Poręczenie Portfelowe w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego. Bank Gospodarstwa Krajowego Gdańsk, 24 maja 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poręczenie Portfelowe w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego. Bank Gospodarstwa Krajowego Gdańsk, 24 maja 2012"

Transkrypt

1 Poręczenie Portfelowe w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego Bank Gospodarstwa Krajowego Gdańsk, 24 maja 2012

2 Najważniejsze informacje na temat inicjatywy JEREMIE 2 Gdańsk, 24 maja 2012

3 Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP przedsięwzięcie Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego mające na celu wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do źródeł finansowania o charakterze pozadotacyjnym. 3 Gdańsk, 24 maja 2012

4 Misja JEREMIE 1. Koncentracja na mikro i małych firmach, znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju lub z ograniczonym dostępem do finansowania zewnętrznego 2. Dostarczenie kapitału na inwestycje podmiotom nieposiadającym odpowiednich zabezpieczeń by otrzymać kredyty bankowe 3. Wprowadzenie i rozwój odnawialnego (pozadotacyjnego) systemu wsparcia przedsiębiorstw 4 Gdańsk, 24 maja 2012

5 JEREMIE w Europie Inicjatywa realizowana jest w: 15 krajach członkowskich UE Pula środków przeznaczona na instrumenty zwrotne w latach : 1,6 mld euro. Pula środków przeznaczona na instrumenty zwrotne w latach to 10,4 mld euro, w tym na Inicjatywę JEREMIE 1,5 mld euro*. *- stan na dzień 8 czerwca 2011 r. 5 Gdańsk, 24 maja 2012

6 JEREMIE w Polsce W Polsce inicjatywa JEREMIE realizowana jest : na poziomie krajowym i regionalnym Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje JEREMIE na poziomie regionalnym: w 5 województwach Dolnośląskie Łódzkie Pomorskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie 405,73 mln zł 188,63 mln zł 287,39 mln zł 501,30 mln zł 280,00 mln zł 6 Gdańsk, 24 maja 2012

7 Jak pieniądze z Unii trafiają do MŚP? Instytucja Zarządzająca Urząd Marszałkowski Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Bank Gospodarstwa Krajowego Pośrednicy Finansowi fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, banki, inne instytucje finansowe 7 Gdańsk, 24 maja 2012

8 Produkty oferowane Pośrednikom (1) Już na rynku: 1. Reporęczenie to produkt kierowany do instytucji udzielających poręczeń, dedykowanych mikro i małym przedsiębiorcom na rzecz zabezpieczenia zobowiązań wobec instytucji finansowych z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów. Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE udziela takim podmiotom reporęczenia, zwiększającego wiarygodność instytucji poręczeniowej wobec pożyczkodawców i kredytodawców. 2. Pożyczka globalna Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE w ramach tego produktu udostępnia instytucjom finansowym udzielających pożyczek dla mikro i małych przedsiębiorstw, dodatkowe środki pozwalającej na zwiększenie możliwości finansowania. 3. Poręczenie portfelowe to produkt Menadżera kierowany do banków i innych instytucji finansowych, pozwalający na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych kredytów i pożyczek dla mikro i małych przedsiębiorców. 8 Gdańsk, 24 maja 2012

9 Produkty oferowane Pośrednikom (2) Wkrótce na rynku: 1. Instrumenty kapitałowe Fundusz Kapitałowy JEREMIE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Fundusz Inwestycyjny, którego wyłącznym przedmiotem działalności będzie obejmowanie aktywów (nowych udziałów lub akcji nowych emisji, uczestnictw) w mikro oraz małych przedsiębiorstwach. 2. Linia finansowa - linia finansowa Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE na rzecz banków i innych instytucji finansowych, udostępniona w celu udzielania przez pożyczek i kredytów dla mikro i małych przedsiębiorców. 9 Gdańsk, 24 maja 2012

10 Stan realizacji Inicjatywy JEREMIE podsumowanie wyników 10 Gdańsk, 24 maja 2012

11 Podpisane umowy w ramach inicjatywy JEREMIE w Polsce* *dane dotyczą Województw, w których Bank Gospodarstwa Krajowego, pełni funkcję Menadżera Funduszu Powierniczego 11 Gdańsk, 24 maja 2012

12 Zawarte umowy z Pośrednikami Finansowym w poszczególnych województwach L.p. województwo Fundusze pożyczkowe Fundusze Poręczeniowe Banki 1 dolnośląskie łódzkie pomorskie wielkopolskie zachodniopomorskie SUMA Gdańsk, 24 maja 2012

13 Wykorzystanie środków w ramach inicjatywy JEREMIE w Polsce* W województwie pomorskim Liczba wspartych przedsiębiorców (zawartych umów) Liczba udzielonych Jednostkowych Pożyczek Liczba udzielonych Jednostkowych Poręczeń Wartość przekazanego wsparcia do przedsiębiorców 494,4 mln 68,4 mln *dane dotyczą Województw, w których Bank Gospodarstwa Krajowego, pełni funkcję Menadżera Funduszu Powierniczego 13 Gdańsk, 24 maja 2012

14 Produkt Poręczenie Portfelowe - podstawowe parametry 14 Gdańsk, 24 maja 2012

15 Opis produktu Poręczenie Portfelowe: poręczenie udzielone przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego; udzielone ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego służące zabezpieczeniu spłaty kredytów lub pożyczek spełniających łącznie poniższe warunki: udzielonych przez Pośrednika Finansowego oraz udzielonych na rzecz mikro, małych przedsiębiorców oraz wpisanych do rejestru portfela poręczeniowego. 15 Gdańsk, 24 maja 2012

16 Pośrednicy Finansowi Podmioty uprawnione do ubiegania się o Produkt banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe w rozumieniu Prawa Bankowego banki spółdzielcze spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe inne podmioty finansowe udzielające finansowania dla MŚP konsorcja ww. podmiotów na podstawie zawartej umowy konsorcjum 16 Gdańsk, 24 maja 2012

17 Podstawowe parametry produktu (1) Dla podmiotów prowadzących działalność poniżej 24 miesięcy (tzw. start-upów): a) do ,00 zł kredytu (włącznie) - 80% b) powyżej ,00 zł kredytu - 50% Dla podmiotów prowadzących działalność powyżej 24 miesięcy: a) do ,00 zł kredytu - 80% b) od ,00 zł do ,00 kredytu -70% c) powyżej ,00 zł kredytu - 50% 17 Gdańsk, 24 maja 2012

18 Przykład progi poręczenia Założenia: 1. PF udzielił kredytu na kwotę 500 tys. zł przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą 20 miesięcy 2. PF udzielił kredytu na kwotę 400 tys. zł przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą 3 lata. Określić wartość poręczenia: Ad miesięcy< 24 miesięcy start-up 500 tys. zł x 80% = 400 tys. zł Ad.2. 3 lata> 24 miesięcy 400 tys. zł x 70 % = 280 tys. zł 18 Gdańsk, 24 maja 2012

19 Podstawowe parametry produktu (2) 1. Maksymalna wysokość jednostkowego poręczenia zł 2. Okres obowiązywania poręczenia 6 lat + 3 miesiące 3. Możliwość ponownego wykorzystania limitu po uzyskaniu zgody Menadżera 4. Warunki udzielenia jednostkowego poręczenia: 1) Obejmuje tylko kwotę kapitału Kredytu; 2) Nie może być objęty Kredyt uprzednio wypłacony; 3) Każda spłata kapitału Kredytu proporcjonalnie obniża wartość udzielonego Jednostkowego Poręczenia; 4) Zwiększenie wartości Kredytu objętego Poręczeniem Portfelowym MFP, nie zwiększa wartości Jednostkowego Poręczenia; 19 Gdańsk, 24 maja 2012

20 Podstawowe parametry produktu (3) Kryteria jakie muszą spełniać MSP otrzymujące poręczenie nie są przedsiębiorcami będącymi w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244/02 z dnia 1 października 2004 r.); nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem; są mikro lub małym przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.; są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowanymi, posiadającymi siedzibę lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego; nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis 20 Gdańsk, 24 maja 2012

21 Podstawowe parametry produktu (4) Przeznaczenie finansowania 1. Kredyty objęte Poręczeniem Portfelowym muszą być przeznaczone na: 1) finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych, 2) tworzenie nowych miejsc pracy, 3) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 4) zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, 5) inne cele gospodarcze, przyczyniające się do rozwoju MŚP. 2. Kredyty objęte Poręczeniem Portfelowym nie mogą być przeznaczane: 1) na pokrywanie bieżących kosztów działalności oraz cele konsumpcyjne, 2) na spłatę innych zobowiązań 3) na spłatę zobowiązań publiczno-prawnych. 21 Gdańsk, 24 maja 2012

22 Podstawowe parametry produktu (5) 1. Zabezpieczenia Umowy wobec pośrednika brak. 2. Zabezpieczenia poręczenia jednostkowego weksel wraz z deklaracją albo oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art pkt 5 Kpc. 3. Opłaty i prowizje od PF 0,8% jednorazowo. 4. Opłaty i prowizje od MSP ustalane przez Pośrednika Finansowego: a. rynkowe - na warunkach z Obwieszczenia Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz. U. UE C 155 z r., str. 10), b. korzystniejsze niż rynkowe - udzielane na zasadach de minimis, (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych). Opłaty za poręczenie, pobrane od MSP są przekazywane kwartalnie do Menadżera. 22 Gdańsk, 24 maja 2012

23 Przykład Opłaty i prowizje pobierane od MSP Założenia: PF udzielił kredytu przedsiębiorcy zabezpieczonego poręczeniem jednostkowym w ramach Poręczenia Portfelowego. PF pobrał opłatę za poręczenie od MSP w wysokości: 1) 3,8 % rocznie ( zasada rynkowa) 2) 0% za cały okres umowy (pomoc de minimis). Ad.1. PF przekazuje pobrana prowizję do MFP Ad.2. Oblicza wysokość pomocy publicznej Pobiera oświadczenie od MSP o wysokości dotychczasowej pomocy publicznej/ wystawia oświadczenie MSP o przyznanej pomocy publicznej. Sprawozdaje do odpowiednich instytucji w zakresie udzielania pomocy publicznej. 23 Gdańsk, 24 maja 2012

24 Podstawowe parametry produktu (6) 1. Wcześniejsze wykorzystanie limitu: 1) 3% - wykorzystanie w ciągu 12 miesięcy albo 2) 1% - wykorzystanie w ciągu 18 miesięcy 2. Wsparcie dla start-upów 2 % jeżeli 25 % portfela to start-upy 3. Niska szkodowość portfela: 1) po 2 latach od zakończenia budowy portfela - wg wzoru: (3%- (minus) Wskaźnik Szkodowości ) x 0,5 x Limit Poręczenia 2) po zakończeniu budowy portfela - wg wzoru: (6% - (minus) Wskaźnik Szkodowości) x 0,5 x Limit Poręczenia 4. Kary - 1% od niewykorzystanej kwoty, przy wykorzystaniu limitu poniżej 50% 24 Gdańsk, 24 maja 2012

25 Przykład Zachęty dla PF Założenia: Przyznany limit: 30 mln zł (w woj. pomorskim) Limit wykorzystany w 100 % w ciągu 12 miesięcy ¼ wartości portfela to start-upy Szkodowość po 2 latach - 2% Szkodowość na koniec umowy 4% Obliczyć zachęty: Zachęta za wcześniejsze wykorzystanie do 12 miesięcy - 3% 3% x 30 mln zł = zł Zachęta za wsparcie start-upów (¼ portfela >=25% - 2% od wartości wsparcia dla start-upów) 7,5 mln zł x 2% = zł Zachęta za niską szkodowość: Po 2 latach: (3% - 2%)x0,5 x 30 mln = zł Po zakończeniu umowy: (6% - 4%)x0,5 x 30 mln = zł Łącznie przysługujące zachęty: zł 25 Gdańsk, 24 maja 2012

26 Podstawowe parametry produktu (7) Koszty zarządzania 1) Maksymalny pułap kwalifikowalnych kosztów zarządzania ustala się na poziomie: a. przez Okres Budowy Portfela w wysokości średniorocznie do 1% przyznanego Limitu Poręczenia Portfelowego, b. od daty zakończenia Okresu Budowy Portfela do końca obowiązywania Umowy w wysokości do 1% od wysokości wykorzystywanego Limitu Poręczenia Portfelowego według stanu na ostatni Dzień Roboczy roku poprzedzającego. 2) Pułap kosztów zarządzania, obowiązujący w Okresie Budowy Portfela, obowiązuje w okresie 24 miesięcy od Dnia Udostępnienia Limitu Poręczenia Portfelowego nie ulega skróceniu na skutek wcześniejszego wykorzystania przez Pośrednika Finansowego 100% przyznanego Limitu Poręczenia. 3) Ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków - dokonywana na podstawie przedkładanych przez Pośrednika Finansowego Sprawozdań z Postępu (kwartalnych i rocznych), w których Pośrednik Finansowy m.in. rozlicza poniesione kwalifikowalne koszty zarządzania. 26 Gdańsk, 24 maja 2012

27 Założenia: Przyznany limit: 30 mln zł, wykorzystany w 100% Przykład Koszty zarządzania Obliczyć maksymalny pułap kosztów zarządzania w Okresie Budowy Portfela i w po Okresie Budowy Portfela w 1 roku oraz w 2 roku, wiedząc że po roku od zakończenia Budowy Portfela aktualne wykorzystanie wyniosło 24 mln zł W Okresie Budowy Portfela: W 1 roku: 1%x Limit (30 mln)= zł W 2 roku: 1% x Limit (30 mln)= zł Łącznie: zł Po Okresie Budowy Portfela: W 1 roku: 1% x 30 mln (ostatni dzień roboczy roku poprzedzającego, tj. Okres Budowy Portfela) = zł W 2 roku: 1% x 24 mln (ostatni dzień roboczy roku poprzedzającego) = zł 27 Gdańsk, 24 maja 2012

28 Sprawozdawczość Podstawowe parametry produktu (8) 1) Rejestr portfela (wzór zał. nr 1 do zał. 11 do Umowy Operacyjnej) - raz na miesiąc do 14- tego (miesiąca następnego) 2) Sprawozdanie z Postępu (zakres zał. nr 11 do Umowy Operacyjnej) - raz na kwartał do 14- tego (miesiąca następnego po zakończeniu kwartału) Zakres Rejestru: a. Podstawowych informacji o MŚP NIP, Regon, PKD b. Podstawowe informacje o kredycie data umowy, data spłaty c. Jednostkowe poręczenie wartość i % poręczenia, pobrane prowizje Zakres Sprawozdania z Postępu: a. Informacje wstępne- numer i rodzaj sprawozdania, dane Pośrednika b. Analiza jakościowa- dot. liczby wspartych MSP, kwoty przekazanego wsparcia, rodzaju, sektorów MŚP, wykorzystania limitu, podstawowe informacje o Ostatecznych Beneficjentach, aktualna wysokość Kredytów, terminowość obsługi zobowiązań kredytowych, proces windykacji, szkodowość Portfela c. Informacja i promocja. d. Informacja na temat problemów napotkanych w trakcie realizacji Operacji. e. Koszty zarządzania - tabelaryczne zestawienie kosztów f. Informacje finansowe dotyczące przychodów z Operacji II Stopnia g. Informacja o stwierdzonych Nieprawidłowościach. 28 Gdańsk, 24 maja 2012

29 Podstawowe parametry produktu (9) Monitoring 1. Monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej MŚP, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Pośrednika Finansowego 2. Udostępnianie (na żądanie MFP) informacji i dokumentów dot. wykorzystania Kredytu zgodnie z jego celem przez MŚP. Dopuszczalne jest złożenie oświadczenia MŚP 3. Udostępnienie (w przypadku kontroli) dokumentów potwierdzających rynkowość pobranych opłat od MŚP albo dokumentów potwierdzających, iż wsparcie zostało udzielone w formie pomocy publicznej Wypłata poręczeń 1. Wypłata poręczenia - w ciągu 30 dni na podstawie Wniosku o Wypłatę Poręczenia (Zał. nr 7 do Umowy Operacyjnej) 2. Do Wniosku o Wypłatę Poręczenia dołącza się: 1) kopia Umowy Kredytu, 2) oświadczenie Pośrednika Finansowego o spełnieniu wszystkich warunków koniecznych do wypłaty poręczenia 3) kopie Umowy Zabezpieczenia Kredytu (wzór - Zał. nr 10 do Umowy Operacyjnej) 4) kopia weksla in blanco wystawiony przez MSP wraz z deklaracją wekslową (wzór - Zał. nr 8 do Umowy Operacyjnej) lub kopia oświadczenia o poddaniu się egzekucji 5) kopia dokumentu wypowiedzenia Umowy Kredytu oraz kopia dokumentu potwierdzającego wezwanie MSP do jego spłaty. 29 Gdańsk, 24 maja 2012

30 Podstawowe parametry produktu (10) Windykacja 1. Czynności windykacyjne na rzecz MFP prowadzi PF - również w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy 2. Wszelkie odzyskane przez Pośrednika Finansowego kwoty netto, proporcjonalnie obniżają straty ponoszone przez Fundusz Powierniczy oraz PF, zgodnie z zasadą pari-passu. 3. Odzyskane przez Pośrednika Finansowego kwoty w pierwszej kolejności pokrywają koszty, prowizje i opłaty związane z Jednostkowym Poręczeniem i Kredytem, później odsetki ustawowe oraz umowne, a na końcu kapitał Jednostkowego Poręczenia i Kredytu. 4. Przekazywanie zwindykowanych środków przez PF na rzecz MFP - w okresach kwartalnych. 5. Ostateczne rozliczenie - w terminie 30 dni roboczych od zwindykowania przez PF całości środków nie później niż w dacie zakończenia postępowania egzekucyjnego (tj. po sporządzaniu przez PF stosownego oświadczenia w tej sprawie, w szczególności w oparciu o stosowne dokumenty pochodzące od organów sądowych i egzekucyjnych prowadzących dane postępowanie.) Tytuł przekazania środków to rozliczenie Umowy. 6. Menadżer udzieli Pośrednikowi Finansowemu stosownego pełnomocnictwa w zakresie dochodzenia roszczeń MFP od MŚP. 7. Wzorcowa procedura windykacyjna - Zał. nr 12 do umowy Operacyjnej (może podlegać indywidualnym negocjacjom pomiędzy Pośrednikiem Finansowym, a Menadżerem). 30 Gdańsk, 24 maja 2012

31 Podstawowe parametry produktu (11) Szkodowość na produkcie Obliczona zgodnie z wzorem: Limit środków wykorzystany przez Pośrednika Finansowego na koniec Okresu Budowy Portfela x 0,25 Przykład: Przyznany limit: 20 mln zł Wykorzystany limit na koniec budowy : 18 mln zł Limit szkodowości portfela: 18 mln x 0,25 = 4,5 mln zł 31 Gdańsk, 24 maja 2012

32 Zasady naboru Wniosków w konkursie Gdańsk, 24 maja 2012

33 Ogólne informacje Data ogłoszenia konkursu: r. Termin składania wniosków: r. Przewidziana kwota w konkursie: Kwota jednostkowego portfela: zł zł 33 Gdańsk, 24 maja 2012

34 Nabór Wniosków Konkursowych: 1. Składanie Wniosków - w Biurze Regionalnym Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego. 2. Otwarta formuła konkursu - Wnioski można składać w trybie ciągłym, do czasu osiągnięcia poziomu 200% środków, przeznaczonych na dany Konkurs - decyduje kolejność złożenia Wniosku 3. Dokumenty Konkursowe znajdują się na stronie internetowej w zakładce województwa pomorskiego w strefie dla Pośredników/Konkursy 4. Kluczowy jest Biznes Plan prosty wzorzec, zawierający szczegółowym opisem wymaganego zakresu odpowiedzi pod każdym pytaniem 5. Biznes Plan jest załącznikiem od Umowy Operacyjnej - możliwość modyfikacji za zgodą Menadżera na każdym etapie realizacji Operacji 6. Możliwość zadawania pytań do Menadżera na etapie opracowania Wniosku konkursowego. 34 Gdańsk, 24 maja 2012

35 Korzyści dla Pośredników Finansowych 35 Gdańsk, 24 maja 2012

36 Dlaczego JEREMIE a nie dotacje? Instrumenty zwrotne ze swej istoty są bardziej efektywne niż dotacje przede wszystkim: dzięki możliwości kilkukrotnego wykorzystania środków, poprzez mniejszą ingerencję w warunki konkurencji na rynku. 36 Gdańsk, 24 maja 2012

37 Przyszłość instrumentów zwrotnych W najbliższej przyszłości można spodziewać się: znaczącego wzrostu alokacji środków w kolejnym okresie programowania Unii Europejskiej na lata , skierowania ogólnego strumienia wsparcia finansowego do firm, głównie za pomocą instrumentów zwrotnych, rozszerzenie zarówno zakresu jak i skali instrumentów zwrotnych. 37 Gdańsk, 24 maja 2012

38 Założenia kolejnego okresu programowania Zapowiedzi Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego co do zwiększenia skali i roli Instrumentów Inżynierii Finansowej w perspektywie Zapisy projektu rozporządzenia ogólnego kładące nacisk na szerszy zakres stosowania IIF; Zgodnie z założeniem KE projekty programów operacyjnych powinny zostać przygotowane w 2012 r.; W przypadku opóźnienia prac na poziomie KE ryzyko luki czasowej w dostępie do środków UE na początku kolejnego okresu programowania. 38 Gdańsk, 24 maja 2012

39 Wzmocnienie potencjału kadrowego i instytucjonalnego Refundacja kosztów zarządzania: rozbudowanie bądź stworzenie nowej infrastruktury, pokrycie kosztów wynagrodzeń, stworzenie nowego zespołu pracowników, sfinansowanie zakupu środków trwałych, podniesienia jakości i efektywności działania poprzez system szkoleń, nabycie kompetencji umożliwiających udział w kolejnych konkursach. 39 Gdańsk, 24 maja 2012

40 Dotarcie do podmiotów gospodarczych poprzez spójną strategię informacji i promocji finansowanie działań promocyjno informacyjnych, opracowanie i stosowanie spójnej strategii informacji i promocji ułatwiającej dotarcie do podmiotów gospodarczych, promowanie własnej marki z udziałem środków Projektu, wzmocnienie wizerunku instytucji. 40 Gdańsk, 24 maja 2012

41 Zwiększenie potencjału działania w regionie zbudowanie portfela nowych klientów w segmencie MŚP, finansowanie segmentu klientów o podwyższonym ryzyku (np.: Start-up), możliwość wejścia na rynek niedostępny dla konkurencji, zwiększenie i ugruntowanie pozycji w regionie. 41 Gdańsk, 24 maja 2012

42 Oferowanie nowych produktów dedykowanych MŚP możliwość rozszerzenia oferty poprzez stworzenie nowego produktu dla MSP (pakietu produktu np. kredyt z poręczeniem); możliwość zwiększania akcji kredytowej; budowanie przewagi konkurencyjnej, możliwości wpływania na politykę tworzenia rezerw z uwagi na nowy rodzaj zabezpieczenia. 42 Gdańsk, 24 maja 2012

43 Współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz Menadżerem udział w grupie podmiotów korzystających ze środków UE, wzmocnienie przewagi konkurencyjnej poprzez zdobycie doświadczenia na przyszły okres programowania, możliwość zdobycia nowych doświadczeń i know how. 43 Gdańsk, 24 maja 2012

44 Dziękujemy za uwagę Biuro Regionalne Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego Bank Gospodarstwa Krajowego ul. Targ Rybny 11 lok Gdańsk tel Biuro Główne Menadżera Funduszy Powierniczych JEREMIE Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej Al. Jerozolimskie 7 tel Gdańsk, 24 maja 2012

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, dn. 21.09.2011 r. Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium

Bardziej szczegółowo

Czym jest Inicjatywa JEREMIE

Czym jest Inicjatywa JEREMIE Czym jest Inicjatywa JEREMIE W Wielkopolsce Inicjatywa JEREMIE realizowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja

Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, 25 maja 2012 r. Miasto, data Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu nr 3.1/2013/FPJWM METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu konkursu nr 3.1/2013/FPJWM

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

Nowe źródła finansowania na Mazowszu Seminarium dla przyszłych Pośredników Finansowych

Nowe źródła finansowania na Mazowszu Seminarium dla przyszłych Pośredników Finansowych Nowe źródła finansowania na Mazowszu Seminarium dla przyszłych Pośredników Finansowych Warszawa, dn. 05.03.2013 r. Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu nr 3.2/2014/FPJWM METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu konkursu nr 3.2/2014/FPJWM

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE jako nowa forma finansowania. Bank Gospodarstwa Krajowego Szczecin, 7 marca 2012 r.

Inicjatywa JEREMIE jako nowa forma finansowania. Bank Gospodarstwa Krajowego Szczecin, 7 marca 2012 r. Inicjatywa JEREMIE jako nowa forma finansowania Bank Gospodarstwa Krajowego Szczecin, 7 marca 2012 r. Inicjatywa JEREMIE cele Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie

Bardziej szczegółowo

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany Głęboczek, maj 2015 Projekty dotyczące wsparcia sektora MŚP realizowane przez BGK w roli Menadżera Funduszu Powierniczego Data zawarcia umowy Wkład do Projektu Województwo

Bardziej szczegółowo

Pożyczka Globalna Produkt Finansowy

Pożyczka Globalna Produkt Finansowy Pożyczka Globalna Produkt Finansowy dla funduszy pożyczkowych, banków i innych instytucji finansowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE Szczecin, 18.08.2011 r. Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO REPORĘCZENIE

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO REPORĘCZENIE Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na wybór pośredników finansowych nr 1.6/2015/FPJWW METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO REPORĘCZENIE Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE w Województwie Zachodniopomorskim. Szczecin, 8.12.2010 r.

Inicjatywa JEREMIE w Województwie Zachodniopomorskim. Szczecin, 8.12.2010 r. Inicjatywa JEREMIE w Województwie Zachodniopomorskim Szczecin, 8.12.2010 r. Inicjatywa JEREMIE Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP Szczecin, 8.12.2010

Bardziej szczegółowo

Środki na rozwój biznesu - inicjatywa JEREMIE

Środki na rozwój biznesu - inicjatywa JEREMIE * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Tytuł prezentacji Środki na rozwój biznesu - inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego - wdraŝane instrumenty dla sektora MSP. Gdańsk, 13 maja 2010 r.

Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego - wdraŝane instrumenty dla sektora MSP. Gdańsk, 13 maja 2010 r. Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego - wdraŝane instrumenty dla sektora MSP 1 Inicjatywa JEREMIE Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP

Bardziej szczegółowo

Metryka Produktu Finansowego

Metryka Produktu Finansowego Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 1.5/2015/ZFPJ/ Załącznik Nr 5 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie Nr 1.5/2015/ZFPJ/ Metryka Produktu Finansowego Reporęczenie Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Metryka Produktu Finansowego Reporęczenie

Metryka Produktu Finansowego Reporęczenie Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 1.4/2014/ZFPJ/ Załącznik Nr 5 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie Nr 1.4/2014/ZFPJ/ Metryka Produktu Finansowego Reporęczenie Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Pożyczka Globalna Produkt Finansowy dla funduszy pożyczkowych, banków i innych instytucji finansowych

Pożyczka Globalna Produkt Finansowy dla funduszy pożyczkowych, banków i innych instytucji finansowych Pożyczka Globalna Produkt Finansowy dla funduszy pożyczkowych, banków i innych instytucji finansowych w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego Poznań, 17 sierpnia 2011 r. Pożyczka

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Jednostkowego Poręczenia MFP w ramach Limitu Poręczenia Portfelowego.

Warunki uzyskania w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Jednostkowego Poręczenia MFP w ramach Limitu Poręczenia Portfelowego. Warunki uzyskania w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Jednostkowego Poręczenia MFP w ramach Limitu Poręczenia Portfelowego. 1. 1. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa udziela mikroprzedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. SPIS TREŚCI: 1. Co to jest JEREMIE? 2. JEREMIE w Polsce 3. JEREMIE w województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. SPIS TREŚCI: 1. Co to jest JEREMIE? 2. JEREMIE w Polsce 3. JEREMIE w województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Dr Sylwester Urbański Członek Zarządu KARR S.A. Fundusz pożyczkowy, utworzony

Bardziej szczegółowo

Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik Nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna Nr 2.5/2016/ZFPJ Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie w niniejszym Załączniku,

Bardziej szczegółowo

Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik Nr 11 do Umowy Operacyjnej Duże Pożyczki Inwestycyjne Nr 6.1/2016/ZFPJ/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pożyczkowy POMERANUS-JEREMIE. w ramach. Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS

Fundusz Pożyczkowy POMERANUS-JEREMIE. w ramach. Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS Fundusz Pożyczkowy POMERANUS-JEREMIE w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS Cel inicjatywy Jeremie JEREMIE (Joint European Resources for Microto-Medium Enterprises -Wspólne Europejskie Zasoby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie w niniejszym załączniku,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie MŚP w Polsce Wschodniej poprzez reporęczenia Banku Gospodarstwa Krajowego udzielane funduszom poręczeniowym ze środków PO RPW

Wsparcie MŚP w Polsce Wschodniej poprzez reporęczenia Banku Gospodarstwa Krajowego udzielane funduszom poręczeniowym ze środków PO RPW Wsparcie MŚP w Polsce Wschodniej poprzez reporęczenia Banku Gospodarstwa Krajowego udzielane funduszom poręczeniowym ze środków PO RPW 2007-2013 Bank Gospodarstwa Krajowego Kromerowo, 1 grudnia 20111 r.

Bardziej szczegółowo

(CZĘŚĆ I) (PORĘCZENIE Z REPORĘCZENIEM POMORSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU SP. Z O.O. W WYSOKOŚCI ,00 PLN) METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

(CZĘŚĆ I) (PORĘCZENIE Z REPORĘCZENIEM POMORSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU SP. Z O.O. W WYSOKOŚCI ,00 PLN) METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (CZĘŚĆ I) (PORĘCZENIE Z REPORĘCZENIEM POMORSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU SP. Z O.O. W WYSOKOŚCI 10.000.000,00 PLN) METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO I.

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE źródłem wsparcia dla MŚP w Regionie. InvestExpo Business Meeting 10 maja 2011 Wrocław

Inicjatywa JEREMIE źródłem wsparcia dla MŚP w Regionie. InvestExpo Business Meeting 10 maja 2011 Wrocław Inicjatywa JEREMIE źródłem wsparcia dla MŚP w Regionie InvestExpo Business Meeting 10 maja 2011 Wrocław Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. powołany w

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE szansą na rozwój

Inicjatywa JEREMIE szansą na rozwój Inicjatywa JEREMIE szansą na rozwój Szczecin, 09.04.2014 Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. Produkty JEREMIE Umowy Data zawarcia Kwota wsparcia Umowa Operacyjna Reporęczenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie instrumentów finansowych w ramach RPO

Wdrażanie instrumentów finansowych w ramach RPO Wdrażanie instrumentów finansowych w ramach RPO 2014-2020 Spotkanie informacyjne dot. postępowania Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Poręczenie 25 stycznia 2018 r.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE oferta dla przedsiębiorców. BGK Szczecin, 9 kwietnia 2014 r.

Inicjatywa JEREMIE oferta dla przedsiębiorców. BGK Szczecin, 9 kwietnia 2014 r. Inicjatywa JEREMIE oferta dla przedsiębiorców BGK Szczecin, 9 kwietnia 2014 r. JEREMIE w Polsce W Polsce inicjatywa JEREMIE realizowana jest : na poziomie krajowym i regionalnym BGK realizuje JEREMIE na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna dla start-upów nr 4.1/2014/FPJWM/.. Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna dla start-upów nr 4.1/2014/FPJWM/.. Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna dla start-upów nr 4.1/2014/FPJWM/.. Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie w

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

"Inicjatywa JEREMIE bo środki unijne ciągle są"

Inicjatywa JEREMIE bo środki unijne ciągle są "Inicjatywa JEREMIE bo środki unijne ciągle są" Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Wolsztyn, 11.12.2013r WARP Sp. z o.o. - Fundusz Pożyczkowy Unijna pożyczka niekomercyjna na start i rozwój,

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO do Regulaminu konkursu na wybór pośredników finansowych nr 2.3/2012/DFP Załącznik nr 4 METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Metryka Produktu Finansowego Pożyczka Globalna

Metryka Produktu Finansowego Pożyczka Globalna Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nr 2.4/2013/FPJWP Metryka Produktu Finansowego Pożyczka Globalna Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu konkursu nr 2.4/2013/FPJWP

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE

Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Konin, 17.05.2013 r. Udzielone pożyczki w historii WARP Od początku swojej działalności do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA DLA START-UPÓW

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA DLA START-UPÓW Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych nr 4.1/2014/FPJWM METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA DLA START-UPÓW Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi Załącznik

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia poniedziałek, 9 kwietnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 480/XLIV/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 21 marca 2018 r.

Gdańsk, dnia poniedziałek, 9 kwietnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 480/XLIV/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 21 marca 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia poniedziałek, 9 kwietnia 2018 r. Poz. 1372 UCHWAŁA NR 480/XLIV/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

BGK jako MenadŜer Funduszy Powierniczych w ramach inicjatywy JEREMIE

BGK jako MenadŜer Funduszy Powierniczych w ramach inicjatywy JEREMIE BGK jako MenadŜer Funduszy Powierniczych w ramach inicjatywy JEREMIE IX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Funduszy PoŜyczkowych oraz szkolenie dla Funduszy PoŜyczkowych i Poręczeniowych Zamek RYN 17-18 września

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na wybór pośredników finansowych nr 2.5/2014/FPJWW METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA _ Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 4.2/2015/ZFPJ METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Produkt Dedykowany dla MŚP działających na terenie Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR

UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR Załącznik Nr 10 do Umowy Operacyjnej Poręczenie Portfelowe nr 3.1/2013/FPJWM UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR Niniejsza umowa stanowi zabezpieczenie kredytu nr (zwana dalej Umową ) i została zawarta w [miejscowość],

Bardziej szczegółowo

Metryka Produktu Finansowego Pożyczka Globalna

Metryka Produktu Finansowego Pożyczka Globalna Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nr 2.5/2014/FPJWP Metryka Produktu Finansowego Pożyczka Globalna Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu konkursu nr 2.5/2014/FPJWP

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych nr 2.6/2015/FPJWW METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.2/2012/DFP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.2/2012/DFP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.2/2012/DFP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie w niniejszym załączniku,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZLECENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE 1

WNIOSEK ZLECENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE 1 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) nr tel: fax email: Forma organizacyjnoprawna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka jawna spółka akcyjna spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na wybór pośredników finansowych nr 2.7/2014/DFP/ METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

- 2 - PODSTAWOWE PARAMETRY PRODUKTU:

- 2 - PODSTAWOWE PARAMETRY PRODUKTU: Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na wybór pośredników finansowych nr 2.5/2013/DFP METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO do Regulaminu konkursu na wybór pośredników finansowych nr 2.4/2013/DFP Załącznik nr 4 METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Pożyczka dla sektora MŚP w ramach JEREMIE Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu

Pożyczka dla sektora MŚP w ramach JEREMIE Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu Pożyczka dla sektora MŚP w ramach JEREMIE Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu Podział Tortu pożyczkowego JEREMIE w Wielkopolsce Ile pożyczek JEREMIE i w jakich kwotach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 do Umowy Operacyjnej Poręczenie Portfelowe nr 3.2/2014/FPJWM/ / UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR

Załącznik Nr 10 do Umowy Operacyjnej Poręczenie Portfelowe nr 3.2/2014/FPJWM/ / UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR Załącznik Nr 10 do Umowy Operacyjnej Poręczenie Portfelowe nr 3.2/2014/FPJWM/ / UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR Niniejsza umowa stanowi zabezpieczenie kredytu nr (zwana dalej Umową ) i została zawarta

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 2.4/2014/ZFPJ METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi Załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Tytuł prezentacji Oferta Banku Spółdzielczego w Czersku w zakresie wsparcia finansowego MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE

Tytuł prezentacji Oferta Banku Spółdzielczego w Czersku w zakresie wsparcia finansowego MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE Tytuł prezentacji Oferta Banku Spółdzielczego w Czersku w zakresie wsparcia finansowego MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE Bank Spółdzielczy w Czersku ul. Dr. Zielińskiego 4 89-650 Czersk BGK tel. 52 395

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE ZWROTNE JAKO FORMA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE ZWROTNE JAKO FORMA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PREFERENCYJNE FINANSOWANIE ZWROTNE JAKO FORMA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 15 maja 2014 29.05.2014 r. ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 Łukasz Narloch, Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl Unijne Pożyczki dla Dolnośląskich Przedsiębiorców Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Tytuł prezentacji Wsparcie dla firm nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE www.frw.pl Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji BGK

OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji BGK OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Natalia Łaba KARR S.A. Fundusz PoŜyczkowy przez 20 lat swojej działalności jest

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu nr 1 /PG/2012 na wybór Pośredników Finansowych METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 2.5/2016/ZFPJ Załącznik Nr 3 do Umowy Operacyjnej - Pożyczka Globalna

Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 2.5/2016/ZFPJ Załącznik Nr 3 do Umowy Operacyjnej - Pożyczka Globalna Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 2.5/2016/ZFPJ Załącznik Nr 3 do Umowy Operacyjnej - Pożyczka Globalna METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych nr 2.7/2016/FPJWW METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Leszek Cybulski Inicjatywa Jeremie jako wsparcie dla MŚP z uwzględnieniem działalności DFG Sp. z o. o.

Leszek Cybulski Inicjatywa Jeremie jako wsparcie dla MŚP z uwzględnieniem działalności DFG Sp. z o. o. Leszek Cybulski Inicjatywa Jeremie jako wsparcie dla MŚP z uwzględnieniem działalności DFG Sp. z o. o. Plan prezentacji 1. Jeremie definicja, historia powstania. 2. Jeremie w Polsce 3. Jeremie w Regionie

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Załącznik nr 1 do Wniosku o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A 1) Przedmiotem Zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanych Pośrednikami

Bardziej szczegółowo

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. www.frw.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. www.frw.pl Unijne Pożyczki dla Dolnośląskich Przedsiębiorców Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Tytuł prezentacji - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku www.frw.pl Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu nr 4/PG/2015 na wybór Pośredników Finansowych I. NAZWA PRODUKTU: POŻYCZKA GLOBALNA pożyczka Banku Gospodarstwa Krajowego

Bardziej szczegółowo

Metryka Produktu Finansowego Pożyczka Globalna

Metryka Produktu Finansowego Pożyczka Globalna Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nr 2.6/2015/FPJWP Metryka Produktu Finansowego Pożyczka Globalna Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu konkursu nr 2.6/2015/FPJWP

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR

UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR Niniejsza umowa stanowi zabezpieczenie kredytu nr (zwana dalej Umową ) i została zawarta w [miejscowość], w dniu r. pomiędzy: 1. Panią/Panem zam. w, legitymującym/cą się

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie. Inicjatywa JEREMIE,

Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie. Inicjatywa JEREMIE, Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie Inicjatywa JEREMIE, Toruń 14 czerwca 2011 r. Projekt jest finansowany ze

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Szczecin, 12 czerwca 2013 r.

Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Szczecin, 12 czerwca 2013 r. Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Szczecin, 12 czerwca 2013 r. Plan prezentacji 1. Informacje o Zachodniopomorskim Regionalnym

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Załącznik nr 1 do SIWZ O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A 1) Przedmiotem Zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanych Pośrednikami Finansowymi lub PF ), którzy świadczyć będą na zlecenie Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik nr 3 do Umowy Operacyjne Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie, o ile w niniejszym załączniku nie podano ich innego znaczenia.

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 PO KL 22 października 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924

Bardziej szczegółowo

FINASUJEMY FIRMY W REGIONIE

FINASUJEMY FIRMY W REGIONIE FINASUJEMY FIRMY W REGIONIE Obsługa i finansowanie firm w województwie Zachodniopomorskim Fundusz powstał w 2002 roku z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Siedziba: Centrum

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

MRFP został powołany w 2004 r. z inicjatywy Samorządu Województwa Mazowieckiego.

MRFP został powołany w 2004 r. z inicjatywy Samorządu Województwa Mazowieckiego. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą na

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE ZWROTNE DLS MŚP W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2015-2016

FUNDUSZE ZWROTNE DLS MŚP W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2015-2016 FUNDUSZE ZWROTNE DLS MŚP W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2015-2016 LWÓWEK 12-08- Malta, 2015 luty r. 2013 Informacje o FRIPWW S.A. (Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu) Data

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu nr 3/PG/2015 na wybór Pośredników Finansowych I. NAZWA PRODUKTU: POŻYCZKA GLOBALNA pożyczka Banku Gospodarstwa Krajowego

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie GiŜycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych ZRFPK Sp. z o.o. w Krajowym Systemie Usług Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r.

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r. Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej Poznań, 09.05.2017 r. Plan prezentacji: I. Źródła informacji o Funduszach Europejskich. II. Zasady

Bardziej szczegółowo

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces Lubelska Fundacja Rozwoju Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces www.biznespozyczka.eu Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju działa na rynku od 2001 r. W 2013 r. udzieliliśmy przedsiębiorcom blisko

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r.

Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r. Fundusze, konkursy, dotacje szanse i moŝliwości dla przedsiębiorców w roku 2012 Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości oferowane przez BGK w województwie świętokrzyskim. Starachowice, 20 września 2018 r.

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości oferowane przez BGK w województwie świętokrzyskim. Starachowice, 20 września 2018 r. Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości oferowane przez BGK w województwie świętokrzyskim Starachowice, 20 września 2018 r. Plan prezentacji 1. Instrumenty finansowe w ramach RPO 2014-2020 2. Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie Giżycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

ZASADY KWALIFIKOWANIA PRZEZ POZNAŃSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O. WNIOSKÓW O UDZIELENIE PORĘCZENIA DO INICJATYWY JEREMIE 2

ZASADY KWALIFIKOWANIA PRZEZ POZNAŃSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O. WNIOSKÓW O UDZIELENIE PORĘCZENIA DO INICJATYWY JEREMIE 2 Zarządzenie Zarządu Nr 2018/04/16/001 ZASADY KWALIFIKOWANIA PRZEZ POZNAŃSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O. WNIOSKÓW O UDZIELENIE PORĘCZENIA DO INICJATYWY JEREMIE 2 (Umowa Operacyjna nr 3/RPWP/14817/2018/III/DIF/091

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Linia finansowa II

Karta produktu Linia finansowa II Karta produktu Linia finansowa II y produktu Okres naboru Charakter finansowania Ciągły od dnia następującego po dniu zamieszczenia Oferty i warunków wsparcia na stronie internetowej WFR do momentu opublikowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ FUNDUSZ PORĘCZEŃ W DZIERZGONIU

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ FUNDUSZ PORĘCZEŃ W DZIERZGONIU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik nr 5 do Umowy Operacyjnej nr [*] Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie, o ile w niniejszym Załączniku nie podano ich innego

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego. www. arms-szczecin.eu

Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego. www. arms-szczecin.eu Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego www. arms-szczecin.eu www.jeremie.pl 1 Kim jesteśmy? Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. to spółka miejska (Gmina Miasto Szczecin posiada

Bardziej szczegółowo

Produkty poręczeniowe oferowane przez PRFPK. Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza

Produkty poręczeniowe oferowane przez PRFPK. Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Produkty poręczeniowe oferowane przez PRFPK Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Działalność Funduszu Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych powstał w grudniu 2001roku z inicjatywy Samorządu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE) konkurs 2/JEREMIE/RPOWK-P/2013 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

I. Ustalenie Funduszu Poręczeń

I. Ustalenie Funduszu Poręczeń REGULAMIN ZASAD I TRYBU UDZIELANIA PORĘCZEŃ PRZEZ FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O. W JELENIEJ GÓRZE Na podstawie Umowy Spółki z dnia 14 sierpnia 2001 z późniejszymi zmianami ustala się Regulamin

Bardziej szczegółowo

www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl

www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl Pożyczki i poręczenia na inwestycje realizowane przez K-PFP sp. z o.o. oraz TFPK sp. z o.o. przy wykorzystaniu środków pochodzących z RPO WK-P na lata 2007-2013 z uwzględnieniem Inicjatywy JEREMIE Toruń

Bardziej szczegółowo