Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 32/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 32/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu z dnia 16.10.2012 r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 32/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu z dnia r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD I TRYBU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu

2 Spis treści 1. Postanowienia ogólne s Zakres działania składnicy.s Obowiązki pracownika składnicy akt s Lokal składnicy i jego wyposażenie..s Przyjmowanie dokumentacji przez składnice akt..s Przechowywanie akt w składnicy s Ewidencja dokumentacji w składnicy akt. s Udostępnianie dokumentacji w składnicy akt...s Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.s Nadzór nad składnicą akt...s Postanowienia końcowe.s. 9 Załączniki do instrukcji : Załącznik Nr 1 Wzór podpisu zdawczo-odbiorczego akt przekazywanych do składnicy akt Załącznik Nr 2 Wzór wykazu spisów zdawczo-odbiorczych Załącznik Nr 3 Wzór karty udostępniania akt Załącznik Nr 4 Wzór protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej Załącznik Nr 4a Wzór wniosku do Archiwum Państwowego w sprawie brakowania akt Załącznik Nr 5 Wzór spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie Załącznik Nr 6 Wzór strony tytułowej teczki aktowej Załącznik Nr 7 Wzór strony tytułowej akt osobowych Załącznik Nr 8 Wzór karty zastępczej akt

3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Instrukcja określa organizację i zakres działania składnicy akt Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu, tryb postępowania z dokumentacją przekazywana do składnicy akt, zasady jej przechowywania i udostępniania oraz przekazywania dokumentacji niearchiwalnej na zniszczenie. 2. Podstawa prawna działania składnicy akt : 1/ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z późn. zmianami), 2/Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1375/. 3. Odrębne przepisy regulują postępowanie z dokumentacja niejawną. 4. Niniejsza instrukcja reguluje postępowanie z dokumentacją aktową. 5. Użyte w instrukcji określenia oznaczają : 1/archiwum państwowe Archiwum Państwowe we Wrocławiu 2/jednostka organizacyjna, szkoła Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu, 3/składnica akt wyodrębnione pomieszczenie, w którym gromadzi się, ewidencjonuje, udostępnia dokumentację oraz brakuje dokumentację niearchiwalną powstającą w związku z działalnością szkoły, 4/dokumentacja zbiór wszelkiego rodzaju dokumentów, ksiąg, korespondencji, dokumentacji finansowej, statystycznej itp. Niezależnie od techniki ich wykonania /np. rękopisy, wydruki komputerowe, mapy, fotografie, nagrania/, 5/prowadzący sprawę pracownik wyznaczony do wykonywania określonych zadań, wytwarzający, rejestrujący i przechowujący akta, które przekazuje następnie dokumentację spraw zakończonych do składnicy akt, 6/teczka spraw skoroszyt, segregator, teczka wiązana służąca do przechowywania jednorodnych lub rzeczowo pokrewnych akt spraw ostatecznie załatwionych, objętych tą samą grupą akt ustalona w jednolitym rzeczowym w wykazie akt, 7/jednolity rzeczowy wykaz akt wykaz haseł rzeczowych oznaczonych symbolami klasyfikacyjnymi i kwalifikacją archiwalną akt, służy do oznaczania, rejestracji, łączenia i przechowywania akt, 8/kategoria archiwalna oznaczenie wartości archiwalnej akt przy pomocy symboli A, B, BE, Bc, 9/kwalifikacja archiwalna zaliczenie akt do danej kategorii archiwalnej, 10/archiwista - pracownik szkoły, prowadzący składnicę akt Całość dokumentacji w jednostkach dzieli się pod względem wartości archiwalnej na dwie kategorie archiwalne: 1/ dokumentacje stanowiącą materiały archiwalne wchodzące w skład państwowego zasobu archiwalnego, kategoria A, 2/ dokumentacje posiadającą czasową wartość praktyczną zwaną dalej dokumentacją niearchiwalną W Szkole Podstawowej nr 4 w Lubaniu nie wytwarza się i nie gromadzi dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne.

4 2. Kategorię dokumentacji niearchiwalnej oznacza się symbolem B, z tym że :. 1/ symbolem B z dodatkiem cyfr arabskich oznacza się dokumentację niearchiwalną o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania i utracie przydatności użytkowej podlega brakowaniu, po uzyskaniu zgody właściwego archiwum państwowego; okres przechowywania liczy się w pełnych latach kalendarzowych poczynając od 1 stycznia roku następnego po zamknięciu teczek spraw, 2/ symbolem Bc oznacza się dokumentację niearchiwalną posiadająca krótkotrwałe znaczenie praktyczne, która po pełnym jej wykorzystaniu może być brakowana przez prowadzącego sprawę bez przekazywania do składnicy akt, lecz w porozumieniu z archiwistą i na podstawie zgody właściwego terytorialnie archiwum państwowego Dokumentacja powstała i składana w Szkole Podstawowej nr 4 w Lubaniu to dokumentacja niearchiwalna. 2. Jednostka organizacyjna nie wytwarza materiałów archiwalnych. 3. Kwalifikacja archiwalna dokumentacji określona została w obowiązującym w szkole jednolitym rzeczowym wykazie akt. ZAKRES DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT 4 Do zakresu działania składnicy akt należy : 1. Przyjmowanie i gromadzenie dokumentacji spraw zakończonych od poszczególnych stanowisk pracy. 2. Porządkowanie i ewidencjonowanie dokumentacji, jeśli do składnicy akt przekazana zostanie dokumentacja nie opracowana. 3. Prowadzenie ewidencji przyjętej dokumentacji oraz przechowywanie jej i zabezpieczenie. 4. Udostępnianie dokumentacji. 5. Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, udział w komisyjnym brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zgody właściwego archiwum państwowego. OBOWIĄZKI PRACOWNIKA SKŁADNICY AKT 5 1. Składnicę akt prowadzi pracownik zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 4 w Lubaniu. 2. Pracownik prowadzący składnicę akt winien utrzymywać stałe kontakty z archiwum państwowym. 3. Archiwista jest odpowiedzialny za stan składnicy akt, zabezpieczenie dokumentacji przed pożarem, wilgocią, mechanicznym zniszczeniem i przed szkodnikami. 4. Do obowiązków archiwisty należą zadania wymienione w 4 instrukcji. 5. W przypadku zmiany na stanowisku archiwisty powierzenie obowiązków nowemu pracownikowi odbywa się protokolarnie.

5 6. Pracownik prowadzący składnicę akt obowiązany jest znać organizację pracy w szkole, instrukcje kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt, według którego na stanowiskach pracy prowadzi się teczki spraw. LOKAL SKŁADNICY AKT I JEGO WYPOSAŻENIE 6 W Szkole Podstawowej nr 4 w Lubaniu funkcjonuje 1 składnica akt, która w strukturze organizacyjnej placówki podlega dyrektorowi Szkoły. 1. Składnica akt powinna posiadać odrębne pomieszczenie. Wielkość pomieszczenia zależna jest od ilości zgromadzonych akt i wielkości rocznego przyrostu dokumentacji. 2. Składnica akt szkoły powinna być właściwie zabezpieczona przed włamaniem /drzwi antywłamaniowe lub obite blachą, dwa zamki / i wglądem osób niepowołanych. 3. Prace biurowe mogą być wykonywane przez archiwistę w miejscu jego pracy. 4. Lokal składnicy akt powinien być suchy, dobrze wietrzony, nie narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 5. W pomieszczeniu składnicy akt nie można ustawiać żadnych niebezpiecznych urządzeń do ogrzewania. Zakazane jest również palenie tytoniu i używanie otwartego ognia. 6. Lokal składnicy musi być zawsze utrzymany w należytym porządku. 7. Umeblowanie i wyposażenie składnicy akt powinno składać się z : a/ regałów dostosowanych do wymiarów akt i rozmieszczonych w sposób umożliwiający swobodny dostęp do dokumentacji. Odstępy między półkami powinny wynosić co najmniej 40 cm. Pierwsza od dołu półkę regału umieszcza się co najmniej 15 cm. Nad podłogą. Natomiast odstępy między rzędami regałów nie powinny być mniejsze niż 70 cm. Regały należy ponumerować cyframi rzymskimi, a półki arabskimi. b/ stołu i krzesła, c/ sprzętu ochrony przeciwpożarowej /gaśnica proszkowa/, d/ sprzętu do pomiaru wilgotności powietrza i temperatury /higrometr, termometr/. Temperatura właściwa do dokumentacji aktowej powinna być utrzymywana w granicach stopni C, a wilgotność względna w granicach 30-50%. 8. Prawo wstępu do składnicy akt maja: archiwista, dyrektor szkoły oraz upoważnieni przedstawiciele organów kontrolnych. 9. Naprawy, prace remontowe oraz sprzątanie mogą być wykonywane tylko w obecności archiwisty. PRZYJMOWANIE DOKUMENTACJI SPRAW ZAKOŃCZONYCH PRZEZ SKŁADNICĘ AKT 7 1. Składnica akt przyjmuje akta spraw ostatecznie załatwionych przechowywane na stanowiskach pracy przez okres 2 lat, licząc od 1 stycznia następnego roku po zamknięciu teczki spraw. Przyjmowane są wszystkie akta z danego roku kalendarzowego. W przypadku, gdy akta są nadal potrzebne do prac bieżących,

6 składnica akt przyjmuje spisy zdawczo-odbiorcze tych akt, które pozostają na stanowiskach pracy na zasadzie wypożyczenia ze składnicy akt. 2. Składnica akt przyjmuje akta od prowadzących sprawę wyłącznie w stanie uporządkowanym. Przez uporządkowanie akt rozumie się : 1/W odniesieniu do akt kategorii B25 : a/ ułożenie spraw wewnątrz teczek w kolejności zarejestrowania w spisie odłożenie do teczki spisu spraw b/ usunięcie z akt wtórników i części metalowych oraz plastikowych, ponumerowanie ołówkiem wszystkich zapisanych stron w prawym górnym rogu, a na odwrocie strony w lewym, c/ zszycie akt i opisanie teczek na zewnętrznej stronie okładki. 2/ W odniesieniu do pozostałych akt kategorii B /innych niż akta osobowe/: a/ zszycie i opisanie teczek aktowych oraz odłożeniu do teczki spisu spraw 3. Każda teczka aktowa powinna zawierać następujące elementy opisu : 1/ na środku u góry nazwę szkoły oraz nazwę komórki organizacyjnej, 2/ w lewym górnym rogu znak akt tj. symbol komórki organizacyjnej i symbol klasyfikacyjny z wykazu akt, 3/ w prawym górnym rogu kategorię archiwalną akt, 4/ na środku - tytuł akt, to jest pełne hasło z wykazu akt uzupełnione o informacje o określające rodzaj i treść akt zawartych w teczce, 5/ pod tytułem daty skrajne / roczne / tj. datę najwcześniejszego i najnowszego pisma w teczce, pod datą - w odniesieniu do akt kat. B25 liczbę zapisanych stron. 6/ numer tomu, jeżeli teczka podzielona jest na tomy. 7/ w lewym dolnym rogu sygnaturę archiwalną /wzór opisu teczki załącznik nr 7/ 4. Składnica akt przejmuje akta na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego, który sporządza się oddzielnie dla akt kategorii B25 oraz oddzielnie dla pozostałej dokumentacji kategorii B. Spisy sporządza się w trzech egzemplarzach w kolejności zgodnej z kolejnością haseł w wykazie akt według zasady, że pod jedną pozycją spisu obejmuje się wyłącznie jedną teczkę aktową. 5. Do akt przekazywanych do składnicy akt dołącza się zbędne w pracy bieżącej ewidencje, rejestry i kartoteki. 6. Archiwista sprawdza zgodność spisu zdawczo-odbiorczego z przekazywanymi aktami oraz stan uporządkowania tych akt. 7. Jeśli archiwista nie wniesie zastrzeżeń, podpisuje spis i przyjmuje akta do składnicy akt. Spis zdawczo-odbiorczy podpisuje także przekazujący akta. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pracownik składnicy akt odmawia przyjęcia akt do składnicy do czasu poprawienia wskazanych usterek. 8. Jeden egzemplarz spisu zdawczo-odbiorczego otrzymuje pracownik przekazujący akta, dwa egzemplarze przechowuje składnica akt. Z tych dwóch egzemplarzy spisów zdawczo-odbiorczych jeden egzemplarz winien być odłożony do teczki zbiorczej spisów zgodnie z rejestracją w wykazie spisów zdawczo-odbiorczych, a drugi do teczek z ewidencją prowadzoną osobno dla poszczególnych komórek organizacyjnych/stanowisk pracy.

7 PRZECHOWYWANIE AKT W SKŁADNICY AKT 8 1. Archiwista rejestruje spisy zdawczo-odbiorcze w wykazie spisów zdawczo odbiorczych i oznacza te spisy kolejnym numerem z wykazu spisów. 2. Numeracja wykazu spisów zdawczo-odbiorczych jest ciągła bez względu na koniec roku kalendarzowego, założenie drugiego lub następnych tomów wykazu spisów zdawczo-odbiorczych nie powoduje zmiany numeracji ciągłej. Kartki wykazu spisów zdawczo-odbiorczych muszą być kolejno ponumerowane. Należy tez wyraźnie oddzielić zapisy kolejnego roku np. poprzez podkreślenie ostatniego zapisu danego roku. 3. Po zarejestrowaniu spisu zdawczo-odbiorczego w wykazie spisów archiwista uzupełnia w lewym dolnym rogu teczki sygnaturę archiwalną o numer spisu zdawczo-odbiorczego sygnatura składa się z numeru spisu zdawczo-odbiorczego, łamanego przez numer pozycji danego spisu, np. teczkę wymieniona w spisie nr 40 pod poz., 71 oznacza się sygnatura 40/71. Numer pozycji z danego spisu wpisuje na teczki przekazujący akta do składnicy., 4. Po odłożeniu akt na regały archiwista wpisuje w spisie zdawczo-odbiorczym /rubryka 7/ dane o miejscu założenia akt na regałach (np. II/3, co oznacza, że teczka aktowa znajduje się na regale II, półce 3). 5. W składnicy akt układa się dokumentację według komórek organizacyjnych/ stanowisk pracy lub w kolejności spisów zdawczo-odbiorczych, przy tym na osobnym regale winny być ułożone akta kategorii B25. Osobny zbiór dokumentacji w składnicy akt mogą tez tworzyć akta osobowe i dokumentacja płacowa kategorii B50 oraz arkusze ocen i dzienniki lekcyjne. 6. Podczas układania akt na półkach należy zachować porządek teczek zgodny z kolejnością poszczególnych pozycji spisu zdawczo-odbiorczego, tj. układać teczki wg sygnatur archiwalnych. 7. Dokumentacje układa się na regałach pionowo, systemem bibliotecznym od lewej ku prawej stronie lub poziomo od dołu ku górze. Przy układaniu akt na półkach należy przestrzegać zasady, aby nie były one zbyt ściśnięte. EWIDENCJA DKUMENTACJI W SKŁADNICY AKT 1. Dokumentacja przechowywana w składnicy akt powinna być objęta prowadzoną na bieżąco ewidencją. 2. Środkami ewidencyjnymi w składnicy akt są : 1/ spisy zdawczo-odbiorcze akt przekazywanych do składnicy akt /załącznik nr 1/ 2/ wykaz spisów zdawczo-odbiorczych / załącznik nr 2 /, do którego wpisuje się poszczególne spisy zdawczo-odbiorcze w kolejności ich wpływu i nadaje się im ciągłą numerację bez względu na koniec roku kalendarzowego, 3/ karty udostępniania akt na miejscu w składnicy akt lub wypożyczenia ich poza lokal składnicy /załącznik nr 3/ 4/ protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej /protokoły brakowania / załącznik nr 4 /, 5/ spisy dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie /spisy akt brakowanych załącznik nr 5, 9

8 6/ zgoda na zniszczenie akt wydana przez archiwum państwowe, 7/ skorowidz alfabetyczny do akt osobowych, 3. Pomoce ewidencyjne, poza kartami udostępnienia i skorowidzem alfabetycznym do akt osobowych, stanowią akta kat. B 25, powinny być przechowywane w oddzielnych teczkach. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI W SKŁADNICY AKT Składnica akt udostępnia dokumentację dla celów służbowych za zgodą dyrektora na podstawie kart udostępniania /załącznik nr 3/. 2. Udostępnianie dokumentacji odbywa się w pomieszczeniu biurowym pracownika prowadzącego składnicę akt. 3. W uzasadnionych wypadkach dokumentacja może być wypożyczona na okres nie dłuższy niż 2 miesiące na teren pomieszczeń biurowych. Nie wolno wypożyczać dokumentacji uszkodzonej i ewidencji archiwalnej. 4. Udostępnianie dokumentacji pracownikom innej jednostki organizacyjnej oraz udostępnianie dokumentów poza siedzibę szkoły następuje za zgodą dyrektora szkoły na podstawie karty udostępnienia wypełnionej przez pracownika składnicy akt. 5. Poszukiwania dokumentacji w składnicy akt przeprowadza wyłącznie archiwista. 6. W miejsce wyjętej z półek dokumentacji wkłada się w zastępstwie zakładkę zwaną kartą zastępcza akt, na której wpisuje się nazwisko wypożyczającego, sygnaturę archiwalną oraz datę wypożyczenia akt /załącznik nr 8/. 7. Wypożycza się teczki aktowe, a nie pojedyncze pisma wyjęte z teczek. 8. Korzystający z dokumentacji ponosi pełna odpowiedzialność za całość udostępnionej mu dokumentacji i jej zwrot w wyznaczonym terminie. 9. W razie stwierdzenia braków lub uszkodzeń w zwracanej dokumentacji pracownik prowadzący składnicę akt zobowiązany jest sporządzić protokół, który podpisuje osoba wypożyczająca oraz dyrektor. 10. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wkłada się w miejsce zagubionych lub dołącza do uszkodzonych akt, drugi przechowuje się w składnicy akt w specjalnej teczce, a trzeci przekazuje się dyrektorowi w celu podjęcia odpowiednich decyzji. 11. Przy wydawaniu zgody na korzystanie z dokumentacji należy przestrzegać ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U, z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./. BRAKOWANIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ Wydzielania dokumentacji niearchiwalnej do brakowania dokonuje się komisyjnie na wniosek pracownika składnicy akt. Przez wydzielenie dokumentacji należy rozumieć wyłączenie na makulaturę dokumentacji kategorii B, której okres przechowywania minął i która utraciła swoją przydatność użytkową.

9 2. W skład komisji powołanej przez dyrektora szkoły wchodzi przewodniczący /wskazany przez dyrektora szkoły/, archiwista oraz przedstawiciele komórek organizacyjnych prowadzący sprawy, których akta są brakowane. 3. Wydzielanie dokumentacji odbywa się na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych akt oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt. 4. Do zadań komisji archiwalnej oceny dokumentacji należy : 1/ kwalifikowanie dokumentacji niearchiwalnej kategorii B do zniszcznia lub wydłużenia okresu jej przechowywania, 2/ sporządzenie wniosku brakowania tj., protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie w dwóch egzemplarzach /załączniki nr 4 i 5/. 5. Spisy akt brakowanych podpisane przez członków komisji wraz z protokołem brakowania stanowią załącznik do wniosku dyrektora szkoły na wydanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej /załącznik nr 4a/. Wniosek o brakowanie akt przesyła się w jednym egzemplarzu do archiwum państwowego celem otrzymania zgody na zniszczenie akt. 6. Archiwum państwowe wydaje zgodę na brakowanie akt w trzech egzemplarzach, z których dwa przesyła jednostce organizacyjnej. Jeden egzemplarz zgody należy dołączyć do wniosku brakowania, na podstawie drugiego egzemplarza przekazuje się akta do zniszczenia. 7. Przed uzyskaniem zgody z Archiwum Państwowego nie wolno wyjmować akt z teczek i robić z nich rozsypu. 8. Po wybrakowaniu akt należy zaktualizować ewidencję, tzn. wpisać do rubryki 8 spisów zdawczo-odbiorczych datę i numer zgody archiwum państwowego. 9. Po fizycznym zniszczeniu wybrakowanych akt należy dołączyć do wniosku brakowania protokół zniszczenia. NADZÓR NAD SKŁADNICĄ AKT Nadzór nad składnicą akt sprawuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona. 2. Prawo kontroli składnicy akt maja również przedstawiciele archiwum państwowego, ponadto kontroli mogą dokonać inne upoważnione jednostki organizacyjne. 3. Kontrola składnicy akt dotyczy m.in. sposobu gromadzenia i ewidencji dokumentacji oraz przechowywania, udostępniania oraz brakowania dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania już minął i utraciła swoją przydatność użytkową. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Dokumentację zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi prowadzącemu szkołę, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny / zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. Dz.U. z 2004 r. Nr 2567, poz. 2572, z późn. zm. /. 2. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt może być nowelizowana na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły, po uzgodnieniu z dyrektorem Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

10 SPIS ZDAWCZO ODBIORCZY AKT Nr Załącznik Nr 1 (Pieczęć zakładu pracy) Lp. Znak Teczki i.tytuł teczki lub tomu Daty skrajne od do Kat. Akt Liczba teczek Miejsce przechowywania akt w składnicy Data zniszczenia lub przekazania do archiwum państwowego Przekazujący akta imię i nazwisko Przyjmujący akt imię i nazwisko (podpis) (podpis)

11 Załącznik Nr 2 WYKAZ SPISÓW ZDAWCZO ODBIORCZYCH Nr spisu Data przyjęcia akt Nazwa komórki przekazującej akta Poz. Spisu Liczba Teczek U w a g i 11

12 Załącznik Nr 3 Karta udostępniania akt nr... **) Pieczątka komórki organiz. **) **) Data... T e r m i n z w r o t u a k t 2... r. Proszę o udostępnienie *) wypożyczenie *) akt powstałych w komórce org.... z lat... o znakach... i upoważniam do ich wykorzystania *) odbioru *) Pana (Panią *) Podpis Zezwalam na udostępnienie *) wypożyczenie *) wymienionych wyżej akt. *) Zbędne skreślić *) Wypełnia archiwum zakładowe Data i podpis Potwierdzam odbiór wymienionych na odwrotnej stronie akt-tomów... kart... Data:... / Podpis... Adnotacje o zwrocie akt: Podpis oddającego Akta zwrócono do składnicy dn.... / Podpis odbierającego 12

13 Załącznik Nr 4 nazwa i adres jednostki organizacyjnej Lubań, dnia PROTOKÓŁ OCENY b. DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ Komisja w składzie (imiona, nazwiska i stanowiska członków komisji): Przewodniczący: Członkowie : dokonała oceny i wydzielenia przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej w ilości ok.... mb i stwierdziła, że stanowi ona dokumentację niearchiwalną nieprzydatną do celów praktycznych jednostki organizacyjnej oraz że upłynęły terminy jej przechowywania określone w wykazie akt lub w wykazie kwalifikacyjnym dokumentacji technicznej. Podpisy członków komisji: Przewodniczący: Członkowie: Załączniki:... karta spisu... pozycji spisu 13

14 Załącznik nr 4a Lubań, dnia nazwa i adres jednostki organizacyjnej ARCHIWUM PAŃSTWOWE... Dotyczy: wydania zgody na przekazanie na makulaturę lub zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej Na podstawie protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej i spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie, przesyłanych w załączeniu, proszę o wydanie zgody na wybrakowanie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania już upłynął.... (podpis dyrektora szkoły) 14

15 Załącznik Nr 5 (pieczęć zakładu pracy) SPIS DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (AKTOWEJ) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie Lp. Nr i lp. spisu zdawczoodbiorczego TYTUŁ AKT Daty skrajne Liczba teczek U w a g i 15

16 Wzór formularza spisu spraw Załącznik Nr 6 Lp rok (symbol kom. org.) (oznacz. teczki) OD (-DO) KOGO WPŁYNĘŁA znak pisma SPRAWA (krótka treść) z dnia wszczęcia sprawy... (tytuł teczki wg wykazu akt) DATA UWAGI (sposób załatwienia) ostatecznego załatwienia 16

17 Załącznik Nr 7 OPIS TECZKI AKTOWEJ (symbol klasyfikacyjny (jednostka komórka organizacyjna) (kategoria archiwalna) z wykazu akt)... (tytuł teczki i nazwa hasła klasyfikacyjnego)... (roczne daty końcowe akt) Ilość stron ( w przypadku akt kategorii B25) 17

18 Załącznik Nr 8 Karta zastępcza akt zakładka... Nazwa akt: Data wypożyczenia Nazwisko i imię wypożyczającego Akta wydał Termin zwrotu 18

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. w Milanowie

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. w Milanowie Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23 stycznia 2014r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT w Gminnym Ośrodku Pomocy

Bardziej szczegółowo

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO 2003 Opracowała Danuta Windorpska : specjalista ds. kancelaryjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej z dnia 02 stycznia 2014 r. I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu Spis treści Spis treści... 1 Rozdział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dębowej Łące z dnia 15 czerwca 2012 r. /pieczątka/ I N S T R U K C J A ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006. Wójta Gminy Sadlinki. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006. Wójta Gminy Sadlinki. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach ZARZĄDZENIE Nr 6/2006 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO

INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 14/2011 Wójta Gminy Parchowo z dnia 17 marca 2011 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO 1. Archiwum Zakładowe funkcjonuje w strukturze Referatu Organizacyjnego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE. Organizacji i zakresu działania składnicy akt P A C A N Ó W U L.

INSTRUKCJA GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE. Organizacji i zakresu działania składnicy akt P A C A N Ó W U L. GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE INSTRUKCJA Organizacji i zakresu działania składnicy akt Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 3 dyrektora Gimnazjum nr 1 w Pacanowie z dnia 29-02-2012 r. 2012

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA dla składnicy akt w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku

INSTRUKCJA ARCHIWALNA dla składnicy akt w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku Nr 34/2012 z dnia 27.12.2012 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA dla składnicy akt w Szkole Podstawowej im. ks. Jana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik do zarządzenia nr 944/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2007 roku INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI 1. CEL INSTRUKCJI 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3. ZAKRES DZIAŁANIA ARCHIWUM 3.1.Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwizacji dokumentacji Szkoły Podstawowej Nr 56 w Lublinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwizacji dokumentacji Szkoły Podstawowej Nr 56 w Lublinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 26.05.2011 r. o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698) 2. Rozporz. Ministra Kultury z dn. 16.09.2002 r. w spr. Postepowania

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA POZNAŃ 2012 Strona 2 z 9 Rozdział 1 Podstawy prawne działania archiwum 1 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM: WZÓR INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania Składnicy Akt. Warszawa

ZATWIERDZAM: WZÓR INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania Składnicy Akt. Warszawa ZATWIERDZAM: WZÓR INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania Składnicy Akt Warszawa 2 Wykaz rozdziałów instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt. Strona Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Kwalifikacja archiwalna dokumentacji

Bardziej szczegółowo

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy w Płoskinia

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy w Płoskinia Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy w Płoskinia W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Archiwalna. Postanowienia ogólne

Instrukcja Archiwalna. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 83/05 Starosty Powiatu Wołomińskiego Z dnia 18 października 2005r. Instrukcja Archiwalna Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja określa organizację, zadania i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi. z dnia 02 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 14/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi. z dnia 02 listopada 2017 r. Zarządzenie Nr 14/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi z dnia 02 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie organizacji i funkcjonowania archiwum

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach. Rozdział I Postanowienia ogólne

ISTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach. Rozdział I Postanowienia ogólne ISTRUKCJA w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja określa organizację i zakres działania archiwum

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Terminy przechowywania dokumentacji w archiwach zakładowych

Rozdział 3 Terminy przechowywania dokumentacji w archiwach zakładowych Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003r. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM -1- Załącznik Nr 2 INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM R O Z D Z I A Ł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Instrukcja określa: 1) organizację i zakres działania Archiwum zasady i tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie 1. Postanowienia wstępne..... 3 2. Lokal składnicy akt i jego wyposażenie.......

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Szkole Podstawowej w Gierałtowcu

INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Szkole Podstawowej w Gierałtowcu Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 6/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu z dnia 08.08.2013 r. INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Szkole Podstawowej w Gierałtowcu Spis

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 327/2016 Burmistrza Obornik z dnia 01 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 327/2016 Burmistrza Obornik z dnia 01 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 327 /2016 Zarządzenie Nr 327/2016 w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Obornikach W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie

Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2017 Dyrektora PCPR w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 maja 2017 r. INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 22a Więcbork

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 22a Więcbork Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 22a 89-410 Więcbork Instrukcja organizacji i zakresu działania składnicy akt oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Miejsko-Gminnym Ośrodku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji i zakres działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w ZAWIERCIU

Instrukcja organizacji i zakres działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w ZAWIERCIU Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 94/07 PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIA z dnia 01. 03. 2007 r. Instrukcja organizacji i zakres działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w ZAWIERCIU Spis treści I. Informacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji i działania składnicy akt (archiwum szkolnego) Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie

Instrukcja organizacji i działania składnicy akt (archiwum szkolnego) Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie Załącznik nr 3 do zarządzenia nr... z dnia... Instrukcja organizacji i działania składnicy akt (archiwum szkolnego) Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie W szkole prowadzona

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA SPISU ZDAWCZO - ODBIORCZEGO

WZÓR FORMULARZA SPISU ZDAWCZO - ODBIORCZEGO Znak teczki Liczba teczek Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 2 / 2011 Druk nr 1 WZÓR FORMULARZA SPISU ZDAWCZO - ODBIORCZEGO... SPIS ZDAWCZO ODBIORCZY AKT NR... Lp Tytuł teczki lub tomu Daty

Bardziej szczegółowo

Data zniszczenia lub przekazania do arch. państwowego Kat. akt. Liczba teczek

Data zniszczenia lub przekazania do arch. państwowego Kat. akt. Liczba teczek Załącznik nr 1 do instrukcji archiwalnej SPIS ZDAWCZO ODBIORCZY... Lp. Znak teczki Tytuł teczki Daty skrajne od - do Kat. akt Liczba teczek Miejsce przechowywania akt Data zniszczenia lub przekazania do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/07 z dn 23.01.2007 Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 8 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 8 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA w sprawie "Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 1 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 1 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 29/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI w sprawie ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej na stan archiwum zakładowego, a także wprowadzenia wzorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji i działania Składnicy akt oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy

Instrukcja organizacji i działania Składnicy akt oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2009 z dnia 2.07.2009 r. w sprawie Instrukcji organizacji i działania składnicy akt Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy Instrukcja organizacji i działania Składnicy

Bardziej szczegółowo

... tytuł teczki ( hasło klasyfikacyjne z wykazu akt)

... tytuł teczki ( hasło klasyfikacyjne z wykazu akt) OPISU TECZKI... nazwa jednostki organizacyjnej... nazwa komórki organizacyjnej...... oznaczenie komórki kategoria archiwalna organizacyjnej i symbol klasyfikacyjny z wykazu akt... tytuł teczki ( hasło

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 74/10 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2010 roku

Zarządzenie Nr 74/10 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2010 roku Zarządzenie Nr 74/10 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2010 roku w sprawie ustalenia instrukcji określającej organizację i zakres działania archiwum zakładowego oraz zasady i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZADZANIA W BIAŁYMSTOKU

INSTRUKCJA ARCHIWALNA WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZADZANIA W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr RK/0210/11/2015 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej

Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej Załącznik nr 3 do zarządzenia rektora PG nr 34/2009 9 listopada 2009 r. Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej Rozdział I - Organizacja i zakres działania Działu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

INSTRUKCJA ARCHIWALNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH INSTRUKCJA ARCHIWALNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KATOWICE 2010 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Podział dokumentacji na kategorie archiwalne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach

INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach Załącznik nr 2 do Zarządzenia 31/2010 INSTRUKCJA w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach Grębocice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 2/2011 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 24 marca 2011 r

Pismo okólne Nr 2/2011 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 24 marca 2011 r Pismo okólne Nr 2/2011 z dnia 24 marca 2011 r w sprawie: wskazania systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt (archiwum szkolnego) Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach W szkole prowadzona jest składnica

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 19 listopada 2007 r.

DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 19 listopada 2007 r. DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zasad i trybu przyjmowania, przechowywania, ewidencjonowania i udostępniania przez archiwum wyodrębnione Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 Załącznik nr 3 INSTRUKCJA w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego I. Postanowienia ogólne 1. Instrukcja reguluje kwestie związane z organizacją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składnicy akt

Instrukcja składnicy akt Załącznik Nr 3. do Zarządzenia nr 10 Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 29.12.2015r Instrukcja składnicy akt Spis treści: Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Organizacja

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIALANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO ORAZ ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE G M I N Y W W I D A W I E

W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIALANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO ORAZ ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE G M I N Y W W I D A W I E ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 10 WÓJTA GMINY WIDAWA z dnia 01 lutego 2008 r. I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIALANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO ORAZ ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ

Bardziej szczegółowo

W przypadku kiedy szkoła nie posiada JRWA przyjmuje klasyfikację zawartą w poniższej tabeli.

W przypadku kiedy szkoła nie posiada JRWA przyjmuje klasyfikację zawartą w poniższej tabeli. Procedura przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania szkół zlikwidowanych (publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej) do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Kielcach I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik do zarządzenia nr 24/2009 Rektora UKSW z dnia 29 maja 2009 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego /wyciąg/ 1. Postanowienia ogólne 1.1. Przedmiotem instrukcji kancelaryjnej, zwanej dalej instrukcją, są typowe i powtarzające się czynności kancelaryjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja archiwalna

Instrukcja archiwalna Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 1/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 03.01.2018r. Instrukcja archiwalna Spis treści: Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Organizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego

Instrukcja w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia nr 38/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 maja 2010 roku Instrukcja w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 9 Przekazywanie dokumentacji niearchiwalnej (kategoria B ) na makulaturę

SPIS TREŚCI. Rozdział 9 Przekazywanie dokumentacji niearchiwalnej (kategoria B ) na makulaturę SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Podział dokumentacji na kategorie Rozdział 3 Zakres działania i personel Archiwum Zakładowego Rozdział 4 Lokal Archiwum Zakładowego Rozdział 5 Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W OŚRODKU PRZETWARZANIA INFORMACJI

I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W OŚRODKU PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1 / 2007 Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 16 marca 2007 r. I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W OŚRODKU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 16 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 16 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 37/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI w sprawie ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej na stan archiwum zakładowego, a także wprowadzenia wzorów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O DZIAŁALNOŚCI SKŁADNICY AKT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3.

INSTRUKCJA O DZIAŁALNOŚCI SKŁADNICY AKT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3. INSTRUKCJA O DZIAŁALNOŚCI SKŁADNICY AKT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3. I. POSTANOWIENIA WTĘPNE...2 II. LOKAL SKŁADNICY AKT I JEGO WYPOSAśENIE...2 III. ZADANIA SKŁADNICY AKT...3 IV. PODZIAŁ DOKUMENTACJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 8 /2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 stycznia 2006 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja archiwum zakładowego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu

Instrukcja archiwum zakładowego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu Instrukcja archiwum zakładowego Powiatowego 1 Przedmiot Instrukcji Instrukcja określa organizację i zakres działania archiwum zakładowego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu oraz zasady i tryb

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach Załącznik nr 3 do zarządzenia Dyrektora nr SPJ 0161/2/16 z dnia 19 stycznia 2016 r. Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania SKŁADNICY AKT

INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania SKŁADNICY AKT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 83/3-2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Starachowicach z dnia 30.11.2015 r. INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania SKŁADNICY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/2017R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE. z dnia 8 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2017R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE. z dnia 8 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3/2017R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w dziale księgowości Gminnego

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO URZĘDU GMINY WIĄZOWNA

I N S T R U K C J A O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO URZĘDU GMINY WIĄZOWNA Załącznik do Zarządzenia Nr 260(109)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 3 października 2008r. I N S T R U K C J A O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO URZĘDU GMINY WIĄZOWNA 1 S P I S T R

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADNICY AKT. Spis treści

INSTRUKCJA SKŁADNICY AKT. Spis treści Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr../2014 Dyrektora MOW w Jaworku z dnia 2014r. INSTRUKCJA SKŁADNICY AKT Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Załączniki: Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2007. z dnia 4.01.2007 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Tarnowie ul. Szpitalna 53 INSTRUKCJA ARCHIWALNA w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Muzeum Regionalne w Siedlcach. Tytuł teczki

Muzeum Regionalne w Siedlcach. Tytuł teczki ZAŁĄCZNIK NR 1 Muzeum Regionalne w Siedlcach Nazwa komórki organizacyjnej Symbol literowy komórki organizacyjnej wraz z symbolem klasyfikacyjnym z wykazu akt Kategoria archiwalna Tytuł teczki Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Toruń 2011 SPIS TREŚCI Strona Rozdział I Przepisy ogólne 3 Rozdział II Podział akt na kategorie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 86 Rektora UW z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

INSTRUKCJA ARCHIWALNA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 22 grudnia 2017 r. (RO/XII/26/2017) INSTRUKCJA ARCHIWALNA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Poznań, 2017 Spis treści 1. Informacje podstawowe...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Urząd Gminy Wieprz 34-122 Wieprz 217 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 63/2006 Wójta Gminy Wieprz z dnia 29.12.2006r. INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Wieprz 2006 rok 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY W ŁĘKACH SZLACHECKICH

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY W ŁĘKACH SZLACHECKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 41 /2010 Wójta Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 02 listopada 2010 r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY W ŁĘKACH SZLACHECKICH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Narodowego Funduszu Zdrowia

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Narodowego Funduszu Zdrowia Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Narodowego Funduszu Zdrowia SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres Instrukcji... 3 2. Podział akt na kategorie archiwalne... 4 3. Zakres działania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/06 Rektora UKSW z dnia 21 lutego 2006 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 10/2008 z dnia 18 marca 2008r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lipca 2015 r.

z dnia 15 lipca 2015 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 47 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.)

z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.) Dz.U.2006.206.1518 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach Dobczyce, 2012 Spis treści: Rozdz. I Przedmiot i zakres instrukcji... 3 Rozdz. II Rozdz. III Rozdz. IV

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 153

Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 153 Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 153 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt 1 INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA SKŁADNICY AKT W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 I PRZEDSZKOLU NR 9 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 17 WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 lutego 2016r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE. z dnia 2 lipca 2015r.r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE. z dnia 2 lipca 2015r.r. ZARZĄDZENIE NR 12/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE z dnia 2 lipca 2015r.r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w dziale księgowości Gminnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Dobczyce, 2012 rok

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Dobczyce, 2012 rok Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Dobczyce, 2012 rok [miejsce, rok] Spis treści: Rozdz. I Przedmiot i zakres instrukcji... 3 Rozdz. II

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku

INSTRUKCJA w sprawie ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2011 Dyrektora PUP w Słupsku z dnia 10 sierpnia 2011 r. INSTRUKCJA w sprawie ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku SPIS

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215. ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215. ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 sierpnia 2013 r. Służba Kontrwywiadu Wojskowego Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215 ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Przepisy ogólne

INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2012 Dyrektora PUP w Szczecinie z dnia 17.12.2012 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Organizacja i zadania archiwum zakładowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 18 czerwca 2008r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie Tarnów 2012 r.

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie Tarnów 2012 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określających zasady i tryb postępowania z dokumentacją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNIC AKT W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CIESZANOWIE

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNIC AKT W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CIESZANOWIE Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2012 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNIC AKT W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CIESZANOWIE

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego. Prowadzący: dr Ewa Perłakowska

Przygotowanie dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego. Prowadzący: dr Ewa Perłakowska Przygotowanie dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego Prowadzący: dr Ewa Perłakowska 1) Obowiązki i prawa podmiotów publicznych w zakresie postępowania z dokumentacją 2) Rodzaje dokumentacji.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/2013 WÓJTA GMINY WIELGIE

ZARZĄDZENIE NR 42/2013 WÓJTA GMINY WIELGIE ZARZĄDZENIE NR 42/2013 WÓJTA GMINY WIELGIE z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego oraz wzorów spisów zdawczo - odbiorczych, oraz innych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Smołdzinie INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT Zespół Szkolno Przedszkolny w Smołdzinie ul. Boh.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 156 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 156 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych. Kancelaria Sejmu s. 1/13 Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 156 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 98/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2008 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 5 marca 2008 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr R-4/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 10 stycznia 2006 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzówku

INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzówku Gminna Biblioteka Publiczna ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania składnicy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO URZĄD MIASTA PLAC RATUSZOWY 58 58-500 JELNIA GÓRA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Jelenia Góra, 2006 rok Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Instrukcja organizacji i zakresu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 35 Zał. Nr 3 do Zarz. Nr 7/05/06 INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ I. Ustalenia wstępne 1 1. Instrukcja niniejsza określa zasady i tryb postępowania z

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 27 Dyrektora PSSE w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.12.2005r POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ROZDZIAŁ II 4 PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 4 Organizacja

Bardziej szczegółowo