KOPIA Wg rozdzielnika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika"

Transkrypt

1 MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, MZ-OZZ /LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P. Nr 13, poz. 221 z pozn. zm.), przesylam w zala^czeniu projekt uchwaly zmieniajqcej uchwaly Rady Ministrow w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwq., Wsparcie jednostek samorzqdu terytorialnego w dzialaniach stabilizujqcych system ochrony zdrowid", z uprzejm^ prosba_ o zglaszanie uwag do dnia 25 lutego br. (rowniez w formie elektronicznej na adres l.oszkiewicz@gov.pl). Otrzymuja: 1. Minister Gospodarki - Wiceprezes Rady Ministrow 2. Minister Spraw Wewn^trznych i Administracji - Wiceprezes Rady Ministrow 3. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrow 4. Prezes Rza^dowego Centrum Legislacji (2 egz.) 5. Minister Edukacji Narodowej 6. Minister Finansow 7. Minister Pracy i Polityki Spolecznej 8. Minister Infrastruktury 9. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 10. Minister Obrony Narodowej 11. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego 12. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13. Minister Skarbu Panstwa 14. Minister Sprawiedliwosci 15. Minister Spraw Zagranicznych 16. Minister Srodowiska 17. Minister Rozwoju Regionalnego 18. Minister Czlonek Rady Ministrow Przewodnicz^cy Komitetu Stalego Rady Ministrow 19. Minister Sportu i Turystyki M 1J?^' Przewt-dnicza^cy Komitetu ds. Europejskich Jr\ * ^1- Szef Agencji Bezpieczeristwa Wewn^trznego 22. Komisja Wspolna Rza^du I Samorzqdu Terytorialnego 23. Bank Gospodarstwa Krajowego 24. Narodowy Fundusz Zdrowia Departament Oraimzacii Ochrony /'imwia bkiewicz )epartamenaj>wnuadtochronv r*^ ^ Marcir? Kqdzierski A Una Bu

2 Projekt Uchwala Nr... Rady Ministrow z dnia /mieiiia jaca uchwal^ w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod,,wsparcie jednostek samor/adu terytorialnego w dziataniach stabilizuj^cych system ochrony zdrowia" Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pozn. zm.^) Rada Ministrow uchwala, co nastejiuje: 1. W programie wieloletnim pod nazwq.,,wsparcie jednostek samorzajdu terytorialnego w dzialaniach stabilizuj^cych system ochrony zdrowia", stanowi^cym zal^cznik do uchwaly Rady Ministrow nr 58/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwa^,,wsparcie jednostek samorza^du terytorialnego w dzialaniach stabilizuj^cych system ochrony zdrowia" wprowadza sie_ nastejmj^ce zmiany: 1) ust. 6 otrzymuje brzmienie:,,6. W ramach Programu jednostki samorzqdu terytorialnego bejda^ mogly otrzymac dotacje celowe z budzetu paristwa na zadania wlasne jednostek samorza^du terytorialnego z zakresu polityki rozwoju nieuj^te w kontraktach wojewodzkich w zwiajzku z przej^ciem zobowia^zan samodzielnych publicznych zaktadow opieki zdrowotnej przez jednostki samorzajiu terytorialnego na podstawie art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakladach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z pozn. zm.4)), z przeznaczeniem w szczegolnosci na splat? przej^tych i zaciajmi^tych przez jednostki samorza^du terytorialnego zobowiajzari wynikaj^cych z likwidacji samodzielnych publicznych zakladow opieki zdrowotnej oraz na pokrycie podatku od towarow i uslug uiszczonego od wniesionego przez jednostk? samorza^du terytorialnego aportu do spolki kapitalowej, o ktorej mowa w ust. lopkt 3.";. 2) w ust. 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 11 Zmiany wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz

3 ,,4) zlozenie do wlasciwego ze wzgl^du na siedzib^ samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej wojewody wniosku o obj^cie Programem wraz z dokumentami wymienionymi w pkt do dnia 20 sierpnia2011 r."; 3) ust. 15 otrzymuje brzmienie: \e naklady z budzetu panstwa na realizacj^ Programu wyniosq mln zl. W ramach Programu dotacja b^dzie przyznawana do wysokosci: 1) dzialanie z ust. 7 pkt 1 lit. a mln zt; 2) dzialanie z ust. 7 pkt 1 lit. b mln zl; 3) dzialanie z ust. 7 pkt 1 lit. c - 50 mln zl; 4) dzialanie z ust. 7 pkt 1 lit. d mln zl; 5) dzialanie z ust. 7 pkt 1 lit. e mln zl; 6) dzialanie z ust. 7 pkt 2 - koszty sporzajizania oceny dokumentow, o ktorych mowa w ust. 8 pkt 1 lit. c i e, przez Bank Gospodarstwa Krajowego - w kwocie 2 mln zl; 7) dzialanie z ust. 7 pkt 3 - koszty sporzadzenia oceny dokumentow, o ktorych mowa w ust. 8 pkt 1 lit. b, przez Narodowy Fundusz Zdrowia - w kwocie 1 mln zl.". 2 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia. PREZES RADY MINISTROW DYREKTORA inentu Prawnego AlinaJludziszewska-Makulska

4 UZASADNIENIE Proponowane zmiany uchwaly Rady Ministrow Nr 58/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie programu wieloletniego pod nazwa^,,wsparcie jednostek samorzajiu terytorialnego \ dzialaniach stabilizuja^cych system ochrony zdrowia" wynikaja^ z nast?puj^cych faktow. Realizacja Programu wieloletniego wsparcie jednostek samorza^du terytorialnego w dzialaniach stabilizuja^cych system ochrony zdrowia" kohczy si? w roku Srodki finansowe na realizacj? powyzszego Programu sa^ zapisane w ustawie budzetowej na 2011 r w cz?sci 83 - Rezerwy celowe. Zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ktory stanowi, ze podzialu rezerw celowych dokonuje si? do dnia 15 pazdziernika danego roku budzetowego, nalezy przyj^c, ze wnioski o dotacj?, ktore wplyn^ do Ministerstwa Zdrowia po tym terminie nie b?da^ mogly bye rozpatrzone. Sta^d proponuje si? w ust. 8 pkt 4 Programu dodanie granicznego terminu skladania przez zainteresowana^ jednostk? samorza^du terytorialnego wniosku do wojewody o obj?cie programem do dnia 20 sierpnia 2011 r. Termin ten umozliwi dokonanie weryfikacji wniosku przez wojewod?, uruchomienie srodkow z rezerwy celowej oraz wydatkowanie dotacji do konca 2011 r. Z informacji przekazanej w dniu 10 stycznia 2011 r przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynika, iz w trakcie oceny znajduje si? jeszcze 29 wnioskow (w roku 2010 oceniono 14 wnioskow) oraz naplywaja^ nowe. Ocena wniosku w niektorych przypadkach trwa nawet ponad rok (aktualnie jeszcze sa^ wnioski 2009 r., ktore nie zostaly ocenione). Nalezy rowniez przyja^c, ze wszystkie wnioski znajduj^ce si? w Banku Gospodarstwa Krajowego, ktore nie wpiyna^ do wojewodow i Ministerstwa Zdrowia takze nie zostanq. zrealizowane. Ponadto, w celu doprecyzowania zadan realizewanych w ramach przyznawanej dotacji proponuje si? w ust. 6 Programu, wprowadzenie dodatkowego zapisu do obecnie brzmia^cego:,,z przeznaczeniem w szczegolnosci na splat? przej?tych i zaciajni?tych przez jednostki samorza^du terytorialnego zobowi^zari wynikaja^cych z likwidacji samodzielnych publicznych zakladow opieki zdrowotnej oraz na pokrycie podatku od towaru i uslug uiszczonego od wniesionego przez jednostk? samorza^du terytorialnego aportu do spolki kapitaiowej, o ktorej mowa w ust 10 pkt 3".. Dodatkowo proponuje si? aby ust 15 Programu otrzymal brzmienie:,,l^czne naklady z budzetu panstwa na realizacj? Programu wyniosa^ mln zl. W ramach Programu dotacja b?dzie przyznawana do wysokosci: 1) dzialanie z ust. 7 pkt 1 lit. a mln zt;

5 2) dzialanie z ust. 7 pkt 1 lit. b mln zl; 3) dzialanie z ust. 7 pkt 1 lit. c - 50 mln zl; 4) dzialanie z ust. 7 pkt 1 lit. d mln zl; 5) dzialanie z ust. 7 pkt 1 lit. e mln zl; 6) dzialanie z ust. 7 pkt 2 - koszty sporza^dzania oceny dokumentow, o ktorych mowa w ust. 8 pkt 1 lit. c i e, przez Bank Gospodarstwa Krajowego - w kwocie 2 mln zl; 7) dzialanie z ust. 7 pkt 3 - koszty sporzajdzenia oceny dokumentow, o ktorych mowa w ust. 8 pkt 1 lit. b, przez Narodowy Fundusz Zdrowia - w kwocie 1 mln zl." Okreslenie kwoty w poz. 5 poprzez zmniejszenie kwot w poz. 3, 6 i 7 umozliwi przyznanie dotacji zgodnie z ust. 7 pkt 1 lit. e w wysokosci podatku od towarow i uslug uiszczonego od wniesionego przez jednostk? samorzajiu terytorialnego aportu do spolki kapitalowej, o ktorej mowa w ust. 10 pkt 3 Programu. Dotychczas w Programie nie zostaly okreslone srodki fmansowe na ten eel, gdyz zalozono, ze przy przekazywaniu dotacji w tym zakresie nie dojdzie do faktycznego zwi^kszenia kosztow realizacji Programu, bowiem srodki finansowe wyplacone w formie dotacji b^da^ rowne wysokosci uiszczonego wczesniej podatku. Brak okreslenia kwoty w ww. przepisie uniemozliwia przekazanie dotacji na ten eel. Z informacji uzyskanych od podmiotow oceniaja^cych wnioski jednostek samorzajiu terytorialnego (Banku Gospodarstwa Krajowego i Narodowego Funduszu Zdrowia) wynika, ze dwie jednostki ubiegaja^ si$ o dotacje z tego tytulu. Ponadto jeden wniosek znajduja^cy si? w Ministerstwie Zdrowia, dotyczy Powiatu w Starogardzie Gdanskim, oczekuje na rozpatrzenie i udzielenie dotacji mi^dzy innymi w tym zakresie. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonane zmiany nie wplywaja^ na zgodnosc programu ze sredniookresowa^ strategic rozwoju kraju.

6 Ocena Skutkow Regulacji 1) Podmioty, na ktore oddzialuje projektowana regulacja Uchwala b^dzie oddziatywata na jednostki samorzajdu terytorialnego. \) Konsultacje spoleczne Projekt nie wymaga przeprowadzenia konsultacji spolecznych. 3) Wplyw regulacji na sektor finansow publicznych, w tym na budzet panstwa i budzety jednostek samor/ijdu terytorialnego Projektowana uchwala nie spowoduje dodatkowych, nowych kosztow dla sektora finansow publicznych. 4) Wplyw regulacji na rynek pracy Projektowana regulacja nie be_dzie miala wplywu na rynek pracy. 5) Wplyw regulacji na konkurencyjnosc gospodarki i przedsiejbiorczosc, w tym na funkcjonowanie przedsiebiorstw Projektowana regulacja nie b^dzie miala wplywu na konkurencyjnosc gospodarki i przedsie_biorczosc, w tym na funkcjonowanie przedsiebiorstw. 6) Wplyw regulacji na sytuacje i rozwoj regionalny Projektowana regulacja nie b^dzie miala bezposredniego wplywu na sytuacje i rozwoj regionalny. 7) Wplyw regulacji na ochrone^ zdrowia i zmniejszenie ryzyka chorob Projektowana uchwata nie b^dzie miala wplywu na ochron? zdrowia i zmniejszenie ryzyka chorob. 8) Wplyw regulacji na srodowisko Projektowana uchwala nie b^dzie mialo wplywu na srodowisko. 9) Zgodnosc z prawem Unii Europejskiej Regulacja nie jest obj^ta zakresem prawa Unii Europejskiej

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83456/2015 P Data:2015-10-13 PL-LS.8300.5.2015 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZADZENIE MINISTRA FINANSÓW Projekt z dnia 10 pazdziernika 2006r. ROZPORZADZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 z dnia 2006 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zakresu dzialania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowosci Na

Bardziej szczegółowo

u-<*< Uriitd Ochrony Konkurtocji i Kon>umant6w

u-<*< Uriitd Ochrony Konkurtocji i Kon>umant6w Prezes Urz^du Ochrony Konkurencji i Konsumentow Adam Jasser RPW/17000/2015 P Data:2015-02-26 u-umant6w DDO-022 1( 5 )/15/MGr Warszawa, J'o lutego 2015 r. Wg rozdzielnika

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi RPW/9095/2015 P Data:2015-01-29 Warszawa, stycznia2015 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi DP-WPL/0201/l/2015/lip&- UNP: 2015-05299 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rz^dowej

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/76473/2ei5 P Data.-2015-09-22 MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia JlA wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.3.2015.JK Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego r1 A/*> Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.,... - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie algorytmu przekazywania srodków Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych samorzadom wojewódzkim i powiatowym

Bardziej szczegółowo

WOJTA GMINY PSARY. z dnia 12 maja 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

WOJTA GMINY PSARY. z dnia 12 maja 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. WtiJT GMINY PSARY woj. sl^skie Zarzjjdzenie Nr 0152/15/2003 WOJTA GMINY PSARY z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie: zmian w budzecie gminv na 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

niepełnosprawnych. Projekt rozporządzenia jest również dostępny na stronie Biuletynu Informacji

niepełnosprawnych. Projekt rozporządzenia jest również dostępny na stronie Biuletynu Informacji BON-VIII.02101.2.2015. UK Warszawa, 2015-06 - 1 2 W edług rozdzielnika Stosownie do postanowień Uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2011 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl.

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl. Warszawa, dnia ^ty cznia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSOW PODSEKRETARZ STANU Wojciech Kowalczyk RPW/726/2014 P Data:2014-01-07 FNl/0301/R-SKOK/Z-PP/A/l 1/JCL/ H^-^O/loK^ Pan Jacek Protas

Bardziej szczegółowo

ZARZ^DZENIE Nr F/142/2015 Wojta Gminy Chojnice z dnia 12 listopada 2015 roku

ZARZ^DZENIE Nr F/142/2015 Wojta Gminy Chojnice z dnia 12 listopada 2015 roku ZARZ^DZENIE Nr F/142/2015 Wojta Gminy Chojnice z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie przyj^cia projektu budzetu Gminy Chojnice na 2016 rok Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

/4tfffk MINISTER SRODOWISKA. Pani Jolanta Rusiniak Sekretarz Rady Ministrow. Warszawa, dnia DP-L

/4tfffk MINISTER SRODOWISKA. Pani Jolanta Rusiniak Sekretarz Rady Ministrow. Warszawa, dnia DP-L MINISTER SRODOWISKA DP-L0230.9-2016 Warszawa, dnia Pani Jolanta Rusiniak Sekretarz Rady Ministrow /4tfffk KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW Depa11ament Rady Mini strow RM-10-39-16 04-04-2016 CZLONKOWIE

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 marca 2015 r.

z dnia 31 marca 2015 r. Rada Gminy wkowalu ul_ piwna 3. Uchwala Nr VI/33/2015 0-7 Q7f) Kov/al»A9 252 fa*- 54/2842- Rady Gminy Kowal lej. 54;2»4/--^^ z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu

Bardziej szczegółowo

UCHWALA ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 5 wrzesnia 2012 roku

UCHWALA ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 5 wrzesnia 2012 roku UCHWALA ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 5 wrzesnia 2012 roku w sprawie: okreslenia wytycznych do opracowania materialow planistycznych przyjmowanych do projektu budzetu Powiatu Bydgoskiego na 2013 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr.XXX/158/13 MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 20 czerwca2013 r.

UCHWALA Nr.XXX/158/13 MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 20 czerwca2013 r. Rada Miejska 59-225 CHOJNOW PI. Zamkowy 1 le! 076-H1-HH':H5 fax 076-8)-H7^515^m UCHWALA Nr.XXX/158/13 MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 20 czerwca2013 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na

Bardziej szczegółowo

Uchwala Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2010 roku. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2011-2014

Uchwala Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2010 roku. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2011-2014 Uchwala Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2011-2014 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I.POSTANOWIENIA OGOLNE

PROJEKT I.POSTANOWIENIA OGOLNE Zal^cznik do uchwaly Nr Rady Powiatu Pszczynskiego z dnia PROJEKT PROGRAM WSPOLPRACY POWIATU PSZCZYNSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZ^CYMI DZIALALNOSC POZYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 20\4.lO.O^ MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RPW/75421/2014 P Data:2014-10-09 Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji Wspolprzewodnicz^cy Komisji Wspolnej Rz^du i Samorz^du Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Uchwata Nr.../2015 Zarza.du Wojewodztwa Opolskiego z dnia... 2015 r.

Uchwata Nr.../2015 Zarza.du Wojewodztwa Opolskiego z dnia... 2015 r. Uchwata Nr.../2015 Zarza.du Wojewodztwa Opolskiego z dnia... 2015 r. w sprawie rozstrzygni^cia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacje. w 2015 r. zadan publicznych w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

1. W Uchwale Nr XIV/55/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budzetu na rok 2012 wprowadza si? nast^puja^ce zmiany:

1. W Uchwale Nr XIV/55/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budzetu na rok 2012 wprowadza si? nast^puja^ce zmiany: RA1U GM1NY OPOROW 99-322 Oporow UCHWALA Nr /82/ 2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwaty Nr IV/55/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uch\valenia budzetu na 2012 rok

Bardziej szczegółowo

UchwaJa Nr 1/2012 Skladu Orzekaj^cego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2012 roku

UchwaJa Nr 1/2012 Skladu Orzekaj^cego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2012 roku UchwaJa Nr 1/2012 Skladu Orzekaj^cego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie wydania opinii o projekcie budzetu na 2013 rok Powiatu Torunskiego Dziaiaj^c

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR /2015 RADY GMINY BYTNICA. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: zmian w ucbwale budzetowej na 2015 rok

UCHWALA NR /2015 RADY GMINY BYTNICA. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: zmian w ucbwale budzetowej na 2015 rok UCHWALA NR 111115/2015 RADY GMNY BYTNCA w sprawie: zmian w ucbwale budzetowej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 0 samol'zlldzie gmiunym (Oz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec. Page 1 of7 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.htm Lubliniec: Przedmiotem zamowienia publicznego jest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia RPW/26597/2014 P Data:2014-04-07 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia ^ kwietnia 2014 r DF-I-4020-3(13)-LC/2014 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

'- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16

'- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16 '- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16 Minister Zdrowia Warszawa, 15-07-2015 r PLR.462.2.(4).2015/MKR wg rozdzielnika Stosownie do postanowieh 36 uchwaty Nr 190 Rady Ministrow

Bardziej szczegółowo

UCHWALANR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia grudnia 2016 r. uchwala, co nastepuje:

UCHWALANR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia grudnia 2016 r. uchwala, co nastepuje: UCHWALANR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia grudnia 2016 r. Druk Nr 357. /2016 Projekt z dnia2 (J grudnia 2016 r. zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZADU,,MOSTOSTAL-EXPORT" SPOLKA AKCYJNA. Rozdzial I Przepisy ogolne

REGULAMIN ZARZADU,,MOSTOSTAL-EXPORT SPOLKA AKCYJNA. Rozdzial I Przepisy ogolne Tekstjednolity z uwzgl^dnieniem zmian wprowadzonych Uchwafa^Nr 118/2001 Rady Nadzorczej z dnia 22 maja 2001 r. i zmiany do Regulaminu Zarzajiu b?da_ce konsekwencja. zmian w Statucie uchwalonych w dniu

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Ill II III RPW/76481/2015 P Data:2015-09-22 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.2.2015.BL Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

Zarzad Powiatu Nowodworskiego

Zarzad Powiatu Nowodworskiego ZARZl\D w Nowym Dworze Mazowieckim u I. Mazowiecka 10 05-JOO Nowy DwÓr Mazowiecki Uchwala Nr 167 /2008 Zarzadu Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 sierpnia 2008 w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2008

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. Rady Ministrów. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE. Rady Ministrów. z dnia r. PROJEKT z dn. 24 maja 2012 r. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia... 2012 r. w sprawie określenia środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r.

Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r. Uchwala Nr DRUVMR ^ Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r. Projekt Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorza.dzie powiatowym (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr 230/2013 ZARZ^DU POWIATU TORUNSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2013 r.

UCHWALA Nr 230/2013 ZARZ^DU POWIATU TORUNSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2013 r. UCHWALA Nr 230/2013 ZARZ^DU POWIATU TORUNSKIEGO w sprawie przyj^cia procedury wewn^trznej weryfikacji projektow dofinansowywanych lub finansowanych ze srodkow pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR NR NR RADY POWIATU W SLAWNIE. zdnia 2016 r. w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2016 r.

UCHWALA NR NR NR RADY POWIATU W SLAWNIE. zdnia 2016 r. w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2016 r. Proiekt Zatwierdzony przez UCHWALA NR NR NR RADY POWIATU W SLAWNIE zdnia 2016 r. w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2016 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorza_dzie

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy Projekt z dnia 19 sierpnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ n z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7 Dz.U.2010.226.1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy

Bardziej szczegółowo

nr X/127/2007 Rady Gminy w Pietrowicach z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 rok

nr X/127/2007 Rady Gminy w Pietrowicach z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 rok Uchwala nr X/127/2007 Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 i 9 lit. h ustawy o samorzadzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr 343/2007/P

Uchwala nr 343/2007/P l ~. Uchwala nr 343/2007/P --- SKLADU ORZEKAJACEGO REGONALNEJ ZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZA WE z dnia 11 grudnia 2007r. ~ w sprawie wydania opinii o przedlozonym przez Prezydenta Miasta Plocka projekcie uchwaly

Bardziej szczegółowo

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r.

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy sluzbowych

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 z dnia 10 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr 28 /2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2008 roku

Uchwala Nr 28 /2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2008 roku j / Uchwala Nr 28 /2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2008 roku tj~~.:~5'~~ ; ' ~:1"Y ",...r... ld_. W:I'!I"~A: '"..... tjn;~. ~ T." WRr,2aOB...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW. z dnia 29 października 2013 r.

UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW. z dnia 29 października 2013 r. UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność

Bardziej szczegółowo

Zarza_dzenie Nr iift/2012. Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska. zdnia..-i4j?... 2012 r.

Zarza_dzenie Nr iift/2012. Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska. zdnia..-i4j?... 2012 r. Zarza_dzenie Nr iift/0 Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska zdnia..-ij?.... 0 r. w sprawie ustalenia zasad awansowania i przeszeregowania Inspektoracie Ochrony Srodowiska w Zielonej Gorze.

Bardziej szczegółowo

ul. Kraszewskiego Kraków

ul. Kraszewskiego Kraków REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 30-110 Kraków e-mail: riokrak@kr.onet.pl tel/fax (0-12) 427-32-61 (0-12) 427-24-50 (0-12) 427-38-19 Zespól Zamiejscowy w Oswiecimiu ul. Sniadeckiego

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA NR & ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia,$qt$ftfi t k 2018 roku w sprawie ustalenia terminu i miejsca sktadania wnioskow o przyznanie pomocy na operacje typu "Ochrona zabytkow i budownictwa tradycyjnego"

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXIX/186/10. Rady Gminy w W^drozu Wielkim z dnia 22 wrzesnia 2010 roku w sprawie zaciqgni^cia dtugoterminowego kredytu bankowego

Uchwala Nr XXXIX/186/10. Rady Gminy w W^drozu Wielkim z dnia 22 wrzesnia 2010 roku w sprawie zaciqgni^cia dtugoterminowego kredytu bankowego RADA GMJ N y Wielkie Uchwala Nr XXXIX/186/1 Rady Gminy w W^drozu Wielkim z dnia 22 wrzesnia 21 roku w sprawie zaciqgni^cia dtugoterminowego kredytu bankowego Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. c i

Bardziej szczegółowo

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany:

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany: !UDA GMINY OPOR6W POW. Kutno, woj. todzkie UCHWALA Nr LVI/ 182/ 2010 RADY GM1NY OPOROW z dnia 13 wrzesnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwaly Nr L/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 73 ust. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 73 ust. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633) zarządza się, co następuje: PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) Projekt z dnia.. 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za

Bardziej szczegółowo

Uchwaia NrLXXIX/278/12 Zarzadu Powiatu w Slawnie z dnia 13 czerwca 2012 r.

Uchwaia NrLXXIX/278/12 Zarzadu Powiatu w Slawnie z dnia 13 czerwca 2012 r. Uchwaia NrLXXIX/278/12 Zarzadu Powiatu w Slawnie z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie przyjecia na lata 2012-2014 planu wykorzystania zasobu nieruchomosci Powiatu Stawienskiego. Na podstawie art. 23 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 10 listopda 2017 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2017 r. w sprawie stanowisk w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na których mogą być zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

KLADU ORZEKAJACEGO ALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ I. w RZESZOWIE .%',~ILDLJL

KLADU ORZEKAJACEGO ALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ I. w RZESZOWIE .%',~ILDLJL - REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE 35-064 Rzeszow, ul. Mickiewicza 10 STARM6':p"I'il POWIATOWE l;j SFRZY~OWIE KAlt!ZESLhf91A OG~LNA UCHWALA Nr 1 12012 r- a WP?:, f I, 0 9, 02, 2012 z dnia 7 lutego

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW.

ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW. ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW. NR.~fJ:/.Q~... w sprawie zmiany zarzadzenia Starosty Poznanskiego nr 28/2002 z dnia 2. pazdziernika 2002 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. Projekt z dnia 10 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...................... 2010 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie traktowane b^dzie jako akceptacja projektu.

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie traktowane b^dzie jako akceptacja projektu. RPW/84850/2014 P Data:2014-11-12 Minister Zdrowia Warszawa 2014-11- 0 4 MZ-ZP-P-0214-1/LC/14 Wedlug rozdzielnika Stosownie do postanowieri uchwafy Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r. -

Bardziej szczegółowo

- po stronie dochodów 10.932.509 zl, w tym zadania zlecone 1.784.821 zl

- po stronie dochodów 10.932.509 zl, w tym zadania zlecone 1.784.821 zl ZARZADZENIE NR 50/2009 WÓJTA GMINY W STARYM LUBOTYNIU Z DNIA 26 LISTOPADA 2009R w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy na 2009 rok. Na podstawie art 188 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr V/32/07 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2007rok.

Uchwala Nr V/32/07 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2007rok. Uchwala Nr V/32/07 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2007rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkta, art. 51 ust.l i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

ZARZ^DZENIE Nr^/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 4 sierpnia 2014 r.

ZARZ^DZENIE Nr^/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 4 sierpnia 2014 r. BURMISTRZ PRUDNIKA ZARZ^DZENIE Nr^/2014 w sprawie planu finansowego budzetu Gminy Prudnik na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 270/2013 Bin-mistr/.;i Prudnika z dnia 26 wrzesnia 2013 r.

ZARZADZENIE Nr 270/2013 Bin-mistr/.;i Prudnika z dnia 26 wrzesnia 2013 r. PRUDNIKA ZARZADZENIE Nr 270/2013 Bin-mistr/.;i Prudnika z dnia 26 wrzesnia 2013 r. w sprawie planu finansowego budzetu Gminy Prudnik na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r. Projekt z dnia 23 grudnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORL\I)ZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1. z dnia r.

ROZPORL\I)ZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1. z dnia r. ROZPORL\I)ZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1 z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczenstwa informacji rejestru zbiorow danych osobowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r.

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. w sprawie : uchwalenia rocznego programu wspolpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarza/lowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

EGIONALNA IZBA OBRACHUNKOW W KRAKOWIE

EGIONALNA IZBA OBRACHUNKOW W KRAKOWIE EGIONALNA IZBA OBRACHUNKOW W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 3 0-110 Krakow e-mail: riokrak@kr. onet.pl Zespol Zamiejscowy w Oswi^cimiu ul. Bema 12 32-602 Oswi^cim e-mail: rioosw^poczta. onet.pl tel/fax

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA 2014-2017

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA 2014-2017 Zahjcznik Nr 3 do Uchwafy Rady Gminy NrXXXV/147/2014 zdnia 22.01.2014 OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA 2014-2017 Wieloletniq. Prognoze; Finansowa^ Gminy Oporow na lata

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 157/2009 RADY MINISTRÓW. z dnia 15 września 2009 r.

U C H W A Ł A Nr 157/2009 RADY MINISTRÓW. z dnia 15 września 2009 r. U C H W A Ł A Nr 157/2009 RADY MINISTRÓW z dnia 15 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 2011" Na

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ Data. 2015-09-22'^ MINISTER EDUKACJINARODOWEJ DWST-WPZN.6020.1.2015.KK Warszawa, 21 wrzesnia 2015 r. Pan Zygmunt Frankiewicz Wspotprzewodniczqcy Komisjl Wspolnej Rzqdu i Samorzqdu Terytorialnego Szanowny

Bardziej szczegółowo

zabaw korzysta 238 013 uczniów, w tym 9 291 dzieci, które edukację szkolną rozpoczęły w wieku lat sześciu.

zabaw korzysta 238 013 uczniów, w tym 9 291 dzieci, które edukację szkolną rozpoczęły w wieku lat sześciu. UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 90u ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu Zarzadzenie nr 33/2013 Rektora Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu z dnia 15 kwietnia 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2017 r. Poz. 1586

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2017 r. Poz. 1586 Warszawa, dnia 25 sierpnia 2017 r. Poz. 1586 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NrXXXIII./.../.13. z dnia 27 listopada 2013 roku

UCHWALA NrXXXIII./.../.13. z dnia 27 listopada 2013 roku Projekt z dnia 04.1^.2013 r. Zatwierdzony przc UCHWALA NrXXXIII./.../.13 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 27 listopada 2013 roku mgrftotr~marcini

Bardziej szczegółowo

5) uwzględnienia przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) dotyczących utworzenia z dniem 1

5) uwzględnienia przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) dotyczących utworzenia z dniem 1 UZASADNIENIE Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) w art. 16 ust. 1 stanowi, że dochody publiczne, wydatki publiczne, przychody, o których mowa

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2017 ROK

W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2017 ROK UCHWAŁA NR 2770/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 28 CZERWCA 2017 r. W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2017 ROK Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 625/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 22 MAJA 2019 ROKU W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2019 ROK

UCHWAŁA NR 625/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 22 MAJA 2019 ROKU W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2019 ROK UCHWAŁA NR 625/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 22 MAJA 2019 ROKU W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2019 ROK Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1309 Warszawa, 5 stycznia 2007 r.

Druk nr 1309 Warszawa, 5 stycznia 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-188-06 Druk nr 1309 Warszawa, 5 stycznia 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania jego przepisów do rodzajów instrumentów finansowych występujących na rynku.

UZASADNIENIE. Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania jego przepisów do rodzajów instrumentów finansowych występujących na rynku. UZASADNIENIE Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania jego przepisów do rodzajów instrumentów finansowych występujących na rynku. Obowiązujące rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

u c " wal a Nr XVIIII 09108

u c  wal a Nr XVIIII 09108 u c " wal a Nr XVIIII 09108 Rady G/niny Niebylec z dnia 4 /narca 2008 r. w sprawie wprowadzenia z/nian w budzecie G/niny Niebylec na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust. l i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr XXIV/334/2005 Rady Gminy Pawlowice. z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie: zmian w budzecie gminy Pawlowice na 2005 r.

Uchwala nr XXIV/334/2005 Rady Gminy Pawlowice. z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie: zmian w budzecie gminy Pawlowice na 2005 r. Uchwala nr XXIV/334/2005 Rady Gminy Pawlowice z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie: zmian w budzecie gminy Pawlowice na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA RPW/4680/2015 P Data:2015-01-19 Warszawa stycznia 2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 102/2/15/DP/IZ MINISIERSTWO mwi KANCELARIA 16. ity 2015 H

Bardziej szczegółowo

Projekt. z dnia.2017 r.

Projekt. z dnia.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt M I N I S T R A R O L N I C T WA I R O Z W O J U W S I 1) z dnia.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

Projekt. z dnia r.

Projekt. z dnia r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt M I N I S T R A R O L N I C T WA I R O Z W O J U W S I 1) z dnia. 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyj^cia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-58-09 Druk nr 1954 Warszawa, 5 maja 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/234/2017 RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 8 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/234/2017 RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 września 2017 r. Poz. 7436 UCHWAŁA NR XXX/234/2017 RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwala N ZARZADU WOJEW6DZTWA LUBUSKIEGO

Uchwala N ZARZADU WOJEW6DZTWA LUBUSKIEGO Uchwala N ZARZADU WOJEW6DZTWA LUBUSKIEGO z dnia If '$J&i.f.... 2007 r. w sprawie przyjecia zalozeri do konstrukcji Regionalnego Planu Dzialan na Rzecz Zatrudnienia na rok 2008 Na podstawie art. 41 list.

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA NR, ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia &m.s$s&!&q/&&t 2015 roku w sprawie sposobu dokonywania oceny projektow programow specjalnych samorza^dow powiatow wojewodztwa lubuskiego skladanych w ramach,,zasad

Bardziej szczegółowo

2. Zasady przekazywania srodkow do Gminnego Zarza^du Oswiaty i Wychowania w Prudniku oraz rozliczenia zadan okresla zala^cznik do zarza^dzenia.

2. Zasady przekazywania srodkow do Gminnego Zarza^du Oswiaty i Wychowania w Prudniku oraz rozliczenia zadan okresla zala^cznik do zarza^dzenia. PRUDNIKA ZARZADZENIE Nr 3/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie wykonania uchwaly Nr LI/808/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. projekt z dnia 6 maja 2010 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

- o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-15-06 Druk nr 287 Warszawa, 9 lutego 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2015 r. Rozporządzenie. Rady Ministrów. z dnia 3 listopada 2009 r.

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2015 r. Rozporządzenie. Rady Ministrów. z dnia 3 listopada 2009 r. Narodowy Komitet Koordynacyjny do spraw Euro, Rada Koordynacyjna oraz Międzyinstytucjonalne Zespoły Robocze do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską OBWIESZCZENIE Prezesa Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/139/2009 RADY GMINY W DASZYNIE. z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daszyna na rok 2009

UCHWAŁA NR XXXIII/139/2009 RADY GMINY W DASZYNIE. z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daszyna na rok 2009 UCHWAŁA NR XXXIII/139/2009 RADY GMINY W DASZYNIE z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daszyna na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 6 grudnia 2018 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 6 grudnia 2018 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 6 grudnia 2018 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 172 Warszawa, 21 grudnia 2005 r.

Druk nr 172 Warszawa, 21 grudnia 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-178-05 Druk nr 172 Warszawa, 21 grudnia 2005 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia. 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia. 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 PROJEKT ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca

Bardziej szczegółowo

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogioszenia: obowi$.zkowe. Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska Projekt Ustawa z dnia... 2008 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo