3) pkt 3 Załącznika Nr 2 do Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia. Hospitacja zajęć dydaktycznych otrzymuje brzmienie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3) pkt 3 Załącznika Nr 2 do Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia. Hospitacja zajęć dydaktycznych otrzymuje brzmienie:"

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 76/2016 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę nr 144/2013 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt.3a ustawy z dnia 27 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U t.j. z późn. zm.) w związku z 36 ust. 1 i 2 pkt 3 Statutu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz 11 ust.1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014r w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2014, poz. 1370) Senat Uczelni postanawia, co następuje: 1 Wprowadza się zmiany do Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia stanowiącego załącznik do Uchwały nr 144/2013 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie polegające na: 1) 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Personalne wyniki ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych oraz inne informacje osobowe dotyczące jakości kształcenia są poufne i pozostają dostępne do wiadomości władz rektorskich, dziekańskich, dyrektorów instytutów, bezpośrednich przełożonych oraz osoby zainteresowanej. 2) 11 ust. 3. pkt a otrzymuje brzmienie: strukturę Wydziałowych Systemów Zapewnienia Jakości Kształcenia tworzą wydziałowe i kierunkowe zespoły ds. jakości kształcenia. W skład Wydziałowych Systemów Zapewnienia Jakości Kształcenia mogą wchodzić również pełnomocnicy dziekanów ds. jakości kształcenia ; 3) pkt 3 Załącznika Nr 2 do Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia. Hospitacja zajęć dydaktycznych otrzymuje brzmienie: Na początku każdego semestru kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej /dyrektor jednostki międzywydziałowej przygotowuje ramowy plan przeprowadzenia hospitacji. Plan hospitacji zawiera nazwy przedmiotów realizowanych w danym semestrze, miejsce zajęć oraz nazwiska hospitowanych i hospitujących. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej/dyrektor jednostki międzywydziałowej ma prawo zarządzenia hospitacji o charakterze interwencyjnym w dowolnym terminie. 4) pkt 7 Załącznika Nr 2 do Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia. Hospitacja zajęć dydaktycznych otrzymuje brzmienie: Protokoły z hospitacji zajęć oraz inne dane osobowe są poufne. Dostęp do tych danych ma kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, dyrektor instytutu/dyrektor jednostki międzywydziałowej oraz bezpośredni przełożony hospitowanego.

2 2 Ogłasza się w załączniku do niniejszej Uchwały jednolity tekst załącznika do Uchwały nr 144/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w postaci Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia uwzględnieniem zmian przyjętych niniejszą Uchwała oraz : Uchwałą nr 14/2014 z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca Uchwałę nr 144/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Uchwałą nr 115/2014 z dnia 24 września 2014r. zmieniająca Uchwałę nr 144/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Uchwałą nr 30/2015 z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca Uchwałę nr 144/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Uchwałą nr 53/2015 z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę nr 144/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: 3 tak - 25 nie - 0 wstrzymujących się 0 w którym uczestniczyło 25 senatorów, spośród 33 członków Senatu AJD z prawem głosu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 4

3 Załącznik do Uchwały Nr 76/2016 Senatu AJD dot. ogłoszenia testu jednolitego załącznika do Uchwały nr 144/2013 UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (USZJK) 1 W celu zapewnienia i stałego podnoszenia jakości kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (zwanej dalej Akademią) funkcjonuje Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w oparciu o dobre doświadczenia w zapewnianiu i stałym podnoszeniu jakości kształcenia, regulujący także mechanizmy jego monitorowania i doskonalenia na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach i w innych typach kształcenia. Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia jest elementem misji i strategii Akademii, ma charakter ciągły i wymaga zaangażowania w realizację jego zadań całej społeczności akademickiej Uczelni Uchwała określa cel, zakres działania i ogólne zasady funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (dalej USZJK). 2. Nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia sprawuje rektor. 3. Nadzór nad funkcjonowaniem Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia sprawuje prorektor właściwy ds. dydaktyki. 3 Zasadnicze cele USZJK: 1. stałe monitorowanie realizacji procesu dydaktycznego w celu podnoszenia jakości kształcenia w Akademii; 2. stałe doskonalenie warunków realizacji i jakości procesu dydaktycznego; 3. tworzenie jednoznacznych procedur oceny metod i warunków kształcenia oraz programów studiów uwzględniających systemy stosowane w innych krajach, szczególnie w Unii Europejskiej; 4. prowadzenie właściwej polityki kadrowej w celu zapewnienia jakości kształcenia; 5. dostosowywanie oferty dydaktycznej do aktualnych potrzeb rynku pracy; 6. podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności Akademii na rynku edukacyjnym; 7. zwiększenie mobilności studentów i doktorantów w kraju i za granicą; 8. wspieranie innowacji dydaktycznych; 9. informowanie społeczeństwa, w szczególności uczniów szkół średnich, kandydatów na studia, pracodawców oraz administrację państwową i samorządową o jakości kształcenia i poziomie wykształcenia absolwentów Akademii; 10. podnoszenie świadomości korelacji osiąganych efektów kształcenia i wyników badań naukowych; 11. opracowanie raportu samooceny jednostek dydaktycznych prowadzących dany kierunek; 12. podnoszenie rangi nauczania i budowanie etosu nauczyciela akademickiego.

4 4 Zakres działania Systemu: 1. analiza zasad i organizacji rekrutacji na studia; 2. monitorowanie jakości kształcenia, m.in. poprzez okresowe przeglądy programów kształcenia, ich analizę i ocenę; 3. ocena efektów kształcenia i metod ich weryfikacji; 4. ocena procesu nauczania; 5. ocena prawidłowości obsady zajęć dydaktycznych; 6. ocena systemu punktów ECTS oraz przenoszenia osiągnięć studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych; 7. ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, bazy dydaktycznej, funkcjonowania bibliotek; 8. ocena jakości obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego; 9. ocena dostępności informacji na temat studiów, kształcenia, programów i realizacji planów studiów; 10. badanie mobilności studentów i doktorantów; 11. ocena warunków socjalnych studentów i doktorantów; 12. badanie karier zawodowych absolwentów Akademii; 13. zbieranie opinii absolwentów Akademii o przebiegu odbytych studiów; 14. zbieranie opinii pracodawców o przygotowaniu merytorycznym zatrudnianych absolwentów Akademii; 15. ocena związków jakości kształcenia z wynikami prowadzonych badań naukowych; 16. gromadzenie, analizowanie i wykorzystywanie informacji dotyczących jakości kształcenia w celu komunikacji z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi; 17. monitorowanie i uaktualnianie aktów prawnych regulujących kwestie kształcenia i spraw socjalnych; 18. monitorowanie systemu oceny i nagradzania nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych związanych z procesem dydaktycznym; 19. inne zadania związane z uczestnictwem w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego. 5 Monitorowanie jakości kształcenia polega na systematycznej analizie i ocenie na danym kierunku studiów: 1. składu kadry nauczającej z udokumentowanym dorobkiem naukowym w danej dziedzinie i dyscyplinie oraz z odpowiednim dorobkiem dydaktycznym, 2. zgodności programów nauczania z określonymi efektami kształcenia; 3. systemu weryfikacji zakładanych efektów kształcenia. 6 Ocena procesu nauczania dla danego kierunku obejmuje wszystkie poziomy kształcenia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite magisterskie, doktoranckie, podyplomowe) i formy studiów (stacjonarne, niestacjonarne). Składa się ona z oceny: 1. charakterystyki kierunku studiów, 2. sylwetki absolwenta, 3. programu nauczania, 4. zakładanych efektów kształcenia; 5. planu studiów, 6. realizowanego systemu punktowego (ECTS), 7. wymagań egzaminacyjnych,

5 8. wymagań stawianych pracom dyplomowym, 9. programu i realizacji praktyk Ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych odbywa się na podstawie analizy danych pochodzących z dokumentacji procesu dydaktycznego, oceny zajęć, badań ankietowych oraz innych metod badań jakościowych i dotyczy: a. zgodności merytorycznej treści poszczególnych przedmiotów z określonymi efektami kształcenia i programem nauczania, b. warunków realizacji kształcenia, na które składają się: infrastruktura dydaktyczna: sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe, laboratoria, w tym pracownie komputerowe, wyposażenie w środki audiowizualne, dostęp do komputerów poza godzinami zajęć dydaktycznych itp., c. liczebności studentów, doktorantów w grupach wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoryjnych, projektowych, seminaryjnych, d. bibliotek i czytelni, dostęp do komputerowych baz danych i katalogów w Akademii i poza nią (liczba woluminów i warunki lokalowe), e. ocena pracy dziekanatów i poziom informatyzacji. 2. Ocena jakości zajęć dydaktycznych jest wspomagana anonimową ankietą oceny wykładów i ćwiczeń wypełnianą dobrowolnie przez studentów i doktorantów. Ocena jest dokonana po ukończeniu każdego cyklu zajęć; a. ankieta dotyczy przede wszystkim opinii o realizacji procesu dydaktycznego oraz oceny nauczycieli akademickich. b. ankieta oceny wykładów i ćwiczeń obowiązuje wszystkie wydziały. c. zalecany tryb postępowania oraz wzór ankiety oceny przedmiotu określa załącznik nr Istotnym instrumentem oceny jakości procesu dydaktycznego są okresowe hospitacje zajęć. Z przeprowadzonych hospitacji sporządza się protokoły; a. hospitacje zajęć dydaktycznych dotyczą wszystkich nauczycieli akademickich, a przede wszystkim doktorantów i młodszych pracowników naukowodydaktycznych. b. hospitacje zajęć dydaktycznych powinny być prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich, uznanych dydaktyków. c. zalecany tryb postępowania i wzór protokołu hospitacji zajęć dydaktycznych określa załącznik nr 2. 8 Elementem Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia jest ocena programu dotyczącego wymiany (mobilności) studentów i doktorantów oraz jego realizacji, w tym wymiany studentów i doktorantów w ramach umów pomiędzy uczelniami oraz realizacji umów dotyczących wspólnych dyplomów W Akademii przeprowadza się badania opinii absolwentów o programie nauczania, kadrze nauczającej, organizacji procesu kształcenia i osiągniętych efektach kształcenia, o wadach i zaletach odbytych studiów. 2. Badanie opinii absolwentów jest jednym z elementów monitorowania losów absolwentów. Zadanie monitorowania losów absolwentów realizowane jest przez Biuro

6 Karier. Procedury i formy monitorowania losów absolwentów reguluje zarządzenie rektora. 3. W Akademii przeprowadza się badania opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej. Badania wykorzystuje się w procesie tworzenia i doskonalenia programów kształcenia W ramach USZJK w celu badania efektywności systemu jakości kształcenia, pomiaru skuteczności procedur oraz weryfikacji przepływu informacji stosuje się, oprócz ww. ankiet, dodatkowe formy badań ankietowych oraz sprawozdań, których zasady opracowywania i przetwarzania określa zarządzenie rektora. 2. Wyniki badań ankietowych są gromadzone, analizowane i przetwarzane, a także udostępniane interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym. Zasady udostępniania informacji na temat wyników badań ankietowych określa zarządzenie rektora oraz uchwały rad wydziałów. 3. Personalne wyniki ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych oraz inne informacje osobowe dotyczące jakości kształcenia są poufne i pozostają dostępne do wiadomości władz rektorskich, dziekańskich, dyrektorów instytutów bezpośrednich przełożonych oraz osoby zainteresowanej. 4. Wyniki ankiet oceny przedmiotu i uwagi zapisane w protokołach hospitacji zajęć dydaktycznych są wykorzystywane w okresowych ocenach pracowników i w procesie awansowania nauczycieli akademickich. Z pracownikami, którzy uzyskali negatywne oceny, dziekan i dyrektor instytutu zobowiązani są przedyskutować powody otrzymanej oceny oraz podjąć działania mające na celu poprawę oceny pracownika Szczegółowe zadania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizują zespoły powołane na poziomie ogólnouczelnianym oraz w ramach jednostek Uczelni. 2. Zespołem nadrzędnym w strukturze USZJK na poziomie ogólnouczelnianym jest Rada ds. Jakości Kształcenia. Działalność Rady ds. Jakości Kształcenia nadzoruje rektor. 3. Na wydziałach funkcjonują Wydziałowe Systemy Zapewnienia Jakości Kształcenia: a. strukturę Wydziałowych Systemów Zapewnienia Jakości Kształcenia tworzą wydziałowe i kierunkowe zespoły ds. jakości kształcenia. W skład Wydziałowych Systemów Zapewnienia Jakości Kształcenia mogą wchodzić również pełnomocnicy dziekanów ds. jakości kształcenia. b. działalność Wydziałowych Systemów Zapewniania Jakości Kształcenia nadzoruje dziekan Wydziału. c. sposób funkcjonowania Wydziałowych Systemów Zapewnienia Jakości Kształcenia regulują postanowienia Rad Wydziału. d. Rady Wydziałów przynajmniej raz w roku-na koniec roku akademickiego rozpatrują sprawy dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na wydziałach, z uwzględnieniem oceny efektów kształcenia przedstawionej przez dziekana, po zasięgnięciu opinii nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego kierunku studiów. e. protokoły z posiedzeń Rad Wydziałów dotyczących jakości kształcenia powinny być przekazane prorektorowi właściwemu ds. dydaktyki. f. za realizację powyższych ustaleń odpowiadają dziekani wydziałów. 4. W jednostkach międzywydziałowych funkcjonują Zespoły Jednostek Międzywydziałowych ds. Jakości Kształcenia.

7 12 1. Szczegółową strukturę i zadania zespołów Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia reguluje zarządzenie rektora. 2. W skład zespołów USZJK powinni wchodzić na odpowiednich szczeblach przedstawiciele władz rektorskich, dziekańskich i kierownictw instytutów. 3. Propozycje procedur, rozwiązań i działań w zakresie jakości kształcenia opracowane przez zespoły USZJK przedstawiane są odpowiednim organom kolegialnym i jednoosobowym. 13 Przyjęcie sprawozdania funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia dokonuje Senat Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w każdym roku akademickim.

8 Załącznik Nr 1 do Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Ocena zajęć dydaktycznych Zgodnie z Uczelnianym System Zapewnienia Jakości Kształcenia stanowiącym załącznik do uchwały nr 144/2013 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, ustala się zalecany tryb postępowania i wzór ankiety oceny zajęć dydaktycznych: 1. Ocena zajęć dydaktycznych przez studentów, doktorantów i słuchaczy dotyczy każdego przedmiotu zawartego w programie studiów dla danego kierunku, specjalności oraz rodzaju i formy studiów. Ocena jest dokonywana po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych. 2. Ocena odbywa się na podstawie anonimowej ankiety oceny przedmiotu. 3. Oceny zajęć dydaktycznych można dokonać poprzez system USOSweb - Wirtualny Dziekanat. 4. Wypełnione ankiety oceny zajęć oraz inne dane osobowe są poufne. Dostęp do tych danych ma dziekan i osoby przez niego upoważnione. Dziekan jest zobowiązany do poinformowania prowadzącego zajęcia o wynikach ankiety w ciągu miesiąca od jej przeprowadzenia. 5. Wyniki ankiet uwzględniane są przy dokonywaniu okresowej oceny nauczycieli akademickich.

9 Kwestionariusz ankiety Ocena prowadzenia zajęć dydaktycznych przez pracowników Prosimy uprzejmie o wzięcie udziału w naszym badaniu i wypełnienie poniższego kwestionariusza ankiety. Celem badania jest poznanie opinii studentów na temat zajęć dydaktycznych, w których uczestniczyli w ostatnim semestrze. Badania mają charakter anonimowy, a ich wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do analiz wewnętrznych uczelni. Przy wyborze odpowiedzi w części drugiej narzędzia (ocena zajęć dydaktycznych) należy wybrać tylko jedną z zaproponowanych, stawiając znak X w wybranej kratce lub wpisać własną odpowiedź w odpowiednim miejscu. Prosimy o odpowiedź na każde pytanie. Pozostawienie pytania bez odpowiedzi obniża wartość całego badania. Uwaga: Prosimy, by osoby, które z rożnych powodów nie uczestniczyły w zajęciach, nie dokonywały ich oceny i nie odpowiadały na zamieszczone w kwestionariuszu ankiety pytania. CZĘŚĆ I. EWIDENCYJNA Kod badania: *kod badania to indywidualnie nadawany przez ZKJK kod zajęć Kierunek: Serdecznie dziękujemy Studia: Rok akademicki: stacjonarne niestacjonar ne 2 0 / 2 0 Kod zajęć: Forma zajęć wyk. ćw. prosem. sem. lekt. lab. konw. warsztat inne Prowadzący zajęcia Nazwisko: Imię: Stopień/tytuł naukowy mgr dr dr hab. prof.

10 CZĘŚĆ II. OCENA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 1. Jak często uczestniczyła Pani/ uczestniczył Pan w ocenianych zajęciach? a/. poniżej 25% b/. 25% - 49% c/. 50% - 74% d/. 75% - 89% e/. 90% i więcej Pytania zdecydowan ie tak raczej tak raczej nie zdecydowan ie nie 2. Czy prowadzący zapoznał studentów/doktorantów/słuchaczy z programem zajęć podczas pierwszego spotkania? Czy prowadzący zajęcia poinformował o terminie i miejscu odbywania konsultacji (ich miejscu i czasie)? 4. Czy zajęcia były realizowane w ramach czasowych, przewidzianych planem zajęć? 5. Czy zajęcia były prowadzone w sposób jasny, zrozumiały i uporządkowany? 6. Czy prowadzący zajęcia był przygotowany do zajęć? 7. Czy prowadzący zwracał się do studentów/doktorantów/słuchaczy życzliwie i z szacunkiem? 8. Czy zaproponowane przez prowadzącego kryteria ocen były przejrzyste? 9. Czy gdyby dzisiaj miała Pani/miał Pan podjąć decyzję o wyborze wykładowcy tych zajęć, to czy wybrałaby Pani/ wybrałby Pan tego samego wykładowcę? 10. Prosimy o dodatkowe uwagi i spostrzeżenia oraz propozycje zmian dotyczące ocenianych zajęć i prowadzącego

11 Załącznik Nr 2 do Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia Hospitacja zajęć dydaktycznych Zgodnie z Uczelnianym System Zapewnienia Jakości Kształcenia stanowiącym załącznik do uchwały nr 144/2013 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, ustala się zalecany tryb postępowania i wzór protokołu hospitacji zajęć dydaktycznych: 1. Hospitacje zajęć dotyczą wszystkich nauczycieli akademickich. 2. Osobę hospitującą wyznacza kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej / dyrektor jednostki międzywydziałowej w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym hospitowanego. 3. Na początku każdego semestru kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej /dyrektor jednostki międzywydziałowej przygotowuje ramowy plan przeprowadzenia hospitacji. Plan hospitacji zawiera nazwy przedmiotów realizowanych w danym semestrze, miejsce zajęć oraz nazwiska hospitowanych i hospitujących. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej/dyrektor jednostki międzywydziałowej ma prawo zarządzenia hospitacji o charakterze interwencyjnym w dowolnym terminie. 4. W przypadku oceny negatywnej następna hospitacja powinna odbyć się nie wcześniej niż po 6 miesiącach i nie później niż po 9 miesiącach. 5. Wizytacja zajęć dydaktycznych przez hospitującego odbywa się w sposób niezapowiedziany, w dowolnym terminie zajęć danego semestru, w szczególnych przypadkach kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej/dyrektor jednostki międzywydziałowej może wyznaczyć hospitację poza harmonogramem. 6. Z przeprowadzonej hospitacji sporządza się protokół. Protokół z hospitacji przekazuje hospitujący dyrektorowi instytutu/dyrektorowi jednostki międzywydziałowej z zachowaniem poufności. Hospitujący jest zobowiązany w ciągu 1 tygodnia po hospitacji omówić treść protokołu z hospitowanym. 7. Protokoły z hospitacji zajęć oraz inne dane osobowe są poufne. Dostęp do tych danych ma kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, dyrektor instytutu /dyrektor jednostki międzywydziałowej oraz bezpośredni przełożony hospitowanego. 8. Uwagi zapisane w protokołach z hospitacji zajęć są wykorzystywane w okresowych ocenach pracowników i w awansowaniu nauczycieli akademickich. 9. Za organizację hospitacji na wydziale oraz za wykorzystanie opinii i wniosków wynikających z hospitacji odpowiada kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej /dyrektor jednostki międzywydziałowej. 10. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej/dyrektor jednostki międzywydziałowej podczas posiedzenia rady informuje o wynikach hospitacji.

12 Arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych przeprowadzonej w dniu... sala nr:...w budynku przy ul.... L.p. 1. Osoba hospitowana (tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko) 2. Instytut 3. Rodzaj hospitacji Dane ogólne planowa / interwencyjna (niepotrzebne skreślić) 4. Przedmiot/moduł 5. Kierunek/specjalność 6. Rok akademicki/semestr 7. Rodzaj studiów Tryb studiów 8. Forma zajęć I stopnia / II stopnia / III stopnia / studia podyplomowe (niepotrzebne skreślić) stacjonarne / niestacjonarne wykład / ćwiczenia / laboratorium / konwersatorium / projekt / seminarium / zajęcia terenowe / obozy sportowe / plenery / warsztaty / inne (jakie).. (niepotrzebne skreślić) 9. Tematyka zajęć 10. Czas trwania zajęć od godz.... do godz Liczebność grupy studenckiej Stan osobowy grupy:. obecnych: Osoba/y hospitujące (tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

13 Arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych Uwagi o pracy hospitowanego nauczyciela L.p. Pytania wspomagające ocenę opisową w pełni częściowo niedostatec znie Czy prowadzący zajęcia poinformował studentów/doktorantów/słuchaczy o tematyce i celach zajęć? Czy tematyka poruszana przez prowadzącego zajęcia na zajęciach była zgodna z kartą przedmiotu? Czy prowadzący zajęcia prawidłowo dobrał i zastosował metody kształcenia studentów/doktorantów/słuchaczy? Czy prowadzący zajęcia właściwie rozplanował czas przeznaczony na poszczególne elementy zajęć? Czy prowadzący zajęcia aktywizował studentów/doktorantów/słuchaczy podczas zajęć? 6. Czy prowadzący zajęcia był przygotowany do zajęć? 7. Czy prowadzący zwracał się do studentów/doktorantów/słuchaczy życzliwie i z szacunkiem? 8. Uwagi hospitującego i zalecenia dla wizytowanego nauczyciela akademickiego: 9. Ogólna ocena z hospitacji zajęć: (zaznaczyć właściwe) Uwagi o infrastrukturze: Uwagi o warunkach prowadzenia zajęć: (wielkość sali, stan wyposażenia sali, pomoce dydaktyczne, oświetlenie, temperatura itp.) Zapoznałam/em się z treścią protokołu hospitacji: (zakreślić właściwe) 1/. Zgadzam się z jego treścią 2/. Nie zgadzam się z jego treścią Uzasadnienie:

14 .. podpis osoby hospitowanej.. podpis osoby hospitującej

2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: UCHWAŁA Nr 144/2013 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt.3a

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 102/2012 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt.3a ustawy

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 325 Senatu WSB z dn. 05.12.2015 r. UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. SPIS TREŚCI I. Uczelniany System Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Załącznik do uchwały RW nr 4/D/2013 ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 1 1. Użyte w tekście terminy: Program nauczania,

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 740/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ 1. 1. Użyte w tekście terminy: Program nauczania, Plan studiów, Opis kursów, Cele

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 741/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Radomskiej im. K. Pułaskiego

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Radomskiej im. K. Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-3/2/2008r. Senatu PRad. z dnia 27 marca 2008 r. Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Radomskiej im. K. Pułaskiego Deklaracja Bolońska, stosowne zapisy

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia na WZNoS - misja

Jakość kształcenia na WZNoS - misja Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli Jakość kształcenia na WZNoS - misja

Bardziej szczegółowo

I. CELE I ZAKRES UCZELNIANEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

I. CELE I ZAKRES UCZELNIANEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Uchwała Nr AR001-6-IX/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 30 września 2014 roku w sprawie uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Działając

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r. Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r. sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Politechnice Rzeszowskiej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II.

ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. Misją Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolickiego

Bardziej szczegółowo

4) przedstawianie Senatowi Uczelni corocznych sprawozdań z oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim i funkcjonowania SZJK.

4) przedstawianie Senatowi Uczelni corocznych sprawozdań z oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim i funkcjonowania SZJK. Uchwała nr 126 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Śląskim Na podstawie 50 ust. 2 statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r.

Obwieszczenie Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r. Obwieszczenie Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia Nr R-44/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r Uchwała nr 1/2008 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zasad doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a Ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY PROCEDURA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 1. Cel i zakres procedury Celem procedury jest określenie zasad hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r.

Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r. Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 22/2012 z dnia 17 września 2012 roku Zalecane wzory dokumentów dotyczące funkcjonowania USZJK SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich wydziałów. Uchwała Nr 145/2014 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 202-0-6 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach Skierniewice 202 Uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia Jakość to sposób myślenia,

Bardziej szczegółowo

1. Do zadań Dziekana WNHiS należy: 2. Do zadań Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych należy:

1. Do zadań Dziekana WNHiS należy: 2. Do zadań Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych należy: Zarządzenie nr 2/2015 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie określenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 74/WAT/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 74/WAT/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 74/WAT/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 1 Senatu WSGK z dn. 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA HOSPITACJE ZAJĘĆ

PROCEDURA HOSPITACJE ZAJĘĆ 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: a) 11 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 57/2017/XXIV z 15 marca 2017 r.

Uchwała Senatu PG nr 57/2017/XXIV z 15 marca 2017 r. Uchwała Senatu PG nr 57/2017/XXIV z 15 marca 2017 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 15/2012/XXIII z 21 listopada 2012 r. wprowadzającej Uczelniany System Zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 437/19/2016-2020 Senatu PWr ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ 1 Użyty w tekście termin Program kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Zasady hospitacji nauczycieli akademickich na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej przyjęty przez Radę Wydziału 17.12.2013 r. Gdańsk, grudzień 2013 I.

Bardziej szczegółowo

HOSPITACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

HOSPITACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY Nr procedury WA-K1 Strona 1 Stron 11 Wydanie Data wydania I Opracował Zespół Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Stanowisko/ imię i nazwisko Prodziekan/prof.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Rektora Politechniki Białostockiej zdnia25iutego2011 roku

ZARZĄDZENIE NR Rektora Politechniki Białostockiej zdnia25iutego2011 roku ZARZĄDZENIE NR Rektora Politechniki Białostockiej zdnia25iutego2011 roku > w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych w Politechnice Białostockiej" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

HOSPITACJE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

HOSPITACJE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ HOSPITACJE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ARCHITEKTURY POLITECHNIKA POZNAŃSKA OPRACOWANIE ODPOWIEDZIALNY ROK WPROWADZENIA PROCEDURA NR PODKOMISJA DS. HOSPITACJI I ANKIETYZACJI dr.hab.inż.arch. Anna Januchta-

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PWSZ W KONINIE 1. CELE GŁÓWNE SYSTEMU:

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PWSZ W KONINIE 1. CELE GŁÓWNE SYSTEMU: Załącznik do uchwały Nr 139/VI/III/2017 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W

Bardziej szczegółowo

System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej

System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej Załącznik do Uchwały Senatu Nr 84/13 z dnia 23.10.2013r. System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej Rozwój szkolnictwa wyższego, jak również dynamicznie rozwijająca się współpraca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/10/2009 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1 1. W trosce o stałe podnoszenie kultury i jakości kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały R z dnia 26 października 2016 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Załącznik do Uchwały R z dnia 26 października 2016 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do Uchwały R.000.62.16 z dnia 26 października 2016 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2016 Spis treści I. Podstawa prawna. II. Cel projektowania

Bardziej szczegółowo

Nazwa dokumentu: Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych

Nazwa dokumentu: Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych Załącznik do zarządzenia Rektora nr 03/7 z dnia 6 września 07 roku. Uczelniany System Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia Nazwa dokumentu: Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytet Rolniczy w Krakowie WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Numer WSZiOJK/WBiO/2 Wydanie: 5/2017 PROCEDURA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt.3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Regulamin Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Regulamin Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku I. Informacje ogólne 1 Podstawą prawną Regulaminu Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości procesu dydaktycznego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Wewnętrzny system zapewnienia jakości procesu dydaktycznego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego Wewnętrzny system zapewnienia jakości procesu dydaktycznego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego Podstawy prawne: o Statut Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. o Zarządzenie nr 8/2012

Bardziej szczegółowo

DOP /13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP /13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-93/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 93/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury hospitacji zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016r. Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/57/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie procedur weryfikacji funkcjonowania wewnętrznego systemu system zapewnienia

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Celem systemu zapewnienia jakości kształcenia jest podnoszenie jakości kształcenia,

Bardziej szczegółowo

System Jakości Kształcenia dziś i jutro. Janina Milewska - Duda

System Jakości Kształcenia dziś i jutro. Janina Milewska - Duda System dziś i jutro Janina Milewska - Duda Dzień Jakości Kraków, 15-10-2009 Uczelniany System Zapewnienia 1 października 2007 roku - wprowadzenie Uczelnianego System Zapewnienia do stosowania w Akademii

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Studenckich i Dziekanom Wydziałów.

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Studenckich i Dziekanom Wydziałów. Uchwała nr 42/12 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 marca 2012 w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uczelnianego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/12. Dziekana Wydziału Mechanicznego z dnia r.

Zarządzenie nr 1/12. Dziekana Wydziału Mechanicznego z dnia r. Zarządzenie nr 1/12 a Wydziału Mechanicznego z dnia 29.10.2012 r. w sprawie: wdrożenia na Wydziale Mechanicznym Szczegółowych zasad prowadzenia oraz wzorów raportów z przeprowadzonych Na podstawie Uchwały

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 36/2017/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2017 r.

Uchwała Nr 36/2017/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2017 r. Uchwała Nr 36/2017/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 62 ust. 1 Ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia i jego doskonalenia na

Bardziej szczegółowo

Regulamin hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Regulamin hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Regulamin hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach W oparciu o art. 132 w związku z art. 111 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W INSTYTUCIE HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W INSTYTUCIE HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W INSTYTUCIE HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2017 Podstawa prawna Uchwała nr R.000.62.16 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

Bardziej szczegółowo

I. Procedury oceny jakości kształcenia

I. Procedury oceny jakości kształcenia Załącznik do Decyzji Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wdrożenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW Wewnętrznego Systemu Zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 35/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 28 września 2018 r.

Zarządzenie nr 35/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 28 września 2018 r. Zarządzenie nr 35/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących funkcjonowania Uczelnianego

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Badania ankietowe i procedury ich realizacji

I. Przepisy ogólne. II. Badania ankietowe i procedury ich realizacji ZARZĄDZENIE Nr 23/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania badań ankietowych oraz hospitacji w Akademii

Bardziej szczegółowo

w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia UCHWAŁA NR 18/2012 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W LEGNICY z dnia 29 września 2012 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzoru arkusza samooceny podstawowej jednostki organizacyjnej Politechniki Lubelskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zebranie Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Zebranie Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 24.01.2012 Zebranie Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia Prof. dr hab. n. med. Józef Kobos Pełnomocnik Rektora ds. Krajowych Ram Kwalifikacji i Jakości Kształcenia Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

PROCEDURA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE UCZELNIANY SYSTEM DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 1. Podstawy prawne: Uchwała nr XXX/2012 Senatu UM w Lublinie z dnia 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 28 lutego 2014 roku WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI Zarządzenie Nr 118/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru druku Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne WSZJK w IM

Podstawy prawne WSZJK w IM Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania WSZJK w Instytucie Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku Podstawy prawne WSZJK w IM Podstawy prawne MNiSW: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r.

Zarządzenie nr 27 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r. Znak sprawy: DN-0024-4/2018 Zarządzenie nr 27 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Akademii

Bardziej szczegółowo

Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia

Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (kadencja 2016 2020) I. Działalność Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia koncentruje się na monitorowaniu i badaniach jakości

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE JAKOŚCI PROCESU KSZTAŁCENIA

MONITOROWANIE JAKOŚCI PROCESU KSZTAŁCENIA Spis treści Załącznik nr 1 do Uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia w SGH MONITOROWANIE JAKOŚCI PROCESU KSZTAŁCENIA strona 1. Cel procedury... 1 2. Zakres procedury... 2 3. Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Procedura badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych

Procedura badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 4/2016 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2016 roku Procedura badania Jakość realizacji zajęć dydaktycznych 1. Cel Celem procedury jest przeprowadzenie badania

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A Indeks UTP 2/2017 HOSPITACJE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

P R O C E D U R A Indeks UTP 2/2017 HOSPITACJE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Załącznik Nr 2 do Z.17.2017.2018 Z dnia 26 października 2017 r. P R O C E D U R A Indeks UTP 2/2017 Strona: 1/ Stron: 9 1. Cel procedury Celem hospitacji zajęć dydaktycznych jest ocena: zgodności tematyki

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 września 2017 roku DOP /2017

Poznań, 25 września 2017 roku DOP /2017 Poznań, 25 września 2017 roku DOP- 0212-102/2017 Zarządzenie nr 102/2017 w Poznaniu z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia procedury hospitacji zajęć dydaktycznych Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI i NAUK INFORMACYJNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI i NAUK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI i NAUK INFORMACYJNYCH SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Procedura hospitacji zajęć 1. Celem hospitacji jest ocena i diagnoza prowadzenia wszystkich form

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2016 Podstawa prawna Uchwała nr R.000.62.16 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 lipca 2018 r.

Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 lipca 2018 r. Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie funkcjonowania w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM JEDNOSTEK (WYDZIAŁÓW/ INSTYTUTÓW) Przygotowanie dokumentu przedstawiającego strategię kształcenia w jednostce.

PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM JEDNOSTEK (WYDZIAŁÓW/ INSTYTUTÓW) Przygotowanie dokumentu przedstawiającego strategię kształcenia w jednostce. 30 marca 2012r. Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Sprawozdanie Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia przygotowane w oparciu o rekomendacje Rady ds. Jakości Kształcenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Symbol SDJK -O- U13-WMFiI PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA WYDZIALE MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI DOKONANA PRZEZ ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Wydanie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS W celu prawidłowej realizacji polityki edukacyjnej Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE UCHWALA nr 39/2014 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie Wydziałowego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia Wydziału Filozofii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. Nr 64/2016. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 6 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE. Nr 64/2016. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 6 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 64/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BR-0161-I-84/12. Zarządzenie Nr 84/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2012 r.

BR-0161-I-84/12. Zarządzenie Nr 84/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2012 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR BR-0161-I-84/12 Zarządzenie Nr 84/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo