 Dyrektora MBP we Włodawie z dnia 07.01.2016 r. INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie SPIS TREŚCI: Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja archiwum zakładowego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu

Instrukcja archiwum zakładowego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu Instrukcja archiwum zakładowego Powiatowego 1 Przedmiot Instrukcji Instrukcja określa organizację i zakres działania archiwum zakładowego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu oraz zasady i tryb

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr R-4/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 10 stycznia 2006 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215. ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215. ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 sierpnia 2013 r. Służba Kontrwywiadu Wojskowego Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215 ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 2/2011 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 24 marca 2011 r

Pismo okólne Nr 2/2011 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 24 marca 2011 r Pismo okólne Nr 2/2011 z dnia 24 marca 2011 r w sprawie: wskazania systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 153

Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 153 Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 153 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 18 czerwca 2008r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ Rynia 2015 STAN PRAWNY Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r.

Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu brakowania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie Tarnów 2012 r.

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie Tarnów 2012 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określających zasady i tryb postępowania z dokumentacją

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 16 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 16 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 37/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI w sprawie ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej na stan archiwum zakładowego, a także wprowadzenia wzorów

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 146 /2016 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 22 września 2016 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 146 /2016 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 22 września 2016 r. Z A R Z Ą D Z E N I E NR 146 /2016 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 22 września 2016 r. w sprawie: przekazywania dokumentów do Archiwum Zakładowego Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 14/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 14/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 14/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Rozdział

Bardziej szczegółowo

W przypadku kiedy szkoła nie posiada JRWA przyjmuje klasyfikację zawartą w poniższej tabeli.

W przypadku kiedy szkoła nie posiada JRWA przyjmuje klasyfikację zawartą w poniższej tabeli. Procedura przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania szkół zlikwidowanych (publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej) do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Kielcach I. Podstawa

Bardziej szczegółowo