SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, chęć do pracy, zaangażowanie, aktywność. OCENIANE BĘDĄ: 1. Postawa ucznia i stosunek do wychowania fizycznego. Przez postawę ucznia rozumie się jego stosunek do nauczyciela, kolegów i koleżanek, kulturę osobistą, zaangażowanie i wykonywanie poleceń nauczyciela. Na stosunek do wychowania fizycznego składają się dążenie do poprawy swojej sprawności, podejście do zajęć sportowych (wykonywanie ćwiczeń i zadań), systematyczny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji. Nauczyciel ocenia uczniów za aktywność na lekcjach raz w miesiącu. Każdy uczeń rozpoczyna miesiąc z oceną wyjściową bardzo dobrą. Niewłaściwa postawa lub stosunek do przedmiotu skutkują otrzymaniem przez ucznia minusa. Każde trzy minusy obniżają ocenę o jeden stopień. 2. Przygotowanie do zajęć. Przez przygotowanie do zajęć rozumie się posiadanie przez ucznia czystego, odpowiedniego stroju sportowego. Należy zwrócić szczególną uwagę na higienę i właściwe przeznaczenie stroju (tylko do ćwiczeń fizycznych). W okresie jesienno-zimowym i zimowo- wiosennym uczeń zobowiązany jest do posiadania ciepłej odzieży sportowej na zajęcia lekcyjne w terenie. Każdy przypadek braku stroju, odpowiedniego obuwia lub higieny stroju skutkuje pisemną informacją do rodziców. Uczeń, który był przez cały semestr przygotowany do zajęć w 100% otrzymuje cząstkową ocenę celującą. Uczennica może zgłosić jedną niedyspozycję w miesiącu (nie musi być poparta zwolnieniem od rodziców). 3. Sprawność motoryczna Sprawność motoryczną (siła, szybkość, zwinność, wytrzymałość) określamy na podstawie wyników uzyskanych w wybranych testach. Test sprawności fizycznej (narzędzie sprawdzania) jest do wglądu u nauczyciela wychowania fizycznego (uzyskany wynik przekłada się na określoną ocenę o wadze 1 ). Ocenę sprawności motorycznej nauczyciel przeprowadza bez wcześniejszej zapowiedzi. W drugim semestrze nauki nauczyciel winien wziąć pod uwagę w szczególności stan sprawności motorycznej ucznia w stosunku do stanu wyjściowego uzyskanego w pierwszym semestrze, tj. za poprawę osiągniętego wyniku należy podwyższyć uzyskaną ocenę o jeden stopień. 4. Umiejętności ruchowe i wiadomości Umiejętności ruchowe ucznia są sprawdzane względem działów realizowanych w danym semestrze. Ocena wybranej umiejętności ruchowej winna być poprzedzona jej nauką i doskonaleniem. Nauczyciel powinien powiadomić uczniów co najmniej jedną jednostkę lekcyjną wcześniej o zamiarze przeprowadzenia oceny danej umiejętności według następujących kryteriów:

2 Ocena celująca Uczeń bezbłędnie i w dobrym tempie wykonał element techniczny zadania ruchowego. Ocena bardzo dobra Uczeń wykonał element techniczny w dobrym tempie z małymi błędami, które nie wpłynęły w wyraźny sposób na jego poprawność. Ocena dobra Uczeń wykonał ćwiczenie w dobrym tempie z małymi błędami, które wpłynęły w wyraźny sposób na jego poprawność. Ocena dostateczna Uczeń wykonał ćwiczenie w dobrym tempie z wyraźnymi błędami, które zakłóciły jego poprawność lub wykonał ćwiczenie z małymi błędami lecz w nienaturalnym tempie. Ocena dopuszczająca Uczeń wykonał ćwiczenie w sposób niedbały, z dużymi błędami i w nienaturalnym tempie. Ocena niedostateczna Uczeń bez podania przyczyny odmówił wykonania ćwiczenia. Forma sprawdzianu - działania praktyczne (np. wykonanie określonego ćwiczenia, ewolucji, elementu technicznego). Ocena wiadomości z zakresu szeroko pojętej kultury fizycznej powinna być ściśle związana z tym, co nauczyciel przekazał uczniom w czasie jednostki lekcyjnej. Forma sprawdzianu poziomu wiadomości jest dowolna ustna lub pisemna. Treść wymagań edukacyjnych na poszczególnych poziomach - załącznik nr.1 5. Rozgrzewka Każdy uczeń co najmniej jeden raz w semestrze prowadzi rozgrzewkę według następujących kryteriów: - Zachowanie odpowiedniej kolejności wykonywanych ćwiczeń. - Umiejętność doboru ćwiczeń do tematu lekcji. - Umiejętność doboru ćwiczeń aktywizujących pozostałych uczniów. - Odpowiedni dobór ćwiczeń do poszczególnych etapów prowadzonej rozgrzewki. - Ilościowy dobór ćwiczeń przekładający się na czas i efektywność rozgrzewki. 6. Udział w zajęciach nadobowiązkowych, zawodach sportowych. W zajęciach nadobowiązkowych, Szkolnych Igrzyskach Sportowych oraz pozaszkolnych zawodach sportowych powinni brać udział wszyscy uczniowie, którzy spełniają określone warunki postawione przez nauczyciela wychowania fizycznego (poziom sprawności fizycznej, postawa społeczna). Bezpodstawne odmówienie wzięcia udziału w określonych imprezach sportowych może mieć negatywny wpływ na ocenę końcową - semestralną lub roczną. Udział w zajęciach nadobowiązkowych, Szkolnych Igrzyskach Sportowych oraz pozaszkolnych zawodach sportowych jest nagradzany oceną cząstkową bardzo dobrą. Zwycięstwo w zawodach jest nagradzane oceną celującą. Udział ucznia w dodatkowych zajęciach sportowych oceniany jest dwa razy w roku (przed zakończeniem każdego semestru).

3 KRYTERIA OCEN SEMESTRALNYCH I KOŃCOWYCH Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: jest przygotowany do zajęć z wychowania fizycznego (dopuszcza się maksymalnie dwukrotny brak stroju w semestrze), nie ćwiczy na lekcjach tylko z bardzo ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych, popartych zwolnieniem lekarskim lub od rodziców, charakteryzuje się wysokim poziomem kultury osobistej, reprezentuje szkołę w szkolnych rozgrywkach sportowych, prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia kształtujące bardzo poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym, w sposób bezwzględny stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego, uzyskuje oceny bardzo dobre i celujące z testów sprawności fizycznej, wykonanie zadania ruchowego przez ucznia może być zawsze przykładem i wzorem do naśladowania dla innych ćwiczących. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: jest przygotowany do zajęć z wychowania fizycznego ( dopuszcza się maksymalnie dwukrotny brak stroju w semestrze), nie ćwiczy na lekcjach tylko z bardzo ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych popartych zwolnieniem lekarskim lub od rodziców, charakteryzuje się właściwym poziomem kultury osobistej, reprezentuje szkołę w szkolnych rozgrywkach sportowych, prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia kształtujące poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym, stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego, uzyskuje znaczny postęp w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku szkolnego, potrafi wykonywać ćwiczenia o dużym stopniu trudności. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: jest przygotowany do zajęć z wychowania fizycznego ( dopuszcza się trzy braki stroju w semestrze), nie ćwiczy na lekcjach tylko z ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych popartych zwolnieniem lekarskim lub od rodziców, charakteryzuje się właściwym poziomem kultury osobistej, bierze udział w klasowych i szkolnych zawodach sportowych, prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia kształtujące w miarę poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym, nie zawsze stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego, uzyskuje niewielki postęp w kolejnych próbach sprawnościowych np. w ciągu roku szkolnego, potrafi wykonywać ćwiczenia o przeciętnym stopniu trudności.

4 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: jest przygotowany do zajęć z wychowania fizycznego ( dopuszcza się cztery braki stroju w semestrze), nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych, charakteryzuje się przeciętnym poziomem kultury osobistej, nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych, nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki lub ćwiczeń kształtujących poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym, często nie stosuje zasad bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego, nie poprawia lub nie uzupełnia prób sprawnościowych, w których nie uczestniczył z ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych, potrafi wykonywać ćwiczenia o niskim stopniu trudności. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji, zapomina stroju, często nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych, charakteryzuje się niskim poziomem kultury osobistej, nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych, nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki lub ćwiczeń kształtujących poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym, bardzo często nie stosuje zasad bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego, a zachowania ucznia na lekcji może zagrażać zdrowiu i życiu współćwiczących, nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku szkolnego, potrafi wykonywać ćwiczenia o bardzo niskim stopniu trudności. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Nie spełnił wyżej wymienionych wymagań. WARUNKI POPRAWIANIA STOPNI Uczeń może poprawić niezadowalającą ocenę z zaliczenia elementu techniki w terminie dwóch tygodni od daty zaliczenia. W przypadku niedyspozycji lub nieobecności w czasie zaliczenia elementu techniki lub sprawności motorycznej, uczeń powinien przystąpić do zaliczenia w terminie dwóch tygodni od daty zaliczenia. Przy dłuższej niedyspozycji lub nieobecności termin zaliczenia jest ustalany indywidualnie. Dla ewentualnej poprawy takiego zaliczenia stosuje się zasady opisane powyżej. Nie przewiduje się poprawiania stopni z testów sprawności motorycznej.

5 ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ Zwolnienia na okres dłuższy niż jeden tydzień winny być wystawione przez lekarza. Uczeń może być zwolniony z wykonywania określonej czynności ruchowej tylko na podstawie precyzyjnego i szczegółowego zwolnienia lekarskiego. Zwolnienia na okres dłuższy, niż jeden miesiąc aprobuje decyzją dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji medycznej załączonej do podania rodzica lub opiekuna. Zwolniony z lekcji uczeń przebywa w szkole. INFORMOWANIE O PRZEWIDYWANYM STOPNIU KLASYFIKACYJNYM Uczeń i jego rodzice są informowani o: Niedostatecznych stopniach klasyfikacyjnych - miesiąc przed klasyfikacją. Pozostałych stopniach klasyfikacyjnych - tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

6 Załącznik nr 1 - Wymagania Edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla poszczególnych etapów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019 ETAP EDUKACYJNY Mini gry zespołowe Gry zespołowe Mini piłka nożna Mini piłka nożna Piłka nożna Zwód Piłka nożna zwód prowadzenie piłki prostym prowadzenie piłki prawą pojedynczy przodem bez pojedynczy przodem z podbiciem prawą lub lewą lub lewą nogą ze zmianą piłki i uderzenie na piłką i uderzenie na nogą, uderzenie piłki tempa i kierunku bramkę prostym bramkę prostym prostym podbiciem na poruszania się, uderzenie podbiciem lub podbiciem lub bramkę po kilku krokach piłki prostym podbiciem wewnętrzną częścią stopy, wewnętrzna częścią rozbiegu (piłka jest na bramkę po kilku prowadzenie piłki ze stopy, prowadzenie nieruchoma). krokach rozbiegu, (piłka zmianą kierunku piłki ze zmianą miejsca jest ruchoma). poruszania się i nogi i kierunku poruszania Mini piłka nożna - prowadzenie piłki wewnętrzną i zewnętrzną częścią prawą lub lewą nogą, uderzenie piłki na bramkę wewnętrzną częścią stopy. Mini koszykówka znajomość przepisów minikoszykówki, kozłowanie piłki w marszu i w biegu po prostej i ze zmianą ręki kozłującej, podania oburącz sprzed klatki piersiowej. Mini piłka ręczna rzut na bramkę jednorącz z kilku kroków marszu, podanie piłki jednorącz półgórne z marszu. Mini siatkówka odbicie piłki sposobem oburącz górnym po własnym podrzucie. Mini koszykówka kołowanie piłki w biegu ze zmianą ręki kozłującej i kierunku poruszania się, rzut do kosza z dwutaktu z miejsca bez kozła. Mini piłka ręczna rzut na bramkę z biegu, podanie jednorącz półgórne z biegu. Mini siatkówka odbicie piłki sposobem oburącz górnym w parach, zagrywka sposobem dolnym 3-4 metry od siatki. Mini koszykówka Podania piłki w biegu, dwutakt bez kozła po podaniu, techniczny rzut do kosza z miejsca (odległość 2 metry). Mini piłka ręczna rzut na bramkę z biegu po podaniu, podanie jednorącz półgórne w biegu ze zamianą miejsca i kierunku poruszania się. Mini siatkówka odbicie piłki sposobem oburącz dolnym w parach, zagrywka sposobem dolnym 4-5 metrów od siatki. prowadzącej piłkę. Koszykówka rzut do kosza po wykonaniu dwutaktu po koźle, rzut do kosza z odległości linii rzutów osobistych, podania piłki oburącz sprzed klatki piersiowej. Piłka ręczna rzut na bramkę z wyskoku po zwodzie pojedynczym przodem z piłka i po podaniu, poruszanie się w obronie każdy swego. Siatkówka łączone odbicia piłki sposobem oburącz dolnym i górnym w parach, zagrywka sposobem dolnym z 5-6 metrów od siatki. się. Koszykówka podania piłki prawą i lewą ręką, rozegranie ataku 2x1 i 3x2, obrona indywidualna. Piłka ręczna rzut na bramkę z wyskoku po zwodzie pojedynczym przodem bez piłki i podaniu, poruszanie się w obronie strefowej. Siatkówka wystawianie piłki sposobem oburącz górnym, zagrywka sposobem dolnym z 6 metrów od siatki. Piłka nożna zwód podwójny przodem z piłką i uderzenie na bramkę prostym podbiciem lub wewnętrzna częścią stopy, prowadzenie piłki ze zmianą miejsca kierunku poruszania się oraz tempa. Koszykówka podania piłki prawą i lewą ręką, rozegranie ataku 2x3 i 3x2, obrona indywidualna. Piłka ręczna rzut na bramkę z wyskoku po zwodzie podwójnym przodem bez piłki i podaniu, poruszanie się w obronie strefowej. Siatkówkawystawianie piłki sposobem oburącz górnym, zagrywka sposobem górnym flotem oraz z wyskoku z 9 metrów od siatki. Szkoła Podstawowa w Mysiadle

7 Załącznik nr 1 - Wymagania Edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla poszczególnych etapów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019 Unihokej znajomość przepisów, prowadzenie piłki kijem, uderzenie piłki na bramkę z miejsca, podania piłki w parach po ziemi. Przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, układ gimnastyczny według własnej inwencji - postawa zasadnicza, przysiad podparty, przewrót w przód, klęk. Unihokej -prowadzenie piłki w slalomie, strzał na bramkę w ruchu, przyjęcie piłki stopą. Unihokej -podanie piłki nad przeszkodą, strzał na bramkę nad przeszkodą. Unihokej - poruszanie się po boisku z piłką i bez piłki, organizacja klasowych zawodów w unihokeju. Unihokej - zwód przed strzałem na bramkę, gra w przewadze 2x1 i 3x2. Unihokej - zwód przed strzałem na bramkę, poruszanie się w obronie strefowej 6:1. Gimnastyka Przewrót w tył z przysiadu Stanie na rękach przy Stanie na rękach przy Przerzut bokiem, Przerzut bokiem, podpartego do przysiadu drabinkach, przewrót w drabinkach, łączone formy piramida dwójkowa. rundak, piramidy podpartego, podpór łukiem przód z marszu do przewrotów w przód i w wieloosobowe leżąc tyłem. przysiadu podpartego. tył. Sprawność motoryczna - siła mięśni brzucha - siła mięśni brzucha (siady - siła mięśni brzucha (siady - siła mięśni brzucha (siady z leżenia tyłem z leżenia tyłem z leżenia tyłem (siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie wykonywane w czasie 30s wykonywane w czasie 30s wykonywane w czasie 30s 30s - gibkość poprzez skłon - gibkość poprzez skłon - gibkość poprzez skłon - gibkość poprzez tułowia w przód z tułowia w przód z tułowia w przód z skłon tułowia w przód podwyższenia podwyższenia podwyższenia z podwyższenia - skok w dal z miejsca - skok w dal z miejsca - skok w dal z miejsca - skok w dal z miejsca - bieg ze startu - bieg ze startu wysokiego - bieg ze startu wysokiego wysokiego 50m 50m 50m - bieg ze startu - bieg wahadłowy 4x10m - bieg wahadłowy 4x10m z - bieg wahadłowy 4x10m z wysokiego 50m z przenoszeniem przenoszeniem woreczka przenoszeniem woreczka woreczka - bieg wahadłowy - pomiar siły względnej - pomiar siły względnej - pomiar siły względnej 4x10m z przenoszeniem Dziewczęta: zwis na Dziewczęta: zwis na Dziewczęta: zwis na woreczka - siła mięśni brzucha (siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30s - gibkość poprzez skłon tułowia w przód z podwyższenia - skok w dal z miejsca - bieg ze startu wysokiego 50m - bieg wahadłowy 4x10m z przenoszeniem woreczka - pomiar siły względnej Dziewczęta: zwis na drążku, Chłopcy: zwis na drążku. - siła mięśni brzucha (siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30s - gibkość poprzez skłon tułowia w przód z podwyższenia - skok w dal z miejsca - bieg ze startu wysokiego 50m - bieg wahadłowy 4x10m z przenoszeniem woreczka Szkoła Podstawowa w Mysiadle

8 Załącznik nr 1 - Wymagania Edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla poszczególnych etapów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/ Bieg krótki po prostej i po wiraży, - przekazanie i odbiór pałeczki sztafetowej w marszu, - skok w dal z miejsca, - rzut piłką lekarską w tył, - rzut jednorącz piłeczką palantową. drążku, Chłopcy: zwis na drążku. drążku, Chłopcy: zwis na drążku. drążku, Chłopcy: podciąganie w zwisie na drążku, - biegi przedłużone Chłopcy: 1000m Dziewczęta: 800m. - pomiar siły względnej Dziewczęta: zwis na drążku, Chłopcy: podciąganie w zwisie na drążku, - biegi przedłużone Chłopcy: 1000m Dziewczęta: 800m. - pomiar siły względnej Dziewczęta: zwis na drążku, Chłopcy: podciąganie w zwisie na drążku, - biegi przedłużone Chłopcy: 1000m Dziewczęta: 800m. Lekkoatletyka - przekazanie i odbiór pałeczki sztafetowej w biegu, - skok w dal z rozbiegu techniką naturalną, - rzut piłką lekarską w przód, - umiejętność dysponowania zasobami wytrzymałości biegowej podczas biegu na dystansie 600/800 metrów. - podanie jednorącz i chwyt oburącz. - przekazanie i odbiór pałeczki sztafetowej w biegu w strefie zmian, - start niski i start wysoki, - skok wzwyż techniką nożycową, - skok w dla techniką biegową, - umiejętność dysponowania zasobami wytrzymałości biegowej podczas biegu na dystansie 800/1000 metrów. - pchnięcie kulą techniką dostawną, - skok wzwyż flopem, - umiejętność dysponowania zasobami wytrzymałości biegowej podczas biegu na dystansie 1000/1500 metrów, - Pokonywanie płotków lekkoatletycznych w marszu nogą zakroczną i wykroczną. - pchnięcie kulą techniką doślizgową, - umiejętność dysponowania zasobami wytrzymałości biegowej podczas biegu na dystansie 1000/1500 metrów, - pokonywanie płotków lekkoatletycznych w biegu nogą zakroczną i wykroczną. - pchnięcie kulą techniką obrotową, - umiejętność dysponowania zasobami wytrzymałości biegowej podczas biegu na dystansie 1000/1500 metrów, - pokonywanie płotków lekkoatletycznych w biegu nogą zakroczną i wykroczną. Rekreacja ruchowa - podanie jednorącz i chwyt - znajomość przepisów, - organizacja klasowego - organizacja turnieju jednorącz, - wykonanie zagrywki z turnieju klasowego, międzyklasowego, - wykonanie zagrywki z 5m. 7m. - organizacja turnieju międzyklasowego, Szkoła Podstawowa w Mysiadle

9 Załącznik nr 1 - Wymagania Edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla poszczególnych etapów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/ wykonanie zagrywki sposobem dolnym, - odbicie bekhendem. - wykonanie zagrywki sposobem górnym, - odbicie forhend. - znajomość przepisów, - umiejętność poruszania się po boisku w grze szkolnej. - organizacja klasowego turnieju klasowego, organizacja turnieju międzyklasowego, organizacja turnieju międzyklasowego, Lodowisko oraz zabawy na śniegu - jazda na łyżwach po prostej, -umiejętność zatrzymania. - odbijanie piłeczki rakietką w miejscu, -umiejętność poruszania się przy stole. Dwa ognie - chwyt oburącz, rzut jednorącz, -znajomość przepisów. Lodowisko oraz zabawy na śniegu - jazda na łyżwach po łuku, - jazda na łyżwach ze zmianą kierunku. - umiejętność wykonania serwisu bekhendowego. Dwa ognie - chwyt oburącz, rzut jednorącz do celu, -organizacja turnieju klasowego, Lodowisko oraz zabawy na śniegu - jazda na łyżwach slalomem. - umiejętność wykonania odbicia forhend/bekhend, - znajomość przepisów. Lodowisko oraz zabawy na śniegu - jazda na łyżwach przeplatanką do przodu. - organizacja klasowego turnieju klasowego, Lodowisko oraz zabawy na śniegu - jazda na łyżwach po prostej tyłem, - jazda na łyżwach przeplatanką do tyłu. - organizacja turnieju międzyklasowego, Lodowisko oraz zabawy na śniegu - jazda na łyżwach po prostej tyłem, - jazda na łyżwach przeplatanką do tyłu, - organizacja turnieju w hokeja na lodzie. - organizacja turnieju międzyklasowego, Wiadomości z zakresu edukacji zdrowotnej, kultury fizycznej oraz przepisów i zasad - uczeń zna podstawowe przepisy mini gier zespołowych, - uczeń potrafi wyjaśnić i scharakteryzować pojęcie zdrowia według WHO, - uczeń zna podstawowe przepisy mini gier zespołowych, - uczeń potrafi wyjaśnić pojęcie sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego, -uczeń posiada - uczeń zna Test Coopera, - uczeń zna podstawowe przepisy mini gier zespołowych, - uczeń wymienia podstawowe zasady korzystania ze sprzętu sportowego, - uczeń zna zasady i - uczeń zna podstawowe przepisy mini gier zespołowych, - uczeń oblicza wskaźnik BMI i interpretuje własny wynik na podstawie siatki centylowej, - uczeń wymienia - uczeń wymienia przyczyny i skutki otyłości, zagrożenia wynikające z nadmiernego odchudzania się, stosowania sterydów i innych substancji - uczeń wymienia przyczyny i skutki otyłości, zagrożenia wynikające z nadmiernego odchudzania się, stosowania sterydów i innych substancji Szkoła Podstawowa w Mysiadle

10 Załącznik nr 1 - Wymagania Edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla poszczególnych etapów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019 wiadomości na temat znaczenia wody w codziennej diecie, -uczeń wie jakie korzyści płyną z picia wody, -uczeń posiada wiedzę na temat zawartości napojów gazowanych, energetycznych, izotonicznych oraz soków. potrafi go samodzielnie przeprowadzić oraz indywidualnie interpretuje własny wynik. metody hartowania organizmu. pozytywne mierniki zdrowia. wspomagających negatywnie proces treningowy, - zna współczesne aplikacje internetowe i urządzenia elektroniczne do oceny własnej aktywności fizycznej, - wymienia korzyści dla zdrowia płynące z aktywności fizycznej. wspomagających negatywnie proces treningowy, - zna współczesne aplikacje internetowe i urządzenia elektroniczne do oceny własnej aktywności fizycznej, - wymienia korzyści dla zdrowia płynące z aktywności fizycznej, - tworzy prezentację oraz prowadzi lekcję na temat prozdrowotny. Szkoła Podstawowa w Mysiadle

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I. KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej klasy 4 8 Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej siła mięśni brzucha siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCOWANIA FIZYCZNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCOWANIA FIZYCZNEGO 6.3. Wymagania szczegółowe w klasie IV szkoły podstawowej W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: 1) postawę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. 1. Skala ocen W ocenianiu zarówno cząstkowym, jak i semestralnym oraz rocznym stosowane są następujące stopnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego w klasach IV - VIII

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego w klasach IV - VIII Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego w klasach IV - VIII Wymagania szczegółowe w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ W klasach IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy w nowej podstawie programowej pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu próba

Bardziej szczegółowo

W klasie 4 szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia:

W klasie 4 szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: Wymagania szczegółowe w klasie 4 wychowanie fizyczne W klasie 4 szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: 1.postawę ucznia i jego kompetencje społeczne, 2.systematyczny

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: 1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Wychowanie fizyczne klasa VII. Rok szkolny 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Wychowanie fizyczne klasa VII. Rok szkolny 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Wychowanie fizyczne klasa VII Rok szkolny 2017/2018 Szczegółowe kryteria oceny półrocznej lub rocznej z wychowania fizycznego 1) Ocena celująca Ocenę celującą na pierwsze półrocze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 6.1. Założenia ogólne 1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania szkoły. 2. Ocena semestralna

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VII

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VII WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VII Wymagania edukacyjne: W klasie VII szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: 1. Postawę ucznia i jego kompetencje społeczne. 2. Systematyczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I. Założenia ogólne 1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania szkoły. 2. Ocena semestralna lub

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 W KATOWICACH ZASADY OCENIANIA Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Rok szkolny 2019/2020

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Rok szkolny 2019/2020 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Rok szkolny 2019/2020 Przedmiotowy system oceniania jest zgodny ze statutem Szkoły Podstawowej im.karola Wojtyły w Rotmance. Szczegółowe kryteria

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VIII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VIII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VIII I. INFORMACJE WSTĘPNE: 1. Przedmiotowy System Oceniania reguluje zasady oceniania z wychowania fizycznego uczniów Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 8 w Grudziądzu.

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 8 w Grudziądzu. Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 8 w Grudziądzu. 1.1. Założenia ogólne. 1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrz szkolnego systemu

Bardziej szczegółowo

Program nauczania do ośmioletniej szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową. Autor : Krzysztof Warchoł. Opracował: Przemysław Opyrchał

Program nauczania do ośmioletniej szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową. Autor : Krzysztof Warchoł. Opracował: Przemysław Opyrchał Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego w roku szkolnym 2018/2019 dla klas IV, V, VII i VIII Program nauczania do

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wystawiane są pełne oceny (bez plusów i minusów).

KRYTERIA OCENY I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wystawiane są pełne oceny (bez plusów i minusów). KRYTERIA OCENY I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Wystawiane są pełne oceny (bez plusów i minusów). UCZEŃ OTRZYMUJĘ OCENĘ ZA SYSTEMATYCZNE PRZYGOTOWYWANIE SIĘ DO ZAJĘĆ I AKTYWNE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Założenia ogólne 1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnych zasad oceniania szkoły. 2. Ocena semestralna lub roczna

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania szczegółowe w klasie IV szkoły podstawowej

1. Wymagania szczegółowe w klasie IV szkoły podstawowej WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 1. Wymagania szczegółowe w klasie IV szkoły podstawowej W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II w LUBATOWEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II w LUBATOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II w LUBATOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Lubatowa 2017 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBLINIE 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBLINIE I. Założenia ogólne 1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Dla klas IV-VIII Szkoły Podstawowej

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Dla klas IV-VIII Szkoły Podstawowej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Dla klas IV-VIII Szkoły Podstawowej ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 1. Ocenianie z wychowania fizycznego

Bardziej szczegółowo

Średnia ważona z wychowania fizycznego

Średnia ważona z wychowania fizycznego Średnia ważona z wychowania fizycznego Średnia ważona - średnia elementów, którym przypisywane są różne wagi (znaczenia) w ten sposób, że elementy o większej wadze mają większy wpływ na średnią. Nie będzie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I. Główne zasady oceniania: 1. Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się obowiązków wynikających ze specyfikacji zajęć. 2. Do oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Założenia ogólne 1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania szkoły. 2. Ocena semestralna lub

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU KLASA VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU KLASA VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU KLASA VII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Założenia ogólne. 1. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W JAWORZNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W JAWORZNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W JAWORZNIE Podstawa prawna 1. Ustawa-Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VIII KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I. Postawa wobec przedmiotu / aktywność. Postawa na lekcji wychowania fizycznego to:

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS 4-7 NA ROK SZKOLNY 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS 4-7 NA ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS 4-7 NA ROK SZKOLNY 2017/2018 I. Główne zasady oceniania: 1. Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Klasa IV Po realizacji programu klasy IV uczeń powinien umieć samodzielnie i poprawnie wykonać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W WIETLINIE DOROTA GEMBAROWSKA DOROTA CZUBOCHA-ZAJĄC RAFAŁ JABŁOŃSKI Spis treści Dokumenty określające

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego I.Założenia ogólne

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego I.Założenia ogólne Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego I.Założenia ogólne Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania szkoły. Ocena semestralna lub roczna

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA 1. Przygotowanie do zajęć. 2. Udział w zajęciach fakultatywnych. 3. Sprawność i umiejętności. Ad. 1. Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF. W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary:

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF. W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary: WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary: 3. Sprawność fizyczna i umiejętności ruchowe: gimnastyka: przewrót w przód z przysiadu podpartego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W WIETLINIE DOROTA GEMBAROWSKA, DOROTA CZUBOCHA-ZAJĄC Spis treści Dokumenty określające Przedmiotowe Zasady

Bardziej szczegółowo

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1) bardzo. Reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU KLASA IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEO Założenia ogólne. 1. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI I. Przedmiot oceny WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PSO z wychowania fizycznego powstał w oparciu o analizę Wewnątrzszkolnego systemu oceniania w Szkole Podstawowej w Rzeczycy Długiej i podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I.1.Wymagania szczegółowe w klasie IV szkoły podstawowej W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceni9amy następujące obszary aktywności ucznia: 1) postawę

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

c.sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego ( spełnia co najmniej 5 kryteriów)

c.sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego ( spełnia co najmniej 5 kryteriów) Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z wychowania fizycznego w klasie VIII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie : a)postawy i kompetencji społecznych(

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I. Postawa wobec przedmiotu. Postawa na lekcji wychowania fizycznego to: zaangażowanie w ćwiczenia, pomoc

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KONSTANCINIE JEZIORNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KONSTANCINIE JEZIORNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KONSTANCINIE JEZIORNIE Cele oceniania: 1. Bieżące i systematyczne rozpoznanie poziomu i postępów w osiągnięciu przez uczniów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ. I PÓŁROCZE WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ. W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Kl I-III, IV,V,VII,VIII SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W BIAŁOGARDZIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Kl I-III, IV,V,VII,VIII SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W BIAŁOGARDZIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Kl I-III, IV,V,VII,VIII SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W BIAŁOGARDZIE PSO ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA 8

ZASADY OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA 8 ZASADY OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA 8 I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Ocena semestralna lub roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych za określony poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Osiągnięcia ucznia Klasa IV - zna zasady bezpiecznego ćwiczeniach na przyrządach oraz zasady bezpieczeństwa na lekcjach WF, - potrafi przyjmować

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - ROK SZKOLNY 2018/2019

KRYTERIA OCENY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - ROK SZKOLNY 2018/2019 KRYTERIA OCENY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - ROK SZKOLNY 2018/2019 OCENIANIE Uczniowie uzyskają ocenę na semestr lub na koniec roku na podstawie ocen, które będą zdobywali w następujących obszarach UMIEJĘTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Monika Szczepanik Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych Od zabawy do sportu i rekreacji. Urszula Kierczak, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Rok szkolny 2017/2018

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Rok szkolny 2017/2018 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Rok szkolny 2017/2018 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku Poz.1534 w sprawie oceniania,klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO na rok szkolny 2018 / 2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO na rok szkolny 2018 / 2019 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO na rok szkolny 2018 / 2019 Nauczyciele: mgr Piotr Bejnar mgr Wioletta Rakowska mgr Anna Sikora 1 I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI 1. Przedmiotowy System Oceniania przedstawia szczegółowe informacje dotyczące form i kryteriów oceniania z wychowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem O C E N A C E L U J Ą C A Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 1. Posiadł umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH 8 KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH 8 KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH 8 KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OCENA CELUJĄCA 1. Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. 2. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 6 5 4 3 2 Dział programu: Gimnastyka podstawowa UCZEŃ Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów

Bardziej szczegółowo

CELE KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA obejmują:

CELE KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA obejmują: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV, V i VII Program nauczania Wychowania Fizycznego dla ośmioletnie szkoły podstawowej Krzysztof Warchoł Podstawa prawna : rozp. MEN z 14 lutego 2017

Bardziej szczegółowo

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA:

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA: I CEL OCENIANIA: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie. 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju, poprzez poznanie własnej sprawności i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SAMOKSZTACENIOWY NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przewodniczący zespołu: Renata Mleczak

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SAMOKSZTACENIOWY NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przewodniczący zespołu: Renata Mleczak PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SAMOKSZTACENIOWY NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przewodniczący zespołu: Renata Mleczak I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w Publicznym Gimnazjum w Rzeczycy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 KLASA IV 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach. 2. Potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA - WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA 7

ZASADY OCENIANIA - WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA 7 ZASADY OCENIANIA - WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA 7 I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Ocena semestralna lub roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych za określony poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności.

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. ,33+3+, Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. Dział: Mini piłka nożna. 1. Żonglowanie piłką. 6 Uczeń odbije piłkę głową, udem, stopą przynajmniej 15 razy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VII

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VII Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VII I Formy i metody sprawdzania oraz oceniania osiągnięć uczniów. a. Ocenianiu podlegają: Umiejętności 1. Umiejętności ruchowe na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Ocena celująca (6)- poziom wymagań wykraczający Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA - WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA 5

ZASADY OCENIANIA - WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA 5 ZASADY OCENIANIA - WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA 5 I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Ocena semestralna lub roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych za określony poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY.

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY. PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU Nauczyciele: mgr Bożena Małek, mgr Jacek Spustek KRYTERIA OCENY:,,6 - OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA - WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA 6

ZASADY OCENIANIA - WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA 6 ZASADY OCENIANIA - WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA 6 I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Ocena semestralna lub roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych za określony poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasach 4-7

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasach 4-7 Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasach 4-7 Zasady ogólne 1. W ramach przedmiotowego systemu oceniania osiągnięć edukacyjnych nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- śródroczne i roczne. KLASA SEMESTR I SEMESTR II Gimnastyka przewrót w przód:

Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- śródroczne i roczne. KLASA SEMESTR I SEMESTR II Gimnastyka przewrót w przód: CZWARTA KLASA SEMESTR I SEMESTR II Gimnastyka przewrót w przód: Gimnastyka przewrót w tył: 6 z postawy zasadniczej z fazą lotu do postawy zasadniczej; 6 z postawy zasadniczej o nogach prostych do postawy

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania Diagnoza sprawności ogólnej Klasa IV Semestr I i II Diagnoza zdolności motorycznych i koordynacyjnych Test marszowo-biegowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VIII

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VIII Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VIII I Formy i metody sprawdzania oraz oceniania osiągnięć uczniów. a. Ocenianiu podlegają: Umiejętności 1. Umiejętności ruchowe na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA: 1. Sprawność fizyczna 2. Sprawdziany: wiadomości i umiejętności ruchowych, testy sprawności

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA: 1. Sprawność fizyczna 2. Sprawdziany: wiadomości i umiejętności ruchowych, testy sprawności SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA: 1. Sprawność fizyczna 2. Sprawdziany: wiadomości i umiejętności ruchowych, testy sprawności 3. Wypowiedź ustna 4. Aktywność- współdziałanie w grupie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Małgorzata Owsianko Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych Od zabawy do sportu i rekreacji. Urszula Kierczak, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA - WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA 4

ZASADY OCENIANIA - WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA 4 ZASADY OCENIANIA - WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA 4 I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Ocena semestralna lub roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych za określony poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji

Bardziej szczegółowo

sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego ( spełnia co najmniej 5 kryteriów)

sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego ( spełnia co najmniej 5 kryteriów) Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z wychowania fizycznego w klasie IV- Krzysztof Romanowski Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie : postawy i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV VIII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 I.

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV VIII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 I. Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV VIII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 I. Założenia ogólne Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES SPRAWDZIANÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYCHOWANIE FIZYCZNE

ZAKRES SPRAWDZIANÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYCHOWANIE FIZYCZNE ZAKRES SPRAWDZIANÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYCHOWANIE FIZYCZNE 1. Każdy uczeń ma prawo do trzech braków stroju w ciągu jednego semestru, każdy następny brak stroju zostanie odnotowany uwagą w dzienniku.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V Dział Lekkoatletyka Doskonalenie startu niskiego i techniki biegu Bieg sprawdzający na 60m Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej Start niski

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV, V, VII i VIII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV, V, VII i VIII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV, V, VII i VIII Obowiązujący od 1 września 2018r w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) z wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach

Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) z wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) z wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach Informacja o wymaganiach edukacyjnych Przedmiotowy system oceniania z wychowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum 1.DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ. WYMAGANIA PODSTWOWE - uczeń bezpiecznie wykonuje ćwiczenia w siłowni i sali gimnastycznej, - zna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 13 w Gorzowie Wlkp.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 13 w Gorzowie Wlkp. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 13 w Gorzowie Wlkp. Informacje wstępne: 1. Przedmiotowy System Oceniania reguluje zasady oceniania z wychowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Uczeń spełniający wymagania na daną ocenę musi także posiadać wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA GIMNASTYKA PIŁKA KOSZYKOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1) bardzo.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM OSTROWSKO Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego jest wypadkową takich składników jak: 1. Stopień opanowania

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Izabela Galas-Ziętal czwartek, 13 września :30 - Zmieniony czwartek, 26 listopada :23

Wpisany przez Izabela Galas-Ziętal czwartek, 13 września :30 - Zmieniony czwartek, 26 listopada :23 KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Na ocenę wpływa : a) zaangażowanie i aktywny udział w lekcji dostosowany do możliwości każdego ucznia b) strój sportowy ( biała koszulka, dowolne

Bardziej szczegółowo