Możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw w świetle regulacji UE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw w świetle regulacji UE"

Transkrypt

1 Możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw w świetle regulacji UE Zuzanna Jarosz Warsztaty Ocena potencjału biomasy odpadowej i ubocznej oraz skutki środowiskowe produkcji i wykorzystania biomasy IUNG-PIB, 28 maja 2014

2 Artykuł 17 Kryteria zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw i biopłynów. Niezależnie od tego, czy surowce były uprawiane na terenie Wspólnoty czy poza jej terytorium, energię z biopaliw i biopłynów uwzględnia się do celów, o których mowa w lit. a), b) i c), tylko wtedy, gdy spełniają one kryteria zrównoważonego rozwoju określone w ust. 2 6 niniejszego artykułu: a. kontrola zgodności z wymogami niniejszej dyrektywy w odniesieniu do celów krajowych; b. kontrola spełnienia obowiązku stosowania energii ze źródeł odnawialnych; c. kwalifikowalnośd do wsparcia finansowego wykorzystania biopaliw i biopłynów. Dyrektywa 2009/28/WE

3 2. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych dzięki wykorzystaniu biopaliw i biopłynów uwzględnionych dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), wynosi co najmniej 35 %. Począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r., ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynikających z wykorzystania biopaliw i biopłynów uwzględnionych do celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), wynosi co najmniej 50 %. Od dnia 1 stycznia 2018 r. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynosi co najmniej 60 % dla biopaliw i biopłynów wytworzonych w instalacjach, które rozpoczną produkcję w dniu 1 stycznia 2017 r. lub później.

4 W przypadku biopaliw i biopłynów wytworzonych w instalacjach działających dnia 23 stycznia 2008 r. akapit pierwszy stosuje się od dnia 1 kwietnia 2013 r. ograniczenie 35%

5 Ograniczenie emisji GHG liczone są w cyklu życia biopaliw wg metodyki przedstawionej w aneksie V Dyrektywy 2009/28/WE. Oznacza to, że szacunek emisji mają obowiązek przedstawiad wszystkie podmioty uczestniczące cyklu produkcji biokomponentu lub biopaliwa. Szacunek idzie za produktem. Koocowy szacunek emisji i ograniczeo emisji przedstawia podmiot wprowadzający biopaliwo na rynek.

6 1. Rolnicy Wypełniają oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków zrównoważonej produkcji (kukurydza, pszenica ozima, rzepak ozimy). Jest to równoznaczne z przyjęciem emisji rolniczych: kukurydza 20, pszenica 23, rzepak 29 g CO 2 eq MJ -1.

7 Ekspertyza sfinansowana przez MRiRW (przy wsparciu PSPO i KIB): Poziom emisji gazów cieplarnianych (CO 2, N 2 O i CH 4 ) dla upraw pszenicy, pszenżyta, kukurydzy i żyta przeznaczonych do produkcji bioetanolu oraz upraw rzepaku przeznaczonych do produkcji biodiesla. Zwolniła Polskę z obowiązku szacowania emisji rolniczych GHG w gospodarstwach, co daje przemysłowi biopaliw oszczędnośd 20 mln rocznie.

8 ale: Emisje rolnicze zatwierdzone przez Komisję Europejską dla Polski (wg ekspertyzy dla MRiRW; Faber i in. 2011) Roślina Emisje rolnicze (g CO 2 eq MJ -1 ) min max Me Kukur ,2 Pszen ,6 Rzepak ,5

9 Osiągnięcie emisji rolniczych na podanym poziomie możliwe było dzięki zastosowaniu wskaźnika emisji dla polskich nawozów = g CO 2 eq kg N -1, w miejsce przyjętego w UE = 5880,6 g CO 2 eq kg N -1 ; dało to zwiększenie ograniczenia emisji dla: bioetanolu o 5%, biodiesla o 6 %.

10 2. Dostawcy surowca Unikad wożenia surowca wzdłuż i wszerz Polski: 50 km dla ziarna pszenicy = 0,52 g CO 2 eq MJ -1 lub = 4,07 g CO 2 eq kg -1 ziarna, 500 km dla ziarna pszenicy = 5,21 g CO 2 eq MJ -1 lub = 40,7 g CO 2 eq kg -1 ziarna. Ep z alokacją 19 g CO 2 eq MJ -1 Ograniczenie emisji: 50 km 47%, a 500 km 44 % (3%)

11 3. Konwersja surowca do biokomponentu lub biopaliwa Energia procesowa z węgla (paliwo niezdefiniowane) nie ma możliwości osiągnięcia ograniczenia 50%. Paliwem technologicznym musi byd gaz ziemny i najlepiej użytkowany w CHP. Jeśli energia elektryczna z sieci, to może obowiązywad emisyjnośd dla mix polskiego: EU mix 128,3 g CO 2 eq MJ -1, PL mix 305,9 g CO 2 eq MJ -1.

12 Co to może oznaczad? Bioetanol: EU mix - ograniczenie emisji 35% EU mix + E N 2 O PL nawozy - ograniczenie emisji 40% PL mix + E N 2 O PL nawozy - ograniczenie emisji 28% Biodiesel: EU mix - ograniczenie emisji 38% EU mix + E N 2 O PL nawozy - ograniczenie emisji 44% PL mix + E N 2 O PL nawozy - ograniczenie emisji 39%

13 W procesach konwersji należy pamiętad o alokacji: - kontrakty na wykorzystanie paszowe wywaru i śruty poekstrakcyjnej bez alokacji nie jest możliwym osiągnięcie ograniczenia emisji 35 %!!!!

14 Możliwości wypełnienia stawianych wymogów (ograniczenia emisji 35 %) Woj. Ograniczenie emisji w cyklu życia Pszenica mix EU Pszenica mix PL Kukurydza Mix EU Kukurydza Mix PL Rzepak Mix EU Rzepak Mix PL % DŚ KP LB LS ŁD MP MZ OP PK PL PM ŚL ŚK WM WP ZP

15 Działania na jutro. osiągnięcie ograniczenia emisji 50% od r.

16 IUNG-PIB i Bio-Energia opracowały nową metodykę szacowania emisji i ograniczeo emisji uwzględniającą poprawę agrotechniki zmierzającą do zwiększenia sekwestracji węgla organicznego w glebach - w projekcie: Sekwestracja węgla organicznego w glebach Polski jako sposób na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia bioetanolu i biodiesla (LCA) Projekt został sfinansowany przez: Narodowe Centrum Nauki; symbol: N N ; umowa 7592/B/P01/2011/40; Realizacja (budżet PLN).

17 Opracowana metodyka jest zgodna z wymaganiami Dyrektywy 2009/28/WE i gwarantuje osiągnięcie ograniczeo emisji 50% od r., jeśli wdrożona zostanie poprawa agrotechniki. Szacunkowe koszty poprawy agrotechniki muszą uwzględniad rachunek utraconych korzyści przez producentów rolnych. Rachunek ten powinien byd skompensowany przez przemysł biopaliwowy (obliczenia są w toku)

18 Metodyka nowo opracowana przez IUNG-PIB i Bio-Energię gwarantuje: Osiągnięcie przyrostu ograniczeo emisji GHG w % Uprawa DNDC - IPCC Pełna* Uproszczona** Uproszczona_N 2 O** Siew bezpośredni** Kukurydza Pszenica Rzepak *-zbiór słomy; **-pozostawienie na polu słomy

19 Innowacyjnośd metody opracowanej przez IUNG-PIB i Bio-Energię: Rośl. Wzrost ograniczenia emisji % Cseq N 2 O R-m Eproc Kuk Psze Rzep

20 Możliwości wypełnienia stawianych wymogów (ograniczenia emisji 50 %) uprawa ograniczona Woj. Ograniczenie emisji w cyklu życia Pszenica mix EU Pszenica mix PL Kukurydza Mix EU Kukurydza Mix PL Rzepak Mix EU Rzepak Mix PL % DŚ KP LB LS ŁD MP MZ OP PK PL PM ŚL ŚK WM WP ZP

21 Tabela 1. Wartości emisji wynikające z iluc w przekroju województw (zboża 12 g CO 2 eq MJ -1 ; rzepak 55 g CO 2 eq MJ -1 ) Województwo Uprawa Pszenica Kukurydza Rzepak t CO 2 /ha/r DŚ KP LB LS ŁD MP MZ OP PK PL PM ŚL ŚK WM WP ZP

22 W szacunkach ograniczeo emisji uwzględniono następujące warianty: 1. ograniczenie emisji bez sekwestracji węgla organicznego w glebie wskutek poprawy agrotechniki; 2. ograniczenie emisji bez sekwestracji węgla z uwzględnieniem iluc; 3. ograniczenie emisji z sekwestracją węgla uzyskaną wskutek stosowania uprawy uproszczonej; 4. ograniczenie emisji z sekwestracją węgla uzyskaną wskutek stosowania uprawy bezorkowej; 5. ograniczenie emisji z sekwestracją węgla uzyskaną wskutek stosowania uprawy uproszczonej z uwzględnieniem iluc; 6. ograniczenie emisji z sekwestracją węgla uzyskaną wskutek stosowania uprawy bezorkowej z uwzględnieniem iluc.

23 Tabela 2. Ograniczenia emisji w cyklu życia bioetanolu z pszenicy ozimej przy pozostawianiu na polu średniej ilości resztek pożniwnych (średni wsad) Woj. iluc C seq Ograniczenia emisji w cyklu życia t CO 2 /ha/r % DŚ KP LB LS ŁD MP MZ OP PK PL PM ŚL ŚK WM WP ZP

24 Najważniejsze ustalenia wynikające z tabeli 2: -nie wprowadzenie poprawy agrotechniki nie daje ograniczenia emisji 50% we wszystkich województwach -wprowadzenie iluc zmniejsza aktualnie osiągane ograniczenia emisji o 6-9% (wariant 1 minus wariant 2), -wielkośd aktualnych ograniczeo emisji po wprowadzeniu iluc jest we wszystkich województwach mniejsza od 50% (wariant 2), -uzyskanie progowego ograniczenia emisji 50% jest możliwe w wariancie 5 we wszystkich województwach, z wyjątkiem mazowieckiego i warmiosko-mazurskiego.

25 Tabela 3. Ograniczenia emisji w cyklu życia bioetanolu z kukurydzy przy pozostawianiu na polu średniej ilości resztek pożniwnych (średni wsad) Woj. iluc C seq Ograniczenia emisji w cyklu życia t CO 2 /ha/r % DŚ KP LB LS ŁD MP MZ OP PK PL PM ŚL ŚK WM WP ZP

26 Najważniejsze ustalenia wynikające z tabeli 3: -nie wprowadzenie poprawy agrotechniki nie daje ograniczenia emisji 50% w 9 województwach -wprowadzenie iluc zmniejsza aktualnie osiągane ograniczenia emisji o 7-9% (wariant 1 minus wariant 2), -wielkośd aktualnych ograniczeo emisji po wprowadzeniu iluc jest we wszystkich województwach mniejsza od 50% (wariant 2), -uzyskanie progowego ograniczenia emisji 50% jest możliwe w wariancie 5 we wszystkich województwach, z wyjątkiem warmiosko-mazurskiego,

27 Tabela 4. Ograniczenia emisji w cyklu życia biodiesla z rzepaku ozimego przy pozostawianiu na polu średniej ilości resztek pożniwnych (średni wsad) Woj. iluc C seq Ograniczenia emisji w cyklu życia t CO 2 /ha/r % DŚ KP LB LS ŁD MP MZ OP PK PL PM ŚL ŚK WM WP ZP

28 Najważniejsze ustalenia wynikające z tabeli 4: -nie wprowadzenie poprawy agrotechniki nie daje ograniczenia emisji 50% we wszystkich województwach -wprowadzenie iluc zmniejsza aktualnie osiągane ograniczenia emisji do wartości bliskich zeru (tam gdzie wartości są ujemne emisja z biodiesla jest większa niż z paliwa konwencjonalnego), -wielkośd aktualnych ograniczeo emisji po wprowadzeniu iluc jest we wszystkich województwach mniejsza od 50% (wariant 2), -uzyskanie progowego ograniczenia emisji 50% jest możliwe w wariancie 5 w województwach podkarpackim i śląskim, bliskie osiągnięcia tego progu są województwa małopolskie, opolskie, pomorskie i zachodniopomorskie (wszystkie leżące w strefie klimatu umiarkowanego wilgotnego).

29 Niezależnie od tego czy będzie obowiązywad iluc czy też nie wydaje się istnied potrzeba pilnego opracowania poprawy agrotechniki w produkcji pszenicy, kukurydzy i rzepaku na cele paliwowe. Jeśli agrotechnika nie zostanie poprawiona nie będzie możliwym uzyskanie ograniczeo emisji o 50% (60%) od r. Jeśli w Dyrektywie 2009/28/WE zostanie uwzględniony ILUC, a agrotechnika zostanie poprawiona, to geografia pozyskiwania surowców do produkcji: bioetanolu - nie zmieni się zasadniczo, biodiesla - zostanie ograniczona do województw małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego i części zachodniopomorskiego, jeśli zostanie uwzględniona poprawiona metoda szacowania polowej emisji N 2 O (Tier3).

30 dr Zuzanna Jarosz IUNG-PIB Dziękuję za uwagę

Obowiązek szacowania emisji GHG w cyklu życia biopaliw Wyzwania i możliwe rozwiązania

Obowiązek szacowania emisji GHG w cyklu życia biopaliw Wyzwania i możliwe rozwiązania Obowiązek szacowania emisji GHG w cyklu życia biopaliw Wyzwania i możliwe rozwiązania prof. dr hab. inż. Antoni Faber Krajowa Izba Biopaliw Warszawa, 4 lipca 2013 prof. dr hab. inż. Antoni Faber Autor

Bardziej szczegółowo

Możliwości ograniczenia emisji rolniczych z uprawy pszenicy przeznaczonej na bioetanol

Możliwości ograniczenia emisji rolniczych z uprawy pszenicy przeznaczonej na bioetanol Możliwości ograniczenia emisji rolniczych z uprawy pszenicy przeznaczonej na bioetanol Zuzanna Jarosz Rolnictwo w warunkach wyzwań klimatycznych i środowiskowych Kielce 26-27 marca 2015 Zrównoważona produkcja

Bardziej szczegółowo

Możliwość zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw

Możliwość zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw Możliwość zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw Zuzanna Jarosz Kształtowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich Kołobrzeg 08-10 września 2015 Zrównoważona produkcja

Bardziej szczegółowo

Możliwość redukcji emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw z uwzględnieniem pośrednich zmian użytkowania gruntów

Możliwość redukcji emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw z uwzględnieniem pośrednich zmian użytkowania gruntów Możliwość redukcji emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw z uwzględnieniem pośrednich zmian użytkowania gruntów dr Zuzanna Jarosz Badania i innowacje w produkcji roślinnej Kraków 17-19 września

Bardziej szczegółowo

39(13) STUDIA I RAPORTY IUNG-PIB WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POCHODZENIA ROLNICZEGO I ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO PUŁAWY 2014

39(13) STUDIA I RAPORTY IUNG-PIB WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POCHODZENIA ROLNICZEGO I ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO PUŁAWY 2014 INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY STUDIA I RAPORTY IUNG-PIB WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POCHODZENIA ROLNICZEGO I ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO 39(13) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Baza danych do oceny emisji gazów cieplarnianych podczas uprawy roślin na biopaliwa. Magdalena Borzęcka-Walker

Baza danych do oceny emisji gazów cieplarnianych podczas uprawy roślin na biopaliwa. Magdalena Borzęcka-Walker Baza danych do oceny emisji gazów cieplarnianych podczas uprawy roślin na biopaliwa Magdalena Borzęcka-Walker Polska, podobnie jak każdy inny kraj UE, zobowiązana jest do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Bardziej szczegółowo

158 Zuzanna Jarosz, STOWARZYSZENIE Antoni Faber EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

158 Zuzanna Jarosz, STOWARZYSZENIE Antoni Faber EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 158 Zuzanna Jarosz, STOWARZYSZENIE Antoni Faber EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVII zeszyt 3 Zuzanna Jarosz, Antoni Faber Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WDROŻENIA POŚREDNIEJ ZMIANY UŻYTKOWANIA GRUNTÓW NA OGRANICZENIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH W CYKLU ŻYCIA BIOPALIW

WPŁYW WDROŻENIA POŚREDNIEJ ZMIANY UŻYTKOWANIA GRUNTÓW NA OGRANICZENIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH W CYKLU ŻYCIA BIOPALIW Wpływ wdrożenia STOWARZYSZENIE pośredniej zmiany EKONOMISTÓW użytkowania gruntów ROLNICTWA na ograniczenie I AGROBIZNESU emisji gazów... Roczniki Naukowe tom XVII zeszyt 2 87 Zuzanna Jarosz, Antoni Faber

Bardziej szczegółowo

OCENA WIELKOŚCI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH SYSTEMÓW UPRAWY STOSOWANYCH W KUKURYDZY WYKORZYSTYWANEJ DO PRODUKCJI BIOETANOLU

OCENA WIELKOŚCI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH SYSTEMÓW UPRAWY STOSOWANYCH W KUKURYDZY WYKORZYSTYWANEJ DO PRODUKCJI BIOETANOLU 60 ROCZNIKI Zuzanna NAUKOWE Jarosz, Jerzy STOWARZYSZENIA Księżak, Antoni Faber EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 2017 tom XIX zeszyt 1 doi: 10.5604/01.3001.0009.8339 wpłynęło: 21.02.2017 akceptacja:

Bardziej szczegółowo

Michał Cierpiałowski, Quality Assurance Poland

Michał Cierpiałowski, Quality Assurance Poland Kryteria zrównoważonego rozwoju a krajowa baza surowcowa Jak zrealizować rosnący Narodowy Cel Wskaźnikowy? Co z kolejnymi generacjami biopaliw? Nowa unijna dyrektywa limit 7 proc. dla biopaliw z upraw

Bardziej szczegółowo

Biomasa uboczna z produkcji rolniczej

Biomasa uboczna z produkcji rolniczej Biomasa uboczna z produkcji rolniczej dr Zuzanna Jarosz Warsztaty Systemy informacji o wpływie zmian klimatu i zasobach biomasy Puławy, 01 grudnia 2015 r. Głównym postulatem Unii Europejskiej, a także

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.8.2010 KOM(2010) 427 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY na temat wykonalności sporządzenia wykazów obszarów w państwach trzecich

Bardziej szczegółowo

Wpływ redukcji emisji CO 2 na sektor biopaliw transportowych

Wpływ redukcji emisji CO 2 na sektor biopaliw transportowych Wpływ redukcji emisji CO 2 na sektor biopaliw transportowych mgr. inż. Michał Sikora Wykonano w ramach grantu NCN pt. Wpływ redukcji emisji CO 2 na funkcjonowanie sektorów biopaliw transportowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału biomasy stałej z rolnictwa

Ocena potencjału biomasy stałej z rolnictwa Ocena potencjału biomasy stałej z rolnictwa dr Zuzanna Jarosz Inżynieria rolnicza w ochronie i kształtowaniu środowiska Lublin, 23-24 września 2015 Głównym postulatem Unii Europejskiej, a także Polski,

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe skutki uprawy żyta po wierzbie

Środowiskowe skutki uprawy żyta po wierzbie Środowiskowe skutki uprawy żyta po wierzbie Robert Borek, Antoni Faber - Paostwowy Instytut Badawczy Co oznacza zrównoważona produkcja biomasy? Dyrektywa w s. Odnawialnych Źródeł Energii 2009/28/EC : -

Bardziej szczegółowo

Istniejący potencjał produkcji biomasy z upraw energetycznych czy jest szansa na rozwój plantacji energetycznych? Prof. dr hab. inż.

Istniejący potencjał produkcji biomasy z upraw energetycznych czy jest szansa na rozwój plantacji energetycznych? Prof. dr hab. inż. Istniejący potencjał produkcji biomasy z upraw energetycznych czy jest szansa na rozwój plantacji energetycznych? Prof. dr hab. inż. Antoni Faber Forum Biomasy produkcja, kontraktowanie, logistyka Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości rozwoju upraw wieloletnich na cele energetyczne z uwzględnieniem skutków środowiskowych i bezpieczeostwa żywnościowego Antoni Faber

Ocena możliwości rozwoju upraw wieloletnich na cele energetyczne z uwzględnieniem skutków środowiskowych i bezpieczeostwa żywnościowego Antoni Faber Ocena możliwości rozwoju upraw wieloletnich na cele energetyczne z uwzględnieniem skutków środowiskowych i bezpieczeostwa żywnościowego Antoni Faber Warsztaty Ocena potencjału biomasy odpadowej i ubocznej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i Polsce

Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i Polsce Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i Polsce dr Zuzanna Jarosz Biogospodarka w Rolnictwie Puławy, 21-22 czerwca 2016 r. Celem nadrzędnym wprowadzonej w 2012 r. strategii Innowacje w służbie

Bardziej szczegółowo

Antoni Faber, Zuzanna Jarosz OPTYMALIZACJA I ANALIZA RYZYKA EMISJI ROLNICZYCH GAZÓW CIEPLARNIANYCH W UPRAWIE KUKURYDZY NA CELE PALIWOWE * Wstęp

Antoni Faber, Zuzanna Jarosz OPTYMALIZACJA I ANALIZA RYZYKA EMISJI ROLNICZYCH GAZÓW CIEPLARNIANYCH W UPRAWIE KUKURYDZY NA CELE PALIWOWE * Wstęp S T U D I A I R A P O R T Y IUNG-PIB ZESZYT 44(18): 195-204 2015 195 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach OPTYMALIZACJA I ANALIZA RYZYKA EMISJI ROLNICZYCH GAZÓW

Bardziej szczegółowo

Kalkulacje emisyjności dla biokomponentów, możliwości potencjalnego obniżenia ich wartości

Kalkulacje emisyjności dla biokomponentów, możliwości potencjalnego obniżenia ich wartości Kalkulacje emisyjności dla biokomponentów, możliwości potencjalnego obniżenia ich wartości Michał Cierpiałowski Quality Assurance Poland / Wrocław www.certyfikacja-biopaliw.pl Prawo podstawowym dokumentem

Bardziej szczegółowo

Uprawy na cele wytwórcze biopaliw transportowych

Uprawy na cele wytwórcze biopaliw transportowych Uprawy na cele wytwórcze biopaliw transportowych Nowe wyzwania związane ze zmianami w prawodawstwie UE Adam Stępień Aktualna sytuacja na rynku wytwórczym biokomponentów Sytuacja branży wytwórczej biokomponentów

Bardziej szczegółowo

2) uprawianej na obszarach Unii Europejskiej wymienionych w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 28b ust.

2) uprawianej na obszarach Unii Europejskiej wymienionych w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 28b ust. Załącznik do ustawy z dnia 21 marca 2014 r. (poz. 457) Zasady obliczania ograniczenia emisji w cyklu życia biokomponentu I.1. Ograniczenie emisji w cyklu życia biokomponentu oblicza się: 1) poprzez zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Umowa BDGzp-2125A-1/11 z dnia 10.01.2011 roku) Puławy, wrzesień 2011

Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Umowa BDGzp-2125A-1/11 z dnia 10.01.2011 roku) Puławy, wrzesień 2011 ou Poziom emisji gazów cieplarnianych (CO 2, N 2 O i CH 4 ) dla upraw pszenicy, pszenżyta, kukurydzy i żyta przeznaczonych do produkcji bioetanolu oraz upraw rzepaku przeznaczonych do produkcji biodiesla

Bardziej szczegółowo

Znaczenie biomasy leśnej w realizacji wymogów pakietu energetycznoklimatycznego

Znaczenie biomasy leśnej w realizacji wymogów pakietu energetycznoklimatycznego Znaczenie biomasy leśnej w realizacji wymogów pakietu energetycznoklimatycznego w Polsce. Ryszard Gajewski POLSKA IZBA BIOMASY www.biomasa.org.pl Łagów, 5 czerwca 2012 r. Wnioski zużycie energii finalnej

Bardziej szczegółowo

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Paweł Sulima Wydział Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych XI Giełda kooperacyjna

Bardziej szczegółowo

w Województwie Zachodniopomorskim

w Województwie Zachodniopomorskim Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Stan wdraŝania Osi 4 LEADER w Województwie Zachodniopomorskim Łukasz Myśliwiec WPROW UM Woj. Zachodniopomorskiego,,LEADER w Polsce oczekiwania i przyszłość''

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w legislacji

Energetyka odnawialna w legislacji Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Energetyka odnawialna w legislacji Warszawa, 3 grudnia 2008 r. Dlaczego odnawialne źródła energii? Zapobieganie niekorzystnym zmianom klimatu, Zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 1294 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE. Ryszard Mocha

CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE. Ryszard Mocha CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE Ryszard Mocha ZASOBY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W POLSCE. BIOMASA Największe możliwości zwiększenia udziału OZE istnieją w zakresie wykorzystania biomasy. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Możliwości ograniczenia emisji rolniczych z uprawy pszenicy przeznaczonej na cele paliwowe

Możliwości ograniczenia emisji rolniczych z uprawy pszenicy przeznaczonej na cele paliwowe PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ 2015 (IV VI): z. 2 (88) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 75 83 Wersja pdf: www.itp.edu.pl/wydawnictwo ISSN 1231-0093 Wpłynęło 16.03.2015 r. Zrecenzowano 15.04.2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2019 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 9 lipca 2019 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2019 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 9 lipca 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2019 r. Poz. 1283 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego

Bardziej szczegółowo

BIOETANOL Z BIOMASY KONOPNEJ JAKO POLSKI DODATEK DO PALIW PŁYNNYCH

BIOETANOL Z BIOMASY KONOPNEJ JAKO POLSKI DODATEK DO PALIW PŁYNNYCH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA POLSKIEGO ROLNICTWA Polskie rośliny włókniste i zielarskie dla innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 20 lipca 2017 r.

Warszawa, dnia 25 lipca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 20 lipca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lipca 2017 r. Poz. 1424 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego

Bardziej szczegółowo

Możliwośćrealizacji zrównoważonego współspalania w ciepłownictwie Prezentuje: Łukasz Baran Debata 24 maj 2013 r. Plan prezentacji 1. Doświadczenie Ecoenergii przy współspalaniu biomasy 2. Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

MODEL ENERGETYCZNY GMINY. Ryszard Mocha

MODEL ENERGETYCZNY GMINY. Ryszard Mocha MODEL ENERGETYCZNY GMINY Ryszard Mocha PAKIET 3X20 Załącznik I do projektu dyrektywy ramowej dotyczącej promocji wykorzystania odnawialnych źródeł energii : w 2020 roku udział energii odnawialnej w finalnym

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 21.5.2019 L 133/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/807 z dnia 13 marca 2019 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa ocena cyklu życia procesu produkcji energii elektrycznej z biogazu rolniczego na przykładzie wybranej biogazowni. Izabela Samson-Bręk

Środowiskowa ocena cyklu życia procesu produkcji energii elektrycznej z biogazu rolniczego na przykładzie wybranej biogazowni. Izabela Samson-Bręk Środowiskowa ocena cyklu życia procesu produkcji energii elektrycznej z biogazu rolniczego na przykładzie wybranej biogazowni Izabela Samson-Bręk Zakład Odnawialnych Zasobów Energii IV Bałtyckie Forum

Bardziej szczegółowo

Projekt LCAgri Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050

Projekt LCAgri Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050 Projekt LCAgri Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050 Projekt LCAgri realizowany jest przez konsorcjum, które tworzą:

Bardziej szczegółowo

Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne

Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne Anna Jędrejek Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych GEOINFORMACJA synonim informacji geograficznej; informacja uzyskiwana poprzez interpretację danych

Bardziej szczegółowo

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Stanisław Krasowicz. Puławy, 2008

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Stanisław Krasowicz. Puławy, 2008 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy GŁÓWNE UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEGO ROLNICTWA Stanisław Krasowicz Puławy, 2008 Polska to kraj: o stosunkowo dużym potencjale

Bardziej szczegółowo

MoŜliwe scenariusze rozwoju rolnictwa w Polsce oraz ich skutki dla produkcji biomasy stałej na cele energetyczne

MoŜliwe scenariusze rozwoju rolnictwa w Polsce oraz ich skutki dla produkcji biomasy stałej na cele energetyczne MoŜliwe scenariusze rozwoju rolnictwa w Polsce oraz ich skutki dla produkcji biomasy stałej na cele energetyczne Autor: Prof. dr hab. Antoni Faber doradca naukowy firmy Bio-Energia Sp. z o.o. Rolnik, który

Bardziej szczegółowo

Rolniczy potencjał surowcowy produkcji biopaliw zaawansowanych w Polsce

Rolniczy potencjał surowcowy produkcji biopaliw zaawansowanych w Polsce Konferencja Biopaliwa - rozwój czy stagnacja? Rolniczy potencjał surowcowy produkcji biopaliw zaawansowanych w Polsce Jarosław Wiśniewski Naczelnik Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament

Bardziej szczegółowo

Podstawy polityki energetycznej UE Komisja Europejska 10 stycznia 2008 przyjęła pakiet działań w obszarze energii i zmian klimatu dla UE do 2020 r. Gł

Podstawy polityki energetycznej UE Komisja Europejska 10 stycznia 2008 przyjęła pakiet działań w obszarze energii i zmian klimatu dla UE do 2020 r. Gł PRODUKCJA ROLNICZA CELE ENERGETYCZNE Jan Kuś Warszawa- 2011 Podstawy polityki energetycznej UE Komisja Europejska 10 stycznia 2008 przyjęła pakiet działań w obszarze energii i zmian klimatu dla UE do 2020

Bardziej szczegółowo

Rynek biopaliw w Polsce stan obecny i prognozy w świetle posiadanego potencjału surowcowego i wytwórczego KAPE

Rynek biopaliw w Polsce stan obecny i prognozy w świetle posiadanego potencjału surowcowego i wytwórczego KAPE Rynek biopaliw w Polsce stan obecny i prognozy w świetle posiadanego potencjału surowcowego i wytwórczego KAPE - 27--25 1 Uwarunkowania Niniejsza prezentacja dotyczy wyłącznie prognoz dla biokomponentów

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo na terenie województwa zachodniopomorskiego

Rolnictwo na terenie województwa zachodniopomorskiego Rolnictwo na terenie województwa zachodniopomorskiego Marek Kalkowski 21.2.213 VI Polsko Niemiecki Dzień Rolnika Konferencja: Wymiana doświadczeń na temat zintegrowanej uprawy roślin Pasewalk, 21 luty

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie biogazu jako paliwa transportowego

Wykorzystanie biogazu jako paliwa transportowego Wykorzystanie biogazu jako paliwa transportowego dr Tadeusz Zakrzewski Prezes Krajowej Izby Biopaliw 12 marzec 2010 r Kielce. Wykorzystanie biomasy rolniczej do celów energetycznych. Biogazownie rolnicze

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przyrodnicze uwarunkowania do produkcji biomasy na cele energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem produkcji biogazu rolniczego Dr inż. Magdalena Szymańska

Bardziej szczegółowo

I. Promowanie wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego na cele energetyczne

I. Promowanie wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego na cele energetyczne Informacja w sprawie promowania wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego dla celów energetycznych oraz zmian powierzchni gruntów wykorzystywanych pod uprawy energetyczne Zgodnie z przyjętym przez UE

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie polowych praktyk rolniczych dla rolnictwa niskoemisyjnego w projekcie LCAgri Jerzy Kozyra Puławy,

Wdrażanie polowych praktyk rolniczych dla rolnictwa niskoemisyjnego w projekcie LCAgri Jerzy Kozyra Puławy, Irma Wdrażanie polowych praktyk rolniczych dla rolnictwa niskoemisyjnego w projekcie LCAgri Jerzy Kozyra Puławy, 29.09.2017 Prezentacja wykonana w ramach projektu nr BIOSTRATEG1/271322/3/NCBR/2015 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA BIOPALIW W POLSCE NA TLE NORM EMISJI CO 2 * Agata Żak, Ewa Golisz, Karol Tucki, Piotr Borowski Szkoła

Bardziej szczegółowo

WPŁYW UPRAWY SUROWCÓW PRZEZNACZONYCH NA PRODUKCJĘ BIOPALIW NA STRUKTURĘ ZASIEWÓW

WPŁYW UPRAWY SUROWCÓW PRZEZNACZONYCH NA PRODUKCJĘ BIOPALIW NA STRUKTURĘ ZASIEWÓW Wpływ uprawy STOWARZYSZENIE surowców przeznaczonych EKONOMISTÓW na cele produkcji ROLNICTWA biopaliw I AGROBIZNESU na strukturę zasiewów Roczniki Naukowe tom XV zeszyt 2 1 Zuzanna Jarosz, Antoni Faber,

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju i Izby Zbożowo-Paszowej. Warszawa, 22 maja 2014 r

Konferencja. Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju i Izby Zbożowo-Paszowej. Warszawa, 22 maja 2014 r Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju i Izby Zbożowo-Paszowej Warszawa, 22 maja 2014 r Rynek pasz w Polsce, jego zaplecze surowcowe i kwestie bezpieczeństwa. Stan obecny i perspektywy

Bardziej szczegółowo

Dobór jednorocznych roślin uprawianych dla produkcji energii odnawialnej.

Dobór jednorocznych roślin uprawianych dla produkcji energii odnawialnej. M o t t o: Jedyną pewną metodą istnienia porażek jest nie mieć żadnych nowych pomysłów A. Einstein Konferencja Naukowa IUNG-PIB Optymalne wykorzystanie ziemi do produkcji bioenergii bez narażania samowystarczalności

Bardziej szczegółowo

Konwersja biomasy do paliw płynnych. Andrzej Myczko. Instytut Technologiczno Przyrodniczy

Konwersja biomasy do paliw płynnych. Andrzej Myczko. Instytut Technologiczno Przyrodniczy Konwersja biomasy do paliw płynnych Andrzej Myczko Instytut Technologiczno Przyrodniczy Biopaliwa W biomasie i produktach jej rozkładu zawarta jest energia słoneczna. W wyniku jej: spalania, fermentacji

Bardziej szczegółowo

BioMotion. Wprowadzenie do dyskusji

BioMotion. Wprowadzenie do dyskusji BioMotion IBMER- Warszawa Wprowadzenie do dyskusji Doc. dr hab. inż. Anna Grzybek Europa weszła w nową erę energetyczną Dostęp do energii ma kluczowe znaczenie dla codziennego życia każdego Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych jako wyznacznik nowych kierunków badań rolniczych i współpracy naukowej

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych jako wyznacznik nowych kierunków badań rolniczych i współpracy naukowej Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych jako wyznacznik nowych kierunków badań rolniczych i współpracy naukowej Stanisław Krasowicz Wiesław Oleszek Wykonano w ramach zad. 2.6 PW IUNG-PIB Puławy, 2017

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku W A R S Z A W A, 7 S I E R P N I A 2 0 1 3 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

110 Zuzanna Jarosz, STOWARZYSZENIE Faber Antoni EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

110 Zuzanna Jarosz, STOWARZYSZENIE Faber Antoni EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 110 Zuzanna Jarosz, STOWARZYSZENIE Faber Antoni EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVIII zeszyt 4 Zuzanna Jarosz, Faber Antoni Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii szansą na aktywizację rolnictwa oraz obszarów wiejskich

Odnawialne źródła energii szansą na aktywizację rolnictwa oraz obszarów wiejskich Odnawialne źródła energii szansą na aktywizację rolnictwa oraz obszarów wiejskich Człuchów 3 października 2014 r. Foto Beata Wawryn-Żmuda Kazimierz Żmuda Radca Ministra 2014-10-09 2014-10-03 1 Polityka

Bardziej szczegółowo

www.promobio.eu Warsztaty PromoBio, 17 Maja 2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bartosza Głowackiego 17, Olsztyn

www.promobio.eu Warsztaty PromoBio, 17 Maja 2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bartosza Głowackiego 17, Olsztyn Warsztaty PromoBio, 17 Maja 2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bartosza Głowackiego 17, Olsztyn Promocja regionalnych inicjatyw bioenergetycznych PromoBio Możliwości wykorzystania biomasy w świetle

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚĆ DO UPRAW ROŚLIN ENERGETYCZNYCH

PŁATNOŚĆ DO UPRAW ROŚLIN ENERGETYCZNYCH PŁATNOŚĆ DO UPRAW ROŚLIN ENERGETYCZNYCH Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2012/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) Nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla

Bardziej szczegółowo

Geneza i założenia projektu Wsparcie rolnictwa niskoemisyjnego zdolnego do adaptacji do zmian klimatu w perspektywie lat 2030, 2050 (LCAgri)

Geneza i założenia projektu Wsparcie rolnictwa niskoemisyjnego zdolnego do adaptacji do zmian klimatu w perspektywie lat 2030, 2050 (LCAgri) Geneza i założenia projektu Wsparcie rolnictwa niskoemisyjnego zdolnego do adaptacji do zmian klimatu w perspektywie lat 2030, 2050 (LCAgri) Werbkowice, 23.06.2016 Robert Borek, Jerzy Kozyra, Wiesław Oleszek,

Bardziej szczegółowo

Biomasa jednorocznych roślin energetycznych źródłem biogazu

Biomasa jednorocznych roślin energetycznych źródłem biogazu M o t t o: Jedyną pewną metodą istnienia porażek jest nie mieć żadnych nowych pomysłów A. Einstein BAŁTYCKIE FORUM BIOGAZU Gdańsk, 17-18 września 2012 r. Biomasa jednorocznych roślin energetycznych źródłem

Bardziej szczegółowo

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy odział w Warszawie. Zakład Analiz Ekonomicznych i Energetycznych

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy odział w Warszawie. Zakład Analiz Ekonomicznych i Energetycznych Instytut Technologiczno-Przyrodniczy odział w Warszawie Zakład Analiz Ekonomicznych i Energetycznych lukasz.kujda@wp.pl www.itp.edu.pl 1 O Instytucie Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach Arkadiusz Malkowski Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorskie rolnictwo w latach 2007-2017 16.10.2017 ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Zasoby biomasy w Polsce

Zasoby biomasy w Polsce Zasoby biomasy w Polsce Ryszard Gajewski Polska Izba Biomasy POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH W UE W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA Źródło: ecbrec ieo DEFINICJA BIOMASY Biomasa stałe lub ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2007

Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2007 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2007 Jan Pawlak Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie NAKŁADY I KOSZTY ENERGII W ROLNICTWIE

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BIOETANOLU Z BURAKÓW W CUKROWYCH EUROPEJSKA I POLSKA PERSPEKTYWA. Andrzej Zarzycki. Wiedemann Polska

PRODUKCJA BIOETANOLU Z BURAKÓW W CUKROWYCH EUROPEJSKA I POLSKA PERSPEKTYWA. Andrzej Zarzycki. Wiedemann Polska PRODUKCJA BIOETANOLU Z BURAKÓW W CUKROWYCH EUROPEJSKA I POLSKA PERSPEKTYWA Andrzej Zarzycki Wiedemann Polska Podstawowe powody stosowania biopaliw 1.Ochrona środowiska (Kyoto ) 2. Ochrona zdrowia społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji rynku sprzedaży zbóż

Ocena sytuacji rynku sprzedaży zbóż - 1 - AgriNet24 Internetowe sondaże Ocena sytuacji rynku sprzedaży zbóż lipiec 2014, Wrocław - 2 - Informacje o badaniu Grupa docelowa Technika wywiadów Internauci, Użytkownicy Agrofoto.pl CAPI Liczebność

Bardziej szczegółowo

POSSIBILITIES OF USING BIOMASS IN POLAND

POSSIBILITIES OF USING BIOMASS IN POLAND POSSIBILITIES OF USING BIOMASS IN POLAND Ryszard Gajewski POLSKA IZBA BIOMASY www.biomasa.org.pl Miskolc, 28 kwietnia 2011 r. Powierzchnia użytków rolnych w UE w przeliczeniu na jednego mieszkańca Źródło:

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne zastosowania biopaliw w transporcie w Polsce

Uwarunkowania prawne zastosowania biopaliw w transporcie w Polsce Uwarunkowania prawne zastosowania biopaliw w transporcie w Polsce V Spotkanie Interesariuszy Sieci Projektu BIOMASTER Kraków, 17 lipca 2013 Adam Stępień, Krajowa Izba Biopaliw Agenda: - Generalny kontekst

Bardziej szczegółowo

Światowy rynek biopaliw na tle surowców do ich produkcji. dr inŝ. Ewa Rosiak mgr inŝ. Wiesław Łopaciuk

Światowy rynek biopaliw na tle surowców do ich produkcji. dr inŝ. Ewa Rosiak mgr inŝ. Wiesław Łopaciuk Światowy rynek biopaliw na tle surowców do ich produkcji dr inŝ. Ewa Rosiak mgr inŝ. Wiesław Łopaciuk Wprowadzenie Rynek zbóŝ i bioetanolu Rynek oleistych i biodiesla Wnioski Wprowadzenie Dywersyfikacja

Bardziej szczegółowo

Analiza składowych emisji GHG z upraw rzepaku wykorzystywanego do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych

Analiza składowych emisji GHG z upraw rzepaku wykorzystywanego do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych NAFTA-GAZ, ROK LXXIII, Nr 5 / 2017 DOI: 10.18668/NG.2017.05.08 Kamil Berdechowski Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Analiza składowych emisji GHG z upraw rzepaku wykorzystywanego do produkcji

Bardziej szczegółowo

Potencjał słomy dla celów energetycznych w Polsce i na Pomorzu. dr Piort Gradziuk

Potencjał słomy dla celów energetycznych w Polsce i na Pomorzu. dr Piort Gradziuk UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE WYDZIAŁ NAUK ROLNICZYCH W ZAMOŚCIU POLSKIE TOWARZYSTWO BIOMASY W WARSZAWIE Potencjał słomy dla celów energetycznych w Polsce i na Pomorzu dr Piort Gradziuk piotr.gradziuk@up.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości rozwoju upraw wieloletnich na cele energetyczne

Ocena możliwości rozwoju upraw wieloletnich na cele energetyczne Ocena możliwości rozwoju upraw wieloletnich na cele energetyczne dr Zuzanna Jarosz Warsztaty Systemy informacji o wpływie zmian klimatu i zasobach biomasy Puławy, 01 grudnia 2015 r. Przeciwdziałanie zmianom

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Infrastruktura Elektroenergetyczna Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246 OCENA ZAPOTRZEBOWANIA

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie zużycia środków ochrony roślin w uprawie pszenicy ozimej

Monitorowanie zużycia środków ochrony roślin w uprawie pszenicy ozimej Monitorowanie zużycia środków ochrony roślin w uprawie pszenicy ozimej Wskażnik Pestycydowy Trancition Facility Statistical Cooperatoin Programme 2005 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu czynników występujących na etapie uprawy na emisję GHG w cyklu życia bioetanolu

Ocena wpływu czynników występujących na etapie uprawy na emisję GHG w cyklu życia bioetanolu NAFTA-GAZ, ROK LXXIII, Nr 2 / 2017 DOI: 10.18668/NG.2017.02.07 Delfina Rogowska Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Ocena wpływu czynników występujących na etapie uprawy na emisję GHG w cyklu

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Produkcja, koszty i dochody z uprawy buraków cukrowych w latach

Tabela 1. Produkcja, koszty i dochody z uprawy buraków cukrowych w latach Tabela 1. Produkcja, koszty i dochody z uprawy buraków cukrowych w latach 2006-2007 Liczba badanych gospodarstw Powierzchnia uprawy Plon Cena sprzedaży: produkt główny produkt uboczny Wartość produkcji

Bardziej szczegółowo

Wariant 8.3. Facelia. Deklaracja pakietu 8 w roku 2013 zmiana zgodna z 6 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia rolnośrodowiskowego.

Wariant 8.3. Facelia. Deklaracja pakietu 8 w roku 2013 zmiana zgodna z 6 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia rolnośrodowiskowego. Zasady dokonywania zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie Pakietu 8. Ochrona gleb i wód wariantów 8.2 Międzyplon ozimy i 8.3 Międzyplon ścierniskowy dla wniosków rolnośrodowiskowych kontynuacyjnych

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Infrastruktura Elektroenergetyczna Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246 OCENA ZAPOTRZEBOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. J. Sokołowskiego Wydział Mechaniczno-Energetyczny Lokalna energetyka geotermalna jako podstawowy składnik OZE w procesie dochodzenia do samowystarczalności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Biopaliwa w transporcie

Biopaliwa w transporcie Biopaliwa w transporcie 20.01.2009 Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Sytuacja na rynkach światowych Malejące zasoby surowców naturalnych i rosnące ceny!! wzrost cen ropy naftowej

Bardziej szczegółowo

RED II - nowe wyzwania dla certyfikacji KZR INiG

RED II - nowe wyzwania dla certyfikacji KZR INiG RED II - nowe wyzwania dla certyfikacji KZR INiG Wojciech Mazela Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy BIURO SYSTEMÓW CERTYFIKACJI BIOMASY ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków XII Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Emisja CO2 z upraw biopaliw

Emisja CO2 z upraw biopaliw Emisja CO2 z upraw biopaliw Autor: Włodzimierz Kotowski, Eduard Konopka ( Energia Gigawat nr 6-7/2013) Kraje Unii Europejskiej podjęły w 2009 roku zobowiązanie o zwiększeniu do 10% udziału biokomponentów

Bardziej szczegółowo

Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach Biomasa jako podstawowe źródło energii odnawialnej

Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach Biomasa jako podstawowe źródło energii odnawialnej Biomasa jako podstawowe źródło energii odnawialnej dr inż. Magdalena Król Spotkanie Regionalne- Warsztaty w projekcie Energyregion, Wrocław 18.02.2013 1-3 Biomasa- źródła i charakterystyka 4 Biomasa jako

Bardziej szczegółowo

Skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce sposoby adaptacji

Skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce sposoby adaptacji Zmiany klimatyczne a rolnictwo w Polsce ocena zagrożeń i sposoby adaptacji Warszawa, 30.09.2009 r. Skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce sposoby adaptacji Katarzyna Mizak Instytut Uprawy Nawożenia

Bardziej szczegółowo

Prace nad rozporządzeniem określającym zasady zrównoważonego pozyskania biomasy oraz jej dokumentowania na potrzeby systemu wsparcia

Prace nad rozporządzeniem określającym zasady zrównoważonego pozyskania biomasy oraz jej dokumentowania na potrzeby systemu wsparcia Prace nad rozporządzeniem określającym zasady zrównoważonego pozyskania biomasy oraz jej dokumentowania na potrzeby systemu wsparcia Jarosław Wiśniewski Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią

Bardziej szczegółowo

WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY. INSTYTUT BADAWCZO-WDROŻENIOWY MASZYN Sp. z o.o.

WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY. INSTYTUT BADAWCZO-WDROŻENIOWY MASZYN Sp. z o.o. WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY ZASOBY BIOMASY Rys.2. Zalesienie w państwach Unii Europejskiej Potencjał techniczny biopaliw stałych w Polsce oszacowano na ok. 407,5 PJ w skali roku. Składają się

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 27/2007 5 lipca 2007

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan problematyki ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa

Aktualny stan problematyki ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY NATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF ANIMAL PRODUCTION Opracowanie monograficzne Aktualny stan problematyki ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Możliwości rozwoju nowych technologii produkcji biopaliw. Perspektywa realizacji NCR na rok Jarosław Cendrowski Grupa LOTOS

Możliwości rozwoju nowych technologii produkcji biopaliw. Perspektywa realizacji NCR na rok Jarosław Cendrowski Grupa LOTOS Możliwości rozwoju nowych technologii produkcji biopaliw Perspektywa realizacji NCR na rok 2020 Jarosław Cendrowski Grupa LOTOS Energia w transporcie w Polsce 2016 Paliwa alternatywne: energia elektryczna,

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Zgodnie z informacjami z oddziałów terenowych ARR z 10 sierpnia br. poprawa pogody w drugim tygodniu sierpnia pozwoliła na znaczne przyspieszenie prac

Bardziej szczegółowo

Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego

Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego Dorota Perło Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania Plan prezentacji. Założenia metodologiczne 2. Specyfikacja modelu

Bardziej szczegółowo

Polskie biopaliwa płynne szansą na oŝywienie rolnictwa w Polsce

Polskie biopaliwa płynne szansą na oŝywienie rolnictwa w Polsce IPiEO Polskie biopaliwa płynne szansą na oŝywienie rolnictwa w Polsce Lesław Janowicz Instytut Paliw i Energii Odnawialnej Europejskie Centrum Energii Odnawialnej www.ecbrec.pl POLITYKA KRAJOWA/ EU Zmiany

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału gmin do produkcji surowców na cele OZE Projektowanie lokalizacji biogazowni rolniczych

Analiza potencjału gmin do produkcji surowców na cele OZE Projektowanie lokalizacji biogazowni rolniczych Analiza potencjału gmin do produkcji surowców na cele OZE Projektowanie lokalizacji biogazowni rolniczych Mateusz Malinowski Anna Krakowiak-Bal Kraków, kwiecień 2014 r. Rządowe plany rozwoju biogazowni

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów i symboli................... XIII 1. Wprowadzenie............................... 1 1.1. Definicja i rodzaje biopaliw....................... 1 1.2. Definicja biomasy............................

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększenia sekwestracji węgla w glebie

Możliwości zwiększenia sekwestracji węgla w glebie Możliwości zwiększenia sekwestracji węgla w glebie Faber A. i in. 2012 Łagodzenie skutków zmian klimatu a potencjał produkcyjny polskiego rolnictwa Puławy, 12-14 wrzesieo 2012 r. Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla gorzelni rolniczych

Perspektywy dla gorzelni rolniczych Ogólnopolskie Forum Gorzelników pt. Gorzelnie nie muszą bankrutowac Perspektywy dla gorzelni rolniczych Adam Kupczyk WIP SGGW, Krajowa Izba Biopaliw, Związek Gorzelni Polskich Sośninowice, 29 listopada

Bardziej szczegółowo

Powiązanie z ustawodawstwem krajowym

Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Strona 2 z 8 Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Opracowano w Instytucie Nafty i Gazu System KZR INiG-PIB/3 2 Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Strona 3 z 8 Spis

Bardziej szczegółowo