CZYLI O KONKURSIE NA OBSZAR PORTU I CYPLA CZERNIAKOWSKIEGO W WARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZYLI O KONKURSIE NA OBSZAR PORTU I CYPLA CZERNIAKOWSKIEGO W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 CZYLI O KONKURSIE NA OBSZAR PORTU I CYPLA CZERNIAKOWSKIEGO W WARSZAWIE Nr 115 GRUDZIEŃ 2010 Realizując konsekwentnie ideę prezydenta Stefana Starzyńskiego zwracania miasta ku Wiśle, władze Warszawy zorganizowały konkurs urbanistyczny na najciekawszy sposób zagospodarowania terenów portu i Cypla Czerniakowskiego. Nagrodzone i wyróżnione prace będą stanowiły podstawę opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru. Uczestnicy konkursu za wiodącą funkcję do zrealizowania na tym fragmencie nabrzeża Wisły uznali szeroko pojęty sport, i to przede wszystkim sport wodny. Uzupełnieniem tej funkcji powinno być mieszkalnictwo, usługi, gastronomia i muzealnictwo. Ciekawą propozycją jest też utworzenie na wodzie muzeum Wisły. Za interesujący uznano również zamiar lokowania funkcji usługowych na jednostkach pływających. Wszystkie przedsięwzięcia będą realizowane z poszanowaniem bogatych walorów przyrodniczych, ponieważ część obszaru opracowania znajduje się w strefie chronionej Natura Organizatorzy mają nadzieję, że konkurs przyczyni się do tego, iż już niedługo warszawianie zyskają kolejne miejsce do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku, a tereny portu i Cypla Czerniakowskiego przestaną straszyć pustką i ciemnościami. Andrzej Jakubiak Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

2 Organizator Miasto Stołeczne Warszawa Miejsce i termin rozstrzygnięcia Warszawa, 3 grudnia 2010 r. Sąd konkursowy Marek Mikos p.o. dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, przewodniczący sądu konkursowego Aleksander Chylak sędzia referent Henryk Brzuchacz prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie Barbara Jezierska wojewódzki konserwator zabytków Paweł Lisicki zastępca dyrektora Biura Ochrony Środowiska Andrzej Michalski p.o. naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Dzielnicy Śródmieście Paweł Pawłowski zastępca dyrektora Biura Obsługi Inwestorów Marek Piwowarski pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Zagospodarowania Nabrzeża Wisły Janusz Radziejowski sędzia rekomendowany przez TUP Tomasz Sławiński sędzia rekomendowany przez TUP Grzegorz Stiasny sędzia rekomendowany przez SARP Piotr Szaroszyk sędzia rekomendowany przez SARP 2

3 I NAGRODA Z OPISU PRACY Idea Celem projektu jest rewitalizacja, aktywizacja i uatrakcyjnienie cennego krajobrazowo, historycznie i urbanistycznie fragmentu miasta. Za istotne uznaliśmy ewolucyjne traktowanie przestrzeni cypla oraz radykalne działania przestrzenne na obszarze buforowym, to jest pomiędzy basenem portowym i kanałem a ulicą Czerniakowską. Jednym z priorytetów na cyplu jest ograniczenie emisji hałasu. Naszą intencją było zachowanie parkowego, zielonego, bionicznego charakteru cypla oraz wytworzenie istotnej tkanki miejskiej, adekwatnej do rangi ulicy Czerniakowskiej, w zachodniej części projektowanego obszaru. Najwłaściwszym podejściem jest szukanie symbiotycznych połączeń pomiędzy cyplem i resztą miasta, między zabudową a terenami zieleni. Ściana akustyczna Ściana akustyczna jest podstawowym elementem kompozycyjnym całego kompleksu budynków od strony ulicy Czerniakowskiej. Powierzchnia akustyczna biegnie wzdłuż ulicy Czerniakowskiej, od północy i południa, i załamuje się przy moście Łazienkowskim, zapewniając ciągłą, bardzo skuteczną ochronę akustyczną oraz stanowiąc czytelną definicję formalną całego założenia urbanistycznego. Pomiędzy dwoma ścianami akustycznymi obudowującymi most Łazienkowski zaprojektowaliśmy budynek niejako podczepiony pod most. Ściana akustyczna ma przywodzić skojarzenia marynistyczne jej forma kojarzy się z żaglem wypchniętym wiatrem, z lekkością i dynamizmem, z ruchem. To wrażenie jest zarazem doskonałym dopełnieniem charakteru ulicy Czerniakowskiej, miejsca przepływu ludzi, miejsca komunikacji. Budynki za ścianą akustyczną Budynki za ścianą akustyczną są kształtowane w sposób umożliwiający wytwarzanie wyjątkowych wnętrz urbanistycznych, ciekawych przestrzeni rekreacji na świeżym powietrzu. Ich kształty są optymalizowane pod kątem proponowanych funkcji wewnętrznych. Istotne jest danie maksymalnej elastyczności od strony portu i kanału. Tutaj elewacje i formy mogłyby być kształtowane bardziej dowolnie, dając możliwość uzyskiwania odmiennego wyrazu architektonicznego poszczególnych obiektów. Obiekty w południowej części cypla łączyłyby się wspólnym, trzykondygnacyjnym garażem podziemnym oraz zielonym dachem, dostępnym przy pomocy potężnej rampy. Mogłyby z powodzeniem być budowane oddzielnie i niezależnie od siebie, na zasadzie zabudowy plombowej czy pierzejowej. Taki sposób organizacji bardzo długiego budynku doprowadziłby do jego wewnętrznych podziałów i dywersyfikacji w zależności od funkcji oraz wizji architektonicznej konkretnej plomby. Funkcje zlokalizowane w tym kompleksie to między innymi: kawiarnie, restauracje, hotel, przestrzeń ekspozycyjna i wystawiennicza, sale konferencyjne, warsztaty szkutnicze, siedziby jachtklubów, sklepy ze sprzętem nurkowym, żeglarskim, motorowodniackim, kluby fitness, spa, inne usługi sportu i rekreacji oraz biura. Wyjątkowy fragment całego założenia stanowi budynek podwieszony pod mostem. Jest on flankowany placami publicznymi, powiązanymi ze ścieżkami rowerowymi. Budynek stanowiłby specyficzny most pieszy, komunikujący ulicę Czerniakowską z terenami na cyplu. Układ komunikacyjny Podstawowy wjazd na teren cypla stanowi przebudowana i poszerzona ulica Zaruskiego. W rejonie południowym cypla, na wysokości rozwidlenia drogi oraz na wysokości parku tematycznego, projekt zakłada obniżenie skarpy do poziomu skarpy zabytkowej, wyłożonej kamieniem. Drugi istotny wjazd na teren cypla zlokalizowano na wysokości skrzyżowania ulic Czerniakowskiej i Łazienkowskiej. Układ ścieżek rowerowych został zaprojektowany zgodnie z zasadami warszawskiego systemu rowerowego. Ścieżka na terenie cypla, przebiegająca z północy na południe, stanowi element Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego. Pod mostem Łazienkowskim zlokalizowano dogodny parking dla rowerów, powiązany z przedpolem budynku podwieszonego. Skośnie ustawiony, względem brzegów kanału, nowo projektowany mostek umożliwia komunikację pieszą, rowerową oraz kołową (dotyczy pojazdów uprzywilejowanych). Komunikacja piesza w rejonie cypla realizowana jest przede wszystkim wzdłuż budynków od strony ulicy Czerniakowskiej. W rejonie nabrzeża zlokalizowano pływające promenady, umożliwiające bezpośredni kontakt z wodą oraz zapewniające dogodny dostęp do jednostek pływających cumujących wzdłuż kanału. W celu wygodnego skomunikowania rejonu cypla z terenami Agrykoli i stadionu Legii projekt zakłada stworzenie nowej kładki ponad ulicą Czerniakowską, dostosowanej do potrzeb niepełnosprawnych. Inne tereny w obrębie projektowanego obszaru Istotnym miejscem dla Cypla Czerniakowskiego, co wynika z kontekstu historycznego, jest chroniony obszar Osi Stanisławowskiej. Na tym terenie przerywamy ciągłą zabudowę ulicy Czerniakowskiej i wywijamy elewację akustyczną do wewnątrz, aby pomiędzy budynkami zorganizować plac miejski, który będzie uhonorowaniem wielkiego założenia urbanistycznego i jednocześnie bramą do cypla. System wzdłużnych fontann jest symbolicznym przedłużeniem Kanału Piaseczyńskiego w stronę zakola Wisły. Integralną i niezmiernie ważną częścią terenu objętego opracowaniem jest basen portowy oraz kanał portowy, tworzące tętniącą życiem marinę. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego W zakresie kształtowania nabrzeży portu odsłaniamy oryginalne, historyczne brukowanie ściany kanału. Cały obszar, w którym znajdują się relikty stoczni rzecznej, jest chroniony i w zamyśle projektantów, wraz z dokiem dla zabytkowych, odrestaurowanych jednostek pływających, ma stanowić atrakcyjny element mariny. Nadrzędnym celem na obszarze cypla są działania polegające na utrzymaniu obiektów kubaturowych jako drobnych struktur zatopionych w bujnej, pielęgnowanej roślinności. Starodrzew jest na tym obszarze wartością niezaprzeczalną, wymagającą najwyższej staranności tak na etapie projektowania, jak i późniejszego użytkowania. Ambicją projektantów jest animowanie zachowań, kreowanie okazji, dawanie możliwości, a dopiero w drugiej kolejności nadawanie tym aktywnościom realnych ram budynków, placów, osi, czy parków. 3

4 I NAGRODA Praca TOMCAT.ARCH.DESIGN, Piaseczno Zespół: Tomasz Olszewski, Magdalena Olszewska, Maria Jabłońska, Agata Żołnowska Praca doceniona została za odważną propozycję stworzenia ściany akustycznej wzdłuż ulicy Czerniakowskiej, zapewniającej wyizolowanie przestrzeni przeznaczonej na rekreację i wypoczynek, oraz za właściwy dla specyfiki miejsca dobór formy architektonicznej proponowanej zabudowy. Praca pozwala na zorganizowanie atrakcyjnych przestrzeni otwartych, umożliwiających różnorodne sposoby jej wykorzystania, w tym na imprezy o charakterze masowym. Trafnie wskazano na możliwość wykorzystania kubatury pod mostem. Walorem pracy jest również uszanowanie istniejącej zabudowy terenu z jednoczesnym wskazaniem możliwości rozwoju, związanych z nią funkcji sportowo-rekreacyjnych. Zwycięska praca we właściwy, zdaniem sądu konkursowego, sposób wydobywa historyczną Oś Stanisławowską.

5

6 II NAGRODA Praca Przemysław Stępień, Warszawa Zespół: Przemysław Stępień, Wojciech Chyliński, Małgorzata Grzegorzewska, Ewa Woźny Praca w harmonijny i powściągliwy sposób określa dyspozycję form architektonicznych. Sąd konkursowy docenił propozycję zróżnicowania funkcji zagospodarowania terenu oraz aktywizacji obszaru poprzez wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej. Sposób potraktowania nowej zabudowy, skupionej głównie wzdłuż ulicy Czerniakowskiej, pozwala na budowanie realnych scenariuszy inwestycyjnych.

7 II NAGRODA Praca Jakub Botwina, Warszawa Zespół: Danuta Barańska, Jakub Botwina, Elżbieta Myjak- -Sokołowska, Ewa Szadkowska, Michał Szaruga, Agata Soroka- -Brzezińska, Stanisław Rutkowski, Magdalena Smoczyńska Praca proponuje klarowne urbanistycznie rozłożenie programu funkcjonalnego dla obszaru objętego konkursem. Stosowna do miejsca, lapidarna struktura zabudowy wykorzystuje powierzchnie zieleni jako element kształtowania krajobrazu miejskiego. Zaproponowana koncepcja zabudowy podkreślona została akcentami urbanistycznymi rozlokowanymi w kluczowych dla tego terenu miejscach.

8 III NAGRODA Praca Piotr Szafranowicz, Gdańsk Zespół: Piotr Szafranowicz, Joanna Małuj, Marcin Dąbrowski, Małgorzata Iskierska, Sonia Jończak, Kamila Kosecka, Filip Welz, Michał Biernat, Rafał Więcek, Weronika Bartkowiak Praca w interesujący sposób podejmuje próbę wydobycia wartości przyrodniczych terenu przy jednoczesnym nacisku na trafne rozwiązania ekonomiczne, zakładające zróżnicowanie źródeł przychodu. Na korzyść pracy przemawia również pozostawienie dużej części terenu na działalność kulturalno- -oświatową i sportowo-rekreacyjną.

9 WYRÓŻNIENIE Praca Damian Woltyński, Stęszew Zespół: Damian Woltyński, Jakub Stroiński, Aleksandra Antkowiak, Maciej Ziarko, Dominik Banaszak, Michał Masalski Wyróżnienie przyznano za intrygującą propozycję wprowadzenia organicznej kompozycji zabudowy obszaru oraz pomysł lokalizacji obiektów kubaturowych na wodzie.

10 WYRÓŻNIENIE Praca PRACOWNIA PROJEKTOWA URBANSCAPE, Żyrardów Zespół: STUDIO KRAJOBRAZ Małgorzata Sobótka Wyróżnienie przyznano za pomysł komponowania struktur architektonicznych nad powierzchnią wody, a w szczególności za wprowadzenie uniesionych ciągów komunikacyjnych, integrujących całość obszaru.

11 WYRÓŻNIENIE Praca Wyróżnienie przyznano za harmonijną kompozycję urbanistyczną i czytelne wyznaczenie stref funkcjonalnych. KANON Grzegorz Chojnacki, Otrębusy Zespół: Anna Alberska, Małgorzata Dziendziel, Kamil Filiński, Zbigniew Kaiser, Małgorzata Kosewska, Michał Niemirski, Urszula Pielach-Gemzała, Bartosz Rozbiewski, Grzegorz Chojnacki

12 WYRÓŻNIENIE Praca Dominik Wenski, Warszawa Zespół: Łukasz Wenclewski, Katarzyna Billik, Łukasz Stępnik, Anna Jackiewicz, Karolina Matysiak Wyróżnienie przyznano za pomysł wytworzenia wnętrza urbanistycznego wokół basenu portu oraz wskazanie możliwości aktywizacji obszaru cypla poprzez powiązanie ulicy Łazienkowskiej z przystankiem tramwaju wodnego.

13 WYRÓŻNIENIE Praca Wyróżnienie przyznano za koncepcję umieszczenia muzeum Wisły na wodzie oraz wyraźną artykulację osi historycznych. Autor Izabela Niewiarowska, Warszawa

14 WYRÓŻNIENIE Praca APA MARKOWSKI ARCHITEKCI, Warszawa Zespół: Michał Poziemski, Małgorzata Dembowska, Krzysztof Moskała, Przemysław Żukowski Wyróżnienie przyznano za konsekwentne tworzenie klimatu kompozycji parkowej ze starannie zakomponowaną architekturą, eksponującą muzeum Wisły na zwieńczeniu cypla.

15 SUMMARY COMPETITION FOR THE DEVELOPMENT OF A SPATIAL DEVELOPMENT CONCEPT FOR THE CZERNIAKOWSKI PORT AND PENINSULA IN WARSAW 1st PRIZE TOMCAT.ARCH. DESIGN Piaseczno 2nd PRIZE Przemysław Stępień Warszawa 2nd PRIZE Jakub Botwina Warszawa 3rd PRIZE Piotr Szafranowicz Gdańsk HONORABLE MENTION Damian Woltyński Stęszew

16 HONORABLE MENTION PRACOWNIA PROJEKTOWA URBANSCAPE Żyrardów HONORABLE MENTION KANON Grzegorz Chojnacki Otrębusy HONORABLE MENTION Dominik Wenski Warszawa HONORABLE MENTION Izabela Niewiarowska Warszawa HONORABLE MENTION APA MARKOWSKI ARCHITEKCI Warszawa projekt graficzny Zbyszek Gonciarz tłumaczenie Ryszard E.L. Nawrocki M A G A Z Y N U R B A N I S T Y C Z N O - A R C H I T E K T O N I C Z N Y Wydaje Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy Redakcja plac Defilad 1, PKiN XIII p Warszawa, tel , fax Redaguje zespół Małgorzata Zdancewicz redaktor prowadząca, Marek Mikos konsultacja merytoryczna, Katarzyna Niekrasz, Andrzej Śwital Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania powierzonych tekstów architektura@um.warszawa.pl ISSN X

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU NIECAŁA

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU NIECAŁA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU NIECAŁA GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. Głównym założeniem projektu było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, składającej się z placu miejskiego,

Bardziej szczegółowo

I NAGRODA. Praca nr 2 otrzymała I nagrodę

I NAGRODA. Praca nr 2 otrzymała I nagrodę I NAGRODA Praca nr 2 otrzymała I nagrodę za najlepsze równoważenie wysokiej jakości przestrzeni publicznej i odpowiednich standardów zamieszkania w Śródmieściu oraz udaną próbę powiązania promenadowych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR: Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ul. Czerniakowska 71/1 lok Warszawa

ORGANIZATOR: Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ul. Czerniakowska 71/1 lok Warszawa DWUETAPOWY KONKURS REALIZACYJNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ FRAGMENTU BULWARÓW WIŚLANYCH ORGANIZATOR: Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU- CZEŚĆ OPISOWA

KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU- CZEŚĆ OPISOWA KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU- CZEŚĆ OPISOWA 1. IDEA: Ideą projektu jest przywróceniu miastu Elbląg wyspy Spichrzów, z nowym ładem przestrzennym i funkcjonalnym, oraz

Bardziej szczegółowo

PRZYZNANE NAGRODY, OPINIE O PRACACH KONKURSOWYCH

PRZYZNANE NAGRODY, OPINIE O PRACACH KONKURSOWYCH PRZYZNANE NAGRODY, OPINIE O PRACACH KONKURSOWYCH I NAGRODĘ w wysokości 66 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej

Bardziej szczegółowo

LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania

LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania 1 Bronisław K. zweryfikowany 2 Marta B. w trakcie weryfikacji 3 Kazimierz S. zweryfikowany 4 Damian L. w trakcie weryfikacji 5 Marek Ś. w trakcie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU NA MODERNIZACJ I ROZBUDOWĘ WILII NARUTOWICZA PRZY UL

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU NA MODERNIZACJ I ROZBUDOWĘ WILII NARUTOWICZA PRZY UL Warszawa 29 listopada 2018 r. INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU NA MODERNIZACJ I ROZBUDOWĘ WILII NARUTOWICZA PRZY UL. PARKOWEJ 23 W WARSZAWIE NA POTRZEBY ODDZIAŁU MUZEUM HISTORII POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS KONCEPCJI PROGRAMOWO- PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II I ZABUDOWY KWARTAŁÓW PRZYLEGŁYCH W REJONIE PLACU LOTNIKÓW I

OPIS KONCEPCJI PROGRAMOWO- PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II I ZABUDOWY KWARTAŁÓW PRZYLEGŁYCH W REJONIE PLACU LOTNIKÓW I 140104 OPIS KONCEPCJI PROGRAMOWO- PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II I ZABUDOWY KWARTAŁÓW PRZYLEGŁYCH W REJONIE PLACU LOTNIKÓW I PLACU ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W SZCZECINIE WYTYCZNE PROJEKTOWE

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 19 października 2016 r. Zespół projektowy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

12 NOWA WYSPA W ELBLĄGU KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU

12 NOWA WYSPA W ELBLĄGU KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU 8 12 NOWA WYSPA W ELBLĄGU KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU IDEA PROJEKTU PODSTAWOWYM ZAŁOŻENIEM PROJEKTU KONCEPCJI JEST ZAPROPONOWANIE TAKICH FUNKCJI,

Bardziej szczegółowo

Tematy prac inżynierskich dla studentów VI semestru kierunku Architektura Krajobrazu w semestrze letnim 2011/2012

Tematy prac inżynierskich dla studentów VI semestru kierunku Architektura Krajobrazu w semestrze letnim 2011/2012 Tematy prac inżynierskich dla studentów VI semestru kierunku Architektura Krajobrazu w semestrze letnim 2011/2012 doc. dr inż. arch. Artur Buława - Gabryszewski Tel kom: 603 185 431 1. Projekty zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu II konsultacje społeczne Poznań, 9 października 2017 r. Zespół projektowy: Adam Derc - kierownik zespołu projektowego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Warszawskiej Wisły (KWW) w dniu r.

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Warszawskiej Wisły (KWW) w dniu r. Komisja Dialogu Społecznego Komisja Warszawskiej Wisły Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Warszawskiej Wisły (KWW) w dniu 27.01.2011 r. Posiedzenie KWW odbyło się w sali konferencyjnej Centrum Komunikacji

Bardziej szczegółowo

KONKURS MIEJSKI 9/5. Zespół autorski arch. Tadeusz Michalak arch. Elżbieta Pytlarz arch. Jan Zamasz KONKURS SARP

KONKURS MIEJSKI 9/5. Zespół autorski arch. Tadeusz Michalak arch. Elżbieta Pytlarz arch. Jan Zamasz KONKURS SARP KONKURS SARP Konkurs na opracowanie koncepcji fragmentu Śródmieścia wzdłuż Trasy W-Z został przeprowadzony przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Lublinie na zlecenie Prezydenta i Zarządu

Bardziej szczegółowo

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu DYSKUSJA PUBLICZNA Projekt planu Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu Gdańsk 2017 PRZYSTĄPIENIE PROJEKT MPZP UWAGI UCHWALENIE analiza zasadności stanowisko Rady Dzielnicy w sprawie

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

Wyłoniony zwycięzca konkursu na projekt architektoniczny bazy kajakarzy i zagospodarowania Błoni nad rz. Nettą

Wyłoniony zwycięzca konkursu na projekt architektoniczny bazy kajakarzy i zagospodarowania Błoni nad rz. Nettą Wyłoniony zwycięzca konkursu na projekt architektoniczny bazy kajakarzy i zagospodarowania Błoni nad rz. Nettą Wysłane przez Anna Samel, 21/10/2016 Treść: W piątek, 21 października niezależny sąd konkursowy

Bardziej szczegółowo

Najlepsi sportowcy czekają na zgłoszenia

Najlepsi sportowcy czekają na zgłoszenia Najlepsi sportowcy czekają na zgłoszenia Do środy, 15 listopada, stowarzyszenia kultury fizycznej oraz kluby sportowe działające w Warszawie mogą nadsyłać kandydatury sportowców do udziału w XVIII Plebiscycie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.LXVI/1049/2002 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA BIAŁEJ z dnia 1 października 2002r.

UCHWAŁA NR.LXVI/1049/2002 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA BIAŁEJ z dnia 1 października 2002r. UCHWAŁA NR.LXVI/1049/2002 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA BIAŁEJ z dnia 1 października 2002r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE USŁUG ZDROWIA I USŁUG NIE KOLIDUJĄCYCH Z FUNKCJĄ

Bardziej szczegółowo

Gdańsk. konkurs. koncepcje

Gdańsk. konkurs. koncepcje Gdańsk konkurs koncepcje GDAŃSK Pomysł na plac Pomysł na nieco senny i trochę zapomniany Plac Wałowy w Gdańsku to kolejny z projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Bram Kraju przez AMS i władze

Bardziej szczegółowo

OPIS KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH KOZŁOWEJ GÓRZE W REJONIE ULIC ZAMKOWEJ I

OPIS KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH KOZŁOWEJ GÓRZE W REJONIE ULIC ZAMKOWEJ I OPIS KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH KOZŁOWEJ GÓRZE W REJONIE ULIC ZAMKOWEJ I TARNOGÓRSKIEJ 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 POŁOŻENIE 3 ANALIZA

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN - OBSZARY O ZWARTEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ

SZCZECIN - OBSZARY O ZWARTEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ SZCZECIN - OBSZARY O ZWARTEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ MAPA ROZKŁADU MIEJSC PRACY WARSZTATY URBANISTYCZNE UNIA METROPOLII POLSKICH / TUP WARSZAWA 4/5 lipca 2016 r. SZCZECIN STRUKTURA ADMINISTRACYJNA:

Bardziej szczegółowo

Praca uzyskała 80 punktów;

Praca uzyskała 80 punktów; Informacja o wynikach rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej zadaszenia i aranżacji przestrzeni dziedzińca-lapidarium w Muzeum Warszawy położonego pomiędzy zabytkowymi kamienicami

Bardziej szczegółowo

Cieszyn, Październik 2006 r.

Cieszyn, Październik 2006 r. Cieszyn, Październik 2006 r. Struktura finansowania projektu : Całkowity koszt projektu 208 tys. złotych Dofinansowanie z EFRR 156 tys. złotych (75%) Budżet miasta Cieszyn 52 tys. złotych (25%) Cele projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE KONKURS SARP NR 977

OGŁOSZENIE KONKURS SARP NR 977 ! Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Onkologii Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu OGŁOSZENIE o konkursie na opracowanie

Bardziej szczegółowo

KONKURS MIEJSKI 9/3 KONKURS SARP

KONKURS MIEJSKI 9/3 KONKURS SARP KONKURS SARP Konkurs na opracowanie koncepcji fragmentu Śródmieścia wzdłuż Trasy W-Z został przeprowadzony przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Lublinie na zlecenie Prezydenta i Zarządu

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Laureaci z poszczególnych dni: Stella Sz. Janina B. Ewa G. Przemysław S. Martyna K. Jarosław P. Rafał P. Renata N Michał K.

Laureaci z poszczególnych dni: Stella Sz. Janina B. Ewa G. Przemysław S. Martyna K. Jarosław P. Rafał P. Renata N Michał K. Laureaci z poszczególnych dni: 16-02-2018 Stella Sz. Janina B. Ewa G. Przemysław S. Martyna K. Jarosław P. Rafał P. Renata N. 17-02-2018 Michał K. Elżbieta J. Grzegorz P. Agata Sz. Krzysztof K. Karina

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r.

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 15.09.2016 r. Zespół projektowy: Katarzyna Derda projektant prowadzący Hanna

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE WARSZTATOWE GDAŃSKI STANDARD ULICY MIEJSKIEJ

SPOTKANIE WARSZTATOWE GDAŃSKI STANDARD ULICY MIEJSKIEJ SPOTKANIE WARSZTATOWE GDAŃSKI STANDARD ULICY MIEJSKIEJ Gdańsk, 24.01.2018r. 1. Skrzyżowania o dużej zajętości terenu 2. Przekrój z trzema jezdniami i tramwajem 3. Brak pełnych relacji skrętnych na skrzyżowaniach

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI 1. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Nawrot 3/5 w Łodzi 2. Adres obiektu: Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj]

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj] 5. DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5 POWIERZCHNIA: NAZWA: 143.50 ha DĘBNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności osiedla Dębniki

Bardziej szczegółowo

- KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA

- KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 12: - KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA NAZWA INWESTYCJI: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY WRAZ Z WYODRĘBNIONĄ CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ ORAZ PODZIEMNYM GARAŻEM WIELOSTANOWISKOWYM ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza przestrzenne

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza przestrzenne 30. MYŚLIWSKA-BAGRY JEDNOSTKA: 30 POWIERZCHNIA: NAZWA: 425.36 ha MYŚLIWSKA - BAGRY KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, a także jednorodzinna, w rejonie

Bardziej szczegółowo

STARY PROKOCIM JEDNOSTKA: 31

STARY PROKOCIM JEDNOSTKA: 31 31. STARY PROKOCIM JEDNOSTKA: 31 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.19 ha STARY PROKOCIM KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna do utrzymania, przekształceń

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

PROTOKÓŁ. I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. KREUJE Wiceprezydent Miasta Łodzi PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi

Bardziej szczegółowo

połączenie obszaru Wyspy z rzeką główną przestrzenią publiczną,

połączenie obszaru Wyspy z rzeką główną przestrzenią publiczną, GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE połączenie obszaru Wyspy z rzeką główną przestrzenią publiczną, wytworzenie przestrzeni publicznych w oparciu o historyczne siatki urbanistyczne, aktywizacja obszaru przez

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 23 marca 2017 r. Zespół projektowy: Adam Derc - kierownik

Bardziej szczegółowo

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z dofinansowaniem z funduszy unijnych. Dzięki umiejętnemu

Bardziej szczegółowo

z zakresu: architektury i urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej, transportu i infrastruktury, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury,

z zakresu: architektury i urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej, transportu i infrastruktury, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury, z zakresu: architektury i urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej, transportu i infrastruktury, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury, ekonomii, administracji i prawa. byli CZŁONKOWIE ZACHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Nr rezerwacji Imię AUTOKAR NR Monika 362 Jakub 362 Katarzyna 362 Krzysztof 363 Robert 363 Anna 363 Wojciech 363 Joanna 522 Andrzej 522

Nr rezerwacji Imię AUTOKAR NR Monika 362 Jakub 362 Katarzyna 362 Krzysztof 363 Robert 363 Anna 363 Wojciech 363 Joanna 522 Andrzej 522 Nr rezerwacji Imię AUTOKAR NR 1 362 Monika 362 Jakub 362 Katarzyna 362 Krzysztof 363 Robert 363 Anna 363 Wojciech 363 Joanna 522 Andrzej 522 Agnieszka 924 Aleksandra 924 Anna 924 Alicja 924 Adam 924 Dorota

Bardziej szczegółowo

Wyniki konkursu architektonicznego na kładkę pieszo-rowerową nad rz. Nettą w Augustowie

Wyniki konkursu architektonicznego na kładkę pieszo-rowerową nad rz. Nettą w Augustowie Wyniki konkursu architektonicznego na kładkę pieszo-rowerową nad rz. Nettą w Augustowie Wysłane przez Anna Samel, 26/08/2016 Treść: Władze Augustowa po raz pierwszy w historii miasta zorganizowały konkursy

Bardziej szczegółowo

Wrzeszcz Dolny rejon ulic Hallera i Grudziądzkiej w mieście Gdańsku (nr 0714)

Wrzeszcz Dolny rejon ulic Hallera i Grudziądzkiej w mieście Gdańsku (nr 0714) Projekt mpzp Wrzeszcz Dolny rejon ulic Hallera i Grudziądzkiej w mieście Gdańsku (nr 0714) PRZYMORZE WIELKIE BRZEŹNO U I DN 502m T N E P Z E R 297m I L B U P I J US 240m A J AC Z K S ETC DY 1 W J -UMOŻLIWIENIE

Bardziej szczegółowo

Władze Naczelne SARP kadencji

Władze Naczelne SARP kadencji Informacje Prezydium (SARP Biuro ZG SARP) Władze Naczelne SARP kadencji 2015-2019 ZARZĄD GŁÓWNY SARP, kadencji 2015-2019 kol. Mariusz Ścisło, Warszawa Prezes SARP kol. Jerzy Grochulski, Warszawa Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Wizja zagospodarowania

Wizja zagospodarowania Wizja zagospodarowania r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Janus projektowy: Katarzyna Derda kierownik Z2 koordynator komunikacji i infrastruktury Brodnicki projektant Dariusz Marcinek projektant

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Szelągowskiej i Wilczak w Poznaniu

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Szelągowskiej i Wilczak w Poznaniu Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Szelągowskiej i Wilczak w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 1 czerwca 2017 r. Zespół projektowy pod kierownictwem: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy Mieleszyńskiej w Poznaniu

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy Mieleszyńskiej w Poznaniu Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy Mieleszyńskiej w Poznaniu II konsultacje społeczne Poznań, 24 kwietnia 2018 r. Zespół projektowy: Adam Kijowski kierownik zespołu projektowego

Bardziej szczegółowo

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. Ryc. 1 Mapa satelitarna z granicami działek

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. Ryc. 1 Mapa satelitarna z granicami działek I OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Modernizacji traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie 1. Przedmiot i zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

Projekt nagrodzono za interesującą propozycję spójnego, wielobryłowego zespołu zabudowy scalającej urbanistycznie nowoprojektowany zespół z

Projekt nagrodzono za interesującą propozycję spójnego, wielobryłowego zespołu zabudowy scalającej urbanistycznie nowoprojektowany zespół z Ocena Prac - Etap II Praca nr 1. I NAGRODA Nagrodę przyznano za zdecydowane przeprowadzenie syntetycznej i klarownej. koncepcji przestrzenno-funkcjonalnej zespołu, dobrze wpisującego się w urbanistykę

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU

ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU Krystyna Guranowska-Gruszecka ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU Warszawa, lipiec 2013 Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Spis treści STRESZCZENIE... 11 SUMMARY... 15 WPROWADZENIE... 19 CZĘŚĆ I EWOLUCJA

Bardziej szczegółowo

Projekt mpzp W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu

Projekt mpzp W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu Projekt mpzp W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu Uchwała nr XXXIV/566/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 6 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

10. OLSZA JEDNOSTKA: 10

10. OLSZA JEDNOSTKA: 10 10. OLSZA JEDNOSTKA: 10 POWIERZCHNIA: NAZWA: 139.39 ha OLSZA KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa osiedla Oficerskiego do utrzymania i uzupełnienia, z możliwością

Bardziej szczegółowo

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu Jasień - rejon Potoku Siedlickiego w mieście Gdańsku

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu Jasień - rejon Potoku Siedlickiego w mieście Gdańsku DYSKUSJA PUBLICZNA Projekt planu Jasień - rejon Potoku Siedlickiego w mieście Gdańsku Gdańsk 06.07.2017 PRZYSTĄPIENIE PROJEKT MPZP UWAGI UCHWALENIE analiza zasadności stanowisko Rady Dzielnicy w sprawie

Bardziej szczegółowo

I Konsultacje społeczne

I Konsultacje społeczne Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedle Bolesława Chrobrego część północna w Poznaniu I Konsultacje społeczne Poznań, 22 marca 2017 r. Zespół projektowy pod kierownictwem: mgr

Bardziej szczegółowo

LISTA LAUREATÓW Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M.

LISTA LAUREATÓW Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. LISTA LAUREATÓW Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T. Ilona K. Milena G. Zdzisław K. Sandra

Bardziej szczegółowo

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Inwestycja Funkcja obiektu Lokalizacja Inwestor Projektant Nowa Marina Gdynia Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Biuro

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 894/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16.10.2006r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu - Miejska Jednostka Organizacyjna

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu - Miejska Jednostka Organizacyjna Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu - Miejska Jednostka Organizacyjna ZESPÓŁ SPECJALISTÓW z zakresu: architektury i urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej, transportu i infrastruktury,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/325/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2004 r.,

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/325/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2004 r., Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/325/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2004 r., ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zagospodarowania Placu Waryńskiego efekty warsztatów

Koncepcje zagospodarowania Placu Waryńskiego efekty warsztatów Koncepcje zagospodarowania Placu Waryńskiego efekty warsztatów Warianty zagospodarowania Placu Waryńskiego po po I I warsztatach Wariant Wariant I I (grupa (grupa 2,3,5) 2,3,5) Wariant Wariant II II (grupa

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Zamość ul. Bydgoska 41, 89-200 Szubin tel. +48 517 419 995 e-mail: biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl www.bydgoskidomaukcyjny.pl OFERTA INWESTYCYJNA - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 10 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII-230/2012 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU. z dnia 16 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 10 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII-230/2012 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU. z dnia 16 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 10 lipca 2012 r. Poz. 2357 UCHWAŁA NR XVIII-230/2012 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu Poznań, 25 stycznia 2018 r. Zespół projektowy: Katarzyna Derda projektant prowadzący Dagmara Deja Piotr Danielak

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE ŚRÓDMIEJSKIM

PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE ŚRÓDMIEJSKIM IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE ŚRÓDMIEJSKIM JOLANTA LATAŁA Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Urząd m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska

Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska Współpraca z samorządem województwa, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i gminami w zakresie ochrony i zachowania obiektów i obszarów zabytkowych

Bardziej szczegółowo

Miasto Śrem.

Miasto Śrem. http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/3094-miasto-srem Miasto Śrem URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE Plac 20 Października 1 63-100 ŚREM woj. Wielkopolskie tel.: +48 61 28 35 225 infolinia

Bardziej szczegółowo

KAT. I (PARKING Z USŁUGAMI)- I NAGRODA MAJA WROŃSKA, PRZEMYSŁAW SOBIECKI

KAT. I (PARKING Z USŁUGAMI)- I NAGRODA MAJA WROŃSKA, PRZEMYSŁAW SOBIECKI 1/28 nagrodzone w konkursie 07.09.2018 16:48 Aleksandra Hac / BRPiNM kategoria: Miasto Konkurs architektoniczn Parking w kamienicy to kontynuacja serii konkursów architektonicznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

ETAPY z inicjatywy miasta:

ETAPY z inicjatywy miasta: ETAPY z inicjatywy miasta: 1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania projektu planu przez Radę Miasta Poznania 2. I KONSULTACJE SPOŁECZNE 3. Zbieranie wniosków do projektu planu 7.01.2019 - przez

Bardziej szczegółowo

Zadanie publiczne, Zainwestuj swój czas i stwórz projekt dla pokoleo! jest finansowane ze środków Gminy Lublin

Zadanie publiczne, Zainwestuj swój czas i stwórz projekt dla pokoleo! jest finansowane ze środków Gminy Lublin Zadanie publiczne, Zainwestuj swój czas i stwórz projekt dla pokoleo! jest finansowane ze środków Gminy Lublin WIZJA ZIELONEGO BUDŻETU NA ROK 2018 (z perspektywy panelu ekspertów) dr inż. Jan Kamiński

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I DOKUMENTY - DECYZJA O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY BUDOWLANEJ ARCHITEKTÓW - DECYZJA O

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOM VII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOM VII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOM VII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN OGRANICZONY ULICAMI STRUGA, ZBROWSKIEGO, 11-GO LISTOPADA I JORDANA W

Bardziej szczegółowo

Wstępna koncepcja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki. Konsultacje społeczne czerwiec 2014

Wstępna koncepcja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki. Konsultacje społeczne czerwiec 2014 Wstępna koncepcja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki Konsultacje społeczne czerwiec 2014 CELE SPORZĄDZANIA ZMIANY STUDIUM dostosowanie zapisów Studium

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja. Powierzchnia ok. 0,66 ha

Lokalizacja. Powierzchnia ok. 0,66 ha Lokalizacja Powierzchnia ok. 0,66 ha Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Akt prawa miejscowego Procedura sporządzania planu: na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

Bardziej szczegółowo

1. Główne założenia kompozycji urbanistycznej centrum:

1. Główne założenia kompozycji urbanistycznej centrum: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU 1. Główne założenia kompozycji urbanistycznej centrum: Uporządkowanie struktury Wyspy Spichrzów i nadanie jej

Bardziej szczegółowo

Krajobraz Rudniańskiego Parku Krajobrazowego: Podsumowanie inwentaryzacji Zagrożenia Działania ochronne

Krajobraz Rudniańskiego Parku Krajobrazowego: Podsumowanie inwentaryzacji Zagrożenia Działania ochronne Krajobraz Rudniańskiego Parku Krajobrazowego: Podsumowanie inwentaryzacji Zagrożenia Działania ochronne Agnieszka Dubiel Wyniki inwentaryzacji 20 punktów widokowych Punkty z najwyższą oceną: Wielka Góra

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI I FORM FUNKCJONOWANIA TERENU OSIEDLA JAZDÓW: SPOTKANIA GRUPY WSPÓLNEJ

KONSULTACJE W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI I FORM FUNKCJONOWANIA TERENU OSIEDLA JAZDÓW: SPOTKANIA GRUPY WSPÓLNEJ KONSULTACJE W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI I FORM FUNKCJONOWANIA TERENU OSIEDLA JAZDÓW: SPOTKANIA GRUPY WSPÓLNEJ Podsumowanie pierwszego z pięciu spotkań grupy, 8.09.2014 r., godz. 17:30-23:00, Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXXXII/2743/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 października 2006 roku

Uchwała Nr LXXXII/2743/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 października 2006 roku Uchwała Nr LXXXII/2743/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Praga

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU I ZARZĄDZANIA TERENAMI ZIELENI DLA WILANOWA DLACZEGO WARTO?

STRATEGIA ROZWOJU I ZARZĄDZANIA TERENAMI ZIELENI DLA WILANOWA DLACZEGO WARTO? STRATEGIA ROZWOJU I ZARZĄDZANIA TERENAMI ZIELENI DLA WILANOWA DLACZEGO WARTO? Miasteczko Wilanów, Warszawa Lokalizacja: Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy Powierzchnia terenu opracowania: 169 ha, w tym >20

Bardziej szczegółowo

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu Wrzeszcz Górny rejon alei Zwycięstwa i ulicy Konarskiego w mieście Gdańsku

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu Wrzeszcz Górny rejon alei Zwycięstwa i ulicy Konarskiego w mieście Gdańsku DYSKUSJA PUBLICZNA Projekt planu Wrzeszcz Górny rejon alei Zwycięstwa i ulicy Konarskiego w mieście Gdańsku Gdańsk 2017 PRZYSTĄPIENIE PROJEKT MPZP UWAGI UCHWALENIE analiza zasadności stanowisko Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu MPZP Strzyża strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w mieście Gdańsku

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu MPZP Strzyża strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w mieście Gdańsku DYSKUSJA PUBLICZNA Projekt planu MPZP Strzyża strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w mieście Gdańsku Gdańsk 2017 PRZYSTĄPIENIE analiza zasadności stanowisko Rady Dzielnicy w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park im. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park im. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park im. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 10 maja 2018 r. Zespół projektowy pod kierownictwem:

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PORZĄDKOWANIA MIEJSKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

ZAGADNIENIA PORZĄDKOWANIA MIEJSKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Budownictwo 18 Nina Sołkiewicz-Kos, Malwina Tubielewicz-Michalczuk ZAGADNIENIA PORZĄDKOWANIA MIEJSKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Wprowadzenie Przedmiotem pracy jest analiza przestrzeni miejskiej Gminy Kłomnice

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DRAWSKO POMORSKIE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DRAWSKO POMORSKIE BURMISTRZ MIASTA I GMINY W DRAWSKU POMORSKIM STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DRAWSKO POMORSKIE -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR VIII/59/2003 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Hetmańskiej i Góreckiej w Poznaniu I konsultacje społeczne

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Hetmańskiej i Góreckiej w Poznaniu I konsultacje społeczne Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Hetmańskiej i Góreckiej w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 16 maja 2018 r. Zespół projektowy: Marcin Piernikowski zastępca kierownika

Bardziej szczegółowo

Wybrano projekt centrum sąsiedzkiego na Witominie

Wybrano projekt centrum sąsiedzkiego na Witominie Wybrano projekt centrum sąsiedzkiego na Witominie Otwarte, przyjazne i doskonale wkomponowane w przestrzeń dzielnicy takie będzie centrum sąsiedzkie na Witominie-Radiostacji. Znamy już wyniki konkursu

Bardziej szczegółowo

DYSKUSJA PUBLICZNA. projekt planu Oliwa Górna w rejonie ulicy Bażyńskiego 1a w mieście Gdańsku

DYSKUSJA PUBLICZNA. projekt planu Oliwa Górna w rejonie ulicy Bażyńskiego 1a w mieście Gdańsku DYSKUSJA PUBLICZNA projekt planu Oliwa Górna w rejonie ulicy Bażyńskiego 1a w mieście Gdańsku Gdańsk, 3-12-2018 PRZYSTĄPIENIE PROJEKT MPZP UWAGI UCHWALENIE analiza zasadności stanowisko Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

CL WILANÓW PARK PRZY OSI KRÓLEWSKIEJ

CL WILANÓW PARK PRZY OSI KRÓLEWSKIEJ Rekomendacje OW SARP Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 20.09.2017 r. CL WILANÓW PARK PRZY OSI KRÓLEWSKIEJ Obszar rekomendowany do objęcia pracami w ramach ukształtowania Centrum Lokalnego wraz

Bardziej szczegółowo

SESJA KÓŁ NAUKOWYCH WBiA

SESJA KÓŁ NAUKOWYCH WBiA SESJA KÓŁ NAUKOWYCH WBiA 08.06.2017 STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE CITY DESIGN POWSTAŁO W GRUDNIU 2015R. PRZEWODNICZĄCY INŻ. ARCH. DOMINIKA CINCIRUK OPIEKUN KOŁA MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA KRASOWSKA STUDENCKIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/156/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr XI/156/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. Uchwała Nr XI/156/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/971/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/971/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 11796 UCHWAŁA NR XXXVIII/971/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

G D A Ń S K I E P R Z E S T R Z E N I E L O K A L N E STARE PRZEDMIEŚCIE I DOLNE MIASTO

G D A Ń S K I E P R Z E S T R Z E N I E L O K A L N E STARE PRZEDMIEŚCIE I DOLNE MIASTO G D A Ń S K I E P R Z E S T R Z E N I E L O K A L N E STARE PRZEDMIEŚCIE I DOLNE MIASTO REJON ULICY KOCURKI REJON PLACU WAŁOWEGO REJON STAREJ ZAJEZDNI REJON ULICY DOLNEJ PODZIAŁ TERENU PRZYJĘTY NA POTRZEBY

Bardziej szczegółowo

Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T.

Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T. Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T. Ilona K. Milena G. Zdzisław K. Sandra M. Daniel S. Elżbieta

Bardziej szczegółowo