PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi"

Transkrypt

1 PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi /2040(BUD) POPRAWKI 1-24 Peter Jahr (PE v01-00) w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 wszystkie sekcje (2014/2040(BUD)) AM\ doc PE v01-00 Zjednoczona w różnorodności

2 AM_Com_NonLegOpinion PE v /15 AM\ doc

3 1 Marc Tarabella Ustęp 6 6. ponownie stwierdza, że objęcie kontrolą niespłaconych zobowiązań jest warunkiem koniecznym dla pomyślnego rozpoczęcia nowego okresu programowania na lata ; 6. ponownie stwierdza, że objęcie kontrolą niespłaconych zobowiązań jest warunkiem koniecznym dla pomyślnego rozpoczęcia nowego okresu programowania na lata ; zdecydowanie wzywa zatem Radę i państwa członkowskie do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu uwzględnienia wszystkich nieuregulowanych wniosków o płatność, zwłaszcza do przyjęcia w pełni BK 3/14; podkreśla, że BK 3/14 został zaproponowany na podstawie najnowszych szacunków dotyczących potrzeb w zakresie płatności dostarczonych przez same państwa członkowskie; 2 Peter Jahr Ustęp 7 7. zauważa, że mimo zwiększenia budżetu na płatności bezpośrednie i środki rynkowe w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w 2015 r. o 0,2% w porównaniu z 2014 r., zarówno w odniesieniu do środków na zobowiązania, jak i środków na płatności, Komisja musi wyjaśnić, jak sprostać zwiększonym potrzebom związanym ze stopniowym dochodzeniem do pełnych płatności 7. zauważa, że mimo zwiększenia budżetu na płatności bezpośrednie i środki rynkowe w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w 2015 r. o 0,2% w porównaniu z 2014 r., zarówno w odniesieniu do środków na zobowiązania, jak i środków na płatności, Komisja musi wyjaśnić, jak sprostać zwiększonym potrzebom związanym ze stopniowym dochodzeniem do pełnych płatności AM\ doc 3/15 PE v01-00

4 bezpośrednich w państwach UE-12 oraz z utworzeniem funduszu na wypadek kryzysu w rolnictwie; bezpośrednich w Bułgarii, Rumunii i Chorwacji oraz z utworzeniem rezerwy na wypadek kryzysu w rolnictwie; 3 Daniel Buda Ustęp 8 8. ubolewa nad cięciami funduszy operacyjnych dla organizacji producentów przekraczającymi 3,3 mln EUR, zarówno w odniesieniu do środków na zobowiązania, jak i środków na płatności, a także nad zmniejszeniem o 1 mln EUR pomocy dla grup producentów przeznaczonej na wstępne uznanie; nalega, aby anulowano cięcia w obu tych przypadkach; 8. ubolewa nad cięciami funduszy operacyjnych dla organizacji producentów przekraczającymi 3,3 mln EUR, zarówno w odniesieniu do środków na zobowiązania, jak i środków na płatności, a także nad zmniejszeniem o 1 mln EUR pomocy dla grup producentów przeznaczonej na wstępne uznanie; nalega, aby anulowano cięcia w obu tych przypadkach; wzywa Komisję do wykorzystania nadwyżek funduszy operacyjnych na programy szkoleniowe, budowanie partnerstw oraz na wymianę dobrych praktyk w organizacjach producentów. 4 Annie Schreijer-Pierik Ustęp 8 8. ubolewa nad cięciami funduszy operacyjnych dla organizacji producentów przekraczającymi 3,3 mln EUR, zarówno 8. ubolewa nad cięciami funduszy operacyjnych dla organizacji producentów przekraczającymi 3,3 mln EUR, zarówno PE v /15 AM\ doc

5 w odniesieniu do środków na zobowiązania, jak i środków na płatności, a także nad zmniejszeniem o 1 mln EUR pomocy dla grup producentów przeznaczonej na wstępne uznanie; nalega, aby anulowano cięcia w obu tych przypadkach; w odniesieniu do środków na zobowiązania, jak i środków na płatności, a także nad zmniejszeniem o 1 mln EUR pomocy dla grup producentów przeznaczonej na wstępne uznanie; zauważa, że w związku z utrzymującym się brakiem równowagi sił w łańcuchu przedsiębiorstwa rodzinne znajdują się pod presją; podkreśla, że dzięki połączeniu sił grupy producentów w znaczny sposób wpływają na poprawę sytuacji producentów pierwotnych; wzywa do zagwarantowania ambitnego budżetu w ramach funduszy operacyjnych dla organizacji producentów; nalega, aby anulowano cięcia w obu tych przypadkach; 5 Richard Ashworth Ustęp 9 9. ubolewa nad zmniejszeniem o EUR środków na program Mleko w szkole oraz o EUR środków na program na rzecz spożywania owoców w szkołach, ponieważ oba programy okazały się przydatne i skuteczne w państwach członkowskich; apeluje o przywrócenie poprzedniego poziomu środków na oba programy; wzywa do opracowania obu programów w taki sposób, by były mniej biurokratyczne i bardziej przyjazne użytkownikom; skreślony AM\ doc 5/15 PE v01-00

6 6 Marc Tarabella Ustęp 9 9. ubolewa nad zmniejszeniem o EUR środków na program Mleko w szkole oraz o EUR środków na program na rzecz spożywania owoców w szkołach, ponieważ oba programy okazały się przydatne i skuteczne w państwach członkowskich; apeluje o przywrócenie poprzedniego poziomu środków na oba programy; wzywa do opracowania obu programów w taki sposób, by były mniej biurokratyczne i bardziej przyjazne użytkownikom; 9. ubolewa nad zmniejszeniem o EUR środków na program Mleko w szkole oraz o EUR środków na program na rzecz spożywania owoców w szkołach, ponieważ oba programy okazały się przydatne i skuteczne w państwach członkowskich; apeluje o przywrócenie poziomu środków na oba programy, który będzie co najmniej równy poprzedniemu poziomowi środków; wzywa do opracowania obu programów w taki sposób, by były mniej biurokratyczne i bardziej przyjazne użytkownikom; 7 Matt Carthy, Miguel Viegas Ustęp 9 9. ubolewa nad zmniejszeniem o EUR środków na program Mleko w szkole oraz o EUR środków na program na rzecz spożywania owoców w szkołach, ponieważ oba programy okazały się przydatne i skuteczne w państwach członkowskich; apeluje o przywrócenie poprzedniego poziomu środków na oba programy; wzywa do opracowania obu programów w taki sposób, by były mniej biurokratyczne i bardziej przyjazne użytkownikom; 9. ubolewa nad zmniejszeniem o EUR środków na program Mleko w szkole oraz o EUR środków na program na rzecz spożywania owoców w szkołach, ponieważ oba programy okazały się przydatne i skuteczne w państwach członkowskich oraz uważa, że w związku z obecnym kryzysem i z poziomem niedożywienia dzieci w UE to zmniejszenie środków jest rażąco niestosowne; apeluje o przywrócenie poprzedniego poziomu środków na oba programy; wzywa do opracowania obu programów w taki sposób, by były mniej biurokratyczne i PE v /15 AM\ doc

7 bardziej przyjazne użytkownikom; 8 Anja Hazekamp, Stefan Eck Ustęp 9 9. ubolewa nad zmniejszeniem o EUR środków na program Mleko w szkole oraz o EUR środków na program na rzecz spożywania owoców w szkołach, ponieważ oba programy okazały się przydatne i skuteczne w państwach członkowskich; apeluje o przywrócenie poprzedniego poziomu środków na oba programy; wzywa do opracowania obu programów w taki sposób, by były mniej biurokratyczne i bardziej przyjazne użytkownikom; 9. ubolewa nad zmniejszeniem o EUR środków na program na rzecz spożywania owoców w szkołach, ponieważ program ten okazał się przydatny i skuteczny w państwach członkowskich; wzywa do opracowania tego programu w taki sposób, by był mniej biurokratyczny i bardziej przyjazny użytkownikom; 9 Jens Rohde Ustęp 9 9. ubolewa nad zmniejszeniem o EUR środków na program Mleko w szkole oraz o EUR środków na program na rzecz spożywania owoców w szkołach, ponieważ oba programy okazały się przydatne i skuteczne w państwach członkowskich; apeluje o przywrócenie poprzedniego poziomu środków na oba programy; wzywa do opracowania obu 9. podkreśla, że program Mleko w szkole oraz program na rzecz spożywania owoców w szkołach powinny być były mniej biurokratyczne i bardziej przyjazne użytkownikom; AM\ doc 7/15 PE v01-00

8 programów w taki sposób, by były mniej biurokratyczne i bardziej przyjazne użytkownikom; 10 Daniel Buda Ustęp zauważa, że z uwagi na zastosowanie mechanizmu dyscypliny finansowej duża część rolników UE otrzyma w roku budżetowym 2015 niższe płatności bezpośrednie; 10. zauważa, że z uwagi na zastosowanie mechanizmu dyscypliny finansowej duża część rolników UE otrzyma w roku budżetowym 2015 niższe płatności bezpośrednie; ubolewa w związku z zakładanym skutkiem zastosowania mechanizmu dyscypliny finansowej, który może nie doprowadzić do bardziej skutecznych i rozliczalnych wydatków; 11 Mairead McGuinness Ustęp zauważa, że z uwagi na zastosowanie mechanizmu dyscypliny finansowej duża część rolników UE otrzyma w roku budżetowym 2015 niższe płatności bezpośrednie; 10. jest zaniepokojony tym, że z uwagi na zastosowanie mechanizmu dyscypliny finansowej rolnicy otrzymujący płatności w wysokości powyżej EUR otrzymają w roku budżetowym 2015 niższe płatności bezpośrednie; PE v /15 AM\ doc

9 12 Anja Hazekamp, Stefan Eck Ustęp wzywa Komisję i państwa członkowskie do zadbania o to, aby środki przeznaczone na rezerwę na wypadek kryzysów w sektorze rolniczym w budżecie na rok 2015, które później nie zostaną wykorzystane, zostały w całości udostępnione jako płatności bezpośrednie w kolejnym roku budżetowym; 11. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zadbania o to, aby środki przeznaczone na rezerwę na wypadek kryzysów w sektorze rolniczym w budżecie na rok 2015, które później nie zostaną wykorzystane, zostały w całości udostępnione na rozwój obszarów wiejskich, środki mające n celu poprawę dobrostanu zwierząt oraz ochronę środowiska w kolejnym roku budżetowym; 13 Matt Carthy Ustęp wzywa Komisję i państwa członkowskie do zadbania o to, aby środki przeznaczone na rezerwę na wypadek kryzysów w sektorze rolniczym w budżecie na rok 2015, które później nie zostaną wykorzystane, zostały w całości udostępnione jako płatności bezpośrednie w kolejnym roku budżetowym; 11. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zadbania o to, aby środki przeznaczone na rezerwę na wypadek kryzysów w sektorze rolniczym w budżecie na rok 2015, które później nie zostaną wykorzystane, zostały w całości udostępnione jako płatności bezpośrednie w kolejnym roku budżetowym; ponadto z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie funduszy rezerwowych na wypadek kryzysów, jednak życzyłby sobie, by dokonano w tym zakresie dalej idących zmian; AM\ doc 9/15 PE v01-00

10 14 Matt Carthy Ustęp wzywa Komisję i państwa członkowskie do monitorowania dużej zmienności cen produktów rolnych, która ma niekorzystny wpływ na dochody rolników, oraz do szybkiego i skutecznego reagowania w razie potrzeby; 12. wzywa Komisję i państwa członkowskie do monitorowania dużej zmienności cen produktów rolnych, zwłaszcza w sektorze wołowiny, która ma niekorzystny wpływ na dochody rolników, oraz do szybkiego i skutecznego reagowania w razie potrzeby; 15 Gianluca Buonanno Ustęp wzywa Komisję i państwa członkowskie do monitorowania dużej zmienności cen produktów rolnych, która ma niekorzystny wpływ na dochody rolników, oraz do szybkiego i skutecznego reagowania w razie potrzeby; 12. wzywa Komisję i państwa członkowskie do monitorowania dużej zmienności cen produktów rolnych, która ma niekorzystny wpływ na dochody rolników, oraz do szybkiego i skutecznego reagowania w razie potrzeby; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na sektor ryżu i podkreśla wagę przywrócenia do dobrej kondycji rolników, którzy ucierpieli z powodu przebiegającego w sposób niesprawiedliwy i niekontrolowany importu niskiej jakości ryżu z Azji; PE v /15 AM\ doc

11 16 Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas Ustęp ubolewa nad cięciami środków na wspieranie pszczelarstwa, jako że Parlament niezmiennie uważa pszczelarstwo za jeden z priorytetów dla przyszłości rolnictwa; 13. ubolewa nad cięciami środków na wspieranie pszczelarstwa, jako że Parlament niezmiennie uważa pszczelarstwo za jeden z priorytetów dla przyszłości rolnictwa oraz dla zachowania różnorodności biologicznej; 17 Matt Carthy Ustęp ubolewa nad cięciami środków na wspieranie pszczelarstwa, jako że Parlament niezmiennie uważa pszczelarstwo za jeden z priorytetów dla przyszłości rolnictwa; 13. ubolewa nad cięciami środków na wspieranie pszczelarstwa, jako że Parlament niezmiennie uważa pszczelarstwo za jeden z priorytetów dla przyszłości rolnictwa; zauważa, że cięcia te zagrażają przyszłości różnorodności biologicznej w UE oraz przyszłości sektora rolno-spożywczego; 18 Daniel Buda Ustęp 14 AM\ doc 11/15 PE v01-00

12 14. zwraca uwagę, że udostępniane zasoby muszą zapewniać realizację celów polegających na zwiększeniu konkurencyjności europejskiego rolnictwa i sprawieniu, by stało się ono bardziej zrównoważone; 14. zwraca uwagę, że udostępniane zasoby muszą zapewniać realizację celów polegających na zwiększeniu konkurencyjności europejskiego rolnictwa i sprawieniu, by stało się ono bardziej zrównoważone, tak aby umożliwić jego liniowy rozwój; 19 Daniel Buda Ustęp wzywa do możliwie szybkiego ujednolicenia kwot płatności bezpośrednich i płatności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich we wszystkich 28 państwach członkowskich. 15. wzywa do możliwie szybkiego ujednolicenia kwot płatności bezpośrednich i płatności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich we wszystkich 28 państwach członkowskich; zauważa, że znaczne różnice w kwocie bezpośrednich płatności w poszczególnych państwach członkowskich szkodzą konkurencyjności, dlatego też wzywa Komisję do podejścia do UE-28 jak do jednej całości na światowym rynku rolniczym. 20 Matt Carthy, Miguel Viegas Ustęp 15 a (nowy) 15a. ubolewa z powodu proponowanych PE v /15 AM\ doc

13 cięć dotyczących programów rozwoju obszarów wiejskich; wzywa Radę do ponownego rozważenia tej kwestii w związku z obecnymi warunkami rosnącej niepewności oraz wyludnianiem się wielu terenów wiejskich; 21 Daniel Buda Ustęp 15 b (nowy) 15b. podkreśla, że w związku ze zniesieniem kwot mlecznych w kwietniu 2015 r. Komisja powinna wykorzystać niewydane kwoty na instrumenty służące wspieraniu eksportu przetworów mlecznych; 22 Anja Hazekamp, Stefan Eck Ustęp 15 c (nowy) 15c. z zadowoleniem przyjmuje pojawienie się tendencji do zmiany priorytetów WPR, polegającej na przyznawaniu mniejszej ilości środków na płatności bezpośrednie i na instrumenty rynkowe; w tym kontekście wzywa do zmiany przyznawania środków finansowych WPR polegającej na odchodzeniu od bezpośrednich płatności i instrumentów AM\ doc 13/15 PE v01-00

14 rynkowych w kierunku środków prowadzących do poprawy sytuacji w sektorze rolniczym w dziedzinie społecznogospodarczej i środowiskowej stabilności oraz dobrostanu zwierząt i bioróżnorodności; wzywa w związku z tym to wyznaczenia miarodajnych celów w zakresie tej poprawy, przy jednoczesnej regularnej kontroli sytuacji przez Komisję i zdawaniu sprawy Parlamentowi. 23 Matt Carthy, Miguel Viegas Ustęp 15 d (nowy) 15d. wzywa Radę do posłużenia się środkami finansowymi zapisanymi na cel podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie wspólnej polityki rolnejˮ w celu zwiększenia budżetu przeznaczonego na rozwój obszarów wiejskich. 24 Marc Tarabella Ustęp 15 e (nowy) 15e. głęboko ubolewa z powodu przedstawionej przez Radę propozycji zmniejszenia środków na płatności w projekcie budżetu na 2015 r.; jest zdania, że zaproponowany przez Komisję projekt budżetu na 2015 r. jest absolutnym PE v /15 AM\ doc

15 minimum koniecznym do rozwiązania powtarzających się i uporczywych problemów związanych z rosnącymi zobowiązaniami pozostającymi do realizacji. AM\ doc 15/15 PE v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0249/1. Poprawka. Marco Valli, Rosa D Amato w imieniu grupy EFDD

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0249/1. Poprawka. Marco Valli, Rosa D Amato w imieniu grupy EFDD 3.7.2017 A8-0249/1 1 Ustęp 1 a (nowy) 1a. uważa, że wniosek Komisji powinien umożliwiać UE generowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia z jednoczesnym zagwarantowaniem bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Budżetowa 2017/2061(BUD) 9.5.2017 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 2/2017 Unii Europejskiej na rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2015/2353(INI) 22.3.2016 PROJEKT OPINII Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Komisji Budżetowej w sprawie przygotowania rewizji powyborczej

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.3.2017 r. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2016 r. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

A8-0298/12

A8-0298/12 21.10.2015 A8-0298/12 12 Ustęp 6 6. postanawia również podjąć działania w odniesieniu do obecnego kryzysu dotykającego europejskich rolników, zwłaszcza w sektorze mleczarskim, i uwzględnić w swym stanowisku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.1.2014 r. COM(2014) 19 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 26.6.2015 2015/0000(BUD) PROJEKT OPINII Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania 1-4/2014

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania 1-4/2014 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.4.2014 r. COM(2014) 241 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania 1-4/2014 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. na temat wydatków w ramach EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. na temat wydatków w ramach EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.7.2016 r. COM(2016) 487 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY na temat wydatków w ramach EFRG System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016 PL PL

Bardziej szczegółowo

POPRAWKI PL Zjednoczona w różnorodności PL Projekt opinii Petri Sarvamaa (PE v01-00)

POPRAWKI PL Zjednoczona w różnorodności PL Projekt opinii Petri Sarvamaa (PE v01-00) PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Kontroli Budżetowej 28.1.2015 2014/2146(INI) POPRAWKI 1-16 Petri Sarvamaa (PE541.466v01-00) w sprawie perspektyw przemysłu mleczarskiego UE przegląd wdrożenia pakietu

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 456 final - ANNEXES 1-4.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 456 final - ANNEXES 1-4. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 września 2017 r. (OR. en) 11765/17 ADD 1 AGRIFIN 84 FIN 513 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 28 sierpnia 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Budżetowa 23.10.2014 2014/2036(BUD) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2017 r. COM(2017) 156 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia ADDENDUM. do sprawozdania

Dokument z posiedzenia ADDENDUM. do sprawozdania Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia 28.1.2019 A8-0018/2019/err01 ADDENDUM do sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 307 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB (art. 6

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 września 2015 r. (OR. en) 12037/15 ADD 1 AGRIFIN 77 FIN 606 PISMO PRZEWODNIE Od: Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 lipca 2019 r. (OR. en) Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 lipca 2019 r. (OR. en) Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 lipca 2019 r. (OR. en) 11561/19 AGRI 405 AGRIFIN 46 FIN 538 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 lipca 2019 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

Komisja Transportu i Turystyki. w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 wszystkie sekcje (2015/XXXX(BUD))

Komisja Transportu i Turystyki. w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 wszystkie sekcje (2015/XXXX(BUD)) Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Transportu i Turystyki 2015/XXXX(BUD) 23.6.2015 PROJEKT OPINII Komisji Transportu i Turystyki dla Komisji Budżetowej w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0239/13. Poprawka. Peter Liese w imieniu grupy PPE

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0239/13. Poprawka. Peter Liese w imieniu grupy PPE 3.7.2017 A8-0239/13 13 Ustęp 14 14. zaznacza, że dominujące obecnie rolnictwo przemysłowe w UE uniemożliwi osiągnięcie celu zrównoważonego rozwoju nr 2 w sprawie zrównoważonego rolnictwa oraz celów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 września 2016 r. (OR. en) 12246/16 ADD 1 AGRIFIN 99 FIN 560 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 września 2016 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en) 11629/17 AGRI 415 AGRIFIN 79 FIN 503 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 25 lipca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) 10188/17 AGRI 325 AGRIFIN 58 FIN 361 PISMO PRZEWODNIE Od: Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 23.1.2015 2014/2075(DEC) OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Budżet WPR

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Budżet WPR Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Budżet WPR Przyczyny reformy WPR Wyzwania: Gospodarcze -Bezpieczeństwo żywnościowe (UE i globalnie), zmienność cen, kryzys gospodarczy; FAO Populacja na świecie wzrośnie

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.9.2016 r. COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe

Bardziej szczegółowo

OD DEKLARACJI Z CORK 1.0 DO DEKLARACJI Z CORK 2.0

OD DEKLARACJI Z CORK 1.0 DO DEKLARACJI Z CORK 2.0 OD DEKLARACJI Z CORK 1.0 DO DEKLARACJI Z CORK 2.0 - ROZWÓJ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W UE I POLSCE Mariusz Maciejczak Warszawa, 28 września 2016 r. Wykład w ramach TEAM EUROPE TEAM EUROPE to grupa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.9.2013 r. COM(2013) 657 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY SZÓSTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z realizacji

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0048/160

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0048/160 7.3.2018 A8-0048/160 160 Ustęp 96 96. zaleca utworzenie wewnętrznego Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji zarządzanego przez Komisję, służącego większemu wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego i

Bardziej szczegółowo

Wspólna polityka rolna po 2020 r. - będzie mniej pieniędzy!

Wspólna polityka rolna po 2020 r. - będzie mniej pieniędzy! https://www. Wspólna polityka rolna po 2020 r. - będzie mniej pieniędzy! Autor: Ewa Ploplis Data: 22 czerwca 2018 Unia Europejska chce przeznaczyć 365 mld euro na Wspólną Politykę Rolną po 2020 r. To mniej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 1-3/2012

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 1-3/2012 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.5.2012 r. COM(2012) 220 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania nr 1-3/2012 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski 2018/0196(COD) Komisji Gospodarczej i Monetarnej

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski 2018/0196(COD) Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Gospodarcza i Monetarna 2018/0196(COD) 18.9.2018 PROJEKT OPINII Komisji Gospodarczej i Monetarnej dla Komisji Rozwoju Regionalnego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OPINIA. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski 2016/2100(INI) Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

OPINIA. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski 2016/2100(INI) Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2016/2100(INI) 29.11.2016 OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 2017/0309(COD) 4.4.2018 STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0156/5/rev. Poprawka 5/rev Marco Valli w imieniu grupy EFDD

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0156/5/rev. Poprawka 5/rev Marco Valli w imieniu grupy EFDD 4.4.2017 A8-0156/5/rev 5/rev Ustęp 6 6. zatwierdza porozumienie w sprawie poziomu preliminarza na 2018 r. zawarte z Prezydium w dniu 28 marca 2017 r.; zmniejsza poziom wydatków o 18,4 mln EUR w stosunku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 18.7.2013 2013/2097(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie utrzymania produkcji mleka na obszarach górskich, obszarach o niekorzystnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Konferencja Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie 10 lat w UE SGGW, 11.04.2014r. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 1.8.2014 L 230/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 834/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania wspólnych ram monitorowania

Bardziej szczegółowo

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.10.2014 r. COM(2014) 649 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Spraw Zagranicznych 2009 2008/2239(INI) 12.12.2008 POPRAWKI 1-22 Giorgos Dimitrakopoulos (PE414.226v01-00) w sprawie drugiego strategicznego przeglądu energetycznego (2008/2239(INI))

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.10.2011 KOM(2011) 673 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY CZWARTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE ZGROMADZENIE PARLAMENTARNE AKP-UE

WSPÓLNE ZGROMADZENIE PARLAMENTARNE AKP-UE WSPÓLNE ZGROMADZENIE PARLAMENTARNE AKP-UE Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Handlu 14.2.2008 POPRAWKI 1-37 Projekt sprawozdania (APP/100.205/A) Alain Hutchinson i Mohammed Ali (Etiopia) w sprawie

Bardziej szczegółowo

OPINIA. PL Zjednoczona w różnorodności PL. European Parliament 2017/2052(INI) Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. dla Komisji Budżetowej

OPINIA. PL Zjednoczona w różnorodności PL. European Parliament 2017/2052(INI) Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. dla Komisji Budżetowej European Parliament 2014-2019 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2017/2052(INI) 26.1.2018 OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Komisji Budżetowej w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK VIII PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH INSTRUMENTÓW

TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK VIII PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH INSTRUMENTÓW ` NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK VIII PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski na UEP - zostań europosłem. SKN Gospodarki Żywnościowej

Parlament Europejski na UEP - zostań europosłem. SKN Gospodarki Żywnościowej Parlament Europejski na UEP - zostań europosłem SKN Gospodarki Żywnościowej Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej (1962-2014) Wydatki na WPR jako % budżetu UE 100 90 80 70 70 90 80 73 66 60 50 40 40 50 46

Bardziej szczegółowo

6372/19 ADD 1 ap/dj/gt 1 ECOMP LIMITE PL

6372/19 ADD 1 ap/dj/gt 1 ECOMP LIMITE PL Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 lutego 2019 r. (OR. en) 6372/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 5 ECOFIN 161 PROJEKT PROTOKOŁU RADA UNII EUROPEJSKIEJ (Sprawy gospodarcze i finansowe) 12 lutego 2019 r. 6372/19

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 6-7/2012

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 6-7/2012 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.8.2012 r. COM(2012) 452 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 6-7/2012 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

OPINIA. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski 2017/2044(BUD) Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. dla Komisji Budżetowej

OPINIA. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski 2017/2044(BUD) Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. dla Komisji Budżetowej Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2017/2044(BUD) 31.8.2017 OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Komisji Budżetowej w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019. Komisja Kontroli Budżetowej

PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019. Komisja Kontroli Budżetowej PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Kontroli Budżetowej 2014/2104(DEC) 6.3.2015 POPRAWKI 1-6 Projekt sprawozdania Ryszard Czarnecki (PE539.708v01-00) w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej

Bardziej szczegółowo

10392/16 mi/zm 1 DG C 1

10392/16 mi/zm 1 DG C 1 Rada Unii Europejskiej Luksemburg, 20 czerwca 2016 r. (OR. en) 10392/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 20 czerwca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10339/16 Dotyczy: DEVGEN 139 COHAFA

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0060/19. Poprawka. Raymond Finch w imieniu grupy EFDD

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0060/19. Poprawka. Raymond Finch w imieniu grupy EFDD 10.3.2017 A8-0060/19 19 Ustęp 1 1. z zadowoleniem przyjmuje ważną rolę, jaką budżet UE odgrywa w zapewnianiu konkretnych reakcji na wyzwania, przed jakimi stoi Unia Europejska; podkreśla, że godne i stabilne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.12.2013 r. COM(2013) 887 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013 PL PL 1.

Bardziej szczegółowo

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 29.11.2011 2011/0156(COD) PROJEKT OPINII Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,

Bardziej szczegółowo

Raport Instytutu Sobieskiego. Nr 3/ Projekt nowego budżetu UE w rolnictwie bez zmian Łukasz Hardt TWORZYMY IDEE DLA POLSKI

Raport Instytutu Sobieskiego. Nr 3/ Projekt nowego budżetu UE w rolnictwie bez zmian Łukasz Hardt TWORZYMY IDEE DLA POLSKI Raport Instytutu Sobieskiego Nr 3/2004 2004 02 23 Projekt nowego budżetu UE w rolnictwie bez zmian Łukasz Hardt TWORZYMY IDEE DLA POLSKI Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27, 00-029 Warszawa tel./fax:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2015/2011(BUD) Komisji Transportu i Turystyki. dla Komisji Budżetowej

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2015/2011(BUD) Komisji Transportu i Turystyki. dla Komisji Budżetowej PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Transportu i Turystyki 1232015 2015/2011(BUD) PROJEKT OPINII Komisji Transportu i Turystyki dla Komisji Budżetowej w sprawie projektu budżetu 1 do budżetu ogólnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.9.2016 r. COM(2016) 578 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DZIEWIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0026/1. Poprawka. Louis Aliot w imieniu grupy ENF

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0026/1. Poprawka. Louis Aliot w imieniu grupy ENF 2.3.2016 A8-0026/1 1 roczne za rok 2014 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii Ustęp 11 11. wyraża zaniepokojenie z powodu ubytku dochodów z tytułu podatku VAT oraz szacowanych strat w poborze podatku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.6.2016 r. COM(2016) 414 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zawierające ocenę wymaganą na mocy art. 24 ust. 3 i art. 120 ust. 3 akapit trzeci

Bardziej szczegółowo

Polska popiera propozycję. Instrument powinien być uruchomiony niezwłocznie.

Polska popiera propozycję. Instrument powinien być uruchomiony niezwłocznie. 2016-04-11 13:20 MRiRW: Posiedzenie Rady Ministrów UE w Luksemburgu (komunikat) - MRiRW informuje: Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Rolnictwa Rybołówstwa minister Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA PREZENTACJA: OD 21 DO JEDNEJ WORR

PODSTAWA PRAWNA PREZENTACJA: OD 21 DO JEDNEJ WORR PIERWSZY FILAR WPR: I WSPÓLNA ORGANIZACJA RYNKÓW PRODUKTÓW ROLNYCH (WORR) WORR obejmuje środki rynkowe przewidziane w WPR. Kolejne reformy doprowadziły w 2007 r. do połączenia 21 WORR w jedną WORR dla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 16.10.2015 L 271/25 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1853 z dnia 15 października 2015 r. ustanawiające tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych KOMISJA EUROPEJSKA,

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL B8-0440/2. Poprawka. Tamás Meszerics w imieniu grupy Verts/ALE

PL Zjednoczona w różnorodności PL B8-0440/2. Poprawka. Tamás Meszerics w imieniu grupy Verts/ALE 11.4.2016 B8-0440/2 2 Ustęp 14 a (nowy) 14a. jest wstrząśnięty wynikami ogólnokrajowego badania dotyczącego dzieci ulicy, które to wyniki pokazują, że około 2500 dzieci żyje i pracuje na ulicy; jest głęboko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 2009/2167(INI) 4.1.2010 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot i zwalczania nadużyć finansowych sprawozdanie roczne

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

POPRAWKI PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski 2015/2104(INI) Projekt opinii Anna Záborská (PE564.

POPRAWKI PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski 2015/2104(INI) Projekt opinii Anna Záborská (PE564. Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Rozwoju 2015/2104(INI) 3.9.2015 POPRAWKI 1-24 Anna Záborská (PE564.990v01-00) Rola UE w ONZ jak lepiej osiągać cele polityki zagranicznej UE (2015/2104(INI)) AM\1071737.doc

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Kontroli Budżetowej 22.1.2015 2014/2085(DEC) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

DRUGI FILAR WPR: POLITYKA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

DRUGI FILAR WPR: POLITYKA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH DRUGI FILAR WPR: POLITYKA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W następstwie ostatniej reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) utrzymano dwufilarową strukturę tej polityki, natomiast rozwój obszarów wiejskich jest

Bardziej szczegółowo

Zadania WPR po 2020 r. Julian T. Krzyżanowski. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy

Zadania WPR po 2020 r. Julian T. Krzyżanowski. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy Zadania WPR po 2020 r. Julian T. Krzyżanowski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy. O czym będzie mowa Teoria reformy Wspólnej Polityki Rolnej Jakie cele/

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.6.2018 C(2018) 3316 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 7.6.2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/892 ustanawiające zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0249/13. Poprawka. Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga w imieniu grupy GUE/NGL

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0249/13. Poprawka. Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga w imieniu grupy GUE/NGL 3.7.2017 A8-0249/13 13 Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga Ustęp 1 1. przypomina, że w swojej rezolucji z dnia 15 marca 2017 r. Parlament potwierdził, iż zrównoważony wzrost gospodarczy, godne, wysokiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0337/

SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0337/ Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia A8-0337/2015 19.11.2015 SPRAWOZDANIE w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 8/2015 Unii Europejskiej na rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

Komunikat KE nt. WPR po 2020 r. Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności

Komunikat KE nt. WPR po 2020 r. Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności Komunikat KE nt. WPR po 2020 r. Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Styczeń 2017 r. Prace nad reformą WPR w MRiRW Kierunkowe stanowisko Rządu RP: Wspólna polityka

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0311/5. Poprawka. France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer w imieniu grupy ENF

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0311/5. Poprawka. France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer w imieniu grupy ENF 19.10.2017 A8-0311/5 5 Umocowanie 6 a (nowe) - uwzględniając swoje stanowisko przyjęte dnia 8 września 2015 r. w pierwszym czytaniu w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

POPRAWKI PL Zjednoczona w różnorodności PL 2010/2208(INI) Projekt opinii Norbert Glante (PE v01-00)

POPRAWKI PL Zjednoczona w różnorodności PL 2010/2208(INI) Projekt opinii Norbert Glante (PE v01-00) PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 15.12.2010 2010/2208(INI) POPRAWKI 1-12 Norbert Glante (PE452.612v01-00) Zastosowania w transporcie globalnych systemów nawigacji

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0137/65. Poprawka. Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0137/65. Poprawka. Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D 13.4.2018 A8-0137/65 65 Ustęp 152 a (nowy) 152a. zauważa, że DG REGIO podkreśliła swój wkład w osiąganie celów strategii Europa 2020 : a) tworzenie miejsc pracy, wzrost i inwestycje; b) rozwój jednolitego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 06.02.2012 2011/2222(DEC) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2010

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2014/0086(NLE) Komisji Handlu Międzynarodowego. dla Komisji Spraw Zagranicznych

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2014/0086(NLE) Komisji Handlu Międzynarodowego. dla Komisji Spraw Zagranicznych PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Handlu Międzynarodowego 2014/0086(NLE) 5.9.2014 PROJEKT OPINII Komisji Handlu Międzynarodowego dla Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej

Bardziej szczegółowo

POPRAWKI PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski 2015/2279(INI) Projekt opinii Michel Dantin (PE573.

POPRAWKI PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski 2015/2279(INI) Projekt opinii Michel Dantin (PE573. Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2015/2279(INI) 19.1.2016 POPRAWKI 1-143 Michel Dantin (PE573.109v01-00) Polityka spójności w regionach górskich UE (2015/2279(INI)) AM\1084300.doc

Bardziej szczegółowo

A8-0249/139. Julie Girling Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego COM(2013)0920 C7-0004/ /0443(COD)

A8-0249/139. Julie Girling Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego COM(2013)0920 C7-0004/ /0443(COD) 21.10.2015 A8-0249/139 139 Jens Rohde i inni Artykuł 4 ustęp 1 1. Państwa członkowskie co najmniej ograniczają swoje roczne antropogeniczne emisje dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), niemetanowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 11-12/2011

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 11-12/2011 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.2.2012 r. COM(2012) 62 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania nr 11-12/2011 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017.

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 września 207 r. (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Nr dok. Kom.: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 560/7 FIN 500 (COM(207)

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

DRUGI FILAR WPR: POLITYKA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

DRUGI FILAR WPR: POLITYKA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH DRUGI FILAR WPR: POLITYKA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Celem polityki rozwoju obszarów wiejskich UE, będącej drugim filarem wspólnej polityki rolnej (WPR), jest wspieranie obszarów wiejskich Unii i sprostanie

Bardziej szczegółowo

Priorytety Polski w zakresie wspólnej polityki rolnej po 2020 roku

Priorytety Polski w zakresie wspólnej polityki rolnej po 2020 roku Priorytety Polski w zakresie wspólnej polityki rolnej po 2020 roku Dokument przyjęty przez radę Ministrów w dniu 16 maja 2017 r. Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu w MRiRW Jak MRiRW przygotowuje się do

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w róŝnorodności PL A8-0014/1. Poprawka. Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE

PL Zjednoczona w róŝnorodności PL A8-0014/1. Poprawka. Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE 15.10.2014 A8-0014/1 1 Ustęp 27 27. zwraca uwagę, Ŝe większość cięć dokonanych przez Radę dotyczy działu 1a, zarówno w środkach na zobowiązania (- 323,5 mln EUR w stosunku do projektu budŝetu), jak i w

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY Bruksela, dnia 9.10.2009 KOM(2009)539 wersja ostateczna 2009/0152 (CNS) C7-0223/09 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI

WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Dokument z posiedzenia 11.2.2015 B8-0000/2015 WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8 000/2015 zgodnie z art. 128 ust. 5

Bardziej szczegółowo

Cel działania. Sektory objęte wsparciem. Zasięg geograficzny

Cel działania. Sektory objęte wsparciem. Zasięg geograficzny Praca z przedmiotu "Fundusze...", prowadz. L. Wicki W myśl rozporządzeń Rady Europejskiej, grupa producencka to organizacja mająca osobowość prawną, utworzona z inicjatywy producentów rolnych na zasadzie

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 1.8.2011 KOM(2011) 481 wersja ostateczna 2011/0209 (COD) C7-0218/11 PL Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.6.2016 r. COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Budżetowa 14.11.2014 2014/2181(BUD) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach na rzecz NATURA 2000

Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach na rzecz NATURA 2000 Działania PROW a Natura 2000 1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Michał Rewucki Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 na rzecz

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Opracowanie projektu ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Wspólnot Europejskich przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej wynika z konieczności wprowadzenia

Bardziej szczegółowo