./ zl w przypadku podatnika niepozostajqcego w zwictzku malzenskim, w tym r6wniez przez cz<rsc roku, UZASADNIENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "./ 56 000 zl w przypadku podatnika niepozostajqcego w zwictzku malzenskim, w tym r6wniez przez cz<rsc roku, UZASADNIENIE"

Transkrypt

1 I UZASADNIENIE I. Cz~sc ogolna Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os6b fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z p6zn. zm.), zwanej dalej,ustawa PIT", ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z p6zn. zm.), ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzqdu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) oraz w ustawie dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z p6zn. zm.). lstniej~cy stan rzeczy, w tym potrzeby i cele wydania ustawy. Ulga na dzieci w podatku dochodowym od os6b fizycznych jest elementem polityki prorodzinnej panstwa wspierajqcym rodziny wychowujqce dzieci. Celem projektowanej regulacji jest dodatkowe wsparcie podatnik6w o niskich dochodach majqcych na utrzymaniu dzieci oraz zwi<rkszenie kwoty ulgi na dzieci dla podatnik6w wychowujqcych troje i wi<rcej dzieci. Ulga na dzieci uregulowana jest w art. 27f ustawy PIT. Odliczenie przysluguje, za kazdy miesiqc kalendarzowy, w kt6rym podatnik w stosunku do maloletniego dziecka: 1) wykonywal wladz<r rodzicielskq, 2) pelnil funkcj<r opiekuna prawnego, jezeli dziecko z nim zamieszkiwalo, 3) sprawowal opiek<r poprzez pelnienie funkcji rodziny zast<rpczej na podstawie orzeczenia sqdu lub umowy zawartej ze starostq. Kwota ulgi wynosi: ~ po 92,67 zl miesi<rcznie (rocznie 1 112,04 zl) na pierwsze i drugie dziecko, co odpowiada 1/6 kwoty zmniejszajqcej podatek okreslonej w pierwszym przedziale skali podatkowej okreslonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT; ~ 139,01 zl miesi<rcznie (rocznie 1 668,12 zl) na trzecie dziecko, co odpowiada 114 kwoty zmniejszajqcej podatek okrdlonej w pierwszym przedziale skali podatkowej okreslonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT; ~ po 185,34 zl miesi<rcznie (rocznie 2 224,08 zl) na czwarte i kazde nast<rpne dziecko co odpowiada 1/3 kwoty zmniejszajqcej podatek okreslonej w pierwszym przedziale skali podatkowej okreslonej wart. 27 ust. 1 ustawy PIT. Zatem rodzina wychowujqca dzieci moze maksymalnie odliczyc w zeznaniu podatkowym kwot<r w wysokosci: ~ 1 112,04 zl- najedno dziecko, ~ 2 224, 08. zl- na dwoje dzieci, ~ 3 892,20 zl- na troje dzieci, ~ 6 116,28 zl - na czworo dzieci, ~ 8 340,36 zl - na pi<rcioro dzieci. Osoby wychowujqce w roku jedno dziecko korzystajq z odliczenia, o ile ich roczne dochody nie przekroczct kryterium dochodowego, wynoszqcego:./ zl w przypadku podatnika niepozostajqcego w zwictzku malzenskim, w tym r6wniez przez cz<rsc roku,

2 ../ zl w przypadku podatnika pozostajq_cego przez caly rok podatkowy w zwiq_zku malzenskim (lq_czne dochody podatnika i malzonka),../ zl w przypadku podatnika b~dq_cego osobq_ samotnie wychowujq_cq_ dziecko. Natomiast rodzice wychowujq_cy dwoje i wi~cej dzieci korzystajq_ z ulgi bez wzgl~du na wysokosci uzyskanego dochodu. Odliczenie dotyczy lq_cznie obojga rodzic6w, opiekun6w prawnych dziecka albo rodzic6w zast~pczych pozostajq_cych w zwiq_zku malzenskim. Kwot~ t~ mogq_ odliczyc od podatku w cz~sciach r6wnych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Na powyzszych zasadach z odliczenia moze r6wniez skorzystac podatnik, kt6ry- w zwiq_zku z wykonywaniem ciq_zq_cego na nim obowiq_zku alimentacyjnego oraz w zwiqzku ze sprawowaniem funkcji rodziny zast~pczej - utrzymywal w roku podatkowym pelnoletnie dziecko: kt6re zgodnie z odr~bnymi przepisami otrzymywalo zasilek ( dodatek) piel~gnacyjny lub rent~ socjalnq, do ukonczenia 25 roku zycia uczq_ce si~ w szkole, o kt6rej mowa w przepisach o systemie oswiaty, przepisach o szkolnictwie wyzszym lub w przepisach regulujq_cych system oswiatowy lub szkolnictwo wyzsze obowiq_zujq_cych w innym niz Rzeczpospolita Polska panstwie, jezeli w roku podatkowym nie uzyskalo dochod6w podlegajq_cych opodatkowaniu na zasadach okre5lonych w art. 27 lub art. 30b ustawy PIT w lq_cznej wysokosci przekraczajq_cej kwot~ stanowiq_cq_ iloraz kwoty zmniejszajq_cej podatek oraz stawki podatku, okre5lonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o kt6rej mowa w art. 27 ust. 1 ustawy PIT, z wyjq_tkiem renty rodzinnej. Dzi~ki dotychczasowym dzialaniom panstwa w zakresie polityki prorodzinnej w 2013 r. kwota ulgi wzrosla o 50% na trzecie dziecko oraz o 100% na czwarte i kazde kolejne. Systematyczna polityka wspierania rodzin spowodowala, ze niemal polowa podatnik6w (49%) posiadajq_cych troje lub wi~cej dzieci nie placi podatku dochodowego. Podatku nie placi takze co czwarty wychowujq_cy dwoje dzieci (27%). Mimo tych rozwiq_zan, w dalszym ciq_gu cz~sc podatnik6w nie rna jednak mozliwosci odliczenia ulgi w pelnej wysokosci z uwagi na niski doch6d i w konsekwencji niski podatek. Wsparcie z tytulu ulgi na dzieci nie jest w przypadku tych podatnik6w realizowane w wystarczajq_cym stopniu. Proponowane rozwi~zania Dla zapewmema faktycznej pomocy panstwa rodzinom wychowujq_cym dzieci zaproponowano:../ podwyzszenie ulgi o 20% na trzecie i kazde kolejne dziecko, co oznacza, ze ulga na trzecie dziecko wzrosnie rocznie z 1 668,12 zl do 2 000,04 zl, a na ko1ejne dzieci z 2 224,08 zl do zl;../ wprowadzenie nowego rozwiq_zania, polegajq_cego na przyznaniu podatnikowi dodatkowego wsparcia finansowego w kwocie stanowiq_cej r6znic~ mi~dzy kwotq_ przyslugujqcego podatnikowi odliczenia a kwotq_ odliczonq_ w zeznaniu podatkowym. Poniewaz z ulgi na dzieci mogq_ korzystac wylq_cznie podatnicy uzyskujq_cych dochody opodatkowane wg skali podatkowej, nowe rozwiq_zanie jest adresowane wylq_czenie do tych podatnik6w. Przyj~cie propozycji zr6wna sytuacj~ podatnik6w wychowujq_cych dzieci, kt6rzy uzyskujq_ dochody w wysokosci umozliwiajq_cej skorzystanie z ulgi na dzieci z sytuacjq_ tych 2

3 11 podatnik6w, kt6rzy obecnie - z uwagi na zbyt niski doch6d i w konsekwencji niski podatektakiej mozliwosci nie majq. Nie rna bowiem powod6w, aby r6znicowa6 wysokosc faktycznej pomocy panstwa z tytulu ulgi na dzieci w zaleznosci od wysokosci uzyskiwanego przez podatnika dochodu. K wota tego wsparcia nie b~dzie mogla przekroczyc lqcznej kwoty zaplaconych przez podatnika skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne, kt6re podlegaja,_ odliczeniu, pomniejszonej o kwot~ tych skladek odliczonych w zeznaniach PIT-36L i PIT-28 lub wykazanych w PIT -16A. Proponowane rozwia,_zania dotyczy zatem tylko tych os6b, kt6re wczesniej wplacily do systemu skladki na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne. Rozwia,_zanie to spowoduje, ze podatnicy, kt6rym przysluguje odliczenie ulgi na dzieci otrzymajq nie tylko zwrot zaplaconego podatku, ale tak:ze kwot~ z tytulu niewykorzystanej ulgi, do wysokosci kwoty zaplaconych skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne podlegaja,_cych odliczeniu. Rozwia,_zanie to przyczyni si~ to do obnizenia klina podatkowego dla relatywnie najmniej zarabiaja,_cych rodzin z dziecmi, co b~dzie mialo pozytywny skutek dla dochod6w tych rodzin i ich prywatnej konsumpcji. Wplyw proponowanego rozwia,_zania na sytuacj~ ponizsze przyklady. Przyklad 1. finansowq rodzin z dziecmi ilustruja,_ Gdy podatnik uzyskuje wynagrodzenie miesi~czne w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac~ tj zl, a malzonek nie osia,_ga dochod6w i zajmuje si~ wychowaniem tr6jki dzieci, w6wczas mal:zonkowie rozliczaja,_cy si~ wsp6lnie za 2014 r., otrzymaja,_ la,_czny zwrot z tytulu ulgi na troje dzieci w kwocie 4 224,12 zl, kt6ra uwzgl~dnia zwi~kszona,_ ulg~ na trzecie dziecko do wysokosci 2 000,04 zl. Wedlug obecnych zasad otrzymaliby zwrot z tytulu tej ulgi w wysokosci jedynie 430,93 zl, czyli tyle ile wynosi podatek dochodowy po odliczeniu skladki na ubezpieczenie zdrowotne. Wedlug propozycji malzonkowie otrzymaja,_ dodatkowo kwot~ 3 793,19 zl, kt6ra odpowiada pelnej kwocie nieodliczonej od podatku ulgi na dzieci, gdyz kwota ta nie przekracza la,_cznej kwoty pobranych przez platnika skladek na ubezpieczenia spoleczne i ubezpieczenie zdrowotne podlegajqcych odliczeniu, tj ,13 zl (2 763,94 zl skladki na ubezpieczenia spoleczne i 1 348,19 zl skladka na ubezpieczenie zdrowotne /7,75%/). W przypadku tej rodziny proponowane rozwia,_zanie spowoduje, iz ich roczny doch6d (rozumiany jako wynagrodzenie pomniejszone o nalezny podatek dochodowy i skladki na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne) wzrosnie z kwoty ,42 zl do kwoty ,61 zl. Przyklad 2. Ci sami malzonkowie wychowuja,_cy dw6jk~ dzieci, otrzymaja,_ la,_czny zwrot z tytulu ulgi na dwoje dzieci w kwocie 2 224,08 zl. Wedlug obecnych zasad otrzymaliby zwrot z tytulu tej ulgi w wysokosci jedynie 430,93 zl, czyli tyle ile wynosi podatek dochodowy po odliczeniu skladki na ubezpieczenie zdrowotne. Wedlug propozycji malzonkowie otrzymaja,_ dodatkowo kwot~ 1 793,15 zl, kt6ra odpowiada pelnej kwocie nieodliczonej od podatku ulgi na dzieci, gdyz kwota ta nie przekracza la,_cznej kwoty pobranych przez platnika skladek na ubezpieczenia spoleczne i ubezpieczenie zdrowotne podlegaja,_cych odliczeniu, tj ,13 zl (2 763,94 zl skladki na ubezpieczenia spoleczne i 1 348,19 zl skladka na ubezpieczenie zdrowotne /7,75%/). 3

4 W przypadku tej rodziny proponowane rozwi'l_zanie spowoduje, iz ich roczny doch6d wzrosnie z kwoty ,42 zl do kwoty ,57 zl. Przyklad 3. Gdy podatnik uzyskuje wynagrodzenie w wysokosci przeci~tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, tj ,06 zl, a malzonek nie osi'l_ga dochod6w i zajmuje si~ wychowaniem tr6jki dzieci, w6wczas malzonkowie rozliczaj'l_cy si~ wsp6lnie za 2014 r., otrzymaj'l_ }'l_czny zwrot z tytulu ulgi na troje dzieci w kwocie 4 224,12 zl, kt6ra uwzgl~dnia zwi~kszon'l_ ulg~ na trzecie dziecko do wysokosci 2 000,04 zl. Wedlug obecnych zasad otrzymaliby zwrot z tytulu tej ulgi w wysokosci 2 521,60 zl, czyli tyle ile wynosi podatek dochodowy po odliczeniu skladki na ubezpieczenie zdrowotne. Wedlug propozycji malzonkowie otrzymaj'l_ dodatkowo kwot~ 1 702,52 zl, kt6ra odpowiada pelnej kwocie nieodliczonej od podatku ulgi na dzieci, gdyz kwota ta nie przekracza }'l_cznej kwoty pobranych przez platnika skladek na ubezpieczenia spoleczne i ubezpieczenie zdrowotne podlegaj'l_cych odliczeniu, tj ,24 zl (6 005,08 zl skladki na ubezpieczenia spoleczne i 2 929,16 zl skladka na ubezpieczenie zdrowotne /7,75%/). W przypadku tej rodziny proponowane rozwi'l_zanie spowoduje, iz ich roczny doch6d wzrosnie z kwoty ,03 zl do kwoty ,55 zl. Dla por6wnania podatnik, w takiej samej sytuacji rodzinnej, uzyskuj'l_cy roczne wynagrodzenie z tytulu umowy o dzielo w wysokosci ,72 zl (12 x 3 650,06 zl), kt6ry z tytulu tego wynagrodzenia nie placi skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne, wedlug obecnych zasad, jak i wedlug proponowanych rozwi'l_zail (podwyzszenie kwoty ulgi na trzecie dziecko) odliczy cal'l_ kwot~ ulgi na dzieci. Doch6d tej rodziny, po uwzgl~dnieniu podwyzszonej kwoty ulgi na trzecie dziecko, wyniesie ,72 zl (wynagrodzenie pomniejszone o podatek po odliczeniu przysluguj'l_cej kwoty ulgi na dzieci). K wota dodatkowego wsparcia finansowego b~dzie traktowana na r6wni z nadplat'l_ podatku, o kt6rej mowa w ustawie- Ordynacja podatkowa. Proponowane rozwi'l_zania b~d't obowi'l_zywaly w rozliczeniu za 2014 r. To oznacza, ze rodziny wychowuj'l_ce dzieci uzyskaj'l_ dodatkowe wsparcie finansowe juz w 2015 r. II. Omowienie poszczegolnych przepisow Art. 1 pkt 1 projektu ustawy dotyczy art. 21 ustawy PIT (zwolnienia przedmiotowe). Art. 1 pkt 1 projektu ustawy zawiera propozycj~ dodania nowego zwolnienia przedmiotowego w art. 21 ust. 1 ustawy PIT obejmuj'l_cego dodatkowe wsparcie finansowe odpowiadaj'l_ce kwocie niewykorzystanej ulgi ( dodawany pkt 111 a). Art. 1 pkt 2 lit.a projektu ustawy dotyczy art. 27fust. 2 ustawy PIT (ulga na dzieci). W ust. 2 w art. 27f ustawy PIT proponowane jest podwyzszenie o 20% kwoty ulgi na trzecie i kazde kolejne dziecko. St'l_d zaproponowano zmian~ przepisu poprzez wskazanie w nim wprost kwoty miesi~cznego odliczenia przysluguj'l_cego podatnikowi. K wota odliczenia wymesre: 'Y 'Y 'Y 92,67 zl odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zl na trzecie dziecko, 225 zl na czwarte i kazde kolejne dziecko. Art. 1 pkt 2 lit.b projektu ustawy dotyczy ust. 2d w art. 27f ustawy PIT (definicja podatnika pozostajacego w zwiazku malzeil.skim) " 4

5 W ust. 2d nadaje si(( nowe brzmienie wst((powi do wyliczenia. Celem tej zmiany jest ujednolicenie poj((cia zwict:zku mal:zenskiego w calym art. 27fi rna charakter porzct:dkowy. Zmiana ta oznacza, iz za podatnika pozostajqcego w zwietzku malzenskim nie b((dzie uwazac si(( osoby, w stosunku do kt6rej orzeczono separacj(( w rozumieniu odr((bnych przepis6w (1) lub osoby pozostajqcej w zwiqzku mal:zenskim, jezeli jej malzonek zostal pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar(( pozbawienia wolnosci (2). Art. 1 pkt 2 lit.c projektu ustawy dotyczy dodawanych ust. 8, 9, 10 i 11 w art. 27f ustawy PIT (kwota niewykorzystanej ulgi) Dodawany ust. 8 przyznaje podatnikowi prawo do nieodliczonej kwoty ulgi, kt6ra rna stanowic r6znic(( mi((dzy kwotq przyslugujqcego podatnikowi odliczenia a kwotq ulgi faktycznie odliczonej przez podatnika w zeznaniu podatkowym. Z kolei dodawany ust. 9 okresla limit kwoty przyslugujqcej podatnikowi. Zatem kwota stanowiqca r6znic(( nie b((dzie mogla przekroczyc kwoty skladek okreslonych w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a i art. 27b ust. 1 i 2 ustawy PIT podlegajqcych odliczeniu, pomniejszonych o skladki odliczone PIT-36L i PIT-28 lub wykazane w PIT-16A. W dodawanym ust. 10 wskazano, iz w przypadku podatnik6w pozostajqcych przez caly rok podatkowy w zwict:zku malzenskim, zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi b((dzie przyslugiwac do wysokosci ich lct:cznej kwoty skladek okres1onych w ust. 9. Regulacja ta spowoduje, iz nie b((dq r6znicowani podatnicy pozostajqcy w zwiqzku mal:zenskim z uwagi na spos6b opodatkowania ich dochod6w (indywidualny czy na zasadach preferencyjnych). W ust. 11 wskazano, iz regulacja zawarta w ust. 10 rna takze zastosowanie do podatnika, kt6ry zawarl zwiqzek mal:zenski przed rozpocz((ciem roku podatkowego, ale jego mal:zonek zmarl w trakcie roku podatkowego (w takiej sytuacji, podatnik rna tak:ze prawo do preferencyjnego opodatkowania letcznych dochod6w mal:zonk6w). Z dodawanego ust. 12 wynika, iz kwot(( niewykorzystanej ulgi podatnik rna obowiqzek wykazac w rocznym zeznaniu podatkowym, o kt6rym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od os6b fizycznych. Art. 2 projektu dotyczy ustawy- Ordynacja podatkowa Przepis stanowi, iz kwota stanowiqca r6znic((, o kt6rej mowa w dodawanych ust w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od os6b fizycznych wykazana przez podatnika w zeznaniu podatkowym, o kt6rym mowa wart. 45 ust. 1 ustawy w podatku dochodowym od os6b fizycznych lub wynikajqca z decyzji, b((dzie traktowana na r6wni z nadplatq. Jezeli zatem organ podatkowy zakwestionuje wysokosc kwoty wykazanej w zeznaniu podatkowym prawidlowa kwota b((dzie wynikala w decyzji dotyczqcej podatku dochodowego od os6b fizycznych. Art. 3 projektu dotyczy ustawy o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego. Przepis ten nadaje nowe brzmienie pkt 5 w art. 2 w/w ustawy, kt6ry zawiera definicj((,og6lnej kwoty wplyw6w z podatku dochodowego od os6b fizycznych". W celu usuni((cia wqtpliwosci, ze kwota niewykorzystanej ulgi, kt6ra zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej b((dzie traktowana na r6wni z nadplatq nie rna wplywu na poziom dochod6w jednostek samorzqdu terytorialnego zaproponowano doprecyzowanie przepisu, z kt6rego w spos6b nie budzqcy wqtpliwosci wynika, iz nowe rozwietzanie, o kt6rym mowa w art. 27f ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od os6b fizycznych (przekazywana podatnikom r6znica mi((dzy kwotq przyslugujqcego podatnikowi odliczenia a kwotq ulgi faktycznie odliczonej przez podatnika w zeznaniu podatkowym) nie b((dzie mialo wplywu na mechanizm 5

6 obliczania wysokosci udzialu jednostek samorz'lcdu terytorialnego we wplywach z podatku dochodowego od os6b fizycznych, od podatnik6w tego podatku zamieszkalych na obszarze poszczeg6lnych jednostek. Art. 4 projektu dotyczy ustawy o swiadczeniach rodzinnych. Przepis ten dokonuje zmiany w art. 3 w/w ustawy. Zaproponowana zmiana wskazuje, ze kwota stanowi'lcca r6znictt, o kt6rej mowa w dodawanych ust w art. 27f ustawy o podatku dochodowym bttdzie miala wplyw przy ustalaniu dochodu rodziny podatnika dla potrzeb ustalenia prawa do swiadczeii. rodzinnych. Zmiana ta spowoduje, iz na gruncie postanowieii. ustawy o swiadczeniach rodzinnych osoby korzystaj'lcce w pelni z ulgi na dzieci, bttd'lc na r6wni traktowane z osobami, kt6re otrzymaj'lc kwottt niewykorzystanej ulgi. Spos6b ustalania dochodu z ustawy o swiadczeniach rodzinnych stosowany jest takze w innych aktach prawnych, np. w ustawie z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do aliment6w (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228, z p6zn. zm.) d1a potrzeb usta1ania prawa do swiadczeii. z funduszu alimentacyjnego czy tez w ustawie z dnia 27 1ipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z p6zn. zm.) dla potrzeb ustalania prawa do stypendi6w. Zatem proponowana zmiana bttdzie skutkowac i w tych regu1acjach. Art. 5 zawiera przepisy przejsciowe. W ust. 1 stanowi, ze podatnik kwottt stanowi'lcc'lc r6znictt, o kt6rej mowa w art. 27f ust wykaze w czttsci uzupelniaj'lccej zeznania podatkowego, skladanego za 2014 r. W ust. 2 zawarto przepis upowazniaj'lccy ministra wlasciwego do spraw finans6w publicznych do wydania rozporz'lcdzenia okreslaj'lccego wz6r czttsci uzupelniaj'lccej zeznania, w kt6rym podatnik wskaze niewykorzystan'lc kwottt u1gi ob1iczon'lc zgodnie z art. 27f ust Ati. 6 i 7 projektu ustawy dotycza przepis6w koii.cowych. Art. 6 stanowi, iz projektowana ustawa rna zastosowanie do dochod6w uzyskanych (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2014 r. Na podstawie art. 7 ustawa wejdzie w zycie z dniem 1 stycznia 2015 r. Projekt ustawy nie podlega notyfikacji na zasadach przewidzianych w rozporz'lcdzeniu Rady Ministr6w z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i akt6w prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z p6zn. zm.). Projekt ustawy nie wymaga przedstawienia wlasciwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centra1nemu w celu uzyskania opinii, dokonania konsultacji a1bo uzgodnienia, w przypadkach okres1onych w obowiqzujqcych na terytorium Rzeczypospolitej Po1skiej przepisach Unii Europejskiej. Dodatkowo w zwi'lczku z proponowanym w projekcie podwyzszeniem u1gi na trzecie i kazde kolejne dziecko o 20%, nalezy zauwazyc, iz w uzasadnieniu do projektu ustawy budzetowej na 2015 r. zawarto wyjasnienie, ze w kwocie czttsci oswiatowej subwencji og61nej uwzglttdnione zostaly dodatkowo srodki w wysokosci tys. zl. w zwiqzku z przewidywanym zmniejszeniem dochod6w wlasnych jednostek samorzqdu terytorialnego z tytulu podatku dochodowego od os6b fizycznych w 2015 r. zwiqzanych z propozycjq. Zwittkszenie czttsci oswiatowej subwencji og6lnej o powyzsze srodki pozwoli na sfinansowanie zadaii. oswiatowych w wittkszym zakresie ze srodk6w czttsci oswiatowej subwencji og6lnej, a uwolnione w tej wysokosci dochody wlasne jednostki samorzqdu terytorialnego bttd'lc mogly przeznaczyc na finansowanie innych zadaii. publicznych. 6

7 Projektowana ustawa nie b~dzie miala wplywu na mechanizm obliczania wysokosci udzialu jednostek samorzctdu terytorialnego we wplywach z podatku dochodowego od os6b fizycznych, od podatnik6w tego podatku zamieszkalych na obszarze poszczeg6lnych jednostek. Nalezy podkreslic, ze zgodnie z przyj~tymi zalozeniami, projektowane zmiany umozliwiajctce wykorzystanie przez rodzic6w ulgi na dzieci do wysokosci nieprzekraczajctcej lctcznej kwoty zaplaconych przez podatnika skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne, kt6re podlegajct odliczeniu, nie zakl6cq obliczania wysokoki udzialu jednostek samorzctdu terytorialnego we wplywach z podatku dochodowego od os6b fizycznych zgodnie z ustawct z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzctdu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115). Podstawa obliczefl na potrzeby powyzszej kalkulacji pozostanie bez zmian, poniewaz nie zmieni si~ spos6b klasyfikowania wplyw6w z tytulu podatku dochodowego od os6b fizycznych. Na potrzeby identyfikacji dokonywanych podatnikom zwrot6w r6znicy, o kt6rej mowa w dodawanych w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od os6b fizycznych przepisach ust. 8-10, do rozporzctdzenia regulujctcego klasyfikacj~ budzetowct zostanie wprowadzona zmiana polegajctca na ustanowieniu dla tego przeplywu odr~bnej podzialki klasyfikacj i budzetowej. Projekt ustawy jest uj~ty w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministr6w (numer projektu UA48). Stosownie do postanowiefl art. 5 ustawy o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z p6zn. zm.) oraz 4 i 52 uchwaly nr 190 Rady Ministr6w z dnia 29 pazdziernika 2013 r.- Regulamin pracy Rady Ministr6w (M.P. poz. 979) projekt ustawy zostal udost~pniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rzctdowego Centrum Legislacji, w serwisie Rzctdowy Proces Legislacyjny. Nie zgloszono zainteresowania pracami nad tym projektem w trybie przewidzianym w ustawie o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Zgodnie z opinict Ministra Spraw Zagranicznych (pismo z dnia 22 wrzesnia 2014 r. Nr DPUE /2/akr), projekt ustawy niejest obj~ty prawem Unii Europejskiej. W dniu 24 wrzesnia 2014 r. projekt ustawy zostal uzgodniony z Komisjct Wsp6lnct Rzctdu i Samorzctdu Terytorialnego. 7

Data sporz:tdzenia 28 wrze5nia 2014 r.

Data sporz:tdzenia 28 wrze5nia 2014 r. Nazwa projektu Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od os6b fizycznych oraz niekt6rych innych ustaw Ministerstwo wiodl!ce i ministerstwa wspolpracujl!ce Ministerstwo Finans6w Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2781 Warszawa, 1 października 2014 r.

Druk nr 2781 Warszawa, 1 października 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-92-14 Druk nr 2781 Warszawa, 1 października 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1... ~...

N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1... ~... N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y...... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1.... ~....... w sprawie zasad post~powania dotycz~cego ubiegania si~ 0 zwolnienie lub obnizenie oplaty stalej w

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r.

Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r. Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r. W rozliczeniu podatkowym za 2009 rok ulga prorodzinna wyniesie 1112,04 zł na każde dziecko, jednak ze względu na zmianę przepisów część podatników uprawnionych

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 743).

- o zmianie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 743). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DSP - 140-106(6)/06 Warszawa, 12 września 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ustawy Przekazuję stanowisko

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych Warszawa, marzec 2014 r. ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Podatek dochodowy od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

ULGA NA DZIECI. www.mf.gov.pl

ULGA NA DZIECI. www.mf.gov.pl ULGA NA DZIECI www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów ULGA NA DZIECI 1 Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy o tzw. ulgę prorodzinną. Od 2009 r. ulga ta

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Rodzaj odliczeń od podatku Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2012 1) składki na powszechne ubezpieczenie Wysokość wydatków ustala się

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_ Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziafalnosci lobbingowej w procesie

Bardziej szczegółowo

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki". konkursow~.

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki. konkursow~. L,S l) DRUK NR..... Uchwala nr Rady Miasta Marki z dnia w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budzetu gminy, 0 kt6rych mowa wart. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

Czy matka, która samotnie wychowywała dziecko - ale nie przez cały rok podatkowy - może zastosować preferencyjne, roczne rozliczenie PIT?

Czy matka, która samotnie wychowywała dziecko - ale nie przez cały rok podatkowy - może zastosować preferencyjne, roczne rozliczenie PIT? Czy matka, która samotnie wychowywała dziecko - ale nie przez cały rok podatkowy - może zastosować preferencyjne, roczne rozliczenie PIT? Pytanie Matka samotnie wychowywała dziecko przez pierwsze 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga na dzieci Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Ulga na ipsum dzieci* dolor Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. www.inforlex.pl

Uzasadnienie. www.inforlex.pl Uzasadnienie W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016),

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ulga rehabilitacyjna. Warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

Ulga rehabilitacyjna. Warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: W rozliczeniu składanym za 2011 r. podatnicy mogą pomniejszyć swój dochód m.in. o wydatki internetowe, rehabilitacyjne lub przekazane darowizny. Podatek można zmniejszyć, m.in. korzystając z ulgi na dzieci

Bardziej szczegółowo

Czy wnioskodawcy przysługuje ulga na pełnoletnie niepełnosprawne dziecko.

Czy wnioskodawcy przysługuje ulga na pełnoletnie niepełnosprawne dziecko. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2011.07.26 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa.

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa. Ulga na dzieci Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Ulga na dzieci, czyli jak odliczyć ulgę na dzieci od podatku dochodowego od osób fizycznych i otrzymać

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji

Raport z konsultacji Raport z konsultacji do projektu rozporz~dzenia Rady Ministrow w sprawie warunkow realizacji Rz~dowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztow zwi~zanych z ksztalceniem w zagranicznych

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2781)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2781) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2807 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga na dzieci Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Ulga na dzieci, czyli jak odliczyć ulgę na dzieci od podatku dochodowego od osób fizycznych i otrzymać

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 2 597 Poz. 11 11 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNVCH1) z dnia 3 wrzesnia 2009 r. o sprostowaniu bl~du Na podstawie art. 17 ust. 2b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 0 oglaszaniu akt6w

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, 362 i 596)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Projekt USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.,... - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie algorytmu przekazywania srodków Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych samorzadom wojewódzkim i powiatowym

Bardziej szczegółowo

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~ -9- UZASADNIENIE Obowi uj~ca obecnie definicja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zawarta w art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach

Bardziej szczegółowo

W 2008 roku limit tej ulgi został podniesiony, przez co możemy odliczyć 1173,70 zł na każde dziecko.

W 2008 roku limit tej ulgi został podniesiony, przez co możemy odliczyć 1173,70 zł na każde dziecko. W 2008 roku limit tej ulgi został podniesiony, przez co możemy odliczyć 1173,70 zł na każde dziecko. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: UPIT) uprawnia do szeregu ulg obniżających nasze

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, październik 2015 r. www.mf.gov.pl I. Dane

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT VIII KADENCJA Warszawa, dnia 24 października 2014 r. Druk nr 744 MARSZAŁEK SEJMU Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt

Bardziej szczegółowo

z dnia.. 2016 r. roku podatkowym (PIT/BR), stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia. ;

z dnia.. 2016 r. roku podatkowym (PIT/BR), stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia. ; ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 2 lutego 2016 r. MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia.. 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

ULGA NA DZIECI. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl

ULGA NA DZIECI. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl ULGA NA DZIECI Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów ULGA NA DZIECI 1 Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

t:~:j I nstytut 'l(ozwoju Sfui6 Spofrcznycfi SOCl ROJ(XXJ STYCZEN - MARZEC 2006 INDEJ(S 374210 PL ISSN 0860-3480

t:~:j I nstytut 'l(ozwoju Sfui6 Spofrcznycfi SOCl ROJ(XXJ STYCZEN - MARZEC 2006 INDEJ(S 374210 PL ISSN 0860-3480 .,.. t:~:j I nstytut 'l(ozwoju Sfui6 Spofrcznycfi SOCl I ROJ(XXJ STYCZEN - MARZEC 2006 INDEJ(S 374210 PL ISSN 0860-3480 Arkadiusz Durasiewicz Radom Formy pomocy udzielanej rodzinom przez Miejski Osrodek

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl.

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl. Warszawa, dnia ^ty cznia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSOW PODSEKRETARZ STANU Wojciech Kowalczyk RPW/726/2014 P Data:2014-01-07 FNl/0301/R-SKOK/Z-PP/A/l 1/JCL/ H^-^O/loK^ Pan Jacek Protas

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r.

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. w sprawie przyj~cia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami, 0 ktorych mowa wart.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Data 2012.01.19 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE Nr ROA.0151/124/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GORA KALWARIA z dnia 2 grudnia 2010 roku

ZARZJ\DZENIE Nr ROA.0151/124/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GORA KALWARIA z dnia 2 grudnia 2010 roku ZARZJ\DZENIE Nr ROA.0151/124/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GORA KALWARIA z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORL\I)ZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1. z dnia r.

ROZPORL\I)ZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1. z dnia r. ROZPORL\I)ZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1 z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczenstwa informacji rejestru zbiorow danych osobowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu Zarzadzenie nr 33/2013 Rektora Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu z dnia 15 kwietnia 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lutego 2016 r. MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie art. 24a ust. 7

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z ulgi podatkowej na dzieci

Skorzystaj z ulgi podatkowej na dzieci Skorzystaj z ulgi podatkowej na dzieci www.finanse.mf.gov.pl www.szybkipit.pl 1 Wychowujesz dziecko? Składasz roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 lub PIT-37? Dzięki uldze podatkowej na dziecko

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/76473/2ei5 P Data.-2015-09-22 MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia JlA wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.3.2015.JK Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego r1 A/*> Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Ulga na dzieci Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Lorem Ulga na ipsum dzieci* dolor Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy o

Bardziej szczegółowo

Podatki samotnej matki. Natalia Kuchnowska

Podatki samotnej matki. Natalia Kuchnowska Podatki samotnej matki Natalia Kuchnowska Osoba samotnie wychowująca dziecko panna/kawaler wdowa/wdowiec rozwódka/rozwodnik osoba, w stosunku do której orzeczono separację osoba w związku małżeńskim, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga na dzieci Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Ulga na ipsum dzieci* dolor Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax:

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa 2016 r. www.mf.gov.pl I. Dane ogólne Informacja

Bardziej szczegółowo

rrtllirl trtltlll tl-ll-trl WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

rrtllirl trtltlll tl-ll-trl WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO Nazwa organu wlasciwego prowadzqcego postqpowanie w sprawie Swiadczenia wychowawczego: Zalacznik nr 1 Adres: WNOSEK O USTALENE PRAWA DO SWADCZENA WYCHOWAWCZEGO 1. Dane osoby ubiegaiqcei sig o ustalenie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI UZASADNIENIE W ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji realizowanego na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ Data. 2015-09-22'^ MINISTER EDUKACJINARODOWEJ DWST-WPZN.6020.1.2015.KK Warszawa, 21 wrzesnia 2015 r. Pan Zygmunt Frankiewicz Wspotprzewodniczqcy Komisjl Wspolnej Rzqdu i Samorzqdu Terytorialnego Szanowny

Bardziej szczegółowo

Nazwa organu wfasciwego prowadzsfiego post^powanie w sprawie swiadczeh rodzinnych: Zafqcznik nr 18. Nazwisl<o. Obywatel^two

Nazwa organu wfasciwego prowadzsfiego post^powanie w sprawie swiadczeh rodzinnych: Zafqcznik nr 18. Nazwisl<o. Obywatel^two Nazwa organu wfasciwego prowadzsfiego post^powanie w sprawie swiadczeh rodzinnych: Zafqcznik nr 18 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SWIADCZENIA PIEL^GNACYJNEGO Cz^sc I Dane osoby ubiegaj [cej s'\q o

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 107/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu sktadania

Bardziej szczegółowo

z ruchowq w tym afazjl z awzmemw tym z zespoiem umyslowym umiarkowanym

z ruchowq w tym afazjl z awzmemw tym z zespoiem umyslowym umiarkowanym WNOSEK O PRZYZNANE dofinansowania zakupu podrgcznik6w i :.pane osonowe rodzicrow inazwisko iimiona 2. Adres zamieszkania {Jiic.a ;Kod 3" Dane osobowe ucznia - u wnro lnazwisko rimie oica urodzenia ; 4'

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii

UZASADNIENIE. z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii UZASADNIENIE Przedkładany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi realizację zmian zapowiedzianych przez Prezesa Rady Ministrów w expose wygłoszonym w dniu 18 listopada

Bardziej szczegółowo

N arodowy Fundusz Zdrowia. POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku. DECYZJA or 415/2013. z doia 28 czerwca 2013 r.

N arodowy Fundusz Zdrowia. POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku. DECYZJA or 415/2013. z doia 28 czerwca 2013 r. N~Z N arodowy Fundusz Zdrowia POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku WO/ZRP - OMLlI17S-0 Gdansk, dnia 28 czerwca 2013 r. Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdansku ul Nowe Ogrody 1-6 80-803

Bardziej szczegółowo

POLISH WWW.PAHR.IE SLOWNICZEK TERMINÓW DLA PRACOWNIKÓW SZCZEGÓLOWE INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW

POLISH WWW.PAHR.IE SLOWNICZEK TERMINÓW DLA PRACOWNIKÓW SZCZEGÓLOWE INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW WWW.PAHR.IE POLISH SLOWNICZEK TERMINÓW DLA PRACOWNIKÓW SZCZEGÓLOWE INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW Numer PPS Personal Public Service Number (odpowiednik numeru pesel), unikalny numer wydawany osobom, które

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Toszka. Zapytanie cenowe. 1. Opis przedmiotu zamowienia: dostawa artykul6w biurowyeh na potrzeby

Burmistrz Toszka. Zapytanie cenowe. 1. Opis przedmiotu zamowienia: dostawa artykul6w biurowyeh na potrzeby Burmistrz Toszka ORG.2600.9.2015.MM Toszek, dnia 09.02.2015 r. Urz"d Miejski wtoszku uj. Boiealawl Chrobngo 2 M-I8OT_k lei.: (321233 4217 fax: (321233 41 41 NIP GMINY: 96911i05695 RICON GMINY: 27625'1'771

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli.

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. Na podstawie art.7 ust.l pkt. 6, atr.9 ust.l i art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy w istotny sposób modyfikują zasady i wysokość odliczenia ulgi z tytułu wychowania dzieci. Przede wszystkim zmianie uległa jej kwota.

Nowe przepisy w istotny sposób modyfikują zasady i wysokość odliczenia ulgi z tytułu wychowania dzieci. Przede wszystkim zmianie uległa jej kwota. Nowe przepisy w istotny sposób modyfikują zasady i wysokość odliczenia ulgi z tytułu wychowania dzieci. Przede wszystkim zmianie uległa jej kwota. System podatkowy w Polsce spełnia szereg funkcji. Poza

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

podatkowe grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

podatkowe grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. UZASADNIENIE W związku z uchwaleniem przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.), która wejdzie w życie z dniem 1 marca 2017 r., traci

Bardziej szczegółowo

USTAWA Z dnia.. 2008 r. o dofinansowaniu rodzin wychowujących dzieci. Art. 1.

USTAWA Z dnia.. 2008 r. o dofinansowaniu rodzin wychowujących dzieci. Art. 1. Projekt USTAWA Z dnia.. 2008 r. o dofinansowaniu rodzin wychowujących dzieci Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady dofinansowania z budżetu państwa rodzin wychowujących dzieci, 2) tryb składania wniosków o

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XVII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU. z dnia 27 pazdziemika 20 U r.

UCHWALA NR XVII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU. z dnia 27 pazdziemika 20 U r. UCHWALA NR XVII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU z dnia 27 pazdziemika 20 U r. w sprawie zmiany nazwy Dziennego Osrodka Opiekunczego dla Malych Dzieci w Z>'wcu i nadania statutu Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

/4tfffk MINISTER SRODOWISKA. Pani Jolanta Rusiniak Sekretarz Rady Ministrow. Warszawa, dnia DP-L

/4tfffk MINISTER SRODOWISKA. Pani Jolanta Rusiniak Sekretarz Rady Ministrow. Warszawa, dnia DP-L MINISTER SRODOWISKA DP-L0230.9-2016 Warszawa, dnia Pani Jolanta Rusiniak Sekretarz Rady Ministrow /4tfffk KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW Depa11ament Rady Mini strow RM-10-39-16 04-04-2016 CZLONKOWIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWADO SWIADCZEN Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. Obywatelstwo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWADO SWIADCZEN Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. Obywatelstwo Organ wlasciwy wierzyciela I)realizujacy swiadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: MIEJSKIOSRODEl(POMOCYSPOUCZNEJ 87-400 Golub-Oobrzyn ui.kilinslciegolo, lel.056 683 54 10do 14 pow.golubsko-dobrl)'nski,

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia RPW/26597/2014 P Data:2014-04-07 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia ^ kwietnia 2014 r DF-I-4020-3(13)-LC/2014 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASILKU RODZINNEGO ORAZ DODATKOW DO ZASILKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASILKU RODZINNEGO ORAZ DODATKOW DO ZASILKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizujacego swiadczenia rodzinne: Adres WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASILKU RODZINNEGO ORAZ DODATKOW DO ZASILKU RODZINNEGO 1. Dane osoby ubiegajqcej sie lmi% i nazwisko PESEL*) Stan cywilny

Bardziej szczegółowo

lnformujemy 2e wszystkie delegacje wystawione od poczqtku 2ot3r zostanq szkolny ZWIAZEK SPORTOWY

lnformujemy 2e wszystkie delegacje wystawione od poczqtku 2ot3r zostanq szkolny ZWIAZEK SPORTOWY szkolny ZWIAZEK SPORTOWY,,WIELKOPOLSKA,,,,WIELKOPOLSKA,, Poznari, 17.05'201'3r ROZPO RZADZENI E WEWN ETRZN E Szkolny Zwiqzek Sportowy,,WtELKOPOLSKA", zgodnie z otrzymanq Indywidualnq lnterpretacjq Podatkowq

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83456/2015 P Data:2015-10-13 PL-LS.8300.5.2015 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Rady Pedagogicznej Miejskiego Zespolu Szkol Nr 1 w Krosnie. z dnia 27 lutego 2014 roku. w sprawie zmian w Statucie Gimnazjum Nr 2 w Krosnie

Rady Pedagogicznej Miejskiego Zespolu Szkol Nr 1 w Krosnie. z dnia 27 lutego 2014 roku. w sprawie zmian w Statucie Gimnazjum Nr 2 w Krosnie Mieiski Zespoi Szkol Nr 1 w KROSNIE ul. J. i S. Magurow 1 Regon- 180056280; NIP: 6842406272 tel./13/43 38-409 Krosno 214 50 Uchwala ucnwaia nr nr 5/2014 3/^ui4 Rady Pedagogicznej Miejskiego Zespolu Szkol

Bardziej szczegółowo

z dnia.. 2015 r. a) informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,

z dnia.. 2015 r. a) informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia, Projekt z dnia 5 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol z dnia 30 grudnia 2014r. W sprawie Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Urzgdu Gminy Krasnopol oraz powolania Komisji Socjalnej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

o ryczaftem od pzychod6w ewidencjonowanych. kartq podatkowq (druk ptt-16) WYBOR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSOB FIZYCZNYCH

o ryczaftem od pzychod6w ewidencjonowanych. kartq podatkowq (druk ptt-16) WYBOR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSOB FIZYCZNYCH ! Wyjainienia do formularza,,oswiadczenie / Zawiadomienie o wybone formy opodatkowania podatkiem dochodowym o e*crro'r od os6b fizycznych oraz sposobu wptacania zaliczek na podatek dochodow' stan prawny

Bardziej szczegółowo

Aktywna polityka spoteczna z perspektywy Europy socjalnej

Aktywna polityka spoteczna z perspektywy Europy socjalnej ... Aktywna polityka spoteczna z perspektywy Europy socjalnej redakcja naukowa Krzysztof Picttek Arkadiusz Karwacki Torun 2007 Recenzenci prof. dr hab. Anna Kotlarska-Michalska prof. zw. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

51 Dochody z maj<ttku miasta na kwot(( 4.755.000 zl. i stanowi<t 8,4 % planu,

51 Dochody z maj<ttku miasta na kwot(( 4.755.000 zl. i stanowi<t 8,4 % planu, ~ obowiqzujqce uregu10wania prawne zawarte w ustawie z dnia 13 1istopada 2003 roku 0 dochodach jednostek samorzqdu terytoria1nego oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych, ~

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SWIADCZEN Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. Obywatelstwo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SWIADCZEN Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. Obywatelstwo Organ wlasciwy wierzyciela I)realizujacy swiadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: MIEJSkI OSRODEK 'OMOCYSPOUCZNEJ 87400 GolubOobrzyn ul.~. lo,tqi.056835410do 14 10w.tll~odoOOynsj(i. woj.ku_opanaskie

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJl\TKOWE CZF;SCA

OSWIADCZENIE MAJl\TKOWE CZF;SCA OSWIADCZENIE MAJl\TKOWE w6jta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zardldzaj~cej i czlonka organu zarz~dzaj~cego gminn~ osob~ prawn~ oraz

Bardziej szczegółowo

1... Jaki problem, je~trozwhtzywany?

1... Jaki problem, je~trozwhtzywany? Nazwa projektu Ustawa o zmianie ustawy o pomocy panstwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez mlodych ludzi Ministerstwo wiod~ce i ministerstwa wsp61pracuj ~ce Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoj u Osoba

Bardziej szczegółowo

Metoda wyłączenia z progresją

Metoda wyłączenia z progresją Metoda wyłączenia z progresją Rezydent polski osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i wykonywana była za granicą) Jan

Bardziej szczegółowo

~~I,"v OSWIADCZENIE MAJl\TKOWE \ ~

~~I,v OSWIADCZENIE MAJl\TKOWE \ ~ r ~~I,"v OSWIADCZENIE MAJl\TKOWE \ ~ w6jta, zast~pey w6jta, sekretarza gminy, sl"arbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzildzajileej i ezlonka organ" zarzildzajileego gminnil

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU w OLAWIE

RADA POWIATU w OLAWIE RADA POWIATU w OLAWIE Uchwala Nr XL VII/282/2006 Rady Powiatu w Olawie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzedowi Pracy w Olawie. Dzialajac na podstawie art. 12 pkt 8 ppkt i,

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN "GW'''K''; Sp61ka Akr.yin~ \\1 (',nrlir.;,ch i - 1. PAl. 2007 Wptyn?10 do DE dnia~' 10 iq)~ nrj?j1 PREZES Wplyn~lo Znak ak6w, dnia 27 wrzesnia 2007r. URZF;DU REGULACJI ENERGETYKI OCC/I72-ZT0I764/W/OKR/2007/WS

Bardziej szczegółowo

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r.

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy sluzbowych

Bardziej szczegółowo

Ocena skutkow regulacji

Ocena skutkow regulacji Ocena skutkow regulacji 1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje akt normatywny 10 Ustawa oddzialuje na podmioty gospodarcze uczestniczq_ce na terytorium kraju w obrocie gazem ziemnym pochodzenia kraj

Bardziej szczegółowo

Zarz^dzenie Nr 112/2014 Wojta Gminy Pacanow z dnia 7 sierpnia 2014 roku

Zarz^dzenie Nr 112/2014 Wojta Gminy Pacanow z dnia 7 sierpnia 2014 roku Zarz^dzenie Nr 112/2014 Wojta Gminy Pacanow z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia terminu skiadania wnioskow na dofinansowanie zakupu podr^cznikow dla uczniow szkol podstawowych i gimnazjow prowadzonych

Bardziej szczegółowo

: a.qcc.j«7 ;;2~ /e ~ -'~a / k«

: a.qcc.j«7 ;;2~ /e ~ -'~a / k« RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANS6w Warszawa, dnia 1/ czerwca 2008 r. APlI0602/3IMFN/OSIMB7-SS93 SEKRETARIAT MARSZALKA SEJMU RP WPl. YNElO 1 3. 06. 2008 Pan Bronislaw Komorowski Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE UNIWERSALNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKOWEJ CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. DO 1 STYCZNIA 2017 R. W ZWIAZKU

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian w PIT ZDR3plus Poszerzenie zakresu stosowania odliczeń podatkowych związanych z wychowaniem dzieci

Projekt zmian w PIT ZDR3plus Poszerzenie zakresu stosowania odliczeń podatkowych związanych z wychowaniem dzieci Poszerzenie zakresu stosowania odliczeń podatkowych Konferencja Wsparcie rodzin z dziećmi na utrzymaniu w rozwiązaniach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych jako element polityki rodzinnej

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo