Spis treści. Wykaz skrótów Słowo wstępne... 23

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Słowo wstępne... 23"

Transkrypt

1 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ 1. Komentarz ogólny do spraw opiekuńczych na tle wykonywania władzy rodzicielskiej Miejsce prawa rodzinnego w systemie prawa Sprawa rodzinna jako sprawa cywilna? Brak definicji, zasad i przesłanek rozstrzygnięcia Brak zasad ingerencji we władzę rodzicielską Równość dzieci i rodziców w stosunku cywilnym a rodzinnym Ekwiwalentność stosunku cywilnego w prawie rodzinnym Orzekanie pod wykonanie, a nie na oddziaływanie Związek przyczynowo -skutkowy Sprawa opiekuńcza cel i założenia Postępowanie dowodowe Współpraca sądu z organami i instytucjami wspierającymi rodzinę Tajemnica zawodowa a dobro dziecka Mediacja jako nieodzowny element postępowania opiekuńczego Przymusowa mediacja Rodzinne ośrodki diagnostyczno -konsultacyjne Problemy z pojęciem władzy rodzicielskiej Skuteczność i wykonalność orzeczeń opiekuńczych Wszczęcie sprawy z urzędu Dziecko jako centralna postać postępowania opiekuńczego? Reprezentacja dziecka Reprezentacja dziecka ze względu na konflikt rodziców Samodzielne wykonywanie władzy rodzicielskiej a współdziałanie w istotnych sprawach dziecka Reprezentacja dziecka nieznanych rodziców lub rodziców nieznanych z miejsca pobytu

2 3.2. Wysłuchanie dziecka Równość dzieci w zakresie ochrony sądowej Zarządzanie kognicją i sprawami sądu rodzinnego Wprowadzenie Problem składu orzekającego Uzasadnianie orzeczeń wydawanych na posiedzeniu niejawnym Odformalizowanie wezwań i doręczeń Wyłączenie domniemania prawnego z art. 62 k.r.o Oczywiste uchybienie terminu do zaprzeczenia pochodzenia dziecka Opłata od wniosków Ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka po jego śmierci Efekt mrożący w prawie rodzinnym Wokół krytyki sądownictwa Rodzina i jej ochrona w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego ROZDZIAŁ 2. Komentarz do spraw o kontakty z dzieckiem i o ich wykonanie Pojęcie kontaktów z dzieckiem Uprawnieni do kontaktów Zagadnienia proceduralne Uwagi ogólne Dziecko jako uczestnik postępowania Kontakty z dzieckiem w sprawach o rozwód i separację Kumulacja spraw o kontakty z dzieckiem i o władzę rodzicielską Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem Przebieg postępowania sądowego Pierwsze posiedzenie Określenie przedmiotu i zakresu postępowania Dwa modele postępowania Przesłanki rozstrzygnięcia Przesłanki ogólne Zgodna wola rodziców Dobro dziecka Rozsądne życzenia dziecka Przesłanki szczególne Poważne zagrożenie dla dobra dziecka Zagrożenie dla dobra dziecka Rozstrzygnięcie Rozstrzygnięcia główne Rozstrzygnięcia dodatkowe Wykonanie kontaktów z dzieckiem Założenia metodologiczne

3 6.2. Stan przed nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 13 sierpnia 2011 r Stan po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 13 sierpnia 2011 r Odebranie dziecka przez kuratora na podstawie przepisów obowiązujących od 13 sierpnia 2011 r Sankcja pozbawienia władzy rodzicielskiej Kontakty w przedszkolu, szkole, szpitalu Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Wzory pism procesowych i orzeczeń Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii RODK Postanowienie w przedmiocie wysłuchania dziecka w pokoju przyjaznych przesłuchań Ugoda w przedmiocie ustalenia kontaktów z dzieckiem Postanowienie o ograniczeniu kontaktów z dzieckiem Skierowanie na mediację Sprawozdanie z mediacji Wniosek o wykonanie kontaktów z dzieckiem Postanowienie o zagrożeniu nakazaniem zapłaty Postanowienie o nakazaniu zapłaty ROZDZIAŁ 3. Komentarz do spraw o określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej Zagadnienia proceduralne Warunki formalne wniosku Plan wychowawczy Skład sądu Przebieg postępowania sądowego Czynności wstępne Mediacja Postępowanie dowodowe Rozstrzygnięcie sprawy Rozstrzygnięcia standardowe Rozstrzygnięcia niestandardowe Władza naprzemienna piecza naprzemienna opieka równoważna Wykonanie orzeczenia Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Wzory pism procesowych i orzeczeń Wniosek o uregulowanie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej

4 6.2. Skierowanie na mediację Sprawozdanie z mediacji Plan wychowawczy ROZDZIAŁ 4. Komentarz do spraw o ograniczenie władzy rodzicielskiej Wprowadzenie do problematyki dotyczącej ograniczenia władzy rodzicielskiej Uwagi ogólne. Terminologia Dobro dziecka Interes społeczny Władza rodzicielska Artykuł 109 k.r.o. jako podstawa prawna ograniczenia władzy rodzicielskiej Uwagi ogólne Charakter formalnoprawny zarządzeń z art. 109 k.r.o Inne kwestie formalnoprawne związane z art. 109 k.r.o Przesłanki faktyczne stosowania art. 109 k.r.o Rodzaje zarządzeń sądu opiekuńczego według art. 109 k.r.o Związek między sposobem sprawowania władzy rodzicielskiej a rozwojem dziecka Osamotnienie dziecka (choroba sieroca) Potrzeba afiliacji Rodzaje nadzoru interwencyjnego sprawowanego przez sąd opiekuńczy Najczęściej występujące zaniedbania rodziców Inne przyczyny uwarunkowane społecznie wpływające destrukcyjnie na rodziny Stan wyuczonej bezradności rodzin Emigracja zarobkowa rodziców i jej wpływ na dziecko Zjawisko przemocy w rodzinie jego istota Rodzaje przemocy i jej wpływ na dziecko Wykonywanie praw małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym Właściwa ocena zachowań rodziców i dzieci jako podstawa wyboru odpowiedniego środka nadzoru Zarządzenia doraźne zobowiązujące rodziców do wyrażenia zgody na badanie lekarskie lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych Dwie formy wyrażenia przez sąd opiekuńczy stanowiska w przedmiocie udzielenia małoletniemu świadczeń zdrowotnych (wyrażenie zgody i zezwolenie) Zgoda sądu na zabieg operacyjny albo zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta Prawo małoletniego pacjenta do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia oraz prawo wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia mu świadczenia zdrowotnego

5 9.4. Kwestia wypisu małoletniego pacjenta ze szpitala lub innej placówki podmiotu leczniczego Inne zarządzenia doraźne sądu opiekuńczego Zarządzenia sądu opiekuńczego o charakterze trwałym Kilka uwag ogólnych o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Wspieranie rodziny Asystent rodziny Placówka wsparcia dziennego Zarządzenie sądu opiekuńczego w przedmiocie skierowania rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną pomoc Inne zarządzenia sądu opiekuńczego ograniczające władzę rodzicielską (art pkt 2 k.r.o.) Poddanie rodziców ograniczeniom, jakim podlega opiekun Ograniczenie władzy rodzicielskiej przez zakazanie rodzicom dokonywania określonych czynności bez zgody sądu Poddanie wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego Nadzór kuratora nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej. Zagadnienia szczegółowe Ograniczenie władzy rodzicielskiej przez skierowanie małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi Skierowanie małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego Skierowanie do placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi Powierzenie zarządu majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi jako sposób ograniczenia władzy rodzicielskiej (art k.r.o.) Ograniczenie władzy rodzicielskiej na podstawie art pkt 5 k.r.o Znaczenie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Kilka uwag wstępnych na temat pieczy zastępczej. Trochę historii Rozwiązania prawne szczegółowe. Piecza zastępcza. Wybrane zagadnienia Osoby i instytucje, w których umieszcza się dziecko Kwestia imiennego wskazania rodziny zastępczej Ograniczenie władzy rodzicielskiej wskutek umieszczenia małoletniego w rodzinie zastępczej Wykonanie orzeczenia o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

6 16. Wzory pism procesowych i orzeczeń Wzór wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej Wzór postanowienia o ograniczeniu władzy rodzicielskiej Wzór wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej przez powierzenie kuratorowi zarządu majątkiem osoby małoletniej Wzór postanowienia o ograniczeniu władzy rodzicielskiej przez powierzenie kuratorowi zarządu majątkiem osoby małoletniej ROZDZIAŁ 5. Komentarz do spraw o pozbawienie władzy rodzicielskiej Zagadnienia proceduralne Status dziecka w postępowaniu Zbieg postępowania rozwodowego z postępowaniem opiekuńczym z zakresu władzy rodzicielskiej Przesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej Zagadnienia ogólne Rażące zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich Nadużywanie władzy rodzicielskiej Trwała przeszkoda Niewykorzystanie udzielonej pomocy Kryterium dobra małoletniego jako przesłanka rozstrzygnięcia Przebieg postępowania Wszczęcie sprawy Przebieg postępowania dowodowego Rozstrzygnięcie Apelacja Skutki prawomocnego pozbawienia władzy rodzicielskiej Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Wzory pism procesowych i orzeczeń Wzór wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej ROZDZIAŁ 6. Komentarz do spraw o przysposobienie Wprowadzenie Rodzaje przysposobienia Przysposobienie pełne Przysposobienie pełne nierozwiązywalne Uprawnieni do wyrażenia zgody blankietowej Postępowanie w przedmiocie wyrażenia zgody Przysposobienie niepełne Przysposobienie zagraniczne Tryb kwalifikowania do adopcji zagranicznej Przysposobienie wspólne Przysposobienie dzieci przez małżeństwa homoseksualne Przysposobienie ze wskazaniem

7 3. Zagadnienia proceduralne Warunki formalne wniosku Uczestnicy postępowania Przebieg postępowania sądowego Przesłanki merytoryczne rozstrzygnięcia Przysposobienie w razie śmierci przysposabiającego lub przysposobionego Ponowne przysposobienie Skutki prawne ponownej adopcji po śmierci przysposabiającego Wpływ sprawy o przywrócenie władzy rodzicielskiej na postępowanie o przysposobienie Skutki przysposobienia Władza rodzicielska Nazwisko przysposobionego Nowy akt urodzenia przysposobionego Imię przysposobionego Tajemnica przysposobienia Kontakty rodziców naturalnych z przysposobionym Ustalenie pochodzenia dziecka przysposobionego Nadzór sądu opiekuńczego nad rodziną adopcyjną Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Wzory pism procesowych i orzeczeń Wzór wniosku o przysposobienie Wzór postanowienia o przysposobieniu ROZDZIAŁ 7. Komentarz do spraw o rozwiązanie przysposobienia Zagadnienia proceduralne Strony procesu Interwencja uboczna Rozwiązanie przysposobienia po śmierci jednej ze stron stosunku przysposobienia Niedopuszczalność rozwiązania przysposobienia Przebieg postępowania sądowego Przesłanki rozstrzygnięcia Ważne powody Trudności wychowawcze Zerwanie więzi rodzinnej Wina wyłączna po stronie żądającego rozwiązania przysposobienia Zasady współżycia społecznego jako ważny powód Rozwód przysposabiającego Dobro dziecka

8 3.3. Przesłanki rozwiązania przysposobienia po uzyskaniu pełnoletności przez przysposobionego Zakres orzekania o obowiązku alimentacyjnym Alimentacja przysposabiającego a obowiązek alimentacyjny rodziców naturalnych Termin wymagalności Skutki rozwiązania przysposobienia Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Wzory pism procesowych i orzeczeń Wzór pozwu o rozwiązanie przysposobienia Wzór wyroku orzekającego rozwiązanie przysposobienia ROZDZIAŁ 8. Komentarz do spraw o ustanowienie rozdzielności majątkowej Wprowadzenie Wpływ zmiany ustawodawstwa na podstawy faktyczne zgłaszanych powództw Żądanie rozwodu a ustanowienie przez sąd przymusowej rozdzielności majątkowej Powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej na żądanie jednego z małżonków Ważne powody jako przesłanka ustanowienia rozdzielności Ustanowienie rozdzielności majątkowej na żądanie wierzyciela jednego z małżonków Skutki ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej a powrót do wspólności ustawowej Wpływ ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej na podział majątku wspólnego Ustanie wspólności majątkowej a odpowiedzialność za długi Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Wzory pism i orzeczeń Wzór pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami Wzór wyroku o ustanowieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami ROZDZIAŁ 9. Komentarz do spraw o alimenty na dziecko Warunki formalne pozwu Określenie i uzasadnienie żądania Skutki braku adresu pozwanego Strony procesu Sprawy typowe

9 2.2. Sprawy nietypowe Wierzyciel dłużnika alimentacyjnego jako powód w sprawie o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego Wyjątki od reguły Alimenty od dziadków Uprzywilejowanie roszczeń alimentacyjnych Właściwość przemienna Zwolnienie od kosztów sądowych Zabezpieczenie roszczenia Szczegółowe zagadnienia procesowe Czynności przed rozprawą Dopuszczalność rozpoznania sprawy Właściwe zakwalifikowanie powództwa Sprawy o podwyższenie i o obniżenie alimentów Przebieg postępowania Przygotowanie rozprawy Posiedzenie wstępne Ugoda Postępowanie dowodowe Działanie sądu z urzędu Rozstrzygnięcie Cechy stosunku alimentacyjnego Ogólne przesłanki rozstrzygnięcia Przesłanki szczególne roszczeń dzieci przeciwko rodzicom Związanie granicami żądania (wygaśnięcie a obniżenie alimentów) Sentencja orzeczenia Uwagi ogólne Rygor natychmiastowej wykonalności Początkowa data zasądzenia alimentów Sposób zapłaty Osoba uprawniona do odbioru alimentów Numer PESEL Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Usprawiedliwione potrzeby Możliwości dochodowe i majątkowe Samodzielność dziecka Inne orzeczenia Wzory pism procesowych Pozew o alimenty Pozew o podwyższenie alimentów Pozew o obniżenie alimentów Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego Pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

10 ROZDZIAŁ 10. Komentarz do spraw o ustalenie ojcostwa i łącznie z nimi dochodzone roszczenia Zagadnienia proceduralne Strony procesu Interwencja uboczna Legitymacja prokuratora Termin na wytoczenie powództwa Warunki formalne pozwu Zakres kognicji sądu Dochodzenie roszczeń majątkowych Uwagi ogólne Roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego Roszczenia dziecka Nazwisko dziecka Rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej Rozstrzygnięcie o kosztach Przebieg postępowania Gdy nie ma sporu co do pochodzenia dziecka Gdy jest spór co do pochodzenia dziecka Przebieg postępowania, gdy domniemany ojciec nie żyje Skutki wyroku Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Wzory pism procesowych i orzeczeń Wniosek o ustanowienie kuratora Wzór pozwu o ustalenie ojcostwa i alimenty ROZDZIAŁ 11. Komentarz do spraw o ustanowienie opieki Wprowadzenie Postępowanie w sprawie ustanowienia opieki nad małoletnim i ubezwłasnowolnionym całkowicie Dziecko jako uczestnik postępowania Przebieg postępowania sądowego Poszukiwanie kandydatów na opiekuna Normatywne kryteria, jakie powinien spełniać kandydat na opiekuna Objęcie opieki Zezwolenia sądu opiekuńczego Nadzór sądu nad sprawowaniem opieki Zwolnienie z opieki Skutki zwolnienia opiekuna Ustanie opieki Zasady odpłatności opieki Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

11 8. Wzory pism procesowych i orzeczeń Wzór wniosku o ustanowienie opieki Wzór postanowienia o ustanowieniu opieki ROZDZIAŁ 12. Komentarz do spraw o ustanowienie kuratora Wprowadzenie Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo Uprawnienia kuratora Kurator dla dziecka poczętego (kurator ventris) Kurator osoby niepełnosprawnej (kurator debilis) Kurator osoby nieobecnej (kurator absentis) Zasady odpłatności kuratora Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Wzór wniosku o ustanowienie kuratora do zarządu majątkiem ROZDZIAŁ 13. Komentarz do spraw o leczenie odwykowe alkoholików Jak jest obecnie? Jak być powinno? Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Wzory pism procesowych i orzeczeń Wniosek o leczenie odwykowe Postanowienie o zarządzeniu przymusowych badań Postanowienie o zobowiązaniu do leczenia ROZDZIAŁ 14. Komentarz do spraw o wyrażenie zgody na wydanie małoletniemu paszportu Prawo do paszportu istota i ograniczenia Podstawy właściwości i kognicji sądu opiekuńczego Istotna sprawa dziecka czy rodziców? Wysłuchanie rodziców Zabezpieczenie wniosku Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Wzór wniosku ROZDZIAŁ 15. Komentarz do spraw o wyrażenie zgody na świadczenie zdrowotne Wprowadzenie Świadczenia zdrowotne Charakterystyka zgody Zagadnienia ogólne Znaczenie zgody Forma zgody

12 3.4. Rodzaje zgody Zgoda właściwa Zgoda zastępcza Orzeczenie sądu Zgoda kumulatywna Zgoda niewadliwa Zagadnienia wprowadzające Informacja o stanie zdrowia Informacja zastępcza Granice informacji Forma informacji Świadczenia zdrowotne bez zgody Zagadnienia wstępne Niezwłoczna pomoc lekarska Ryzyko utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Zmiana zakresu bądź metody leczenia Spory między rodzicami dotyczące zgody na udzielenie dziecku świadczenia zdrowotnego Dostęp do informacji o dziecku i jego dokumentacji medycznej Przebieg postępowania przed sądem opiekuńczym Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Wzór orzeczenia ANEKS Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (wyciąg) Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw Skorowidz przedmiotowy

Spis treści. Rozdział I. Władza rodzicielska. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Rozdział I. Władza rodzicielska. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa................................................ Wykaz skrótów............................................. Wykaz literatury............................................ XIII XV XIX Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. Prawne definicje rodziny Wspieranie rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej Prawne definicje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa do wydania Piątego... XI XIII XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze w systemie prawa... 3 I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Rozdział I. Władza rodzicielska

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Rozdział I. Władza rodzicielska Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Rozdział I. Władza rodzicielska A. Komentarz tezowy... 3 Kodeks rodzinny i opiekuńczy.... 3 Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo... 3 Dział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...

Spis treści. Wstęp... Wstęp... Wykaz skrótów... XIII XI CZĘŚĆ 1... 1 Zagadnienie 1. Zawarcie małżeństwa... 3 1.1. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC... 3 1.1.1. Przesłanki zawarcia małżeństwa... 3 1.1.2. Dokumenty niezbędne

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE. Autor: Tadeusz Smyczyński

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE. Autor: Tadeusz Smyczyński PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE Autor: Tadeusz Smyczyński Wprowadzenie ő 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne rodziny i jej funkcje 2. Funkcje rodziny II. Powstanie rodziny III. Skład rodziny IV. Więzi

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Wprowadzenie... 1 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne... 2 I. Pojęcie rodziny i jej funkcje... 2 1. Pojęcie... 2 2. Funkcje rodziny...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Zagadnienie 1. Zawarcie małżeństwa... 1 1.1. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC... 2 1.1.1. Przesłanki zawarcia małżeństwa... 2 1.1.2. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wstęp... Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII

Spis treści. Przedmowa... V Wstęp... Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII Spis treści Przedmowa... V Wstęp... VII Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII Rozdział I. Rodzina i prawo rodzinne... 1 1. Rodzina i powiązania rodzinne... 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII XVII Rozdział I. Małżeństwo... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci przygotowany przez pełnomocnika... 3 2. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

CZĘŚĆ I. PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Od redaktora... XIII XV CZĘŚĆ I. PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 3 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze... 4 2. Źródła prawa rodzinnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.............................................. 13 Wstęp..................................................... 15 1. Uwagi ogólne materialne i procesowe.........................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... Wstęp... XXII

Spis treści. Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... Wstęp... XXII Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... XI XIII XV Wstęp... XXII Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne... 1 1. Rodzina i powiązania rodzinne... 1 2. Prawo rodzinne i źródła prawa rodzinnego...

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIA SĄDÓW W ZAKRESIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ I KONTAKTÓW SYTUACJI KONFLIKTÓW MIĘDZY RODZICAMI. SSO Maria Prusinowska

ROZSTRZYGNIĘCIA SĄDÓW W ZAKRESIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ I KONTAKTÓW SYTUACJI KONFLIKTÓW MIĘDZY RODZICAMI. SSO Maria Prusinowska ROZSTRZYGNIĘCIA SĄDÓW W ZAKRESIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ I KONTAKTÓW SYTUACJI KONFLIKTÓW MIĘDZY RODZICAMI SSO Maria Prusinowska WŁADZA RODZICIELSKA WEDŁUG KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO Art. 93 1. Kro

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE. Autor: Jerzy Strzebinczyk

PRAWO RODZINNE. Autor: Jerzy Strzebinczyk PRAWO RODZINNE Autor: Jerzy Strzebinczyk Wykaz skrótów Przedmowa do wydania trzeciego Część pierwsza Zagadnienia wprowadzające ő 1. Źródła, systematyka i przedmiot prawa rodzinnego 1. Powojenne regulacje

Bardziej szczegółowo

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY... 1 Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo... 1 Dział I. Przepisy ogólne... 3 Art. 61 7. Pokrewieństwo... 3 Art. 61 8. Powinowactwo...

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp PRAWO RODZINNE Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne 1.Rodzina i powiązania rodzinne 2.Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13 Wykaz skrótów................................. 11 Wstęp....................................... 13 ROZDZIAŁ 1. Materialnoprawne aspekty ubezwłasnowolnienia... 17 1.1. Zaburzenia psychiczne jako przesłanka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIII Część I. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych... 1 Uwagi wstępne... 3 Dział I. Wzory pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe w sprawach

Bardziej szczegółowo

SPRAWY ROZWODOWE zakres usług: 1. Rozwód. - bez orzekania o winie; - z orzekaniem o winie; - z orzekaniem o władzy rodzicielskiej;

SPRAWY ROZWODOWE zakres usług: 1. Rozwód. - bez orzekania o winie; - z orzekaniem o winie; - z orzekaniem o władzy rodzicielskiej; SPRAWY ROZWODOWE zakres usług: 1. Rozwód - bez orzekania o winie; - z orzekaniem o winie; - z orzekaniem o władzy rodzicielskiej; - z ustaleniem alimentów na dzieci; - z orzekaniem alimentów dla małżonka;

Bardziej szczegółowo

Komentarze z wokandy. Komentarz. do spr aw rodzinnych. Helena Ciepła Jacek Ignaczewski Jadwiga Skibińsk a-adamowicz. pod redakcją Jacka Ignaczewskiego

Komentarze z wokandy. Komentarz. do spr aw rodzinnych. Helena Ciepła Jacek Ignaczewski Jadwiga Skibińsk a-adamowicz. pod redakcją Jacka Ignaczewskiego Komentarze z wokandy Komentarz do spr aw rodzinnych Helena Ciepła Jacek Ignaczewski Jadwiga Skibińsk a-adamowicz pod redakcją Jacka Ignaczewskiego Wydanie 2 Warszawa 2014 Redaktor prowadzący: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Pochodzenie dziecka.wstępna charakterystyka 1. Ustalenie pokrewieństwa i statusu rodzinnego 2.

Spis treści Rozdział I. Pochodzenie dziecka.wstępna charakterystyka 1. Ustalenie pokrewieństwa i statusu rodzinnego 2. str. Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIII Rozdział I. Pochodzenie dziecka.wstępna charakterystyka.............

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Wykaz skrótów

Przedmowa Wykaz skrótów Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów V XIII Rodzice - dzieci Rozdział I. Pochodzenie dziecka. Wstępna charakterystyka l 1. Ustalenie pokrewieństwa i statusu rodzinnego 2 I. Uwagi wstępne 2 II. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa... 15. Wprowadzenie... 27

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa... 15. Wprowadzenie... 27 Wykaz skrótów..................................................... 13 Przedmowa........................................................ 15 Wprowadzenie.....................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Instytucje prawne regulujące sytuację dziecka w rodzinie... 17 1. Władza rodzicielska... 17 1.1. Rodzice... 17 1.2. Reprezentowanie małoletniego... 21 1.3. Zakres

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 1 Pytania 1 7 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo Spis treści Tytuł I Małżeństwo...5 Dział I Zawarcie małżeństwa...5 Dział II Prawa i obowiązki małżonków...15 Dział III Małżeńskie ustroje majątkowe...18 Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy...18 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku 183 Kazus 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 Rozdział II. Prawo rodzinne 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Rozdział I. Spadki 183 Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów XIII Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 1 Pytania 1 7 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego 5 Pytania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................... 15 Słowo wstępne.................................................... 17 ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją..................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania szesnastego

Przedmowa do wydania szesnastego Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania szesnastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego 2. Rodzaje postępowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 44 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 43 Pytania 45 89 Rozdział III. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo Spis treści Tytuł I Małżeństwo...5 Dział I Zawarcie małżeństwa...5 Dział II Prawa i obowiązki małżonków...15 Dział III Małżeńskie ustroje majątkowe...18 Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy...18 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz najważniejszych skrótów Kodeks postępowania cywilnego z r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.

Spis treści Wstęp Wykaz najważniejszych skrótów Kodeks postępowania cywilnego z r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm. Wstęp... Wykaz najważniejszych skrótów... XXI Kodeks postępowania cywilnego z 17.11.1964 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) (wyciąg)... 1 Artykuł 1. [Sprawy cywilne]... 1 Artykuł 2. [Droga sądowa]...

Bardziej szczegółowo

ROZWÓD, A OPIEKA NAD DZIECKIEM. Czym jest władza rodzicielska?

ROZWÓD, A OPIEKA NAD DZIECKIEM. Czym jest władza rodzicielska? Marlena Dawidowicz, Robert Cisek Recenzja: dr Grzegorz Trojanowski ROZWÓD, A OPIEKA NAD DZIECKIEM Rozwód jako trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego skutkuje nie tylko zmianą sytuacji między samymi

Bardziej szczegółowo

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014 data Temat wykladu grupa Wykładowca sala godzina 2013-1-10 Blok cywilny. Rozprawa a posiedzenie w postępowaniu cywilnym, jej przygotowanie, protokół z jej przebiegu 2013-1-10 Blok cywilny. Pozew, pismo

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO 2. KIERUNEK: PEDAGOGIKA 3. POZIOM STUDIÓW: PODSTAWOWY

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO 2. KIERUNEK: PEDAGOGIKA 3. POZIOM STUDIÓW: PODSTAWOWY KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO 2. KIERUNEK: PEDAGOGIKA 3. POZIOM STUDIÓW: PODSTAWOWY 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok, VI semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 40 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 29 Pytania 41 84 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania czternastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Zagadnienie 1. Dopuszczalność drogi sądowej i pojęcie sprawy cywilnej... 1 1. Wiadomości wprowadzające... 1 2. Rodzaje postępowania cywilnego przykładowe podziały... 3

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne 13. Znaczenie rozprawy. Posiedzenia sądowe Rozprawa Postępowania odrębne I

Postępowanie cywilne 13. Znaczenie rozprawy. Posiedzenia sądowe Rozprawa Postępowania odrębne I Postępowanie cywilne 13 Rozprawa Postępowania odrębne I Znaczenie rozprawy Centralny punkt procesu Kulminacja wydanie orzeczenia Realizuje zasady naczelne postępowania (ustność, jawność itd.) Ma znaczenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne 2. Stan cywilny

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne 2. Stan cywilny str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne... 2 I. Pojęcie rodziny i jej funkcje... 2 II. Powstanie rodziny... 5 III.

Bardziej szczegółowo

Postępowania odrębne w sprawach małżeńskich i stosunkach pomiędzy rodzicami a dziećmi. Zajęcia nr 4

Postępowania odrębne w sprawach małżeńskich i stosunkach pomiędzy rodzicami a dziećmi. Zajęcia nr 4 Postępowania odrębne w sprawach małżeńskich i stosunkach pomiędzy rodzicami a dziećmi Zajęcia nr 4 W postępowaniu odrębnym w sprawach małżeńskich rozpoznawane są sprawy: o ustalenie istnienia lub nieistnienia

Bardziej szczegółowo

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1 Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne Larysa Ludwiczak Wydanie 1 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Joanna Ośka Opracowanie redakcyjne: Agata Raczkowska

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kryteria wyodrębnienia. Kryteria II Postępowanie nieprocesowe

Postępowanie cywilne. Kryteria wyodrębnienia. Kryteria II Postępowanie nieprocesowe Postępowanie cywilne Postępowanie nieprocesowe Kryteria wyodrębnienia Wach: przekształcenie prawa Menger: działanie prewencyjne sądu Hellwig: piecza prawna Odmienność zasad procesowych Inkwizycyjność Prawomocność

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Małgorzata Łączkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbańska-Łukaszewicz Prawo rodzinne i opiekuńcze testy pytania kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo rodzinne i opiekuńcze W sprzedaży: A.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1431. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA DLA PEDAGOGÓW cz. II

PODSTAWY PRAWA DLA PEDAGOGÓW cz. II PODSTAWY PRAWA DLA PEDAGOGÓW cz. II Zakres zdolności do czynności prawnych zależy od Wieku Ubezwłasnowolnienia Wiek a zdolność do czynności prawnych Brak zdolności do czynności prawnych do ukończenia 13

Bardziej szczegółowo

Czy nowelizacja KRiO coś zmieni?

Czy nowelizacja KRiO coś zmieni? Czy nowelizacja KRiO coś zmieni? 17.11.2008. W strone ojca - portal o ojcostwie i ojcostwie w kryzysie Cytujemy pełen tekst nowelizacji KRiO uchwalonej przez Sejm 06.11.2008. Po zapoznaniu się z nowelizacją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski. Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 19/15 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 maja 2015 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski Protokolant Katarzyna Bartczak

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów

Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów Wykaz ważniejszych skrótów... 11 1. Czasopisma... 11 2. Piśmiennictwo... 12 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Regulacja skutków prawnych separacji w prawie obcym i kanonicznym oraz w prawie polskim w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające........................... 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy - wyciąg. z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) tj. z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy - wyciąg. z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) tj. z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. Kodeks rodzinny i opiekuńczy - wyciąg z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) tj. z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 788) (zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 Rozdział I. Umowne ustroje majątkowe małżonków................. 23 1. Małżeńskie ustroje

Bardziej szczegółowo

Spis treści Uwagi ogólne Charakterystyka strony powodowej Udział w postępowaniu po stronie powodowej

Spis treści Uwagi ogólne Charakterystyka strony powodowej Udział w postępowaniu po stronie powodowej Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Materialnoprawne zagadnienia związane z instytucją 1. Pojęcie sprostowania prasowego i jego funkcje... 1. Pojęcie sprostowania

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Justyna Stadniczeńko Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Ogólne postępowanie rozpoznawcze procesowe

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Ogólne postępowanie rozpoznawcze procesowe Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII Część I. Ogólne postępowanie rozpoznawcze procesowe... 1 Rozdział 1. System postępowania sądowego w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców... 3 1.1. Geneza sądownictwa

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu Dr Krzysztof Sobieralski Wrocław, dnia 8 marca 2014 r. Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu prawo prawo rodzinne i opiekuńcze na kolokwium ustne w 2014r. II rok aplikacji radcowskiej

Pytania z przedmiotu prawo prawo rodzinne i opiekuńcze na kolokwium ustne w 2014r. II rok aplikacji radcowskiej Pytania z przedmiotu prawo prawo rodzinne i opiekuńcze na kolokwium ustne w 2014r. II rok aplikacji radcowskiej 1. Ustawowe przesłanki zawarcia małżeństwa. 2. Powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

- o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-44-03 Druk nr 1566-A Warszawa, 3 lipca 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przedstawiam

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PRAWNY. Nr 2/2019. Prawo rodzinne

PORADNIK PRAWNY. Nr 2/2019. Prawo rodzinne PORADNIK PRAWNY Nr 2/2019 Prawo rodzinne CZY WIESZ ŻE? Prawo rodzinne jest to zbiór przepisów prawnych, obowiązujących wszystkich członków rodziny. Reguluje m.in. obowiązek zachowania wierności małżeńskiej

Bardziej szczegółowo

POZEW o ustalenie ojcostwa i obowiązku alimentacyjnego 3

POZEW o ustalenie ojcostwa i obowiązku alimentacyjnego 3 ...,... (miejscowość) (data) Sąd Rejonowy w.. 1.. Wydział Rodzinny i Nieletnich.... /adres/ Powód:... 2......... (imię, nazwisko, adres, PESEL) Pozwani:............ (imię, nazwisko, adres, PESEL) POZEW

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne 11. Wytoczenie powództwa. Pozew przypadki szczególne Wszczęcie postępowania Zawieszenie i umorzenie Obrona pozwanego

Postępowanie cywilne 11. Wytoczenie powództwa. Pozew przypadki szczególne Wszczęcie postępowania Zawieszenie i umorzenie Obrona pozwanego Postępowanie cywilne 11 Wszczęcie postępowania Zawieszenie i umorzenie Obrona pozwanego Wytoczenie powództwa Następuje w chwili wniesienia pozwu Pismo procesowe (art. 126 par 1) Konkretyzujące powództwo

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ZE STOSUNKÓW MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ZE STOSUNKÓW MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ZE STOSUNKÓW MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI Postępowania odrębne uregulowane w art. 453 458 k.p.c. obejmują sprawy o: 1) ustalenie macierzyństwa; 2) ustalenie ojcostwa; 3) zaprzeczenie

Bardziej szczegółowo

SKARGA O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA

SKARGA O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA SKARGA O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA Skarga o wznowienie postępowania jest instytucją wyjątkową w tym znaczeniu, że przysługuje wyłącznie od ściśle określonych orzeczeń i na ściśle określonej podstawie. Ratio

Bardziej szczegółowo

Władza rodzicielska i kontakty - ćwiczenia dla aplikantów II

Władza rodzicielska i kontakty - ćwiczenia dla aplikantów II Władza rodzicielska i kontakty - ćwiczenia dla aplikantów II roku. Kazus 1 Małoletnia Izabela W. licząca lat 16 i pół, urodziła małoletnią Karolinę, ojcem dziecka jest też osoba niepełnoletnia. Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXXIII. Część I. Rozwód i separacja w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXXIII. Część I. Rozwód i separacja w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX XXV Przedmowa.... XXXIII Część I. Rozwód i separacja w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny

Bardziej szczegółowo

Rodzeństwo dzieci pochodzące od tych samych rodziców.

Rodzeństwo dzieci pochodzące od tych samych rodziców. Wersja 03 Projekt lipiec 2013, listopad 2014 obywatelski projekt zmian ustaw w celu równego traktowania rodziców zmiany naniesiono kursywą. część. 1. KRiO W ustawie z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXXIII. Część I. Rozwód i separacja w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXXIII. Część I. Rozwód i separacja w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym Wykaz skrótów.... Wykaz literatury.... XIX XXV Przedmowa.... XXXIII Część I. Rozwód i separacja w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

- o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-98-08 Druk nr 888 Warszawa, 12 sierpnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 43/07

Uchwała z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 43/07 Uchwała z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 43/07 Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) Sędzia SN Iwona Koper (sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Joanny

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH POSTĘPOWANIE W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH Zgodnie art. 425 k.p.c. przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w sprawach o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa i o rozwód

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 48/07 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 czerwca 2007 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Marian Kocon Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

Klauzula wykonalności i postępowanie w przedmiocie jej nadania. Piotr Gil

Klauzula wykonalności i postępowanie w przedmiocie jej nadania. Piotr Gil Klauzula wykonalności i postępowanie w przedmiocie jej nadania Piotr Gil Tom IV Seria Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne Redakcja naukowa serii: Kinga Flaga-Gieruszyńska Anna Machnikowska, Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012)

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012) Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012) 1. Pojęcie postępowania cywilnego 2. Pojęcie sprawy cywilnej 3. Normy procesowe charakterystyka 4. Stosunek prawa cywilnego procesowego do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... IX XI XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Miejsce zażalenia wśród środków odwoławczych. 5 1. Klasyfikacja środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

POWÓDKA:..., zam..., PESEL:.. POZWANY:..., POZEW O ROZWÓD

POWÓDKA:..., zam..., PESEL:.. POZWANY:..., POZEW O ROZWÓD , dnia. 201 r. SĄD OKRĘGOWY WYDZIAŁ CYWILNY W.. POWÓDKA:..., zam..., PESEL:.. POZWANY:..., zam. POZEW O ROZWÓD Działając imieniem własnym wnoszę o: 1. orzeczenie rozwodu małżeństwa stron to jest Powódki

Bardziej szczegółowo

ROZWÓD aspekty proceduralne i materialnoprawne.

ROZWÓD aspekty proceduralne i materialnoprawne. Marta Witoszyńska Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi KONSPEKT WYKŁADU Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO NA SZKOLENIE ORGANIZOWANE W SŁOKU W DNIACH 27-29 LISTOPADA 2009r. PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania 1 Rozdział I. Postępowanie cywilne zagadnienia wstępne 3 1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 3 1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX Rozdział I. System procedury administracyjnej 1 Tabl. 1. System procedury administracyjnej (cechy i podział ze względu na kryterium podmiotowe) 3 Tabl. 2. Podział

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.). Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U. z dnia 5 marca 1964 r.) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE DZIAŁ IA RODZICE I DZIECI

USTAWA. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U. z dnia 5 marca 1964 r.) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE DZIAŁ IA RODZICE I DZIECI USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z dnia 5 marca 1964 r.) Tytuł II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 61 7. 1. Krewnymi w linii prostej są osoby,

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO

TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO 2. Protokół podpisuje osoba, która przyjęła oświadczenie, oraz osoba, która je złożyła, chyba że nie może ona go podpisać. Przyczynę braku podpisu należy podać w protokole.

Bardziej szczegółowo

Komentarze z wokandy. Komentarz. do spr aw rodzinnych. Helena Ciepła Jacek Ignaczewski Jadwiga Skibińsk a-adamowicz

Komentarze z wokandy. Komentarz. do spr aw rodzinnych. Helena Ciepła Jacek Ignaczewski Jadwiga Skibińsk a-adamowicz Komentarze z wokandy Komentarz do spr aw rodzinnych Helena Ciepła Jacek Ignaczewski Jadwiga Skibińsk a-adamowicz pod redakcją Jack a Ignaczewskiego Wydanie 1, 2012 Opracowanie redakcyjne: Joanna Pastuszka,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt II UK 52/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 listopada 2014 r. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski

Bardziej szczegółowo

Wstęp... XIII. Wykaz skrótów...

Wstęp... XIII. Wykaz skrótów... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Wymagania pism procesowych w sprawach gospodarczych... 1 1. Sprawy gospodarcze... 1 2. Właściwość sądu... 3 3. Tryb postępowania... 5 3.1. Tryb nakazowy...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. Rady Powiatu Lęborskiego

UCHWAŁA NR.. Rady Powiatu Lęborskiego UCHWAŁA NR.. Rady Powiatu Lęborskiego PROJEKT z dnia w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty

Bardziej szczegółowo

s. 175 Artykuł po wyrazach,,centralnego Biura Antykorupcyjnego" dodaje się wyrazy Straży Marszałkowskiej"

s. 175 Artykuł po wyrazach,,centralnego Biura Antykorupcyjnego dodaje się wyrazy Straży Marszałkowskiej UWAGA! Wszędzie, gdzie w treści ustawy pojawiają się użyte w różnej liczbie wyrazy podpisem potwierdzonym profilem zaufanym epuap zastępuje się je wyrazami,,podpisem zaufanym". s. 19 Artykuł 17. 4 5 )

Bardziej szczegółowo