DECYZJE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/7

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DECYZJE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/7"

Transkrypt

1 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/7 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 11 marca 2010 r. wyłączająca z finansowania przez Unię Europejską niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFO), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1317) (Jedynie teksty w języku angielskim, bułgarskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, szwedzkim, węgierskim i włoskim są autentyczne) (2010/152/UE) KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, (3) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1258/1999 i rozporządzeniem (WE) nr 1290/2005 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z zasadami Unii Europejskiej. uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej ( 1 ), w szczególności jego art. 7 ust. 4, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej ( 2 ), w szczególności jego art. 31, (4) Przeprowadzone weryfikacje, wyniki rozmów dwustronnych i procedury pojednawcze wykazały, że część wydatków zadeklarowanych przez państwa członkowskie nie spełnia warunków i nie może być zatem finansowana przez Sekcję Gwarancji EFO i Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (zwany dalej EFRG), ani Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (zwany dalej EFRROW). po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1258/1999 i art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, Komisja dokonuje niezbędnych weryfikacji, informuje państwa członkowskie o wynikach tych weryfikacji, zapoznaje się z uwagami zgłoszonymi przez państwa członkowskie, zwołuje dwustronne rozmowy w celu wypracowania porozumienia z danymi państwami członkowskimi i oficjalnie informuje je o swoich wnioskach. (5) Należy wskazać, które kwoty nie zostały uznane za kwalifikujące się do zwrotu w ramach Sekcji Gwarancji EFO, EFRG oraz EFRROW. Kwoty te nie dotyczą wydatków poniesionych wcześniej niż dwadzieścia cztery miesiące przed pisemnym powiadomieniem państw członkowskich przez Komisję o wynikach weryfikacji. (6) Dla przypadków objętych niniejszą decyzją Komisja przedstawiła państwom członkowskim w sprawozdaniu zbiorczym szacunkowe kwoty do wyłączenia z uwagi na ich niezgodność z zasadami Unii Europejskiej. (2) Państwa członkowskie miały możliwość złożenia wniosku o rozpoczęcie procedury pojednawczej. W niektórych przypadkach możliwość ta została wykorzystana i Komisja przeanalizowała sprawozdania sporządzone po zakończeniu tej procedury. ( 1 ) Dz.U. L 160 z , s ( 2 ) Dz.U. L 209 z , s. 1. (7) Niniejsza decyzja nie przesądza o skutkach finansowych wynikających dla Komisji z wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawach będących w toku w dniu 30 września 2009 r. i dotyczących kwestii z nią związanych,

2 PL L 63/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: Artykuł 1 Wydatki akredytowanych przez państwa członkowskie agencji płatniczych, zadeklarowane z tytułu Sekcji Gwarancji EFO, EFRG lub EFRROW, wskazane w załączniku, wyłącza się z finansowania przez Unię Europejską z powodu ich niezgodności z zasadami Unii Europejskiej. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarskiej, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Irlandii, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Królestwa Niderlandów, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Fińskiej, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2010 r. W imieniu Komisji Dacian CIOLOȘ Członek Komisji

3 ZAŁĄCZNIK POZYCJA W BUDŻECIE BE Audyt finansowy przekroczenie 2008 Przekroczenie pułapów finansowych. BG CY Płatności bezpośrednie 2005 Niski poziom i niewłaściwe terminy kontroli na miejscu, braki w kontroli kryteriów dobrej kultury rolnej. Słaby ogólny system kontroli Nieprzestrzeganie terminów płatności. DE Płatności bezpośrednie 2006 Błędne zastosowanie redukcji i wyłączeń. DE 2008 Nieprzestrzeganie terminów płatności. DK Zasada wzajemnej zgodności 2006 Niewystarczająca ilość i jakość kontroli głównych i pomocniczych. DK Zasada wzajemnej zgodności 2006 Niewystarczająca ilość i jakość kontroli głównych i pomocniczych. DK Zasada wzajemnej zgodności 2007 Rekompensata wynikająca z dostosowań wprowadzonych przez PC w deklaracjach rocznych. DK Zasada wzajemnej zgodności 2007 Niewystarczająca ilość i jakość kontroli głównych i pomocniczych. DK Premie za mięso bydło 2003 Niewystarczająca ilość kontroli na miejscu. DK Premie za mięso bydło 2005 Niewystarczająca ilość kontroli na miejscu. DK Premie za mięso bydło 2005 Nieprzestrzeganie definicji krowy mamki. DK Premie za mięso bydło 2004 Niewystarczająca ilość kontroli na miejscu. EUR 593,30 593,30 0,00 Ogółem BE 593,30 593,30 0,00 EUR , ,94 0,00 Ogółem BG , ,94 0,00 10,00 EUR ,49 0, ,49 Ogółem CY ,49 0, ,49 EUR ,14 0, ,14 EUR , ,29 0,00 Ogółem DE , , ,14 5,00 DKK ,99 0, ,99 DKK ,61 0, ,61 DKK ,86 0, ,86 5,00 EUR ,81 0, ,81 2,00 DKK ,83 0, ,83 2,00 DKK ,28 0, ,28 EUR ,00 0, ,00 2,00 DKK 7 410,47 0, , PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/9

4 DK Premie za mięso bydło 2004 Rekompensata wynikająca z dostosowań wprowadzonych przez PC w deklaracjach rocznych. DK Premie za mięso bydło 2004 Nieprzestrzeganie definicji krowy mamki. DK Premie za mięso bydło 2005 Rekompensata wynikająca z dostosowań wprowadzonych przez PC w deklaracjach rocznych. DK Premie za mięso bydło 2006 Rekompensata wynikająca z dostosowań wprowadzonych przez PC w deklaracjach rocznych. EE Audyt finansowy przekroczenie 2008 Przekroczenie pułapów finansowych. Rozliczenie rachunków 2004 Kwota niemożliwa do odzyskania. Zasada wzajemnej zgodności 2006 Brak kontroli na miejscu. Zasada wzajemnej zgodności 2007 Brak kontroli na miejscu Nieprzestrzeganie terminów płatności. Audyt finansowy przekroczenie 2008 Wydatki niekwalifikowalne, opłaty wyrównawcze w sektorze mleka i brak spłaty kwot należnych w związku z zasadą wzajemnej zgodności. Audyt finansowy przekroczenie 2008 Przekroczenie pułapów finansowych. Owoce i warzywa grupy producentów 2004 Koszty niekwalifikowalne ekologicznego gospodarowania opakowaniami Koszty niekwalifikowalne ekologicznego gospodarowania opakowaniami Koszty niekwalifikowalne ekologicznego gospodarowania opakowaniami Koszty niekwalifikowalne ekologicznego gospodarowania opakowaniami. EUR 1 363,55 0, ,55 EUR ,00 0, ,00 EUR 2 519,93 0, ,93 DKK 9 238,20 0, ,20 Ogółem DK (EUR) ,33 0, ,33 Ogółem DK (DKK) ,12 0, ,12 EUR , ,24 0,00 Ogółem EE , ,24 0,00 EUR ,39 0, ,39 10,00 EUR ,51 0, ,51 10,00 EUR ,65 0, ,65 EUR , , ,83 EUR 8 318, ,45 0,00 EUR , ,98 0,00 EUR ,02 0, ,02 EUR ,21 0, ,21 EUR ,29 0, ,29 EUR ,69 0, ,69 L 63/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5 Owoce i warzywa grupy producentów Owoce i warzywa grupy producentów Owoce i warzywa grupy producentów Owoce i warzywa grupy producentów Owoce i warzywa grupy producentów 2004 Koszty niekwalifikowalne ekologicznego gospodarowania opakowaniami. Konopie pomoc produkcyjna 1997 Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-259/05. Konopie pomoc produkcyjna 1998 Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-259/05. Konopie pomoc produkcyjna 1999 Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-259/05. Konopie pomoc produkcyjna 1999 Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-259/05. Konopie pomoc produkcyjna 2000 Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-259/05. Konopie pomoc produkcyjna 2001 Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-259/05. Konopie pomoc produkcyjna 2002 Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-259/ Niedociągnięcia w kontrolach głównych (niewystarczający poziom kontroli podwójnego finansowania) Niedociągnięcia w kontrolach głównych (niewystarczający poziom kontroli podwójnego finansowania) Niedociągnięcia w kontrolach głównych (niewystarczający poziom kontroli podwójnego finansowania) Niedociągnięcia w kontrolach głównych (niewystarczający poziom kontroli podwójnego finansowania). FI Audyt finansowy przekroczenie 2008 Przekroczenie pułapów finansowych. FR Rozliczenie rachunków 2002 Zarządzanie długami: nie odzyskano długów. FR Rozliczenie rachunków 2002 Przekroczenie pułapów finansowych. FR Rozliczenie rachunków 2004 Najprawdopodobniej błąd. 5,00 EUR ,74 0, ,74 EUR ,97 0, ,97 5,00 EUR ,63 0, ,63 5,00 EUR ,06 0, ,06 5,00 EUR ,48 0, ,48 10,00 EUR ,49 0, ,49 10,00 EUR ,36 0, ,36 10,00 EUR 220,24 0,00 220,24 25,00 EUR ,08 0, ,08 25,00 EUR ,82 0, ,82 25,00 EUR ,05 0, ,05 25,00 EUR 1 014,83 0, ,83 Ogółem , , ,60 EUR 2 432, ,42 0,00 Ogółem FI 2 432, ,42 0,00 EUR ,47 0, ,47 EUR ,98 0, ,98 EUR ,49 0, , PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/11

6 FR Rozliczenie rachunków 2005 Zarządzanie długami: nie odzyskano długów. FR Susz paszowy 2005 Niewystarczająca liczba próbek i niska jakość ich badania. FR Susz paszowy 2006 Niewystarczająca liczba próbek i niska jakość ich badania. FR Susz paszowy 2007 Niewystarczająca liczba próbek i niska jakość ich badania. FR FR FR 2006 Koszty niekwalifikowalne ekologicznego gospodarowania opakowaniami. Zbyt wysokie koszty personelu. Niewystarczające uzasadnienie konkretnych kosztów zatwierdzonych roślin Koszty niekwalifikowalne ekologicznego gospodarowania opakowaniami. Zbyt wysokie koszty personelu. Niewystarczające uzasadnienie konkretnych kosztów zatwierdzonych roślin Koszty niekwalifikowalne ekologicznego gospodarowania opakowaniami. Zbyt wysokie koszty personelu. Niewystarczające uzasadnienie konkretnych kosztów zatwierdzonych roślin. FR Premie za mięso bydło 2003 Niedociągnięcia w stosowaniu kar na poziomie krajowym. FR Premie za mięso bydło 2004 Niedociągnięcia w stosowaniu kar na poziomie krajowym. FR Premie za mięso bydło 2004 Bardzo słaby system kontroli i brak statusu krowy mamki w stadzie. FR Rozliczenie rachunków 2005 Zamierzony błąd. FR Premie za mięso bydło 2005 Bardzo słaby system kontroli i brak statusu krowy mamki w stadzie. FR Premie za mięso bydło 2004 Bardzo słaby system kontroli FR Premie za mięso bydło 2005 Bardzo słaby system kontroli FR Premie za mięso bydło 2006 Bardzo słaby system kontroli EUR ,51 0, ,51 EUR ,03 0, ,03 2,00 EUR ,08 0, ,08 2,00 EUR ,79 0, ,79 2,00 EUR ,48 0, ,48 EUR ,66 0, ,66 EUR ,53 0, ,53 EUR ,13 0, ,13 EUR ,00 0, ,00 EUR ,00 0, ,00 25,00 EUR ,07 0, ,07 10,00 EUR ,24 0, ,24 25,00 EUR ,64 0, ,64 10,00 EUR ,00 0, ,00 25,00 EUR 8 361,56 0, ,56 L 63/12 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7 FR Premie za mięso bydło 2006 Bardzo słaby system kontroli FR Premie za mięso bydło 2006 Bardzo słaby system kontroli GB GB Płatności bezpośrednie 2006 Nieprawidłowe zastosowanie redukcji i wyłączeń. GB Płatności bezpośrednie 2007 Nieprawidłowe zastosowanie redukcji i wyłączeń Nieprzestrzeganie terminów płatności. GB GB Rozwój obszarów wiejskich EFO Oś 2 Rozwój obszarów wiejskich EFO Oś 2 Pomoc żywnościowa w ramach Wspólnoty Pomoc żywnościowa w ramach Wspólnoty Pomoc żywnościowa w ramach Wspólnoty 2005 Niedociągnięcia w zakresie kontroli głównych i administracyjnych. Niewystarczający poziom kontroli kryteriów dobrej kultury rolnej i sprawdzenia zgodności z bazą danych na temat zwierząt Niedociągnięcia w zakresie kontroli głównych i administracyjnych. Niewystarczający poziom kontroli kryteriów dobrej kultury rolnej i sprawdzenia zgodności z bazą danych na temat zwierząt Niekwalifikowalne koszty wynikające ze spóźnionych wycofań i spóźnionego rozdziału Niekwalifikowalne koszty wynikające ze spóźnionych wycofań i spóźnionego rozdziału Niekwalifikowalne koszty przechowywania wynikające ze spóźnionych wycofań Nieprawidłowo ustalona wartość produkcji wprowadzonej do obrotu, wykorzystywana do obliczania pomocy wspólnotowej. GB Audyt finansowy przekroczenie 2008 Przekroczenie pułapów finansowych. 5,00 EUR ,20 0, ,20 10,00 EUR ,52 0, ,52 Ogółem FR ,38 0, ,38 GBP 8 122,33 0, ,33 GBP 9 623,98 0, ,98 EUR , , ,91 EUR , ,55 0,00 5,00 GBP ,00 0, ,00 5,00 GBP ,00 0, ,00 Ogółem GB (GBP) ,31 0, ,31 Ogółem GB (EUR) , , ,91 EUR ,02 0, ,02 EUR ,68 0, ,68 EUR ,34 0, ,34 EUR ,40 0, , PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/13

8 2006 Nieprawidłowo ustalona wartość produkcji wprowadzonej do obrotu, wykorzystywana do obliczania pomocy wspólnotowej Nieprawidłowo ustalona wartość produkcji wprowadzonej do obrotu, wykorzystywana do obliczania pomocy wspólnotowej. Bawełna 2004 Słaby system kontroli. Braki w kontroli obszaru i działań na rzecz ochrony środowiska. Bawełna 2004 Przekroczenie wielkości produkcji dozwolonej rozporządzeniami. Bawełna 2005 Słaby system kontroli. Braki w kontroli obszaru i działań na rzecz ochrony środowiska. Bawełna 2005 Przekroczenie wielkości produkcji dozwolonej rozporządzeniami. Bawełna 2006 Słaby system kontroli. Braki w kontroli obszaru i działań na rzecz ochrony środowiska. Bawełna 2006 Słaby system kontroli. Braki w kontroli obszaru i działań na rzecz ochrony środowiska. Oliwa z oliwek dotacje do spożycia Oliwa z oliwek dotacje do spożycia Oliwa z oliwek dotacje do spożycia ROW, sekcja gwarancji (środki obszarowe) ROW, sekcja gwarancji (środki obszarowe) 1996 Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-243/ Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-243/ Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-243/ Utrzymujące się niedociągnięcia w systemie ZSZiK. Braki w raportach z kontroli. Opóźnione przeprowadzenie kontroli na miejscu Utrzymujące się niedociągnięcia w systemie ZSZiK. Braki w raportach z kontroli. Opóźnione przeprowadzenie kontroli na miejscu. EUR ,63 0, ,63 EUR ,80 0, ,80 5,00 EUR ,67 0, ,67 EUR ,00 0, ,00 5,00 EUR ,48 0, ,48 EUR ,00 0, ,00 5,00 EUR ,29 0, ,29 EUR ,00 0, ,00 EUR ,66 0, ,66 EUR ,92 0, ,92 EUR ,10 0, ,10 10,00 EUR ,00 0, ,00 5,00 EUR ,00 0, ,00 L 63/14 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9 ROW, sekcja gwarancji (środki obszarowe) ROW, sekcja gwarancji, nowe środki ROW, sekcja gwarancji, nowe środki 2006 Utrzymujące się niedociągnięcia w systemie ZSZiK. Braki w raportach z kontroli. Opóźnione przeprowadzenie kontroli na miejscu Utrzymujące się niedociągnięcia w systemie ZSZiK. Braki w raportach z kontroli. Opóźnione przeprowadzenie kontroli na miejscu Utrzymujące się niedociągnięcia w systemie ZSZiK. Braki w raportach z kontroli. Opóźnione przeprowadzenie kontroli na miejscu. HU ROW, sekcja gwarancji 2005 Zwrot z powodu podwójnej korekty (na mocy decyzji Komisji 2009/721/WE i nakazu odzyskania środków nr GFO dotyczącego Przejściowego instrumentu finansowania ROW 2004HU06GDO001). IE Premia mleczna 2005 Brak zastosowania obniżek pomocy w stosunku do rolników, którzy złożyli wnioski o pomoc po terminie. IE IT IT IT 2008 Nieprzestrzeganie terminów płatności Wydatki niekwalifikowalne Nieprzestrzeganie terminów płatności. 10,00 EUR ,00 0, ,00 10,00 EUR ,00 0, ,00 10,00 EUR ,00 0, ,00 Ogółem ,63 0, ,63 HUF ,00 0, ,00 Ogółem HU ,00 0, ,00 EUR ,29 0, ,29 EUR , ,24 0,00 Ogółem IE , , ,29 EUR 9 345, ,00 0,00 EUR , ,65 0, Wydatki niekwalifikowalne. EUR ,00 0, ,00 LU Premie za mięso bydło 2001 Brak kontroli administracyjnych dotyczących okresu przetrzymania. Brak kontroli na miejscu. Niewłaściwe naliczanie kar. LU Audyt finansowy przekroczenie 2008 Przekroczenie pułapów finansowych. Ogółem IT , , ,00 EUR 1 273, ,90 0,00 EUR ,47 0, , PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/15

10 LU Premie za mięso bydło 2002 Brak kontroli administracyjnych dotyczących okresu przetrzymania. Brak kontroli na miejscu. Niewłaściwe naliczanie kar. LU Premie za mięso bydło 2003 Brak kontroli administracyjnych dotyczących okresu przetrzymania. Brak kontroli na miejscu. Niewłaściwe naliczanie kar. LU Premie za mięso bydło 2004 Brak kontroli administracyjnych dotyczących okresu przetrzymania. Brak kontroli na miejscu. Niewłaściwe naliczanie kar. NL Rozliczenie rachunków Błędy w badanej populacji. NL Rozliczenie rachunków 2004 Błędy w badanej populacji. NL Rozliczenie rachunków 2005 Błędy w badanej populacji. NL Refundacje wywozowe 2003 Przeprowadzono niewystarczającą liczbę kontroli podmiany. NL Refundacje wywozowe 2003 Przeprowadzono niewystarczającą liczbę kontroli podmiany. NL Refundacje wywozowe 2004 Przeprowadzono niewystarczającą liczbę kontroli podmiany. NL Refundacje wywozowe 2004 Przeprowadzono niewystarczającą liczbę kontroli podmiany. NL Refundacje wywozowe 2005 Przeprowadzono niewystarczającą liczbę kontroli podmiany. NL Audyt finansowy przekroczenie 2007 Przekroczenie pułapów finansowych. NL Audyt finansowy przekroczenie 2008 Wydatki niekwalifikowalne EUR 3 973,52 0, ,52 EUR ,70 0, ,70 EUR ,23 0, ,23 Ogółem LU , , ,92 EUR ,94 0, ,94 EUR ,81 0, ,81 EUR ,00 0, ,00 2,00 EUR ,76 0, ,76 5,00 EUR ,09 0, ,09 2,00 EUR ,20 0, ,20 5,00 EUR ,34 0, ,34 5,00 EUR ,10 0, ,10 EUR 914,70 0,00 914,70 EUR , ,12 0,00 L 63/16 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11 NL Premie za mięso bydło 2004 Niedociągnięcia w zarządzaniu rejestrami stad i dokumentami uzupełniającymi. NL Premie za mięso bydło 2005 Niedociągnięcia w zarządzaniu rejestrami stad i dokumentami uzupełniającymi. NL Premie za mięso bydło 2006 Niedociągnięcia w zarządzaniu rejestrami stad i dokumentami uzupełniającymi. PL Płatności bezpośrednie 2005 Nie do końca zwektoryzowany system identyfikacji PL Płatności bezpośrednie 2006 Nie do końca zwektoryzowany system identyfikacji PL Płatności bezpośrednie 2006 Nie do końca zwektoryzowany system identyfikacji PL Płatności bezpośrednie 2006 Nie do końca zwektoryzowany system identyfikacji 2,00 EUR ,84 0, ,84 2,00 EUR ,74 0, ,74 2,00 EUR ,10 0, ,10 Ogółem NL , , ,62 5,00 PLN ,08 0, ,08 2,70 PLN ,85 0, ,85 3,00 PLN ,32 0, ,32 5,00 PLN ,58 0, , PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/17

12 PL Płatności bezpośrednie 2007 Nie do końca zwektoryzowany system identyfikacji PL Płatności bezpośrednie 2007 Nie do końca zwektoryzowany system identyfikacji PL Płatności bezpośrednie 2007 Nie do końca zwektoryzowany system identyfikacji PL Płatności bezpośrednie 2007 Nie do końca zwektoryzowany system identyfikacji PL Płatności bezpośrednie 2007 Nie do końca zwektoryzowany system identyfikacji PL Płatności bezpośrednie 2007 Nie do końca zwektoryzowany system identyfikacji PL Audyt finansowy przekroczenie 2008 Przekroczenie pułapów finansowych. 2,20 PLN ,99 0, ,99 2,50 EUR ,07 0, ,07 2,70 PLN ,25 0, ,25 3,00 EUR ,87 0, ,87 5,00 EUR ,87 0, ,87 5,00 PLN ,08 0, ,08 EUR 0, , ,61 Ogółem PL (PLN) ,15 0, ,15 Ogółem PL (EUR) , , ,20 L 63/18 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13 SE Zasada wzajemnej zgodności 2006 Niewystarczająca ilość i jakość kontroli głównych i pomocniczych. SE Zasada wzajemnej zgodności 2007 Niewystarczająca ilość i jakość kontroli głównych i pomocniczych. SE 2008 Nieprzestrzeganie terminów płatności. SE Audyt finansowy przekroczenie 2008 Przekroczenie pułapów finansowych. SK SK SK GB POZYCJA W BUDŻECIE PC Program RB Przyczyna korekty Rodzaj % Waluta Kwota ROW, sekcja gwarancji (program 2004 SK 06 GDO 001) ROW, sekcja gwarancji (program 2004 SK 06 GDO 001) ROW, sekcja gwarancji (program 2004 SK 06 GDO 001) 2005 Nieprawidłowa procedura kontroli wynikająca z niewystarczających kontroli w ramach wybranych próbek Nieprawidłowa procedura kontroli wynikająca z niewystarczających kontroli w ramach wybranych próbek Nieprawidłowa procedura kontroli wynikająca z niewystarczających kontroli w ramach wybranych próbek. POZYCJA W BUDŻECIE PC Program RB Przyczyna korekty Rodzaj % Waluta Kwota Program rozwoju obszarów wiejskich 2007UK06RPO Niedociągnięcia w zakresie kontroli głównych i administracyjnych. Niewystarczający poziom kontroli kryteriów dobrej kultury rolnej i sprawdzenia zgodności z bazą danych na temat zwierząt. 5,00 SEK ,98 0, ,98 5,00 EUR ,17 0, ,17 EUR , ,38 0,00 EUR 44,84 44,84 0,00 Ogółem SE (SEK) ,98 0, ,98 Ogółem SE (EUR) , , ,17 2,00 EUR ,00 0, ,00 2,00 EUR ,00 0, ,00 2,00 EUR 933,00 0,00 933,00 Ogółem SK ,00 0, ,00 5,00 EUR ,00 0, ,00 Ogółem GB ,00 0, , PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/19

14 POZYCJA W BUDŻECIE PC Program RB Przyczyna korekty Rodzaj % Waluta Kwota HU Audyt finansowy przekroczenie 2008 Wydatki niekwalifikowalne. HU Audyt finansowy przekroczenie 2008 Przekroczenie pułapów finansowych. PT Płatności bezpośrednie 2004 Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-50/07. PT Len pomoc produkcyjna 2001 Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-183/06. EUR 5 622, ,81 0,00 EUR , , ,56 Ogółem HU , , ,56 EUR ,00 0, ,00 EUR , ,71 Ogółem PT ,71 0, ,71 L 63/20 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 26.6.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/83 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2012 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010

DECYZJE. L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010 PL L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 15 lipca 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

(Jedynie teksty w języku angielskim, greckim i słoweńskim są autentyczne) (2014/950/UE)

(Jedynie teksty w języku angielskim, greckim i słoweńskim są autentyczne) (2014/950/UE) 24.12.2014 PL L 369/71 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 19 grudnia 2014 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR IP/10/284 Bruksela, dnia 16 marca 2010 r. Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR W wyniku decyzji dotyczącej procedury rozliczenia zgodności rachunków przyjętej przez

Bardziej szczegółowo

L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2010

L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2010 PL L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2010 DECYZJA KOMISJI z dnia 4 listopada 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Sekcji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJE L 59/3 DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/304 z dnia 27 lutego 2018 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. L 152/74 PL DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/949 z dnia 5 czerwca 2019 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. L 44/14 PL DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/265 z dnia 12 lutego 2019 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem unijnym.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem unijnym. 10.7.2015 PL L 182/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1119 z dnia 22 czerwca 2015 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. L 298/34 PL DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1841 z dnia 16 listopada 2018 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. L 152/29 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/873 z dnia 13 czerwca 2018 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. 10.11.2017 PL L 292/61 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/2014 z dnia 8 listopada 2017 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI L 356/78 Dziennik Urzędowy Europejskiej 22.12.2012 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie dodatkowego wkładu finansowego w programy państw członkowskich na 2012 r. w dziedzinie kontroli

Bardziej szczegółowo

L 336/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 336/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2009 DECYZJA KOMISJI z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w wydatki poniesione przez państwa członkowskie na określone projekty

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. (3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

DECYZJE. (3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. L 312/26 PL DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/2018 z dnia 15 listopada 2016 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

są agencje płatnicze, których to dotyczy.

są agencje płatnicze, których to dotyczy. L 127/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.5.2005 DECYZJA KOMISJI z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie rozliczenia rachunków Państw Członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.4.2014 r. C(2014) 2727 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 29.4.2014 r. zmieniająca decyzję Komisji nr C(2010)1620 final z dnia 19 marca 2010 r. ustanawiającą podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.8.2013 COM(2013) 568 final 2013/0273 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, protokołu do Umowy w sprawie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 15.4.2004 COM(2004) 258 końcowy 2004/0083 (CNS) Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie przyjęcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Wniosek dotyczący decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. Wniosek dotyczący decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.4.2017 r. COM(2017) 186 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, oraz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku w sprawie decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. wniosku w sprawie decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.8.2017 r. COM(2017) 413 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku w sprawie decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 456 final - ANNEXES 1-4.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 456 final - ANNEXES 1-4. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 września 2017 r. (OR. en) 11765/17 ADD 1 AGRIFIN 84 FIN 513 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 28 sierpnia 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 września 2016 r. (OR. en) 12246/16 ADD 1 AGRIFIN 99 FIN 560 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 września 2016 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

2002L0004 PL

2002L0004 PL 2002L0004 PL 01.01.2007 002.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA KOMISJI 2002/4/WE z dnia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 września 2015 r. (OR. en) 12037/15 ADD 1 AGRIFIN 77 FIN 606 PISMO PRZEWODNIE Od: Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU

Bardziej szczegółowo

15410/17 AC/mit DGC 1A. Rada Unii Europejskiej. Bruksela, 14 maja 2018 r. (OR. en) 15410/17. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0319 (NLE)

15410/17 AC/mit DGC 1A. Rada Unii Europejskiej. Bruksela, 14 maja 2018 r. (OR. en) 15410/17. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0319 (NLE) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 maja 2018 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0319 (NLE) 15410/17 COLAC 144 WTO 329 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Trzeci protokół

Bardziej szczegółowo

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA, PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY PROTOKÓŁ W SPRAWIE POSTANOWIEŃ PRZEJŚCIOWYCH, DOŁĄCZONY DO TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ, DO TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ I DO TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĘ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r.

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 1) Opracowano

Bardziej szczegółowo

L 335/66 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/66 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 335/66 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2010 DECYZJA KOMISJI z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przyznania odstępstw od stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

AKT KOŃCOWY. AF/EEE/BG/RO/pl 1

AKT KOŃCOWY. AF/EEE/BG/RO/pl 1 AKT KOŃCOWY AF/EEE/BG/RO/pl 1 AF/EEE/BG/RO/pl 2 Pełnomocnicy WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, zwanej dalej Wspólnotą, oraz KRÓLESTWA BELGII, REPUBLIKI CZESKIEJ, KRÓLESTWA DANII, REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 69 final - ZAŁĄCZNIK I.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 69 final - ZAŁĄCZNIK I. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 marca 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0041 (NLE) 6962/16 ADD 1 COEST 62 ELARG 18 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 18 lutego 2016 r. Do: Nr

Bardziej szczegółowo

AKT KOŃCOWY. AF/EEE/XPA/pl 1

AKT KOŃCOWY. AF/EEE/XPA/pl 1 AKT KOŃCOWY AF/EEE/XPA/pl 1 Pełnomocnicy: WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, zwanej dalej Wspólnotą, oraz: KRÓLESTWA BELGII, KRÓLESTWA DANII, REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, REPUBLIKI GRECKIEJ, KRÓLESTWA HISZPANII,

Bardziej szczegółowo

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY PROTOKÓŁ W SPRAWIE POSTANOWIEŃ PRZEJŚCIOWYCH, DOŁĄCZONY DO TRAKTATU

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 2.12.2016 L 327/79 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/2113 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez

Bardziej szczegółowo

L 303/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 303/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.11.2013 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 12 listopada 2013 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 60/48 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/347 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca niezgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 19.10.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/67 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 17 października 2013 r. dotycząca wsparcia finansowego Unii dla niektórych państw członkowskich na wspieranie dobrowolnych

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: TRAKTAT PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Bruksela, 14 maja 2012 r. (OR. en) CIG 1/12 Dotyczy: Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony CIG 1/12 PROTOKÓŁ W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. (8) Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

KOMISJA. (8) Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt, L 303/30 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.9.2004 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 22 września 2004 r. dotycząca badań podstawowych nad występowaniem bakterii Salmonella w stadach niosek gatunku Gallus

Bardziej szczegółowo

7621/16 KD/el DGC 1A. Rada Unii Europejskiej. Bruksela, 12 października 2016 r. (OR. en) 7621/16

7621/16 KD/el DGC 1A. Rada Unii Europejskiej. Bruksela, 12 października 2016 r. (OR. en) 7621/16 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 października 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0091 (NLE) 7621/16 WTO 84 SERVICES 9 COLAC 23 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r.

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 1) Opracowano

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 21.2.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 48/23 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 19 lutego 2013 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.10.2014 r. COM(2014) 611 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK Projekt DECYZJA NR 1/2014 WSPÓLNEGO KOMITETU UTWORZONEGO NA PODSTAWIE UMOWY MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 30/6 2.2.2018 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/162 z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki II

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r.

USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 1) Art. 1. 1. Ustawa określa zadania

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 października 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 października 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 października 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0448 (NLE) 12105/15 JUSTCIV 204 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA L 329/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.11.2004 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 26 października 2004 r. ustalająca szczegółowe zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2017 r. Poz. 1867

Warszawa, dnia 9 października 2017 r. Poz. 1867 Warszawa, dnia 9 października 2017 r. Poz. 1867 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Protokoll in polnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Bruksela, 14 maja 2012 r. (OR. en)

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 kwietnia 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 kwietnia 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, kwietnia 207 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 207/00 (NLE) 5649/7 SCH-EVAL 28 SIRIS 4 COMIX 59 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA

Bardziej szczegółowo

12388/17 PAW/alb 1 DGD 1

12388/17 PAW/alb 1 DGD 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 października 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0170 (NLE) 12388/17 VISA 354 COLAC 83 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Umowa

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05) C 162/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.5.2017 Informacje przekazane przez Komisję zgodnie z art. 8 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: SPIS TREŚCI PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI L 46/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.2.2014 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 14 lutego 2014 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych regionów Włoch

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.1.2014 r. COM(2014) 19 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ORZECZENIA W SPRAWACH CYWILNYCH I HANDLOWYCH

ZAŁĄCZNIK I ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ORZECZENIA W SPRAWACH CYWILNYCH I HANDLOWYCH ZAŁĄCZNIK I ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ORZECZENIA W SPRAWACH CYWILNYCH I HANDLOWYCH Artykuł 53 rozporządzenia (UE) nr 1215/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sąwych

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rolną (WPR), a mianowicie: sektora rolnictwa i przemysłu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosek dotyczący decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. wniosek dotyczący decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.7.2017 r. COM(2017) 403 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania Umowy między Unią Europejską a Barbadosem zmieniającej Umowę między

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. L 267/54 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.8.2004

KOMISJA. L 267/54 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.8.2004 L 267/54 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.8.2004 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w wytępienie klasycznego pomoru świń w Luksemburgu w 2003

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ,

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ, PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY KONWENCJĘ Z DNIA 23 LIPCA 1990 R. W SPRAWIE ELIMINOWANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W PRZYPADKU KOREKTY ZYSKÓW PRZEDSIĘBIORSTW POWIĄZANYCH P/CDI/1 WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY TRAKTATU

Bardziej szczegółowo

ANNEX ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady

ANNEX ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.4.2018 COM(2018) 175 final ANNEX ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii zmieniającej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.9.2013 r. COM(2013) 657 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY SZÓSTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z realizacji

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 8.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 336/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1159/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 35. SPRAWOZDANIE FINANSOWE. EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ (EFOGR), Sekcja Gwarancji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 35. SPRAWOZDANIE FINANSOWE. EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ (EFOGR), Sekcja Gwarancji KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 20.9.2006 KOM(2006) 512 wersja ostateczna 35. SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ (EFOGR), Sekcja Gwarancji ROK BUDŻETOWY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.4.2018 C(2018) 2420 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 26.4.2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 907/2014 w odniesieniu do nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.10.2005 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 14 października 2005 r. w sprawie programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych TSE, oraz programów

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIE STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ,

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIE STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ, KONWENCJA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ, REPUBLIKI LITEWSKIEJ, REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ, REPUBLIKI MALTY, RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 23.12.2004 COM(2004)829 końcowy 2004/0289 (CNS) Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską

Bardziej szczegółowo

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 67 Anhänge_ 39-Acc_1995_pl4 PL Poln. (Normativer Teil) 1 von 10

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 67 Anhänge_ 39-Acc_1995_pl4 PL Poln. (Normativer Teil) 1 von 10 64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 67 Anhänge_ 39-Acc_1995_pl4 Poln. (Normativer Teil) 1 von 10 KONWENCJA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI AUSTRII, REPUBLIKI FINLANDII I KRÓLESTWA SZWECJI DO

Bardziej szczegółowo

Przy tej okazji przyjęli do wiadomości następujące jednostronne deklaracje:

Przy tej okazji przyjęli do wiadomości następujące jednostronne deklaracje: PROTOKÓŁ Z PODPISANIA KONWENCJI W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ, REPUBLIKI LITEWSKIEJ, REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ, REPUBLIKI MALTY,

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY AF/CE/BA/pl 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.9.2017 r. COM(2017) 554 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DZIESIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia r. ustalająca ostateczny przydział pomocy u

KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia r. ustalająca ostateczny przydział pomocy u KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.3.2018 C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27.3.2018 r. ustalająca ostateczny przydział pomocy unijnej państwom członkowskim na owoce i warzywa dla

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 stycznia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 stycznia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 stycznia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 18 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

(4) Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane rozporządzeniem (UE) nr 514/2014, a w konsekwencji również niniejszym rozporządzeniem.

(4) Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane rozporządzeniem (UE) nr 514/2014, a w konsekwencji również niniejszym rozporządzeniem. L 219/4 25.7.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 799/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. ustanawiające wzory rocznych i końcowych sprawozdań z wykonania w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.9.2012 r. COM(2012) 549 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z realizacji

Bardziej szczegółowo

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 68 Anhänge_ 48-Prot_1999_pl4 PL Poln. (Normativer Teil) 1 von 8

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 68 Anhänge_ 48-Prot_1999_pl4 PL Poln. (Normativer Teil) 1 von 8 64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 68 Anhänge_ 48-Prot_1999_pl4 Poln. (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY KONWENCJĘ Z DNIA 23 LIPCA 1990 R. W SPRAWIE ELIMINOWANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 15 Übereinkommen polnisch PL (Normativer Teil) 1 von 19

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 15 Übereinkommen polnisch PL (Normativer Teil) 1 von 19 64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 15 Übereinkommen polnisch PL (Normativer Teil) 1 von 19 KONWENCJA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 11/17

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 11/17 15.1.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 11/17 DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/407/WE w sprawie przejściowych zasad sanitarnych i certyfikacji zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 września 2010 r. (OR. en) 13708/10. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 września 2010 r. (OR. en) 13708/10. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 września 2010 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0221 (NLE) 13708/10 VISA 216 AMLAT 101 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Umowa między

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.11.2010 KOM(2010) 645 wersja ostateczna 2010/0313 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. dołączony do. wniosku DECYZJA RADY

ZAŁĄCZNIK. dołączony do. wniosku DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.6.2014 r. COM(2014) 384 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK PROTOKÓŁ do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.10.2018 C(2018) 7044 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 30.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 807/2014 uzupełniające

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIALE REPUBLIKI BUŁGARII I RUMUNII W EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM

UMOWA O UDZIALE REPUBLIKI BUŁGARII I RUMUNII W EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM UMOWA O UDZIALE REPUBLIKI BUŁGARII I RUMUNII W EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM EEE/BG/RO/pl 1 WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH

EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

L 325/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 325/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.10.2004 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.10.2011 KOM(2011) 673 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY CZWARTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 2/2018 KOMISJI MIESZANEJ UE CTC z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej [2018/1988]

DECYZJA NR 2/2018 KOMISJI MIESZANEJ UE CTC z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej [2018/1988] L 317/48 14.12.2018 DECYZJA NR 2/2018 KOMISJI MIESZANEJ UE CTC z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej [2018/1988] KOMISJA MIESZANA UE CTC, uwzględniając Konwencję

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 26 lutego 2013 r. (OR. en) 6206/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2012/0262 (NLE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 26 lutego 2013 r. (OR. en) 6206/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2012/0262 (NLE) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 26 lutego 2013 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2012/0262 (NLE) 6206/13 JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY AF/EEE/BG/RO/DC/pl 1 WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE TERMINOWEJ RATYFIKACJI UMOWY O UDZIALE REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 6-7/2012

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 6-7/2012 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.8.2012 r. COM(2012) 452 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 6-7/2012 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczenia przez producentów cukru opłat produkcyjnych za lata gospodarcze 2004/2005 i 2005/2006

Zasady rozliczenia przez producentów cukru opłat produkcyjnych za lata gospodarcze 2004/2005 i 2005/2006 do Zarządzenia Nr 54/2014/Z z dnia 16 maja 2014 r. Zasady rozliczenia przez producentów cukru opłat produkcyjnych za lata gospodarcze 2004/2005 i 2005/2006 Agencja Rynku Rolnego Biuro Cukru i Biopaliw

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIALE REPUBLIKI BUŁGARII I RUMUNII W EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM

UMOWA O UDZIALE REPUBLIKI BUŁGARII I RUMUNII W EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 17 polnischer Vertragstext PL (Normativer Teil) 1 von 21 UMOWA O UDZIALE REPUBLIKI BUŁGARII I RUMUNII W EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM EEE/BG/RO/pl 1 2 von

Bardziej szczegółowo