ERR WNIOSEK O RENT RODZINN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ERR WNIOSEK O RENT RODZINN"

Transkrypt

1 WNIOSEK O RENT RODZINN Data sporz dzenia wniosku przez p atnika sk adek dd / mm / rrrr Piecz i podpis osoby upowa nionej przez p atnika sk adek Instrukcja wype niania Wype nij ten wniosek, je eli starasz si o: rent rodzinn z ZUS, rent rodzinn z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej. Ustalimy prawo do renty rodzinnej z ZUS i obliczymy jej wysoko. Ustalimy równie kapita pocz tkowy, je li nie zosta zg oszony wniosek w tej sprawie, a kapita ma wp yw na wysoko wiadczenia jakie przys ugiwa oby osobie zmar ej, po której ma by przyznana renta rodzinna. Je eli starasz si wy cznie o zagraniczn rent rodzinn z pa stwa, z którym Polska zawar a umow dwustronn o zabezpieczeniu spo ecznym wype nij tylko formularz wniosku odpowiedni dla pa stwa, w którym osoba zmar a by a ubezpieczona (np. WZO-PL-1 dla USA, PL/MK 10 dla Macedonii, PL-UA 7 dla Ukrainy). Twój wniosek przeka emy do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej, która ustali prawo do renty rodzinnej. Zanim wype nisz formularz, zapoznaj si z do czon do niego Informacj. 1. Wype nij WIELKIMI LITERAMI 2. Pola wyboru zaznacz znakiem X 3. Wype nij kolorem czarnym lub niebieskim (nie o ówkiem) Wa ne! Je eli o rent rodzinn wnioskuj dwie pe noletnie osoby lub wi cej, np. wdowa, rodzice, dziecko ka da z nich wype nia wniosek. Dane osoby zmar ej PESEL Rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzaj cego to samo NIP Je li osoba zmar a nie mia a numeru PESEL, podaj seri i numer innego dokumentu Podaj, je li identyþ katorem podatkowym osoby zmar ej by NIP Imi Nazwisko Data urodzenia Nazwisko rodowe (zgodne z aktem urodzenia) Imi ojca dd / mm / rrrr P e (K-kobieta/ M-m czyzna) Imi matki Data mierci dd / mm / rrrr Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych w internecie Strona 1 z 10

2 Dane dodatkowe osoby zmar ej 1. Osoba zmar a mia a przyznane wiadczenie: TAK NIE Wybierz rodzaj wiadczenia: emerytura uposa enie Wybierz instytucj : ZUS emerytura pomostowa renta z tytu u niezdolno ci do pracy Wojskowe Biuro Emerytalne emerytura cz ciowa wiadczenie przedemerytalne nauczycielskie wiadczenie kompensacyjne zasi ek przedemerytalny jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwo ci KRUS Biuro Emerytalne S u by Wi ziennej Zak ad Emerytalno-Rentowy MSWiA Podaj miejscowo siedziby instytucji oraz numer sprawy 2. Osoba zmar a z o y a wniosek o wiadczenie, do którego nie zosta o ustalone prawo: TAK NIE Je li TAK, podaj nazw i miejscowo siedziby instytucji, do której zosta z o ony wniosek o wiadczenie (ZUS, KRUS, Zak ad Emerytalno-Rentowy MSWiA, Wojskowe Biuro Emerytalne, Biuro Emerytalne S u by Wi ziennej, w a ciwa jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwo ci) oraz numer sprawy 3. mier osoby, po której ma by przyznana renta rodzinna, by a nast pstwem: 1) wypadku przy pracy TAK NIE Je li TAK, przed ó protokó powypadkowy lub kart wypadku je eli osoba zmar a nie mia a ustalonego prawa do renty z tytu u tego wypadku 2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy TAK NIE Je li TAK, przed ó kart wypadku w drodze do pracy lub z pracy je eli osoba zmar a nie mia a ustalonego prawa do renty z tytu u tego wypadku 3) choroby zawodowej TAK NIE Je li TAK, przed ó ostateczn decyzj w a ciwych organów inspekcji sanitarnej, stwierdzaj c istnienie choroby zawodowej je eli osoba zmar a nie mia a ustalonego prawa do renty z tytu u choroby zawodowej 4. Czy w sprawie wypadku by o prowadzone dochodzenie: TAK NIE Je li TAK, podaj organ prowadz cy dochodzenie (np. prokuratura, policja) i sygnatur akt je eli osoba zmar a nie mia a ustalonego prawa do renty z tytu u wypadku 5. Osoba zmar a mia a okresy ubezpieczenia/ zamieszkania za granic w pa stwach cz onkowskich Unii Europejskiej/ Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (UE/EFTA) albo w pa stwach, z którymi Polska zawar a umowy dwustronne o zabezpieczeniu spo ecznym. TAK NIE UWAGA! Je li nie wska esz okresów ubezpieczenia/ zamieszkania w pa stwach cz onkowskich UE/ EFTA, nie zostanie rozpocz te post powanie o zagraniczn rent rodzinn, a data z o enia tego wniosku w ZUS nie b dzie uznana jako data z o enia wniosku o zagraniczn rent rodzinn. Je li osoba zmar a mia a okresy ubezpieczenia/ zamieszkania w pa stwach UE/ EFTA, to wype nij dodatkowo: formularz E 207 PL. Za cznik do wniosku o rent rodzinn dla osób, które ubiegaj si o rent rodzinn z zagranicznej instytucji pa stw UE/ EFTA (za cznik ERRZ), Je eli osoba zmar a mia a okresy ubezpieczenia/ zamieszkania w pa stwach, z którymi Polska zawar a umowy dwustronne o zabezpieczeniu spo ecznym dodatkowo wype nij formularz wniosku odpowiedni dla pa stwa, w którym osoba zmar a by a ubezpieczona (np. WZO-PL-1 dla USA, PL/MK 10 dla Macedonii, PL-UA 7 dla Ukrainy). Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych w internecie Strona 2 z 10

3 Dane cz onków rodziny wnioskuj cych o rent rodzinn Dane pe noletniej osoby Dane wdowy/ wdowca lub innej osoby pe noletniej wnioskuj cej o rent rodzinn tylko dla siebie Dane opiekuna ma oletniego dziecka/ ma oletnich dzieci wnioskuj cego o rent rodzinn dla siebie oraz dla dziecka/ dzieci Dane opiekuna ma oletniego dziecka/ ma oletnich dzieci wnioskuj cego o rent rodzinn tylko dla dziecka/ dzieci Dane opiekuna ma oletniego dziecka/ ma oletnich dzieci matki ojca osoby sprawuj cej opiek, która nie jest rodzicem PESEL Rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzaj cego to samo NIP Je li nie masz numeru PESEL, podaj seri i numer innego dokumentu Podaj, je li Twoim identyþ katorem podatkowym jest NIP Imi Nazwisko Data urodzenia Uwaga! Nazwisko rodowe (zgodne z aktem urodzenia) dd / mm / rrrr Je li jeste opiekunem i wnioskujesz o rent rodzinn tylko dla dziecka/ dzieci, nie podawaj poni szych danych identyþkacyjnych Poprzednio u ywane nazwiska Imi ojca Imi matki Stopie pokrewie stwa/ powinowactwa z osob zmar Adres zameldowania na pobyt sta y w Polsce/ adres ostatniego zameldowania na pobyt sta y w Polsce/ adres miejsca pobytu w Polsce Gmina/ dzielnica Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych w internecie Strona 3 z 10

4 Aktualny adres zamieszkania Podaj, je li adres zamieszkania jest inny ni adres zameldowania na pobyt sta y w Polsce Gmina/ dzielnica Adres do korespondencji Nazwa pa stwa Podaj, je li Twój adres jest inny ni polski Gmina/ dzielnica Dane ma oletnich dzieci Ma oletnie dziecko 1 Nazwa pa stwa Numer telefonu PESEL Podaj, je li Twój adres jest inny ni polski Podaj, numer telefonu to u atwi nam kontakt w Twojej sprawie NIP Imi i nazwisko Data urodzenia Obywatelstwo Imi ojca Podaj, je li identyþ katorem podatkowym dziecka jest NIP Miejsce urodzenia dd / mm / rrrr Dla potrzeb instytucji zagranicznej Dla potrzeb instytucji zagranicznej Imi matki Stopie pokrewie stwa/ powinowactwa z osob zmar Nazwa pa stwa Podaj, je li adres dziecka jest inny ni polski Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych w internecie Strona 4 z 10

5 Ma oletnie dziecko 2 PESEL NIP Podaj, je li identyþ katorem podatkowym dziecka jest NIP Imi i nazwisko Data urodzenia Obywatelstwo Imi ojca Miejsce urodzenia dd / mm / rrrr Dla potrzeb instytucji zagranicznej Dla potrzeb instytucji zagranicznej Imi matki Stopie pokrewie stwa/ powinowactwa z osob zmar Nazwa pa stwa Podaj, je li adres dziecka jest inny ni polski Ma oletnie dziecko 3 PESEL NIP Podaj, je li identyþ katorem podatkowym dziecka jest NIP Imi i nazwisko Data urodzenia Obywatelstwo Imi ojca Miejsce urodzenia dd / mm / rrrr Dla potrzeb instytucji zagranicznej Dla potrzeb instytucji zagranicznej Imi matki Stopie pokrewie stwa/ powinowactwa z osob zmar Nazwa pa stwa Podaj, je li adres dziecka jest inny ni polski Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych w internecie Strona 5 z 10

6 Ma oletnie dziecko 4 PESEL NIP Podaj, je li identyþ katorem podatkowym dziecka jest NIP Imi i nazwisko Data urodzenia Obywatelstwo Imi ojca Miejsce urodzenia dd / mm / rrrr Dla potrzeb instytucji zagranicznej Dla potrzeb instytucji zagranicznej Imi matki Stopie pokrewie stwa/ powinowactwa z osob zmar Zakres wniosku Nazwa pa stwa 1. Wnosz o przyznanie renty rodzinnej 2. Rent rodzinn prosz przekazywa Podaj, je li adres dziecka jest inny ni polski na podany we wniosku adres w Polsce Wybierz adres, na który ma by przekazywana renta rodzinna zameldowania na pobyt sta y zamieszkania do korespondencji w Polsce na rachunek bankowy Numer rachunku Imi i nazwisko w a ciciela rachunku Je li chcesz, aby renta rodzinna z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej pa stwa UE/EFTA by a wyp acana na Twój rachunek bankowy w Polsce, to na stronie 1 za cznika ERRZ, podaj numer rachunku bankowego w Polsce w standardzie IBAN. na adres w Polsce wskazanej ni ej osoby: Uwaga! sposób wyp aty renty rodzinnej na adres wskazanej osoby, dotyczy wy cznie pe noletniego dziecka matki Imi i nazwisko ojca dotychczasowego opiekuna, który nie jest rodzicem Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych w internecie Strona 6 z 10

7 O wiadczenie wnioskodawcy O wiadczenie opiekuna ma oletniego dziecka/ ma oletnich dzieci 1. Dziecko ma przyznan rent / uposa enie TAK NIE Je eli TAK, podaj imi i nazwisko dziecka, rodzaj wiadczenia i numer sprawy oraz miejscowo siedziby instytucji, która przyzna a wiadczenie (ZUS, KRUS, Zak ad Emerytalno-Rentowy MSWiA, Wojskowe Biuro Emerytalne, Biuro Emerytalne S u by Wi ziennej, w a ciwa jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwo ci) 2. Jako osoba sprawuj ca opiek nad ma oletnim dzieckiem/ ma oletnimi dzie mi o wiadczam, e jestem wiadomy okoliczno ci, e prawo do renty rodzinnej dla ma oletniego dziecka/ ma oletnich dzieci po uko czeniu przez nie 16 roku ycia uwarunkowane jest realizacj obowi zku kontynuacji nauki w szkole. Zobowi zuj si powiadomi ZUS o ka dorazowym przypadku zaprzestania nauki przez dziecko/ dzieci po uko czeniu przez nie 16 roku ycia, a przed uko czeniem 18 roku ycia. Jestem wiadomy, e renta rodzinna pobierana pomimo zaprzestania kontynuacji nauki jest wiadczeniem nienale nym w rozumieniu art. 138 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS. O wiadczenie wdowy/ wdowca 1. Pozostawa am/ pozostawa em we wspólno ci ma e skiej, tj. do dnia mierci wspó ma onka: wspólnie zamieszkiwali my prowadzili my wspólne gospodarstwo domowe czy nas inny rodzaj wi zi ni wymienione wy ej Wspólno ma e ska to istnienie mi dzy ma onkami wi zi, które obejmuj : wspólne zamieszkiwanie, prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, wspólne po ycie, wierno i pomoc we wspó dzia aniu dla dobra rodziny. Dla uznania, e mi dzy ma onkami istnia a wspólno ma e ska konieczne jest zachowanie przynajmniej jednej ze wskazanych wi zi. Uwaga! Powy sze o wiadczenie nie dotyczy Ci je li mi dzy ma onkami orzeczono rozwód lub separacj. 2. Je li mi dzy ma onkami orzeczono rozwód lub separacj albo je li jeste wdow lub wdowcem, którzy do dnia mierci wspó ma onka nie pozostawali z nim we wspólno ci ma e skiej, podaj czy w dniu mierci wspó ma onka nale a y Ci si alimenty z jego strony TAK NIE Je eli TAK, podaj czy prawo do alimentów ustalone by o wyrokiem lub ugod s dow albo je li jeste kobiet, czy otrzymywa a alimenty na podstawie porozumienia mi dzy rozwiedzionymi/ separowanymi ma onkami 3. Z o y em wniosek o wiadczenie Mam przyznane wiadczenie Nie dotyczy Rodzaj wiadczenia: emerytura, emerytura pomostowa, emerytura cz ciowa, renta z tytu u niezdolno ci do pracy, renta rodzinna, renta inwalidzka, nauczycielskie wiadczenie kompensacyjne, renta socjalna, wiadczenie przedemerytalne, zasi ek przedemerytalny, uposa enie. Podaj rodzaj wiadczenia i numer sprawy oraz siedzib instytucji: KRUS, Zak ad Emerytalno-Rentowy MSWiA, Wojskowe Biuro Emerytalne, Biuro Emerytalne S u by Wi ziennej, w a ciwa jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwo ci 4. Pobieram: zasi ek z pomocy spo ecznej wiadczenie pieni ne z powiatowego urz du pracy Nie dotyczy Podaj rodzaj wiadczenia oraz adres o rodka pomocy spo ecznej/ powiatowego urz du pracy Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych w internecie Strona 7 z 10

8 5. Pobieram wiadczenie pieni ne przys uguj ce osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesz i ZSRR/ wiadczenie pieni ne przys uguj ce o nierzom zast pczej s u by wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach w gla, kamienio omach, zak adach rud uranu i batalionach budowlanych/ wiadczenie pieni ne przys uguj ce cywilnym niewidomym oþ arom dzia a wojennych/ wiadczenie w wysoko ci dodatku kombatanckiego/ rycza t energetyczny TAK NIE Je li TAK, podaj rodzaj wiadczenia i numer sprawy oraz jednostk ZUS, która wyp aca wiadczenie 6. Po przyznaniu renty rodzinnej zamierzam nie zamierzam osi ga przychody(ów) (w Polsce lub za granic ) w wysoko ci: nie powoduj cej zawieszenia lub zmniejszenia renty powoduj cej zmniejszenie renty powoduj cej zawieszenie renty Nie wype niaj, je li jeste uprawniony do emerytury i osi gn e powszechny wiek emerytalny 7. Posiadam niezb dne ród a utrzymania (wype nij je eli wnioskujesz o okresow rent rodzinn ) TAK NIE Uwaga! Poni sze o wiadczenie (pkt 8) dotyczy Ci je li Twoje prawo do renty rodzinnej uzale nione jest od wychowywania ucz cego si dziecka uprawnionego do renty rodzinnej po osobie zmar ej. 8. wiadomy okoliczno ci, e prawo do renty rodzinnej uwarunkowane jest wychowywaniem ma oletniego dziecka/ma oletnich dzieci, które po uko czeniu 16 roku ycia, a przed uko czeniem 18 roku ycia kontynuuje/ kontynuuj nauk w szkole, zobowi zuj si powiadomi ZUS o ka dorazowym przypadku zaprzestania nauki przez wychowywane przeze mnie dziecko/ dzieci. Jestem wiadomy, e renta rodzinna pobierana pomimo zaprzestania nauki przez dziecko jest wiadczeniem nienale nym w rozumieniu art. 138 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS. O wiadczenie rodzica osoby zmar ej (za rodziców uwa a si równie ojczyma i macoch oraz osoby przysposabiaj ce) 1. Osoba zmar a przyczynia a si do mojego utrzymania TAK NIE Je li TAK, podaj w jaki sposób 2. Z o y em wniosek o wiadczenie Mam przyznane wiadczenie Nie dotyczy Rodzaj wiadczenia: emerytura, emerytura pomostowa, emerytura cz ciowa, renta z tytu u niezdolno ci do pracy, renta rodzinna, renta inwalidzka, nauczycielskie wiadczenie kompensacyjne, renta socjalna, wiadczenie przedemerytalne, zasi ek przedemerytalny, uposa enie. Podaj rodzaj wiadczenia i numer sprawy oraz siedzib instytucji: KRUS, Zak ad Emerytalno-Rentowy MSWiA, Wojskowe Biuro Emerytalne, Biuro Emerytalne S u by Wi ziennej, w a ciwa jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwo ci 3. Pobieram: zasi ek z pomocy spo ecznej wiadczenie pieni ne z powiatowego urz du pracy Nie dotyczy Podaj rodzaj wiadczenia oraz adres o rodka pomocy spo ecznej/ powiatowego urz du pracy Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych w internecie Strona 8 z 10

9 4. Pobieram: wiadczenie pieni ne przys uguj ce osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesz i ZSRR/ wiadczenie pieni ne przys uguj ce o nierzom zast pczej s u by wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach w gla, kamienio omach, zak adach rud uranu i batalionach budowlanych/ wiadczenie pieni ne przys uguj ce cywilnym niewidomym oþ arom dzia a wojennych/ wiadczenie w wysoko ci dodatku kombatanckiego/ rycza t energetyczny. TAK NIE Je li TAK, podaj rodzaj wiadczenia i numer sprawy oraz jednostk ZUS, która wyp aca wiadczenie 5. Po przyznaniu renty rodzinnej zamierzam nie zamierzam osi ga przychody(ów) (w Polsce lub za granic ) w wysoko ci: nie powoduj cej zawieszenia lub zmniejszenia renty powoduj cej zmniejszenie renty Nie wype niaj, je li jeste uprawniony do emerytury i osi gn e powszechny wiek emerytalny powoduj cej zawieszenie renty Uwaga! Poni sze o wiadczenie (pkt 6) dotyczy Ci je li Twoje prawo do renty rodzinnej uzale nione jest od wychowywania ucz cego si dziecka uprawnionego do renty rodzinnej po osobie zmar ej. 6. wiadomy okoliczno ci, e prawo do renty rodzinnej uwarunkowane jest wychowywaniem ma oletniego dziecka/ ma oletnich dzieci, które po uko czeniu 16 roku ycia, a przed uko czeniem 18 roku ycia kontynuuje/ kontynuuj nauk w szkole, zobowi zuj si powiadomi ZUS o ka dorazowym przypadku zaprzestania nauki przez wychowywane przeze mnie dziecko/ dzieci. Jestem wiadomy, e renta rodzinna pobierana pomimo zaprzestania nauki przez dziecko jest wiadczeniem nienale nym w rozumieniu art. 138 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS. O wiadczenie pe noletniego dziecka 1. Z o y em wniosek o wiadczenie Mam przyznane wiadczenie Nie dotyczy Rodzaje wiadcze : renta z tytu u niezdolno ci do pracy, renta inwalidzka, renta socjalna. Podaj rodzaj wiadczenia i numer sprawy oraz siedzib instytucji: KRUS, Zak ad Emerytalno-Rentowy MSWiA, Wojskowe Biuro Emerytalne, Biuro Emerytalne S u by Wi ziennej, w a ciwa jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwo ci 2. Pobieram: zasi ek z pomocy spo ecznej wiadczenie pieni ne z powiatowego urz du pracy Nie dotyczy Podaj rodzaj wiadczenia oraz adres o rodka pomocy spo ecznej/ powiatowego urz du pracy 3. Po przyznaniu renty rodzinnej zamierzam nie zamierzam osi ga przychody(ów) (w Polsce lub za granic ) w wysoko ci: nie powoduj cej zawieszenia powoduj cej lub zmniejszenia renty zmniejszenie renty powoduj cej zawieszenie renty Uwaga! Poni sze o wiadczenie (pkt 4) dotyczy Ci, je li Twoje prawo do renty rodzinnej uzale nione jest od kontynuowania nauki w szkole. 4. wiadomy okoliczno ci, e prawo do renty rodzinnej uwarunkowane jest kontynuowaniem nauki w szkole, zobowi zuj si powiadomi ZUS o ka dorazowym przypadku zaprzestania nauki. Jestem wiadomy, e renta rodzinna pobierana pomimo zaprzestania nauki jest wiadczeniem nienale nym w rozumieniu art. 138 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS. Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych w internecie Strona 9 z 10

10 Za czniki Za czam dokumentów. Sposób odbioru odpowiedzi w placówce ZUS (osobi cie lub przez osob upowa nion ) poczt na adres do korespondencji wskazany we wniosku na moim koncie na Platformie Us ug Elektronicznych (PUE ZUS) wiadomy odpowiedzialno ci karnej za sk adanie nieprawdziwych zezna, o wiadczam, e dane zawarte we wniosku poda em zgodnie z prawd, co potwierdzam z o onym podpisem. Data dd / mm / rrrr Czytelny podpis Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), s dost pne w centrali lub terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS oraz na stronie internetowej ZUS pod adresem: Sk ad: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 2708/18 Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych w internecie Strona 10 z 10

11 INFORMACJA do wniosku o rent rodzinn Co za atwisz tym wnioskiem 1. Gdy z o ysz ten wniosek: rozpatrzymy uprawnienia do renty rodzinnej z ZUS i wydamy decyzj w tej sprawie oraz rozpoczniemy post powanie o rent rodzinn z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej je li osoba zmar a, po której ma by przyznana renta, mia a okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granic w pa stwach cz onkowskich Unii Europejskiej (UE) albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 2. Rozpatrzymy równie uprawnienia do okresowej renty rodzinnej je eli jeste wdow lub wdowcem i nie spe niasz warunków do renty rodzinnej oraz nie masz niezb dnych róde utrzymania. 3. Nie jest wyliczony kapita pocz tkowy dla osoby zmar ej? Ustalimy go na podstawie tego wniosku, je li kapita ma wp yw na wysoko wiadczenia jakie przys ugiwa oby osobie zmar ej. Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek 4. Wniosek o rent rodzinn mo esz z o y w ka dej placówce ZUS, jednak e: wniosek ten rozpatruje placówka ZUS w a ciwa ze wzgl du na Twoje miejsce zamieszkania. Je li mieszkasz w Polsce, jest to adres zameldowania na pobyt sta y, je li nie masz adresu zamieszkania w Polsce, wniosek rozpatruje placówka ZUS w a ciwa ze wzgl du na Twój adres miejsca pobytu lub adres ostatniego zameldowania na pobyt sta y w Polsce, je li osoba zmar a, po której ma by przyznana renta rodzinna mia a okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granic w pa stwie cz onkowskim UE albo EFTA lub w pa stwie, z którym Polska zawar a umow dwustronn o zabezpieczeniu spo ecznym Twój wniosek rozpatruje oraz przekazuje do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej, jedna z placówek ZUS 1, które realizuj umowy mi dzynarodowe, je li mieszkasz za granic w pa stwie cz onkowskim UE albo EFTA lub w pa stwie, z którym Polska zawar a umow dwustronn o zabezpieczeniu spo ecznym Twój wniosek rozpatruje jedna z placówek ZUS, które realizuj umowy mi dzynarodowe, je li mieszkasz za granic w pa stwie, z którym Polska nie zawar a umowy dwustronnej o zabezpieczeniu spo ecznym, Twój wniosek rozpatruje placówka ZUS w a ciwa ze wzgl du na Twoje ostatnie miejsce zameldowania na pobyt sta y w Polsce. Jak wycofa wniosek 5. Mo esz wycofa ten wniosek pisemnie, lub ustnie do protoko u. Nie musisz tego uzasadnia. Wniosek o rent rodzinn z ZUS mo esz wycofa : je li nie otrzyma e decyzji w tej sprawie, w ci gu miesi ca od dnia, w którym otrzyma e decyzj. Gdy wycofasz wniosek, umorzymy post powanie w sprawie renty rodzinnej. Je li wycofasz wniosek dotycz cy zagranicznej renty rodzinnej, przeka emy t informacj do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej. Potrzebne dokumenty 6. Je li osoba zmar a, po której ma by przyznana renta rodzinna mia a ustalone prawo do wiadcze emerytalno- -rentowych z ZUS albo kapita pocz tkowy, nie musisz sk ada ponownie dokumentów potwierdzaj cych okresy zatrudnienia osoby zmar ej. 1 Wykaz tych placówek ZUS znajdziesz na stronie Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych w internecie Strona 1 z 4

12 7. Je eli osoba zmar a nie mia a ustalonego prawa do wiadcze emerytalno-rentowych z ZUS, musisz do czy do wniosku dokumenty, na podstawie których ustalimy czy zmar emu przys ugiwa oby wiadczenie emerytalno- -rentowe oraz obliczymy wysoko tego wiadczenia. Potrzebne dokumenty to w szczególno ci: Informacja o okresach sk adkowych i niesk adkowych (formularz ERP-6), za wiadczenia pracodawców ( wiadectwa pracy) lub inne dokumenty urz dów czy organizacji potwierdzaj ce okresy sk adkowe i niesk adkowe w Polsce, za wiadczenia pracodawców ( wiadectwa pracy) potwierdzaj ce okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, formularz unijny Informacje dotycz ce przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej (formularz E207PL) dotycz cy osoby zmar ej, je li posiada a okresy ubezpieczenia w pa stwach UE/ EFTA, dokumenty potwierdzaj ce wysoko wynagrodzenia osoby zmar ej, którymi s : za wiadczenie pracodawcy p atnika sk adek o zatrudnieniu i wysoko ci wynagrodzenia, które stanowi o podstaw wymiaru sk adki na ubezpieczenie spo eczne lub na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (mo e by wystawione na druku ZUS Rp-7) oraz legitymacja ubezpieczeniowa, zawieraj ca wpisy dotycz ce okresów zatrudnienia i wysoko ci zarobków, dokumenty potwierdzaj ce okresy ubezpieczenia za granic osoby zmar ej w pa stwach, z którymi Polska zawar a umowy dwustronne o zabezpieczeniu spo ecznym lub w pa stwach cz onkowskich UE/ EFTA, Wa ne! Nie musisz do cza do wniosku dokumentów potwierdzaj cych przebyte przez zmar ego po 1998 r. okresy: q sk adkowe, za które zosta a op acona sk adka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, q niesk adkowe takie jak: okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolno ci do pracy, zasi ków chorobowych i opieku czych, wiadczenia rehabilitacyjnego, poniewa ww. okresy uwzgl dnimy na podstawie zapisów na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS, pami taj jednak o do czeniu, w tym równie za okresy pracy po 1998 r., dokumentów potwierdzaj cych wysoko wynagrodzenia osoby zmar ej, o których mowa w pkt Je eli na wysoko wiadczenia, jakie przys ugiwa oby osobie zmar ej ma wp yw kapita pocz tkowy, a nie zosta zg oszony wniosek o jego ustalenie do wniosku o rent rodzinn musisz dodatkowo do czy dokumenty potwierdzaj ce wysoko zarobków uzyskanych przez osob zmar w okresie przed 1 stycznia 1999 r. 9. Do wniosku musisz równie do czy dokumenty niezb dne do ustalenia prawa do renty dla cz onka rodziny osoby zmar ej, które s ró ne w zale no ci od tego, który cz onek rodziny osoby zmar ej ubiega si o rent rodzinn. Dokumentami tymi w szczególno ci s : dokument stwierdzaj cy dat urodzenia wnioskodawcy, dokument potwierdzaj cy dat urodzenia oraz dat zgonu osoby, po której ma by przyznana renta rodzinna, odpis skrócony aktu ma e stwa, je eli jeste wdow, wdowcem, dokument stwierdzaj cy stan zdrowia, je eli przyznanie renty rodzinnej jest uzale nione od niezdolno ci do pracy, za wiadczenie o pobieraniu nauki w szkole, je eli jeste dzieckiem i uko czy e 16 lat, o wiadczenie o pozostawaniu we wspólno ci ma e skiej do dnia mierci wspó ma onka (o wiadczenie takie mo esz z o y po wype nieniu odpowiedniego punktu we wniosku o rent rodzinn ), dokument o ustaleniu prawa do alimentów na podstawie wyroku s du lub ugody s dowej albo porozumienia zawartego mi dzy Tob a m em je li wraz z Twoim wspó ma onkiem byli cie po rozwodzie, w separacji lub nie pozostawali cie we wspólno ci ma e skiej, o wiadczenie o przyczynianiu si zmar ego bezpo rednio przed jego mierci do Twojego utrzymania, je li jeste rodzicem (o wiadczenie takie mo esz z o y po wype nieniu odpowiedniego punktu we wniosku o rent rodzinn ). Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych w internecie Strona 2 z 4

13 Zawieszenie prawa do renty rodzinnej lub obni enie jej wysoko ci 10. Zawiesimy wyp at Twojej renty rodzinnej, je eli osi gasz zarobki, które s wy sze ni 130% przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia za kwarta kalendarzowy, ostatnio og oszonego przez Prezesa G ównego Urz du Statystycznego 2. Obni ymy wysoko Twojej renty, je eli osi gasz zarobki wy sze ni 70% tego wynagrodzenia. Osi ganie zarobków nieprzekraczaj cych 70% przeci tnego wynagrodzenia nie powoduje zmniejszenia renty. Bierzemy pod uwag Twoje zarobki, które osi gasz z tytu u zatrudnienia albo innej dzia alno ci podlegaj cej obowi zkowi ubezpieczenia spo ecznego czy s u by. Do zarobków wlicza si tak e pobrane przez Ciebie zasi ki: chorobowy, macierzy ski i opieku czy, wyrównawczy oraz wiadczenie rehabilitacyjne i wyrównawcze, dodatek wyrównawczy oraz wynagrodzenie za czas niezdolno ci do pracy. Dla rencisty prowadz cego pozarolnicz dzia alno za przychód uznamy kwot, która stanowi podstaw wymiaru sk adek na ubezpieczenia spo eczne. Wa ne! Bierzemy te pod uwag Twoje zarobki, je eli pracujesz lub prowadzisz dzia alno za granic. Je li osi gasz zarobki ale uko czy e powszechny wiek emerytalny i masz ustalone prawo do emerytury to nie zawiesimy wyp aty Twojej renty rodzinnej jak równie nie obni ymy jej wysoko ci. Jednak e w takiej sytuacji, tj. zbiegu prawa do dwóch wiadcze wyp acimy Ci tylko jedno wiadczenie wy sze lub przez Ciebie wybrane. Zasady wyp aty renty rodzinnej 11. Je eli do renty rodzinnej lub jej cz ci (je eli do renty ma prawo wi cej ni 1 osoba) zosta a uprawniona osoba ma oletnia, to z chwil osi gni cia przez t osob pe noletno ci, przys uguj ce jej wiadczenia wyp acimy do jej r k. 12. Je li jeste osob pe noletni uprawnion do cz ci renty rodzinnej to mo esz z o y wniosek o wyp acenie przys uguj cej Ci cz ci renty innej osobie pe noletniej uprawnionej do renty lub osobie, która sprawowa a nad Tob opiek przed osi gni ciem pe noletno ci. 13. Wszystkim uprawnionym cz onkom rodziny przyznamy jedn czn rent rodzinn. Rent t z urz du podzielimy na równe cz ci mi dzy uprawnionych. 14. Na Twój wniosek mo emy wy czy Ci z grona osób uprawnionych do renty rodzinnej. Je li z o ysz taki wniosek wy czymy Ciebie z kr gu uprawnionych i ponownie obliczymy rent rodzinn. Je eli na swój wniosek zosta e wy czony z kr gu uprawnionych, mo esz ponownie ubiega si o rent rodzinn. Musisz jednak z o y nowy wniosek, wówczas rozpatrzymy czy nadal spe nisz warunki do uzyskania renty rodzinnej. Wa ne! Je eli nienale nie pobierzesz rent rodzinn b dziesz zobowi zany do jej zwrotu 3. Za nienale nie pobrane uwa amy wiadczenia: q wyp acone mimo zaistnienia okoliczno ci powoduj cych ustanie lub zawieszenie do nich prawa albo wstrzymanie wyp aty wiadczenia w ca o ci lub w cz ci, je eli osoba, która pobra a wiadczenia by a pouczona o braku prawa do ich pobierania, w tym wiadczenia wyp acone za okres przypadaj cy po terminie wskazanym w decyzji ZUS jako dzie zaprzestania wyp aty wiadczenia przyznanego na czas okre lony, q przyznane lub wyp acone na podstawie fa szywych zezna lub dokumentów albo w innych przypadkach wiadomego wprowadzenia w b d ZUS przez osob, która pobra a wiadczenia, q wyp acone z przyczyn niezale nych od ZUS, osobie innej ni wskazana w decyzji. 2 Przeci tne miesi czne wynagrodzenie w danym kwartale og asza w komunikacie Prezes G ównego Urz du Statystycznego. Kwoty równe 70% i 130% przeci tnego wynagrodzenia znajdziesz na stronie 3 Na podstawie art. 138 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo ecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383, z pó n. zm.). Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych w internecie Strona 3 z 4

14 Zg oszenie do ubezpieczenia zdrowotnego 15. Jako rencist zg osimy Ci do ubezpieczenia zdrowotnego. Na Twój wniosek zg osimy tak e cz onków Twojej rodziny. Podaj ich dane na formularzu ZUS Rp-13 Zg oszenie do ubezpieczenia zdrowotnego cz onków rodziny emeryta-rencisty-osoby uprawnionej do renty socjalnej wiadczenia przedemerytalnego/ zasi ku nauczycielskiego wiadczenia kompensacyjnego. 16. Ubezpieczenie zdrowotne powstaje od dnia, od którego przys uguje Ci wyp ata renty. Ubezpieczenie to wygasa od dnia, kiedy przestaniemy wyp aca Ci rent rodzinn. W takiej sytuacji wyrejestrujemy z tego ubezpieczenia Ciebie i cz onków Twojej rodziny. 17. Je eli w stosunku do Ciebie wygas obowi zek ubezpieczenia zdrowotnego, a ubiegasz si o przyznanie renty, wówczas masz prawo do wiadcze z ubezpieczenia zdrowotnego. Zg oszenie do ubezpieczenia zdrowotnego rencisty zamieszka ego za granic, w pa stwie cz onkowskim UE/ EFTA 18. Ustalenia, czy okre lony rencista otrzymuj cy wiadczenie z ZUS, mieszkaj cy w innym ni Polska pa stwie cz onkowskim UE/ EFTA podlega obowi zkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce, dokonuje Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). 19. NFZ na Twój wniosek, ustali czy polskie ustawodawstwo w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego jest w a ciwe w odniesieniu do Ciebie. Dopiero po otrzymaniu z NFZ zawiadomienia o powstaniu obowi zku ubezpieczenia zdrowotnego, Oddzia ZUS wyp acaj cy rent zg osi Ci do ubezpieczenia zdrowotnego oraz pobierze od wyp acanej Ci renty kwot sk adki na ubezpieczenie zdrowotne i odprowadzi do NFZ. Na Twój wniosek zg osimy tak e cz onków Twojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Zg oszenie do ubezpieczenia zdrowotnego rencisty zamieszka ego za granic, w pa stwie z którym Polska zawar a umow dwustronn o zabezpieczeniu spo ecznym 20. Je li mieszkasz za granic w pa stwie innym ni pa stwo cz onkowskie UE/ EFTA i pobierasz rent z ZUS, to z Twojej renty nie potr camy sk adki na ubezpieczenie zdrowotne, a to oznacza, e nie jeste obj ty ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce. Wi cej informacji w sprawie prawa do leczenia w Polsce uzyskasz w placówce NFZ, lub pod numerami telefonów Infolinii Centrali NFZ: oraz IdentyÞkator podatkowy 21. Twoim identyþ katorem podatkowym 4 jest: NIP je li prowadzisz dzia alno gospodarcz lub p acisz podatek od towarów i us ug, numer PESEL w ka dym innym przypadku. Gdzie znajdziesz wi cej informacji o rencie rodzinnej Informacje na temat: warunków przyznawania renty rodzinnej oraz jak jest obliczana jej wysoko, zasad uwzgl dniania okresów ubezpieczenia za granic, które mia a osoba zmar a, przy ustalaniu polskiej renty rodzinnej uzyskasz w ka dej palcówce ZUS lub na naszej stronie internetowej 4 Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 pa dziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyþ kacji podatników i p atników (Dz.U. z 2017 r. poz. 869). Sk ad: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 3311/17 Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych w internecie Strona 4 z 4

ENSK WNIOSEK O NAUCZYCIELSKIE WIADCZENIE KOMPENSACYJNE. Instrukcja wype niania

ENSK WNIOSEK O NAUCZYCIELSKIE WIADCZENIE KOMPENSACYJNE. Instrukcja wype niania WNIOSEK O NAUCZYCIELSKIE WIADCZENIE KOMPENSACYJNE Data sporz dzenia wniosku przez p atnika sk adek Instrukcja wype niania dd / mm / rrrr Piecz i podpis osoby upowa nionej przez p atnika sk adek Wype nij

Bardziej szczegółowo

EPOM WNIOSEK O EMERYTUR POMOSTOW. Instrukcja wype niania

EPOM WNIOSEK O EMERYTUR POMOSTOW. Instrukcja wype niania Data sporz dzenia wniosku przez p atnika sk adek WNIOSEK O EMERYTUR POMOSTOW Instrukcja wype niania dd / mm / rrrr Piecz i podpis osoby upowa nionej przez p atnika sk adek Wype nij ten wniosek, je eli

Bardziej szczegółowo

ESP WNIOSEK O WIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE

ESP WNIOSEK O WIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE WNIOSEK O WIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE Instrukcja wype niania Wype nij ten wniosek, je eli starasz si o wiadczenie przedemerytalne. Zanim wype nisz formularz, zapoznaj si z do czon do niego Informacj. 1.

Bardziej szczegółowo

ERR WNIOSEK O RENT RODZINN

ERR WNIOSEK O RENT RODZINN WNIOSEK O RENT RODZINN Data sporz dzenia wniosku przez p atnika sk adek dd / mm / rrrr Piecz i podpis osoby upowa nionej przez p atnika sk adek Instrukcja wype niania Wype nij ten wniosek, je eli starasz

Bardziej szczegółowo

EMC WNIOSEK O EMERYTUR CZ CIOW

EMC WNIOSEK O EMERYTUR CZ CIOW Data sporz dzenia wniosku przez p atnika sk adek WNIOSEK O EMERYTUR CZ CIOW dd / mm / rrrr Piecz i podpis osoby upowa nionej przez p atnika sk adek Instrukcja wype niania Wype nij ten wniosek, je eli starasz

Bardziej szczegółowo

ERN WNIOSEK O RENT Z TYTU U NIEZDOLNO CI DO PRACY

ERN WNIOSEK O RENT Z TYTU U NIEZDOLNO CI DO PRACY WNIOSEK O RENT Z TYTU U NIEZDOLNO CI DO PRACY Data sporz dzenia wniosku przez p atnika sk adek dd / mm / rrrr Piecz i podpis osoby upowa nionej przez p atnika sk adek Instrukcja wype niania Wype nij ten

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O EMERYTUR. Podaj, je li Twoim identyþ katorem podatkowym jest NIP. dd / mm / rrrr

WNIOSEK O EMERYTUR. Podaj, je li Twoim identyþ katorem podatkowym jest NIP. dd / mm / rrrr WNIOSEK O EMERYTUR Data sporz dzenia wniosku przez p atnika sk adek dd / mm / rrrr Piecz i podpis osoby upowa nionej przez p atnika sk adek Instrukcja wype niania Wype nij ten wniosek, je eli starasz si

Bardziej szczegółowo

Z-12 WNIOSEK O ZASI EK POGRZEBOWY

Z-12 WNIOSEK O ZASI EK POGRZEBOWY WNIOSEK O ZASI EK POGRZEBOWY Instrukcja wype niania Wype nij ten wniosek, je eli starasz si o zasi ek pogrzebowy. 1. Wype nij WIELKIMI LITERAMI 2. Pola wyboru zaznacz znakiem X 3. Wype nij kolorem czarnym

Bardziej szczegółowo

EPOM WNIOSEK O EMERYTUR POMOSTOW. Instrukcja wype niania

EPOM WNIOSEK O EMERYTUR POMOSTOW. Instrukcja wype niania Data sporz dzenia wniosku przez p atnika sk adek WNIOSEK O EMERYTUR POMOSTOW Instrukcja wype niania dd / mm / rrrr Piecz i podpis osoby upowa nionej przez p atnika sk adek Wype nij ten wniosek, je eli

Bardziej szczegółowo

EMC WNIOSEK O EMERYTUR CZ CIOW

EMC WNIOSEK O EMERYTUR CZ CIOW Data sporz dzenia wniosku przez p atnika sk adek WNIOSEK O EMERYTUR CZ CIOW dd / mm / rrrr Piecz i podpis osoby upowa nionej przez p atnika sk adek Instrukcja wype niania Wype nij ten wniosek, je eli starasz

Bardziej szczegółowo

ERK WNIOSEK. Strona 1 z 5

ERK WNIOSEK.   Strona 1 z 5 WNIOSEK X www.zus.pl Strona 1 z 5 www.zus.pl Strona 2 z 5 www.zus.pl Strona 3 z 5 www.zus.pl Strona 4 z 5 www.zus.pl Strona 5 z 5 INFORMACJA ERK do wniosku o wiadczenie w wysoko ci dodatku kombatanckiego/

Bardziej szczegółowo

Podaj, je li Twój adres jest inny ni polski

Podaj, je li Twój adres jest inny ni polski ERP-7 ZA WIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU Piecz tka p atnika sk adek, je li j posiadasz lub podmiotu upowa nionego/ uprawnionego Instrukcja wype niania Szczególnie starannie wype nij sekcj dotycz

Bardziej szczegółowo

DZIECKIEM O ZAMIARZE PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM EMERYTALNEMU I RENTOWYM ORAZ WNIOSEK O

DZIECKIEM O ZAMIARZE PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM EMERYTALNEMU I RENTOWYM ORAZ WNIOSEK O O WIADCZE ZMIANA O WIADCZENIA OSOBY SPRAWUJ CEJ OSOBIST OPIEK NAD DZIECKIEM O ZAMIARZE PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM EMERYTALNEMU I RENTOWYM ORAZ WNIOSEK O ZG OSZE CZ ONKÓW RODZINY DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Bardziej szczegółowo

EWYP ZAWIADOMIENIE O WYPADKU

EWYP ZAWIADOMIENIE O WYPADKU ZAWIADOMIENIE O WYPADKU Instrukcja wype niania Wype nij ten formularz i przeka go do nas, je li wypadkowi przy pracy/ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy uleg a osoba, która: prowadzi pozarolnicz dzia

Bardziej szczegółowo

EKP WNIOSEK W SPRAWIE KAPITA U POCZ TKOWEGO

EKP WNIOSEK W SPRAWIE KAPITA U POCZ TKOWEGO WNIOSEK W SPRAWIE KAPITA U POCZ TKOWEGO Instrukcja wype niania Wype nij ten wniosek, je eli chcesz, aby my: ustalili Twój kapita pocz tkowy, ponownie ustalili Twój kapita pocz tkowy. Zanim wype nisz formularz,

Bardziej szczegółowo

EWYP ZAWIADOMIENIE O WYPADKU

EWYP ZAWIADOMIENIE O WYPADKU ZAWIADOMIENIE O WYPADKU Instrukcja wype niania Wype nij ten formularz i przeka go do nas, je li wypadkowi przy pracy/ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy uleg a osoba, która: prowadzi pozarolnicz dzia

Bardziej szczegółowo

Dane osoby uprawnionej do emerytury (która dokonuje wskazania po raz pierwszy/ zmienia poprzedni dyspozycj ) dd / mm / rrrr

Dane osoby uprawnionej do emerytury (która dokonuje wskazania po raz pierwszy/ zmienia poprzedni dyspozycj ) dd / mm / rrrr WSKAZANIE/ ZMIANA OSÓB UPOSA ONYCH, KTÓRE NAB D PRAWO DO WYP ATY GWARANTOWANEJ Instrukcja wype niania Wype nij ten formularz, je li chcesz: wskaza osoby uposa one, które nab d prawo do wyp aty gwarantowanej,

Bardziej szczegółowo

EZZ WNIOSEK O ZMIAN DANYCH OSOBY ZAMIESZKA EJ ZA GRANIC. Instrukcja wype niania

EZZ WNIOSEK O ZMIAN DANYCH OSOBY ZAMIESZKA EJ ZA GRANIC. Instrukcja wype niania Instrukcja wype niania WNIOSEK O ZMIAN DANYCH OSOBY ZAMIESZKA EJ ZA GRANIC Wype nij ten wniosek, je li mieszkasz za granic i chcesz: zg osi nam zmian danych adresowych, osobowych lub rachunku bankowego,

Bardziej szczegółowo

Dane osoby uprawnionej do emerytury (która dokonuje wskazania po raz pierwszy/ zmienia poprzedni dyspozycj ) dd / mm / rrrr

Dane osoby uprawnionej do emerytury (która dokonuje wskazania po raz pierwszy/ zmienia poprzedni dyspozycj ) dd / mm / rrrr WSKAZANIE/ ZMIANA OSÓB UPOSA ONYCH, KTÓRE NAB D PRAWO DO WYP ATY GWARANTOWANEJ Instrukcja wype niania Wype nij ten formularz, je li chcesz: wskaza osoby uposa one, które nab d prawo do wyp aty gwarantowanej,

Bardziej szczegółowo

ESP WNIOSEK O WIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE

ESP WNIOSEK O WIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE WNIOSEK O WIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE Instrukcja wype niania Wype nij ten wniosek, je eli starasz si o wiadczenie przedemerytalne. Zanim wype nisz formularz, zapoznaj si z do czon do niego Informacj. 1.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O EMERYTURĘ. dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek

WNIOSEK O EMERYTURĘ. dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek WNIOSEK O EMERYTURĘ Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek dd / mm / Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się

Bardziej szczegółowo

Podaj, je li nie masz nadanego numeru PESEL. Podaj, je li Twoim identyþ katorem podatkowym jest NIP. dd / mm / rrrr

Podaj, je li nie masz nadanego numeru PESEL. Podaj, je li Twoim identyþ katorem podatkowym jest NIP. dd / mm / rrrr WNIOSEK O EMERYTUR POMOSTOW DLA OSÓB, KTÓRE MAJ OKRESY UBEZPIECZENIA/ ZAMIESZKANIA ZA GRANIC Data sporz dzenia wniosku przez p atnika sk adek Piecz i podpis osoby upowa nionej przez p atnika sk adek Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Uwagami" oraz Informacją" zamieszczonymi w dalszej części formularza)

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Uwagami oraz Informacją zamieszczonymi w dalszej części formularza) WNIOSE O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Uwagami" oraz Informacją" zamieszczonymi w dalszej części formularza) I. () Data sporządzenia wniosku 1).. Znak sprawy (nadaje

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO przed wype nieniem wniosku prosimy o zapoznanie si z Pouczeniem zamieszczonym na ko cu formularza Prosz o wyp acenie zasi ku pogrzebowego po zmar ym(ej) w dniu: Data

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ RENTĘ RODZINNĄ

WNIOSEK O POLSKĄ RENTĘ RODZINNĄ UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI PL/USA 5 WNIOSEK O POLSKĄ RENTĘ RODZINNĄ miejsce do wypełnienia przez SSA Formularz wypełnia wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O EMERYTUR. Podaj, je li Twoim identyþ katorem podatkowym jest NIP. dd / mm / rrrr

WNIOSEK O EMERYTUR. Podaj, je li Twoim identyþ katorem podatkowym jest NIP. dd / mm / rrrr WNIOSEK O EMERYTUR Data sporz dzenia wniosku przez p atnika sk adek dd / mm / rrrr Piecz i podpis osoby upowa nionej przez p atnika sk adek Instrukcja wype niania Wype nij ten wniosek, je eli starasz si

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WIADCZENIE UZUPE NIAJ CE DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI. Data urodzenia P e K M. dd / mm / rrrr

WNIOSEK O WIADCZENIE UZUPE NIAJ CE DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI. Data urodzenia P e K M. dd / mm / rrrr WNIOSEK O WIADCZENIE UZUPE NIAJ CE DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI Instrukcja wype niania Wype nij ten wniosek, je li starasz si o wiadczenie uzupe niaj ce dla osób niezdolnych do samodzielnej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się Imię Numer PESEL *) Obywatelstwo WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

Bardziej szczegółowo

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS?

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Pytanie nr 1 Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Zasady podlegania w Polsce ubezpieczeniom społecznym określone są w ustawie z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon...

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon... Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się WNIOSEK O USTALENIE i WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Imię Nazwisko Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Ważne! Jeżeli o rentę rodzinną wnioskują dwie pełnoletnie osoby lub więcej, np. wdowa, rodzice, dziecko każda z nich wypełnia wniosek.

Ważne! Jeżeli o rentę rodzinną wnioskują dwie pełnoletnie osoby lub więcej, np. wdowa, rodzice, dziecko każda z nich wypełnia wniosek. W N I O S E K O RENTĘ RODZINNĄ Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek dd / m m / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku dla opiekuna: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA przysługującego na podstawie z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O EMERYTURĘ. Jeśli nie masz numeru PESEL, podaj serię i numer innego dokumentu. Podaj, jeśli Twoim identyfi katorem podatkowym jest NIP

WNIOSEK O EMERYTURĘ. Jeśli nie masz numeru PESEL, podaj serię i numer innego dokumentu. Podaj, jeśli Twoim identyfi katorem podatkowym jest NIP Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek Instrukcja wypełniania WNIOSEK O EMERYTURĘ dd / mm / Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Załącznik nr 1 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O EMERYTURĘ CZĘŚCIOWĄ. dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek

WNIOSEK O EMERYTURĘ CZĘŚCIOWĄ. dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek WNIOSEK O EMERYTURĘ CZĘŚCIOWĄ dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Część I 1. Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko: Numer PESEL*: Numer NIP**: Obywatelstwo:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. (poz. 2229) Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012 ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 20.08.2012 w sprawie wprowadzenie procedury dotyczącej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O EMERYTURĘ CZĘŚCIOWĄ przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza ...

WNIOSEK O EMERYTURĘ CZĘŚCIOWĄ przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza ... WNIOSEK O EMERYTURĘ CZĘŚCIOWĄ przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek (dd/mm/rrrr): Data

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznawane są na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznawane są na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku. Ś W I A D C Z E N I A R O D Z I N N E Od 1 maja 2004 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie ustala uprawnienia do świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I. 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ. dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ. dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R.

ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R. ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R. 1 Proces wydłużenia wieku emerytalnego Ustawa z dnia 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu Adres: 43-155 Bieruń, ul. Władysława Jagiełły 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia2004 r (poz:) Załącznik nr 1 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Praktyczny poradnik Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W zakładce "wnioski

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Starosta Słubicki przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Starosta Słubicki przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach ...... / pieczęć firmowa wnioskodawcy /miejscowość, data/ Starosta Słubicki przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach... /pozycja rejestru zgłoszeń/ WNIOSEK o zawarcie umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2013 r. Poz. 1101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 18 września 2013 r. Poz. 1101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2013 r. Poz. 1101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania. Data urodzenia... numer PESEL *)... Obywatelstwo... Miejsce zamieszkania... Telefon...

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania. Data urodzenia... numer PESEL *)... Obywatelstwo... Miejsce zamieszkania... Telefon... WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się Imię Nazwisko Numer PESEL *) Obywatelstwo Telefon Miejsce zamieszkania Miejscowość Kod pocztowy Ulica Numer domu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K PM/01/01/W

W N I O S E K PM/01/01/W PM/01/01/W Urzędowa pieczęć wpływu: W N I O S E K 1) o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno * 2) o zamianę lokalu * * niepotrzebne skreślić Imię i nazwisko wnioskodawcy.. Adres zamieszkania.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY Projekt z dnia 17 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku Świdnik, dnia I. Dane dziecka: Imię i nazwisko dziecka : Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku Data urodzenia : PESEL W przypadku braku nr PESEL

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Miejsce zamieszkania (nieobowiązkowo) Kod pocztowy

Nazwisko. Miejsce zamieszkania (nieobowiązkowo) Kod pocztowy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Świadczeń Rodzinnych Ul. Powstańców Warszawskich 25 80-152 Gdańsk Załącznik nr 16 Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM UL. WARSZAWSKA 9A 73-0 STARGARD SZCZECIŃSKI WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO I WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć) RODZIC/ OPIEKUN PRAWNY

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

Vademecum zmian w przepisach emerytalnych

Vademecum zmian w przepisach emerytalnych Vademecum zmian w przepisach emerytalnych Autor: Hanna Wiśniewska 01.02.2009. Portal finansowy IPO.pl Ostatnie miesiące 2008 r. obfitowały w doniesienia o nowelizacji obowiązujących przepisów emerytalnych

Bardziej szczegółowo

EMP. INFORMACJA do wniosku o emeryturę. Co załatwisz tym wnioskiem. Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek. Jak wycofać wniosek

EMP. INFORMACJA do wniosku o emeryturę. Co załatwisz tym wnioskiem. Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek. Jak wycofać wniosek INFORMACJA do wniosku o emeryturę Co załatwisz tym wnioskiem 1. Gdy złożysz ten wniosek: rozpatrzymy Twoje uprawnienia do emerytury z ZUS (w tym do okresowej emerytury kapitałowej 1 ) i wydamy decyzję

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu Liczba miesięcy przysługiwania stypendium IX - XII I - VI WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ( W Y P E Ł N

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Rejestacja w Powiatowym Urzędzie Pracy 2009-03-11 Zmieniony 2013-11-19

Rejestacja w Powiatowym Urzędzie Pracy 2009-03-11 Zmieniony 2013-11-19 Rejestacja w Powiatowym Urzędzie Pracy 2009-03-11 Zmieniony 2013-11-19 REJESTRACJA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Przepisy regulujące zasady dokonywania rejestracji zawarte są w: - ustawie z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2015/2016 ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2015/2016 ( W Y P E Ł N I Ć D R U K O W A N Y M I L I T E R A M I ) Koniecpol, dnia...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INDYWIDUALNEJ INTERPRETACJI W ZAKRESIE DANINY PUBLICZNEJ ORAZ SK ADEK NA UBEZPIECZENIA SPO ECZNE LUB ZDROWOTNE.

WNIOSEK O WYDANIE INDYWIDUALNEJ INTERPRETACJI W ZAKRESIE DANINY PUBLICZNEJ ORAZ SK ADEK NA UBEZPIECZENIA SPO ECZNE LUB ZDROWOTNE. WNIOSEK O WYDANIE INDYWIDUALNEJ INTERPRETACJI W ZAKRESIE DANINY PUBLICZNEJ ORAZ SK ADEK NA UBEZPIECZENIA SPO ECZNE LUB ZDROWOTNE Instrukcja wype niania Wype nij ten wniosek, je eli chcesz otrzyma interpretacj

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO CZĘŚĆ I

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO CZĘŚĆ I Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Załącznik nr 14 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO CZĘŚĆ I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne Radomsko, dnia... W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne 1. Dane rodzica(ów), opiekuna prawnego, ucznia (uczniów) ubiegającego(ych) się o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek.

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Podstawowe pytania, które pojawiają się podczas omawiania zwolnień dotyczących podatków, opłat czy też obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, dotyczą

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Nazwisko. Data urodzenia. Kod pocztowy. Numer mieszkania. Obywatelstwo...

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Nazwisko. Data urodzenia. Kod pocztowy. Numer mieszkania. Obywatelstwo... Załączniki nr 13 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08.12.2015 r. (poz. 2284 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa I. CEL Z O ENIA* II. NUMER IDENTYFIKACYJNY III. PODMIOT IV. P ATNO CI* V. INFORMACJA O ZA CZNIKACH

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa I. CEL Z O ENIA* II. NUMER IDENTYFIKACYJNY III. PODMIOT IV. P ATNO CI* V. INFORMACJA O ZA CZNIKACH Załącznik nr 1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza : W-1/01 WNIOSEK o przyznanie p atno ci bezpo rednich do gruntów rolnych lub o przyznanie p atno ci z tytu u wsparcia

Bardziej szczegółowo

Zmiany te polegają na:

Zmiany te polegają na: Z dniem 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem Źródło: http://podatki.pl Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Podaj, je li Twój adres jest inny ni polski

Podaj, je li Twój adres jest inny ni polski ZA WIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU Piecz tka p atnika sk adek, je li j posiadasz lub podmiotu upowa nionego/ uprawnionego Instrukcja wype niania Szczególnie starannie wype nij sekcj dotycz c

Bardziej szczegółowo

Wiek emerytalny od 1 pa dziernika 2017 r. Sprawd, co si zmieni i jakie masz uprawnienia

Wiek emerytalny od 1 pa dziernika 2017 r. Sprawd, co si zmieni i jakie masz uprawnienia Wiek emerytalny od 1 pa dziernika 2017 r. Sprawd, co si zmieni i jakie masz uprawnienia Od 1 pa dziernika 2017 r. powszechny wiek emerytalny b dzie wynosi : t 60 lat dla kobiet, t 65 lat dla m czyzn. Je

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20. aktualnymi dokumentami

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20. aktualnymi dokumentami Nazwisko i Imię wnioskodawcy Data wpływu do szkoły DOCHÓD (wypełnia ZJO) m-czny na 1 os. w rodzinie Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20

Bardziej szczegółowo

REFUNDACJA WYNAGRODZENIA ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEMU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ DRUK WNIOSKU

REFUNDACJA WYNAGRODZENIA ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEMU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ DRUK WNIOSKU REFUNDACJA WYNAGRODZENIA ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEMU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ DRUK WNIOSKU Co pracodawca zyskuje zatrudniając osobę niepełnosprawną w ramach refundacji?

Bardziej szczegółowo

Część I WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO. Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS... Wnioskodawca *:

Część I WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO. Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS... Wnioskodawca *: 1 Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS.... WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy Rejestracja firmy i obowi zki Jakie s obowi zki pocz tkuj cego? 1 2 Rejestracja firmy Zg oszenie dzia alno ci gospodarczej w gminie i tym samym zg oszenie p atnika sk adek w ZUS (wniosek CEIDG 1, który

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik Nr 1 do Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIX/219/09, z dn.28.10.2009r.. WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko: Rodzaj świadczenia Uprawnienia Przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia; 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę

Bardziej szczegółowo

I Dane wnioskodawcy (osoby bezrobotnej) 1. Imię i nazwisko:... 2. PESEL, a w przypadku cudzoziemca nr dokumentu potwierdzającego tożsamość: ...

I Dane wnioskodawcy (osoby bezrobotnej) 1. Imię i nazwisko:... 2. PESEL, a w przypadku cudzoziemca nr dokumentu potwierdzającego tożsamość: ... Augustów, dn.... Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie osobie bezrobotnej do 30 roku życia Na podstawie art. 66n ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kościelec

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kościelec Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kościelec Wójt Gminy Kościelec ul. Turecka 7/3 62-604 Kościelec WNIOSEK o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA / ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA / ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA / ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 * Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy Wójt Gminy Czorsztyn...... (miejscowość i data) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy Nazwisko i imię PESEL Adres zamieszkania Telefon do kontaktu Dane osobowe ucznia/słuchacza Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy DA.5410..2015

Nr sprawy DA.5410..2015 Pełna nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą / imię i nazwisko oraz numer Pesel w przypadku osoby fizycznej Imię i nazwisko osób reprezentujących/stanowisko służbowe Siedziba i adres albo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ODDANIE W NAJEM LOKALU NA CZAS NIEOZNACZONY W STARYM ZASOBIE MIESZKANIOWYM LUB LOKALU SOCJALNEGO

WNIOSEK O ODDANIE W NAJEM LOKALU NA CZAS NIEOZNACZONY W STARYM ZASOBIE MIESZKANIOWYM LUB LOKALU SOCJALNEGO Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 318/13 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 20 sierpnia 2013 r. WNIOSEK O ODDANIE W NAJEM LOKALU NA CZAS NIEOZNACZONY W STARYM ZASOBIE MIESZKANIOWYM LUB LOKALU SOCJALNEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo