Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA"

Transkrypt

1 2009 Raport roczny

2 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Litwa 1 czerwca 2009 roku spółki grupy Commercial Union Polska zmieniły nazwę na Aviva. Nazwy społek grupy Commercial Union Polska przed i po zmianie: Nazwa do 31 maja 2009 Nazwa od 1 czerwca 2009 Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK SA Commercial Union Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA BZ WBK-CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA BZ WBK-CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2

3 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Bilans AKTYWA (w złotych) Stan na koniec 31 grudnia 2009 roku Stan na koniec 31 grudnia 2008 roku A. Wartości niematerialne i prawne Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych B. Lokaty I. Nieruchomości Grunty własne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu Budynki i budowle oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji II. Lokaty w jednostkach podporządkowanych Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych Pożyczki udzielone jednostkom podporządkowanym oraz dłużne papiery wartościowe emitowane przez te jednostki 3. Pozostałe lokaty III. Inne lokaty finansowe Udziały, akcje, inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 2. Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych 4. Pożyczki zabezpieczone hipotecznie Pozostałe pożyczki Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych Pozostałe lokaty IV. Należności depozytowe od cedentów C. Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający D. Należności

4 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Bilans AKTYWA (w złotych) Stan na koniec 31 grudnia 2009 roku Stan na koniec 31 grudnia 2008 roku I. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich Należności od ubezpieczających, w tym: od jednostek podporządkowanych od pozostałych jednostek Należności od pośredników ubezpieczeniowych, w tym: od jednostek podporządkowanych 2.2. od pozostałych jednostek Inne należności, w tym: 3.1. od jednostek podporządkowanych 3.2. od pozostałych jednostek II. Należności z tytułu reasekuracji, w tym: od jednostek podporządkowanych od pozostałych jednostek III. Inne należności Należności od budżetu Pozostałe należności, w tym: od jednostek podporządkowanych od pozostałych jednostek E. Inne składniki aktywów I. Rzeczowe składniki aktywów II. Środki pieniężne III. Pozostałe składniki aktywów F. Rozliczenia międzyokresowe I. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywowane koszty akwizycji III. Zarachowane odsetki i czynsze IV. Inne rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM

5 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Bilans PASYWA (w złotych) Stan na koniec 31 grudnia 2009 roku Stan na koniec 31 grudnia 2008 roku A. Kapitał własny I. Kapitał podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) ( ) ( ) III. Akcje własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto B. Zobowiązania podporządkowane C. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe I. Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego II. Rezerwa ubezpieczeń na życie III. Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia IV. Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych V. Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka) VI. Rezerwy na zwrot składek dla członków VII. Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określone w statucie VIII. D. I. Rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (wielkość ujemna) Udział reasekuratorów w rezerwie składek i w rezerwie na pokrycie ryzyka niewygasłego ( ) ( ) II. Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie ( ) ( ) III. Udział reasekuratorów w rezerwie na niewypłacone odszkodowania i świadczenia ( ) ( ) IV. Udział reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dla ubezpieczonych V. VI. Udział reasekuratorów w pozostałych rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych określonych w statucie Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający E. Oszacowane regresy i odzyski (wielkość ujemna) I. Oszacowane regresy i odzyski brutto II. Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach 5

6 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Bilans PASYWA (w złotych) Stan na koniec 31 grudnia 2009 roku Stan na koniec 31 grudnia 2008 roku F. Pozostałe rezerwy I. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników II. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego III. Inne rezerwy G. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów H. Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne I. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich Zobowiązania wobec ubezpieczających, w tym: wobec jednostek podporządkowanych 1.2. wobec pozostałych jednostek Zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych, w tym: wobec jednostek podporządkowanych wobec pozostałych jednostek Inne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń, w tym: 3.1. wobec jednostek podporządkowanych 3.2. wobec pozostałych jednostek II. Zobowiązania z tytułu reasekuracji, w tym: wobec jednostek podporządkowanych wobec pozostałych jednostek III. Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz pobranych pożyczek, w tym: 1. Zobowiązania zamienne na akcje zakładu ubezpieczeń 2. Pozostałe IV. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych V. Inne zobowiązania Zobowiązania wobec budżetu Pozostałe zobowiązania, w tym: wobec jednostek podporządkowanych wobec pozostałych jednostek VI. Fundusze specjalne I. Rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe kosztów Ujemna wartość firmy 3. Przychody przyszłych okresów PASYWA RAZEM

7 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE (w złotych) Okres zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku Okres zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku I. Składki Składki przypisane brutto Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto Zmiany stanu rezerw składek i na ryzyko niewygasłe brutto 4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek II. Przychody z lokat Przychody z lokat w nieruchomości 2. Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych z udziałów lub akcji z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych 2.3. z pozostałych lokat 3. Przychody z innych lokat finansowych z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 3.2. z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu z lokat terminowych w instytucjach kredytowych z pozostałych lokat Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat Wynik dodatni z realizacji lokat III. Niezrealizowane zyski z lokat IV. Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym V. Odszkodowania i świadczenia Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych 2. Zmiana stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym rezerwy brutto udział reasekuratorów (79.145) ( ) 7

8 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE (w złotych) Okres zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku Okres zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku VI. Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym ( ) 1. Zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach na życie na udziale własnym ( ) rezerw brutto ( ) na udziale reasekuratorów Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający ( ) 2.1. rezerw brutto ( ) 2.2. na udziale reasekuratorów 3. Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przewidzianych w statucie na udziale własnym 3.1. rezerw brutto 3.2. na udziale reasekuratorów VII. Premie i rabaty łącznie ze zmianą stanu rezerw na udziale własnym VIII. Koszty działalności ubezpieczeniowej Koszty akwizycji w tym zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji ( ) ( ) 2. Koszty administracyjne Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach ( ) IX. Koszty działalności lokacyjnej Koszty utrzymania nieruchomości 2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat Wynik ujemny z realizacji lokat X. Niezrealizowane straty na lokatach XI. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym XII. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do ogólnego rachunku zysków i strat XIII. Wynik techniczny ubezpieczeń na życie

9 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w złotych) Okres zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku Okres zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku I. Wynik techniczny ubezpieczeń na życie II. Przychody z lokat 1. Przychody z lokat w nieruchomości 2. Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych 2.1. z udziałów i akcji 2.2. z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych 2.3. z pozostałych lokat 3. Przychody z innych lokat finansowych 3.1. z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 3.2. z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 3.3. z lokat terminowych w instytucjach kredytowych 3.4. z pozostałych lokat 4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat 5. Wynik dodatni z realizacji lokat III. Nie zrealizowane zyski z lokat IV. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie V. Koszty działalności lokacyjnej 1. Koszty utrzymania nieruchomości 2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej 3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat 4. Wynik ujemny z realizacji lokat VI. Niezrealizowane straty na lokatach VII. Pozostałe przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Zyski nadzwyczajne XI. Straty nadzwyczajne XII. Zysk (strata) brutto XIII. Podatek dochodowy XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XV. Zysk (strata) netto

10 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w złotych) Okres zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku Okres zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej ( ) I. Wpływy Wpływy z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej Wpływy z tytułu składek brutto Wpływy z tytułu regresów, odzysków i zwrotów odszkodowań 1.3. Pozostałe wpływy z działalności bezpośredniej 2. Wpływy z reasekuracji biernej Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach Wpływy z tytułu prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach reasekuratorów Pozostałe wpływy z reasekuracji biernej 3. Wpływy z pozostałej działalności operacyjnej Wpływy z tytułu czynności komisarza awaryjnego 3.2. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty Pozostałe wpływy II. Wydatki Wydatki z tytułu działalności bezpośredniej i reasekuracji czynnej Zwroty składek brutto Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto Wydatki z tytułu akwizycji Wydatki o charakterze administracyjnym Wypłacone prowizje i udziały w zyskach z tytułu reasekuracji czynnej 1.6. Pozostałe wydatki z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej Wydatki z tytułu reasekuracji biernej Składki zapłacone z tytułu reasekuracji Pozostałe wydatki z tytułu reasekuracji biernej 3. Wydatki z pozostałej działalności operacyjnej Wydatki z tytułu czynności komisarza awaryjnego 3.2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty Pozostałe wydatki operacyjne

11 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w złotych) Okres zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku Okres zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku B. Przepływy z działalności lokacyjnej ( ) I. Wpływy Zbycie nieruchomości 2. Zbycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych Zbycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 4. Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz spłata pożyczek udzielonych tym jednostkom 5. Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki Likwidacja lokat terminowych w instytucjach kredytowych Realizacja pozostałych lokat Wpływy z nieruchomości 9. Odsetki otrzymane Dywidendy otrzymane Pozostałe wpływy z lokat II. Wydatki Nabycie nieruchomości 2. Nabycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych Nabycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów w funduszach inwestycyjnych 4. Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz udzielenie pożyczek tym jednostkom 5. Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki Nabycie lokat terminowych w instytucjach kredytowych Nabycie pozostałych lokat Wydatki na utrzymanie nieruchomości 9. Pozostałe wydatki na lokaty

12 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w złotych) Okres zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku Okres zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej ( ) ( ) I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty, pożyczki oraz emisja dłużnych papierów wartościowych 3. Pozostałe wpływy finansowe II. Wydatki Dywidendy Inne niż, wypłata dywidend, wydatki z tytułu podziału zysku 3. Nabycie akcji własnych 4. Spłata kredytów, pożyczek oraz wykup własnych dłużnych papierów wartościowych 5. Odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 6. Pozostałe wydatki finansowe D. Przepływy pieniężne netto razem ( ) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych ( ) w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (708) F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

13 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w złotych) Okres zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku Okres zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku I. Kapitał własny na początek okresu (BO) zmiana zasad rachunkowości I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach Kapitał podstawowy na początek okresu Zmiany kapitału podstawowego a) zwiększenie b) zmniejszenie 1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu ( ) ( ) 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu ( ) ( ) 3. Akcje własne na początek okresu a) zwiększenie b) zmniejszenie 3.1. Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenie b) zmniejszenie 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiana zasad rachunkowości 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny ( ) a) zwiększenie b) zmniejszenie Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

14 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w złotych) Okres zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku Okres zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych ( ) a) zwiększenie (z tytułu) utworzenie dywidendowego kapitału rezerwowego dywidendowy kapitał rezerwowy podział zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie wypłata dywidendy Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu zmiana zasad rachunkowości 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych pozostałe b) zmniejszenie (z tytułu) wypłata dywidendy utworzenie dywidendowego kapitału rezerwowego dywidendowy kapitał rezerwowy podział zysku z lat ubiegłych pokrycie straty z lat ubiegłych 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu zmiana zasad rachunkowości 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie b) zmniejszenie 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku*

15 1 5

16 Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA Bilans AKTYWA (w złotych) 31 grudnia 2009 roku 31 grudnia 2008 roku A. Aktywa trwałe , ,06 I. Wartości niematerialne i prawne , ,24 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,24 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne ,49 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,64 1. Środki trwałe , ,83 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny , ,72 d) środki transportu , ,10 e) inne środki trwałe , ,01 2. Środki trwałe w budowie , ,81 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 5.610, ,00 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek 5.610, ,00 IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 4 Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,18 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,18 1 6

17 Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA Bilans AKTYWA (w złotych) 31 grudnia 2009 roku 31 grudnia 2008 roku B. Aktywa obrotowe , ,21 I. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe , ,94 1. Należności od jednostek powiązanych , ,14 a) z tytułu dostaw i usług b) inne , ,14 2. Należności od pozostałych jednostek , ,80 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,85 do 12 miesięcy , ,85 powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne , ,95 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe , ,58 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,58 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach , ,72 udziały lub akcje inne papiery wartościowe , ,72 udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,86 środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,86 inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,69 Aktywa razem , ,27 1 7

18 Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA Bilans Pasywa (w złotych) 31 grudnia 2009 roku 31 grudnia 2008 roku A. Kapitał (fundusz) własny , ,38 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , ,79 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto , ,59 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,89 I. Rezerwy na zobowiązania , ,27 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,23 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne , ,75 3. Pozostałe rezerwy , ,29 długoterminowe , ,29 krótkoterminowe , ,00 II. Zobowiązania długoterminowe , ,52 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek , ,52 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe , ,52 d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,47 1. Wobec jednostek powiązanych , ,58 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,58 do 12 miesięcy , ,58 powyżej 12 miesięcy b) inne 1 8

19 Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA Bilans Pasywa (w złotych) 31 grudnia 2009 roku 31 grudnia 2008 roku 2. Wobec pozostałych jednostek , ,15 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe , ,41 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,04 do 12 miesięcy , ,04 powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,55 h) z tytułu wynagrodzeń i) inne , ,15 3. Fundusze specjalne , ,74 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,63 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,63 długoterminowe , ,46 krótkoterminowe , ,17 Pasywa razem , ,27 1 9

20 Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA Rachunek zysków i strat (Wariant porównawczy) (w złotych) rok kończący się dnia 31 grudnia 2009 roku rok kończący się dnia 31 grudnia 2008 roku A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,18 od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,18 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej , ,00 I. Amortyzacja , ,11 II. Zużycie materiałów i energii , ,46 III. Usługi obce , ,16 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,85 podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , ,71 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,90 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,81 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , ,18 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,79 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , ,42 II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne , ,37 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,24 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne , ,24 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,73 G. Przychody finansowe , ,77 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: , ,79 od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji , ,68 IV. Aktualizacja wartości inwestycji , ,60 V. Inne 3.649,70 2 0

21 Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA Rachunek zysków i strat (Wariant porównawczy) (w złotych) rok kończący się dnia 31 grudnia 2009 roku rok kończący się dnia 31 grudnia 2008 roku H. Koszty finansowe , ,26 I. Odsetki, w tym: 3.733,73 610,83 dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji , ,73 III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne , ,70 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , ,24 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I±J) , ,24 L. Podatek dochodowy , ,65 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) , ,59 2 1

22 Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA Zestawienie zmian w kapitale własnym (w złotych) rok kończący się dnia 31 grudnia 2009 roku rok kończący się dnia 31 grudnia 2008 roku I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,79 korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , ,79 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenie b) zmniejszenie 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (przekazano na dywidendowy kapitał rezerwowy) 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu , ,00 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu , , Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych (17.501,41) ,76 a) zwiększenie (z tytułu) ,76 b) zmniejszenie (z tytułu wypłaty dywidendy) (17.501,41) 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu , ,79 2 2

23 Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA Zestawienie zmian w kapitale własnym (w złotych) rok kończący się dnia 31 grudnia 2009 roku rok kończący się dnia 31 grudnia 2008 roku 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , ,76 korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , ,76 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) ( ,59) ( ,76) zwiększenie kapitału zapasowego zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych (16.700,76) wypłata dywidendy ( ,59) ( ,00) 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycie z zysku z roku poprzedniego 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto , ,59 a) zysk netto , ,59 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,38 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (*) , ,38 (*) Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego Zarząd Spółki nie podjął decyzji o propozycji podziału wyniku finansowego za rok

24 Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) (w złotych) rok kończący się dnia 31 grudnia 2009 roku rok kończący się dnia 31 grudnia 2008 roku A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,59 II. Korekty razem ( ,42) ( ,20) 1. Amortyzacja , ,11 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) ( ,02) ( ,96) 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ( ,49) ( ,97) 5. Zmiana stanu rezerw ( ,03) ,31 6. Zmiana stanu zapasów 7. Zmiana stanu należności ( ,98) ,20 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów ,61 ( ,94) 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych ,17 ( ,38) 10. Zmiana stanu odpisu aktualizującego wartość wartości niematerialnych i prawnych ( ,47) , Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) , ,39 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - I. Wpływy , ,18 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,42 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: , ,76 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach , ,76 zbycie aktywów finansowych, , ,43 dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki , ,33 inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne 2 4

25 Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) (w złotych) rok kończący się dnia 31 grudnia 2009 roku rok kończący się dnia 31 grudnia 2008 roku II. Wydatki , ,04 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,03 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: , ,01 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach , ,01 nabycie aktywów finansowych , ,01 udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) ( ,45) ,14 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki , ,00 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli , ,00 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) ( ,00) ( ,00) D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) ( ,40) ,53 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym ( ,40) ,53 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu , ,33 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym , ,86 o ograniczonej możliwości dysponowania 2 5

26 2 6

27 2 7

28 Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Bilans AKTYWA (w tysiącach złotych) 31 grudnia 2009 roku 31 grudnia 2008 roku A. AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe a. grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c. urządzenia techniczne i maszyny d. środki transportu e. Inne środki trwałe Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a. w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe b. w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe 2 8

29 Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Bilans AKTYWA (w tysiącach złotych) 31 grudnia 2009 roku 31 grudnia 2008 roku B. AKTYWA OBROTOWE I. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych 1 11 a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 11 do 12 miesięcy 1 11 powyżej 12 miesięcy b. inne 2. Należności od pozostałych jednostek a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c. inne d. dochodzone na drodze sądowej 2 9

30 Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Bilans AKTYWA (w tysiącach złotych) 31 grudnia 2009 roku 31 grudnia 2008 roku III. Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a. w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe b. w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM

31 Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Bilans PASYWA (w tysiącach złotych) 31 grudnia 2009 roku 31 grudnia 2008 roku A. kapitał (FUNDUSZ) WŁASNY I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz zapasowy) V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe krótkoterminowe 3. Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a. kredyty i pożyczki b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c. inne zobowiązania finansowe d. inne 3 1

32 Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Bilans PASYWA (w tysiącach złotych) 31 grudnia 2009 roku 31 grudnia 2008 roku III. Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b. inne 2. Wobec pozostałych jednostek a. kredyty i pożyczki b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c. inne zobowiązania finansowe d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy e. zaliczki otrzymane na dostawy f. zobowiązania wekslowe g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń h. z tytułu wynagrodzeń 84 i. inne Fundusze specjalne 6 16 IV. Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe RAZEM PASYWA

33 Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tysiącach złotych) rok zakończony 31 grudnia 2009 roku rok zakończony 31 grudnia 2008 roku A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: od jednostek powiązanych: I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej (45.818) (39.556) I. Amortyzacja (212) (188) II. Zużycie materiałów i energii (208) (368) III. Usługi obce (38.708) (35.550) IV. Podatki i opłaty, w tym: (48) (75) podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia (2.429) (2.349) VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (410) (500) VII. Pozostałe koszty rodzajowe (3.803) (526) VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9 II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne (14) (92) I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne (14) (92) F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji 100 V. Inne

34 Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tysiącach złotych) rok zakończony 31 grudnia 2009 roku rok zakończony 31 grudnia 2008 roku H. Koszty finansowe (50) (186) I. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji (169) IV. Inne (50) (17) I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I +/ J) L. Podatek dochodowy (2.198) (3.433) M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M)

35 Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Zestawienie zmian w kapitale ( FUNDUSZU) własnym (w tysiącach złotych) Okres od dnia 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 Okres od dnia 01 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenie (z tytułu) emisji akcji b) zmniejszenie (z tytułu) umorzenia akcji 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu a) zwiększenia b) zmniejszenia 3.1. Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) sprzedaży i likwidacji środków trwałych 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3 5

36 Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Zestawienie zmian w kapitale ( FUNDUSZU) własnym (w tysiącach złotych) Okres od dnia 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 Okres od dnia 01 stycznia 2008 do 31 grudnia Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) (14.342) (17.687) pokrycie straty z lat ubiegłych (14.342) (17.687) wypłata dywidendy (14.016) (16.270) podziału zysku z lat ubiegłych (kapitał zapasowy) (326) (1.417) 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) podziału zysku 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

37 Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Rachunek przepływów pieniężnych (w tysiącach złotych) Stan na dzień 31 grudnia 2009 roku Stan na dzień 31 grudnia 2008 roku A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. WYNIK FINANSOWY NETTO ( ZYSK / STRATA ) II. KOREKTY RAZEM: (2.120) (2.001) 1. Amortyzacja Zyski / straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (1.116) (1.697) 4. Zysk / strata z działalności inwestycyjnej (9) 5. Zmiana stanu rezerw (5) Zmiana stanu zapasów 7. Zmiana stanu należności (1.334) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (bez kredytów i pożyczek) oraz funduszy specjalnych i kapitału własnego 348 (2.833) 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (225) (592) 10. Inne korekty (125) III. ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ( I +/ II ) B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW pieniężnych Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. WPŁYWY Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata długoterminowych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne 3 7

38 Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Rachunek przepływów pieniężnych (w tysiącach złotych) Stan na dzień 31 grudnia 2009 roku Stan na dzień 31 grudnia 2008 roku II. WYDATKI (12.178) (19.593) 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (169) (211) 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: (12.009) (19.382) a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach (12.009) (19.382) nabycie aktywów finansowych (12.009) (19.382) udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) (18.226) C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. WPŁYWY Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 1 4 II WYDATKI (14.017) (28.271) 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli (14.016) (16.270) 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tyt. podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych (12.000) 7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (1) (1) 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) (14.016) (28.267) D PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/ B.III+/-C.III) (34.152) E BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM: (34.152) zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU: G ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM: o ograniczonej możliwości dysponowania

39 3 9

40 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Bilans AKTYWA (w tysiącach złotych) rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 A. Wartości niematerialne i prawne Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych B. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu 2. Budynki, budowle oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji II. Lokaty w jednostkach podporządkowanych 1. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 2. Pożyczki udzielone jednostkom podporządkowanym oraz dłużne papiery wartościowe emitowane przez te jednostki 3. Pozostałe lokaty III. Inne lokaty finansowe Udziały, akcje oraz inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 2. Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych 4. Pożyczki zabezpieczone hipotecznie 5. Pozostałe pożyczki 6. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych Pozostałe lokaty IV. Należności depozytowe od cedentów 4 0

41 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Bilans AKTYWA (w tysiącach złotych) rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 C. Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający D. Należności I. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich Należności od ubezpieczających od jednostek podporządkowanych 1.2. od pozostałych jednostek Należności od pośredników ubezpieczeniowych od jednostek podporządkowanych 2.2. od pozostałych jednostek Inne należności od jednostek podporządkowanych 3.2. od pozostałych jednostek II. Należności z tytułu reasekuracji od jednostek podporządkowanych 2. od pozostałych jednostek III. Inne należności Należności od budżetu 2. Pozostałe należności od jednostek podporządkowanych 2.2. od pozostałych jednostek E. Inne składniki aktywów I. Rzeczowe składniki aktywów II. Środki pieniężne III. Pozostałe składniki aktywów F. Rozliczenia międzyokresowe I. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywowane koszty akwizycji III. Zarachowane odsetki i czynsze IV. Inne rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM

42 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Bilans PASYWA (w tysiącach złotych) rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 A. Kapitał własny I. Kapitał podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Akcje własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto (37.345) (35.357) B. Zobowiązania podporządkowane C. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe I. Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego II. Rezerwa ubezpieczeń na życie III. Rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia IV. Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych V. Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka) VI. Rezerwy na zwrot składek dla członków VII. Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określone w statucie VIII. D. I. Rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (wielkość ujemna) Udział reasekuratorów w rezerwie składek i w rezerwie na pokrycie ryzyka niewygasłego II. Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie III. Udział reasekuratorów w rezerwie na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia IV. Udział reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dla ubezpieczonych V. Udział reasekuratorów w pozostałych rezerwach określonych w statucie VI. Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający E. Oszacowane regresy i odzyski (wielkość ujemna) I. Oszacowane regresy i odzyski brutto II. Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach

43 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Bilans PASYWA (w tysiącach złotych) rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 F. Pozostałe rezerwy I. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników II. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego III. Inne rezerwy G. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów H. Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne I. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich Zobowiązania wobec ubezpieczających wobec jednostek podporządkowanych 1.2. wobec pozostałych jednostek Zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych wobec jednostek podporządkowanych 2.2. wobec pozostałych jednostek Inne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń wobec jednostek podporządkowanych 3.2. wobec pozostałych jednostek II. Zobowiązania z tytułu reasekuracji wobec jednostek podporządkowanych 2. wobec pozostałych jednostek III. Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz pobranych pożyczek 1. zobowiązania zamienne na akcje zakładu ubezpieczeń 2. pozostałe IV. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych V. Inne zobowiązania Zobowiązania wobec budżetu Pozostałe zobowiązania wobec jednostek podporządkowanych 2.2. wobec pozostałych jednostek VI. Fundusze specjalne I. Rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe kosztów Ujemna wartość firmy 3. Przychody przyszłych okresów PASYWA RAZEM

44 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych (w tysiącach złotych) rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku I. Składki Składki przypisane brutto Udział reasekuratorów w składce przypisanej Zmiana stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek (1.170) 448 II. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z ogólnego rachunku zysków i strat III. Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym IV. Odszkodowania i świadczenia Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto V. VI Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych 2. Zmiana stanu rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym 2.1. Zmiana stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto 2.2. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym 1. Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto 2. Udział reasekuratorów w zmianie stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Premie i rabaty na udziale własnym łącznie ze zmianą stanu rezerw na premie i rabaty (3.537) (2.376) (781) VII. Koszty działalności ubezpieczeniowej Koszty akwizycji w tym zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji (5.269) (23.010) 2. Koszty administracyjne Prowizje reasekuracyjne i udział w zyskach reasekuratorów VIII. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym IX. Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka) (23) 46 X. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (53.614) (42.688) 4 4

45 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tysiącach złotych) rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku I. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub wynik techniczny ubezpieczeń na życie (53.614) (42.688) II. Przychody z lokat Przychody z lokat w nieruchomości 2. Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych 3. Przychody z innych lokat finansowych z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 3.2. z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu z lokat terminowych w instytucjach kredytowych z pozostałych lokat 4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat 5. Wynik dodatni z realizacji lokat III. Nie zrealizowane zyski z lokat IV. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie V. Koszty działalności lokacyjnej Koszty utrzymania nieruchomości 2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat 4. Wynik ujemny z realizacji lokat VI. Nie zrealizowane straty na lokatach VII. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych VIII. Pozostałe przychody operacyjne IX. Pozostałe koszty operacyjne X. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (42.080) (35.250) XI. Zyski nadzwyczajne XII. Straty nadzwyczajne XIII. Zysk (strata) brutto (42.080) (35.250) XIV. Podatek dochodowy (4.735) 107 XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVI. Zysk (strata) netto (37.345) (35.357) 4 5

46 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Zestawienie zmian w kapitale własnym (w tysiącach złotych) rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach Kapitał podstawowy na początek okresu Zmiany stanu kapitału podstawowego a) zwiększenia z tytułu podwyższenia kapitału b) zmniejszenia 1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji własnych a) zwiększenie b) zmniejszenie 3.2. Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany stanu kapitału zapasowego a) zwiększenie podział zysku z lat ubiegłych b) zwiększenie z tytułu nadwyżki ponad cenę emisyjną akcji c) zmniejszenie z tytułu pokrycia straty bilansowe Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 5a. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenie b) zmniejszenia 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 6

47 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Zestawienie zmian w kapitale własnym (w tysiącach złotych) rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie podział zysku z lat ubiegłych b) zwiększenie przedpłaty na poczet podwyższenia kapitału c) zmniejszenia rejestracja podwyższenia kapitału Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu (35.357) (1.767) 7.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu (35.357) (1.767) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenia tytułem: pokrycia straty z kapitału zapasowego b) zmniejszenie z tytułu: przeznaczenia na kapitał zapasowy 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (35.357) (1.767) korekty błędów podstawowych 7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach (35.357) (1.767) a) zwiększenia b) zmniejszenia Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto (37.345) (35.357) a) zysk netto b) strata netto (37.345) (35.357) II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)* *do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Zarząd nie podjął uchwały odnośnie propozycji pokrycia straty za rok obrotowy

48 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Rachunek przepływów pieniężnych (w tysiącach złotych) rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (23.716) I. Wpływy Wpływy z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej Wpływy z tytułu składek brutto Wpływy z tytułu regresów, odzysków i zwrotów odszkodowań Pozostałe wpływy z działalności bezpośredniej Wpływy z reasekuracji biernej Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach Wpływy z tytułu prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach reasekuratorów Pozostałe wpływy z reasekuracji biernej 3. Wpływy z pozostałej działalności operacyjnej Wpływy z tytułu czynności komisarza awaryjnego 3.2. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty Pozostałe wpływy II. Wydatki Wydatki z tytułu działalności bezpośredniej i reasekuracji czynnej Zwroty składek brutto Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto Wydatki z tytułu akwizycji Wydatki o charakterze administracyjnym Wydatki z tytułu likwidacji szkód i windykacji regresów Wypłacone prowizje i udziały w zyskach z tytułu reasekuracji czynnej 1.7. Pozostałe wydatki z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej Wydatki z tytułu reasekuracji biernej Składki zapłacone z tytułu reasekuracji biernej Pozostałe wydatki z tytułu reasekuracji biernej (173) Wydatki z pozostałej działalności operacyjnej Wydatki z tytułu czynności komisarza awaryjnego 3.2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty Pozostałe wydatki operacyjne

49 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Rachunek przepływów pieniężnych (w tysiącach złotych) rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku B. Przepływy z działalności lokacyjnej (24.442) (15.728) I. Wpływy Zbycie nieruchomości 2. Zbycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych 3. Zbycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 4. Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz spłata pożyczek udzielonych tym jednostkom 5. Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki Likwidacja lokat terminowych w instytucjach kredytowych Realizacja pozostałych lokat 8. Wpływy z nieruchomości 9. Odsetki otrzymane Dywidendy otrzymane 11. Pozostałe wpływy z lokat II. Wydatki Nabycie nieruchomości 2. Nabycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych 3. Nabycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów w funduszach inwestycyjnych 4. Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz udzielenie pożyczek tym jednostkom 5. Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki Nabycie lokat terminowych w instytucjach kredytowych Nabycie pozostałych lokat 8. Wydatki na utrzymanie nieruchomości 9. Pozostałe wydatki na lokaty

50 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Rachunek przepływów pieniężnych (w tysiącach złotych) rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (2) I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji oraz dopłat do kapitału Kredyty, pożyczki oraz emisja dłużnych papierów wartościowych 3. Pozostałe wpływy finansowe II. Wydatki Dywidendy 2. Inne niż wypłata dywidend wydatki z tytułu podziału zysku 3. Nabycie akcji własnych 4. Spłata kredytów, pożyczek oraz wykup własnych dłużnych papierów wartościowych 5. Odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 6. Pozostałe wydatki finansowe 19 2 D. Przepływy pieniężne netto razem E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 5 0

51 5 1

52 BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Bilans AKTYWA (w złotych) Stan na dzień 31 grudnia 2008 Stan na dzień 31 grudnia 2009 A. Wartości niematerialne i prawne , ,72 1. Wartość firmy , ,70 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych , ,02 B. Lokaty , ,54 I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu 2. Budynki, budowle oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji II. Lokaty w jednostkach podporządkowanych 1. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 2. Pożyczki udzielone jednostkom podporządkowanym oraz dłużne papiery wartościowe emitowane przez te jednostki 3. Pozostałe lokaty III. Inne lokaty finansowe , ,54 1. Udziały, akcje oraz inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 2. Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu , ,11 3. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych 4. Pożyczki zabezpieczone hipotecznie 5. Pozostałe pożyczki 6. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych , ,43 7. Pozostałe lokaty IV. Należności depozytowe od cedentów C. Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający 5 2

53 BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Bilans AKTYWA (w złotych) Stan na dzień 31 grudnia 2008 Stan na dzień 31 grudnia 2009 D. Należności , ,25 I. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich , ,32 1. Należności od ubezpieczających , , od jednostek podporządkowanych 1.2. od pozostałych jednostek , ,32 2. Należności od pośredników ubezpieczeniowych 2.1. od jednostek podporządkowanych 2.2. od pozostałych jednostek 3. Inne należności 3.1. od jednostek podporządkowanych 3.2. od pozostałych jednostek II. Należności z tytułu reasekuracji 7.500,00 1. od jednostek podporządkowanych 2. od pozostałych jednostek 7.500,00 III. Inne należności , ,93 1. Należności od budżetu 9.035,44 2. Pozostałe należności , , od jednostek podporządkowanych 2.2. od pozostałych jednostek , ,49 E. Inne składniki aktywów , ,80 I. Rzeczowe składniki aktywów , ,76 II. Środki pieniężne , ,04 III. Pozostałe składniki aktywów F. Rozliczenia międzyokresowe , ,78 I. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,99 II. Aktywowane koszty akwizycji , ,97 III. Zarachowane odsetki i czynsze IV. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,82 AKTYWA RAZEM , ,09 5 3

54 BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Bilans PASYWA (w złotych) Stan na dzień 31 grudnia 2008 Stan na dzień 31 grudnia 2009 A. Kapitał własny , ,50 I. Kapitał podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Akcje własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 689,66 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,85 VIII. Zysk (strata) netto , ,69 B. Zobowiązania podporządkowane C. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe , ,60 I. Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego , ,68 II. Rezerwa ubezpieczeń na życie III. Rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia , ,92 IV. Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych V. Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka) VI. Rezerwy na zwrot składek dla członków VII. Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określone w statucie VIII. D. I. II. III. Rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (wielkość ujemna) Udział reasekuratorów w rezerwie składek i w rezerwie na pokrycie ryzyka niewygasłego Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie Udział reasekuratorów w rezerwie na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia IV. Udział reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dla ubezpieczonych V. Udział reasekuratorów w pozostałych rezerwach określonych w statucie VI. Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający E. Oszacowane regresy i odzyski (wielkość ujemna) I. Oszacowane regresy i odzyski brutto II. Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach 5 4

55 BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Bilans PASYWA (w złotych) Stan na dzień 31 grudnia 2008 Stan na dzień 31 grudnia 2009 F. Pozostałe rezerwy , ,84 I. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników II. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego III. Inne rezerwy , ,84 G. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów H. Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne , ,66 I. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich ,89 1. Zobowiązania wobec ubezpieczających 1.1 wobec jednostek podporządkowanych 1.2. wobec pozostałych jednostek 2. Zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych , wobec jednostek podporządkowanych 2.2. wobec pozostałych jednostek ,89 3. Inne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 3.1. wobec jednostek podporządkowanych 3.2. wobec pozostałych jednostek II. Zobowiązania z tytułu reasekuracji 199,20 1. wobec jednostek podporządkowanych 2. wobec pozostałych jednostek 199,20 III. Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz pobranych pożyczek 1. zobowiązania zamienne na akcje zakładu ubezpieczeń 2. pozostałe IV. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych V. Inne zobowiązania , ,46 1. Zobowiązania wobec budżetu , ,90 2. Pozostałe zobowiązania , , wobec jednostek podporządkowanych 2.2. wobec pozostałych jednostek , ,56 VI. Fundusze specjalne 27, ,11 I. Rozliczenia międzyokresowe , ,49 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów , ,49 2. Ujemna wartość firmy 3. Przychody przyszłych okresów ,00 PASYWA RAZEM , ,09 5 5

56 BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ (w złotych) Okres od dnia 3 marca do dnia 31 grudnia 2008 Rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 I. Składki , ,87 1. Składki przypisane brutto , ,27 2. Udział reasekuratorów w składce przypisanej ,20 3. Zmiana stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto , ,20 4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek II. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z ogólnego rachunku zysków i strat III. Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym IV. Odszkodowania i świadczenia , ,13 1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym , , Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto , ,56 V. VI Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych 2. Zmiana stanu rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym 2.1. Zmiana stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto 2.2. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym 1. Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto 2. Udział reasekuratorów w zmianie stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Premie i rabaty na udziale własnym łącznie ze zmianą stanu rezerw na premie i rabaty , , , ,57 VII. Koszty działalności ubezpieczeniowej , ,23 1. Koszty akwizycji , , w tym zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji , ,43 2. Koszty administracyjne , ,82 3. Prowizje reasekuracyjne i udział w zyskach reasekuratorów VIII. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym , ,38 IX. Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka) X. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych , ,13 5 6

57 BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Ogólny rachunek zysków i strat (w złotych) Okres od dnia 3 marca do 31 grudnia 2008 Rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 I. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub wynik techniczny ubezpieczeń na życie , ,13 II. Przychody z lokat , ,10 1. Przychody z lokat w nieruchomości 2. Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych 2.1. z udziałów i akcji 2.2. z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych 2.3. z pozostałych lokat 3. Przychody z innych lokat finansowych , , z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 3.2. z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu , z lokat terminowych w instytucjach kredytowych , , z pozostałych lokat 4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat 5. Wynik dodatni z realizacji lokat ,31 III. Nie zrealizowane zyski z lokat , ,02 IV. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie V. Koszty działalności lokacyjnej 174, ,86 1. Koszty utrzymania nieruchomości 2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej 174, ,06 3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat 4. Wynik ujemny z realizacji lokat ,80 VI. Nie zrealizowane straty na lokatach ,33 VII. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych VIII. Pozostałe przychody operacyjne 29, ,82 IX. Pozostałe koszty operacyjne , ,28 X. Zysk (strata) z działalności operacyjnej , ,60 XI. Zyski nadzwyczajne XII. Straty nadzwyczajne XIII. Zysk (strata) brutto , ,60 XIV. Podatek dochodowy , ,91 XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVI. Zysk (strata) netto , ,69 5 7

58 BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Zestawienie zmian w kapitale własnym (w złotych) Okres od dnia 3 marca do dnia 31 grudnia 2008 Rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) ,15 zmiana zasad rachunkowości I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach ,15 1. Kapitał podstawowy na początek okresu , Zmiany kapitału podstawowego ,00 a) zwiększenie ,00 b) zmniejszenie 1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu a) zwiększenie b) zmniejszenie 3.1. Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu , Zmiany kapitału zapasowego ,00 a) zwiększenie ,00 b) zmniejszenie 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu , ,00 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiana zasad rachunkowości 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach 5.3. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenie b) zmniejszenie 5.4. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5 8

59 BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Zestawienie zmian w kapitale własnym (w złotych) Okres od dnia 3 marca do dnia 31 grudnia 2008 Rok zakończony dnia 31 grudnia Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 689,66 a) zwiększenie (z tytułu) 689,66 utworzenie dywidendowego kapitału rezerwowego dywidendowy kapitał rezerwowy podział zysku z lat ubiegłych przeniesienie niewykorzystanej części funduszu organizacyjnego 689,66 b) zmniejszenie wypłata dywidendy 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 689,66 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu zmiana zasad rachunkowości 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych pozostałe b) zmniejszenie (z tytułu) wypłata dywidendy utworzenie dywidendowego kapitału rezerwowego dywidendowy kapitał rezerwowy podział zysku z lat ubiegłych pokrycie straty z lat ubiegłych 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu ,85 zmiana zasad rachunkowości 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach ,85 a) zwiększenie b) zmniejszenie 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto , ,69 a) zysk netto ,69 b) strata netto ,85 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) , ,50 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku* , ,50 5 9

60 6 0

61 BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Bilans AKTYWA (w złotych) Stan na dzień 31 grudnia 2008 Stan na dzień 31 grudnia 2009 A. Wartości niematerialne i prawne , ,08 1. Wartość firmy , ,06 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych , ,02 B. Lokaty , ,48 I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu 2. Budynki, budowle oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji II. Lokaty w jednostkach podporządkowanych 1. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 2. Pożyczki udzielone jednostkom podporządkowanym oraz dłużne papiery wartościowe emitowane przez te jednostki 3. Pozostałe lokaty III. Inne lokaty finansowe , ,48 1. Udziały, akcje oraz inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 2. Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu , ,23 3. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych 4. Pożyczki zabezpieczone hipotecznie 5. Pozostałe pożyczki 6. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych , ,63 7. Pozostałe lokaty IV. Należności depozytowe od cedentów C. Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający ,41 6 1

62 BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Bilans AKTYWA (w złotych) Stan na dzień 31 grudnia 2008 Stan na dzień 31 grudnia 2009 D. Należności , ,89 I. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich , ,99 1. Należności od ubezpieczających , , od jednostek podporządkowanych 1.2. od pozostałych jednostek , ,99 2. Należności od pośredników ubezpieczeniowych 2.1. od jednostek podporządkowanych 2.2. od pozostałych jednostek 3. Inne należności 3.1. od jednostek podporządkowanych 3.2. od pozostałych jednostek II. Należności z tytułu reasekuracji 1. od jednostek podporządkowanych 2. od pozostałych jednostek III. Inne należności , ,90 1. Należności od budżetu ,76 2. Pozostałe należności , , od jednostek podporządkowanych 2.2. od pozostałych jednostek , ,14 E. Inne składniki aktywów , ,93 I. Rzeczowe składniki aktywów , ,59 II. Środki pieniężne , ,34 III. Pozostałe składniki aktywów F. Rozliczenia międzyokresowe , ,91 I. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,84 II. Aktywowane koszty akwizycji III. Zarachowane odsetki i czynsze IV. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,07 AKTYWA RAZEM , ,70 6 2

63 BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Bilans PASYWA (w złotych) Stan na dzień 31 grudnia 2008 Stan na dzień 31 grudnia 2009 A. Kapitał własny , ,08 I. Kapitał podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Akcje własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały rezerwowe ,49 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,26 VIII. Zysk (strata) netto , ,15 B. Zobowiązania podporządkowane C. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe , ,86 I. Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego II. Rezerwa ubezpieczeń na życie , ,07 III. Rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia , ,38 IV. Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych V. Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka) VI. Rezerwy na zwrot składek dla członków VII. Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określone w statucie VIII. D. I. II. III. Rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (wielkość ujemna) Udział reasekuratorów w rezerwie składek i w rezerwie na pokrycie ryzyka niewygasłego Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie Udział reasekuratorów w rezerwie na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia ,41 IV. Udział reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dla ubezpieczonych V. Udział reasekuratorów w pozostałych rezerwach określonych w statucie VI. Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający E. Oszacowane regresy i odzyski (wielkość ujemna) I. Oszacowane regresy i odzyski brutto II. Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach 6 3

64 BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Bilans PASYWA (w złotych) Stan na dzień 31 grudnia 2008 Stan na dzień 31 grudnia 2009 F. Pozostałe rezerwy , ,84 I. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników II. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego III. Inne rezerwy , ,84 G. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów H. Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne , ,57 I. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich , ,62 1. Zobowiązania wobec ubezpieczających 1.1 wobec jednostek podporządkowanych 1.2. wobec pozostałych jednostek 2. Zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych , wobec jednostek podporządkowanych 2.2. wobec pozostałych jednostek ,62 3. Inne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń , wobec jednostek podporządkowanych 3.2. wobec pozostałych jednostek ,99 II. Zobowiązania z tytułu reasekuracji 1. wobec jednostek podporządkowanych 2. wobec pozostałych jednostek III. Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz pobranych pożyczek 1. zobowiązania zamienne na akcje zakładu ubezpieczeń 2. pozostałe IV. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych V. Inne zobowiązania , ,84 1. Zobowiązania wobec budżetu , ,04 2. Pozostałe zobowiązania , , wobec jednostek podporządkowanych 2.2. wobec pozostałych jednostek , ,80 VI. Fundusze specjalne , ,11 I. Rozliczenia międzyokresowe , ,35 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów , ,88 2. Ujemna wartość firmy 3. Przychody przyszłych okresów , ,47 PASYWA RAZEM , ,70 6 4

65 BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Techniczny rachunek ubezpieczeń na życie (w złotych) Okres od dnia 3 marca do dnia 31 grudnia 2008 Rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 I. Składki , ,06 1. Składki przypisane brutto , ,06 2. Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto 3. Zmiany stanu rezerw składek i na ryzyko niewygasłe brutto 4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek II. Przychody z lokat , ,37 1. Przychody z lokat w nieruchomości 2. Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych 2.1. z udziałów lub akcji 2.2. z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych 2.3. z pozostałych lokat 3. Przychody z innych lokat finansowych , , z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 3.2. z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu , z lokat terminowych w instytucjach kredytowych , , z pozostałych lokat 4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat 5. Wynik dodatni z realizacji lokat 1.679,64 III. Nie zrealizowane zyski z lokat , ,83 IV. Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym , ,40 V. Odszkodowania i świadczenia , ,33 1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym , , odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto , , udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych 2. Zmiana stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym , , rezerw brutto , , udział reasekuratorów 6 5

66 BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Techniczny rachunek ubezpieczeń na życie (w złotych) Okres od dnia 3 marca do dnia 31 grudnia 2008 Rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 VI. Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym , ,98 1. Zmiana stanu rezerwy w ubezpieczeniach na życie na udziale własnym , , rezerwy brutto , , udział reasekuratorów 2. Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym dla ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający , rezerwy brutto , udział reasekuratorów 3. Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przewidzianych w statucie na udziale własnym 3.1. rezerwy brutto 3.2. udział reasekuratorów VII. Premie i rabaty łącznie ze zmianą stanu rezerw na udziale własnym VIII. Koszty działalności ubezpieczeniowej , ,33 1. Koszty akwizycji , , w tym zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji 2. Koszty administracyjne , ,63 3. Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach IX. Koszty działalności lokacyjnej ,38 1. Koszty utrzymania nieruchomości 2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej ,94 3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat 4. Wynik ujemny z realizacji lokat 4.437,44 X. Nie zrealizowane straty na lokatach ,46 XI. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym , ,95 XII. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów przeniesione do ogólnego rachunku zysków i strat XIII. Wynik techniczny ubezpieczeń na życie , ,77 6 6

67 BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Ogólny rachunek zysków i strat (w złotych) Okres od dnia 3 marca do dnia 31 grudnia 2008 Rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 I. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub wynik techniczny ubezpieczeń na życie , ,77 II. Przychody z lokat 1. Przychody z lokat w nieruchomości 2. Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych 2.1. z udziałów i akcji 2.2. z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych 2.3. z pozostałych lokat 3. Przychody z innych lokat finansowych 3.1. z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 3.2. z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 3.3. z lokat terminowych w instytucjach kredytowych 3.4. z pozostałych lokat 4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat 5. Wynik dodatni z realizacji lokat III. IV. Nie zrealizowane zyski z lokat Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie V. Koszty działalności lokacyjnej 1. Koszty utrzymania nieruchomości 2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej 3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat 4. Wynik ujemny z realizacji lokat VI. VII. Nie zrealizowane straty na lokatach Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych VIII. Pozostałe przychody operacyjne ,24 IX. Pozostałe koszty operacyjne , ,10 X. Zysk (strata) z działalności operacyjnej , ,63 XI. Zyski nadzwyczajne XII. Straty nadzwyczajne XIII. Zysk (strata) brutto , ,63 XIV. Podatek dochodowy , ,48 XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVI. Zysk (strata) netto , ,15 6 7

68 BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Rachunek przepływów pieniężnych (w złotych) Rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 Rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej , ,16 I. Wpływy , ,76 1. Wpływy z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej , , Wpływy z tytułu składek brutto , , Wpływy z tytułu regresów, odzysków i zwrotów odszkodowań 1.3. Pozostałe wpływy z działalności bezpośredniej ,00 2. Wpływy z reasekuracji biernej 2.1. Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach 2.2. Wpływy z tytułu prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach reasekuratorów 2.3. Pozostałe wpływy z reasekuracji biernej 3. Wpływy z pozostałej działalności operacyjnej 3.1. Wpływy z tytułu czynności komisarza awaryjnego 3.2. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty 3.3. Pozostałe wpływy II. Wydatki , ,60 1. Wydatki z tytułu działalności bezpośredniej i reasekuracji czynnej , , Zwroty składek brutto , , Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto , , Wydatki z tytułu akwizycji , , Wydatki o charakterze administracyjnym , , Wydatki z tytułu likwidacji szkód i windykacji regresów 3.499, Wypłacone prowizje i udziały w zyskach z tytułu reasekuracji czynnej 1.7. Pozostałe wydatki z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej 2. Wydatki z tytułu reasekuracji biernej 2.1. Składki zapłacone z tytułu reasekuracji biernej 2.2. Pozostałe wydatki z tytułu reasekuracji biernej 3. Wydatki z pozostałej działalności operacyjnej , , Wydatki z tytułu czynności komisarza awaryjnego 3.2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty , , Pozostałe wydatki operacyjne 6 8

69 BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Rachunek przepływów pieniężnych (w złotych) Rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 Rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 B. Przepływy z działalności lokacyjnej , ,48 I. Wpływy , ,62 1. Zbycie nieruchomości 2. Zbycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych 3. Zbycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 4. Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz spłata pożyczek udzielonych tym jednostkom 5. Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki ,05 6. Likwidacja lokat terminowych w instytucjach kredytowych , ,26 7. Realizacja pozostałych lokat 8. Wpływy z nieruchomości 9. Odsetki otrzymane , , Dywidendy otrzymane 11. Pozostałe wpływy z lokat ,60 II. Wydatki , ,10 1. Nabycie nieruchomości 2. Nabycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych 3. Nabycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów w funduszach inwestycyjnych 4. Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz udzielenie pożyczek tym jednostkom 5. Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki , ,50 6. Nabycie lokat terminowych w instytucjach kredytowych , ,92 7. Nabycie pozostałych lokat 8. Wydatki na utrzymanie nieruchomości 9. Pozostałe wydatki na lokaty 6 9

70 BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Rachunek przepływów pieniężnych (w złotych) Rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 Rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej ,00 222,65 I. Wpływy ,00 222,65 1. Wpływy netto z emisji akcji oraz dopłat do kapitału ,00 2. Kredyty, pożyczki oraz emisja dłużnych papierów wartościowych 3. Pozostałe wpływy finansowe 222,65 II. Wydatki 1. Dywidendy 2. Inne niż wypłata dywidend wydatki z tytułu podziału zysku 3. Nabycie akcji własnych 4. Spłata kredytów, pożyczek oraz wykup własnych dłużnych papierów wartościowych 5. Odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 6. Pozostałe wydatki finansowe D. Przepływy pieniężne netto razem , ,33 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , ,33 1. w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu ,01 G. Środki pieniężne na koniec okresu , ,34 1. w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 7 0

71 BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Zestawienie Zmian w kapitale własnym (w złotych) Okres od dnia 3 marca do 31 grudnia 2008 Rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) ,74 zmiana zasad rachunkowości I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach ,74 1. Kapitał podstawowy na początek okresu , Zmiany kapitału podstawowego ,00 a) zwiększenie ,00 b) zmniejszenie 1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu a) zwiększenie b) zmniejszenie 3.1. Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu , Zmiany kapitału zapasowego ,00 a) zwiększenie ,00 b) zmniejszenie 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu , ,00 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiana zasad rachunkowości 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach 5.3. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenie b) zmniejszenie 5.4. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 7 1

72 BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Zestawienie Zmian w kapitale własnym (w złotych) Okres od dnia 3 marca do 31 grudnia 2008 Rok zakończony dnia 31 grudnia Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych ,49 a) zwiększenie (z tytułu) ,49 przeniesienia niewykorzystanej części funduszu organizacyjnego dywidendowy kapitał rezerwowy podział zysku z lat ubiegłych przeniesienia niewykorzystanej części funduszu organizacyjnego ,49 b) zmniejszenie wypłata dywidendy 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu ,49 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu zmiana zasad rachunkowości 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych pozostałe b) zmniejszenie (z tytułu) wypłata dywidendy utworzenie dywidendowego kapitału rezerwowego dywidendowy kapitał rezerwowy podział zysku z lat ubiegłych pokrycie straty z lat ubiegłych 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu ,26 zmiana zasad rachunkowości 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach ,26 a) zwiększenie b) zmniejszenie 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto , ,15 a) zysk netto b) strata netto , ,15 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) , ,08 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku* , ,08 7 2

73 7 3

74 Aviva Litwa Bilans Aktywa (w tysiącach litów) Stan na 31 grudnia 2009 Stan na 31 grudnia 2008 A. Wartości niematerialne i prawne I. Koszty zakończonych prac rozwojowych II. Wartość firmy III. Prawa autorskie, licencje IV. Oprogramowanie V. Inne wartości niematerialne i prawne B. Lokaty I. Grunty, budynki i pozostałe nieruchomości II. Lokaty w jednostkach powiązanych III. Inne lokaty finansowe Akcje, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu Notowane na giełdzie 1.2. Nienotowane na giełdzie Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu 2.1. Emitowane przez skarb państwa, bank centralny, jednostki samorządu terytorialnego Emitowane przez pozostałe podmioty 2 93 C. Lokaty środków z tytułu ubezpieczeń na życie gdzie ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający D. Należności I. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich II. Należności z tytułu reasekuracji III. Inne należności E. Inne składniki aktywów I. Rzeczowe składniki aktywów i zapasy Środki transportu Wyposażenie Zapasy 4. Zaliczki

75 Aviva Litwa Bilans Aktywa (w tysiącach litów) Stan na 31 grudnia 2009 Stan na 31 grudnia 2008 II. Gotówka w kasie i na rachunkach bankowych F. Rozliczenia międzyokresowe I. Zarachowane odsetki i czynsze II. Aktywowane koszty akwizycji Dotyczące ubezpieczeń majątkowych i osobowych 2. Dotyczące ubezpieczeń na życie III. Pozostałe przychody zarachowane IV. Pozostałe koszty rozliczane w czasie AKTYWA RAZEM

76 Aviva Litwa Bilans Pasywa (w tysiącach litów) Stan na 31 grudnia 2009 Stan na 31 grudnia 2008 A. Kapitał własny I. Kapitał akcyjny (podstawowy) II. Kapitał zapasowy z tytułu sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej III. Akcje własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał z aktualizacji wyceny V. Kapitały rezerwowe Obowiązkowa rezerwa kapitałowa VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych VII. Zysk (strata) netto B. Zobowiązania z tytułu finansowania zewnętrznego (darowizny i dotacje) C. Zobowiązania podporządkowane D. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe I. Rezerwa składki II. Rezerwa ubezpieczeń na życie Rezerwa brutto Udział reasekuratorów ( ) III. Rezerwa na niewypłacone odszkodowania i świadczenia Rezerwa brutto Udział reasekuratorów ( ) (991) (922) E. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający I. Rezerwa brutto II. Udział reasekuratorów ( ) III. Rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający

77 Aviva Litwa Bilans Pasywa (w tysiącach litów) Stan na 31 grudnia 2009 Stan na 31 grudnia 2008 F. Pozostałe rezerwy G. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów H. Zobowiązania I. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich Zobowiązania wobec ubezpieczających Zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych II. Zobowiązania z tytułu reasekuracji Reasekuracji czynnej 2. Reasekuracji biernej III. Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych IV. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych V. Zobowiązania z tytułu podatku, ubezpieczeń społecznych i z podobnych tytułów Podatki Ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia Pozostałe zobowiązania I. Rozliczenia międzyokresowe I. Rozliczenia międzyokresowe kosztów II. Przychody przyszłych okresów PASYWA RAZEM

78 Aviva Litwa TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE (w tys litów) Rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku Rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku I. Składki Składki przypisane brutto Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto (584) (1.310) 3. Zmiany stanu rezerw składek 4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek II. Przychody z lokat Przychody z lokat w jednostkach powiązanych 2. Przychody z pozostałych lokat Przychody z lokat w nieruchomości 2.2. Przychody z pozostałych lokat Przychody tytułem rozwiązania wcześniej utworzonych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości lokat 4. Wynik dodatni z realizacji lokat III. Przychody z działalności lokacyjnej dotyczące lokat, których ryzyko ponosi ubezpieczający IV. Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym Przychody z tytułu zarządzania funduszem emerytalnym Pozostałe przychody techniczne V. Odszkodowania i świadczenia (na udziale własnym) (20.539) (12.803) 1. Odszkodowania i świadczenia brutto (18.836) (12.311) 1.1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (7.463) (6.255) 1.2. Wykupy (11.054) (6.532) 1.3. Koszty likwidacji szkód (729) (299) 1.4. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach (wartość ujemna) Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania (1.703) (492) 2.1. Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania brutto (1.772) (40) 2.2. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania 69 (452) 7 8

79 Aviva Litwa TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE (w tys litów) Rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku Rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku VI. Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym (45.855) (13.044) 1. Zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach na życie na udziale własnym (45.855) (13.044) 1.1. Zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach na życie brutto (45.855) (13.044) 1.2. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw w ubezpieczeniach na życie 2. Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym VII. Premie i rabaty łącznie ze zmianą stanu rezerw na udziale własnym VIII. Koszty operacyjne netto (25.861) (28.799) 1. Koszty akwizycji (19.265) (23.045) 2. Zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji (936) (351) 3. Koszty administracyjne (5.716) (5.577) 4. Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach IX. Koszty działalności lokacyjnej (1.057) (2.235) 1. Koszty zarządzania lokat łącznie z odsetkami (799) (515) 2. Wynik ujemny w rewaloryzacji lokat (71) (999) 2.1. Koszty lokat w jednostkach powiązanych oraz pozostałych lokatach 2.2. Strata z rewaloryzacji lokat (71) (999) 3. Wynik ujemny z realizacji lokat (187) (721) X. Koszty działalności lokacyjnej dotyczące lokat, których ryzyko ponosi ubezpieczający (1.772) (26.343) XI. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym 0 XII. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów przeniesione do ogólnego rachunku zysków i strat (1.933) 93 XIII. Wynik techniczny ubezpieczeń na życie

80 Aviva Litwa OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys litów) Rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku Rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku I. Wynik techniczny z ubezpieczeń majątkowych i osobowych II. Wynik techniczny ubezpieczeń na życie III. Przychody z lokat IV. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie (93) V. Koszty działalności lokacyjnej VI. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów przeniesione do technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych VII. Pozostałe przychody operacyjne Przychody z działalności finansowej Pozostałe przychody VIII. Pozostałe koszty operacyjne (83) (3) 1. Koszty działalności finansowej (83) (3) 2. Pozostałe koszty IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Zyski nadzwyczajne XI. Straty nadzwyczajne XII. Zyski (straty) nadzwyczajne XIII. Zysk (strata) brutto XIV. Podatek dochodowy XV. Zysk (strata) netto

81 Aviva Litwa Rachunek przepływów pieniężnych (w tys Litów) Stan na 31 grudnia 2009 r. Stan na 31 grudnia 2008 r. I. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Wpływy z tytułu składek ubezpieczeniowych i z reasekuracji czynnej Wpływy składek ubezpieczeniowych Wpływy składek z reasekuracji czynnej 2. Wpływy składek z koasekuracji 3. Wypłaty przekazane do innych zakładów ubezpieczeń, uczestniczących w koasekuracji 4. Wpłaty otrzymane od innych zakładów ubezpieczeń, uczestniczących w koasekuracji 5. Składki z reasekuracji biernej (677) (1 415) 5.1. Składki z tytułu reasekuracji biernej reasekuracja proporcjonalna (677) (1 415) 5.2. Składki z tytułu reasekuracji biernej reasekuracja nieproporcjonalna 6. Wydatki z tytułu działalności bezpośredniej i reasekuracji (19 246) (13 086) 6.1. Zwroty składek 6.2. Odszkodowania i świadczenia wypłacone (7 463) (6 255) Odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu działalności bezpośredniej (7 463) (6 255) Odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu reasekuracji 6.3. Wpłaty otrzymane z tytułu regresu 6.4. Wypłaty z tytułu wykupów (11 054) (6 532) Wypłaty wykupów z tytułu działalności bezpośredniej (11 054) (6 532) Wypłaty wykupów z tytułu reasekuracji 6.5. Wypłaty z tytułu kosztów likwidacji szkód (729) (299) Wypłaty kosztów likwidacji szkód z tytułu działalności bezpośredniej (729) (299) Wypłaty kosztów likwidacji szkód z tytułu reasekuracji 6.6. Premie i rabaty wypłacone ubezpieczającemu w terminie wymagalności 6.7. Premie i rabaty wypłacone z tytułu reasekuracji czynnej w terminie wymagalności 8 1

82 Aviva Litwa Rachunek przepływów pieniężnych (w tys Litów) Stan na 31 grudnia 2009 r. Stan na 31 grudnia 2008 r. 7. Pozostałe kwoty przekazane reasekuratorom 8. Pozostałe kwoty otrzymane od reasekuratorów Pozostałe kwoty przekazane z tytułu reasekuracji czynnej 10. Pozostałe kwoty otrzymane z tytułu reasekuracji czynnej 11. Wydatki z tytułu kosztów operacyjnych (24 906) (28 004) 12. Podatki zapłacone z tytułu działalności operacyjnej (224) (220) 13. Pozostałe kwoty otrzymane z tytułu działalności podstawowej Pozostałe kwoty zapłacone z tytułu działalności podstawowej (90) II. Przepływy z działalności lokacyjnej (31 556) (44 185) 1. Wpływy z lokat 2. Wpływy ze zbycia i realizacji lokat W jednostki powiązane 2.2. W akcje i inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych 2.3. W dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu W lokaty terminowe w instytucjach kredytowych Inne inwestycje Wydatki związane z lokatami ( ) ( ) 3.1. W jednostki powiązane 3.2. W akcje i inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa w fundusze powiernicze 3.3. W dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu ( ) ( ) (89 251) (41 471) 3.9. W lokaty terminowe w instytucjach kredytowych ( ) Inne inwestycje (22 464) (5 937) 4. Podatki zapłacone z tytułu lokat (26) (20) 5. Kwoty otrzymane z tytułu pozostałej działalności lokacyjnej 6. Kwoty zapłacone z tytułu pozostałej działalności lokacyjnej (772) (495) 8 2

83 Aviva Litwa Rachunek przepływów pieniężnych (w tys Litów) Stan na 31 grudnia 2009 r. Stan na 31 grudnia 2008 r. III. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (12 302) (7 392) 1. Wpływy z emisji akcji zwykłych i uprzywilejowanych 2. Wydatki na wykup własnych akcji 3. Wpływy z emisji własnych papierów dłużnych 4. Wydatki na wykup własnych papierów dłużnych 5. Wpływy z zaciągniętych pożyczek 6. Wydatki na spłatę zaciągniętych pożyczek 7. Dywidendy zapłacone (12 258) (7 788) 8. Podatki zapłacone z tytułu działalności finansowej 9. Kwoty otrzymane z tytułu pozostałej działalności finansowej Kwoty zapłacone z tytułu pozostałej działalności finansowej (83) (3) IV. Przepływy pieniężne netto razem (2 487) V. Środki pieniężne na początek okresu VI. Środki pieniężne na koniec okresu

84 Aviva Litwa Zestawienie zmian w kapitale własnym (w tys Litow) Opłacony kapitał podstawowy Kapitał zapasowy z tytułu sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe Obowiązkowa rezerwa Zakup własnych akcji Zyski (straty) z lat ubiegłych Razem Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2007 r Zmiana zasad rachunkowości Korekta podstawowych błędów Kapitał własny po korektach na dzień 31 grudnia 2006 r Zmiana kapitału z aktualizacji wyceny (środki trwałe) Zmiana kapitału z aktualizacji wyceny (aktywa finansowe) Zakup/sprzedaż akcji własnych Zyski i straty nie ujęte w rachunku wyników Wynik netto bieżącego okresu Dywidendy (7.788) (7 788) Inne wypłaty Zwiększenia rezerw 410 (410) Zmniejszenia rezerw Zwiększenia/zmniejszenia kapitału podstawowego Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2008 r Zmiana kapitału z aktualizacji wyceny (środki trwałe) Zmiana kapitału z aktualizacji wyceny (aktywa finansowe) Zakup/sprzedaż akcji własnych Zyski i straty nie ujęte w rachunku wyników Wynik netto bieżącego okresu Dywidendy (12 257) (12 257) Inne wypłaty Zwiększenia rezerw 75 (75) Zmniejszenia rezerw Zwiększenia/zmniejszenia kapitału podstawowego Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2009 r

85 8 5

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych 2008 Raport roczny CU Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych BZ WBK CU Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Raport roczny CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne. CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Raport roczny CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne. CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Raport roczny 2007 Raport roczny 2007 CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Aviva Litwa 2 CU

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Towarzystwo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Towarzystwo 2010 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Aktywa zakładu ubezpieczeń

Aktywa zakładu ubezpieczeń Aktywa zakładu ubezpieczeń BILANS NA 31.12.2016 r. Wyszczególnienie 31.12.2015 31.12.2016 A. Wartości niematerialne i prawne 265 232,21 209 100,33 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 7 900 8 303 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na r. Wyszczególnienie początek okresu koniec okresu

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM według stanu na r. Wyszczególnienie początek okresu koniec okresu BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na 31.12.2012 r Wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A B C A. Wartości niematerialne i prawne 174 736,80 157 553,89 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 8 303 11 436 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2014-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa Bilans - Aktywa Treść A. Aktywa trwałe 3 539 629,82 8 343 082,07 Wartości niematerialne i prawne 94 05,23 V.. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

I IV kw roku I IV kw roku WYNIK TECHNICZNY UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH , ,73

I IV kw roku I IV kw roku WYNIK TECHNICZNY UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH , ,73 aktywa wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A. Wartości niematerialne i prawne 262 204,57 225 035,39 1. Wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS NA r

BILANS NA r BILANS NA 31.12.2015 r Aktywa zakładu ubezpieczeń Wyszczególnienie 31.12.2014 31.12.2015 A B C A. Wartości niematerialne i prawne 140 176,34 265 232,21 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

AKTYWA PASYWA

AKTYWA PASYWA II. Bilans AKTYWA 2016.12.31 2015.12.31 PASYWA 2016.12.31 2015.12.31 A. Aktywa trwałe 255 019 508,54 230 672 369,51 A. Kapitał (fundusz) własny 254 560 440,63 230 029 691,47 I. Wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 30.06.2017 ROKU Bilans Aktywa 30.06.2017r. 30.06.2016r. A AKTYWA TRWAŁE 3 957 020,56 4 058 700,56 I Wartości niematerialne i prawne 28 729,27 14

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa 31.12.2011 31.12.2012 A Wartości niematerialne i prawne 13

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 A Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na r

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM według stanu na r BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na 31.12.2011 r Wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A B C A. Wartości niematerialne i prawne 225 175 1. Wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2013-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI.

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI. Aktywa A. Wartości niematerialne i prawne 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych B. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy Warszawa, 26 kwietnia 2017 r. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy Rok 2016 Rok 2015 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 24 752 847,04 24 390 871,25 od jednostek

Bardziej szczegółowo

aktywa wyszczególnienie początek okresu koniec okresu

aktywa wyszczególnienie początek okresu koniec okresu aktywa wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A B C A. Wartości niematerialne i prawne 304 517,27 262 204,57 1. Wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-31.12.2016 A.

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r.

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 BILANS AKTYWA Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2015r. Stan na 01.01.2015r. A. Aktywa trwałe 31 050 660,37 32 246 242,25 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/ Kraków. Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r marca 2018 r.

DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/ Kraków. Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r marca 2018 r. DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/3 31-150 Kraków Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r. - 31 marca 2018 r. ... (pieczątka jednostki) Lp. Wyszczególnienie - AKTYWA 2017 31.03.2018 A. AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Bilans Aktywa. Stan na. Nr Stan na

Bilans Aktywa. Stan na. Nr Stan na Bilans Aktywa Lp. Tytuł Nr Stan na Stan na noty 3.2.204r. 3.2.203r. A AKTYWA TRWAŁE 6 048 20,3 8 87 060,45 I Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych 2 Wartość firmy 3 Inne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie na dzień na dzień 31.12.2017 31.12.2016 A. AKTYWA TRWAŁE 4 015 520,32 6 748 449,13 I. Wartości niematerialne i prawne 702 775,62 1 067 410,15 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

r a p o r t r o c z n y

r a p o r t r o c z n y r a p o r t r o c z n y CU RAPORT ROCZNY 2005 C U Ż Y C I E L i s t P r e z e s a 2005 rok przełomu Długo oczekiwany wzrost sprzedaży usług Grupy CU Polska daje podstawy do optymistycznych oczekiwań na

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

2. 0,00 0, ,00 0,00 III.

2. 0,00 0, ,00 0,00 III. AKTYWA 31.12.2018 31.12.2017 A. AKTYWA TRWAŁE 7 420 005,79 7 423 277,42 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne

Bardziej szczegółowo

2. 0,00 0, ,00 0,00 III.

2. 0,00 0, ,00 0,00 III. AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 7 422 794,12 9 099 376,50 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA Marzec 2012

WARSZAWA Marzec 2012 WSTĘPNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. ZA ROK OBROTOWY 2011 ROZPOCZĘTY DNIA 1 STYCZNIA 2011 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU WARSZAWA Marzec

Bardziej szczegółowo

aktywa wyszczególnienie Początek okresu Koniec okresu

aktywa wyszczególnienie Początek okresu Koniec okresu aktywa wyszczególnienie Początek okresu Koniec okresu A. Wartości niematerialne i prawne 335 305 1. Wartość firmy 0 0 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ r

BILANS NA DZIEŃ r AKTYWA PASYWA 0 1 2 3 0 1 2 3 A. AKTYWA TRWAŁE 128 120 222,66 128 200 594,44 35 779 884,83 A. FUNDUSZ WŁASNY 128 884 927,12 129 020 209,15 36 599 499,54 I. Wartości niematerialne i prawne 12 709,26 20

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna 1 2 nazwa firmy VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna forma prawna Spółka Akcyjna adres siedziby ul. Słowackiego 35, 80-257 Gdańsk numer telefonu 58 3443773 numer faksu 58 7463358 adres poczty elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013 BILANS AKTYWA 30.09.2013 30.09.2012 I. Aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne i prawne 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014 AKTYWA 31.03.2015 31.03.2014 I. Aktywa trwałe 32 579 151,10 27 651 258,50 1. Wartości niematerialne i prawne 2 022 755,21 2 315 133,76 2. Rzeczowe aktywa trwałe 15 913 980,14 14 253 611,32 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014 AKTYWA 31.03.2014 31.03.2013 I. Aktywa trwałe 27 651 258,50 17 655 200,31 1. Wartości niematerialne i prawne 2 315 133,76 986 697,05 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 253 611,32 12 735 312,56 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK. 1. Nazwa i siedziba jednostki Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik ul. Matejki 94/96 w Toruniu

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK. 1. Nazwa i siedziba jednostki Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik ul. Matejki 94/96 w Toruniu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK 1. Nazwa i siedziba jednostki Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik ul. Matejki 94/96 w Toruniu 2. Podstawowy przedmiot działalności zaspokajanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2016r.

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2016r. BILANS AKTYWA 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 I. Aktywa trwałe 69 505 059,62 65 868 098,99 37 268 224,37 1. Wartości niematerialne i prawne 1 456 252,28 1 682 853,50 1 909 454,60 2. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

, ,49 1. Środki trwałe

, ,49 1. Środki trwałe SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Formularz dla pełnej księgowości

Formularz dla pełnej księgowości Formularz dla pełnej księgowości 1. Imię i nazwisko / pełna nazwa firmy 2. Adres firmy 3. NIP REGON. A. Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V) I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4) 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

MSIG 131/2017 (5268) poz

MSIG 131/2017 (5268) poz Poz. 26628. ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie. [BMSiG-18638/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2016 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ALMAMER Szkoła Wyższa 1. Nazwa Uczelni, siedziba i podstawowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 BILANS AKTYWA 30.06.2015 31.12.2014 I. Aktywa trwałe 34 902 563,43 37 268 224,37 32 991 746,31 32 116 270,36 1. Wartości niematerialne i prawne 1 796 153,99 1 909 454,60 2 136 055,82 2 294 197,82 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 BILANS AKTYWA 30.09.2014 30.09.2013 I. Aktywa trwałe 31 625 458,65 32 116 270,36 26 908 797,03 22 615 986,23 1. Wartości niematerialne i prawne 2 150 519,62 2 294 197,82 2 271 592,96 2 121 396,51 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 BILANS AKTYWA 30.06.2014 31.12.2013 I. Aktywa trwałe 32 116 270,36 32 134 984,07 26 908 797,03 22 615 986,23 1. Wartości niematerialne i prawne 2 294 197,82 2 365 557,02 2 271 592,96 2 121 396,51 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO DNIA 31.12.2017 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2017 r. AKTYWA 31.12.2017

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE P4 Sp.z o.o ROK (ŹR.KRS ) Bilans 2015

WYNIKI FINANSOWE P4 Sp.z o.o ROK (ŹR.KRS ) Bilans 2015 WYNIKI FINANSOWE P4 Sp.z o.o. - 2013-2015 ROK (ŹR.KRS ) Bilans 2015 A. Aktywa trwałe 4 642 231 000,00 I. Wartości niematerialne i prawne 2 241 951 000,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015

DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015 DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015 BILANS 2015-12-31 2015-09-30 2014-12-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 090 18 328 17 733 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 129 135 122 - wartość firmy - - -

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 BILANS 2016-03-31 2015-12-31 2015-03-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 190 17 951 17 906 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 117 129 116 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

1.1 Aktywa zakładu ubezpiecze

1.1 Aktywa zakładu ubezpiecze 1.1 Aktywa zakładu ubezpiecze 1.1 Aktywa zakładu ubezpieczeń początek okresu koniec okresu sprawozdawczego sprawozdawczego A. Wartości niematerialne i prawne 146 88 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 BILANS 2015-09-30 2015-06-30 2014-12-31 2014-09-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 328 18 281 17 733 18 170 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 135 114 122 123

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki innej w złotych

Sprawozdanie finansowe jednostki innej w złotych Numer KRS 0000458789 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Data sporządzenia sprawozdania 2019-02-13 Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 2018-01-01 Data końcowa okresu, za który

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 BILANS 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 281 17 732 18 342 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 114 122 125 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 BILANS 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 006 17 951 18 281 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 110 129 114 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień r.,30.09.2007 r., r. i 30.09.2006 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 43 591 42 382 40 465 40 370 I. Wartości niematerialne i prawne 32 085 32 008 31 522 31 543

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELESTRADA SA 02-670 Warszawa ul Puławska 182 NIP: 544-10-14-413 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Sporządzony za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok 31-12-2009

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 BILANS 2014-06-30 2013-12-31 30.06.2013 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 342 18 881 19 807 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 125 139 90 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa. Bilans na dzień r., r. i r. w tys. zł.

NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa. Bilans na dzień r., r. i r. w tys. zł. NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Bilans na dzień 31.03.2009 r., 31.12.2008 r. i 31.03.2008 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2009 31.12.2008 31.03.2008 A. Aktywa trwałe 57 608

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2007 r., 31.12.2006 r. i 31.03.2006 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2011

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2011 AKTYWA W [PLN] Stan na Stan na A. Aktywa trwałe 9 360 247,84 6 933 646,90 I. Wartości niematerialne i prawne 21 750,01 43 695,88 1 Koszty organizacji przeniesione przy zał. 2 Koszty prac rozwojowych 3

Bardziej szczegółowo

2 kwartały narastająco. poprz.) okres od r. do r. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

2 kwartały narastająco. poprz.) okres od r. do r. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE rok w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 41 874 30 401 8 970 6 949 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 249 152 268 35 III.

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 BILANS 2014-03-31 2013-12-31 31.03.2013 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 483 18 880 19 926 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 132 139 105 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo