INSTRUKCJA ARCHIWALNA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA ARCHIWALNA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 22 grudnia 2017 r. (RO/XII/26/2017) INSTRUKCJA ARCHIWALNA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Poznań, 2017

2 Spis treści 1. Informacje podstawowe Zadania Archiwum zakładowego Lokal Archiwum zakładowego Podział dokumentacji aktowej na kategorie Przejmowanie dokumentacji do Archiwum zakładowego Przygotowanie dokumentacji do przekazania Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji Przeprowadzanie skontrum dokumentacji oraz porządkowanie dokumentacji w Archiwum zakładowym 7 7. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w Archiwum zakładowym Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej Ewidencja Archiwum zakładowego Sprawozdawczość Archiwum zakładowego

3 1. Informacje podstawowe 1. Instrukcja określa organizację Archiwum zakładowego oraz tryb postępowania i przekazywania materiałów archiwalnych jawnych do Archiwum zakładowego, niezależnie od techniki ich wytwarzania, postaci fizycznej oraz informacji w nich zawartych oraz zasady przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych. 2. Dokumentacja przekazywana i przechowywana w Archiwum zakładowym musi być zakwalifikowana do właściwych kategorii archiwalnych. 3. Podstawą kwalifikacji archiwalnej jest wykaz akt obowiązujący w czasie, gdy dokumentacja powstawała i była gromadzona, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 4. Tryb postępowania i przekazywania materiałów archiwalnych poufnych i tajnych do Archiwum zakładowego regulują odrębne przepisy. 5. Przez materiały archiwalne rozumie się wszelkiego rodzaju akta, dokumenty, księgi, dokumentację techniczną, statystyczną, geodezyjną, plany i mapy - niezależnie od techniki ich wykonania; jak również rękopisy i maszynopisy oraz fotografie, filmy, nagrania dźwiękowe i inną dokumentację utrwaloną sposobem mechanicznym, która posiada historyczne znaczenie polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne, naukowe i praktyczne. Materiały archiwalne o wartości historycznej są częścią składową państwowego zasobu archiwalnego. 6. Instrukcja reguluje postępowanie tylko z tą częścią materiałów archiwalnych, którą określa się jako dokumentację aktową. Odrębne przepisy normują postępowanie z dokumentacją: techniczną, kartograficzną, geodezyjną, geologiczną. 2. Zadania Archiwum zakładowego 1. Archiwum zakładowe podlega Kanclerzowi. 2. W Archiwum zakładowym gromadzi się materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną. 3. Do zakresu działania Archiwum zakładowego należy: 1) przejmowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej z poszczególnych komórek organizacyjnych Uczelni, 2) przechowywanie i zabezpieczenie przyjętych materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej oraz prowadzenie ich ewidencji, 3) udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej osobom upoważnionym, 4) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. B", udział w ich komisyjnym brakowaniu oraz przekazywanie ich na makulaturę - po uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego archiwum państwowego. 4. Archiwum zakładowe prowadzi kierownik archiwum. 5. Do podstawowych obowiązków kierownika Archiwum zakładowego należy: 1) prowadzenie prac wymienionych w ust. 2 pkt 3. niniejszej instrukcji, 2) sporządzanie rocznego planu pracy Archiwum zakładowego obejmującego ilość materiałów archiwalnych, zakwalifikowanych do: a) przejęcia z komórek organizacyjnych, b) uporządkowania, c) wybrakowania; 3) sporządzanie sprawozdawczości rocznej z działalności archiwum, 4) zabezpieczenie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie materiałów archiwalnych przechowywanych w Archiwum zakładowym. 3

4 2.1. Lokal Archiwum zakładowego 1. Warunki lokalowe powinny zapewnić: 1) zabezpieczenie akt przed zniszczeniem, włamaniem i pożarem, 2) zabezpieczenie tajemnicy państwowej i służbowej, 3) bezpieczeństwo i higienę pracy. 2. Pomieszczenia Archiwum zakładowego nie mogą być jednocześnie zbiornicą makulatury, druków, różnych materiałów biurowych i gospodarczych lub magazynem. 3. Lokal powinien mieścić się w budynku biurowym. Nie powinien znajdować się na terenie warsztatów, hal produkcyjnych lub różnych magazynów. 4. Lokal powinien być bezwzględnie suchy, widny i posiadać dobre warunki do wietrzenia, spełniać warunki odpowiedniego przechowywania akt tj. posiadać temperaturę w granicach o C oraz wilgotność pomiędzy 30 a 50%. Nie może być nasłoneczniony. 5. Lokal Archiwum musi być zawsze utrzymany w należytym porządku oraz zaopatrzony w odpowiednią ilość sprzętu przeciwpożarowego. 6. W pomieszczeniach Archiwum nie można używać (ustawiać) piecyków elektrycznych i innych nie zabezpieczonych urządzeń do ogrzewania. 7. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. 8. W Archiwum można używać tylko oświetlenia elektrycznego. 9. Drzwi prowadzące do Archiwum powinny być mocne oraz zaopatrzone w dobry zamek. Jeżeli drzwi do archiwum są jednocześnie drzwiami zewnętrznymi budynku, wówczas powinny być żelazne lub obite blachą i wzmocnione sztabą żelazną. 10. Lokal Archiwum powinien składać się z pokoju biurowego oraz oddzielnego magazynu na akta. Pomieszczenia magazynu na akta powinny być tak duże, aby mogły pomieścić wszystkie akta Politechniki Poznańskiej z okresu około 10 lat. Powinno też być oddzielne pomieszczenie na odkładaną stopniowo makulaturę aktową. 11. Pokój biurowy Archiwum powinien posiadać biurko lub stół, krzesła i zamykaną na klucz szafę. 12. Wyposażenie magazynu na akta składa się z regałów archiwalnych oraz stołu i krzesła do prac w magazynie. Konieczne są również odpowiednie drabinki lub schodki, umożliwiające dojście do wyżej położonych półek. 13. Przy ścianach magazynu na akta ustawia się tzw. regały jednostronne, o szerokości 40 cm, a pozostałe środkowe regały tzw. dwustronne, powinny być o szerokości 80 cm. 14. Wysokość półek regałów powinna wynosić 40 cm. 15. Przejście pomiędzy poszczególnymi regałami powinno wahać się w granicach od 70 do 90 cm. 16. Regały powinny być odpowiednio ponumerowane. 3. Podział dokumentacji aktowej na kategorie 1. Dokumentacja aktowa z uwagi na swoją wartość historyczną, naukową lub praktyczną, warunkującą potrzebę trwałego lub czasowego jej przechowywania, dzieli się na: 1) materiały archiwalne (kat. A), 2) dokumentację niearchiwalną (kat. B). 2. Kategoria A" obejmuje dokumentację stanowiącą materiał archiwalny. Jest wieczyście przechowywana i nie może być zniszczona. 3. Symbolem B" z dodaniem cyfr arabskich oznaczone są kategorie dokumentacji niearchiwalnej o czasowym znaczeniu praktycznym, które po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlegają brakowaniu. Okres przechowywania liczy się w pełnych latach kalendarzowych, poczynając od 1 stycznia roku 4

5 następnego po utracie przez dokumentację praktycznego znaczenia dla potrzeb danej komórki organizacyjnej oraz dla celów kontrolnych. 4. Symbolem Bc" oznacza się kategorie dokumentacji manipulacyjnej, posiadającej krótkotrwałe znaczenie praktyczne, która po pełnym jej wykorzystaniu jest przekazywana na makulaturę wprost z komórek organizacyjnych, z pominięciem Archiwum zakładowego, w porozumieniu z tym Archiwum, na zasadach określonych z właściwym Archiwum państwowym. Są to kategorie dokumentacji niearchiwalnej. 5. Symbolem BE" oznacza się dokumentację, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega ekspertyzie ze względu na jej charakter, treść i znaczenie. Ekspertyzę przeprowadza Archiwum państwowe, które może dokonać zmiany kategorii tej dokumentacji. Są to materiały niearchiwalne, które wskutek zmiany kategorii po ekspertyzie, mogą stać się materiałami archiwalnymi. 4. Przejmowanie dokumentacji do Archiwum zakładowego 1. Przejęcie dokumentacji przez Archiwum zakładowe oznacza uznanie tej dokumentacji za dokumentację Archiwum zakładowego. 2. Dokumentację spraw zakończonych uznaje się, w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej, za dokumentację Archiwum zakładowego po upływie dwóch lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym sprawa została zakończona. 3. Poszczególne komórki organizacyjne przekazują akta w postaci nieelektronicznej do Archiwum zakładowego Uczelni w pierwszym kwartale każdego roku na podstawie spisu zdawczo odbiorczego spraw na nośniku papierowym (Załącznik nr 2 Spis zdawczo-odbiorczy) albo w postaci elektronicznej, sporządzonego oddzielnie dla kategorii A" i B". 4. Spisy zdawczo-odbiorcze na nośniku papierowym sporządza się: 1) w przypadku materiałów archiwalnych w 4 egzemplarzach, z których trzy egzemplarze otrzymuje Archiwum zakładowe, a czwarty egzemplarz potwierdzony przez kierownika Archiwum zakładowego zatrzymuje komórka organizacyjna zdająca akta. Spis podpisują: osoba zdająca akta oraz kierownik komórki organizacyjnej, 2) w przypadku dokumentacji niearchiwalnej w 3 egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Archiwum zakładowe, a trzeci egzemplarz potwierdzony przez kierownika Archiwum zakładowego zatrzymuje komórka organizacyjna zdająca akta. Spis podpisują: osoba zdająca akta oraz kierownik komórki organizacyjnej Przygotowanie dokumentacji do przekazania 1. Dokumentacja spraw zakończonych przejmowana do Archiwum zakładowego powinna być uporządkowana przez prowadzących sprawy lub wyznaczonego w danej komórce organizacyjnej pracownika. 2. Uporządkowanie dokumentacji w postaci nieelektronicznej przekazywanej do Archiwum zakładowego polega na: 1) ułożeniu dokumentacji wewnątrz teczek w porządku przewidzianym w Instrukcji kancelaryjnej (tj. sprawami wg spisu spraw w teczce, a w ramach akt sprawy chronologicznie, od najwcześniejszej daty na górze), 2) wyłączeniu zbędnych identycznych kopii tych samych przesyłek lub pism, 3) odłożeniu do teczek aktowych spisów spraw, jeżeli nie nastąpiło to wcześniej, 4) usunięciu z dokumentacji części metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, wąsów, koszulek) 5) spisaniu teczek przez umieszczenie na wierzchniej (tytułowej) stronie (zgodnie ze wzorem: Załącznik nr 1: Opis teczki aktowej) a) u góry na środku - nazwa jednostki i komórki organizacyjnej, w której akta powstały, 5

6 b) w lewym górnym rogu - znak akt, złożony z symbolu komórki organizacyjnej i symbolu hasła wg wykazu akt, c) w prawym górnym rogu - kategoria akt, a przy aktach kat. B, także okres ich przechowywania, d) na środku teczki - tytuł akt (hasła) wg wykazu akt, e) pod tytułem - daty krańcowe (data założenia pierwszej i ostatniej sprawy), a jeżeli teczka zawiera materiały tylko z jednego roku, należy wpisać dany rok, 6) arkusze o wymiarach większych od formatu A-4 powinny być zgięte równolegle do brzegów pozostałych kart, 7) kartoteki powinny być przekazywane w pudełkach lub skrzynkach o długości ok. 40 cm, a szerokości i wysokości odpowiedniej do wymiaru kart, 8) w przypadku braku niektórych dokumentów w teczce lub kartotece osoba przekazująca materiały do Archiwum zakładowego sporządza pisemne oświadczenie, w którym określa jakich dokumentów brak, z jakiej przyczyny oraz kiedy (termin) zostaną one przekazane do archiwum. 9) szczegóły dotyczące przekazania materiałów do Archiwum zakładowego, należy uzgodnić z kierownikiem Archiwum, który równocześnie stwierdza prawidłowość przygotowania materiałów do przekazania. 10) akta należy gromadzić w teczkach oddzielnie dla kategorii A" i B". W razie konieczności łączenia dokumentacji niearchiwalnej (kategorii B") o różnych okresach przechowywania, całość zalicza się do najdłuższego terminu. 11) w odniesieniu do akt jawnych kat. A" przygotowanie dokumentacji obejmuje także: a) ponumerowanie stron materiałów archiwalnych zwykłym miękkim ołówkiem, poprzez naniesienie numeru strony w prawym górnym rogu; a. liczbę stron w danej teczce podaje się na wewnętrznej części tylnej okładki w formie zapisu: Niniejsza teczka zawiera... stron kolejno ponumerowanych. [miejscowość, data, podpis osoby porządkującej i paginującej akta]. 3. Archiwista może odmówić przejęcia dokumentacji, jeżeli: 1) dokumentacja nie została uporządkowana w sposób określony w ust. 4.1 pkt 2.; 2) spisy zdawczo-odbiorcze zawierają braki lub błędy; 3) dokumentacja nie odpowiada spisom zdawczo-odbiorczym. 5. Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji 1. Po przejęciu dokumentacji w postaci nieelektronicznej, archiwista kolejno: 1) pozostawia w komórce organizacyjnej podpisany przez siebie pierwszy egzemplarz spisu zdawczoodbiorczego; 2) rejestruje spis zdawczo-odbiorczy w wykazie spisów zdawczo-odbiorczych, zawierającym co najmniej następujące elementy: a) liczbę porządkową stanowiącą kolejny numer spisu zdawczo-odbiorczego, b) datę przejęcia dokumentacji przez Archiwum zakładowe, c) nazwę podmiotu i komórki organizacyjnej przekazującej dokumentację, d) nazwę komórki organizacyjnej, która dokumentację wytworzyła lub zgromadziła, jeżeli jest inna niż nazwa podmiotu i komórki organizacyjnej przekazującej dokumentację, e) liczbę pozycji w spisie, f) liczbę teczek lub tomów teczek w spisie; 3) nanosi w prawym górnym rogu na spis zdawczo-odbiorczy numer tego spisu wynikający z wykazu spisów; 6

7 4) nanosi w lewym dolnym rogu sygnaturę archiwalną, czyli numer spisu zdawczo-odbiorczego łamany przez liczbę porządkową pozycji teczki w spisie, na każdą teczkę aktową, przy czym, gdy teczka dzieli się na tomy, nanosi identyczną sygnaturę archiwalną na każdy tom teczki, a jeżeli teczki włożono do pudła, to na pudło nanosi skrajne sygnatury teczek aktowych umieszczonych w pudle; 5) dla każdej pozycji przekazanego spisu zdawczo-odbiorczego przyporządkowuje informację o aktualnym miejscu przechowywania przekazanej dokumentacji w Archiwum zakładowym 6) odkłada egzemplarze spisu zdawczo-odbiorczego do odpowiednich zbiorów. 2. Archiwista prowadzi dwa zbiory spisów zdawczo-odbiorczych: 1) zbiór pierwszy na drugie egzemplarze spisów zdawczo-odbiorczych w układzie wynikającym z kolejności wpisu do wykazu spisów zdawczo-odbiorczych; 2) zbiór drugi na trzecie egzemplarze spisów zdawczo-odbiorczych w układzie według komórek organizacyjnych przekazujących dokumentację. 3. Dokumentację w postaci nieelektronicznej układa się w Archiwum zakładowym w sposób zapewniający jej ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą, pozwalający na efektywne wykorzystanie miejsca w tym archiwum. 4. Dokumentacja w postaci nieelektronicznej zgromadzona w Archiwum zakładowym jest poddawana okresowemu przeglądowi w celu jej odkurzenia oraz wymiany zużytych i zniszczonych teczek czy pudeł na nowe. 5. Podmiot poddaje konserwacji uszkodzone lub częściowo zniszczone materiały archiwalne w porozumieniu z dyrektorem właściwego Archiwum państwowego. 6. W przypadku stwierdzenia utraty dokumentacji przechowywanej w Archiwum zakładowym, włamania do pomieszczeń magazynowych, ich zalania lub zniszczenia w inny sposób, kierownik podmiotu powiadamia także właściwe Archiwum państwowe. 6. Przeprowadzanie skontrum dokumentacji oraz porządkowanie dokumentacji w Archiwum zakładowym 1. Skontrum dokumentacji polega na: 1) porównaniu zapisów w środkach ewidencyjnych ze stanem faktycznym dokumentacji w Archiwum zakładowym; 2) stwierdzeniu i wyjaśnieniu różnic między zapisami w środkach ewidencyjnych, a stanem faktycznym dokumentacji oraz ustaleniu ewentualnych braków. 2. Skontrum przeprowadza, na polecenie kierownika podmiotu lub na wniosek dyrektora właściwego Archiwum państwowego, komisja skontrowa składająca się z co najmniej dwóch członków. 3. Liczbę członków komisji skontrowej oraz jej skład osobowy ustala kierownik podmiotu. 4. Z przeprowadzonego skontrum komisja skontrowa sporządza protokół, który powinien zawierać co najmniej: 1) spis nieodnalezionej dokumentacji i wnioski w tej sprawie; 2) spisy dokumentacji, która nie była ujęta w środkach ewidencyjnych, a była przechowywana w Archiwum zakładowym; 3) podpisy członków komisji. 7. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w Archiwum zakładowym 1. Dokumentację w postaci nieelektronicznej udostępnia się na miejscu w Archiwum zakładowym przez jej wypożyczenie lub w postaci kopii dla celów urzędowych i naukowo-badawczych. 7

8 2. Materiały archiwalne przechowywane w Archiwum zakładowym mogą być udostępniane w biurze Archiwum, pracownikom upoważnionym i posiadającym zgodę kierownika komórki organizacyjnej, w której materiały te zostały wytworzone. 3. Wypożyczanie materiałów archiwalnych dla celów służbowych Uczelni poza Archiwum może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika Archiwum oraz na wniosek i za zgodą komórki organizacyjnej, z której pochodzą. 4. Korzystanie z materiałów archiwalnych na zewnątrz Uczelni dla potrzeb prasy, radia, telewizji, instytutów naukowo-badawczych i innych, wymaga zgody Rektora lub osoby upoważnionej. 5. Poszukiwanie materiałów przeznaczonych do wypożyczenia w Archiwum zakładowym przeprowadza wyłącznie personel archiwum. 6. Korzystanie z materiałów archiwalnych odbywa się na podstawie wniosku w postaci elektronicznej o udostępnienie akt z archiwum bądź sporządzonego na nośniku papierowym (Załącznik nr 3 Karta udostępnienia akt), kierowanego przez osobę korzystającą z materiałów i akceptowanego przez kierownika komórki organizacyjnej. 7. Korzystanie z zasobu Archiwum zakładowego odbywa się w zasadzie na miejscu w archiwum, pod nadzorem kierownika Archiwum zakładowego lub wyznaczonego przez niego pracownika. 8. Wypożyczający materiały ponosi pełną odpowiedzialność za całość udostępnionych mu materiałów i ich zwrot w wyznaczonym terminie. 9. Dokument znajdujący się w aktach może być z nich wyjęty tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych na podstawie zgody Rektora lub osoby upoważnionej. W miejsce dokumentu wyjętego wkłada się uwierzytelniony odpis oraz arkusz papieru, na którym odnotowuje się podstawę wyjęcia dokumentu. 10. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń wypożyczonych materiałów, kierownik Archiwum zakładowego sporządza protokół, który podpisują również wypożyczający materiały i jego bezpośredni zwierzchnik (Załącznik nr 4 Protokół zaginięcia lub uszkodzenia akt). Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden załącza się w miejsce zaginionych materiałów, drugi - zatrzymuje archiwum w specjalnej teczce, trzeci zaś otrzymuje kierownik komórki organizacyjnej celem dalszego postępowania. 8. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej 1. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej inicjuje archiwista przez regularne typowanie dokumentacji przeznaczonej do brakowania, poprzez wydzielenie na podstawie wykazu akt oraz spisów zdawczoodbiorczych materiałów archiwalnych (kat. A), dokumentacji przeznaczonej do ekspertyzy archiwalnej (kat. BE) oraz akt, których okresy przechowywania już upłynęły. 2. Po sporządzeniu spisów akt wydzielonych do brakowania podlegają one ocenie dokonanej przez komisję składającą się z kierownika Archiwum zakładowego oraz przedstawicieli komórek organizacyjnych, których akta podlegają brakowaniu. Komisja może wydłużyć okresy przechowywania wynikające z wykazu akt. 3. Z prac Komisji sporządzony zostaje protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej (Załącznik nr 6 Protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej). 4. W wyniku typowania, o którym mowa w ust. 1, archiwista sporządza spis tej dokumentacji (Załącznik nr 5 Spis brakowanej dokumentacji niearchiwalnej). 5. Celem uzyskania zgody na zniszczenie dokumentacji do Archiwum państwowego przesyła się wniosek podpisany przez kierownika podmiotu oraz spis dokumentacji przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie. Wniosek zawiera nazwę podmiotu występującego o zniszczenie akt, nazwę jednostki organizacyjnej, której dokumentacja podlega brakowaniu, informację o wykazie akt, w oparciu o który kwalifikowana była 8

9 dokumentacja przeznaczona do zniszczenia, daty roczne dokumentacji wydzielonej do zniszczenia, informację o rodzaju dokumentacji ujętej na spisie (czy jest to dokumentacja aktowa, techniczna, itp.), informację o ilości metrów bieżących akt oraz oświadczenie, że akta ujęte na spisie utraciły już przydatność praktyczną i dowodową dla działalności podmiotu. Spis musi zawierać wskazanie miejsca i daty sporządzenia oraz podpis i stanowisko służbowe osoby go sporządzającej. Sporządza się odrębne spisy dokumentacji kategorii B, BE i Bc. 6. Po uzyskaniu zezwolenia z Archiwum państwowego należy przystąpić do fizycznego zniszczenia akt nim objętych, Archiwum zakładowe dokonuje jednocześnie odpowiednich zapisów na spisach zdawczoodbiorczych. 7. Jeżeli w wyniku procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej właściwe Archiwum państwowe dokona uznania całości lub części tej dokumentacji za materiały archiwalne, archiwista jest zobowiązany: 1) do jej uporządkowania, 2) do sporządzenia nowego spisu zdawczo-odbiorczego. 8. Po wybrakowaniu dokumentacji niearchiwalnej archiwista odnotowuje w środkach ewidencyjnych datę wybrakowania oraz numer zgody. 9. Dokumentacja z procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej jest przechowywana przez Archiwum zakładowe. 9. Ewidencja Archiwum zakładowego 1. Ewidencję Archiwum zakładowego stanowią: 1) spisy zdawczo-odbiorcze, 2) wykaz spisów zdawczo-odbiorczych, 3) kartoteka udostępnienia akt, 4) kartoteka wycofania akt, 5) protokoły zaginięcia lub uszkodzenia akt, 6) protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej wraz ze spisami dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia. 10. Sprawozdawczość Archiwum zakładowego 1. Archiwista sporządza sprawozdanie roczne z działalności Archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w Archiwum zakładowym w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku sprawozdawczym. 2. Sprawozdanie jest przekazywane kierownikowi podmiotu oraz dyrektorowi właściwego Archiwum państwowego. 3. W sprawozdaniu zamieszcza się co najmniej następujące informacje: 1) imię, nazwisko, stanowisko służbowe archiwisty; 2) opis lokalu Archiwum zakładowego; 3) ilość dokumentacji przejętej z poszczególnych komórek organizacyjnych, w podziale na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną; 4) ilość dokumentacji udostępnionej lub wypożyczonej oraz liczbę osób korzystających; 5) ilość wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej. 4. Ilość, o której mowa w ust. 10 pkt 3, oznacza liczbę teczek aktowych (pudeł, paczek) oraz z wyłączeniem dokumentacji, o której mowa w ust. 10 pkt 3, 5) liczbę metrów bieżących. 9

10 Załącznik nr 1 do Instrukcji archiwalnej - Opis teczki aktowej OPIS ZEWNĘTRZNEJ STRONY TECZKI Nazwa jednostki organizacyjnej / komórki organizacyjnej / Znak teczki (znak złożony z symbolu komórki organizacyjnej i symbolu hasła wg wykazu akt) Kategoria archiwalna Tytuł teczki akt (hasło klasyfikacyjne) Rok lub daty krańcowe

11 Załącznik nr 2 do Instrukcji archiwalnej - spis zdawczo-odbiorczy akt... Spis zdawczo-odbiorczy akt nr... Nazwa zakładu pracy i komórki organizacyjnej Lp. Znak teczki Tytuł teczki lub tomu Daty skrajne od do Kat. Akt Liczba teczek Miejsce przechowywania akt w archiwum Data zniszczenia lub przekazania do archiwum Przekazujący akta Kierownik komórki organizacyjnej Przejmujący akta Imię i nazwisko Imię i nazwisko Imię i nazwisko Podpis Podpis Podpis

12 Załącznik nr 3 do Instrukcji archiwalnej - Karta udostępnienia akt Karta udostępnienia akt nr **).. Pieczątka komórki organizacyjnej Data 20..r. Termin zwrotu akt **) **) Proszę o udostępnienie*) wypożyczenie akt powstałych w komórce organizacyjnej z lat. o znakach... i upoważniam do ich wykorzystania *) odbioru*) Pana/ią. Imię i nazwisko Zezwalam na udostępnienie *)- wypożyczenie*) wymienionych wyżej akt Podpis *) Niepotrzebne skreślić **) Wypełnia archiwum zakładowe Data i podpis verte Potwierdzam odbiór wymienionych na odwrotnej stronie akt- tomów.. kart.. Data:.../ 20.r. Podpis.. Adnotacje o zwrocie akt : Podpis oddającego Akta zwrócono do archiwum Dnia../..20 r... Podpis odbierającego

13 Załącznik nr 4 do Instrukcji archiwalnej - protokół zaginięcia lub uszkodzenia akt... Pieczątka komórki organizacyjnej PROTOKÓŁ sporządzony dnia.. w sprawie: 1) zaginięcia / 2) uszkodzenia / 3) braków w wypożyczonych aktach. Akta nr teczka z roku wypożyczone ze składnicy akt dnia. przez.. 1) zaginęły 2) uległy zniszczeniu, a mianowicie.. 3) mają niżej wykazane braki, stwierdzone przy odbiorze akt.. Kierownik archiwum zakładowego Bezpośredni zwierzchnik wypożyczającego akta Wypożyczający akta Imię i nazwisko Imię i nazwisko Imię i nazwisko Podpis Podpis Podpis

14 ... (nazwa i adres komórki organizacyjnej) Załącznik nr 5 do Instrukcji archiwalnej - Spis brakowanej dokumentacji niearchiwalnej Spis dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie Lp. Nr i lp. spisu zdawczoodbiorczego Symbol z wykazu akt Tytuł teczki Daty skrajne Liczba tomów Uwagi

15 Załącznik nr 6 do Instrukcji archiwalnej - Protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej......, dnia... (nazwa i adres komórki organizacyjnej) Protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej Komisja w składzie: (imiona, nazwiska i stanowiska członków komisji) dokonała oceny i wydzielenia przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej w ilości... mb i stwierdziła, że stanowi ona dokumentację niearchiwalną nieprzydatną do celów praktycznych jednostki organizacyjnej, oraz że upłynęły terminy jej przechowywania określone w jednolitym rzeczowym wykazie akt. Przewodniczący Komisji... Członkowie Komisji... (podpisy) Załączniki:... kart spisu... pozycji spisu

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. w Milanowie

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. w Milanowie Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23 stycznia 2014r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT w Gminnym Ośrodku Pomocy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składnicy akt

Instrukcja składnicy akt Załącznik Nr 3. do Zarządzenia nr 10 Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 29.12.2015r Instrukcja składnicy akt Spis treści: Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Organizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja archiwalna

Instrukcja archiwalna Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 1/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 03.01.2018r. Instrukcja archiwalna Spis treści: Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Organizacja

Bardziej szczegółowo

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy w Płoskinia

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy w Płoskinia Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy w Płoskinia W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dębowej Łące z dnia 15 czerwca 2012 r. /pieczątka/ I N S T R U K C J A ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 327/2016 Burmistrza Obornik z dnia 01 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 327/2016 Burmistrza Obornik z dnia 01 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 327 /2016 Zarządzenie Nr 327/2016 w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Obornikach W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA POZNAŃ 2012 Strona 2 z 9 Rozdział 1 Podstawy prawne działania archiwum 1 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach. Rozdział I Postanowienia ogólne

ISTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach. Rozdział I Postanowienia ogólne ISTRUKCJA w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja określa organizację i zakres działania archiwum

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu Spis treści Spis treści... 1 Rozdział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE. Organizacji i zakresu działania składnicy akt P A C A N Ó W U L.

INSTRUKCJA GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE. Organizacji i zakresu działania składnicy akt P A C A N Ó W U L. GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE INSTRUKCJA Organizacji i zakresu działania składnicy akt Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 3 dyrektora Gimnazjum nr 1 w Pacanowie z dnia 29-02-2012 r. 2012

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO

INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 14/2011 Wójta Gminy Parchowo z dnia 17 marca 2011 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO 1. Archiwum Zakładowe funkcjonuje w strukturze Referatu Organizacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO 2003 Opracowała Danuta Windorpska : specjalista ds. kancelaryjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Przepisy ogólne

INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2012 Dyrektora PUP w Szczecinie z dnia 17.12.2012 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Organizacja i zadania archiwum zakładowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2017 Dyrektora PCPR w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 maja 2017 r. INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Kwalifikacja archiwalna dokumentacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Szkole Podstawowej w Gierałtowcu

INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Szkole Podstawowej w Gierałtowcu Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 6/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu z dnia 08.08.2013 r. INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Szkole Podstawowej w Gierałtowcu Spis

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej z dnia 02 stycznia 2014 r. I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie

Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego

Instrukcja w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia nr 38/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 maja 2010 roku Instrukcja w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM -1- Załącznik Nr 2 INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM R O Z D Z I A Ł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Instrukcja określa: 1) organizację i zakres działania Archiwum zasady i tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA SPISU ZDAWCZO - ODBIORCZEGO

WZÓR FORMULARZA SPISU ZDAWCZO - ODBIORCZEGO Znak teczki Liczba teczek Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 2 / 2011 Druk nr 1 WZÓR FORMULARZA SPISU ZDAWCZO - ODBIORCZEGO... SPIS ZDAWCZO ODBIORCZY AKT NR... Lp Tytuł teczki lub tomu Daty

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM: WZÓR INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania Składnicy Akt. Warszawa

ZATWIERDZAM: WZÓR INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania Składnicy Akt. Warszawa ZATWIERDZAM: WZÓR INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania Składnicy Akt Warszawa 2 Wykaz rozdziałów instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt. Strona Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwizacji dokumentacji Szkoły Podstawowej Nr 56 w Lublinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwizacji dokumentacji Szkoły Podstawowej Nr 56 w Lublinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 26.05.2011 r. o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698) 2. Rozporz. Ministra Kultury z dn. 16.09.2002 r. w spr. Postepowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNIC AKT W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CIESZANOWIE

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNIC AKT W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CIESZANOWIE Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2012 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNIC AKT W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CIESZANOWIE

Bardziej szczegółowo

Data zniszczenia lub przekazania do arch. państwowego Kat. akt. Liczba teczek

Data zniszczenia lub przekazania do arch. państwowego Kat. akt. Liczba teczek Załącznik nr 1 do instrukcji archiwalnej SPIS ZDAWCZO ODBIORCZY... Lp. Znak teczki Tytuł teczki Daty skrajne od - do Kat. akt Liczba teczek Miejsce przechowywania akt Data zniszczenia lub przekazania do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006. Wójta Gminy Sadlinki. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006. Wójta Gminy Sadlinki. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach ZARZĄDZENIE Nr 6/2006 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 1 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 1 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 29/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI w sprawie ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej na stan archiwum zakładowego, a także wprowadzenia wzorów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZADZANIA W BIAŁYMSTOKU

INSTRUKCJA ARCHIWALNA WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZADZANIA W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr RK/0210/11/2015 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt 1 INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA SKŁADNICY AKT W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 I PRZEDSZKOLU NR 9 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 17 WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 8 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 8 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA w sprawie "Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

... tytuł teczki ( hasło klasyfikacyjne z wykazu akt)

... tytuł teczki ( hasło klasyfikacyjne z wykazu akt) OPISU TECZKI... nazwa jednostki organizacyjnej... nazwa komórki organizacyjnej...... oznaczenie komórki kategoria archiwalna organizacyjnej i symbol klasyfikacyjny z wykazu akt... tytuł teczki ( hasło

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADNICY AKT. Spis treści

INSTRUKCJA SKŁADNICY AKT. Spis treści Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr../2014 Dyrektora MOW w Jaworku z dnia 2014r. INSTRUKCJA SKŁADNICY AKT Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Załączniki: Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 16 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 16 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 37/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI w sprawie ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej na stan archiwum zakładowego, a także wprowadzenia wzorów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Terminy przechowywania dokumentacji w archiwach zakładowych

Rozdział 3 Terminy przechowywania dokumentacji w archiwach zakładowych Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003r. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Archiwalna. Postanowienia ogólne

Instrukcja Archiwalna. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 83/05 Starosty Powiatu Wołomińskiego Z dnia 18 października 2005r. Instrukcja Archiwalna Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja określa organizację, zadania i zakres działania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/07 z dn 23.01.2007 Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie 1. Postanowienia wstępne..... 3 2. Lokal składnicy akt i jego wyposażenie.......

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 19 grudnia 2011 roku INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Archiwalna

Instrukcja Archiwalna Instrukcja Archiwalna INSTRUKCJA ARCHIWALNA dla składnicy akt w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Gdyni Opracowana na podstawie ustawy z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji i działania składnicy akt (archiwum szkolnego) Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie

Instrukcja organizacji i działania składnicy akt (archiwum szkolnego) Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie Załącznik nr 3 do zarządzenia nr... z dnia... Instrukcja organizacji i działania składnicy akt (archiwum szkolnego) Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie W szkole prowadzona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 98/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie Załącznik do Zarządzania nr 3/2016 Dyrektora MBP we Włodawie z dnia 07.01.2016 r. INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie SPIS TREŚCI: Rozdział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 20/15 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT 0 Toruń 2014 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 32/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu z dnia 16.10.2012 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 32/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu z dnia 16.10.2012 r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 32/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu z dnia 16.10.2012 r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD I TRYBU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik do zarządzenia nr 944/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2007 roku INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI 1. CEL INSTRUKCJI 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3. ZAKRES DZIAŁANIA ARCHIWUM 3.1.Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 19 listopada 2007 r.

DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 19 listopada 2007 r. DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zasad i trybu przyjmowania, przechowywania, ewidencjonowania i udostępniania przez archiwum wyodrębnione Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 14/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 14/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 14/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Rozdział

Bardziej szczegółowo

RZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 41. w ŁODZI

RZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 41. w ŁODZI 1 Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 2011 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 41 w Łodzi z dn.. 2011 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT RZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 41 w ŁODZI 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 17 z dnia 13 kwietnia 2016 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM SGH

Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 17 z dnia 13 kwietnia 2016 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM SGH Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 17 z dnia 13 kwietnia 2016 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM SGH 1 Rozdział 1 Spis treści Przepisy ogólne... 3 Rozdział 2 Organizacja i

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej

Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej Załącznik nr 3 do zarządzenia rektora PG nr 34/2009 9 listopada 2009 r. Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej Rozdział I - Organizacja i zakres działania Działu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 Załącznik nr 3 INSTRUKCJA w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego I. Postanowienia ogólne 1. Instrukcja reguluje kwestie związane z organizacją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 lutego 2016r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH Załącznik nr 3 INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Organizacja i zadania składnicy akt... 4 ROZDZIAŁ 3 Obsada składnicy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 9 Przekazywanie dokumentacji niearchiwalnej (kategoria B ) na makulaturę

SPIS TREŚCI. Rozdział 9 Przekazywanie dokumentacji niearchiwalnej (kategoria B ) na makulaturę SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Podział dokumentacji na kategorie Rozdział 3 Zakres działania i personel Archiwum Zakładowego Rozdział 4 Lokal Archiwum Zakładowego Rozdział 5 Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania SKŁADNICY AKT

INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania SKŁADNICY AKT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 83/3-2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Starachowicach z dnia 30.11.2015 r. INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania SKŁADNICY

Bardziej szczegółowo

Muzeum Regionalne w Siedlcach. Tytuł teczki

Muzeum Regionalne w Siedlcach. Tytuł teczki ZAŁĄCZNIK NR 1 Muzeum Regionalne w Siedlcach Nazwa komórki organizacyjnej Symbol literowy komórki organizacyjnej wraz z symbolem klasyfikacyjnym z wykazu akt Kategoria archiwalna Tytuł teczki Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja archiwum zakładowego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu

Instrukcja archiwum zakładowego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu Instrukcja archiwum zakładowego Powiatowego 1 Przedmiot Instrukcji Instrukcja określa organizację i zakres działania archiwum zakładowego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu oraz zasady i tryb

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji i działania Składnicy akt oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy

Instrukcja organizacji i działania Składnicy akt oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2009 z dnia 2.07.2009 r. w sprawie Instrukcji organizacji i działania składnicy akt Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy Instrukcja organizacji i działania Składnicy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1... 3 PRZEPISY OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2... 4 ORGANIZACJA I ZADANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO... 4

SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1... 3 PRZEPISY OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2... 4 ORGANIZACJA I ZADANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO... 4 1 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1... 3 PRZEPISY OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2... 4 ORGANIZACJA I ZADANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO... 4 ROZDZIAŁ 3... 5 OBSADA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO... 5 ROZDZIAŁ 4... 6 LOKAL ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach

INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach Załącznik nr 2 do Zarządzenia 31/2010 INSTRUKCJA w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach Grębocice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt. Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt. Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2015 Dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych Instrukcja o organizacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach Załącznik nr 3 do zarządzenia Dyrektora nr SPJ 0161/2/16 z dnia 19 stycznia 2016 r. Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt (archiwum szkolnego) Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach W szkole prowadzona jest składnica

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 22a Więcbork

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 22a Więcbork Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 22a 89-410 Więcbork Instrukcja organizacji i zakresu działania składnicy akt oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Miejsko-Gminnym Ośrodku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/12 Dyrektora PUP w Łodzi z dnia 25 września 2012 INSTRUKCJA ARCHIWALNA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/12 Dyrektora PUP w Łodzi z dnia 25 września 2012 INSTRUKCJA ARCHIWALNA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/12 Dyrektora PUP w Łodzi z dnia 25 września 2012 INSTRUKCJA ARCHIWALNA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI 1 SPIS TREŚCI Nr strony Rozdział 1 Przedmiot i zakres działania...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2016 Dyrektora PCPR w Augustowie z dnia 13 stycznia 2016 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

INSTRUKCJA ARCHIWALNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH INSTRUKCJA ARCHIWALNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KATOWICE 2010 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Podział dokumentacji na kategorie archiwalne

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIALANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO ORAZ ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE G M I N Y W W I D A W I E

W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIALANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO ORAZ ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE G M I N Y W W I D A W I E ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 10 WÓJTA GMINY WIDAWA z dnia 01 lutego 2008 r. I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIALANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO ORAZ ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi. z dnia 02 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 14/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi. z dnia 02 listopada 2017 r. Zarządzenie Nr 14/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi z dnia 02 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie organizacji i funkcjonowania archiwum

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach Dobczyce, 2012 Spis treści: Rozdz. I Przedmiot i zakres instrukcji... 3 Rozdz. II Rozdz. III Rozdz. IV

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 4 ORGANIZACJA I ZADANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO 6 OBSADA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO. 7 LOKAL ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO 8

POSTANOWIENIA OGÓLNE 4 ORGANIZACJA I ZADANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO 6 OBSADA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO. 7 LOKAL ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO 8 2 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 4 ROZDZIAŁ 2 ORGANIZACJA I ZADANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO 6 ROZDZIAŁ 3 OBSADA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO. 7 ROZDZIAŁ 4 LOKAL ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO 8 ROZDZIAŁ 5 PRZEKAZYWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 2 / 2011 INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI: Rozdział I Przepisy ogólne Rozdział II Organizacja i zadania archiwum zakładowego Rozdział III Lokal archiwum zakładowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie Tarnów 2012 r.

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie Tarnów 2012 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określających zasady i tryb postępowania z dokumentacją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Załącznik nr 6. Rozdział 1. Przepisy ogólne Wyciąg z LexPolonica nr 2444812. Stan prawny 2011-03-18 Dz.U.2011.14.67 (R) Instrukcja kancelaryjna, jednolite rzeczowe wykazy akt oraz instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Dobczyce, 2012 rok

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Dobczyce, 2012 rok Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Dobczyce, 2012 rok [miejsce, rok] Spis treści: Rozdz. I Przedmiot i zakres instrukcji... 3 Rozdz. II

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr. z dnia. Dyrektora MPŚ w Słupsku Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Słupsk, 2015 2 Spis treści: Rozdz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 8 /2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 stycznia 2006 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdz. 2 Organizacja i zakres działania składnicy akt Rozdz. 3 Obsada składnicy akt Rozdz. 4 Lokal składnicy akt...

Spis treści: Rozdz. 2 Organizacja i zakres działania składnicy akt Rozdz. 3 Obsada składnicy akt Rozdz. 4 Lokal składnicy akt... Spis treści: Rozdz. 1 Przedmiot i zakres instrukcji... 3 Rozdz. 2 Organizacja i zakres działania składnicy akt... 4 Rozdz. 3 Obsada składnicy akt... 4 Rozdz. 4 Lokal składnicy akt.... 5 Rozdz. 5 Przejmowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO INSTYTUTU BADAŃ LITERACKICH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO INSTYTUTU BADAŃ LITERACKICH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Załącznik nr 3 do zarządzenia Dyrektora IBL PAN nr 1/2018 INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO INSTYTUTU BADAŃ LITERACKICH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 INSTRUKCJA. W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT Gimnazjum nr 18 im. Józefa Nowary

Załącznik nr 3 INSTRUKCJA. W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT Gimnazjum nr 18 im. Józefa Nowary 1 Załącznik nr 3 INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT Gimnazjum nr 18 im. Józefa Nowary 2 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1... 3 PRZEPISY OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2... 4 ORGANIZACJA I ZADANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 97/R/16 INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne 2 Rozdział 2. Organizacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik do zarządzenia nr 24/2009 Rektora UKSW z dnia 29 maja 2009 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr. z dnia.. marca 2016 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM SGH

Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr. z dnia.. marca 2016 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM SGH Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr. z dnia.. marca 2016 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM SGH 1 Rozdział 1 Spis treści Przepisy ogólne... 3 Rozdział 2 Organizacja i zadania

Bardziej szczegółowo

Sejny, dn r.

Sejny, dn r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2014/2015 z dnia 23.06.2015 Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sejnach Sejny, dn. 29.05.2015 r. 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji i zakres działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w ZAWIERCIU

Instrukcja organizacji i zakres działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w ZAWIERCIU Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 94/07 PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIA z dnia 01. 03. 2007 r. Instrukcja organizacji i zakres działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w ZAWIERCIU Spis treści I. Informacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Dziennik Ustaw Nr 14 1031 Poz. 67 Załącznik nr 6 SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 9 Rozdział 10 Rozdział 11 Załącznik do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6. Instrukcja archiwalna. Rozdział 1

Załącznik 6. Instrukcja archiwalna. Rozdział 1 Brzmienia załącznika: 2011-01-20 Załącznik 6. Instrukcja archiwalna Przepisy ogólne Rozdział 1 1. Instrukcja archiwalna reguluje postępowanie w archiwum zakładowym z wszelką dokumentacją spraw zakończonych,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 14 1031 Poz. 67 INSTRUKCJA ARCHIWALNA

Dziennik Ustaw Nr 14 1031 Poz. 67 INSTRUKCJA ARCHIWALNA Dziennik Ustaw Nr 14 1031 Poz. 67 Załącznik nr 6 SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 9 Rozdział 10 Rozdział 11 Załącznik do instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. i Gospodarki Wodnej w Warszawie

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. i Gospodarki Wodnej w Warszawie 1 Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Smołdzinie INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT Zespół Szkolno Przedszkolny w Smołdzinie ul. Boh.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku

INSTRUKCJA w sprawie ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2011 Dyrektora PUP w Słupsku z dnia 10 sierpnia 2011 r. INSTRUKCJA w sprawie ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku SPIS

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 74/10 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2010 roku

Zarządzenie Nr 74/10 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2010 roku Zarządzenie Nr 74/10 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2010 roku w sprawie ustalenia instrukcji określającej organizację i zakres działania archiwum zakładowego oraz zasady i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2015 Dyrektora Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy z dnia 04.12.2015 Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Policealnej

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO URZĘDU GMINY WIĄZOWNA

I N S T R U K C J A O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO URZĘDU GMINY WIĄZOWNA Załącznik do Zarządzenia Nr 260(109)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 3 października 2008r. I N S T R U K C J A O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO URZĘDU GMINY WIĄZOWNA 1 S P I S T R

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT OBOWIĄZUJĄCA W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU W SYSTEMIE TRADYCYJNYM

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT OBOWIĄZUJĄCA W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU W SYSTEMIE TRADYCYJNYM Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2.2016 Dyrektora PCPR w Zgierzu z dnia 31.03.2016 r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT OBOWIĄZUJĄCA W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego /wyciąg/ 1. Postanowienia ogólne 1.1. Przedmiotem instrukcji kancelaryjnej, zwanej dalej instrukcją, są typowe i powtarzające się czynności kancelaryjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT w Publicznym Gimnazjum SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Organizacja i zadania składnicy akt. Rozdział 3 Lokal składnicy

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego. Prowadzący: dr Ewa Perłakowska

Przygotowanie dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego. Prowadzący: dr Ewa Perłakowska Przygotowanie dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego Prowadzący: dr Ewa Perłakowska 1) Obowiązki i prawa podmiotów publicznych w zakresie postępowania z dokumentacją 2) Rodzaje dokumentacji.

Bardziej szczegółowo