Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA"

Transkrypt

1 Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial Services Authority, nr rejestracyjny

2 CMC MARKETS Warunki Współpracy w zakresie CFD Zawieranie kontraktów na różnice kursowe (ang. contracts for difference, CFD) niesie ze sobą wysokie ryzyko dla Państwa kapitału. Osiągnięte zyski lub poniesione straty mogą być wielokrotnie wyższe od kwoty zdeponowanej pierwotnie w naszej firmie. Prosimy upewnić się, że w pełni zdają sobie Państwo sprawę z ponoszonego ryzyka, a w razie potrzeby zasięgnąć stosownej porady. Kontrakty CFD są niekoniecznie odpowiednie dla każdego klienta. 1. Zakres Umowy 1.1 Niniejsza Umowa stanowi porozumienie pomiędzy Państwem ( Państwo lub Klient ) a firmą CMC Markets UK PLC ( CMC, my ) z siedzibą przy 66 Prescot Street, London, E1 8HG. Posiadamy w Wielkiej Brytanii zezwolenie Financial Services Authority (Urzędu Nadzoru Finansowego, FSA ) z siedzibą przy 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London, E14 5HS, na prowadzenie działalności i podlegamy jego nadzorowi. Nasz numer ewidencyjny w rejestrze FSA to W oparciu o dostępne nam informacje, zgodnie z zasadami FSA, przypisaliśmy Państwa do jednej z następujących kategorii: Klient Detaliczny, Klient Profesjonalny lub Uprawniony Kontrahent, informując Państwa, do której kategorii zostaliście Państwo przypisani. Mają Państwo prawo ubiegać się o nadanie innej kategorii klienta. Po otrzymaniu takiego wniosku, poinformujemy Państwa o jego zatwierdzeniu lub odrzuceniu, a w razie tej pierwszej ewentualności, również o konsekwencjach wynikających ze zmiany kategorii. Niemniej, do czasu wpłynięcia i pozytywnego rozpatrzenia przez nas takiego wniosku, nasza współpraca będzie przebiegać zgodnie z pierwotną kategorią, jaką Państwo otrzymaliście. 1.3 Zostaną Państwo objęci przepisową ochroną, przyznawaną w zależności od danej kategorii klienta, zgodnie z przepisami FSA. Jeżeli otrzymaliście Państwo kategorię Klient Profesjonalny lub Uprawniony Kontrahent, nie będą mogli Państwo skorzystać z pewnych środków ochrony FSA, przyznawanych odpowiednio Klientom Detalicznym lub Klientom Profesjonalnym. Jeżeli w niniejszych Warunkach Współpracy dane postanowienie nie stosuje się do Klienta Profesjonalnego lub Uprawnionego Kontrahenta, zostanie to odpowiednio zaznaczone. 1.4 Od dnia 1 listopada 2007 r. niniejsze Warunki Współpracy zastępują wszystkie inne ogólne warunki współpracy lub podobne dokumenty, które Państwu przysłaliśmy. W celu uniknięcia wątpliwości, wszystkie Transakcje zawarte przed 1 listopada 2007 r. pozostaną ważne na określonych warunkach uzgodnionych między nami a Państwem, z zastrzeżeniem niniejszej Umowy. 1.5 Będziemy współpracować z Państwem na podstawie: niniejszych Warunków Współpracy (wraz z Załącznikami); Informacji na temat ryzyka; wypełnionego przez Państwa Formularza Zgłoszeniowego; Tabeli Opłat; streszczenia naszej polityki realizacji zleceń (o ile ma zastosowanie); ewentualnej Umowy Licencyjnej z Użytkownikiem Końcowym; Formularza Pełnomocnictwa Ograniczonego (o ile ma zastosowanie); oraz jakichkolwiek dodatkowych warunków i zasad wydanych przez nas, w tym dotyczących Transakcji, o których mowa w niniejszych Warunkach Współpracy które w dalszej części dokumentu nazywane są łącznie Umową. 1.6 Niniejsza Umowa ma zastosowanie wyłącznie do działalności CMC opisanej w punkcie 2.1 i nie stosuje się do innych działań prowadzonych przez CMC lub jej Podmioty Stowarzyszone. Wszelkie odniesienia do Państwa rachunku w niniejszej Umowie odnoszą się wyłącznie do rachunku dotyczącego CFD, a nie do jakichkolwiek innych rachunków, które mogą Państwo posiadać w CMC lub jej Podmiotach Stowarzyszonych. 1.7 Prosimy pamiętać, że możemy wedle własnego uznania, wprowadzić poprawki lub zmienić niniejsze Warunki Współpracy, wycofać w całości lub w części dowolny rachunek otwarty dla Państwa w ramach niniejszej Umowy, za uprzednim zawiadomieniem lub, w określonych przypadkach, bez uprzedniego zawiadomienia. Kwestia ta jest szerzej omówiona w punktach 8, 17, 18 oraz 21.4 do Prosimy koniecznie bardzo dokładnie przeczytać Ostrzeżenie o Ryzyku oraz wszystkie inne dokumenty dostarczone Państwu w związku z niniejszą Umową. Nie powinni Państwo podpisywać Formularza Zgłoszeniowego, jeżeli nie są Państwo pewni, jakie ryzyko niesie za sobą wejście w życie niniejszej Umowy. Wypełnienie, podpisanie i przesłanie przez Państwa do nas Formularza Zgłoszeniowego oznacza potwierdzenie, iż przeczytali Państwo dokumenty dostarczone w związku z niniejszą Umową oraz że rozumieją Państwo i zgadzają się na to, że nasze stosunki podlegają zasadom i warunkom określonym w niniejszej Umowie. 1.9 Zgodnie z punktem 5.1 niniejszej Umowy, wszelkie ustalenia ustne będą wiążące wyłącznie po ich potwierdzeniu na piśmie Niniejsza umowa zawiera pewne słowa i wyrażenia, których znaczenie określono w Glosariuszu (punkt 25). 2. Nasza działalność 2.1 Pod warunkiem, że będą Państwo wypełniać swoje zobowiązania w ramach niniejszej Umowy, możemy zawierać z Państwem Transakcje na następujących instrumentach finansowych: (d) transakcje typu spot na różnice kursowe oparte na pojedynczych papierach wartościowych, koszykach papierów wartościowych, indeksach akcji lub innych indeksach, walutach, Produktach Skarbowych, metalach nieszlachetnych i szlachetnych oraz towarach (patrz Załącznik II Wykaz A); transakcje typu forward na różnice kursowe oparte na pojedynczych papierach wartościowych, koszykach papierów wartościowych, indeksach akcji lub innych indeksach, walutach, Produktach Skarbowych, metalach nieszlachetnych i szlachetnych oraz towarach (patrz Załącznik II Wykaz B); opcje pozagiełdowe (OTC) w celu nabycia lub zbycia któregokolwiek z instrumentów wymienionych w podpunktach lub powyżej, w tym warrantów (patrz Załącznik II Wykaz C); innych inwestycji, które możemy w przyszłości oferować, na mocy pisemnej umowy. Realizacja zleceń 2.2 Wszystkie Transakcje zawierane z Państwem na mocy niniejszej Umowy będą podpisane przez nas jako zleceniodawców, a nie przedstawicieli innych osób. Będziemy traktować Państwa jak naszego klienta, a podpisując niniejszą Umowę oraz wszystkie Transakcje, o których w niej mowa, Państwo również występują w charakterze zleceniodawcy, a nie przedstawiciela innych osób. 2.3 Będziemy z Państwem współpracować wyłącznie w zakresie realizacji zleceń. Prosimy pamiętać, że nie świadczymy usług doradczych w sprawie korzyści czy odpowiedniości przystąpienia przez Państwa do niniejszej Umowy lub określonej Transakcji. Nie udzielamy również żadnych porad 2

3 podatkowych w wyżej wymienionych kwestiach. Przed przystąpieniem do niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek Transakcji mogą Państwo zasięgnąć opinii niezależnego eksperta. 2.4 Realizując zlecenie w Państwa imieniu, będziemy co do zasady działać zgodnie z naszą polityką realizacji zleceń ( Polityka Realizacji Zleceń ), która może w przyszłości podlegać zmianom. Streszczenie naszej aktualnej Polityki Realizacji Zleceń, dotyczącej odpowiednio Państwa kategorii jako Klienta Detalicznego lub Profesjonalnego, zostało Państwu doręczone i jest ono również dostępne na naszej stronie internetowej (www.cmcmarkets.com). Polityka Realizacji Zleceń nie ma zastosowania do transakcji z uprawnionymi kontrahentami. Nawet jeżeli posiadają Państwo status Klienta Detalicznego lub Profesjonalnego, prosimy pamiętać, że w niektórych okolicznościach będziemy występować w roli zleceniodawcy, lecz nie działając w Państwa imieniu w odniesieniu do zlecenia, przykładowo jeżeli podajemy notowania dla konkretnego produktu, a następnie występujemy w charakterze zleceniodawcy. W takim przypadku nie jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów FSA dotyczących realizacji zleceń na warunkach najbardziej korzystnych dla klienta lub Polityki Realizacji Zleceń. 2.5 Nasza współpraca z Państwem w ramach niniejszej Umowy może obejmować transakcje oparte na depozycie zabezpieczającym. Tego rodzaju transakcje zawierane przez nas z Państwa udziałem odnoszą się do instrumentów finansowych wymienionych w punkcie 2.1, dla których są Państwo zobowiązani przedstawić gotówkę lub Zabezpieczenie wykonania Państwa zobowiązań, jakie będą Państwo musieli wypełnić: w przypadku, gdy zawarta z nami Transakcji nie zostanie zakończona; lub w momencie zamknięcia dowolnej Transakcji. Nasze godziny handlu 2.6 Nasza współpraca z Państwem odbywać się będzie podczas naszych godzin handlu, czyli zazwyczaj od godziny w niedzielę do w piątek (czasu londyńskiego) i z zastrzeżeniem punktów 2.7 i 2.8 oraz warunków niniejszej Umowy podawanie cen i przyjmowanie zleceń lub dyspozycji w odniesieniu do dowolnej Transakcji będzie się odbywać wyłącznie w tych ramach czasowych. 2.7 Jeżeli w naszej zasadnej opinii dane święto państwowe lub dni ustawowo wolne od pracy będą mieć wpływ na dany rynek instrumentu bazowego, nie będziemy zobowiązani do podawania cen lub przyjmowania zleceń czy dyspozycji dotyczących jakichkolwiek Transakcji związanych z tym rynkiem. Możemy w danym czasie zamieścić w naszym systemie transakcyjnym stosowne zawiadomienie o takich świętach lub dniach wolnych oraz instrumentach finansowych, na które owe święta będą mieć wpływ. 2.8 W niektórych przypadkach instrumenty finansowe mogą być przedmiotem obrotu w czasie, gdy dana giełda, gdzie dokonuje się obrotu Instrumentem Bazowym, jest otwarta. Taką sytuację określamy jako Ograniczone Godziny Handlu. W przypadku gdy Państwa Transakcja będzie dotyczyć takich instrumentów finansowych, nie będziemy zobowiązani do podawania cen lub przyjmowania zamówień czy dyspozycji w czasie gdy dana giełda będzie już zamknięta. Dołożymy wszelkich starań, aby informować Państwa, które Transakcje podlegają Ograniczonym Godzinom Handlu, na naszej stronie internetowej oraz poprzez system transakcyjny. Możemy w dowolnym momencie zmieniać tę listę Transakcji - to na Państwu spoczywa odpowiedzialność w kwestii upewnienia się, które z Państwa Transakcji znajdują się na takiej liście. 3. Obrót kontraktami na różnice kursowe (CFD) 3.1 Przed zawarciem jakiejkolwiek Transakcji mają Państwo obowiązek zapoznać się zasadami obrotu kontraktami na różnice kursowe, używaną terminologią i żargonem, a także stosowanymi procedurami. 3.2 Transakcje na różnice kursowe (CFD) wiążą się z wysokim ryzykiem. Dźwignia finansowa, którą osiąga się w ramach CFD oznacza, że do zawierania z nami takich transakcji wymagany jest niewielki wkład finansowy, jednak ten niewielki wkład może spowodować ogromne straty, jak i przynieść ogromne zyski. Więcej informacji na temat ryzyka związanego z kontraktami na różnice kursowe znajdą Państwo w naszym Ostrzeżeniu o Ryzyku, który to dokument muszą Państwo przeczytać i zrozumieć przed przystąpieniem z nami do jakichkolwiek Transakcji. Ostrzeżenie o Ryzyku zawiera przydatne informacje, lecz nie opisuje wszystkich zagrożeń płynących z obrotu kontraktami CFD w ramach naszej współpracy. Odpowiedzialność za upewnienie się, iż są Państwo w pełni świadomi całego ryzyka, jakie Państwo ponoszą, zawierając jakąkolwiek Transakcję, spoczywa na Państwu. 3.3 Podczas obrotu transakcjami CFD dochodzi do obrotu rezultatami wyceny instrumentu finansowego. Tego typu transakcja nie odbywa się na giełdzie, ale poza nią, w ramach rynku pozagiełdowego ( OTC ). W efekcie zawieramy z Państwem bezpośrednio transakcję dotyczącą obrotu wybranym przez Państwa instrumentem finansowym. 3.4 Prosimy zapoznać się z Załącznikiem I do niniejszej Umowy, który określa rozmaite przypadki dotyczące obrotu transakcjami CFD, w tym między innymi: bliższe wyjaśnienie terminów; wyjaśnienie zasad dokonywanej przez nas wyceny instrumentów finansowych; instrumenty finansowe, których dotyczą Ograniczone Godziny Handlu; (d) nasze podejście do Rozliczeń po Zamknięciu Dnia oraz (e) sposób zamykania pozycji otwartych w odniesieniu do różnych instrumentów finansowych. 3.5 Procedura obrotu dla każdego rodzaju instrumentu finansowego jest opisana w Załączniku II do niniejszej Umowy. Prosimy zapoznać się z Wykazem A, B, i/lub C zamieszczonymi w tym Załączniku, stosownie do Transakcji, do jakiej chcą Państwo z nami przystąpić. 3.6 Składane przez Państwa zamówienia będą podlegać minimalnym i maksymalnym limitom. Limity te są ustalane przez nas w odniesieniu do rozmiaru normalnego rynku, dla którego dostępne są ceny na każdej odpowiadającej mu giełdzie lub rynku, i który oferuje aktualizację cen na bieżąco. Aktualne minimalne i maksymalne limity są dostępne na życzenie. 3.7 Mamy prawo do zmiany limitów minimalnych i maksymalnych, a Państwa obowiązkiem jest upewnić się, że znają Państwo aktualne limity, zanim przystąpią Państwo do jakiejkolwiek transakcji. 3.8 Mamy również prawo odstąpić od jakichkolwiek ograniczeń dotyczących wielkości transakcji, bez względu na to, czy zawiadomimy Państwa o takim odstępstwie. 3.9 Zamówienia, które mieszczą się w określonych przez nas limitach, są określane przez nas jako zamówienia o Normalnej Wielkości Transakcji. 4. Państwa rachunek Postanowienia ogólne 4.1 Po otrzymaniu Państwa Formularza Zgłoszeniowego możemy przeprowadzać okresowo badanie Państwa zdolności kredytowej lub inne tego typu postępowanie sprawdzające uznane przez nas za konieczne, w tym otrzymanie referencji od Państwa banku, pracodawcy, biur informacji kredytowej, ze spisu wyborców oraz innych renomowanych źródeł. Biura informacji kredytowej odnotują szczegóły tych przeszukiwań swoich baz, niezależnie od tego, czy Państwa formularz 3

4 zgłoszeniowy zostanie zaakceptowany, czy też odrzucony. Możemy wykorzystać metody określania zdolności kredytowej do oceny Państwa wniosku, aby określić Państwa tożsamość lub rozpatrzyć jakiekolwiek zmiany metod prowadzenia Państwa rachunku. Wyniki sprawdzeń historii kredytowej oraz pozostałe informacje, które otrzymujemy (oraz/lub agencje pośrednictwa kredytowego) na Państwa temat oraz na temat osób, z którymi są Państwo powiązani finansowo, mogą zostać wykorzystane przez nas i nasze Podmioty Stowarzyszone w przypadku podejmowania decyzji kredytowych dotyczących Państwa lub innych członków Państwa rodziny. Powiązanie pomiędzy Państwem a jakąkolwiek osobą, z którą posiadacie Państwo wspólny rachunek lub tego typu powiązanie finansowe, może być zarejestrowane w biurach informacji kredytowej, co powoduje powstanie powiązania finansowego. W ramach przyszłych formularzy zgłoszeniowych będą brane pod uwagę informacje o wszystkich stronach umowy, dopóki jedna z osób powiązanych nie uzyska pozytywnego rozpatrzenia zawiadomienia o rozdzieleniu w biurach informacji kredytowej. Możemy dokonywać okresowych wywiadów i dostarczać informacje (w tym na temat tego, w jaki sposób zarządzają Państwo rachunkiem oraz informacje o zadłużeniu) do biur informacji kredytowej. Tego typu informacje mogą być wykorzystane przez innych kredytodawców do podejmowania decyzji dotyczących Państwa i osób powiązanych z Państwem finansowo. Informacje te mogą być również wykorzystane do śledzenia dłużników i zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, a także do zarządzania Państwa rachunkiem. Upoważniają nas Państwo do wykorzystywania informacji na Państwa temat w celu przeprowadzenia powyższych kontroli w związku z Państwa wnioskiem. 4.2 Mają Państwo obowiązek poinformować nas na piśmie o wszelkich istotnych zmianach w zakresie informacji podanych w Formularzu Zgłoszeniowym, np. w danych kontaktowych lub o niekorzystnych kwestiach związanych z Państwa statusem finansowym. 4.3 Jeżeli zdecydujemy się zatwierdzić Państwa Formularz Zgłoszeniowy, otworzymy dla Państwa Rachunek, dostarczając Państwu jego numer oraz numer identyfikacyjny użytkownika. Będą musieli Państwo ustalić własną nazwę użytkownika i hasło. Zobowiązują się Państwo do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących Państwa rachunku wobec wszelkich innych osób, oraz do zachowania w tajemnicy swojego hasła. Ponadto zobowiązują się Państwo natychmiast powiadomić nas, jeżeli będą Państwo wiedzieć lub podejrzewać, że jakaś osoba posiada dostęp do Państwa Rachunku, w celu dokonania zmian danych dostępowych. Jeżeli będziemy musieli podjąć dochodzenie w tej kwestii, zobowiązują się Państwo do współpracy z nami. 4.4 Mają Państwo obowiązek utrzymywać w tajemnicy wszystkie informacje dotyczące Państwa rachunku, w tym między innymi jego numer, ID użytkownika, nazwę użytkownika i hasło. Nie jesteśmy zobowiązani ustalać uprawnienia osób, które podają Państwa numer rachunku, ID użytkownika, nazwę użytkownika lub hasło. Aktualne salda rachunków walutowych 4.5 Państwa rachunek może obejmować szereg aktualnych sald rachunków walutowych, które będą działać na następujących zasadach: (e) (f) (g) Możemy przyjmować płatności na Rachunek w różnych walutach, zgodnie z punktem Wszelkie płatności należne nam lub od nas, a także salda netto na Rachunku będą podawane przez nas według aktualnego stanu danego rachunku walutowego; Mogą Państwo wybrać w późniejszych terminach jedną walutę, określaną jako Waluta Bazowa dla Państwa Rachunku, dostarczając nam pisemny wniosek, który zostanie rozpatrzony w ciągu 5 dni roboczych; Przyjmują Państwo do wiadomości, że zawarcie jednej lub większej liczby Transakcji na walutę inną niż Waluta Bazowa spowoduje powstanie na Rachunku aktualnego salda rachunku walutowego, podlegającego warunkom opisanym w punkcie 4.5(f) i istniejącego, dopóki (h) (i) (j) wszystkie Transakcje na tę walutę nie zostaną zamknięte. Otrzymają od nas Państwo lub zapłacą nam odsetki od każdego salda dodatniego lub ujemnego oddzielnie dla każdego salda rachunku walutowego (patrz punkty 10.7 i 10.8 niniejszych Warunków Współpracy); Ponadto, będziemy podawać wszystkie kwoty należne nam lub należne od nas, z tytułu depozytu zabezpieczającego lub z innych powodów, oraz saldo netto Rachunku w Walucie Bazowej przy zastosowaniu Kursu Wymiany CMC; Zazwyczaj rozliczamy transakcje w stosownej walucie, jeżeli Rachunek zawiera aktualny stan rachunku walutowego dla tejże waluty, z wyjątkiem przypadków, gdy saldo walutowe jest niewystarczające. W takim wypadku rozliczenie transakcji następuje w dowolnej walucie, dla której istnieje aktualne saldo rachunku walutowego w ramach Rachunku, przy zastosowaniu Kursu Wymiany CMC; W dowolnym momencie mogą Państwo wydać nam polecenie przewalutowania dowolnego salda walutowego na Walutę Bazową, przy wykorzystaniu Kursu Wymiany CMC. Po dostarczeniu Państwu pisemnego zawiadomienia możemy również zdecydować, że będziemy dokonywać codziennego, automatycznego przewalutowania dowolnego salda walutowego na Walutę Bazową, korzystając z Kursu Wymiany CMC. Rachunki łączone 4.6 Poza przypadkami wyraźnie określonymi w niniejszej Umowie, jeżeli posiadają Państwo u nas więcej niż jeden rachunek, każdy z nich będzie traktowany oddzielnie. W związku z tym, żadna wpłata środków na jeden Rachunek (w tym kwoty pieniędzy wpłacone jako depozyt zabezpieczający) nie powoduje spłaty Państwa zobowiązań dotyczących innego rachunku, chyba że skorzystamy z praw wyszczególnionych w punkcie Możemy na Państwa prośbę, lecz wyłącznie według naszego uznania, zgodzić się na to, aby traktować wszystkie Państwa Rachunki jako jeden Rachunek, co wymagać będzie naszego potwierdzenia na piśmie. W takim wypadku wszystkie odniesienia do Rachunku w niniejszej Umowie będą oznaczać Państwa Rachunki, które zostały połączone. Prowadzenie Państwa rachunku 4.8 To Państwo są odpowiedzialni za prowadzenie swojego Rachunku. Oznacza to między innymi dopilnowanie, iż wpłacili Państwo wymaganą kwotę depozytu zabezpieczającego (patrz punkt 7 niniejszych Warunków Współpracy). Odpowiedzialność ta stosuje się do wszystkich czynności związanych z CFD, których się razem z Państwem podejmujemy. Jeżeli posiadają Państwo więcej niż jeden Rachunek, odpowiedzialność ta będzie odnosić się do każdego z nich oddzielnie, chyba że pisemnie uzgodnimy z Państwem inne zasady. 4.9 Poza przypadkami oszustwa, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Państwa w wyniku realizacji przez Państwa transakcji z wykorzystaniem środków pieniężnych zdeponowanych lub wpłaconych na Państwa rachunek w wyniku błędu z naszej strony Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia lub zawieszenia Państwa Rachunku w dowolnym momencie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Wszystkie czynności wynikające z niniejszej Umowy, w tym rozliczanie Transakcji, będą dokonywane w funtach szterlingach, o ile nie ustalimy inaczej na piśmie. 5. Dyspozycje 5.1 Mogą nam Państwo wydawać dyspozycje, ustnie, drogą elektroniczną lub pisemną, Z TYM ŻE dyspozycje dotyczące zawierania transakcji lub dyspozycje w inny sposób dotyczące otwartych Transakcji muszą być wydawane poprzez system transakcyjny CMC lub drogą telefoniczną. Wszystkie polecenia 4

5 należy przekazywać nam terminowo. Jeżeli nie dostarczą Państwo takich poleceń terminowo, wtedy, zależnie od okoliczności, możemy wedle własnego uznania podjąć na Państwa koszt zasadne kroki, jakie uznamy za konieczne z punktu widzenia zdrowego rozsądku lub pożądane dla naszego czy też Państwa bezpieczeństwa. Upoważnianie innych osób 5.2 Mogą Państwo wybrać osobę, która będzie wydawać dyspozycje w Państwa imieniu. O każdej takiej osobie upoważnionej do wydawania dyspozycji w Państwa imieniu ( Osoba Upoważniona ) muszą nas Państwo zawiadomić na piśmie. Mogą tego Państwo dokonać na Formularzu Pełnomocnictwa Ograniczonego. Zmiany Osoby Upoważnionej są dozwolone i wymagają przesłania nam pisemnego zawiadomienia. Żadna taka zmiana nie będzie dla nas wiążąca, dopóki nie otrzymamy faktycznie pisemnego zawiadomienia. 5.3 Będziemy upoważnieni do działania na mocy ustnych, elektronicznych lub pisemnych dyspozycji Osób Upoważnionych lub osoby, która zdaje się być upoważniona, bez względu na to, że taka osoba w rzeczywistości nie posiada żadnych uprawnień. W szczególności, będziemy upoważnieni do działania po otrzymaniu jakichkolwiek dyspozycji czy zamówień, przekazanych za pomocą Państwa nazwy użytkownika, numeru rachunku, numeru identyfikacyjnego lub hasła. 5.4 Do Państwa obowiązków należy pamiętanie o kluczowych datach, godzinach i zdarzeniach, związanych z jakąkolwiek transakcją, którą obejmuje niniejsza Umowa. 5.5 Możemy (ale w żadnym wypadku nie będziemy zobowiązani) wymagać potwierdzenia (w formie uznanej przez nas za zasadną) dla dyspozycji: jeżeli taka dyspozycja dotyczy zamknięcia Państwa rachunku czy też przekazywania należnych Państwu pieniędzy; lub jeżeli uznamy to za logiczne, że takie potwierdzenie jest konieczne lub pożądane. 5.6 W celu uniknięcia wątpliwości, transakcje są realizowane przez nas w czasie rzeczywistym i nie jesteśmy ani nie możemy być zobowiązani do odmowy działania zgodnie z dyspozycjami, bez względu na to, czy zostały one wysłane przez pomyłkę lub ich skutkiem było wygenerowanie debetu na Państwa Rachunku. 5.7 Możemy potwierdzać polecenia ustnie, elektronicznie lub na piśmie, stosownie do sytuacji. Ryzyko klienta 5.8 Z zastrzeżeniem punktu 6.6, każda dyspozycja wysłana przez Państwa przez Internet zostanie uznana za odebraną i będzie stanowić ważną dyspozycję oraz/lub wiążącą Transakcję pomiędzy Państwem a nami, dopiero gdy zarejestrujemy tę dyspozycję jako dyspozycję wykonaną oraz przedstawimy Państwu jej potwierdzenie. Samo przesłanie przez Państwa dyspozycji nie daje podstawy do wiążącej Transakcji pomiędzy Państwem a nami. To Państwo są odpowiedzialni za wysyłanie do nas zapytań, jeżeli oczekują Państwo na potwierdzenie Transakcji, ale go Państwo nie otrzymali. 5.9 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za żadne straty, wydatki, koszty czy też zobowiązania (w tym straty spowodowane konsekwencjami naruszenia warunków Umowy) poniesione przez Państwa na skutek m.in. nieotrzymania przez nas uszkodzonych lub opóźnionych dyspozycji lub innych form komunikacji od Państwa (np. poprzez Internet) oraz/ lub nieotrzymania przez nas tych dyspozycji czy innych form komunikacji. Będą Państwo odpowiedzialni za wszystkie dyspozycje dotyczące Transakcji, o których mowa w niniejszej Umowie Jeżeli dyspozycje związane z Państwa Rachunkiem do nas dotrą, a my stwierdzimy, że są one niewykonalne w rozsądnym przedziale czasu, możemy odroczyć nasze działania w oparciu o te dyspozycje do czasu, gdy naszym zdaniem będą one wykonalne, lub możemy Państwa poinformować, że odmawiamy działania na podstawie takich dyspozycji. Nie będziemy odpowiedzialni za żadne straty, wynikłe z tego typu odroczenia lub odmowy Zabezpieczą nas Państwo i zwolnią od odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, jakie możemy ponieść na skutek: 6. Ceny jakiegokolwiek błędu w dyspozycji wydanej nam przez Osobę Upoważnioną: lub wykonywania jakiejkolwiek dyspozycji, która pochodzi lub wydaje się pochodzić od Osoby Upoważnionej Możemy również, wedle własnego uznania, odmówić przyjęcia dyspozycji z dowolnych przyczyn, w tym m.in. jeżeli naszym zdaniem wykonanie takiej dyspozycji naruszyłoby Przepisów Ustawowych i Wykonawczych. 6.1 W ramach niniejszej Umowy działamy w charakterze animatora rynku. Będziemy podawać ceny, według których jesteśmy gotowi zawierać z Państwem Transakcje. Z wyjątkiem gdy: skorzystamy z naszych praw, aby zamknąć transakcję; lub Transakcja zostanie zamknięta automatycznie, decyzja, czy chcą Państwo przystąpić do transakcji przy zastosowaniu naszych cen zależy od Państwa. 6.2 Gdy podajemy cenę, sytuacja na rynku może się zmienić w okresie pomiędzy przesłaniem kwotowania i terminem realizacji Państwa zlecenia. Tego typu zmiana może być na Państwa korzyść lub niekorzyść. Ceny, które mogą być od okresowo podawane i/lub wykorzystane w transakcjach przez innych animatorów rynku lub osoby trzecie, nie będą miały zastosowania do transakcji pomiędzy nami a Państwem. 6.3 Nasze ceny określamy sami, zgodnie z Załącznikami do niniejszej Umowy i tam, gdzie ma to zastosowanie, zgodnie z Tabelą Opłat. Jeżeli są Państwo Klientem Detalicznym lub Klientem Profesjonalnym, a my jesteśmy zobowiązani do postępowania zgodnie z naszą Polityką Realizacji Zleceń i przepisami FSA dotyczącymi realizacji transakcji na warunkach najbardziej korzystnych dla klienta, zgodnie z punktem 2.4, nasze ceny również będą ustalane zgodnie z naszą Polityką Realizacji Zleceń (wraz z jej późniejszymi zmianami). Normalna Wielkość Transakcji 6.4 Czasami mogą Państwo złożyć zlecenie na Transakcję, którą uznamy za przekraczającą Normalną Wielkość Transakcji (patrz punkt 3.9). Normalna Wielkość Transakcji jest ustalana przez nas poprzez odniesienie do normalnego rozmiaru rynku, dla którego dostępne są ceny na każdej odpowiadającej mu giełdzie lub rynku, a informacje cenowe są aktualizowane na bieżąco. 6.5 Jeżeli złożą Państwo zlecenie na Transakcję przekraczającą Normalną Wielkość Transakcji, może ona podlegać specjalnym warunkom i wymogom. Powiadomimy Państwa o tym fakcie w momencie składania zlecenia. W takim przypadku nie będą Państwo musieli zlecać realizacji tej Transakcji. W szczególności, możemy podać Państwu zmienioną cenę obowiązującą dla proponowanej Transakcji, którą mogą Państwo przyjąć lub odrzucić, według własnego uznania. Błędy 6.6 Istnieje możliwość, że podawane przez nas ceny Transakcji mogą zawierać błędy. W takich przypadkach, bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw przysługujących nam lub Państwu na podstawie Przepisów Ustawowych i Wykonawczych lub 5

6 prawa zwyczajowego, ani my, ani Państwo nie będziemy związani warunkami jakiejkolwiek Transakcji zawartej rzekomo (niezależnie od tego, czy ją potwierdziliśmy) według ceny, co do której powinni byli Państwo lub my powinni byliśmy wiedzieć, że była ona zasadniczo nieprawidłowa w momencie zawierania Transakcji. Strona domagająca się uniknięcia realizacji tej Transakcji na podstawie niniejszego punktu powinna powiadomić o tym drugą stronę na piśmie w ciągu pięciu (5) Dni Roboczych od daty zawarcia Transakcji. Jeżeli otrzymamy od Państwa zawiadomienie na podstawie niniejszego punktu, podejmiemy decyzję, w miarę zdrowego rozsądku, czy kwotowana cena była zasadniczo prawidłowa, i poinformujemy Państwa o naszej decyzji najszybciej, jak to będzie możliwe. 6.7 Z wyjątkiem przypadków oszustwa, nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty lub szkody poniesione przez Państwa z powodu polegania przez Państwa na cenie, co do której wiedzieli Państwo (lub mogli się tego domyślić, w granicach zdrowego rozsądku), że jest zasadniczo nieprawidłowa. 6.8 Nie będziemy związani warunkami żadnej Transakcji realizowanej po cenie, która będzie się różnić się od Spreadu CMC w momencie realizacji tej Transakcji w wyniku wywarcia przez Państwa wpływu na system transakcyjny CMC, jego zmiany lub używania w sposób uniemożliwiający mu wskazanie zmian w Spreadzie CMC, które miały miejsce od chwili złożenia przez Państwa zlecenia lub w jakikolwiek inny sposób powodujący, że Transakcja oparta będzie na nieprawidłowej cenie w stosunku do rynku lub warunków handlowych. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, powiadomimy Państwa na piśmie w rozsądnym okresie czasu nieprzekraczającym 10 dni roboczych od złożenia zlecenia, informując Państwa, czy z tego powodu Transakcja nie zostanie zrealizowana. 7. Zabezpieczenie 7.1 Zgadzają się Państwo dostarczyć nam i utrzymywać przez cały czas na swoim Rachunku depozyt zabezpieczający wymagany na mocy niniejszego punktu 7 niniejszych Warunków Współpracy. Powyższe postanowienie ma zastosowanie do każdej Umowy zawartej przez Państwa i dotyczy oddzielnie każdego Rachunku, jeżeli posiadają u nas Państwo więcej niż jeden Rachunek. 7.2 Minimalna wysokość depozytu zabezpieczającego, jaką mają Państwo obowiązek utrzymywać przez cały czas na swoim Rachunku poprzez zdeponowanie u nas funduszy dostępnych bez ograniczeń, jest określana mianem Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego. 7.3 Wysokość Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego różni się w zależności od instrumentu/instrumentów finansowych, na które zamierzają Państwo zawierać Transakcje. Szczegółowe wyliczenia Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego dla Transakcji w odniesieniu do Umowy przedstawiono w Załączniku II (stosownie do danego instrumentu finansowego). 7.4 Deponując środki na Wymagany Depozyt mogą Państwo pozostawić pewien zapas (tj. zdeponować sumę przekraczającą kwotę niezbędną do ustanowienia Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego w danym momencie), w zależności od Państwa opinii na temat swoich pozycji otwartych, zmienności konkretnego instrumentu/ instrumentów finansowych oraz bazowego rynku/rynków, czasu potrzebnego do wpłacenia dodatkowych środków dostępnych bez ograniczeń na Państwa rachunek oraz wszelkich innych kwestii uznanych przez Państwa za istotne. 7.5 Zobowiązują się Państwo do dostarczania nam i utrzymania na swoim Rachunku w każdym czasie kwoty środków pieniężnych dostępnych bez ograniczeń w celu ustanowienia Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego. Prosimy pamiętać, że nieustanowienie Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego stanowi zawsze jedno z Określonych Zdarzeń (prosimy zapoznać się z definicją tego terminu). W związku z tym, nieustanowienie Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego może zakończyć się zamknięciem przez nas Państwa pozycji otwartych bez ostrzeżenia, zgodnie z punktem Udostępnimy Państwu za pośrednictwem dostępu elektronicznego do Państwa Rachunku, wystarczające informacje umożliwiające obliczenie kwoty depozytu zabezpieczającego wymaganego przez nas na podstawie niniejszej Umowy. Prosimy pamiętać, że zgodnie z punktem 7.2, 7.3, 21.4 i 21.5 mamy prawo zmieniać Procentową Wartość Depozytu Zabezpieczającego lub Początkowy Depozyt Zabezpieczający w dowolnym czasie, na drodze pisemnego zawiadomienia. W takim przypadku będą mieć Państwo trzy (3) Dni Robocze od daty podanej w zawiadomieniu na wpłacenie środków dostępnych bez ograniczeń na swój Rachunek w celu ustanowienia Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego opartego na nowej Procentowej Wartości Depozytu Zabezpieczającego lub Początkowym Depozycie Zabezpieczającym, w odniesieniu do Państwa Transakcji otwartych, zawsze jednak pod warunkiem, że w okresie przejściowym będą Państwo nadal podlegać obowiązkowi ustanowienia Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego opartego na poprzednich Procentowych Wartościach Depozytu Zabezpieczającego lub Początkowych Depozytach Zabezpieczających. W celu uniknięcia wątpliwości, nowa Procentowa Wartość Depozytu Zabezpieczającego lub Początkowy Depozyt Zabezpieczający będą stosowane natychmiast dla wszelkich nowych Transakcji zawartych po otrzymaniu stosownego zawiadomienia. Informacje o łącznej kwocie depozytu zabezpieczającego należnej od Państwa będziemy podawać w Walucie Bazowej przy zastosowaniu Kursu Wymiany CMC. W przypadku kontaktów telefonicznych, uzyskają Państwo stosowne informacje na życzenie. 7.7 Mają Państwo obowiązek zawsze sprawdzać, czy kwota depozytu zabezpieczającego wpłacona na Państwa rachunek zaspokaja kwotę depozytu zabezpieczającego wymaganego aktualnie w ramach niniejszej Umowy, jak i kwotę ewentualnego dodatkowego depozytu zabezpieczającego, jaki może być niezbędny lub pożądany, przy uwzględnieniu: Państwa otwartych Transakcji; zmienności danego Instrumentu Bazowego, Powiązanego Papieru Wartościowego, Indeksu Powiązanego lub Transakcji Typu Futures Opartej na Powiązanym Indeksie; zmienności określonego rynku; ogólnej zmienności rynkowej; ewentualnego pojawienia się ryzyka kursowego; czasu, jaki Państwo potrzebują do wpłacenia odpowiedniej ilości środków dostępnych bez ograniczeń; oraz innych kwestii, które według Państwa wyłącznego uznania są istotne a w świetle informacji dostarczonych przez nas w ramach punktu 7.6, z zastrzeżeniem punktu 7.8 niniejszej Umowy, odstępują Państwo od jakiegokolwiek ewentualnego prawa do otrzymania od nas żądania, wezwania czy zawiadomienia o depozycie zabezpieczającym w jakichkolwiek okolicznościach. Wezwania do Uzupełnienia Depozytu Zabezpieczającego 7.8 Prosimy pamiętać, że w przypadku, gdy nie będziemy w stanie zapewnić Państwu dostępu do rachunku przez Internet z powodu przyczyn od nas zależnych, podejmiemy wszelkie zasadne kroki w celu wystosowania do Państwa Wezwania do Uzupełnienia Depozytu Zabezpieczającego. Również i w tym przypadku mogą Państwo pozostawić pewien zapas (tj. zdeponować sumę przekraczającą kwotę wymienioną w 6

7 Wezwaniu do Uzupełnienia Depozytu Zabezpieczającego), w zależności od Państwa opinii na temat swoich pozycji otwartych, zmienności konkretnego instrumentu/konkretnych instrumentów oraz bazowego rynku/bazowych rynków, czasu potrzebnego do wpłacenia dodatkowych środków dostępnych bez ograniczeń na Państwa rachunek oraz wszelkich innych kwestii uznanych przez Państwa za istotne. 7.9 Zgadzają się Państwo, że w skrajnych przypadkach, kiedy to Państwa otwarte Transakcje będą ulegać lub uległy niekorzystnym dla Państwa zmianom oraz/lub zwiększyliśmy Procentową Wartość Depozytu Zabezpieczającego lub Początkowy Depozyt Zabezpieczający zgodnie z punktem 7.6, mamy prawo, ale nie obowiązek wystosować do Państwa Wezwanie do Uzupełnienia Depozytu Zabezpieczającego przed wykonaniem naszych praw do zamknięcia Państwa Transakcji, zgodnie z niniejszą Umową Jeżeli według naszego wyłącznego uznania i z zastrzeżeniem punktu 7.6 podejmiemy decyzję o przyznaniu Państwu czasu na przesłanie środków dostępnych bez ograniczeń w celu ustanowienia przez Państwa Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego, nasze pozwolenie będzie ważne wyłącznie po potwierdzeniu go przez nas na piśmie i wyłącznie w zakresie określonym w odpowiednim zawiadomieniu. Wezwania do Uzupełnienia Depozytu Zabezpieczającego, o ile zostaną Państwu wysłane, będą dostarczane zgodnie z postanowieniami dotyczącymi przekazywania zawiadomień, określonymi w punkcie 22 niniejszych Warunków Współpracy Prosimy zwrócić uwagę, iż możemy (ale nie jesteśmy zobowiązani) zamknąć Państwa otwarte Transakcje w ramach niniejszej Umowy, jeżeli nie ustanowią Państwo na swoim Rachunku Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego, w tym jeżeli nie odpowiedzą Państwo na Wezwanie do Uzupełnienia Depozytu Zabezpieczającego w ciągu okresu ustanowionego przez nas w Wezwaniu do Uzupełnienia Depozytu Zabezpieczającego (który zwykle wynosić będzie trzy (3) Dni Robocze). (e) (f) (g) (h) do których nie stosują się Ograniczone Godziny Handlu) mogą spowodować zwiększenie Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego względem Państwa; powinni mieć Państwo świadomość, że jakakolwiek redukcja zastosowania Ograniczonych Godzin Handlu w ramach punktu 2.8 powyżej oznacza, że pozycje otwarte będą wycenione według bieżącej wartości rynkowej po zamknięciu obrotów na giełdzie podstawowej, a Państwa Wymagany Depozyt Zabezpieczający ulegnie stosownej zmianie. Jeżeli nie godzą się Państwo na przyjęcie tego dodatkowego ryzyka, mogą Państwo w dowolnym momencie zamknąć każdą transakcję związaną z tym ryzykiem po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w punkcie 2.8; poziom wymaganych Wpłat Depozytu Zabezpieczającego nie odzwierciedla, i jego celem nie jest odzwierciedlenie, Państwa całkowitej odpowiedzialności względem nas, i z zastrzeżeniem punktów 7.6 i 7.11 możemy wykonać nasze prawa do zamknięcia Państwa otwartych pozycji, jeżeli nie ustanowią Państwo Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego w jakimkolwiek czasie, nawet jeżeli wystosowaliśmy Wezwanie do Uzupełnienia Depozytu Zabezpieczającego; możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani (z zastrzeżeniem przepisów FSA) udostępnić Państwu pewne ułatwienia i możliwości w zakresie dokonywania płatności po wystąpieniu Określonego Zdarzenia. Jeżeli udzielimy Państwu tego typu prolongaty, nie będziemy zobowiązani do zamykania jakichkolwiek pozycji, które spowodowały Określone Zdarzenie; oraz żadne nasze żądania, Wezwania do Uzupełnienia Zabezpieczenia czy zawiadomienia, które Państwo od nas otrzymali w jednym lub większej liczbie przypadków, nie unieważniają zrzeczenia, jakie Państwo dostarczyli zgodnie z punktem 7 niniejszej Umowy, w odniesieniu do konieczności wystosowania przez nas takiego żądania, wezwania czy zawiadomienia. Dokonywanie Wpłat Depozytu Zabezpieczającego 7.12 Mogą Państwo dokonywać Wpłat Depozytu Zabezpieczającego w sposób określony w punkcie Jeżeli nie będą Państwo mogli, lub przewidują Państwo, że nie będą Państwo mogli, dokonać Wpłaty Depozytu Zabezpieczającego w terminie, mają Państwo obowiązek natychmiast się z nami skontaktować. Niewpłacenie jakiejkolwiek należnej nam kwoty, z tytułu Wpłaty Depozytu Zabezpieczającego czy z innych tytułów, stanowi Określone Zdarzenie i może spowodować zamknięcie Państwa pozycji otwartych bez uprzedniego zawiadomienia (patrz punkt 17) Biorąc pod uwagę poważne konsekwencje w przypadku nieustanowienia Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego w jakimkolwiek czasie lub w przypadku niedokonania w terminie Wpłaty Depozytu Zabezpieczającego, zalecamy Państwu regularne sprawdzanie Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego na swoim Rachunku oraz dopilnowanie, że zawsze możemy skontaktować się z Państwem w razie potrzeby oraz że są Państwo w stanie dokonać Wpłaty Depozytu Zabezpieczającego, gdziekolwiek Państwo przebywają Prosimy również pamiętać o następujących kwestiach: (d) nie mogą Państwo polegać na naszym prawie do żądania dokonania Wpłaty Depozytu Zabezpieczającego lub wysyłania Wezwań do Uzupełnienia Depozytu Zabezpieczającego jako metodzie śledzenia swoich otwartych kontraktów. Tego typu działanie jest Państwa obowiązkiem i nie przyjmujemy za nie żadnej odpowiedzialności; muszą Państwo często sprawdzać swój depozyt zabezpieczający, ponieważ zmiany w Procentowych Wartościach Depozytu Zabezpieczającego lub Początkowych Depozytach Zabezpieczających bądź zmiany ceny (niezależnie od tego, czy dana giełda podstawowa jest zamknięta, np. w przypadku umów, 7.15 W celu uniknięcia wątpliwości, postanowienia niniejszej Umowy dotyczące obliczania depozytu zabezpieczającego dla Transakcji Typu Spot, Transakcji Typu Forward oraz opcji (patrz odpowiednio Wykaz A, B oraz C w Załączniku II) kumulują się. Wymagane Depozyty Zabezpieczające od Państwa w ramach niniejszych Warunków Współpracy będą stanowić sumę wszystkich tego typu obliczeń. 8. Nasze prawo do zamykania lub ograniczania Państwa Transakcji 8.1 Będziemy mieć prawo, zarówno na uprzednie żądanie, wezwanie lub zawiadomienie jak i bez niego, nie pomijając żadnych innych praw należnych nam na mocy niniejszej Umowy: do zamknięcia wszystkich lub części (według naszego zasadnego uznania) Państwa otwartych Transakcji: (i) jeżeli uznamy, że możecie być Państwo w posiadaniu informacji poufnych w rozumieniu Ustawy o Sądownictwie Karnym (ang. Criminal Justice Act) z 1993 roku; (ii) jeżeli uznamy, że mogli Państwo naruszyć Przepisy FSA dotyczące nadużyć na rynku; (iii) jeżeli jedna ze stron zostanie o to poproszona przez jakikolwiek organ lub władze regulacyjne; (iv) jeżeli stosują się do Państwa jakiekolwiek okoliczności wymienione w podpunktach od (d) do (f) definicji Określonego Zdarzenia; (v) jeżeli, z zastrzeżeniem punktu 7.6, nie ustanowią Państwo żadnego depozytu zabezpieczającego, kaucji lub innej kwoty należnej w ramach niniejszej Umowy w odniesieniu do jakiejkolwiek Transakcji; 7

8 (vi) jeżeli kwota będących w naszym posiadaniu środków pieniężnych stanowiących depozyt zabezpieczający lub Zabezpieczenie dla dowolnych otwartych pozycji, nabytych w ramach depozytu zabezpieczającego, spadnie poniżej Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego; (vii) w wyniku wykonania przez nas naszych praw na mocy punktów 18.2 i 18.4 niniejszych Warunków Współpracy; lub (viii) w wyniku wykonania przez nas naszych praw do zmiany niniejszej Umowy, zgodnie z punktami 21.4 do 21.6 niniejszych Warunków Współpracy; do ograniczenia wielkości Państwa pozycji otwartych (netto lub brutto) jeżeli: (i) wystąpią okoliczności wymienione w punktach (i) do (vi) powyżej; (ii) stwierdzimy zasadnie, że warunki zawierania transakcji są nieprawidłowe; lub (iii) stwierdzimy w naszej zasadnej opinii, że jest to konieczne do ochrony naszych praw wynikających z niniejszej Umowy; do odmowy przyjęcia zleceń w celu ustanowienia nowych pozycji, jeżeli: (i) wystąpią okoliczności wymienione w punktach (i) do (iii) powyżej; (ii) nie będziemy w stanie podać cen dla danej Transakcji z powodu niedostępności informacji o danym rynku, z przyczyn od nas niezależnych; lub 9.2 Wszystkie kwoty nam należne w ramach niniejszej Umowy oraz wszelkie kwoty zdeponowane lub wpłacone na Państwa Rachunek na skutek błędu mogą zostać odjęte od funduszy zgromadzonych przez nas w Państwa imieniu. Tego typu kwoty mogą być również płacone przez Państwa zgodnie z postanowieniami danej Noty Transakcji bądź innego zawiadomienia. Potrącenie 9.3 Oprócz wszelkich innych praw do wstrzymywania zapłaty, mamy prawo, w dowolnym czasie według własnego uznania i bez zawiadomienia Państwa, dokonać potrącenia względem salda dodatniego na Państwa rachunku lub potrącenia jakichkolwiek innych należnych Państwu kwot względem sald ujemnych lub innych kwot nam należnych. Powyższa czynności jest określana w niniejszej Umowie jako nasze prawo do potrącenia. Jeżeli wykonamy nasze prawo do potrącenia, a sumy należne nam przekraczają sumy należne Państwu, wystosujemy do Państwa zawiadomienie o tym fakcie, a Państwo natychmiast uregulują zaległości. Płatność opłat i prowizji 9.4 Opłaty i prowizje stosowane przy Państwa Transakcjach zostały przedstawione w Tabeli Opłat. Wyrażają Państwo zgodę na to, że wszelkie opłaty i prowizje będą uiszczane w sposób określony w Nocie Transakcji w pierwszym Dniu Roboczym po zawarciu danej Transakcji. Potrącenie podatków 9.5 Mają Państwo obowiązek zapłacić całość należnego podatku VAT oraz inne podatki, jak i wszystkie inne opłaty poniesione przez nas zasadnie w związku z jakąkolwiek Transakcją. Wszelkie wprowadzone w przyszłości opłaty skarbowe lub inne podatki, które mogą być okresowo nałożone na CFD, będą zapłacone przez Państwa. (iii) podejmiemy taką decyzję wedle własnego uznania i jedynie w tym danym przypadku wystosujemy do Państwa pisemne zawiadomienie o takiej decyzji. 8.2 Jeżeli wykonamy swoje prawo do zamknięcia wszystkich lub niektórych otwartych Transakcji, możemy wykorzystać wszelkie zyski na zapłacenie wszelkich należnych nam kwot. Przyjmują Państwo do wiadomości, że decyzja o zamknięciu Państwa otwartych transakcji w ramach punktu 8.1 oraz liczbie zamykanych transakcji jest podejmowana według naszego wyłącznego uznania. 8.3 Wykonanie przez nas naszych praw na mocy punktu 8.1 nie zwalnia Państwa z obowiązku utrzymania Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego. Jeżeli będą Państwo kontynuować zawieranie transakcji bez Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego, będą Państwo odpowiedzialni za całkowite saldo ujemne na Państwa Rachunku. 9. Płatności i potrącenia 9.1 Wyrażają Państwo zgodę na płacenie na naszą rzecz: (d) (e) (f) kwot pieniędzy w formie kaucji lub depozytu zabezpieczającego w wysokości wymaganej przez nas na mocy niniejszej Umowy, w tym między innymi Wymaganych Depozytów Zabezpieczających określonych w Tabeli Opłat oraz zawsze z uwzględnieniem minimalnej kwoty depozytu zabezpieczającego określonej w Tabeli Opłat; wszelkich kwot, jakie mogą być nam okresowo należne z tytułu Transakcji (w tym wszelkie opłaty oraz/lub prowizje, określone w danym czasie w Tabeli Opłat) oraz wszelkich kwot wymaganych w celu spłacenia salda ujemnego na dowolnym Rachunku; oraz wszelkich kwot, jakich możemy w przyszłości wymagać jako zabezpieczenia Państwa zobowiązań względem nas. 9.6 Będziemy upoważnieni do pobrania lub zatrzymania z jakichkolwiek płatności dokonywanych w ramach niniejszej Umowy lub wpłat na Państwa rachunek, wszelkich podatków, jakie muszą być pobrane lub zatrzymane z tych płatności lub wpłat zgodnie z przepisami prawa. W szczególności, pobierzemy podatek według stosownej standardowej stawki podatku dochodowego od wszelkich odsetek należnych od środków przechowywanych w Państwa imieniu. Podatnicy objęci wyższą stawką będą mieć dodatkowe zobowiązania. Możemy wedle własnego uznania wypłacić odsetki brutto, bez pobierania podatku, jeżeli nie podlegają Państwo opodatkowaniu w państwie członkowskim UE i dostarczą nam Państwo wystarczający dowód zwolnienia z podatku. Wszystkie należne odsetki będą wypłacane na zasadzie netto, dopóki nie zakończymy analizy stosownej dokumentacji. Inne podatki i opłaty 9.7 Mogą być Państwo odpowiedzialni za odprowadzanie innych opłat i podatków, nienarzuconych przez nas. To wyłącznie Państwo są odpowiedzialni za uiszczenie takich opłat i podatków w stosownym terminie. Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do innych opłat i podatków, jakie muszą Państwo płacić w wyniku przystąpienia do niniejszej Umowy, prosimy zasięgnąć rady niezależnego eksperta. Dokonywanie wpłat 9.8 Jeżeli w jakimkolwiek terminie w odniesieniu do tego samego Rachunku wymagalne są takie same kwoty w ramach niniejszej Umowy od jednej ze stron na rzecz drugiej strony w tej samej walucie, wówczas zobowiązania każdej ze stron do dokonania płatności takiej kwoty zostaną automatycznie wykonane. 9.9 Jeżeli łączna kwota do zapłacenia drugiej stronie przekracza łączną kwotę do zapłacenia przez drugą stronę w tej samej walucie, wówczas strona, która jest zobowiązana do zapłacenia większej łącznej kwoty, ma obowiązek zapłacić różnicę drugiej stronie, a zobowiązania każdej ze stron do dokonania płatności zostaną automatycznie uznane za wykonane. 8

9 9.10 Wyrażają Państwo zgodę na wpłacanie należnych nam kwot w ramach niniejszej Umowy, na następujących warunkach: (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) jeżeli są Państwo rezydentem Wielkiej Brytanii, mogą Państwo płacić czekiem zakreślonym, wystawionym na CMC Markets UK PLC, podjętym przez bank rozliczeniowy w Wielkiej Brytanii, lub przelewem telegraficznym, zaakceptowaną kartą debetową lub kredytową; jeżeli nie są Państwo rezydentem Wielkiej Brytanii, płatność należy uiścić przelewem telegraficznym lub elektronicznym na podany przez nas w tym celu rachunek, o ile nie ustalono inaczej na piśmie; wszystkie opłaty za przelewy telegraficzne, elektroniczne i pozostałe opłaty bankowe, związane z wykonaniem przez Państwa płatności będą ponoszone przez Państwa. jeżeli jakakolwiek płatność nie znajdzie się na naszym koncie w terminie płatności, wówczas, nie ograniczając żadnych innych przysługujących nam praw, będziemy upoważnieni do naliczenia odsetek od przeterminowanej płatności (zarówno przed wyrokiem, jak i po wyroku) w wysokości 3% powyżej Stopy Bazowej, od daty płatności do dnia faktycznej zapłaty; jeżeli dokonają Państwo płatności zaakceptowaną kartą debetową lub kredytową, prosimy pamiętać, że zastrzegamy sobie prawo do nałożenia opłaty administracyjnej (szczegóły na jej temat będą udostępnione na Państwa prośbę); na żądanie zapłacą nam Państwo w formie pełnego odszkodowania wszystkie koszty, opłaty i wydatki poniesione przez nas w związku z przeterminowaną płatnością (w tym wszelkie opłaty związane z zatrudnieniem pośrednika); wszelkie płatności uiszczone na naszą rzecz zostaną uznane za otrzymane dopiero, gdy otrzymany środki dostępne bez ograniczeń; oraz Państwa obowiązkiem jest upewnić się, że płatności dokonywane na naszą rzecz zostały prawidłowo opisane we wszystkich aspektach Jeżeli wyciąg z Państwa Rachunku wykazuje saldo dodatnie, mogą Państwo poprosić nas o wysłanie czeku lub zrealizowanie płatności w inny sposób w odniesieniu do takiej kwoty. Niemniej, możemy wedle naszego uznania wstrzymać (lub jeżeli ma to zastosowanie, potrącić, w części lub w całości) wnioskowaną płatność należną Państwu, jeżeli: (o) (p) (q) (r) (s) otwarte Transakcje na Rachunku wykazują straty nominalne; oraz/lub stwierdzimy zasadnie, że środki będą potrzebne do ustanowienia bieżącego lub przyszłego depozytu zabezpieczającego dla otwartych Transakcji z powodu sytuacji na rynku bazowym; oraz/lub posiadają Państwo zobowiązanie warunkowe względem nas lub naszych Podmiotów Stowarzyszonych z tytułu jakiegokolwiek innego rachunku otwartego u tych Podmiotów; oraz/lub na mocy Przepisów Ustawowych i Wykonawczych musimy dokonać potrącenia lub wstrzymania płatności z Państwa rachunku; oraz/lub uda nam się zasadnie stwierdzić, że zaistniał nierozwiązany spór między nami w kwestii niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek związanej z nią Transakcji, oraz powiadomimy Państwa (poza wypadkami, gdzie stosuje się podpunkt (d)) najszybciej, jak to praktycznie możliwe, jeżeli zdecydujemy się na podjęcie takich działań Państwa obowiązkiem jest upewnić się, że wszystkie środki pieniężne przesyłane do nas zostały prawidłowo opisane we wszystkich aspektach, w tym (tam, gdzie ma to zastosowanie), że środki te stanowią depozyt oraz do którego Państwa Rachunku (jeśli dotyczy) mają być zastosowane. Będziemy okresowo dostarczać Państwu szczegółowe ustalenia, które mogą mieć zastosowanie do wykonywania płatności na naszą rzecz Możemy się zgodzić, aby zdeponowali Państwo u nas papiery wartościowe lub inne aktywa bądź dostarczyli nam gwarancję lub zabezpieczenie od osoby i w formie przez nas akceptowalnej, zamiast gotówki, w celu realizacji Państwa zobowiązań w ramach punktu 9.1 niniejszej Umowy ( Zabezpieczenie ). W każdym tego typu przypadku musimy udzielić Państwu wcześniej pisemnej zgody, powiadamiając o wszelkich dodatkowych warunkach, jakie mogą obowiązywać Państwa w związku z aktywami przechowywanymi w ten sposób. 10. Państwa środki pieniężne 10.1 Zgadzają się Państwo i potwierdzają, że pełne prawo własności do wszystkich Odpowiednich Kwot zostało przeniesione na nas przez Państwa lub w inny sposób przekazane nam w celu zabezpieczenia lub pokrycia w inny sposób bieżących czy też przyszłych, faktycznych lub warunkowych bądź ewentualnych zobowiązań, oraz że takie kwoty nie stanowią środków pieniężnych klienta dla celów przepisów FSA oraz nie zostaną uznane za stanowiące takie środki pieniężne. Z zastrzeżeniem punktu Odpowiednie Kwoty nie będą oddzielane od naszych środków i mogą być wykorzystywane przez nas do prowadzenia działalności. Będą Państwo uznawani za wierzyciela firmy CMC. Jeżeli są Państwo Klientem Detalicznym, możecie Państwo wystosować pisemną prośbę, aby Odpowiednie Kwoty były traktowane zgodnie z punktem 10.2 poniżej, a nie z niniejszym punktem Jednak wskutek tego nie będziemy płacić odsetek dodatniego salda na Państwa Rachunku, zgodnie z punktem 10.7 poniżej Zgodnie z punktem 10.3, wszelkie środki pieniężne przechowywane przez nas w Państwa imieniu, a nie przelane, lub przechowywane przez nas zgodnie z punktem 10.1 powyżej, zostaną niezwłocznie umieszczone na rachunku bankowym klienta, otwartym w zaaprobowanym banku lub (z zastrzeżeniem jakichkolwiek pozwoleń wymaganych od FSA) w kwalifikującym się funduszu rynku pieniężnego, zgodnie z przepisami FSA Jeżeli są Państwo Klientem Detalicznym, w każdym Dniu Roboczym na Zamknięcie Dnia będziemy dokonywać uzgodnień pomiędzy Odpowiednimi Kwotami przechowywanymi zgodnie z punktem 10.1 oraz Odpowiednimi Kwotami przechowywanymi zgodnie z punktem Każdy wymagany przelew na rachunek w banku klienta oraz/lub do kwalifikującego się funduszu rynku pieniężnego bądź z tego rachunku lub funduszu, dotyczący Państwa Rachunku, odbędzie się w następnym Dniu Roboczym. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania takich uzgodnień i przelewów częściej, jeżeli uznamy, że jest to konieczne dla ochrony naszych lub Państwa interesów Wyrażają Państwo zgodę na to, że możemy zaprzestać traktowania jakichkolwiek środków pieniężnych przechowywanych w Państwa imieniu jako środków pieniężnych klienta i w związku z tym przelać je z naszych klienckich rachunków bankowych, jeżeli na Państwa Rachunku nie odnotowano żadnej aktywności przez okres co najmniej sześciu (6) lat (wyłączywszy płatności lub wpływy na Rachunek w związku z opłatami, odsetkami lub podobnymi tytułami), a my nie byliśmy w stanie się z Państwem skontaktować. Środki te wciąż będą jednak należne Państwu, a my będziemy prowadzić i archiwizować ewidencję wszystkich sald przelanych z rachunków bankowych klienta oraz podejmiemy się rozpatrzenia wszystkich uzasadnionych roszczeń dotyczących przelanych sald Jeżeli otrzymamy niezbędne pozwolenie od FSA, możemy umieścić środki pieniężne klienta przechowywane w Państwa imieniu w kwalifikującym się funduszu rynku pieniężnego. Środki pieniężne przechowywane w kwalifikującym się runku pieniężnego nie będą przechowywane zgodnie z przepisami FSA dotyczącymi pieniędzy klienta, ale zgodnie z przepisami 9

10 FSA dotyczącymi powiernictwa. Przed podjęciem takiej czynności dostarczymy Państwu stosowne zawiadomienie i będą mieli Państwo możliwość, aby wydać nam dyspozycję, abyśmy nie podejmowali tejże czynności Wyrażają Państwo zgodę na to, że możemy sprzedawać lub w jakikolwiek inny sposób pozbywać się powierzonych nam przez Państwa aktywów, jeżeli w ciągu co najmniej 6 lat nie otrzymamy od Państwa żadnych dyspozycji i nie będziemy mogli się z Państwem skontaktować. Uzyskana zapłata nie będzie traktowana jako środki pieniężne klienta, niemniej jednak środki te pozostaną należne Państwu. Będziemy prowadzić i archiwizować ewidencję wszystkich takich kwot i podejmiemy się rozpatrzenia wszystkich uzasadnionych roszczeń dotyczących zbytych aktywów Jeżeli saldo na Państwa Rachunku przekroczy Poziom Kwalifikacji Oprocentowania (a jeśli są Państwo Klientem Detalicznym, nie podjęli Państwo decyzji o przechowywaniu Odpowiednich Kwot na rachunku bankowym klienta lub w funduszu rynku pieniężnego), zapłacimy odsetki od takiego salda, po potrąceniu wszystkich odpowiednich depozytów zabezpieczających, według okresowo ustalanej przez nas stopy procentowej. Stopa ta nie będzie niższa niż 4% poniżej Stopy Bazowej lub, jeżeli Rachunek prowadzony jest w walucie innej niż funt brytyjski, 4% poniżej odpowiednika Stopy Bazowej dla kraju, w którego walucie denominowany jest Rachunek. Informacje o aktualnej stopie procentowej mogą Państwo od nas otrzymać na życzenie Jeżeli na Państwa Rachunku powstało saldo ujemne, będą Państwo zobowiązani zapłacić nam odsetki od całej kwoty tego salda według okresowo ustalanej przez nas stopy procentowej. Stopa ta nie będzie niższa niż 4% powyżej Stopy Bazowej lub, jeżeli Rachunek prowadzony jest w walucie innej niż funt brytyjski, 4% poniżej odpowiednika Stopy Bazowej dla kraju, w którego walucie denominowany jest Rachunek. Informacje o aktualnej stopie procentowej mogą Państwo od nas otrzymać na życzenie.. Odszkodowanie 10.9 Jesteśmy objęci systemem gwarantowania usług finansowych (ang. Financial Services Compensation Scheme). Mogą mieć Państwo prawo do odszkodowania w ramach tego systemu, jeżeli nie będziemy mogli wywiązać się ze swoich zobowiązań. Zależy ono od rodzaju działalności, Państwa statusu i podstawy roszczeniowej. Większość operacji inwestycyjnych jest ubezpieczana do 100% wartości dla pierwszych GBP i do 90% wartości dla kolejnych GBP, stąd maksymalne odszkodowanie wynosi GBP. Szczegółowe informacje na temat gwarantowania znajdą Państwo w Financial Services Compensation Scheme. Mogą się Państwo skontaktować z przedstawicielami Financial Services Compensation Scheme, pisząc na adres: Financial Services Compensation Scheme, 7th Floor, Lloyds Chambers, Portsoken Street, London, E1 8BN lub wysyłając pod adres udostępniony na stronie z adresu na stronie Financial Services Compensation Scheme: 11. Prawo własności 11.1 Każda ze stron zgadza się, iż wszystkie prawa własności do i udziały w jakiejkolwiek płatności, przenoszone na drugą stronę w ramach niniejszej Umowy, nie obciążą odbiorcy żadnymi zastawami, obciążeniami, zajęciami czy też jakimikolwiek innymi interesami osoby przenoszącej te prawa lub osób trzecich Żaden zapis niniejszej Umowy nie ma na celu utworzenia ani nie tworzy na rzecz drugiej strony żadnej hipoteki, obciążenia, zastawu, poręczenia lub innego rodzaju zabezpieczenia na środkach pieniężnych lub innych aktywach przenoszonych przez jedną stronę na drugą stronę w ramach dowolnej Transakcji. 12. Informacje dla Państwa Noty Transakcji 12.1 Dla każdej Transakcji zawartej pomiędzy nami będziemy wysyłać Państwu Notę Transakcji. Tego typu dokumenty (z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w podpunktach i poniżej) będą wysyłane przed Zamknięciem Dnia w następnym Dniu Roboczym od dnia zakończenia Transakcji. Dokumenty nie zostaną wysłane w tym okresie, jeżeli są Państwo Klientem Profesjonalnym lub Uprawnionym Kontrahentem oraz: (t) (u) jedno zlecenie jest realizowane za pośrednictwem pewnej liczby transakcji w okresie 24 godzin - w tym przypadku zostanie wysłana jedna Nota Transakcji; lub Transakcję zawarto po Zamknięciu Dnia w dowolnym Dniu Roboczym - w takim przypadku Transakcja będzie traktowana tak, jakby została zawarta następnego Dnia Roboczego Z zastrzeżeniem wszelkich wymogów Przepisów FSA, ceny na wysłanych Państwu Notach Transakcji będą cenami netto, wolnymi od dodatkowych obciążeń, które nie zostaną tam oddzielnie wykazane. Wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie Not Transakcji w takiej formie. Wyciągi miesięczne 12.3 Wyciąg miesięczny dla każdego Rachunku, obejmujący wszystkie Państwa pozycje zostanie przez nas wysłany w ciągu dwóch (2) tygodni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego Dla celów wyciągów miesięcznych, będziemy podawać wszystkie salda walutowe na Rachunku w odpowiedniej walucie oraz w Walucie bazowej, wyliczone na podstawie Kursu Wymiany CMC obowiązującego na koniec miesiąca Wszelkie zawiadomienia lub komunikaty wymagane na mocy niniejszej Umowy, w tym Noty Transakcji i wyciągi miesięczne, mogą być przez nas wysyłane w formie elektronicznej Prosimy pamiętać o sprawdzeniu treści wszystkich dokumentów otrzymanych od nas. Dokumenty te, w przypadku braku oczywistego błędu będą uznawane za rozstrzygające, chyba że zawiadomią nas Państwo na piśmie o niezgodności w ciągu trzech (3) Dni Roboczych od otrzymania takiego dokumentu. 13. Zwolnienie z odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności 13.1 Mają Państwo obowiązek na nasze żądanie zwolnić nas z odpowiedzialności i zabezpieczyć nas przed wszystkimi zobowiązaniami, kosztami, roszczeniami, odszkodowaniami i wydatkami wszelkiego rodzaju (bieżącymi, przyszłymi, warunkowymi lub innymi, oraz kosztami obsługi prawnej), które poniesiemy bezpośrednio lub pośrednio z powodu naruszenia przez Państwa swoich zobowiązań w niniejszej Umowie lub wykonania przez nas naszych praw zgodnie z punktem 17 niniejszych Warunków Współpracy, pod warunkiem że te zobowiązania, koszty, roszczenia, odszkodowania i wydatki nie powstały w wyniku rażącego zaniedbania lub winy umyślnej po naszej stronie Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności pozostanie w mocy po wygaśnięciu niniejszej Umowy Poniższe postanowienia 13.3 do 13.5 określają naszą całkowitą odpowiedzialność finansową (w tym odpowiedzialność za działania lub zaniedbania naszych pracowników, przedstawicieli i podwykonawców) względem Państwa, w odniesieniu do: jakiegokolwiek naruszenia niniejszych warunków; oraz jakiegokolwiek oświadczenia lub czynu deliktowego bądź zaniechania, w tym zaniedbania, wynikających z niniejszej Umowy lub w związku z nią. 10

11 13.4 Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za: śmierć lub uszkodzenie ciała, spowodowane naszym zaniedbaniem; lub oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd. PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ POSTANOWIENIA PONIŻSZEGO PUNKTU Z zastrzeżeniem punktów 13.4 i 21.2 nie będziemy odpowiedzialni za: jakiekolwiek straty, wydatki, koszty lub zobowiązania (razem Strata ) poniesione lub zaciągnięte przez Państwa, chyba że taka Strata została poniesiona w wyniku naszego zaniedbania lub umyślnego naruszenia Umowy; lub jakiekolwiek straty lub szkody pośrednio związane z naruszeniem Umowy lub spowodowane konsekwencjami naruszenia warunków Umowy (utratę zysków, utratę możliwości prowadzenia działalności gospodarczej lub inne), koszty wydatki oraz inne roszczenia o odszkodowanie z tytułu strat lub szkód spowodowanych konsekwencjami naruszenia warunków Umowy (bez względu na sposób ich powstania), wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią; lub jakiekolwiek straty poniesione przez Państwa na skutek jakiegokolwiek błędu w zleceniu, dyspozycji lub informacji, dostarczonych przez Państwa lub Osobę Upoważnioną lub w wyniku naszego działania na zlecenie lub dyspozycję, które pochodzi lub wydaje się pochodzić od Osoby Upoważnionej. 14. Państwa oświadczenia i zapewnienia 14.1 Oświadczają Państwo i zapewniają, że: wszystkie podawane przez Państwa informacje są kompletne, prawdziwe i dokładne i nie wprowadzają w błąd w żadnym istotnym aspekcie; podpisują Państwo niniejszą Umowę i zawierają Transakcje, o których mowa w niniejszej Umowie, jako zleceniodawca, a nie agent czy przedstawiciel jakichkolwiek osób trzecich; inwestycje lub inne aktywa przekazane nam przez Państwa w jakimkolwiek celu są wolne od wszelkich obciążeń, zastawów, poręczeń lub zajęć i będą Państwo ich beneficjentem rzeczywistym; nie są Państwo ograniczeni brakiem jakiejkolwiek zdolności prawnej ani nie muszą Państwo przestrzegać żadnego prawa czy przepisu, który uniemożliwiałby Państwa wypełnienie warunków niniejszej Umowy i wszystkich Transakcji nią objętych; uzyskali Państwo wszystkie niezbędne pozwolenia i mają prawo do przystąpienia do niniejszej Umowy oraz zawarcia wszystkich transakcji nią objętych; postępują Państwo zgodnie ze wszystkimi przepisami, których muszą Państwo przestrzegać, w tym między innymi z podatkowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, wymogami w zakresie kontroli dewizowej oraz wymogami rejestracyjnymi; nie zawrą Państwo żadnej Transakcji lub operacji dotyczącej Transakcji, w celu przeprowadzenia sprzedaży akcji, emisji, dystrybucji, oferty, przejęcia, fuzji czy innej transakcji z zakresu finansów przedsiębiorstw, bądź w związku z nimi; będą Państwo działać zgodnie z odpowiednimi Przepisami Ustawowymi i Wykonawczymi dotyczącymi nadużyć na rynku, manipulacji lub wykroczeń rynkowych, nielegalnego obrotu papierami wartościowymi z wykorzystaniem informacji poufnych oraz innych podobnych przestępstw; oraz nie podejmą Państwo żadnych działań ani nie zaangażują się w żadną działalność, inną niż w normalnym toku działalności, zmierzającą do zmiany, zniekształcenia lub manipulowania w inny sposób danym rynkiem lub instrumentem bazowym w odniesieniu do Transakcji. Powyższe zapewnienia i oświadczenia zostaną uznane za powtórzone za każdym razem, gdy dostarczą nam Państwo dyspozycje lub będą zawierać dowolną Transakcję objętą niniejszą Umową Zobowiązują się Państwo, że w czasie trwania niniejszej Umowy będą nas Państwo niezwłocznie informować o wszelkich zmianach w danych wprowadzonych przez Państwa w Formularzu Zgłoszeniowym lub jakichkolwiek zmianach (również przewidywanych) w Państwa sytuacji finansowej, które mogłyby wpłynąć na naszą współpracę. 15. Nagrywanie rozmów i przechowywanie nagrań 15.1 Wyrażają Państwo zgodę na to, że możemy: nagrywać wszystkie rozmowy telefonicznie pomiędzy Państwem a nami; oraz używać takich nagrań lub stenogramów z tych nagrań jako dowodów w sporach lub przewidywanych sporach pomiędzy nami Nagrania i stenogramy przez nas wykonane mogą być zniszczone w ramach naszej typowej procedury (po trzech (3) latach od daty rozmowy) Zalecamy, aby Państwo przechowywali własne zapisy wszystkich kontaktów pomiędzy nami (np. dyspozycji i zleceń), w tym informacje na temat godziny, daty i charakteru wydawanych dyspozycji, jako że dane te mogą mieć istotne znaczenie w przypadku sporu pomiędzy nami. 16. Rozwiązanie 16.1 Mogą Państwo rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym za pisemnym wypowiedzeniem Możemy rozwiązać niniejszą Umowę, wysyłając Państwu wypowiedzenie z wyprzedzeniem dziesięciu (10) Dni Roboczych, Z TYM ŻE możemy rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli zastosowanie mają punkty 16.5 lub 17 lub nie mają Państwo na swoim Rachunku żadnych otwartych transakcji w momencie wypowiedzenia Żadna ze stron nie będzie musiała płacić kary za rozwiązanie niniejszej Umowy. Rozwiązanie Umowy nie wpłynie na żadne nabyte prawa. Przy rozwiązaniu przez którąkolwiek ze stron możemy połączyć wszystkie lub niektóre Państwa Rachunki i potrącić kwoty należne nam lub naszym Podmiotom Stowarzyszonym, zanim przelejemy Państwu jakiekolwiek saldo dodatnie na Państwa Rachunku W dowolnym momencie po rozwiązaniu niniejszej Umowy możemy bez zawiadomienia zamknąć dowolną Państwa Transakcję Wyrażają Państwo zgodę na ścisłe przestrzeganie Przepisów Ustawowych i Wykonawczych. Jeżeli stwierdzimy zasadnie, że tak nie jest, możemy rozwiązać niniejszą Umowę. 11

12 17. Naruszenie Umowy 17.1 W przypadku wystąpienia Określonego Zdarzenia, możemy wedle własnego uznania i bez uprzedniego zawiadomienia (i bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, które nam przysługują): sprzedać lub obciążyć w dowolny sposób niektóre lub wszystkie Państwa aktywa i majątek, które znajdą się w danym czasie w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą bądź w posiadaniu lub pod kontrolą naszych Podmiotów Stowarzyszonych lub przedstawicieli, lub wezwać do zapłaty z tytułu jakiejkolwiek gwarancji; zamykać, łączyć niektóre lub wszystkie Państwa Transakcje otwarte (w całości lub w części), realizowane przy udziale naszym lub naszych Podmiotów Stowarzyszonych; zatrzymać dowolną sumę należną od Państwa nam lub naszym Podmiotom Stowarzyszonym oraz wykonać nasze prawa do potrącenia zgodnie z punktem 9.3 niniejszej Umowy; zamknąć lub zawiesić Państwa Rachunek prowadzony przez nas lub przez Podmiot Stowarzyszony; odmówić przyjęcia dalszych Transakcji od Państwa oraz/lub rozwiązać niniejszą Umowę; zawrzeć dowolną transakcję przy zastosowaniu stopy i terminu pozwalających nam na wypełnienie naszych zobowiązań w ramach Transakcji; oraz/lub pobrać (lub obciążyć Państwa Rachunek) opłatę administracyjną w wysokości 200 GBP w odniesieniu do każdego Określonego Zdarzenia Wyrażają Państwo zgodę na to, że będziemy w stanie podjąć powyższe działania opisane w niniejszym punkcie 7 bez uprzedniego zawiadomienia, oraz potwierdzają Państwo również, że nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek konsekwencje ich podjęcia, o ile będą one związane z naruszeniem przez Państwa Umowy. Ponadto zgadzacie się Państwo, że nasze prawa określone w punkcie 17.1 powyżej są prawami dodatkowymi w stosunku do wszelkich innych praw, jakie możemy mieć wobec Państwa, oraz że mogą być Państwo zobowiązani do dostarczenia dokumentów i podjęcia innych czynności, jakich możemy zasadnie zażądać w celu zapewnienia ochrony sobie lub naszym Podmiotom Stowarzyszonym Jeżeli powezmą Państwo wiadomość o jakichkolwiek okolicznościach, dających podstawę do zaistnienia Określonego Zdarzenia, lub Państwa zdaniem takie okoliczności mogą zaistnieć, muszą nas Państwo natychmiast powiadomić o tym fakcie Jak najszybciej podejmiemy zasadne kroki, aby powiadomić Państwa o wszystkich działaniach i krokach wykonanych przez nas zgodnie z naszymi prawami określonymi w punkcie Prosimy zapoznać się z listą Określonych Zdarzeń przed zawarciem z nami jakichkolwiek Transakcji. 18. Przypadki siły wyższej oraz Przypadki Dotyczące Zabezpieczania 18.1 Możemy zgodnie z naszą zasadną opinią stwierdzić, że na rynku zaistniał stan nadzwyczajny lub wyjątkowy ( Przypadek Siły Wyższej ), w tym między innymi: przypadki, kiedy naszym zdaniem nie jesteśmy w stanie utrzymać zdyscyplinowanego rynku w odniesieniu do jednego lub większej liczby Instrumentów Bazowych, (d) (e) w wyniku wystąpienia jakiegokolwiek działania, zaniechania lub zdarzenia, (w szczególności sytuacji od nas niezależnej, takiej jak strajk, zamieszki, niepokoje społeczne, awaria zasilania, systemu komunikacji czy innej infrastruktury); zawieszenie, zamknięcie, likwidacja lub opuszczenie jakiegokolwiek rynku bazowego lub Instrumentów Bazowych; wprowadzenie ograniczeń lub szczególnych bądź nietypowych warunków na danym rynku lub w Instrumentach Bazowych; zbyt duża zmiana, zmienność lub utrata płynności rynków bazowych lub Instrumentów Bazowych; lub przypadki gdy przewidujemy, że okoliczności opisane w punktach od do (d) mają realną szansę zaistnieć Jeżeli ustalimy, że istnieje Przypadek Siły Wyższej, możemy zdecydować (bez uszczerbku dla innych praw i według naszego wyłącznego uznania), że podejmiemy poniższe kroki (jeden lub więcej): (d) (e) zmienimy typowy przedział czasowy dla działalności handlowej; zmienimy Procentową Wartość Depozytu Zabezpieczającego, co może oznaczać konieczność dostarczenia nam przez Państwa dodatkowego depozytu zabezpieczającego; wprowadzimy zmiany do niniejszej Umowy i dowolnej Transakcji nią objętej, jeżeli wywiązanie się ze zobowiązań wobec Państwa będzie niemożliwe lub niepraktyczne; zamkniemy dowolną lub wszystkie Transakcję otwarte oraz/lub anulujemy dyspozycje lub inne zlecenia, które uznamy za słuszne w danych okolicznościach; lub podejmiemy inne działania lub zaniechamy podjęcia innych działań, wedle tego, co uznamy zasadnie za stosowne w danych okolicznościach, uwzględniając naszą pozycję, Państwa pozycję oraz pozycję innych klientów Jeżeli stwierdzimy, że miał miejsce Przypadek Siły Wyższej, nie będziemy odpowiedzialni wobec Państwa za żadne niewykonanie, przeszkodę lub opóźnienie w wypełnieniu naszych zobowiązań w ramach niniejszej Umowy lub za podjęcie działań bądź zaniechanie działań, zgodnie z punktem Poinformujemy Państwa najszybciej, jak to będzie możliwe, jeżeli stwierdzimy, że miał miejsce Przypadek Siły Wyższej Jeżeli w naszej zasadnej opinii stwierdzimy, że wystąpił Przypadek dotyczący Zabezpieczania, w związku dowolną otwartą Transakcją, możemy (bez uszczerbku dla pozostałych praw i wedle naszego wyłącznego uznania) zamknąć odpowiednie Transakcje, jeżeli uznamy to za stosowne w danych okolicznościach. W takich przypadkach poinformujemy Państwa z wyprzedzeniem jednego (1) Dnia Roboczego o tym, że chcemy wykonać nasze prawa zgodnie z niniejszym punktem Jeżeli nie stwierdzi się oszustwa, nie będziemy w żaden sposób odpowiedzialni wobec Państwa za żadne działania zgodnie z niniejszym punktem Poufność 19.1 Z zastrzeżeniem punktu 19.2 niniejszej Umowy, żadna ze stron nie może ujawniać jakiejkolwiek osobie (chyba, że się tego od niej wymaga) żadnych informacji dotyczących działalności, inwestycji, finansów lub innych spraw poufnych drugiej strony, które mogła ona zdobyć w trakcie wykonywania swoich obowiązków lub w inny sposób. Każda ze stron podejmie wszelkie racjonalne działania, aby zapobiec ujawnianiu takich danych. 12

13 19.2 Podpisując niniejszą Umowę, upoważniacie nas Państwo do ujawniania informacji dotyczących Państwa i niniejszej Umowy, jakich wymagać będą jakiekolwiek przepisy, zasady, organy regulacyjne, organy ścigania lub urząd podatkowy, w tym stosowne Reguły Rynku lub jakich wymagać będzie nasza sytuacja w celu umożliwienia nam właściwego wypełniania naszych zobowiązań w ramach niniejszej Umowy bez uprzedniego powiadamiania Państwa. Wyrażają Państwo zgodę również na to, że możemy poszukiwać informacji na Państwa temat w biurach informacji kredytowej (patrz punkt 4.1) Prosimy również zwrócić uwagę na punkt 23 (Ochrona danych) niniejszych Warunków Współpracy 20. Klienci zbiorowi 20.1 W celu uniknięcia wątpliwości, jeżeli Rachunek jest własnością dwóch lub większej liczby osób, zobowiązania każdej osoby będą solidarne Możemy działać na podstawie dyspozycji otrzymanych od dowolnej osoby, która zdaje się być jednym z klientów zbiorowych, niezależnie od tego, czy jest to Osoba Upoważniona, czy nie Wszelkie zawiadomienia lub komunikaty przesłane do jednego z klientów, w tym w szczególności Wezwania do Uzupełnienia Zabezpieczenia, będą traktowane tak, jakby zostały przekazane wszystkim klientom zbiorowym Nasze prawa w ramach niniejszej Umowy, w tym w szczególności nasze prawa zawarte w punkcie 17 w przypadku wystąpienia Określonego Zdarzenia, będą miały zastosowanie do wszystkich klientów zbiorowych, wystąpienie zaś takiego zdarzenia odnośnie do jednej osoby będzie wystarczającym powodem do spowodowania wykonania lub wsparcia naszych praw lub czynności, jakie możemy podjąć na podstawie niniejszej Umowy. 21. Postanowienia ogólne Sprzeczność z prawem 21.1 Jeżeli w jakimkolwiek momencie którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy będzie lub stanie się sprzeczne z prawem, nieważne lub niewykonalne pod jakimkolwiek względem z mocy prawa w jakiejkolwiek jurysdykcji, nie będzie to miało wpływu ani na zgodność z prawem, ważność czy wykonalność pozostałych postanowień niniejszej Umowy zgodnie z prawem tej jurysdykcji, ani na zgodność z prawem, ważność czy wykonalność takiego postanowienia zgodnie z prawem jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Wymagania z tytułu przepisów ustawowych i wykonawczych 21.2 Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza jakiegokolwiek obowiązku czy jakiejkolwiek odpowiedzialności ciążących na Państwu w stosunku do nas na mocy Ustawy lub Przepisów FSA. Bez względu na inne postanowienia niniejszej Umowy, będziemy upoważnieni do podjęcia wszelkich działań, jakie uznamy za konieczne w celu zapewnienia zgodności z Przepisami Ustawowymi i Wykonawczymi. W przypadku sprzeczności pomiędzy jakimkolwiek postanowieniem niniejszej Umowy a Przepisami Ustawowymi i Wykonawczymi, te ostatnie będą traktowane jako nadrzędne. Całość Umowy 21.3 Niniejsza Umowa wraz ze wszystkimi Notami Transakcji i potwierdzeniami wysłanymi do Państwa w związku z każdą Transakcją objętą niniejszą Umową stanowi całość umowy pomiędzy nami a Państwem w odniesieniu do naszych działań w zakresie CFD. Niniejsza Umowa zastępuje wszystkie wcześniejsze ustne lub pisemne oświadczenia, ustalenia, porozumienia oraz/lub umowy pomiędzy nami a Państwem, odnoszące się do działań w zakresie CFD. Nie dokonaliśmy żadnych oświadczeń, ustaleń, porozumień lub umów (a Państwo nie mogą na nich polegać), które nie zostałyby wyraźnie określone lub wspomniane w niniejszej Umowie. Zmiany Możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Umowie w dowolnym czasie, w tym w Tabeli Opłat, na mocy wysłanego do Państwa pisemnego zawiadomienia. Zmiany te wejdą w życie z datą określoną w zawiadomieniu (to jest co najmniej dziesięć (10) Dni Roboczych po jego wysłaniu, z wyjątkiem zmian dotyczących Procentowych Wartości Depozytu Zabezpieczającego lub Początkowych Depozytów Zabezpieczających bądź streszczenia naszej Polityki Realizacji Zleceń, które mogą wejść w życie natychmiastowo). Mają Państwo prawo do zamknięcia swoich pozycji w otwartych Transakcjach oraz/lub rozwiązania niniejszej Umowy w dowolnym czasie, zgodnie z jej postanowieniami. Żadne inne zmiany w niniejszej Umowie nie wejdą w życie, dopóki nie zostaną one podpisane przez jednego z naszych członków zarządu Możemy w dowolnym czasie wystosować do Państwa pisemne zawiadomienie, aby zaprzestali Państwo przyjmować pozycje dla Transakcji w odniesieniu do określonego Instrumentu Bazowego. Zawiadomienie to określi datę, od której przestaniemy przyjmować takie zlecenia, to jest co najmniej dziesięć (10) Dni Roboczych od wysłania zawiadomienia. Wyrażają Państwo zgodę na zamknięcie wszystkich otwartych Transakcji związanych z tym konkretnym Instrumentem Bazowym przed datą określoną w zawiadomieniu. W przeciwnym wypadku zamkniemy wszelkie otwarte Transakcje związane z danym Instrumentem Bazowym w dzień określony w zawiadomieniu, ze skutkiem od zamknięcia sesji w tym dniu, po Kursie Zamknięcia obowiązującym dla tego określonego Instrumentu Bazowego. Stosowne Kursy Zamknięcia podano w Załączniku II (patrz Wykaz A, B i C, w zależności od rodzaju Transakcji) W przypadku, gdy wykonamy nasze prawa zgodnie z punktem 21.5 a jakiekolwiek Państwa otwarte pozycje w Transakcjach będą przekraczać Normalną Wielkość Transakcji, zamkniemy te pozycje po rozsądnej cenie, określonej przez nas zgodnie z praktyką rynkową. Przeniesienie i przekazanie praw i obowiązków 21.7 Nie mogą Państwo przenieść żadnego z Państwa praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na żadne osoby bez naszej uprzedniej pisemnej zgody Nie mogą Państwo obciążać żadnych swoich praw z tytułu niniejszej Umowy, w tym praw do posiadanych u nas depozytów Możemy przenieść nasze prawa lub przekazać nasze obowiązki w ramach niniejszej Umowy oraz transakcji nią objętych dowolnym osobom, powiadamiając o tym Państwa co najmniej jeden (1) miesiąc wcześniej. Zgadzają się również Państwo, że jeżeli nie wypełnią Państwo jakichkolwiek zobowiązań, będziemy upoważnieni (bez uszczerbku dla pozostałych praw przysługujących nam z tytułu niniejszej Umowy) do przekazania dowolnej osobie ze skutkiem natychmiastowym wszystkich lub niektórych praw dotyczących kwot nam należnych lub zabezpieczeń bądź środków zaradczych przysługujących nam na mocy niniejszej Umowy Jeżeli dokonamy przeniesienia opisanego w punkcie 21.9, możemy od Państwa wymagać potwierdzenia na piśmie, że cesjonariusz przejął nasze prawa i obowiązki w odniesieniu do konkretnej sprawy Bez względu na jakiekolwiek inne postanowienia niniejszej Umowy stanowiące inaczej, możemy ujawnić faktycznemu lub potencjalnemu cesjonariuszowi lub osobie przejmującej obowiązki zgodnie z punktem 21.9 wszelkie informacje odnośnie do naszych stosunków, jakie uznamy za stosowne. Prawa i środki zaradcze Prawa i środki zaradcze, zawarte w niniejszej Umowie mają charakter kumulatywny i niewyłączający praw lub środków zaradczych przewidzianych przez przepisy prawa. 13

14 Dostęp do witryny internetowej Rozumieją Państwo, że w Internecie może dojść do zdarzeń, które mogą mieć wpływ na Państwa dostęp do naszej strony internetowej. Przy korzystaniu z naszej witryny internetowej nie można pociągnąć nas do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bądź straty wynikające z wydarzeń, na które nie mamy wpływu. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie sobie i konserwację wymaganego sprzętu zapewniającego Państwu odpowiedni dostęp do naszej witryny. Żadne zrzeczenie się w ramach złamania jakiegokolwiek postanowienia tej umowy nie będzie (o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie) podstawą do zrzeczenia się w przypadku dalszego złamania tego samego postanowienia lub do przyzwolenia na łamanie tegoż postanowienia. Opóźnienia, zaniechania i zrzeczenie się Żadne opóźnienie lub zaniechanie z naszej strony wykonania jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub środka zaradczego na mocy niniejszej Umowy, bądź częściowe lub wadliwe jego wykonanie, nie będzie: umniejszało lub zapobiegało dalszej możliwości wykonania takiego prawa, uprawnienia lub środka zaradczego; lub funkcjonować jako zrzeczenie się takiego prawa, uprawnienia lub środka zaradczego Żadne zrzeczenie się naruszenia jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie będzie (o ile strona zrzekająca się nie wyrazi na to zgody na piśmie) interpretowane jako zrzeczenie się przyszłego naruszenia tego samego postanowienia lub przyzwolenie na kontynuowanie określonego naruszenia. Prawo właściwe i jurysdykcja Niniejsza Umowa oraz wszelkie Transakcje nią objęte będą podlegać prawu angielskiemu i będą zgodnie z nim interpretowane. zgodnie z Przepisami FSA, która określa, w jaki sposób musimy identyfikować i rozwiązywać wszystkie istotne konflikty interesów Zależnie od natury konfliktu interesów, możemy podjąć konkretne czynności, zgodnie z naszą polityką rozwiązywania konfliktów interesów, aby złagodzić potencjalne skutki takiego konfliktu. Mogą one obejmować wprowadzenie mechanizmów kontroli dla obu stron konfliktu, które to mechanizmy mogą kontrolować lub wymianę informacji lub jej zapobiegać, oraz/ lub stosowne zarządzanie działaniami personelu i rozdzielenie obowiązków. Jeżeli dojdzie do istotnego konfliktu, a my nie będziemy w stanie złagodzić ryzyka w sposób wystarczający, możemy rozwiązać ten konflikt, ujawniając Państwu taką sprzeczność interesów Będą Państwo mieć świadomość, że przy podstawowym konflikcie występujemy jako zleceniodawca i animator rynku w odniesieniu do wszystkich Transakcji oraz transakcji z nimi związanych. Jeżeli pragną Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat naszej polityki rozwiązywania konfliktów interesów lub na temat konkretnego konfliktu interesów, jaki Państwa zdaniem może mieć na Państwa wpływ, prosimy się z nami skontaktować Wyrażają Państwo zgodę na to, że możemy dzielić się prowizjami i opłatami z naszymi Podmiotami Stowarzyszonymi lub innymi osobami trzecimi lub otrzymywać bądź płacić wynagrodzenie od lub na rzecz tych Podmiotów Stowarzyszonych lub osób trzecich w odniesieniu do Transakcji zawartych przez Państwa z nami. Stosowna Nota Transakcji nie będzie zawierać szczegółowych ustaleń dotyczących takiego wynagrodzenia lub dzielenia się, ale zazwyczaj takie informacje będą dla Państwa dostępne. Jeżeli zostaliśmy sobie przedstawieni poprzez osobę trzecią (w tym dowolną osobę tytułującą się mianem Partnera CMC ), prosimy pamiętać, że nasza relacja z tą stroną nie stanowi spółki, przedsięwzięcia ty Obie strony niniejszej Umowy nieodwołalnie zgadzają się, że wszelkie spory, kontrowersje i roszczenia (dowolnego rodzaju, zarówno oparte na niniejszej Umowie, delikcie, ustawie, przepisach lub na innych podstawach), wynikające z lub odnoszące się do niniejszej Umowy, między innymi w kwestii jej budowy, ważności, interpretacji, wykonalności lub naruszenia ( Spór ), będą rozpatrywane w sądach na terenie Anglii i Walii i w tym celu poddają się one nieodwołalnie jurysdykcji sądów Anglii i Walii. Wyrażają Państwo zgodę na zrzeczenie się przysługującego Państwu obecnie lub w przyszłości prawa do sprzeciwu wobec wyboru sądów Anglii i Walii jako miejsca rozstrzygania Sporu, oraz nieodwołalnie zgadzają się Państwo na wszczęcie postępowania wyłącznie w sądach Anglii i Walii. Poddanie się jurysdykcji tych sądów nie ogranicza naszego prawa do wszczęcia postępowania przeciwko Państwu w związku z jakimkolwiek sporem w dowolnej jurysdykcji uznanej przez nas za stosowną, ani wszczęcie postępowania w jednej lub kilku jurysdykcjach nie uniemożliwi nam wszczęcia postępowania w innej jurysdykcji, równocześnie lub nie, jeżeli będzie to miało miejsce w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. Prawa osób trzecich Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie ma na celu przyznania jakiegokolwiek prawa do wyegzekwowania jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy jakiejkolwiek osobie, która nie posiadałaby wcześniej takiego prawa na mocy Ustawy o Prawie Umownym (Prawa Osób Trzecich) (ang. Contracts (Rights of Third Parties) Act) z 1999 roku. Konflikty interesów My lub nasze Podmioty Stowarzyszone możemy mieć interesy lub relacje, które są sprzeczne z Państwa interesami lub naszymi obowiązkami wobec Państwa. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy politykę rozwiązywania konfliktów interesów (która może podlegać okresowym aktualizacjom i zmianom) 14

15 22. Zawiadomienia i komunikaty 22.1 Zgodnie z punktem 22.2, każde zawiadomienie lub inny rodzaj komunikatu wydany w związku ze sprawami, o którym mowa w niniejszej Umowie, z wyjątkiem wyraźnie określonych przypadków powiadomień ustnych, będą realizowane na piśmie i przesyłane na poniższe adresy: Nazwa strony Adres CMC Markets UK PLC 66 Prescot Street London E1 8HG United Kingdom Telefon +44 (0) Faks +44 (0) Kontakt w sprawie zawierania transakcji pod adresem: Prosimy pamiętać, że wszystkie dyspozycje związane z zawieraniem transakcji lub dotyczące otwartych Transakcji muszą być przekazywane poprzez system transakcyjny CMC lub telefonicznie. W pozostałych sprawach prosimy pisać pod adres Klient: Adres, numery telefonu i faksu, udostępniany przez Państwa w tym celu 22.2 Każde zawiadomienie zostanie uznane za dostarczone (z braku dowodów wskazujących przeciwną sytuację), jeżeli: dostarczono je osobiście - w momencie dostarczenia; jeżeli je dostarczono pocztą - w przeciągu trzech (3) Dni Roboczych od wysłania; jeżeli miało ono formę ustną i zostało przekazane przez telefon lub osobiście - od momentu przekazania; jeżeli wiadomość została nagrana na sekretarkę lub pocztę głosową jedną (1) godzinę po jej dostarczeniu; jeżeli wysłane faksem, w godzinę po zakończeniu transmisji; oraz jeżeli wysłano je pocztą elektroniczną jedną (1) godzinę po wysłaniu, o ile nie otrzymamy od Państwa operatora poczty wiadomości typu nie udało się wysłać wiadomości lub nie udało się dostarczyć wiadomości Potwierdzają Państwo, że mają Państwo stały dostęp do Internetu, i Wyrażają Państwo zgodę na to, że będziemy dostarczać Państwu drogą elektroniczną informacje, między innymi na temat naszej Polityki Realizacji Zleceń czy charakteru i rodzajów ryzyka inwestycji. Dane te znajdą się również na naszej witrynie internetowej lub pod innym adresem, jaki możemy Państwu w przyszłości dostarczyć Mogą Państwo zmienić adres, numer faksu i adres , na który będą wysyłane Noty Transakcji, wyciągi i inne komunikaty, wysyłając do nas pisemne zawiadomienie, a my możemy poinformować Państwa o zmianach naszych danych wskazanych powyżej, pod warunkiem jednak w obu przypadkach, że taka zmiana wejdzie w życie dopiero w dacie określonej w zawiadomieniu (która nie może przypadać przed datą, w której można uznać, że to zawiadomienie zostało odebrane) Jakiekolwiek zawiadomienie (w tym zawiadomienie o rozwiązaniu umowy) lub inny komunikat, jaki mamy obowiązek przesłać Państwu na podstawie niniejszej Umowy, w tym Noty Transakcji i wyciągi miesięczne, mogą być przez nas wysyłane w formie elektronicznej. Powinni Państwo sprawdzać zawartość każdego nadsyłanego przez nas dokumentu, ponieważ w przypadku braku oczywistego błędu będą one uznane za rozstrzygające, o ile w ciągu trzech (3) Dni Roboczych nie powiadomią nas Państwo na piśmie o wszelkich pomyłkach, błędach i nieścisłościach znajdujących się w takim dokumencie Nieodwołalnie upoważniają nas Państwo do kontaktowania się z Państwem listownie, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną w celu omówienia spraw związanych z Państwa Rachunkiem, o dowolnej porze, chyba że poprosili Państwo o inną formę na piśmie Wszystkie rozmowy pomiędzy nami będą się odbywać po angielsku My oraz/lub nasze Podmioty Stowarzyszone możemy się kontaktować z Państwem bez Państwa inicjatywy (w tym przez telefon) w sytuacjach uznanych przez nas za stosowne. Podpisując niniejszą Umowę zgadzają się Państwo i wyrażają zgodę na to, że taki rodzaj komunikacji jest dopuszczalny. 23. Ochrona danych 23.1 Poprzez podpisanie niniejszej Umowy oraz w związku nią będą nam Państwo dostarczać dane osobowe w rozumieniu zgodnie Ustawy o Ochronie Danych (ang. Data Protection Act) z 1998 roku. Wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie wszystkich tego typu informacji w celu wykonania niniejszej Umowy, a także na potrzeby zarządzania naszą relacją. Możemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym Podmiotom Stowarzyszonym, partnerom marketingowym, brokerowi lub pośrednikowi wprowadzającemu (jeśli taki istnieje), oraz aktualizować te dane dla dostawców w tych celach. Ponadto, możemy wykorzystać te dane do analizy, doskonalenia i rozwoju naszych produktów czy usług Wyrażają Państwo zgodę na to, że możemy wykorzystać te dane również do celów marketingowych, w celu reklamowania wśród Państwa naszych produktów i usług (lub produktów i usług naszych Podmiotów Stowarzyszonych), a także produktów i usług osób trzecich, które uznamy za interesujące dla Państwa. W tym samym celu możemy dzielić się tymi danymi z naszymi Podmiotami Stowarzyszonymi, partnerami marketingowymi i Państwa brokerem lub pośrednikiem wprowadzającym (jeśli taki istnieje) oraz aktualizować te dane dla dostawców dla powyższych celów. Mogą nas Państwo powiadomić przy podpisywaniu niniejszej Umowy lub w dowolnym czasie na piśmie, iż nie chcą Państwo, abyśmy korzystali z tych danych lub je udostępniali we wszystkich tych celach marketingowych lub niektórych z nich Wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie takich danych do krajów spoza EOG w wyżej wymienionych celach, gdzie poziom ochrony danych może być inny niż w obrębie EOG Na Państwa prośbę i za opłatą, wynoszącą obecnie 10 GBP, dostarczymy Państwu kopię danych przechowywanych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z 1998 roku. 24. Spory i reklamacje 24.1 Powinni Państwo natychmiast zwrócić się do Działu Obsługi Klienta (Help Desk) w sprawie wszelkich sporów lub reklamacji dotyczących niniejszej Umowy. Tego typu skargi (wraz ze stosownymi szczegółami) będą rozpatrywane zgodnie z naszą wewnętrzną procedurą rozpatrywania reklamacji, która jest dostępna na naszej witrynie internetowej. Będziemy się starali jak najszybciej rozpatrzyć każdy spór lub reklamację i powiadomimy Państwa o wyniku jej rozpatrzenia. Jeżeli są Państwo Klientem Detalicznym i nie satysfakcjonuje Państwa nasz sposób rozpatrywania skargi lub ustalenia dotyczące Państwa sporu lub reklamacji, mogą się Państwo zwrócić do Rzecznika ds. Usług Finansowych (udzielającego darmowych porad, świadczącego niezależne usługi w zakresie rozwiązywania sporów z firmami inwestycyjnymi) z prośbą o przeprowadzenie dalszego dochodzenia. Prosimy pamiętać, że istnieją ograniczenia czasowe co do nadsyłania 15

16 skarg do Rzecznika ds. Usług Finansowych. Proszę się z nami skontaktować, jeżeli chcieliby Państwo otrzymać broszurę objaśniającą, wydawaną przez Rzecznika ds. Usług Finansowych. Mogą się Państwo również zwrócić do miejscowego Biura Porad Obywatelskich lub Instytutu Standardów Handlowych, aby zasięgnąć porady odnośnie do przysługujących Państwu ustawowych praw. Klienci Profesjonalni i Uprawnieni Kontrahenci nie będą mieli dostępu do Rzecznika ds. Usług Finansowych Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia dowolnej koniecznej czynności, w tym zamknięcia jakiejkolwiek Transakcji będącej przedmiotem zgłoszonego nam sporu lub reklamacji, aby ograniczyć kwoty związane z takim sporem czy reklamacją. Jeżeli skorzystamy z tego prawa, poinformujemy Państwa o tym, co pozostanie bez uszczerbku dla praw i środków zaradczych przysługujących zarówno Państwu, jak i nam. Wszelkie działania, podjęte przez nas zgodnie z niniejszym punktem 24.2, nie mogą być uznane za przyznanie się przez nas do winy. 25. Glosariusz 25.1 Zdefiniowane pojęcia używane w niniejszej Umowie są pisane wielką literą i określone poniżej: Rachunek Ustawa Umowa Opcja Amerykańska Formularz Zgłoszeniowy Podmiot Stowarzyszony Upoważniona Osoba Waluta Bazowa Stopa Bazowa Koszyk Kruszec Dzień Roboczy Państwa rachunek (rachunki) prowadzony przez nas w związku z niniejszą z Umową; ustawa o Usługach i Rynkach Finansowych (Financial Services Markets Act) z 2000 roku; znaczenie terminu objaśniono w punkcie 1.5 niniejszego dokumentu; to opcja do realizacji po Cenie Wykonania w dowolnym czasie, do Godziny Wygaśnięcia w Dacie Wygaśnięcia; oznacza formularz zgłoszeniowy oraz dokumentację dotyczącą otwarcia rachunku, wypełnione przez Państwa i wysłane do nas w związku kwestiami objętymi niniejszą Umową; ma znaczenie nadane przez przepisy FSA; oznacza Państwa oraz/lub jakąkolwiek osobę upoważnioną przez Państwa do wydawania dyspozycji zgodnie z punktem 5.2; oznacza walutę wybraną przez Państwa zgodnie z punktem 4.5. W przypadku braku wyboru będzie to funt szterling; oznacza stopę bazową, ustalaną w danym czasie przez Lloyds TSB Bank plc; oznacza zbiór akcji (lub innych zarejestrowanych instrumentów) różnych spółek, na którym oparte są Transakcje Typu Spot lub Transakcje Typu Forward i których ceny kwotujemy; oznacza metale nieszlachetne lub szlachetne; oznacza: w odniesieniu do Transakcji innych niż Transakcje Typu Spot na Kupujący Opcja Call CFD Zamknięcie Dnia Zakończenie Pracy Data Zamknięcia Kurs zamknięcia Kurs wymiany CMC Wykaz CMC Papierze Wartościowym, Koszyku lub Indeksie dowolny dzień (z wyjątkiem sobót i niedziel), w którym banki londyńskie są otwarte do prowadzenia działalności; oraz w przypadku Transakcji odnoszących się do Transakcji Typu Spot na Papierze Wartościowym, Koszyku lub Indeksie, do których stosuje się Ograniczone Godziny Handlu dowolny dzień, w którym główna giełda, na której dany Papier Wartościowy lub każdy składowy Papier Wartościowy jest notowany, bądź giełda, na której funkcjonuje Indeks, w zależności od tego, która z tych opcji ma zastosowanie, jest otwarta dla obrotu; nie obejmuje to dni, kiedy obrót na giełdzie jest całkowicie zamknięty lub zawieszony; w przypadku Transakcji odnoszących się do Transakcji Typu Spot na Papierze Wartościowym, Koszyku lub Indeksie, do których nie stosuje się Ograniczonych Godzin Handlu dowolny dzień, w którym dana giełda jest otwarta do prowadzenia obrotu. w odniesieniu do opcji - strona, która nabyła opcję; opcja, w ramach której Kupujący posiada prawo do zakupu Instrumentu Bazowego od Sprzedającego po Cenie Wykonania w Dacie Wygaśnięcia; oznacza kontrakt na różnice kursowe; oznacza godzinę (czasu londyńskiego); w odniesieniu do Transakcji oznacza datę jej zamknięcia; oznacza okresowo ustalaną przez nas cenę, uwzględniającą ostatnią lub średnią cenę zamknięcia oraz Spread CMC, stosownie dla danego Instrumentu Bazowego; oznacza kurs wymiany walut okresowo i zasadnie ustalony przez nas z uwzględnieniem bieżących kursów rynkowych, dostępny w naszej firmie na Państwa życzenie; oznacza w odniesieniu do Transakcji Typu Spot lub Transakcji Typu Forward na Papierze Wartościowym lub Koszyku papierów wartościowych, listę Papierów 16

17 Stopa Rolowania CMC Spread CMC Zabezpieczenie Transakcja Nota Transakcji Wielkość Transakcji Jednostka Transakcyjna Wartościowych, na podstawie której kwotujemy cenę, zmienianą przez nas zgodnie z punktem 2.1 części A Załącznika I; oznacza stawkę ustalaną przez nas w odpowiednich terminach, odnoszącą się do międzybankowych stóp dla rolowania; oznacza różnicę pomiędzy ceną kupna i sprzedaży w ramach Transakcji kwotowaną przez nas okresowo, i w razie potrzeby wyrażaną jako wartość procentowa danej ceny; oznacza papiery wartościowe, inne aktywa, gwarancje lub ubezpieczenia przyjmowane przez nas od Państwa zamiast gotówki w celu zabezpieczenia wypełnienia przez Państwa zobowiązań określonych w punkcie 9.1, a także zgodnie z okresowymi uzgodnieniami z Klientem, o których mowa w punkcie 9.13; oznacza dowolny kontrakt, zawarty w formie ustnej lub pisemnej, w tym między innymi opcję, transakcję typu futures, kontrakt na różnice kursowe lub inną transakcję związaną z powyższymi kontraktami, zawartą przez nas z Państwem, jak również dowolną kolejną umowę zawartą przez nas w celu umożliwienia zawarcia danego kontraktu lub wypełnienia zobowiązań w ramach danego kontraktu; oznacza rodzaj powiadomienia, który możemy udostępnić Państwu drogą elektroniczną (m.in. przez Internet) i który muszą Państwa przeczytać, potwierdzający zawarcie Transakcji; oznacza: oznacza: w odniesieniu do Transakcji innej niż opcja - liczbę Jednostek Transakcyjnych, na którą zawierają Państwo Transakcję, zgodną z Notą Transakcji; w odniesieniu do opcji liczbę Jednostek Transakcyjnych stanowiących przedmiot opcji, zgodną z Notą Transakcji; w odniesieniu do Transakcji innej niż opcja - minimalną wielkość transakcji oferowanej przez nas, dla której kwotujemy ceny; Jednostka Transakcyjna dla każdego rodzaju Transakcji jest określona w punkcie 1 odpowiedniej części Załącznika I; oraz Wartość Transakcji Klient Dywidenda EOG Uprawniony Kontrahent Umowa Licencyjna z Użytkownikiem Końcowym Opcja Europejska w odniesieniu do opcji - minimalną wielkość przedmiotu opcji, dla której kwotujemy ceny opcji, równą minimalnej wielkości transakcji, zgodnie z punktem ; oznacza w odniesieniu do Transakcji całkowitą wartość Transakcji, wyliczoną przez nas zgodnie z warunkami niniejszej Umowy; oznacza klienta, który podpisuje z nami niniejszą Umowę, włączając posiadaczy rachunków wspólnych; oznacza kwotę pieniężnej dywidendy lub inną kwotę z podziału zysku z tytułu Papieru Wartościowego otrzymywaną przez brytyjskiego podatnika rezydenta będącego posiadaczem danego Papieru Wartościowego, po zapłaceniu podatku lub potrąceniu go u źródła przez emitenta tego Papieru Wartościowego, z pominięciem wszelkich ulg podatkowych, jakie mogą przysługiwać z tytułu takiej dywidendy pieniężnej lub podziału zysku; oznacza Europejski Obszar Gospodarczy; ma znaczenie określone przez przepisy FSA; oznacza dowolną umowę, podpisywaną przez Państwa z nami lub jednym z naszych Podmiotów Stowarzyszonych, w zakresie użytkowania oprogramowania lub innej technologii, pozwalającą na zawieranie z nami transakcji lub zarządzanie Państwa rachunkiem; to opcja do realizacji po Cenie Wykonania wyłącznie w Dacie Wygaśnięcia; Data Wygaśnięcia Prawa do Dywidendy oznacza w odniesieniu do Papieru Wartościowego pierwszą datę, w której kwotowana na danej giełdzie cena jest wskazywana jako cena bez prawa do dywidendy lub podziału zysku; Godzina Wygaśnięcia Data wygaśnięcia oznacza godzinę w dniu wygaśnięcia opcji, okresowo wyznaczaną przez nas w odniesieniu do Instrumentu Bazowego opcji i zamieszczaną na naszej stronie internetowej; w odniesieniu do opcji oznacza datę, w której opcja wygasa, zgodnie z zapisami Noty Transakcji lub w przypadku Opcji Amerykańskiej, datę podaną nam przez Państwa zgodnie z punktem 6 Wykazu C w Załączniku II; 17

18 Przypadek Siły Wyższej Transakcja typu Forward FSA Przepisy FSA Papier Wartościowy Szarej Strefy oznacza wydarzenia opisane w punkcie 18.1; ma znaczenie nadane w punkcie 1 Wykazu B Załącznika II; oznacza Urząd Nadzoru Finansowego (Financial Services Authority) (lub inny urząd nadzoru, który go zastąpi); oznacza wszystkie przepisy, zasady, zarządzenia, orzeczenia, polecenia, wytyczne, zawiadomienia, decyzje, wskazówki i polityki wydane przez FSA; oznacza akcję (lub inny zarejestrowany instrument finansowy) spółki, o której notowanie na danej giełdzie ubiega się ta spółka i na której oparta jest Transakcja Typu Spot lub Transakcja Typu Forward; Przypadek dotyczący Zabezpieczania w odniesieniu do dowolnej Transakcji oznacza, że nie jesteśmy w stanie, po dołożeniu wszelkich zasadnych starań, pozyskać, ustanowić, ponownie ustanowić, zamienić, utrzymać, rozwiązać lub zbyć dowolnego kontraktu lub składnika aktywów, które naszym zdaniem są niezbędne lub odpowiednie do zabezpieczenia naszego ryzyka ceny związanego z Transakcją; Indeks Kurs Międzybankowy Oprocentowanie Poziom Kwalifikacji Oprocentowania Przepisy Ustawowe i Wykonawcze Formularz Pełnomocnictwa Ograniczonego Ograniczone Godziny Handlu oznacza indeks rynkowy lub indeks branżowy, na którym oparta jest Transakcja Typu Spot lub Transakcja Typu Forward; oznacza, z zastrzeżeniem punktu 2.2 Części A w Załączniku I, średni kurs międzybankowy, wyliczany przez nas w odniesieniu do cen kupna i sprzedaży Instrumentu Bazowego, kwotowany w ostatnim czasie przez jeden lub większą liczbę innych banków; w odniesieniu do Transakcji oznacza oprocentowanie w skali roku od Wartości Transakcji podane w wyciągu dziennym oraz dostępne w naszej firmie na życzenie; posiada znaczenie przypisane w Tabeli Opłat; oznacza Ustawę, Przepisy FSA, przepisy rynkowe oraz wszystkie inne przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące naszych działań w ramach niniejszej Umowy; oznacza wypełniony przez Państwa formularz w celu upoważnienia innych osób do wydawania nam dyspozycji w Państwa imieniu, zgodnie z punktem 5.2; odnoszą się do Państwa możliwości zawierania Transakcji Typu Spot i Transakcji Typu Forward oraz (jeśli będą Posiadacz Długiej Pozycji dostępne) opcji na Transakcje Typu Spot na Papierach Wartościowych, Koszykach lub Indeksach określanych przez nas okresowo na mocy punktu 2.8, wyłącznie podczas godzin otwarcia danej giełdy; w odniesieniu do Transakcji innej niż opcja oznacza stronę, która kupiła dany Instrument Bazowy; Wezwanie do Uzupełnienia Depozytu Zabezpieczającego Wpłata Depozytu Zabezpieczającego Procentowa Wartość Depozytu Zabezpieczającego oznacza wezwania, jakie możemy wystosować do Państwa w sprawie Wpłaty Depozytu Zabezpieczającego zgodnie z punktem 7; oznacza dowolną wpłatę lub płatność, jaką Państwo dokonują lub muszą dokonać na swój rachunek zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, dotyczącą Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego lub podobnego zabezpieczenia; oznacza (poza przypadkami Transakcji na Papierach Skarbowych) wartość procentową Wartości Transakcji określoną przez nas w Tabeli Opłat, którą możemy okresowo zmieniać zgodnie z niniejszą Umową; Wymagany Depozyt Zabezpieczający oznacza kwotę wpłaconych funduszy wymaganą na Państwa rachunku w danym momencie w celu utrzymania Państwa otwartych Transakcji, zgodnie z postanowieniami punktu 7; Przepisy Rynkowe Normalna Wielkość Transakcji oznacza obowiązujące w danym czasie zasady, przepisy, zwyczaje i praktyki dowolnej giełdy, izby rozliczeniowej lub innej organizacji bądź rynku zaangażowanego w zawarcie, realizację lub rozliczenie transakcji lub kontraktu oraz wykonanie przez taką giełdę, izbę rozliczeniową lub inną organizację bądź rynek przysługujących im uprawnień lub upoważnień; została zdefiniowana w punkcie 3.9; Początkowy Depozyt Zabezpieczający oznacza w odniesieniu do Transakcji na Papierach Skarbowych współczynnik, który zostanie pomnożony przez Wielkość Transakcji, określony przez nas w Tabeli Opłat i zmieniany okresowo na mocy niniejszej Umowy; Wartość Początkowa w odniesieniu do Transakcji oznacza jej całkowitą wartość, uzgodnioną pomiędzy nami a Państwem podczas transakcji i określoną w Nocie Transakcji lub ustaloną zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, która w przypadku opcji będzie dla niej premią; 18

19 Klient Profesjonalny Opcja Put Tabela Opłat Indeks Powiązany ma znaczenie nadane przez Przepisy FSA; opcja, w ramach której Sprzedający posiada obowiązek sprzedaży Instrumentu Bazowego na rzecz Kupującego po Cenie Wykonania opcji w Dacie Wygaśnięcia; oznacza listę zawierającą nasze wymagania w zakresie Depozytu Zabezpieczającego, stopy procentowe oraz inne stawki obowiązujące przy Transakcjach, ustalone przez nas i dostarczone Państwu; w odniesieniu do dowolnej Transakcji Typu Spot oznacza dowolny indeks, którego wahania wyrażone jako całkowita liczba punktów mogą w naszej zasadnej opinii być wskazaniem potencjalnych wahań wartości takiej Transakcji; Transakcja Typu Futures Oparta na Powiązanym Indeksie Powiązany Papier Wartościowy oznacza: w odniesieniu do Transakcji Typu Spot opartej na Indeksie, dowolną transakcję typu futures powiązaną z indeksem, przynoszącą zwrot w odniesieniu do wahań łącznej liczby punktów tego samego indeksu; oraz w odniesieniu do jakiejkolwiek Transakcji Typu Spot, inną transakcję typu futures powiązaną z indeksem, której wahania wartości mogą w naszej zasadnej opinii być wskazaniem potencjalnych wahań wartości takiej Transakcji Typu Spot; w odniesieniu do Papieru Wartościowego oznacza dowolny instrument podlegający obrotowi na dowolnej giełdzie, dotyczący tej samej spółki, którego wahania mogą w naszej zasadnej opinii być wskazaniem potencjalnych wahań wartości tego Papieru Wartościowego, w tym między innymi kwity depozytowe; Odpowiednie Kwoty oznacza dla celów punktu 10.1: (i) ) jeśli są Państwo Klientem Detalicznym, wszystkie kwoty przelewane przez Państwa na nasz rachunek lub przez nas na Państwa rachunek, przechowywane w celu spełnienia obowiązku w zakresie przedstawienia Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego, oraz (ii) jeśli są Państwo Klientem Profesjonalnym lub Uprawnionym Kontrahentem, wszystkie kwoty przelewane przez Państwa na nasz rachunek lub przez nas na Państwa rachunek w związku Odpowiednia Stopa Procentowa Klient Detaliczny Ostrzeżenie o Ryzyku Papier wartościowy Sprzedający Data Rozliczenia Posiadacz Krótkiej Pozycji Określona Data Określone Zdarzenie z Wymaganym Depozytem Zabezpieczającym lub w innych celach; oznacza obowiązującą stopę procentową okresowo określaną przez nas stosownie do waluty kwoty wolnych środków lub Instrumentu Bazowego (o ile ma to zastosowanie), określoną w wyciągu dziennym oraz udostępnianą Państwu na życzenie; posiada znaczenie nadane przez przepisy FSA; oznacza zawiadomienie, które jesteśmy zobowiązani Państwu dostarczyć zgodnie z przepisami FSA w wyniku zaklasyfikowania Państwa do kategorii Klienta Detalicznego lub Klienta Profesjonalnego, dotyczące ryzyka związanego z zawieraniem Transakcji, o których mowa w niniejszej Umowie; oznacza akcję (lub inny zarejestrowany instrument) spółki notowanej na dowolnej giełdzie, w oparciu o którą realizowane są Transakcje Typu Spot lub Transakcje Typu Forward. Definicja ta obejmuje również akcje składowe (lub inne zarejestrowane instrumenty) Koszyka; oznacza w odniesieniu do opcji stronę, która sprzedała opcję; oznacza datę rozliczenia po Dacie Zamknięcia zasadnie przez nas ustaloną zgodnie z praktyką obowiązującą na danym rynku i podaną do Państwa wiadomości w czasie zawierania Transakcji; oznacza w odniesieniu do Transakcji innej niż opcja stronę, która sprzedała dany Instrument Bazowy; oznacza w odniesieniu do Transakcji Typu Forward przyszłą datę, dla której zawarto tę Transakcję; oznacza którekolwiek z następujących zdarzeń: nie dokonają Państwa jakiejkolwiek płatności albo nie wykonają Państwo jakichkolwiek innych czynności wymaganych w punktach 7 i 9.1 niniejszej Umowy; nie dostarczą Państwo aktywów na dostawę lub nie przyjmą Państwo dostawy aktywów na podstawie jakiejkolwiek Transakcji w pierwszym terminie wymagalności; nie wypełnią Państwo swoich zobowiązań względem nas wynikających z niniejszej Umowy lub 19

20 jakiegokolwiek kontraktu przewidywanego przez niniejszą Umowę, w tym z jakiejkolwiek Transakcji; z 1986 r., Działem 425 Ustawy o Spółkach z 1985 r., lub w inny sposób; (d) (e) nastąpi Państwa śmierć lub staną się Państwo nie w pełni władz umysłowych; złożono wniosek o tymczasowe zarządzenie lub złożono Państwu propozycję przystąpienia do porozumienia dobrowolnego, lub w sądzie złożono wniosek o Państwa upadłość lub zawarli Państwo układ z wierzycielami bądź zostali Państwo uznani za niezdolnych do spłacenia swoich długów w rozumieniu Działu 123 Ustawy o Niewypłacalności z 1986 r. ( Ustawa z 1986 r. ) lub wszelkich zmian ustawowych bądź nowych wersji tej Ustawy, lub złożono Państwu propozycję przystąpienia do dobrowolnego porozumienia zgodnie z Działem I Ustawy z 1986 r., lub złożono wniosek w Państwa sprawie o sądowe ustanowienie zarządu zgodnie z Działem II Ustawy z 1986 r., lub ustanowiono względem Państwa zarządcę przymusowego (włączając syndyka masy upadłości) lub zarządcę komisarycznego, bez względu na to czy miało to miejsce na podstawie Działu II Ustawy z 1986 r. czy innych przepisów, lub wyznaczono względem Państwa tymczasowego likwidatora zgodnie z Działem 135 Ustawy z 1986 r., lub przystępują Państwo do likwidacji w rozumieniu Działu 247 (2) Ustawy z 1986 r. (z wyjątkiem likwidacji dobrowolnej przeprowadzanej wyłącznie w celu fuzji lub restrukturyzacji w stanie wypłacalności), lub złożono Państwu propozycję przystąpienia do projektu układu z wierzycielami zgodnie z Działem 425 Ustawy o Spółkach z 1985 roku lub ustawowymi zmianami bądź nowymi wersjami tej Ustawy, lub wnoszą Państwo o moratorium zgodnie z Ustawą o Niewypłacalności z 2000 r., lub zaproponują Państwo układ lub kompromis ze swoimi wierzycielami zgodnie z Działem 1 lub 8 Ustawy Transakcja Typu Spot Cena Wykonania Warunki Współpracy Produkt Skarbowy Instrument bazowy Cena Instrumentu Bazowego (f) (g) (h) (i) wystąpią jakiekolwiek analogiczne lub podobne sytuacje do sytuacji określonych w podpunkcie (e) powyżej, w odniesieniu do Państwa w dowolnej jurysdykcji; jakikolwiek urząd nadzorujący naszą działalność lub jego zasady tego wymagają jakiekolwiek oświadczenia lub gwarancje przedstawione przez Państwa są lub staną się nieprawdziwe; mamy podstawy, aby twierdzić, że istnieje prawdopodobieństwo, iż którakolwiek z sytuacji wymienionych w powyższych punktach może się zdarzyć i w związku z tym uważamy to za konieczne dla naszego własnego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa naszych Podmiotów Stowarzyszonych; ma znaczenie określone w punkcie 1 Wykazu A w Załączniku II; oznacza w odniesieniu do opcji cenę, po której można zrealizować opcję, uzgodnioną pomiędzy nami a Państwem w czasie Transakcji zgodnie z punktem 2 Wykazu C w Załączniku II; oznacza niniejsze warunki współpracy (włączając Załączniki wraz ich późniejszymi zmianami lub nowymi wersjami); oznacza każdy rządowy instrument dłużny będący przedmiotem obrotu, w tym między innymi np. euroobligacje, eurodolary, T-bonds, Short Sterling, Gilts i Euribor; oznacza: bazową cechę lub indeks, w odniesieniu do którego wartość Transakcji Typu Spot lub Transakcji Typu Forward jest ustalana w sposób przedstawiony odpowiednio w Wykazie A i B Załącznika II, lub przedmiot opcji określony w Wykazie C Załącznika II; oraz oznacza cenę jednostki transakcyjnej Instrumentu Bazowego kwotowan 20

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem.

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem. OSTRZEŻENIE O RYZYKU Mając na względzie zgodę OX Capital Markets Ltd (zwaną dalej Spółką ) na zawarcie transakcji na opcje binarne z niżej podpisanym (zwanym dalej Klientem ), Klient oświadcza, że rozumie

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA Monecor (London) Limited, spółka zawierająca transakcje jako ETX Capital (ETX Capital lub my), jest upoważniona i nadzorowana przez Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) pod numerem

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Opłaty i oprocentowania Kont NatWest Welcome

Opłaty i oprocentowania Kont NatWest Welcome 786059 23/12/08 11:07 Page 1 Konto NatWest Welcome Opłaty i oprocentowania Kont NatWest Welcome Przewodnik 786059 23/12/08 11:07 Page 2 NatWest Welcome pomoc i rady Jeżeli potrzebują Państwo pomocy lub

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Jeden z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających Pełne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego UMOWA TRANSAKCJI WYMIANY WALUT zawarta w dniu xx.xx.xxxx r. pomiędzy: Inter Exchange SP. Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE, przy ul. Grójeckiej 79, 00-807 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL OSOBY PRAWNEJ Imię: Nazwisko: Miejsce urodzenia: Seria i numer dokumentu tożsamości: Data ważności dokumentu tożsamości: PESEL: Ważny

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spółka kapitałowa/spółka osobowa/ Trust Formularz zgłoszeniowy Transakcje CFD - Dla osób niebędących rezydentami USA (IR)

Spółka kapitałowa/spółka osobowa/ Trust Formularz zgłoszeniowy Transakcje CFD - Dla osób niebędących rezydentami USA (IR) Spółka kapitałowa/spółka osobowa/ Trust Formularz zgłoszeniowy Transakcje CFD - Dla osób niebędących rezydentami USA (IR) czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

HF Markets (Europe) Ltd PROMOCJA HOTFOREX POLAND REGULAMIN

HF Markets (Europe) Ltd PROMOCJA HOTFOREX POLAND REGULAMIN PROMOCJA HOTFOREX POLAND REGULAMIN Październik 2015 Promocja HotForex Poland odbywa się na rachunkach live i oferuje Klientom możliwość zdobycia jednej z 3 nagród: ipad Air, iphone 6 lub MacBook Air, po

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

Konto NatWest Welcome

Konto NatWest Welcome Konto NatWest Welcome Opłaty i oprocentowania Kont NatWest Welcome Przewodnik Opłaty i oprocentowania Kont NatWest Welcome Pomoc i porady Jeżeli potrzebują Państwo pomocy lub porady, lub nie są Państwo

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów;

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów; Regulamin Serwisu Regulamin obowiązujący Klienta korzystającego z serwisu rezerwacji hotelowych GlobHotel Sp. z o.o. I. Definicje Biuro Obsługi Klienta (BOK) wydzielona jednostka organizacyjna Operatora,

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek).

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). OGÓLNE ZASADY USTALANIA RÓŻNIC KURSOWYCH... Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). Przykład 10 stycznia 2007 r. Spółka z o.o. otrzymała

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania i spłaty kredytu śróddziennego w euro. 1. Definicje

Warunki udzielania i spłaty kredytu śróddziennego w euro. 1. Definicje Załącznik nr 2 do Umowy w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku RTGS w systemie SORBNET- EURO Warunki udzielania i spłaty kredytu śróddziennego w euro 1. Definicje Dla celów niniejszego Załącznika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

Streszczenie zasad realizacji zleceń

Streszczenie zasad realizacji zleceń 1 Streszczenie zasad realizacji zleceń 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) i zasadami Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority) dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lokaty dwuwalutowe

Regulamin Lokaty dwuwalutowe Regulamin Lokaty dwuwalutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Deutsche Bank

Spis treści. Deutsche Bank Poziom: 3a Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ RACHUNKÓW UPRAWNIEŃ I POCHODNYCH NA EMISJE CO2 (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.) Tytuł

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe 1 1. Metody ustalania różnic kursowych od 01.01.2007: wprowadza się dwie opcjonalne metody: w oparciu o nowe regulacje w ustawie podatkowej, w oparciu o przepisy o rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

Procedury i zasady zwrotu podatku z Holandii

Procedury i zasady zwrotu podatku z Holandii Procedury i zasady zwrotu podatku z Holandii Poniższe opracowanie stanowi zbiór ogólnych zasad, według których nasza firma odzyskuje podatek dochodowy z wyżej wymienionych krajów. 1. Jawność korespondencji

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych (CFD)

Kontrakty różnic kursowych (CFD) Ostrzeżenie dla inwestorów 28/02/2013 Kontrakty różnic kursowych (CFD) Najważniejsze przesłania Kontrakty różnic kursowych (CFD) to złożone produkty, które nie muszą być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl 1. ZASADY OGÓLNE 1. Firma OdkryDubaj.pl, wpisana do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w Jabłonnej pod numerem 3669, NIP 716-217-99-78,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

Co to jest FORWARD? Do czego służy FORWARD?

Co to jest FORWARD? Do czego służy FORWARD? Co to jest FORWARD? Forward daje Klientowi możliwość kupna lub sprzedaży dewiz w ilości określonej przez Klienta, przy kursie ustalonym przy zawarciu transakcji, ale z dniem rozliczenia w przyszłości (za

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax.

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. (22) 697-67-67 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE PRAW POCHODNYCH

Bardziej szczegółowo

Informacje o Rynkach FX

Informacje o Rynkach FX Informacje o Rynkach FX 1. Warunki Ogólne Niniejszy dokument pt. Informacje o Rynkach zawiera informacje dotyczące oferowanych przez nas Rynków FX. Informacje o Rynkach stanowią część Umowy zawieranej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Regulamin 1 Informacje ogólne 1. Sklep działający pod adresem mi-tu.pl, zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY RACHUNEK PIENIĘŻNY 1. SZCZEGÓŁY RACHUNKU PIENIĘŻNEGO... 2 2. PRZELEW JEDNORAZOWY... 6 2.1. Przelew na rachunek inwestycyjny... 6 2.2. Przelew

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo