Przedmiotowe kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV VI. mgr Agnieszka Mróz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowe kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV VI. mgr Agnieszka Mróz"

Transkrypt

1 Przedmiotowe kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV VI mgr Agnieszka Mróz

2 Wymagania na poszczególne stopnie szkolne w klasyfikacji semestralnej i rocznej Aby uzyskać ocenę: celującą uczeń samodzielnie rozwija zainteresowania, wykazuje się wiedzą dodatkową, uczestniczy w konkursach przedmiotowych, odznacza się elokwencją i kulturą języka w przekazywaniu wiadomości. Wzbogaca wiedzę poprzez czytanie książek i artykułów, samodzielnie ją poszerza. Posiada wiadomości i umiejętności ze składni, fleksji, słowotwórstwa, fonetyki, ortografii i interpunkcji. bardzo dobrą uczeń wykazuje się nie tylko dużą wiedzą, ale też potrafi samodzielnie wyciągać wnioski, nazywać własne uczucia i wrażenia, uzasadniać własne stanowisko, określać funkcje elementów tekstu, redagować różne formy wypowiedzi z zastosowaniem reguł ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych. Sprawnie korzysta z różnych źródeł informacji. Posiada określone podstawą programową wiadomości i umiejętności z zakresu składni, fleksji, słowotwórstwa, fonetyki, ortografii i interpunkcji. dobrą uczeń powinien wykazywać się aktywnością, korzystać ze słowników i encyklopedii, wypowiadać się o utworach literackich, posługując się odpowiednim słownictwem, płynnie i głośno czytać, tworzyć różne formy wypowiedzi, rozpoznawać części mowy i zdania, dostrzegać różnicę między głoską a literą, poprawnie dzielić wyrazy na sylaby, akcentować, wyodrębniać cząstki słowotwórcze. 2

3 dostateczną uczeń powinien czytać utwory ze zrozumieniem, dostrzegać najprostsze związki przyczynowo skutkowe, odszukiwać w tekście najistotniejsze informacje, rozpoznawać intencję mówiącego, znać podstawowe pojęcia gramatyczne. dopuszczającą uczeń powinien opanować zakresu treści kształcenia niezbędnej w dalszym nauczaniu, rozwiązywać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, wyjaśniać przy pomocy nauczyciela podstawowe pojęcia. niedostateczną uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową. Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń, z wykorzystaniem podstawowych umiejętności. Zasady szczegółowe oceniania: 1. Ocena odpowiedzi uczniów dokonywana jest według przyjętej skali ocen (celująca, bardzo dobra, dobra, dostateczna, dopuszczająca, niedostateczna). 2. Między poszczególnymi ocenami stawiane są plusy. 3. Odpowiedzi ustne dotyczą wiedzy z zakresu pojęć literackich i gramatycznych (co najmniej dwa razy w semestrze w każdej klasie w danym roku szkolnym). 4. Ocenie podlega następująca ilość odpowiedzi pisemnych: a) prace klasowe z zakresu literatury co najmniej po dwie w klasie IV i V oraz trzy w klasie VI w danym roku szkolnym, b) prace domowe po co najmniej trzy dłuższe formy wypowiedzi w semestrze w klasach IV, V, VI w danym roku szkolnym, 3

4 c) sprawdziany wiedzy i umiejętności z zakresu literatury po dwa w semestrze w każdej klasie w danym roku szkolnym oraz jeden podsumowujący, d) sprawdziany z gramatyki po każdym dziale co najmniej dwa w semestrze w każdej klasie w danym roku szkolnym, e) dyktanda co najmniej trzy w semestrze w każdej klasie w danym roku szkolnym, f) kartkówki z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych niezapowiedziane co najmniej dwie w semestrze, 5. Ocenie podlegają także: a) zeszyt przedmiotowy, a w szczególności systematyczność prowadzenia, estetyka, poziom prac domowych, ortografia, interpunkcja dwa razy w semestrze w każdej klasie w danym roku szkolnym, b) aktywność ucznia na lekcjach raz w miesiącu, c) praca w grupach raz w semestrze, d) recytacja wskazanych utworów lirycznych raz w semestrze, e) czytanie przygotowanego wcześniej tekstu epickiego i lirycznego co najmniej raz w semestrze. f) wykonywanie prac dodatkowych co najmniej raz w semestrze. 6. Ocena pracy pisemnej dokonywana jest na podstawie następujących przedziałów procentowych: a) celująca 99% -100% b) bardzo dobra 90% -98% c) dobra 70% -89% d) dostateczna 50% -69% e) dopuszczająca 30% -49% f) niedostateczna 0% -29% 4

5 7. Zasady nieprzygotowania do lekcji: a) uczeń może dwa razy w semestrze zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie bez podawania przyczyny, b) uczeń może dwa razy w semestrze zgłosić brak pracy domowej bez podawania przyczyny, c) uczeń może nie przystąpić do sprawdzianu lub odpowiedzi jeśli wcześniej nie był obecny w szkole co najmniej przez tydzień, d) uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiadomościach oraz treści z zeszytu po każdej nieobecności w szkole. 8. Sposób poprawiania ocen przez uczniów: a) ocenę z odpowiedzi ustnej uczeń poprawia w tej samej formie sam zgłasza się do poprawy w dowolnym czasie, b) ocenę z pracy pisemnej poprawia w terminie 2 tygodni od otrzymania oceny niezadawalającej ucznia. Jeżeli grupa poprawiających będzie większa niż 3 osoby, poprawa będzie się odbywać w formie pisemnej. Jeżeli grupa będzie mniejsza, poprawa może się odbywać w formie ustnej. Ustnie może także poprawiać ten uczeń, który zgodnie z orzeczeniem PPP, wymaga indywidualnego podejścia lub pomocy nauczyciela. 9. Na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i końcoworoczną uczeń i jego rodzice ( prawni opiekunowie ) są informowani zgodnie z zasadami zapisanymi w ZWO o grożącej uczniowi ocenie niedostatecznej. 10. Na tydzień przed klasyfikacją śródroczną i końcoworoczną uczeń i jego rodzice ( prawni opiekunowie ) są informowani zgodnie z zasadami zapisanymi w Statucie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych. 11. Wobec wszystkich uczniów z opiniami nauczyciel przedmiotu będzie stosował zalecenia w nich zawarte ( np. nieocenianie dyktand, nieobniżanie 5

6 ocen za błędy ortograficzne i pismo, obniżenie wymagań, unikanie odpytywania na forum klasy). 12. Uczeń otrzymuje dodatkową ocenę za udział w konkursach przedmiotowych, recytatorskich itp. 14. Kryteria wymagań na poszczególne oceny są dostępne do wglądu u nauczyciela przedmiotu. Prowadzenie i ocena zeszytów przedmiotowych 1. Uczniowie zobowiązani są do prowadzenia zeszytów przedmiotowych. 2. Przy ocenie w szczególności brane jest pod uwagę: systematyczność prowadzenia, estetyka, poziom prac domowych, kompletność notatek, ortografia, interpunkcja. 3. Zeszyty są sprawdzane dwa razy w semestrze w danym roku szkolnym. Pierwszy raz we wrześniu lub październiku. 4. Uczniowie klasy IV nie otrzymują oceny za prowadzenie zeszytu we wrześniu, gdyż jest to sprawdzenie kontrolne i ma na celu udzielenie wskazówek uczniom co do dalszego prowadzenia zeszytu. 5. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia notatek w zeszycie za czas swojej nieobecności. 6. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może go zwolnić z tego obowiązku. Ocena bardzo dobry dobry Kryteria - zeszyt bardzo staranny - pełne notatki i prace domowe - brak błędów( szczególnie ortograficznych) - brak błędów przy przepisywaniu - zeszyt staranny - pełne notatki i prace domowe - nieliczne błędy 6

7 dostateczny dopuszczający niedostateczny - brak błędów przy przepisywaniu z tablicy - zeszyt w miarę staranny - niewielkie braki w notatkach - liczne błędy, także przy przepisywaniu - zeszyt niestaranny - znaczne braki w notatkach - liczne błędy przy przepisywaniu - zeszyt niestaranny - brak notatek - bardzo duża liczba błędów Zadawanie i ocena prac domowych 1. Uczeń ma obowiązek systematycznego odrabiania prac domowych. 2. Nauczyciel zawsze określa zasady wykonania pracy oraz termin. 3. Zawsze tłumaczy treść polecenia pracy domowej, wyjaśnia niezrozumiałe kwestie. 4. Uczeń przestrzega terminu odrobienia pracy. 5. Nauczyciel sprawdza zadanie domowe i może je ocenić lub postawić Uczniowie mają możliwość uzyskania oceny celującej, gdy wykonają pięć dodatkowych prac domowych wskazanych przez nauczyciela. Mają one wyższy stopień trudności i wymagają od ucznia większego wysiłku przy ich odrabianiu. 7. Nauczyciel przy pracy na ocenę celującą wpisuje, że jest to praca dodatkowa. 8. Postawienie parafki przy wykonanym zadaniu oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie zadania, ale nie sprawdzał jego zawartości merytorycznej. 9. Brak pracy domowej zostaje odnotowany w dzienniku w postaci oceny niedostatecznej lub znaku -. Trzeci brak pracy jest podstawą do postawienia oceny niedostatecznej. 7

8 10. Uczeń ma obowiązek zgłosić brak pracy domowej na początku lekcji. W przypadku, gdy tego nie zrobi, otrzymuje ocenę niedostateczną bez względu na liczbę posiadanych minusów. 11. Uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej z pracy domowej po uzgodnieniu szczegółów z nauczycielem. Kryteria oceny pracy w grupie zaangażowanie w pracę grupy realizacja wyznaczonego zadania pełnione funkcje i role rozumienie osobistej sytuacji w grupie umiejętności pracy w grupie Wymagania na poszczególne oceny: niedostateczna dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Przeszkadza członkom grupy w pracy. Nie wykonuje wyznaczonej Na czas wykonuje tylko część zadanej pracy. Czasami Pracuje przy wykonaniu większości zadań, ale zdarza mu się nie akceptować Jest zdyscyplinowany. Wnosi pozytywny wkład w pracę grupy. Zaangażowany w pracę w grupie. Wykazuje inicjatywę. Angażuje pracy w przeszkadza przynależności do Wykonuje zadanie wszystkich do określonym czasie. Zajmuje się innymi sprawami. Nawet przy innym. Realizuje przy pomocy kolegów lub nauczyciela tylko część danej grupy. Realizuje większość zadań sam. Zgodnie z predyspozycjami w wyznaczonym czasie. Konsekwentnie wykonuje swoją pracę. Wykonuje zgodnie pracy. Pomaga kolegom mającym trudności. Samodzielnie podejmuje się realizacji zadania. pomocy kolegów zadań. potrafi wykonać z predyspozycjami Przyjmuje na siebie i nauczyciela nie wykonuje zadania. Nie wywiązuje się (lub rzadko) z powierzonych Czasami nie wywiązuje się z pełnionych w grupie funkcji. Nie przyjmuje do wiadomości niektóre funkcje w grupie. Akceptuje opinie nauczyciela i kolegów na temat swojej pracy w przydzielone funkcje, ale próbuje podejmować inne. Dostrzega swoje wady pracy w wiele zadań. Zdyscyplinowany. Potrafi pokierować członkami zespołu. Pełni wiele funkcji. Potrafi wskazać 8

9 zadań i funkcji. Nie uświadamia sobie własnych trudności we współdziałaniu. Nie docenia pracy innych, negatywnie dominuje w grupie informacji zwrotnych nauczyciela i kolegów na temat jego pracy w zespole. Rzadko chwali wkład pracy innych. Nie szanuje zdania innych. grupie. Potrafi pochwalić kolegów za pracę, ale zdarza mu się również i ich krytyka. grupie i stara się je likwidować. Tolerancyjny. Docenia pracę innych. swoje mocne i słabe punkty pracy w grupie. Potrafi ocenić pracę innych, stwarza pozytywną atmosferę podczas pracy, szanuje innych. Stosowanie i ocenianie wypracowań, sprawdzianów, testów, dyktand Wypracowania 1. W ciągu semestru mogą się odbyć prace klasowe z zakresu literatury co najmniej po dwie w klasie IV i V oraz trzy w klasie VI w danym roku szkolnym. 2. Są one przeprowadzane po bloku tematów dotyczących lektury. 3. Wypracowania są zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, a termin uzgadniany jest z uczniami. 4. Pisząc wypracowanie klasowe, uczeń ma do wyboru trzy tematy i zawsze powiązane są one z lekturą. 5. Uczeń pisze swoją pracę w zeszycie klasowym lub na kartce, a na lekcję może przynieść słownik ortograficzny i bez ograniczeń z niego korzystać. 6. Nauczyciel sprawdza i podaje wyniki wypracowania do wiadomości uczniów w terminie do 14 dni od daty pisania. 7. Na ocenę wypracowania składa się poziom pracy oraz jej poprawność ortograficzno interpunkcyjna. 8. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek pisać go w terminie ustalonym z nauczycielem. 9

10 9. Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną z wypracowania, może je poprawić na zasadach ustalonych przez nauczyciela. 10. Uczeń ma obowiązek wykonać poprawę wypracowania według wskazówek nauczyciela na lekcji lub w wyznaczonym terminie. 11. Ocenione wypracowania są przechowywane przez nauczyciela do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. 12. Rodzice ( prawni opiekunowie ) sprawdzone i ocenione prace pisemne mogą otrzymać do wglądu podczas konsultacji. Sprawdziany i testy z literatury i gramatyki 1. Uczniowie piszą także sprawdziany wiedzy i umiejętności z zakresu literatury po dwa w semestrze w każdej klasie w danym roku szkolnym oraz jeden podsumowujący, a także sprawdziany z gramatyki po każdym dziale co najmniej dwa w semestrze w każdej klasie w danym roku szkolnym. 2. Sprawdziany są zawsze poprzedzone lekcją powtórzeniową, są zapowiadane przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 3. Uczeń pisze sprawdzian na karcie przygotowanej przez nauczyciela. 4. Sprawdziany mogą mieć formę testu wyboru lub uzupełnień. 5. Termin sprawdzianów uzgadniany jest zawsze z uczniami. 6. Nauczyciel sprawdza i podaje wyniki sprawdzianów do wiadomości uczniów w terminie do 14 dni od daty pisania. 7. Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, może ją poprawić na zasadach ustalonych przez nauczyciela. 8. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek pisać go w terminie ustalonym z nauczycielem. 9. Uczeń ma obowiązek wykonać poprawę sprawdzianu na lekcji lub w wyznaczonym terminie przez nauczyciela. 10

11 10. Ocenione sprawdziany są udostępnione uczniowi do wglądu, następnie są przechowywane przez nauczyciela do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. 11. Rodzice ( prawni opiekunowie ) sprawdzone i ocenione prace pisemne mogą otrzymać do wglądu podczas konsultacji. Dyktanda 1. Uczeń pisze dyktanda lub prace ortograficzne co najmniej trzy w semestrze w każdej klasie w danym roku szkolnym. 2. Każde dyktando poprzedzone jest blokiem lekcji o tematyce ortograficznej. Uczeń rozwiązuje ćwiczenia, korzysta ze słownika ortograficznego, poznaje i utrwala zasady ortograficzne. 3. Dyktando może mieć formę tekstu dyktowanego przez nauczyciela, formę testu z lukami lub zestaw słówek z trudnością ortograficzną. 4. Uczeń pisze dyktando w zeszycie klasowym lub na karcie pracy przygotowanej przez nauczyciela. 5. Termin dyktanda uzgadniany jest zawsze z uczniami. 6. Nauczyciel sprawdza i podaje wyniki dyktanda do wiadomości uczniów w terminie do 14 dni od daty pisania. 7. Uczeń ma obowiązek wykonać poprawę dyktanda na lekcji lub w wyznaczonym terminie według wskazówek i zasad podanych przez nauczyciela. 8. Kryteria ocen w dyktandach : celująca 0 błędów, bardzo dobra 1 błąd ortograficzny drugorzędny, dobra 1 błąd ortograficzny lub 2 błędy ortograficzne drugorzędne, dostateczna 2/3 błędy ortograficzne, dopuszczająca 4 błędy ortograficzne, 11

12 niedostateczna 5 i więcej błędów ortograficznych. Błędy rażące : niepoprawna pisownia wyrazów z: ó, u, rz, ż, ch, h, niepoprawna pisownia wyrazów wielką i małą literą, niepoprawna pisownia wyrazów z nie Dwa błędy drugorzędne = 1 błąd zasadniczy. Trzy błędy interpunkcyjne = 1 błąd zasadniczy. Kryteria ogólne oceny wypowiedzi pisemnej 1. Nauczyciel zapoznaje uczniów z kryteriami szczegółowymi danej formy wypowiedzi pisemnej i są one jasno określone. 2. Uczniowie zapoznawani są z kryteriami każdej nowej formy wypowiedzi. 3. Przy ocenie nauczyciel bierze pod uwagę: a) w zakresie treści : właściwe rozumienie i ujęcie tematu, znajomość materiału i umiejętność posługiwania się nim, umiejętność wnioskowania i motywacji (w wypowiedziach rozumowanych), samodzielność ujęcia tematu i oryginalność pracy, umiejętność podporządkowania tematowi wszystkich elementów wypracowania, zwłaszcza wstępu i zakończenia. b) w zakresie formy : umiejętności kompozycyjne, poprawność i bogactwo języka, walory stylistyczne, komunikatywność, żywość, jasność, 12

13 zharmonizowanie z treścią, ortografia i interpunkcja. 4. Szczegółowe kryteria poszczególnych form wypowiedzi dołączone są do przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego. Kryteria oceny za czytanie głośne 1. Uczeń jest pytany z czytania przygotowanego wcześniej tekstu prozatorskiego lub lirycznego przynajmniej raz w semestrze w danym roku szkolnym. 2. Przy ocenie nauczyciel bierze pod uwagę: a) zrozumienie treści, b) wyraźne wymawianie, c) właściwe przestankowanie, d) logiczne akcentowanie, e) modulację. Kryteria oceny recytacji 1. Uczeń ma obowiązek co najmniej raz w semestrze przygotować do recytacji tekst wskazany przez nauczyciela (fragment prozy lub poezji). 2. Nauczyciel zadaje tekst do recytacji na pięć dni przed pytaniem. 3. Przy ocenie nauczyciel bierze pod uwagę: a) stopień opanowania pamięciowego, b) trafność interpretacji głosowej, c) zrozumienie treści, d) wyraźne wymawianie, e) właściwe przestankowanie, 13

14 f) logiczne akcentowanie, g) modulację. 14

JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII. 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:

JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII. 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: zadania klasowe obejmujące większą partię materiału, lekturę; testy i sprawdziany z

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII. 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:

JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII. 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: zadania klasowe obejmujące większą partię materiału, lekturę; testy i sprawdziany z

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI rok szkolny 2016/2017 NAUCZYCIEL: mgr IWONA BOBOROWSKA mgr AGNIESZKA MIKULAK SZCZODRA mgr BOŻENA OLICHWER 1. OCENA CELUJĄCA: Uczeń opanował w 100

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przyrody dla klas IV-VI Rok szkolny 2017/2018

Przedmiotowy System Oceniania z przyrody dla klas IV-VI Rok szkolny 2017/2018 Przedmiotowy System Oceniania z przyrody dla klas IV-VI Rok szkolny 2017/2018 Celem nauczania przyrody w szkole podstawowej jest zainteresowanie światem, jego różnorodnością, wskazywanie zależności istniejących

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania przyroda

Przedmiotowy system oceniania przyroda Przedmiotowy system oceniania przyroda Nauczyciel: Wiesław Zięba Ocenianie wiadomości i umiejętności a) Wiadomości przedmiotowe: zgodnie z programem nauczania i kryteriami wynikającymi z podstaw programowych.

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka polskiego w klasach IV VIII. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu

Zasady oceniania z języka polskiego w klasach IV VIII. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu Zasady oceniania z języka polskiego w klasach IV VIII Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu I. Treści nauczania zgodne z programem nauczania Nowe SŁOWA na start! (kl. 4, 5, 6, 7, 8) II. Ocenie podlegają:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ rok szkolny 2015/16 wych. Dorota Szostak KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości i jawności. 2.Uczeń

Bardziej szczegółowo

PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI. a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii.

PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI. a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii. PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI I) OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE 1. WIEDZA a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii. 2. UMIEJĘTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO SP28 we Wrocławiu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO SP28 we Wrocławiu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO SP28 we Wrocławiu I. ZASADY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: a) Każdy uczeń może zgłosić na początku lekcji 2 nieprzygotowania do lekcji w tym brak zadania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH 4-8 w roku szkolnym 2018/2019 Opracowane przez zespół nauczycieli: Alina Jarek Anna Fitrzyk Szpil Marek Kossoń I: OCENIANE FORMY AKTYWNOŚCI Ocenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przyrody dla klas IV-VI

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przyrody dla klas IV-VI Przedmiotowe Zasady Oceniania z przyrody dla klas IV-VI Celem nauczania przyrody w szkole podstawowej jest zainteresowanie światem, jego różnorodnością, wskazywanie zależności istniejących w środowisku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum 1. Odpowiedzi ustne Uczeń na każdą lekcję powinien mieć opanowane wiadomości i umiejętności obejmujące treści

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przyrody dla klas IV-VI

Przedmiotowy System Oceniania z przyrody dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z przyrody dla klas IV-VI Celem nauczania przyrody w szkole podstawowej jest zainteresowanie światem, jego różnorodnością, wskazywanie zależności istniejących w środowisku

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania język polski Rok szkolny: 2017/2018 Klasy: 4-7

Przedmiotowy system oceniania język polski Rok szkolny: 2017/2018 Klasy: 4-7 Przedmiotowy system oceniania język polski Rok szkolny: 2017/2018 Klasy: 4-7 1. Ocenie podlegają wiedza i umiejętności określone podstawą programową. 2. Na lekcjach języka polskiego ocenia się: mówienie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski Kryteria oceny dyktanda: KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski KLASA IV W klasie IV, jako błąd zasadniczy traktuje się niezgodny z zasadami pisowni zapis: - ó, u, rz, ż, h, ch - nie z rzeczownikami,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV I. Każdy uczeń zobowiązany jest do zapoznania się na pierwszej lekcji języka polskiego z wymaganiami na poszczególne oceny szkolne z zakresu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI Podręcznik: Język polski. Między nami i zeszyt ćwiczeń Na lekcję uczniowie przynoszą obowiązkowo zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZ. POLSKIEGO W KLASACH IV-VIII 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego są zgodne z WZO. 2.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZ. POLSKIEGO W KLASACH IV-VIII 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego są zgodne z WZO. 2. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZ. POLSKIEGO W KLASACH IV-VIII 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego są zgodne z WZO. 2. Uczeń jest oceniany w następujących obszarach: a) mówienie, b) słuchanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BISKUPCU

PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BISKUPCU PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BISKUPCU I. ZASADY OGÓLNE: Cele PO sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności informowanie ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH 4, 6a, 6b w roku szkolnym 2018/2019

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH 4, 6a, 6b w roku szkolnym 2018/2019 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH 4, 6a, 6b w roku szkolnym 2018/2019 Opracowanie: Anna Grocholska I: OCENIANE Ocenie bieżącej podlegają: prace klasowe, sprawdziany, odpowiedzi ustne,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRAC DOMOWYCH I KLASOWYCH - samodzielność, zgodność z tematem oraz oryginalność ujęcia tematu i estetyka

KRYTERIA OCENY PRAC DOMOWYCH I KLASOWYCH - samodzielność, zgodność z tematem oraz oryginalność ujęcia tematu i estetyka KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO na rok szkolny 2017/2018 1. Podstawą do uzyskania oceny semestralnej i końcoworocznej są oceny otrzymane z różnych działów programowych i form wypowiedzi (odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 247 wwarszawie klasy IV-VIII. Zasady ogólne

Szkoła Podstawowa nr 247 wwarszawie klasy IV-VIII. Zasady ogólne PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła Podstawowa nr 247 wwarszawie klasy IV-VIII Zasady ogólne 1. Od uczniów będą wymagane różne formy aktywności na lekcji odpowiedzi ustne, prace

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 JĘZYK POLSKI

Załącznik nr 5 JĘZYK POLSKI Załącznik nr 5 JĘZYK POLSKI 104 JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I. Obszary podlegające kontroli. Przedmiotem kontroli powinna być znajomość treści programowych i umiejętne stosowanie ich w praktyce.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody

Przedmiotowy system oceniania z przyrody Przedmiotowy system oceniania z przyrody Spis treści I. Główne założenia PSO... 1 II. Obszary aktywności podlegające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne w klasyfikacji semestralnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.JANA III SOBIESKIEGO W LASZKACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.JANA III SOBIESKIEGO W LASZKACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.JANA III SOBIESKIEGO W LASZKACH Podstawa prawna do opracowania przedmiotowego systemu oceniania: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przyrody dla klas IV-VI

Przedmiotowy System Oceniania z przyrody dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z przyrody dla klas IV-VI Celem nauczania przyrody w szkole podstawowej jest zainteresowanie światem, jego różnorodnością, wskazywanie zależności istniejących w środowisku

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Języka angielski szkoła podstawowa

Przedmiotowy system oceniania Języka angielski szkoła podstawowa Przedmiotowy system oceniania Języka angielski szkoła podstawowa I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI I. SPRAWDZANIU I OCENIANIU PODLEGAĆ BĘDĄ: 1. WIADOMOŚCI: - odmienne i nieodmienne części mowy, - zdania pojedyncze i złożone, - budowa słowotwórcza

Bardziej szczegółowo

Powyższe kryteria dotyczą wszystkich prac z literatury, w tym również prac klasowych.

Powyższe kryteria dotyczą wszystkich prac z literatury, w tym również prac klasowych. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Ocenie podlegać będą: - prace pisemne z literatury, w tym prace klasowe - prace pisemne z gramatyki - dyktanda ortograficzne - odpowiedzi ustne - recytacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka francuskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi nauczyciel : Anna Żądło-Sobiepańska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka francuskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi nauczyciel : Anna Żądło-Sobiepańska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka francuskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi nauczyciel : 1. Ocenie podlegają: słuchanie, mówienie (wypowiedzi zarówno w języku rodzimym jak i w języku francuskim,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI - VII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI - VII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI - VII Celem nauczania historii z szkole podstawowej jest zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami z przeszłości, rozwijanie poczucia więzi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH. Prezentowane poniżej kryteria ogólne dotyczą oceniania na koniec etapu edukacyjnego w klasach 6-8

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH. Prezentowane poniżej kryteria ogólne dotyczą oceniania na koniec etapu edukacyjnego w klasach 6-8 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH Prezentowane poniżej kryteria ogólne dotyczą oceniania na koniec etapu edukacyjnego w klasach 6-8 Ocena celująca z j. polskiego: opanował umiejętności zapisane

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o głośne i wyraziste, o ciche

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY IV-VIII

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY IV-VIII KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY IV-VIII 1. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: - sprawdziany, - kartkówki, -dyktanda, - odpowiedzi ustne, - prace domowe, - recytacja, - czytanie, - redagowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANOWIE Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie: Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, klasyfikowania i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowane na podstawie programów nauczania Myśli i słowa, Słowa z uśmiechem i Między nami

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowane na podstawie programów nauczania Myśli i słowa, Słowa z uśmiechem i Między nami PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowane na podstawie programów nauczania Myśli i słowa, Słowa z uśmiechem i Między nami 1. Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI Kryteria oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Rajczy. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV odbywa się

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin I. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych służy monitorowaniu pracy ucznia. Ocena ma za zadanie przekazywać uczniowi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY Przedmiotem oceny są: 1. Wiadomości: Uczeń: a) zapamięta: pojęcia, fakty, zjawiska, określenia; b) rozumie: pojęcia, istotę faktów, zjawisk, zależności zachodzące

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Przedmiotowy System Oceniania Język polski w kl. IV-VI Bożena Pakuła 1. Ocenie z języka polskiego podlegają następujące formy aktywności uczniów: a) prace klasowe i sprawdziany (literackie, gramatyczne,

Bardziej szczegółowo

a. Prace domowe mogą mieć formę zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, wypracowania, projektu itp.

a. Prace domowe mogą mieć formę zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, wypracowania, projektu itp. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Gimnazjum nr 47 Kraków, rok szkolny 2015/2016 I Ocenianie bieżące: METODY I FORMY OCENIANIA: 1. Odpowiedź ustna: a. Obejmuje materiał z trzech ostatnich

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klas IV-VI

Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klas IV-VI Celem nauczania historii w szkole podstawowej jest zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami z przeszłości, rozwijanie poczucia więzi z rodziną,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa V

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa V PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa V Nauczyciel prowadzący: Izabela Tracz Ogólne zasady oceniania 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO I. Zasady oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO 1. Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie z ogólnymi kryteriami ocen z matematyki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI 1. Cele przedmiotowego systemu oceniania Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem oceniania są: A. Wiadomości. B. Umiejętności. C. Postawa ucznia i jego aktywność

Przedmiotem oceniania są: A. Wiadomości. B. Umiejętności. C. Postawa ucznia i jego aktywność PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotem oceniania są: A. Wiadomości. B. Umiejętności. C. Postawa ucznia i jego aktywność Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klas IV-VI

Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klas IV-VI Celem nauczania historii w szkole podstawowej jest zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami z przeszłości, rozwijanie poczucia więzi z rodziną,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. z języka polskiego. w klasach IV VI. Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie

Wymagania edukacyjne. z języka polskiego. w klasach IV VI. Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasach IV VI Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie I. Kontrakt: 1.Skala ocen: celujący ( 6 ) bardzo dobry ( 5 ) dobry ( 4 ) dostateczny ( 3 )

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SYSTEM OCENIANIA NA JĘZYKU POLSKIM. W KLASIE IV, V i VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SYSTEM OCENIANIA NA JĘZYKU POLSKIM. W KLASIE IV, V i VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I SYSTEM OCENIANIA NA JĘZYKU POLSKIM W KLASIE IV, V i VI 1.Uczniowie, na początku roku szkolnego podczas pierwszych zajęć lekcyjnych, zostają poinformowani przez nauczyciela przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii dla klas IV-VIII Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Białymstoku Opracowała Małgorzata Wiśniewska

Przedmiotowy system oceniania z historii dla klas IV-VIII Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Białymstoku Opracowała Małgorzata Wiśniewska Przedmiotowy system oceniania z historii dla klas IV-VIII Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Białymstoku Opracowała Małgorzata Wiśniewska Celem nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Wymagania edukacyjne z języka polskiego I Formy kontroli Kontroli i ocenie podlegają: a) Formy ustne - odpowiedzi - wielozdaniowa wypowiedź na tematy związane z życiem lub lekturą, - czytanie ze zrozumieniem,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia

Przedmiotowy system oceniania biologia Przedmiotowy system oceniania biologia Przedmiotowy system oceniania z biologii opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Statut i WSO. Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności,

Bardziej szczegółowo

od roku szkolnego 2013/2014

od roku szkolnego 2013/2014 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO - klasy 4-6 Szkoła Podstawowa nr 6 w Zielonej Górze od roku szkolnego 2013/2014 I.OGÓLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW 1.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 4. im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu. Matematyka. Przedmiotem oceniania są:

Wymagania Edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 4. im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu. Matematyka. Przedmiotem oceniania są: Wymagania Edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu Matematyka - sprawność rachunkowa ucznia, Przedmiotem oceniania są: - sprawność manualna i wyobraźnia geometryczna, - znajomość

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VIII

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VIII WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VIII Zawartość: Kontrakt Rozdział I Narzędzia i metody oceniania.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA. im. ARKADEGO FIEDLERA W BYTYNIU ROK SZKOLNY 2018/2019

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA. im. ARKADEGO FIEDLERA W BYTYNIU ROK SZKOLNY 2018/2019 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA im. ARKADEGO FIEDLERA W BYTYNIU ROK SZKOLNY 2018/2019 Opracowała: Iwona Rój Główne cele przedmiotowych zasad oceniania: - poinformowanie ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W CHEŁMIE CHEŁM 2013 Opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego I. ZASADY OCENIANIA BIEŻĄCEGO. 1. Ocenianie wiadomości i umiejętności uczniów odbywa się poprzez: A) odpowiedzi ustne, które obejmują maksymalnie materiał

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY Cele ogólne oceniania: Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i kształtowanie właściwych postaw Badanie poziomu opanowania i postępów uczniów w opanowaniu wiedzy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii w szkole podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z biologii w szkole podstawowej Przedmiotowy system oceniania z biologii w szkole podstawowej Przedmiotem oceniania są: wiadomości, umiejętności, postawa ucznia i jego aktywność. Cele ogólne oceniania: rozpoznanie przez nauczyciela poziomu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Matematyka Szkoła podstawowa - klasa 6 I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV VI na lekcjach języka polskiego

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV VI na lekcjach języka polskiego ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV VI na lekcjach języka polskiego W związku ze złożonością przedmiotu, jakim jest język polski, nauczyciel sprawdza i ocenia osiągnięcia oraz pracę ucznia w ich różnorodnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wymagania szczegółowe Ocena celująca a) dokładna

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA GEOGRAFIA KL. 7

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA GEOGRAFIA KL. 7 ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA GEOGRAFIA KL. 7 I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie wiedzy geograficznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Nauczanie matematyki w klasach IV - VI Szkoły Podstawowej odbywa się na bazie programu Matematyka z plusem, GWO I. Kontrakt z uczniami 1. Każdy uczeń jest oceniany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. JĘZYK POLSKI (aktualizacja IX 2015)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. JĘZYK POLSKI (aktualizacja IX 2015) 1 GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI (aktualizacja IX 2015) ZASADY 1. Zasady PSO są zgodne z zasadami WSO. 2. Przy ocenach cząstkowych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII 1. Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia: Ocenie podlega: stopień opanowania wiedzy i umiejętności wskazanych w podstawie programowej, - umiejętność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH Dla klas IV VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH Dla klas IV VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH Dla klas IV VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra, dostateczna,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV - VI Zasady zachowania i postępowania na lekcjach języka polskiego 1. Godnie i kulturalnie zachowujemy się na lekcjach, wykazujemy w każdej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Gimnazjum nr 2 w Gostyniu

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Gimnazjum nr 2 w Gostyniu Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Gimnazjum nr 2 w Gostyniu Spis treści: I. Postanowienia ogólne II. Kontrakt z uczniem III. Narzędzia i częstotliwość pomiaru badanych obszarów aktywności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych/techniki

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych/techniki Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych/techniki PZO są zgodne z WZO i są jego integralną częścią. Zasady ogólne dotyczące oceniania i klasyfikowania znajdują się w Statucie Szkoły, w rozdziale

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 4-8

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 4-8 KRYTERIA OCENIANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 4-8 Zasady ogólne 1. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego sporządzono w oparciu o: - Statut Szkoły - Podstawę programową. I. Umiejętności oceniane

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI I. KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY: a) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klas IV-VI

Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klas IV-VI Celem nauczania historii w szkole podstawowej jest zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami z przeszłości, rozwijanie poczucia więzi z rodziną,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY IV VIII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY IV VIII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY IV VIII W związku ze złożonością przedmiotu, jakim jest język polski, nauczyciel sprawdza i ocenia osiągnięcia oraz pracę ucznia w ich różnorodnych formach,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego opracowane zostały na podstawie zatwierdzonego przez

Bardziej szczegółowo

Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego:

Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: - mówienie (opowiadania ustne twórcze i odtwórcze) - czytanie: (klasa IV) - głośne i wyraziste z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowa - ciche ze

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. przyroda

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. przyroda Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI przyroda Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

Powyższe kryteria dotyczą wszystkich prac z literatury, w tym również prac klasowych.

Powyższe kryteria dotyczą wszystkich prac z literatury, w tym również prac klasowych. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Ocenie podlegać będą: - prace pisemne z literatury, w tym prace klasowe - prace pisemne z gramatyki - dyktanda ortograficzne - odpowiedzi ustne - recytacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI Rok szkolny 2015/2016 Opracowanie: mgr Anna Wiśniewska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI Rok szkolny 2015/2016 Opracowanie: mgr Anna Wiśniewska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI Rok szkolny 2015/2016 Opracowanie: mgr Anna Wiśniewska OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIELGRZYMOWICACH ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIELGRZYMOWICACH ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIELGRZYMOWICACH ROK SZKOLNY 2015/2016 I. Kontrakt między nauczycielem a uczniem. 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI. 1. Sposób informowania o wymaganiach na poszczególne oceny

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI. 1. Sposób informowania o wymaganiach na poszczególne oceny PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI 1. Sposób informowania o wymaganiach na poszczególne oceny Uczniowie informowani będą o wymaganiach na poszczególne oceny w pierwszym tygodniu nauki przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SP I Cele PSO. 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Nauczanie matematyki w klasie IV Szkoły Podstawowej odbywa się na bazie programu Matematyka z plusem, GWO I. Kontrakt z uczniami 1. Każdy uczeń jest oceniany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Świlczy Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI nauczyciel: Sławomira Chmiel Iwona Wolna-Biały Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN Statutem Centrum Oświatowego,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki w klasie VI

Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki w klasie VI Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki w klasie VI I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo