Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXXIII. Część I. Rozwód i separacja w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXXIII. Część I. Rozwód i separacja w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym"

Transkrypt

1 Wykaz skrótów.... Wykaz literatury.... XIX XXV Przedmowa.... XXXIII Część I. Rozwód i separacja w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 788 ze zm.)... 3 Dział IV. Ustanie małżeństwa... 3 Art Dział V. Separacja Art B. Część opisowa Rozdział 1. Przesłanki rozwodu Uwagi ogólne Standard konstytucyjny Rozkład pożycia Zupełny rozkład pożycia Trwały rozkład pożycia Ciężar dowodu, działania sądu z urzędu Negatywne przesłanki rozwodu Dobro dziecka Zasady współżycia społecznego Żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego Rozdział 2. Przyczyny rozwodu Uwagi ogólne Zdrada małżeńska Agresja Relacje z rodziną Nieróbstwo Lekceważący stosunek do instytucji małżeństwa Różnica światopoglądów i charakterów Choroba psychiczna Bezpłodność Przeszłość małżonka Opuszczenie małżonka Nielojalność wobec małżonka Zmiana religii Inne przyczyny V

2 VI Rozdział 3. Wina rozkładu pożycia małżeńskiego Pojęcie winy Wina przed rozkładem pożycia Wina po rozkładzie pożycia Retorsje Przebaczenie Orzekanie o winie Uwagi ogólne Wina wyłączna Zaniechanie orzekania o winie Uzupełnienie wyroku Postępowanie apelacyjne Rozdział 4. Kognicja sądu Uwagi ogólne Zasada integralności wyroku Integralność wyroku na tle rozstrzygnięć nieobligatoryjnych Integralność wyroku na tle rozstrzygnięć obligatoryjnych Opłaty od żądań dodatkowych Skarga kasacyjna a integralność wyroku Władza rodzicielska Określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej Władza rodzicielska obojga rodziców Powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców Wybór rodzica Nakaz wydania dziecka Istota rozstrzygnięcia o ograniczeniu władzy rodzicielskiej Powierzenie władzy a zarząd majątkiem Określenie uprawnień i obowiązków Rodzina zastępcza Kontakty z dzieckiem Uwagi ogólne Postacie kontaktów z dzieckiem Zasady uregulowania sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem Prymat woli rodziców Dobro dziecka Rozsądne życzenia dziecka Odpowiednie stosowanie Ograniczenie utrzymywania kontaktów rodziców z dzieckiem Zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem Zobowiązanie rodziców Zabezpieczenie wykonania orzeczenia Egzekucja kontaktów Alimenty na małoletnie dzieci Rozstrzygnięcia o wspólnym mieszkaniu Uwagi ogólne Ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania.. 124

3 6.3. Eksmisja Definitywne rozstrzygnięcia o wspólnym mieszkaniu Uwagi ogólne Podział wspólnego mieszkania Przyznanie mieszkania jednemu z małżonków Podział majątku Dochodzenie alimentów między małżonkami w procesie o rozwód Rozdział 5. Separacja Uwagi ogólne Podobieństwa rozwodu i separacji Różnice między rozwodem a separacją Separacja na zgodny wniosek Uwagi ogólne Przesłanki uwzględnienia wniosku Zbieg żądań rozwodu i separacji Skutki separacji Uwagi ogólne Skutki jak przy rozwodzie Skutki zachowujące elementy małżeństwa Skutki ze względu na zasady słuszności Zniesienie separacji Część II. Przebieg spraw o rozwód lub o separację A. Komentarz tezowy Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101) Tytuł VII. Postępowania odrębne Dział I. Postępowanie w sprawach małżeńskich Rozdział 1. Przepisy ogólne Art Rozdział 2. Sprawy o rozwód lub o separację Art B. Część opisowa Rozdział 1. Właściwość oraz skład sądu Właściwość rzeczowa Właściwość miejscowa Właściwość miejscowa w sprawach o rozwód lub o separację na żądanie jednego z małżonków Właściwość miejscowa w sprawach o separację na zgodny wniosek małżonków Przekazanie sprawy sądowi właściwemu Skład sądu Rozdział 2. Tryb postępowania Uwagi wprowadzające Postępowanie w sprawach o rozwód lub o separację na żądanie jednego z małżonków jako postępowanie odrębne VII

4 VIII 3. Strony postępowania Legitymacja czynna Udział prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu Interwencja uboczna Pełnomocnictwo w sprawach o rozwód lub o separację Rozdział 3. Wszczęcie postępowania Pismo wszczynające postępowanie Pozew o rozwód lub o separację (sporną) Wniosek o separację niesporną Opłata od pisma wszczynającego postępowanie Zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu Tryb uzupełniania braków formalnych Skutki wniesienia i doręczenia pozwu Kumulacja roszczeń Zmiana powództwa Cofnięcie pozwu i wniosku Cofnięcie pozwu Cofnięcie wniosku o separację niesporną Niedopuszczalność powództwa wzajemnego o rozwód lub o separację Rozdział 4. Rozprawa Wyłączenie jawności w sprawach o rozwód lub o separację Niestawiennictwo stron i jego konsekwencje Niestawiennictwo powoda Niestawiennictwo pozwanego Grzywna za nieusprawiedliwione niestawiennictwo Informacyjne przesłuchanie stron i wysłuchanie małoletniego Informacyjne przesłuchanie stron Wysłuchanie małoletniego Protokół rozprawy Rozdział 5. Mediacja w postępowaniu o orzeczenie rozwodu lub separacji Poprzednie uregulowania Warunki dopuszczalności Przedmiot mediacji Osoba mediatora Postępowanie mediacyjne Wszczęcie postępowania Przebieg postępowania Rozstrzygnięcia sądu związane z mediacją Rozdział 6. Zawieszenie i umorzenie postępowania Zawieszenie postępowania na podstawie art. 440 KPC Przesłanki zawieszenia Skład sądu i wymogi formalne Zawieszenie postępowania z innych przyczyn

5 3. Umorzenie zawieszonego postępowania Umorzenie postępowania w razie śmierci jednego z małżonków Obligatoryjność umorzenia Zakaz kontynuowania postępowania z udziałem następców prawnych Rozdział 7. Postępowanie dowodowe Uwagi wprowadzające Obligatoryjność postępowania dowodowego Cel postępowania dowodowego Środki dowodowe Wywiad środowiskowy Świadkowie Niemożność bycia świadkiem Prawo do odmowy zeznań Dokumenty Dokumenty urzędowe Dokumenty prywatne Opinie Opinia biegłego Opinia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno- -Konsultacyjnego Inne środki dowodowe Przesłuchanie stron Obligatoryjność dowodu z przesłuchania stron Ograniczenie postępowania dowodowego Rozdział 8. Zasada wyłączności postępowania o rozwód lub o separację Uwagi wprowadzające Roszczenia alimentacyjne w sprawie o rozwód lub o separację Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych na wypadek orzeczenia rozwodu lub separacji Zasądzenie alimentów Zbieg postępowania o rozwód lub o separację z innymi postępowaniami Niedopuszczalność odrębnego postępowania w sprawach o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty Uwagi ogólne Zbieg postępowania o rozwód lub o separację z postępowaniem o zaspokojenie potrzeb rodziny i alimenty Niedopuszczalność odrębnego postępowania dotyczącego władzy rodzicielskiej i kontaktów Uwagi ogólne Zbieg postępowania o rozwód lub o separację z postępowaniem dotyczącym władzy rodzicielskiej i kontaktów IX

6 X Rozdział 9. Postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód lub o separację Cel postępowania Przebieg postępowania Wszczęcie postępowania Właściwość i skład sądu Orzekanie w przedmiocie zabezpieczenia Sposoby zabezpieczenia w sprawach o alimenty Inne wypadki zabezpieczenia Zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych (art. 755 KPC) Uwagi ogólne Zabezpieczenie nowacyjne i zawieszenie postępowania egzekucyjnego Uregulowanie sposobu roztaczania pieczy Doręczenie postanowienia Sposób zabezpieczenia roszczeń przewidziany w art. 756 KPC Rozdział 10. Wyrokowanie Uwagi wprowadzające Wydanie wyroku Zamknięcie rozprawy Zasada związania sądu żądaniem i zasada bezpośredniości Zasada związania sądu żądaniem Zasada bezpośredniości Narada nad wyrokiem i ogłoszenie wyroku Narada nad wyrokiem Ogłoszenie wyroku Pisemne uzasadnienie wyroku Przesłanki sporządzenia uzasadnienia wyroku Wymogi co do treści uzasadnienia wyroku Termin sporządzenia uzasadnienia Podpisanie uzasadnienia i jego doręczenie Zasada związania sądu wyrokiem Wyrok zaoczny Przesłanki wydania wyroku zaocznego Przesłanki pozytywne Przesłanki negatywne Wyrok zaoczny w sprawach o rozwód lub o separację Uzasadnienie i doręczenie wyroku zaocznego Uchylenie wyroku zaocznego z urzędu Sprzeciw od wyroku zaocznego Termin do wniesienia sprzeciwu i wymogi formalne sprzeciwu Skutki wniesienia sprzeciwu Rektyfikacja wyroku Sprostowanie wyroku Uzupełnienie wyroku Wykładnia wyroku

7 Rozdział 11. Postępowanie odwoławcze w sprawach o rozwód lub o separację Apelacja jako odwoławczy środek dewolutywny Dopuszczalność apelacji Wymogi formalne apelacji i termin do jej wniesienia Wymogi formalne Opłata od apelacji Termin do wniesienia apelacji Zakres rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy Zakaz reformationis in peius Orzeczenia sądu II instancji Wyrok oddalający apelację Wyrok reformatoryjny Orzeczenie kasatoryjne Uzasadnianie orzeczeń kończących postępowanie odwoławcze Część III. Skutki rozwodu Rozdział 1. Procesowe skutki rozwodu Rozszerzona skuteczność wyroku Powaga rzeczy osądzonej (res iudicata) Powaga rzeczy osądzonej wyroku uwzględniającego powództwo Powaga rzeczy osądzonej wyroku oddalającego powództwo Możliwość wniesienia nadzwyczajnych środków zaskarżenia Niedopuszczalność skargi kasacyjnej Skarga o wznowienie postępowania Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Koszty postępowania w wyroku rozwodowym Zasady orzekania o kosztach Znaczenie rozstrzygnięcia co do kwestii winy i żądania rozwodu dla orzeczenia o kosztach Koszty od pozostałych roszczeń Rozdział 2. Skutki rozwodu ze względu na ustrój majątkowy Ustanie ustawowej wspólności majątkowej Przekształcenie wspólności we współwłasność Udziały w majątku Wyrok orzekający rozwód jako podstawa wpisu w księdze wieczystej Uchylenie zakazów Dochodzenie wierzytelności Ustanie wspólności a odpowiedzialność małżonków za zobowiązania Wpływ rozwodu na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego XI

8 XII 2. Ustanie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków Uwagi ogólne Podział dorobków Zmniejszenie obowiązku Legitymacja procesowa Rozdział 3. Skutki rozwodu ze względu na winę Obowiązek alimentacyjny byłych małżonków Uwagi ogólne Konstytucyjny wymiar obowiązku Kontynuacja obowiązku Zwykły obowiązek alimentacyjny Odmowa pomocy społecznej Obowiązek rozszerzony Uwagi ogólne Pogorszenie sytuacji Swoboda sędziowska Niezawinione przyczynienie się do rozkładu pożycia Zgodność z Konstytucją RP Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego Przedłużenie obowiązku Uwagi ogólne Wyjątkowe okoliczności Okres przedłużenia Odesłanie do obowiązku alimentacyjnego między krewnymi Wyłączenie małżonka od dziedziczenia Prawo byłego małżonka do renty rodzinnej Rozdział 4. Niemajątkowe skutki rozwodu Rozwód a rozwiązanie przysposobienia Powrót do poprzedniego nazwiska Wpływ rozwodu na domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki Część IV. Ustanie małżeństwa w stosunkach transgranicznych jurysdykcja sądu i uznawanie orzeczeń zagranicznych A. Komentarz tezowy Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1347/2000 (Dz.Urz. UE L 338/2003, s. 1, wyd. spec. Dz.Urz. UE rozdz. 19, t. 6, s. 243) Rozdział I. Zakres stosowania i definicje Art Rozdział II. Jurysdykcja Art Art

9 Rozdział III. Uznawanie i wykonywanie Art Art Art Art Art Rozdział IV. (pominięty) Rozdział V. Stosunek do innych regulacji prawnych Art Rozdział VI. Przepisy przejściowe Art Rozdział VII. Przepisy końcowe Art Art Art Art B. Część opisowa Rozdział 1. Jurysdykcja Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1347/ Zakres stosowania rozporządzenia Zakres przedmiotowy A. Pojęcie małżeństwo B. Zakres stosowania norm jurysdykcyjnych i dotyczących uznawania orzeczeń w sprawach małżeńskich Zakres podmiotowy Zakres czasowy Podstawy jurysdykcji w sprawach małżeńskich Zwykły pobyt Obywatelstwo Pojęcie domicile Wyłączny charakter jurysdykcji na podstawie art. 3 5 rozporządzenia Pozostałe jurysdykcje ustalanie jurysdykcji na podstawie prawa krajowego Badanie jurysdykcji przez sąd orzekający Zawisłość sprawy i postępowania zależne Umowy dwustronne zawarte przez Rzeczpospolitą Polską, zawierające normy jurysdykcyjne w sprawach prowadzących do ustania małżeństwa Umowy z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej Umowy z państwami trzecimi Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego XIII

10 Rozdział 2. Uznawanie orzeczeń Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z r.. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1347/ Pojęcie orzeczenie Orzeczenia sądów kościelnych Uznanie orzeczenia zasada ogólna Przesłanki nieuznania orzeczenia Uznanie orzeczenia jako kwestia wstępna w postępowaniu Postępowanie o ustalenie, że orzeczenie podlega albo nie podlega uznaniu Dokumenty niezbędne do uznania orzeczenia Umowy międzynarodowe regulujące kwestię uznawania orzeczeń w sprawach małżeńskich Umowy wielostronne Umowy dwustronne Uznawanie orzeczeń na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego Część V. Rozwód i separacja w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz prawa wspólnotowego Wprowadzenie Rozdział 1. Rozwód i separacja w świetle Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności uwagi ogólne Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny Prawo do poszanowania życia rodzinnego a rozwód i separacja Prawo do poszanowania życia rodzinnego a przymusowy rozwód jako warunek prawnego uznania zmiany płci osoby transseksualnej Prawo do sądu a rozwód i separacja Przewlekłość postępowania w sprawach o rozwód i o separację Dostęp do sądu Równość małżonków gwarancje wynikające z art. 5 Protokołu Nr 7 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Inne gwarancje międzynarodowe Rozdział 2. Rozwód i separacja w świetle prawa Unii Europejskiej Uwagi ogólne Normy kolizyjne XIV

11 3. Wzmocniona współpraca w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji Konsekwencje swobody przepływu osób Zakończenie Część VI. Sądowy podział majątku wspólnego małżonków A. Komentarz tezowy Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 788 ze zm.) Art Art Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101) Art B. Część opisowa Rozdział 1. Wprowadzenie Rozdział 2. Tryby podziału majątku wspólnego Uwagi wprowadzające Podział majątku wspólnego przed sądem polubownym Podział majątku wspólnego w postępowaniu procesowym Podział majątku wspólnego w postępowaniu nieprocesowym Podział majątku wspólnego w postępowaniu pojednawczym Podział majątku wspólnego w postępowaniu mediacyjnym Rozdział 3. Podmioty postępowania o podział majątku wspólnego Uwagi wprowadzające Sąd Jurysdykcja krajowa Jurysdykcja krajowa wyłączna Jurysdykcja krajowa fakultatywna Jurysdykcja krajowa konieczna Jurysdykcja krajowa wynikająca z umów międzynarodowych Prawo właściwe dla spraw o podział majątku wspólnego Właściwość sądu Właściwość rzeczowa Właściwość miejscowa Przekazanie sprawy innemu sądowi (art. 683 w zw. z art KPC) Właściwość delegacyjna Właściwość umowna Właściwy wydział sądu rejonowego Skład sądu Uczestnicy postępowania XV

12 XVI 3.1. Wprowadzenie Wnioskodawca Osoby posiadające udział w majątku wspólnym Nabywca udziału w majątku wspólnym Skarb Państwa Wierzyciel małżonka lub jego następców prawnych Prokurator Rzecznik Praw Obywatelskich Organizacja pozarządowa Syndyk upadłości, zarządca, nadzorca sądowy Konkubent małżonka Uczestnicy Rozdział 4. Całkowity a częściowy podział majątku wspólnego Uwagi wprowadzające Uzupełniający podział majątku wspólnego Częściowy podział majątku wspólnego a postanowienie częściowe Rozdział 5. Wszczęcie postępowania Wniosek o podział majątku wspólnego Dokładnie określone żądanie Okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie Powinność wskazania dowodów Okoliczności uzasadniające właściwość sądu Inne elementy składowe wniosku Zabezpieczenie wniosku Wykazanie przez wnioskodawcę uprawnienia do wniesienia wniosku Warunki formalne wniosku Kumulacja żądań (art w zw. z art. 689 KPC) Rozdział 6. Zakres kognicji sądu I instancji Ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym Ustalenie nieważności umowy majątkowej małżeńskiej Ustalenie składu i wartości majątku wspólnego Ustalenie składu majątku wspólnego Ustalenie wartości majątku wspólnego Spory rozstrzygane na podstawie art. 685 w zw. z art KPC Zagadnienia ogólne Spory o istnienie uprawnienia do żądania podziału majątku wspólnego Spory o przynależność określonych przedmiotów do majątku wspólnego Rozstrzyganie o roszczeniach ubocznych (art. 45 KRO, art KPC, art w zw. z art. 686 KPC) Zagadnienia ogólne Rozliczenia dokonywane na podstawie art. 45 KRO

13 5.3. Rozliczenia dokonywane na podstawie art. 686 w zw. z art KPC Wprowadzenie Roszczenia z tytułu posiadania przedmiotów Roszczenia z tytułu pobranych pożytków i innych przychodów Roszczenia z tytułu poczynionych na majątek wspólny nakładów Roszczenia z tytułu spłaconych długów Rozstrzyganie o żądaniu stwierdzenia bezskuteczności rozporządzenia przez małżonka udziałem w przedmiocie należącym do majątku wspólnego Rozdział 7. Podział majątku wspólnego Sposoby podziału majątku wspólnego Uwagi ogólne Wniosek co do sposobu podziału majątku wspólnego Kolejność stosowania sposobów podziału majątku wspólnego Podział majątku wspólnego w naturze Przyznanie majątku wspólnego jednemu małżonkowi Podział cywilny majątku wspólnego Okoliczności mające wpływ na rozstrzygnięcie, co każde z małżonków ma otrzymać z majątku spólnego Spłaty i dopłaty Rozdział 8. Rodzaje postanowień co do istoty sprawy w postępowaniu o podział majątku wspólnego Wprowadzenie Postanowienia pozytywne i negatywne Postanowienia konstytutywne i deklaratywne Postanowienia wyodrębnione ze względu na zakres rozstrzygnięcia Postanowienia całościowe (pełne) Postanowienia częściowe Postanowienie wstępne Postanowienia końcowe Postanowienia uzupełniające Postanowienia łączne Postanowienie działowe wydane na podstawie zgodnego wniosku uczestników a ugoda sądowa zawarta w sprawie o podział majątku wspólnego Rozdział 9. Zagadnienia szczególne postępowania o podział majątku wspólnego Przebieg postępowania Postępowanie przed sądem I instancji Orzekanie o wydaniu rzeczy Postępowanie apelacyjne Zakaz reformationis in peius Postępowanie kasacyjne XVII

14 1.4. Wznowienie postępowania Koszty postępowania Część VII. Wzory pism 1. Pozew o rozwód (bez orzekania o winie) Pozew o rozwód (z winy pozwanego) Pozew o separację (z winy pozwanego) Wniosek o orzeczenie separacji Wniosek o zniesienie separacji Zaświadczenie dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich Wniosek o podział majątku wspólnego Indeks rzeczowy XVIII

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXXIII. Część I. Rozwód i separacja w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXXIII. Część I. Rozwód i separacja w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX XXV Przedmowa.... XXXIII Część I. Rozwód i separacja w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny

Bardziej szczegółowo

ROZWÓD I SEPARACJA S DOWE KOMENTARZE TEMATYCZNE. 2. wydanie

ROZWÓD I SEPARACJA S DOWE KOMENTARZE TEMATYCZNE. 2. wydanie S DOWE KOMENTARZE TEMATYCZNE pod redakcj¹ Jacka Ignaczewskiego ROZWÓD I SEPARACJA Adam Bodnar, Urszula D¹browska, Jacek Ignaczewski, Joanna Maciejowska, Andrzej Stempniak, Anna Œledziñska-Simon 2. wydanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.............................................. 13 Wstęp..................................................... 15 1. Uwagi ogólne materialne i procesowe.........................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania szesnastego

Przedmowa do wydania szesnastego Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania szesnastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego 2. Rodzaje postępowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 1 Pytania 1 7 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów XIII Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 1 Pytania 1 7 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego 5 Pytania

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania czternastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Uwagi ogólne Charakterystyka strony powodowej Udział w postępowaniu po stronie powodowej

Spis treści Uwagi ogólne Charakterystyka strony powodowej Udział w postępowaniu po stronie powodowej Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Materialnoprawne zagadnienia związane z instytucją 1. Pojęcie sprostowania prasowego i jego funkcje... 1. Pojęcie sprostowania

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania 1 Rozdział I. Postępowanie cywilne zagadnienia wstępne 3 1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 3 1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...

Spis treści. Wstęp... Wstęp... Wykaz skrótów... XIII XI CZĘŚĆ 1... 1 Zagadnienie 1. Zawarcie małżeństwa... 3 1.1. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC... 3 1.1.1. Przesłanki zawarcia małżeństwa... 3 1.1.2. Dokumenty niezbędne

Bardziej szczegółowo

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014 data Temat wykladu grupa Wykładowca sala godzina 2013-1-10 Blok cywilny. Rozprawa a posiedzenie w postępowaniu cywilnym, jej przygotowanie, protokół z jej przebiegu 2013-1-10 Blok cywilny. Pozew, pismo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Zagadnienie 1. Zawarcie małżeństwa... 1 1.1. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC... 2 1.1.1. Przesłanki zawarcia małżeństwa... 2 1.1.2. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... Wstęp... XXII

Spis treści. Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... Wstęp... XXII Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... XI XIII XV Wstęp... XXII Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne... 1 1. Rodzina i powiązania rodzinne... 1 2. Prawo rodzinne i źródła prawa rodzinnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wstęp... Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII

Spis treści. Przedmowa... V Wstęp... Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII Spis treści Przedmowa... V Wstęp... VII Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII Rozdział I. Rodzina i prawo rodzinne... 1 1. Rodzina i powiązania rodzinne... 1

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012)

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012) Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012) 1. Pojęcie postępowania cywilnego 2. Pojęcie sprawy cywilnej 3. Normy procesowe charakterystyka 4. Stosunek prawa cywilnego procesowego do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII XVII Rozdział I. Małżeństwo... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci przygotowany przez pełnomocnika... 3 2. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Zagadnienie 1. Dopuszczalność drogi sądowej i pojęcie sprawy cywilnej... 1 1. Wiadomości wprowadzające... 1 2. Rodzaje postępowania cywilnego przykładowe podziały... 3

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp PRAWO RODZINNE Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne 1.Rodzina i powiązania rodzinne 2.Prawo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa do wydania Piątego... XI XIII XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze w systemie prawa... 3 I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH POSTĘPOWANIE W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH Zgodnie art. 425 k.p.c. przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w sprawach o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa i o rozwód

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 Rozdział I. Umowne ustroje majątkowe małżonków................. 23 1. Małżeńskie ustroje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Rozdział I. Władza rodzicielska

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Rozdział I. Władza rodzicielska Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Rozdział I. Władza rodzicielska A. Komentarz tezowy... 3 Kodeks rodzinny i opiekuńczy.... 3 Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo... 3 Dział

Bardziej szczegółowo

ROZWÓD aspekty proceduralne i materialnoprawne.

ROZWÓD aspekty proceduralne i materialnoprawne. Marta Witoszyńska Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi KONSPEKT WYKŁADU Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO NA SZKOLENIE ORGANIZOWANE W SŁOKU W DNIACH 27-29 LISTOPADA 2009r. PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz najważniejszych skrótów Kodeks postępowania cywilnego z r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.

Spis treści Wstęp Wykaz najważniejszych skrótów Kodeks postępowania cywilnego z r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm. Wstęp... Wykaz najważniejszych skrótów... XXI Kodeks postępowania cywilnego z 17.11.1964 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) (wyciąg)... 1 Artykuł 1. [Sprawy cywilne]... 1 Artykuł 2. [Droga sądowa]...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Władza rodzicielska. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Rozdział I. Władza rodzicielska. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa................................................ Wykaz skrótów............................................. Wykaz literatury............................................ XIII XV XIX Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE. Autor: Tadeusz Smyczyński

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE. Autor: Tadeusz Smyczyński PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE Autor: Tadeusz Smyczyński Wprowadzenie ő 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne rodziny i jej funkcje 2. Funkcje rodziny II. Powstanie rodziny III. Skład rodziny IV. Więzi

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne 2. Stan cywilny

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne 2. Stan cywilny str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne... 2 I. Pojęcie rodziny i jej funkcje... 2 II. Powstanie rodziny... 5 III.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz literatury... Przedmowa... XXIII

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz literatury... Przedmowa... XXIII Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXIII Rozdział I. Podstawowe pojęcia... 1 1. Pojęcie postępowania cywilnego... 1 I. Prawo postępowania cywilnego (prawo procesowe cywilne)...

Bardziej szczegółowo

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowy............................................................. 17 Przedmowa do XI wydania.................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V. Wykaz literatury... XXI

Spis treści. Przedmowa... V. Wykaz literatury... XXI Przedmowa... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Rozdział I. Źródła i stosowanie prawa postępowania cywilnego... 1 1. Pojęcie i cel postępowania cywilnego... 1 2. Funkcje postępowania cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V. Wykaz literatury... XIX

Spis treści. Przedmowa... V. Wykaz literatury... XIX Przedmowa... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Podstawowe pojęcia... 1 1. Pojęcie postępowania cywilnego... 1 I. Prawo postępowania cywilnego (prawo procesowe cywilne)... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Wprowadzenie... 1 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne... 2 I. Pojęcie rodziny i jej funkcje... 2 1. Pojęcie... 2 2. Funkcje rodziny...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 44 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 43 Pytania 45 89 Rozdział III. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 Wykaz skrótów... Przedmowa... XIX XXI Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 I. Pojęcie sprawy cywilnej... 3 Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sądowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................... 15 Słowo wstępne.................................................... 17 ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją..................................

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające........................... 1

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne 13. Znaczenie rozprawy. Posiedzenia sądowe Rozprawa Postępowania odrębne I

Postępowanie cywilne 13. Znaczenie rozprawy. Posiedzenia sądowe Rozprawa Postępowania odrębne I Postępowanie cywilne 13 Rozprawa Postępowania odrębne I Znaczenie rozprawy Centralny punkt procesu Kulminacja wydanie orzeczenia Realizuje zasady naczelne postępowania (ustność, jawność itd.) Ma znaczenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Ogólne postępowanie rozpoznawcze procesowe

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Ogólne postępowanie rozpoznawcze procesowe Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII Część I. Ogólne postępowanie rozpoznawcze procesowe... 1 Rozdział 1. System postępowania sądowego w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców... 3 1.1. Geneza sądownictwa

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. Prawne definicje rodziny Wspieranie rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej Prawne definicje

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Zasady i przesłanki postępowania cywilnego ő 23. Pojęcie zasad postępowania cywilnego ő 24. Zasady postępowania cywilnego I.

Rozdział IV. Zasady i przesłanki postępowania cywilnego ő 23. Pojęcie zasad postępowania cywilnego ő 24. Zasady postępowania cywilnego I. Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa Rozdział I. Podstawowe pojęcia ő 1. Pojęcie postępowania cywilnego I. Prawo postępowania cywilnego (prawo procesowe cywilne) ő 2. Funkcje procesu cywilnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008)

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008) Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008) 1. Pojęcie postępowania cywilnego 2. Pojęcie sprawy cywilnej 3. Normy procesowe charakterystyka 4. Stosunek prawa cywilnego procesowego do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstęp... XI XV XLVII Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Uwagi wstępne pojęcie i cel interwencji ubocznej... 1 2. Ratio legis interwencji ubocznej a teorie procesu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V. Część I. Ogólne zagadnienia teoretyczne procesu cywilnego

Spis treści. Przedmowa... V. Część I. Ogólne zagadnienia teoretyczne procesu cywilnego Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXIX Część I. Ogólne zagadnienia teoretyczne procesu cywilnego Rozdział I. Proces cywilny... 3 1 1. Proces cywilny (postępowanie cywilne)... 4 1 2. Prawo procesowe cywilne...

Bardziej szczegółowo

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11.

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11. Spis treści Wykaz skrótów...11 Rozdział pierwszy Rys historyczny współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej...13 1. Międzynarodowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Rozdział II. Postępowanie administracyjne zagadnienia ogólne 15 1. System prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV Wykaz skrótów... XVII Wykaz najważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXV Rozdział I. Pojęcie i rodzaje procedur administracyjnych... 1 1. Rodzaje norm prawa administracyjnego... 1 2. Pojęcie normy

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1% lut wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Księga pierwsza. Proces (art. 15-505) 14 Tytuł I. Sad (art. 15-54) 14 Dział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 40 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 29 Pytania 41 84 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13 Wykaz skrótów................................. 11 Wstęp....................................... 13 ROZDZIAŁ 1. Materialnoprawne aspekty ubezwłasnowolnienia... 17 1.1. Zaburzenia psychiczne jako przesłanka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Instytucje prawne regulujące sytuację dziecka w rodzinie... 17 1. Władza rodzicielska... 17 1.1. Rodzice... 17 1.2. Reprezentowanie małoletniego... 21 1.3. Zakres

Bardziej szczegółowo

Spis treści. PIETRZKOWSKI_CZYNNOSCI PROCESOWE.indd 5 02.01.2013 15:49

Spis treści. PIETRZKOWSKI_CZYNNOSCI PROCESOWE.indd 5 02.01.2013 15:49 Wykaz skrótów................................. 15 Przedmowa.................................... 19 Wprowadzenie.................................. 21 ROZDZIAŁ I. Reprezentacja stron w postępowaniu cywilnym.....

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce 3. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.)

Spis treści. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) Spis treści KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) Tytuł wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) str. 16 CZĘŚĆ PIERWSZA. POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY... 1 Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo... 1 Dział I. Przepisy ogólne... 3 Art. 61 7. Pokrewieństwo... 3 Art. 61 8. Powinowactwo...

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Tytuł wstępny. Przepisy ogólne Art. 1-4 - - Art. 4(1) dodany 3137 Art. 5 nowe brzmienie całego art. 3137 Art. 6 zmiana brzmienia 6 3137 Art. 7-9 - - Art. 9(1) dodany 3137

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 48/07 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 czerwca 2007 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Marian Kocon Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: Wojciech Chróścielewski, Jan Paweł Tarno Część pierwsza POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... XV Bibliografia............................................. XIX Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa............................................................. 15 Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Rozdział I. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Wprowadzenie 1 1. Sądownictwo administracyjne w polskim systemie prawnym 1 2. Przedmiot postępowania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu i prawa o postępowaniu sądowo ROZDZIAŁ II. Zasady podstawowe postępowania oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Słowo wstępne... 15. Wprowadzenie... 17. CZĘŚĆ PIERWSZA. Umowny podział majątku wspólnego... 27

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Słowo wstępne... 15. Wprowadzenie... 17. CZĘŚĆ PIERWSZA. Umowny podział majątku wspólnego... 27 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.............................................. 13 Słowo wstępne.............................................. 15 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

Postępowania odrębne w sprawach małżeńskich i stosunkach pomiędzy rodzicami a dziećmi. Zajęcia nr 4

Postępowania odrębne w sprawach małżeńskich i stosunkach pomiędzy rodzicami a dziećmi. Zajęcia nr 4 Postępowania odrębne w sprawach małżeńskich i stosunkach pomiędzy rodzicami a dziećmi Zajęcia nr 4 W postępowaniu odrębnym w sprawach małżeńskich rozpoznawane są sprawy: o ustalenie istnienia lub nieistnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII

Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Spis treści Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Uwagi wstępne... 3 Rozdział 2. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX Rozdział I. System procedury administracyjnej 1 Tabl. 1. System procedury administracyjnej (cechy i podział ze względu na kryterium podmiotowe) 3 Tabl. 2. Podział

Bardziej szczegółowo

SKUTKI PRAWNE ORZECZEO

SKUTKI PRAWNE ORZECZEO SKUTKI PRAWNE ORZECZEO PRAWOMOCNOŚD WYKONALNOŚD SKUTECZNOŚD SKUTKI PRAWNE ORZECZEO PRAWOMOCNOŚD WYKONALNOŚD SKUTECZNOŚD RODZAJE PRAWOMOCNOŚCI FORMALNA ART. 363, 364 KPC OD ORZECZENIA NIE PRZYSŁUGUJE ŻADEN

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 19 stycznia 2005 r., V CK 364/04

Wyrok z dnia 19 stycznia 2005 r., V CK 364/04 Wyrok z dnia 19 stycznia 2005 r., V CK 364/04 W razie wniesienia apelacji od wyroku orzekającego rozwód w części dotyczącej winy rozkładu pożycia małżeńskiego tylko przez jednego małżonka, sąd drugiej

Bardziej szczegółowo

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 1. Jakim środkiem zaskarżenia jest skarga kasacyjna 2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej 3. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej 4. Legitymacja do wniesienia skargi

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SPRAWY ROZWODOWE zakres usług: 1. Rozwód. - bez orzekania o winie; - z orzekaniem o winie; - z orzekaniem o władzy rodzicielskiej;

SPRAWY ROZWODOWE zakres usług: 1. Rozwód. - bez orzekania o winie; - z orzekaniem o winie; - z orzekaniem o władzy rodzicielskiej; SPRAWY ROZWODOWE zakres usług: 1. Rozwód - bez orzekania o winie; - z orzekaniem o winie; - z orzekaniem o władzy rodzicielskiej; - z ustaleniem alimentów na dzieci; - z orzekaniem alimentów dla małżonka;

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów

Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów Wykaz ważniejszych skrótów... 11 1. Czasopisma... 11 2. Piśmiennictwo... 12 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Regulacja skutków prawnych separacji w prawie obcym i kanonicznym oraz w prawie polskim w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... IX XI XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Miejsce zażalenia wśród środków odwoławczych. 5 1. Klasyfikacja środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw gospodarczych... 1 Art. 1. Sąd gospodarczy... 1 Art. 2. Pojęcie sprawy gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Koszty sądowe w sprawach cywilnych

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Koszty sądowe w sprawach cywilnych Przedmowa.... Wykaz skrótów.... XI XIII Część I. Koszty sądowe w sprawach cywilnych A. Komentarz tezowy.... Ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Słowo wstępne... 23

Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Słowo wstępne... 23 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................. 19 Słowo wstępne.................................................. 23 ROZDZIAŁ 1. Komentarz ogólny do spraw opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE Autorzy: Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska Red.: Tadeusz Woś Wykaz skrótów I. Źródła prawa II. Czasopisma III. Sądy i inne instytucje IV. Inne Wstęp

Bardziej szczegółowo

BiBlioteka. Kodeks. postępowania cywilnego. z komentarzem. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r.

BiBlioteka. Kodeks. postępowania cywilnego. z komentarzem. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r. Łukasz Sobiech BiBlioteka Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r. Autor Łukasz Sobiech Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos Redaktor

Bardziej szczegółowo

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 1. Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne 2. Kierunek: prawo 3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 4. Rodzaj zajęć: wykład 5. Status przedmiotu: wykład - obligatoryjny 6. Rok studiów, semestr:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kryteria wyodrębnienia. Kryteria II Postępowanie nieprocesowe

Postępowanie cywilne. Kryteria wyodrębnienia. Kryteria II Postępowanie nieprocesowe Postępowanie cywilne Postępowanie nieprocesowe Kryteria wyodrębnienia Wach: przekształcenie prawa Menger: działanie prewencyjne sądu Hellwig: piecza prawna Odmienność zasad procesowych Inkwizycyjność Prawomocność

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ZE STOSUNKÓW MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ZE STOSUNKÓW MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ZE STOSUNKÓW MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI Postępowania odrębne uregulowane w art. 453 458 k.p.c. obejmują sprawy o: 1) ustalenie macierzyństwa; 2) ustalenie ojcostwa; 3) zaprzeczenie

Bardziej szczegółowo

pełnomocnictwo, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa) 19. Powództwo i jego rodzaje (pojęcie, prawo do powództwa; powództwo o świadczenie

pełnomocnictwo, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa) 19. Powództwo i jego rodzaje (pojęcie, prawo do powództwa; powództwo o świadczenie WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 00/0 Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne Punkty ECTS: 0 Kod przedmiotu: 0700-PD-POC40 Język przedmiotu: polski Charakterystyka przedmiotu: Treści

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm.

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm. Wykaz skrótów XIII Wstęp XV Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres ustawy] 1 Artykuł 2. [Objaśnienia pojęć]

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XV Część I. Uwagi wstępne... 1 Część II. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia... 9 1. Uwagi wstępne... 11 2. Wymagania spełniania warunków

Bardziej szczegółowo