Metryka Produktu Finansowego Reporęczenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metryka Produktu Finansowego Reporęczenie"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 1.4/2014/ZFPJ/ Załącznik Nr 5 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie Nr 1.4/2014/ZFPJ/ Metryka Produktu Finansowego Reporęczenie Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi Załącznik do Regulaminu Konkursu Nr 1.4/2014/ZFPJ na wybór Pośredników Finansowych. Będzie ona zarazem stanowiła podstawę do sporządzenia stosownego Załącznika do Umowy Operacyjnej Reporęczenie (Umowa), którą Pośrednik Finansowy zawrze z Menadżerem Funduszu Powierniczego. I. NAZWA PRODUKTU REPORĘCZENIE Reporęczenie Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE (MFP) ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE na rzecz Pośrednika Finansowego ( Reporęczenie ). II. OPIS PRODUKTU Reporęczenie MFP ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE na rzecz Pośrednika Finansowego w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych przez Pośrednika Finansowego Jednostkowych Poręczeń za zobowiązania Ostatecznych Beneficjentów z tytułu udzielonych przez Instytucje Finansowe Kredytów, tj. kredytów w rozumieniu Prawa Bankowego bądź pożyczek lub leasingu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zawarte przez Instytucję Finansową z Ostatecznym Beneficjentem, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku leasingu umowa zawarta przez Ostatecznego Beneficjenta z Instytucją Finansową dotyczy wyłącznie ruchomych środków trwałych i zawiera zobowiązanie Instytucji Finansowej do przeniesienia własności środków trwałych na Ostatecznego Beneficjenta po zakończeniu trwania umowy udostępniane przez MFP w przypadku wpisania Jednostkowego Poręczenia w skład Portfela Jednostkowych Poręczeń. III. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE REPORĘCZENIA 1) Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o Reporęczenie w ramach Konkursu Nr 1.4/2014/ZFPJ są podmioty finansowe udzielające poręczeń na rzecz MŚP. 2) Pośrednik Finansowy powinien spełniać następujące warunki: a) posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą w województwie zachodniopomorskim; b) ma charakter samofinansujący i utrzymuje odpowiedni poziom kapitału; c) dysponuje doświadczeniem w zakresie udzielania poręczeń, co oznacza, że w każdym z okresów sześciomiesięcznych w okresie 24 miesięcy przed złożeniem Wniosku, udzielił co najmniej dwóch poręczeń dla MŚP i dysponuje właściwym potencjałem kadrowym uwiarygodniającym takie doświadczenie; d) zarządza kapitałem z uwzględnieniem bezpieczeństwa lokat/inwestycji kapitałowych, tj. przechowuje wolne środki na rachunkach bankowych lub lokuje je na lokatach

2 bankowych lub inwestuje je w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, bądź inwestuje je w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego; e) posiada wdrożony standard organizacyjny oraz standard świadczenia usług poręczeniowych, w tym działa na podstawie regulaminu działalności poręczeniowej; f) prowadzi ewidencję udzielonych poręczeń, umożliwiającą sporządzenie okresowych (miesięcznych, kwartalnych i rocznych) raportów o aktualnej wartości poręczeń, a także o poręczeniach wyegzekwowanych przez Instytucję Finansującą oraz o należnościach dochodzonych przez niego w związku z wypłaconymi poręczeniami; g) przyjął akceptowane w sektorze finansowym metody oceny ryzyka, które umożliwiają przyporządkowanie właściwych stawek przedsiębiorcom (zgodnie z Obwieszczeniem Komisji w sprawie zastosowanie art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji Dz. Urz. UE C 155 z r.). h) posiada regulamin tworzenia rezerw, w tym na ryzyko ogólne i celowe. 3) Ponadto Pośrednik Finansowy nie może być podmiotem, który: a) podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub którego osoby uprawnione do reprezentacji podlegają takiemu wykluczeniu; b) pozostaje w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, naprawczego lub pod zarządem komisarycznym; c) zakłada udzielenie pomocy przedsiębiorstwom zagrożonym w rozumieniu pkt komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z r.) lub przedsiębiorstwom wykluczonym stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis lub rozporządzenia zastępującego ww. rozporządzenie, a także d) na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem. IV. PODSTAWOWE PARAMETRY PRODUKTU: 1) Całkowita wysokość środków przeznaczona w ramach ogłoszonego Konkursu na Produkt Finansowy Reporęczenie wynosi , 00 zł. 2) Limit środków Reporęczenia jaki może zostać przyznany pojedynczemu Pośrednikowi Finansowemu w ramach ogłoszonego Konkursu wynosi ,00 zł (Limit Reporęczenia). 3) MFP zastrzega prawo do zmiany wysokości kwot wskazanych powyżej w pkt. 1-2, w przypadku gdy postępowanie konkursowe uzasadni taką decyzję. 4) MFP obejmie Reporęczeniem zobowiązania Pośrednika Finansowego wynikające z udzielania przez niego Jednostkowych Poręczeń dla Instytucji Finansowych z tytułu udzielonych Ostatecznym Beneficjentom Kredytów wpisywanych do Portfela Jednostkowych Poręczeń, w ramach Limitu Reporęczenia, do łącznej wartości określonej w Umowie, nie wyższej niż wskazana w ust. IV. pkt. 2. 5) Jednostkowe Poręczenie jest obejmowane Reporęczeniem MFP po jego wpisaniu do Portfela Jednostkowych Poręczeń. 6) Pośrednik Finansowy tworzy Portfel Jednostkowych Poręczeń w terminie do 18 miesięcy od Dnia Udostępnienia Limitu Reporęczenia ( Okres Budowy Portfela ). 7) Wielkość Jednostkowego Reporęczenia stanowi: a) w przypadku Jednostkowego Poręczenia udzielonego przez Pośrednika Finansowego w kwocie do ,00 PLN 80%, - 2 -

3 b) w przypadku Jednostkowego Poręczenia udzielonego przez Pośrednika Finansowego w kwocie od ,01 PLN do ,00 PLN 70%. 8) W przypadku, gdy łączna wartość Jednostkowych Poręczeń udzielonych jednemu Ostatecznemu Beneficjentowi przekroczy ,00 PLN wielkość zobowiązania MFP w stosunku do wartości Jednostkowych Poręczeń przekraczających ten próg będzie wynosiła 70%. 9) Odpowiednie zmniejszenie wysokości Jednostkowego Reporęczenia do 70 % będzie odnosiło się do całości kwoty Jednostkowego Poręczenia, którego wartość wraz z wcześniej udzielonymi Jednostkowymi Poręczeniami przekroczy wartość progu kwotowego wskazanego w pkt. 7 lit. a) niezależnie od wysokości kwoty Jednostkowego Poręczenia o jaką ten próg został przekroczony. 10) Łączna wartość Jednostkowych Poręczeń wpisanych do Portfela Jednostkowych Poręczeń, o których mowa w pkt. 7 lit. b) oraz Jednostkowych Poręczeń udzielonych jednemu Ostatecznemu Beneficjentowi na łączną wartość powyżej ,00 zł, nie może być wyższa niż 50% przyznanego Limitu Reporęczenia. 11) Reporęczenie jest terminowe i obowiązuje do dnia wygaśnięcia, rozwiązania lub wypowiedzenia wszystkich udzielonych Jednostkowych Poręczeń wpisanych do Portfela Jednostkowych Poręczeń, przy czym maksymalny okres trwania Jednostkowego Poręczenia nie może być dłuższy niż 66 miesięcy. 12) Do Portfela Jednostkowych Poręczeń mogą być wpisywane jedynie Jednostkowe Poręczenia udzielone przez Pośrednika Finansowego na rzecz Instytucji Finansowych, z którymi Pośrednik Finansowy ma zawarte umowy o współpracy. Lista Instytucji Finansowych, z którymi Pośrednik Finansowy ma zawarte umowy o współpracy stanowi Załącznik Nr 12 do Umowy. 13) Wygaśnięcie Jednostkowego Poręczenia udzielonego w ramach przyznanego Pośrednikowi Finansowemu Limitu Reporęczenia przed końcem Okresu Budowy Portfela nie uprawnia Pośrednika Finansowego do wpisania uwolnionych z tego tytułu środków do Limitu Reporęczenia i udzielenia kolejnego Jednostkowego Poręczenia w ramach tego Limitu Reporęczenia. V. WARUNKI UDZIELENIA JEDNOSTKOWEGO PORĘCZENIA DLA OSTATECZNEGO BENEFICJENTA 1) Jednostkowe Poręczenie wpisane do Portfela Jednostkowych Poręczeń musi spełniać następujące wymogi: a) musi być powiązane z określonym Kredytem oraz ograniczone w czasie, jak i pod względem kwoty; b) musi zostać udzielone po przeprowadzeniu analizy ryzyka zgodnie ze stosowną przez Pośrednika Finansowego metodologią oceny ryzyka; każdorazowa zmiana metodologii oceny ryzyka w okresie trwania Umowy będzie wymagać poinformowania MFP; c) jest ewidencjonowane w sposób odróżniający je od pozostałych poręczeń udzielanych przez Pośrednika Finansowego; d) obejmuje maksymalnie do 80% kwoty Kredytu bez odsetek, prowizji i innych kosztów związanych z Kredytem 1 ; e) nie może nim być objęty kredyt lub pożyczka uprzednio wypłacony lub umowa leasingu, na podstawie której doszło do wydania przedmiotu leasingu, jak również kredyty lub pożyczki, o którym mowa w Pkt. 9) poniżej. 2) Maksymalna wartość Jednostkowych Poręczeń udzielonych jednemu Ostatecznemu Beneficjentowi nie może być wyższa niż ,00 PLN i jednocześnie nie może stanowić więcej niż 5% wartości przyznanego Limitu Reporęczenia. 3) Każda spłata kapitału Kredytu proporcjonalnie obniża wartość udzielonego Jednostkowego Poręczenia. 1 W przypadku leasingu Jednostkowe Poręczenie obejmuje do 80% sumy rat kapitałowych wskazanych w umowie leasingu zawartej przez Ostatecznego Beneficjenta z Instytucją Finansową - 3 -

4 4) Warunki udzielenia wsparcia dla MŚP przez Pośrednika Finansowego: a) na warunkach rynkowych, tj. na warunkach określonych w Obwieszczeniu Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz. Urz. UE C 155 z r., str. 10), po dokonaniu analizy ryzyka niespłacenia kredytu objętego poręczeniem (na podstawie akceptowanych w sektorze finansowym metod) i oceny przedkładanych zabezpieczeń, b) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis lub rozporządzeniu zastępującym ww. rozporządzenie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych lub rozporządzeniu zastępującym to rozporządzenie. W przypadku wystąpienia pomocy w formie de minimis obowiązek badania dopuszczalności pomocy, zgłoszenia faktu udzielenia takiej pomocy, wydania stosownego zaświadczenia oraz składania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej do właściwych instytucji spoczywa na Pośredniku Finansowym, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. 2010, nr 6, poz. 32 z późn. zm.). 5) Pośrednik Finansowy zapewni, aby wszystkie Jednostkowe Poręczenia, w których wystąpi pomoc de minimis, zostały udzielone nie później niż do dnia 30 czerwca 2014 r., o ile nie ulegną zmianie przepisy dotyczące zasad udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej na zasadach pomocy de minimis. 6) MŚP ubiegający się o przyznanie Jednostkowego Poręczenia muszą spełniać łącznie następujące kryteria: a) nie są przedsiębiorcami zagrożonymi w rozumieniu pkt komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1 października 2004 r.); b) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem; c) są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.; d) są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającymi siedzibę lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego; e) nie podlegają wykluczeniu, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (dotyczy MŚP otrzymujących wsparcie na zasadach pomocy de minimis) lub rozporządzenie zastępującego ww. rozporządzenie; f) nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa oraz wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji. 7) Kredyty objęte Jednostkowym Poręczeniem udzielanym przez Pośrednika Finansowego muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (spełniającego warunki określone w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008), w tym w szczególności na: - 4 -

5 a) finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych; b) tworzenie nowych miejsc pracy; c) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych; d) zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia; e) oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP 2. 8) Kredyty z wyłączeniem leasingu objęte Jednostkowym Poręczeniem udzielanym przez Pośrednika Finansowego mogą być przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego 3 MŚP w oparciu o Plan Rozwoju Przedsiębiorstwa 4. 9) Kredyty objęte Jednostkowym Poręczeniem udzielanym przez Pośrednika Finansowego nie mogą być przeznaczane na spłatę innych kredytów, pożyczek oraz spłatę zobowiązań publicznoprawnych. VI. MONITORING, SPRAWOZDAWCZOŚĆ: 1) Pośrednik Finansowy w trakcie trwania Umowy będzie przedstawiać MFP informacje, w zakresie m.in.: a) wykorzystania Limitu Reporęczenia; b) Ostatecznych Beneficjentów, którym udzielono Kredytów wpisanych do Portfela Jednostkowych Poręczeń (ze szczególnym wskazaniem podmiotów będących beneficjentami pomocy publicznej jeżeli występuje); c) wielkości udzielonych im Jednostkowych Poręczeń (w tym, wielkości udzielanej pomocy publicznej, w tym de minimis jeżeli występuje), d) terminowości obsługi Kredytów zabezpieczonych Jednostkowymi Poręczeniami; e) prowizji pobranych od MŚP za udzielone Jednostkowe Poręczenia; f) wielkości zaangażowanego kapitału (w relacji do całego zarządzanego kapitału poręczeniowego); g) wartości środków uwolnionych z tytułu spłat Kredytów objętych Jednostkowymi Poręczeniami w relacji do wartości wszystkich udzielonych Jednostkowych Poręczeń; h) kosztów zarządzania; i) szkodowości(tj. sumy wszystkich wypłaconych Jednostkowych Poręczeń w części objętej Jednostkowym Reporęczeniem przez MFP na rzecz Pośrednika Finansowego); j) windykacji (należności dochodzonych przez Pośrednika Finansowego w związku z niespłaconymi Kredytami objętymi Jednostkowym Poręczeniem); k) Sprawozdania z Postępu (m.in. kwartalne, roczne). 2) Szczegółowe zasady dotyczące sprawozdawczości z działalności Pośredników Finansowych zostaną określone w Załączniku Nr 6 (Szczegółowe Zasady Sprawozdawczości) do Umowy. 2 W przypadku leasingu Jednostkowym Poręczeniem mogą być objęte wyłącznie Umowy dotyczące leasingu ruchomych środków trwałych, pozyskiwanych przez Ostatecznych Beneficjentów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, zawierające zobowiązanie Instytucji Finansowej do przeniesienia tych środków trwałych na Ostatecznego Beneficjenta po zakończeniu trwania umowy leasingu. 3 Zgodnie z Notą wyjaśniającą w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z art. 44 Rozporządzania Rady (WE) Nr 1083/2006, tj. COCOF z dnia 8 lutego 2012 r. 4 Plan Rozwoju Przedsiębiorstwa powinien m.in. określać cele rozwojowe (związane np. z ofertą firmy, jakością produktów, usług, rynkiem, na którym prowadzona jest działalność, zatrudnieniem) do osiągniecia których będzie się przyczyniać finasowanie uzyskane przez MŚP w ramach Kredytu objętego Jednostkowym Poręczeniem - 5 -

6 VII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1) Zabezpieczenie ustanawiane będzie na co najmniej 100% wartości przyznanego Limitu Reporęczenia i będzie obowiązywać przez cały okres trwania Umowy. 2) Udostępnienie Limitu Reporęczenia nastąpi niezwłocznie po ustanowieniu i wniesieniu przez Pośrednika Finansowego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej Umowy. Zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy jest: - pełnomocnictwo do Rachunku Bankowego Pośrednika Finansowego, udzielone przez Pośrednika Finansowego na rzecz Menadżera oraz Instytucji Zarządzającej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 9 do Umowy (Pełnomocnictwo do Rachunku Bankowego Pośrednika Finansowego); - cesja praw z wierzytelności i zabezpieczeń ustanowionych przez Ostatecznych Beneficjentów na rzecz Pośrednika Finansowego w związku z zawartymi Umowami Operacyjnymi II Stopnia, zawarta pod warunkiem zawieszającym wystąpienia Przypadku Naruszenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 10 (Cesja Praw z Wierzytelności i Zabezpieczeń) do Umowy. Menadżer ma prawo w wyjątkowych i merytorycznie uzasadnionych przypadkach żądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, innego niż określone w pkt. 2 powyżej. Pośrednik Finansowy będzie zobowiązany do jego ustanowienia w terminie 10 Dni Roboczych od daty zgłoszenia takiego żądania. VIII. KOSZTY ZARZĄDZANIA: 1) Pośrednikowi Finansowemu przysługuje prawo do pokrywania faktycznie poniesionych oraz udokumentowanych kosztów zarządzania Portfelem Jednostkowych Poręczeń powstałych w związku z realizacją Umowy. 2) Maksymalny pułap kosztów zarządzania ustala się na poziomie: a) w Okresie Budowy Portfela, w wysokości średniorocznie do 2% przyznanego i zrealizowanego Limitu Reporęczenia, b) w Okresie po zakończeniu Okresu Budowy Portfela, w wysokości do 2% wykorzystywanego Limitu Reporęczenia (według stanu na ostatni Dzień Roboczy roku poprzedzającego z uwzględnieniem spłat kapitału poręczonych Kredytów). 3) Pułap kosztów zarządzania wskazany w pkt. VIII 2a) obowiązuje przez 18 miesięcy niezależnie od wcześniejszego wykorzystania przez Pośrednika Finansowego 100% przyznanego Limitu Reporęczenia. 4) W przypadku, gdy łączna kwota kosztów poniesionych i zrefundowanych w Okresie Budowy Portfela przekroczy wartość należnego Pośrednikowi Finansowemu limitu kosztów Okresu Budowy Portfela, kwota różnicy automatycznie pomniejsza wartość limitu kosztów Okresu po zakończeniu Okresu Budowy Portfela dostępnego Pośrednikowi Finansowemu. 5) W przypadku, gdy Pośrednik Finansowy nie wykorzysta w Okresie Budowy Portfela całego przysługującego mu limitu kosztów Okresu Budowy Portfela, przysługuje mu możliwość wykorzystania tej części limitu w Okresie po zakończeniu Okresu Budowy Portfela (dodatkowo w stosunku do przysługującego mu limitu kosztów w Okresie po zakończeniu Okresu Budowy Portfela). 6) W ramach ustalonych pułapów, o których mowa powyżej, MFP ma prawo negocjowania z Pośrednikiem Finansowym wysokości kosztów zarządzania zgodnie z zasadami racjonalnego zarządzania finansami. W wyniku przeprowadzonych negocjacji nie może dojść do zwiększenia określonego maksymalnego pułapu kosztów zarządzania

7 7) Ocena kwalifikowalności będzie dokonywana w trakcie realizacji Operacji oraz po jej zakończeniu, w tym także w toku kontroli przeprowadzanych przez MFP u danego Pośrednika Finansowego. 8) Ocena kwalifikowalności będzie dokonywana w szczególności na podstawie informacji na temat kosztów zarządzania przedkładanych przez Pośrednika Finansowego w Sprawozdaniach z Postępu. 9) Pośrednik Finansowy zobowiązuje się aby w ramach realizacji Projektu nie nastąpiło nakładanie się finansowania przyznanego z Funduszy Strukturalnych, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej. IX. OPŁATY I PROWIZJE. ZASADY WYNAGRADZANIA POŚREDNIKA FINANSOWEGO 1) MFP nie pobiera od Pośrednika Finansowego prowizji za przyznanie Limitu Reporęczenia. 2) Wszelkie Przychody z Operacji II Stopnia, proporcjonalnie do wartości Jednostkowego Poręczenia w części objętej przez Menadżera Reporęczeniem, stanowią przychód Funduszu Powierniczego JEREMIE. 3) Pośrednik Finansowy nie może pobierać od MŚP żadnych opłat związanych z udzieleniem i obsługą Jednostkowego Poręczenia za wyjątkiem prowizji za udzielenie Jednostkowego Poręczenia. 4) MFP może przeznaczyć część środków znajdujących się w jego dyspozycji na zachętę dla Pośrednika Finansowego. 5) Zachęta będzie przyznawana na wniosek Pośrednika Finansowego, w maksymalnej wysokości 3% od wartości udziału MFP w udzielonych Jednostkowych Poręczeniach w ramach przyznanego Limitu Reporęczenia w terminie 12 miesięcy od Dnia Udostępnienia Limitu Reporęczenia pod warunkiem, że Pośrednik Finansowy wykorzysta w tym terminie 100% przyznanego Limitu Reporęczenia. 6) Zachęta, o której mowa w pkt 5 wypłacana będzie na wniosek Pośrednika Finansowego złożony w terminie 3 miesięcy od terminu wykorzystania Limitu Reporęczenia, o którym mowa odpowiednio w pkt 5. 7) MFP po 6 miesiącach od Dnia Udostępnienia Limitu Reporęczenia weryfikuje stopień zaawansowania Budowy Portfela Jednostkowych Poręczeń. W przypadku, gdy Pośrednik Finansowy zbudował mniej niż 20% wartości Portfela Jednostkowych Poręczeń, MFP przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy. 8) Jeśli Pośrednik Finansowy nie wykorzysta Limitu Reporęczenia w Okresie Budowy Portfela, określonym w Umowie, MFP pobiera prowizję w wysokości 1% różnicy pomiędzy przyznanym Limitem Reporęczenia, a faktycznie wykorzystanym Limitem Reporęczenia w ww. okresie. Prowizję tę Pośrednik Finansowy płaci na rzecz MFP w terminie 10 Dni Roboczych od upływu wskazanego powyżej terminu. 9) W przypadku, gdy Pośrednik Finansowy wykaże, iż niewykorzystanie Limitu Reporęczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od Pośrednika Finansowego, Menadżer może obniżyć wysokość prowizji wskazanej w pkt 8 powyżej. X. SZKODOWOŚĆ, WINDYKACJA: - 7 -

8 1) Wszelkie straty wynikające z Jednostkowych Poręczeń ponoszone są proporcjonalnie do udziału własnego w udzielonym Jednostkowym Poręczeniu w taki sam sposób zarówno przez Pośrednika Finansowego, jak i MFP zgodnie z zasadą pari-passu 5. 2) Wszelkie czynności windykacyjne w imieniu i na rzecz MFP prowadzi Pośrednik Finansowy. 3) Wszelkie odzyskane przez Pośrednika Finansowego kwoty netto generowane w wyniku odzyskania długu z zabezpieczeń złożonych przez Ostatecznego Beneficjenta proporcjonalnie obniżają straty ponoszone przez Pośrednika Finansowego i MFP zgodnie z zasadą pari-passu. 4) Łączna kwota wypłaconych przez MFP kwot z tytułu wszystkich Wniosków o Wypłatę Reporęczenia nie może przekroczyć: a) 25% wartości wykorzystanego Limitu Reporęczenia na dzień złożenia przez Pośrednika Finansowego Wniosku o Wypłatę Reporęczenia, jeżeli Wniosek ten wpłynie do MFP przed zakończeniem Okresu Budowy Portfela; b) 25% wartości wykorzystanego Limitu Reporęczenia na ostatni dzień Okresu Budowy Portfela, jeżeli Wniosek o Wypłatę Reporęczenia wpłynie do MFP po zakończeniu Okresu Budowy Portfela. 5) MFP dokonuje wypłaty Jednostkowego Reporęczenia na rzecz Pośrednika Finansowego w terminie 20 Dni Roboczych od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i niewadliwego Wniosku o Wypłatę Reporęczenia oraz jego zaakceptowania przez Menadżera. 6) Obowiązek w zakresie dochodzenia roszczeń spoczywa na Pośredniku Finansowym również w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. Szczegółowe zasady prowadzenia czynności windykacyjnych przez Pośrednika Finansowego zostały określone we właściwych Wytycznych Menadżera. 5 Zasada pari passu - straty muszą być ponoszone proporcjonalnie i w taki sam sposób przez MFP i Pośrednika Finansowego. Odzyskane kwoty netto generowane w wyniku odzyskania długu z zabezpieczeń złożonych przez Ostatecznych Beneficjentów podobnie muszą proporcjonalnie obniżać straty ponoszone przez Pośrednika Finansowego i MFP

Metryka Produktu Finansowego

Metryka Produktu Finansowego Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 1.5/2015/ZFPJ/ Załącznik Nr 5 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie Nr 1.5/2015/ZFPJ/ Metryka Produktu Finansowego Reporęczenie Niniejsza

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO REPORĘCZENIE

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO REPORĘCZENIE Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na wybór pośredników finansowych nr 1.6/2015/FPJWW METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO REPORĘCZENIE Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 4.2/2015/ZFPJ METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Produkt Dedykowany dla MŚP działających na terenie Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu nr 3.1/2013/FPJWM METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu konkursu nr 3.1/2013/FPJWM

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu nr 3.2/2014/FPJWM METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu konkursu nr 3.2/2014/FPJWM

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 2.4/2014/ZFPJ METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi Załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych nr 2.6/2015/FPJWW METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na wybór pośredników finansowych nr 2.5/2014/FPJWW METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA _ Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 2.5/2016/ZFPJ Załącznik Nr 3 do Umowy Operacyjnej - Pożyczka Globalna

Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 2.5/2016/ZFPJ Załącznik Nr 3 do Umowy Operacyjnej - Pożyczka Globalna Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 2.5/2016/ZFPJ Załącznik Nr 3 do Umowy Operacyjnej - Pożyczka Globalna METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA DLA START-UPÓW

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA DLA START-UPÓW Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych nr 4.1/2014/FPJWM METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA DLA START-UPÓW Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi Załącznik

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na wybór pośredników finansowych nr 2.7/2014/DFP/ METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

- 2 - PODSTAWOWE PARAMETRY PRODUKTU:

- 2 - PODSTAWOWE PARAMETRY PRODUKTU: Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na wybór pośredników finansowych nr 2.5/2013/DFP METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO do Regulaminu konkursu na wybór pośredników finansowych nr 2.4/2013/DFP Załącznik nr 4 METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych nr 2.7/2016/FPJWW METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu nr 4/PG/2015 na wybór Pośredników Finansowych I. NAZWA PRODUKTU: POŻYCZKA GLOBALNA pożyczka Banku Gospodarstwa Krajowego

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu nr 1 /PG/2012 na wybór Pośredników Finansowych METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Pożyczka Globalna Produkt Finansowy

Pożyczka Globalna Produkt Finansowy Pożyczka Globalna Produkt Finansowy dla funduszy pożyczkowych, banków i innych instytucji finansowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE Szczecin, 18.08.2011 r. Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO do Regulaminu konkursu na wybór pośredników finansowych nr 2.3/2012/DFP Załącznik nr 4 METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Metryka Produktu Finansowego Pożyczka Globalna

Metryka Produktu Finansowego Pożyczka Globalna Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nr 2.4/2013/FPJWP Metryka Produktu Finansowego Pożyczka Globalna Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu konkursu nr 2.4/2013/FPJWP

Bardziej szczegółowo

Metryka Produktu Finansowego Pożyczka Globalna

Metryka Produktu Finansowego Pożyczka Globalna Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nr 2.5/2014/FPJWP Metryka Produktu Finansowego Pożyczka Globalna Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu konkursu nr 2.5/2014/FPJWP

Bardziej szczegółowo

Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik Nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna Nr 2.5/2016/ZFPJ Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie w niniejszym Załączniku,

Bardziej szczegółowo

Metryka Produktu Finansowego Pożyczka Globalna

Metryka Produktu Finansowego Pożyczka Globalna Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nr 2.6/2015/FPJWP Metryka Produktu Finansowego Pożyczka Globalna Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu konkursu nr 2.6/2015/FPJWP

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu nr 3/PG/2015 na wybór Pośredników Finansowych I. NAZWA PRODUKTU: POŻYCZKA GLOBALNA pożyczka Banku Gospodarstwa Krajowego

Bardziej szczegółowo

Pożyczka Globalna Produkt Finansowy dla funduszy pożyczkowych, banków i innych instytucji finansowych

Pożyczka Globalna Produkt Finansowy dla funduszy pożyczkowych, banków i innych instytucji finansowych Pożyczka Globalna Produkt Finansowy dla funduszy pożyczkowych, banków i innych instytucji finansowych w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego Poznań, 17 sierpnia 2011 r. Pożyczka

Bardziej szczegółowo

(CZĘŚĆ I) (PORĘCZENIE Z REPORĘCZENIEM POMORSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU SP. Z O.O. W WYSOKOŚCI ,00 PLN) METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

(CZĘŚĆ I) (PORĘCZENIE Z REPORĘCZENIEM POMORSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU SP. Z O.O. W WYSOKOŚCI ,00 PLN) METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (CZĘŚĆ I) (PORĘCZENIE Z REPORĘCZENIEM POMORSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU SP. Z O.O. W WYSOKOŚCI 10.000.000,00 PLN) METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO I.

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Jednostkowego Poręczenia MFP w ramach Limitu Poręczenia Portfelowego.

Warunki uzyskania w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Jednostkowego Poręczenia MFP w ramach Limitu Poręczenia Portfelowego. Warunki uzyskania w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Jednostkowego Poręczenia MFP w ramach Limitu Poręczenia Portfelowego. 1. 1. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa udziela mikroprzedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik Nr 11 do Umowy Operacyjnej Duże Pożyczki Inwestycyjne Nr 6.1/2016/ZFPJ/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie w niniejszym załączniku,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A. REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A. PREAMBUŁA Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady udzielania poręczeń przez POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Bardziej szczegółowo

ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N

ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 2.5/2016/ZFPJ Kryteria wyboru Pośredników Finansowych ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N 1 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.2/2012/DFP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.2/2012/DFP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.2/2012/DFP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie w niniejszym załączniku,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna dla start-upów nr 4.1/2014/FPJWM/.. Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna dla start-upów nr 4.1/2014/FPJWM/.. Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna dla start-upów nr 4.1/2014/FPJWM/.. Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 6.1/2016/ZFPJ

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 6.1/2016/ZFPJ ETAP I Ocena formalna Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 6.1/2016/ZFPJ Kryteria wyboru Pośredników Finansowych Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N 1 Wniosek

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO DUŻE POŻYCZKI INWESTYCYJNE

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO DUŻE POŻYCZKI INWESTYCYJNE Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 6.1/2016/ZFPJ/ Załącznik Nr 4 do Umowy Operacyjnej Duże Pożyczki Inwestycyjne Nr 6.1/2016/ZFPJ/ METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO DUŻE

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Standardowa

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Standardowa Załącznik nr 2 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Standardowa nr [*] Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Standardowa Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej ( Umowie ) posiadają to samo znaczenie, o

Bardziej szczegółowo

ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N

ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 4.3/2015/ZFPJ Kryteria wyboru Pośredników Finansowych ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N 1 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Wsparcie MŚP w Polsce Wschodniej poprzez reporęczenia Banku Gospodarstwa Krajowego udzielane funduszom poręczeniowym ze środków PO RPW

Wsparcie MŚP w Polsce Wschodniej poprzez reporęczenia Banku Gospodarstwa Krajowego udzielane funduszom poręczeniowym ze środków PO RPW Wsparcie MŚP w Polsce Wschodniej poprzez reporęczenia Banku Gospodarstwa Krajowego udzielane funduszom poręczeniowym ze środków PO RPW 2007-2013 Bank Gospodarstwa Krajowego Kromerowo, 1 grudnia 20111 r.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA NA ZATRUDNIENIE O LIMICIE W WYSOKOŚCI ,00 PLN

CZĘŚĆ I METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA NA ZATRUDNIENIE O LIMICIE W WYSOKOŚCI ,00 PLN Załącznik nr 2 do Umowy CZĘŚĆ I METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA NA ZATRUDNIENIE O LIMICIE W WYSOKOŚCI 4 000 000,00 PLN I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Przedmiotem Zamówienia jest usługa uruchomienia i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP)

Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP) Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP) utworzonego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

Bardziej szczegółowo

Nowe źródła finansowania na Mazowszu Seminarium dla przyszłych Pośredników Finansowych

Nowe źródła finansowania na Mazowszu Seminarium dla przyszłych Pośredników Finansowych Nowe źródła finansowania na Mazowszu Seminarium dla przyszłych Pośredników Finansowych Warszawa, dn. 05.03.2013 r. Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

ZASADY KWALIFIKOWANIA PRZEZ POZNAŃSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O. WNIOSKÓW O UDZIELENIE PORĘCZENIA DO INICJATYWY JEREMIE 2

ZASADY KWALIFIKOWANIA PRZEZ POZNAŃSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O. WNIOSKÓW O UDZIELENIE PORĘCZENIA DO INICJATYWY JEREMIE 2 Zarządzenie Zarządu Nr 2018/04/16/001 ZASADY KWALIFIKOWANIA PRZEZ POZNAŃSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O. WNIOSKÓW O UDZIELENIE PORĘCZENIA DO INICJATYWY JEREMIE 2 (Umowa Operacyjna nr 3/RPWP/14817/2018/III/DIF/091

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Rozwojowa

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Rozwojowa Załącznik Nr 3 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Rozwojowa I. Opis Instrumentu Finansowego Pożyczka Rozwojowa udzielana przez Pośrednika

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego Mikropożyczka

Metryka Instrumentu Finansowego Mikropożyczka Załącznik Nr 2 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] Metryka Instrumentu Finansowego Mikropożyczka I. Opis Instrumentu Finansowego Mikropożyczka udzielana przez Pośrednika Finansowego,

Bardziej szczegółowo

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Dr Sylwester Urbański Członek Zarządu KARR S.A. Fundusz pożyczkowy, utworzony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka, Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna, Pożyczka Inwestycyjna nr

Załącznik nr 2 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka, Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna, Pożyczka Inwestycyjna nr + Załącznik nr 2 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka, Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna, Pożyczka Inwestycyjna nr Metryka Instrumentu Finansowego Mikropożyczka OŚ PRIORYTETOWA I GOSPODARKA, INNOWACJE, NOWOCZESNE

Bardziej szczegółowo

Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik nr 3 do Umowy Operacyjne Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie, o ile w niniejszym załączniku nie podano ich innego znaczenia.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE

Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Konin, 17.05.2013 r. Udzielone pożyczki w historii WARP Od początku swojej działalności do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

(CZĘŚĆ I POŻYCZKA EKSPORTOWA) METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

(CZĘŚĆ I POŻYCZKA EKSPORTOWA) METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (CZĘŚĆ I POŻYCZKA EKSPORTOWA) METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO I. OPIS PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA EKSPORTOWA wsparcie w formie Jednostkowych Pożyczek

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A. Opis przedmiotu zamówienia

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Opis przedmiotu zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanych również Pośrednikami Finansowymi lub PF ), którzy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Przedmiotem Zamówienia jest usługa uruchomienia i zarządzania Produktem Finansowym Pożyczka na zatrudnienie o łącznym

Bardziej szczegółowo

Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o. o.

Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o. o. Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o. o. Nr referencyjny: ZP/1/VII//2018 Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PN. REPORĘCZENIE I. Podstawowe parametry produktu finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 do Umowy Operacyjnej Poręczenie Portfelowe nr 3.2/2014/FPJWM/ / UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR

Załącznik Nr 10 do Umowy Operacyjnej Poręczenie Portfelowe nr 3.2/2014/FPJWM/ / UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR Załącznik Nr 10 do Umowy Operacyjnej Poręczenie Portfelowe nr 3.2/2014/FPJWM/ / UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR Niniejsza umowa stanowi zabezpieczenie kredytu nr (zwana dalej Umową ) i została zawarta

Bardziej szczegółowo

Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik nr 4 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka i Pożyczka Rozwojowa nr [*] Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie, o ile w niniejszym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin jest wzorcem umowy w rozumieniu art. 384 k.c., stosowanym przez Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Rozwojowa

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Rozwojowa Załącznik nr 3 do Umowy Operacyjnej - Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Rozwojowa Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej ( Umowie ) posiadają to samo

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego Mikropożyczka

Metryka Instrumentu Finansowego Mikropożyczka Załącznik nr 2 do Umowy Operacyjnej - Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] Metryka Instrumentu Finansowego Mikropożyczka Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej ( Umowie ) posiadają to samo znaczenie,

Bardziej szczegółowo

Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik nr 3 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Rozwojowa nr [*] Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie, o ile w niniejszym załączniku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Umowy Operacyjnej nr [*]

Załącznik nr 5 do Umowy Operacyjnej nr [*] Załącznik nr 5 do Umowy Operacyjnej nr [*] Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie, o ile w niniejszym Załączniku nie podano ich innego

Bardziej szczegółowo

Czym jest Inicjatywa JEREMIE

Czym jest Inicjatywa JEREMIE Czym jest Inicjatywa JEREMIE W Wielkopolsce Inicjatywa JEREMIE realizowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Załącznik do Zarządzenia Zarządu z dnia 31 października 2018 r. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin jest wzorcem

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA TURYSTYCZNA

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA TURYSTYCZNA Załącznik nr 2 do Umowy Operacyjnej METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA TURYSTYCZNA I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa uruchomienia i zarządzania produktem finansowym Pożyczka

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne.

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne. Kujawskie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Załącznik nr 5 Do Umowy o współpracy Postanowienia ogólne. 1 1. Regulamin jest wzorcem umowy w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Umowy PROCEDURA ROZLICZEŃ

Załącznik nr 3 do Umowy PROCEDURA ROZLICZEŃ Załącznik nr 3 do Umowy PROCEDURA ROZLICZEŃ Terminy zdefiniowane w Umowie posiadają to samo znaczenie w niniejszym załączniku, o ile w niniejszym załączniku nie podano ich innego znaczenia. I. WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 1.6/2016/ZFPJ., dnia 2016 r. UMOWA OPERACYJNA. REPORĘCZENIE Nr 1.

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 1.6/2016/ZFPJ., dnia 2016 r. UMOWA OPERACYJNA. REPORĘCZENIE Nr 1. Załącznik Nr 3 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 1.6/2016/ZFPJ, dnia 2016 r. UMOWA OPERACYJNA REPORĘCZENIE Nr 1.6/2016/ZFPJ zawarta pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako

Bardziej szczegółowo

Poręczenie Portfelowe w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego. Bank Gospodarstwa Krajowego Gdańsk, 24 maja 2012

Poręczenie Portfelowe w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego. Bank Gospodarstwa Krajowego Gdańsk, 24 maja 2012 Poręczenie Portfelowe w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego Bank Gospodarstwa Krajowego Gdańsk, 24 maja 2012 Najważniejsze informacje na temat inicjatywy JEREMIE 2 Gdańsk, 24

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP Załącznik nr 2 do Istotnych Postanowień Umowy Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP I. Opis Instrumentu Finansowego Pożyczka udzielana przez Pośrednika Finansowego ze środków udostępnionych

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna Załącznik Nr 2 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Inwestycyjna oraz Pożyczka Profilowana nr [*] Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna I. Opis Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna udzielana

Bardziej szczegółowo

Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik nr 5 do Umowy Operacyjnej nr [*] Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie, o ile w niniejszym Załączniku nie podano ich innego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ FUNDUSZ PORĘCZEŃ W DZIERZGONIU

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ FUNDUSZ PORĘCZEŃ W DZIERZGONIU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

METRYKA INSTRUMENTU FINANSOWEGO POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

METRYKA INSTRUMENTU FINANSOWEGO POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Załącznik nr 2 do Istotnych Postanowień Umowy METRYKA INSTRUMENTU FINANSOWEGO POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW OŚ PRIORYTETOWA I WZMOCNIENIE INNOWACYJNOSCI I KONKURENCYJNOSCI GOSPODARKI REGIONU DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A. Opis przedmiotu zamówienia

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Wniosku o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Opis przedmiotu zamówienia 1) Przedmiotem Zamówienia jest wybór

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna Modyfikacja nr 1 Załącznik Nr 2 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Inwestycyjna oraz Pożyczka Profilowana nr [*] Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna I. Opis Instrumentu Finansowego Pożyczka

Bardziej szczegółowo

"Inicjatywa JEREMIE bo środki unijne ciągle są"

Inicjatywa JEREMIE bo środki unijne ciągle są "Inicjatywa JEREMIE bo środki unijne ciągle są" Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Wolsztyn, 11.12.2013r WARP Sp. z o.o. - Fundusz Pożyczkowy Unijna pożyczka niekomercyjna na start i rozwój,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SKŁADANIA ROZLICZEŃ I ZASADY WYPŁATY ŚRODKÓW REPORĘCZENIA

PROCEDURA SKŁADANIA ROZLICZEŃ I ZASADY WYPŁATY ŚRODKÓW REPORĘCZENIA PROCEDURA SKŁADANIA ROZLICZEŃ I ZASADY WYPŁATY ŚRODKÓW REPORĘCZENIA Nr referencyjny: ZP/1/VII//2018 Załącznik nr 2 do Umowy I. Zasady ogólne 1. W ramach realizacji Umowy o Zamówienie Publiczne Pośrednik

Bardziej szczegółowo

Pożyczka dla sektora MŚP w ramach JEREMIE Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu

Pożyczka dla sektora MŚP w ramach JEREMIE Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu Pożyczka dla sektora MŚP w ramach JEREMIE Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu Podział Tortu pożyczkowego JEREMIE w Wielkopolsce Ile pożyczek JEREMIE i w jakich kwotach

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Załącznik nr 1 do Wniosku o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A 1) Przedmiotem Zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanych Pośrednikami

Bardziej szczegółowo

Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Procedura Składania Rozliczeń Operacji Modyfikacja nr 1 Załącznik nr 3 do Umowy Operacyjnej Pożyczka na innowacje nr [*] Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie, o ile w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Załącznik nr 2a do Umowy Operacyjnej Pożyczka nr [*] Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej ( Umowie ) posiadają to samo znaczenie, o ile w niniejszym załączniku

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1 Cel

Rozdział I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1 Cel Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP) utworzonego ze środków pochodzących z wykorzystanej dotacji, w rozumieniu art. 6b ust.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR

UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR Załącznik Nr 10 do Umowy Operacyjnej Poręczenie Portfelowe nr 3.1/2013/FPJWM UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR Niniejsza umowa stanowi zabezpieczenie kredytu nr (zwana dalej Umową ) i została zawarta w [miejscowość],

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO MAŁA POŻYCZKA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO MAŁA POŻYCZKA Załącznik nr 2 do Umowy Operacyjnej SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO MAŁA POŻYCZKA I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa uruchomienia i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik nr 3 do Umowy Operacyjne po modyfikacji Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie, o ile w niniejszym załączniku nie podano

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE II)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE II) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE II) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 1.5/2015/ZFPJ., dnia 2015 r. UMOWA OPERACYJNA. REPORĘCZENIE Nr 1.

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 1.5/2015/ZFPJ., dnia 2015 r. UMOWA OPERACYJNA. REPORĘCZENIE Nr 1. Załącznik Nr 3 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 1.5/2015/ZFPJ, dnia 2015 r. UMOWA OPERACYJNA REPORĘCZENIE Nr 1.5/2015/ZFPJ zawarta pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Województwa Podkarpackiego. (t. j. uchwała Zarządu nr 03/2014 z dnia 31 stycznia 2014r.

R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Województwa Podkarpackiego. (t. j. uchwała Zarządu nr 03/2014 z dnia 31 stycznia 2014r. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Województwa Podkarpackiego (t. j. uchwała Zarządu nr 03/2014 z dnia 31 stycznia 2014r. ) PREAMBUŁA Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu określają podstawowe zasady i tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Umowy Operacyjnej PROCEDURA ROZLICZEŃ

Załącznik nr 3 do Umowy Operacyjnej PROCEDURA ROZLICZEŃ Załącznik nr 3 do Umowy Operacyjnej PROCEDURA ROZLICZEŃ Terminy zdefiniowane w Umowie posiadają to samo znaczenie w niniejszym załączniku, o ile w niniejszym załączniku nie podano ich innego znaczenia.

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE I)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE I) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE I) W związku

Bardziej szczegółowo

Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Procedura Składania Rozliczeń Operacji Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik nr 1 do Umowy Operacyjnej I Stopnia nr [ ] Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej I Stopnia (dalej Umowa ) posiadają to samo znaczenie w niniejszym Załączniku,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR

UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR UMOWA ZABEZPIECZENIA KREDYTU NR Niniejsza umowa stanowi zabezpieczenie kredytu nr (zwana dalej Umową ) i została zawarta w [miejscowość], w dniu r. pomiędzy: 1. Panią/Panem zam. w, legitymującym/cą się

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Profilowana

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Profilowana Załącznik Nr 3 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Inwestycyjna oraz Pożyczka Profilowana nr [*] Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Profilowana I. Opis Instrumentu Finansowego Pożyczka Profilowana udzielana

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego

Metryka Instrumentu Finansowego Załącznik nr 2C do Umowy Operacyjnej nr [*] Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna (na zasadach preferencyjnych) /Poddziałanie II.3.2 Instrumenty finansowe dla MŚP/ I. Opis Produktu Finansowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Umowy nr PFR/3/2018/[ ]/[ ] PROCEDURA ROZLICZEŃ

Załącznik nr 3 do Umowy nr PFR/3/2018/[ ]/[ ] PROCEDURA ROZLICZEŃ Załącznik nr 3 do Umowy nr PFR/3/2018/[ ]/[ ] PROCEDURA ROZLICZEŃ Terminy zdefiniowane w Umowie posiadają to samo znaczenie w niniejszym załączniku, o ile w niniejszym załączniku nie podano ich innego

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka na innowacje

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka na innowacje Załącznik Nr 2 do Umowy Operacyjnej Pożyczka na innowacje nr [*] Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka na innowacje I. Opis Instrumentu Finansowego II. Pożyczka na innowacje udzielana przez Pośrednika

Bardziej szczegółowo

dnia r. UMOWA OPERACYJNA REPORĘCZENIE Nr 1.7/2016/FPJWW/ / zawarta pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem

dnia r. UMOWA OPERACYJNA REPORĘCZENIE Nr 1.7/2016/FPJWW/ / zawarta pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu na wybór pośredników finansowych nr 1.7/2016/FPJWW dnia r. UMOWA OPERACYJNA REPORĘCZENIE Nr 1.7/2016/FPJWW/ / zawarta pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. SPIS TREŚCI: 1. Co to jest JEREMIE? 2. JEREMIE w Polsce 3. JEREMIE w województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka duża

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka duża Załącznik nr 3 do Istotnych Postanowień Umowy Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka duża I. Opis Instrumentu Finansowego Pożyczka duża (dalej Pożyczka) udzielana przez Pośrednika Finansowego ze środków

Bardziej szczegółowo