OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA"

Transkrypt

1 OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA Monecor (London) Limited, spółka zawierająca transakcje jako ETX Capital (ETX Capital lub my), jest upoważniona i nadzorowana przez Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) pod numerem Rejestru Usług Finansowych Oferowane przez nas produkty i usługi finansowe charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka i z tego powodu mogą być nieodpowiednie dla niektórych inwestorów. Klient otrzymuje ostrzeżenie dotyczące ryzyka zgodnie z zasadami urzędu FCA. Ostrzeżenie to ma na celu zapewnienie pomocy w zrozumieniu ryzyka związanego z korzystaniem z naszych produktów i usług, ale nie stanowi kompleksowego przewodnika po wszystkich rodzajach takiego ryzyka. W ostatecznym rozrachunku klient musi ustalić, czy poziom ryzyka odpowiada jego strategii inwestycyjnej i skłonności do podejmowania ryzyka. Klient nie powinien dokonywać transakcji instrumentami pochodnymi, jeżeli nie rozumie charakteru zawieranego kontraktu oraz stopnia ekspozycji na ryzyko. Należy spekulować wyłącznie pieniędzmi, na których utratę można sobie pozwolić. Można szybko stracić na transakcji więcej, niż wynosił depozyt wykorzystany do otwarcia transakcji. Nie udzielamy porad inwestycyjnych. Jeśli klient nie jest pewien, czy ta forma inwestowania jest dla niego odpowiednia, powinien uzyskać poradę od upoważnionego doradcy finansowego. Nie jesteśmy upoważnieni do udzielania porad inwestycyjnych jakiegokolwiek rodzaju, dlatego też nie udzielamy porad klientom. Jednak w niektórych przypadkach możemy dostarczyć informacji faktycznych związanych z rynkiem bazowym lub transakcją, o które klient zapyta. Chociaż instrumenty pochodne można wykorzystać w celu zarządzania ryzykiem, niektóre inwestycje są nieodpowiednie dla wielu inwestorów. Różne instrumenty pociągają za sobą różne poziomy narażenia na ryzyko, a w przypadku podejmowania decyzji dotyczącej obrotu takimi instrumentami klient powinien być świadomy następujących kwestii oraz dokładnie je rozważyć: 1 KONTRAKTY NA RÓŻNICE KURSOWE (CFD) Kontrakty na różnice kursowe można porównać do kontaktów terminowych futures, które można zawrzeć w związku z surowcami, indeksami, akcjami lub parami walut. Jednak w przeciwieństwie do innych kontraktów terminowych futures i opcji, kontrakty te można rozliczać tylko gotówką. Inwestowanie w kontrakty na różnice kursowe (CFD) pociąga za sobą ryzyko podobne do inwestowania w kontrakt terminowy futures albo opcję, a klient powinien mieć tego świadomość. Transakcje związane z kontraktami na różnice kursowe mogą wiązać się z odpowiedzialnością warunkową (patrz punkt 12 poniżej). 1

2 2 ELASTYCZNE OPCJE FOREX LUB WALUTOWE Inwestowanie w elastyczne opcje forex lub opcje walutowe pociąga za sobą podobne ryzyko jak inwestowanie w kontrakty futures. Transakcje z zastosowaniem elastycznych opcji forex lub opcji walutowych mogą również wiązać się z odpowiedzialnością warunkową (patrz punkt 12 poniżej). Jeśli klient w przeszłości zajmował się tylko tradycyjnymi formami inwestycji, powinien dowiedzieć się więcej o obrocie walutami, zanim dokona inwestycji tego rodzaju. Należy mieć na uwadze, że ograniczone ryzyko opcji zakupu oznacza, że można stracić całą inwestycję, jeśli opcja wygaśnie bez wartości. Jeśli klient chce kontynuować inwestycję, potwierdza, że przeznaczone fundusze stanowią tylko kapitał podwyższonego ryzyka i utrata inwestycji nie stworzy zagrożenia dla stylu życia klienta ani nie przyczyni się do obniżenia wartości jego przyszłego programu emerytalnego. Ponadto klient w pełni rozumie charakter i ryzyko związane z inwestycjami walutowymi, a jego zobowiązania wobec innych stron nie będą zaniedbywane w przypadku poniesienia strat inwestycyjnych. 3 RYNKI POZA ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWEM I WALUTY Rynki zagraniczne pociągają za sobą ryzyko inne niż w przypadku rynków brytyjskich. W niektórych przypadkach ryzyko jest większe, jak ryzyko zmian politycznych lub polityki gospodarczej w innym kraju, które może spowodować zmianę warunków, zbywalności lub ceny waluty obcej. Na potencjalny zysk lub stratę na transakcjach zawieranych na rynkach zagranicznych lub kontraktach denominowanych w walucie obcej mają wpływ zmiany kursów walut. Utrzymywanie transakcji lub posiadanie funduszy zdeponowanych na rachunku u nas w walucie innej niż waluta kraju klienta powoduje narażenie na ryzyko walutowe. Obowiązkiem klienta jest zarządzanie tym ryzykiem, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z tego ryzyka. Pozagiełdowe transakcje obrotu zagranicznymi walutami nie są zawierane na rynku międzybankowym ani na giełdach kontraktów terminowych futures podlegających regulacjom jakiegokolwiek organu regulacyjnego jako rynek kontraktów wyznaczonych. 4 OPCJE BINARNE Transakcje opcjami binarnymi mają charakter wysoce spekulacyjny i pociągają za sobą niezwykle duże ryzyko poniesienia strat oraz nie są odpowiednie dla każdego. Transakcje opcjami binarnymi można rozliczać tylko gotówką. Spółka ETX Capital poda ceny do zastosowania przy zawieraniu transakcji i dokonywaniu wyceny opcji binarnych zgodnie z zasadami swojej polityki i procedur związanych z zawieraniem transakcji. Ceny transakcyjne przypisane do aktywów w witrynie spółki ETX Capital to ceny, za jakie spółka skłonna jest sprzedać klientowi opcje binarne w punkcie sprzedaży. Ceny te mogą nie odpowiadać w sposób bezpośredni poziomom rynkowym w czasie rzeczywistym w momencie przeprowadzania sprzedaży opcji binarnych. 5 DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY Na transakcji można szybko stracić więcej, niż wynosił depozyt wykorzystany do otwarcia transakcji (depozyt zabezpieczający). Jakiekolwiek straty rynkowe przekraczające depozyt zabezpieczający zostaną pobrane z rachunku klienta. Klient może otrzymać wezwanie do wniesienia dodatkowego depozytu zabezpieczającego w 2

3 krótkim terminie, aby utrzymać transakcję. Będziemy na bieżąco dokonywać ponownej wyceny otwartych transakcji klienta w ciągu każdego dnia obrotu, a jakiekolwiek zyski lub straty będą natychmiast odzwierciedlane na jego rachunku. W przypadku straty może być wymagane natychmiastowe zdeponowanie przez klienta dodatkowych funduszy na rachunku, aby utrzymać otwarte transakcje. Możemy również w dowolnym momencie zmienić nasze stawki depozytu zabezpieczającego i/lub bazowe wymogi transakcyjne, co także może doprowadzić do zmian depozytu zabezpieczającego, który klient ma obowiązek utrzymać do celów związanych z transakcjami. Jeśli na rachunku klienta nie będzie wystarczającego depozytu zabezpieczającego, transakcja może zostać zamknięta ze stratą bez powiadomienia klienta, który będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek ujemne saldo. Transakcje walutowe z depozytem zabezpieczającym stanowią jedną z najbardziej ryzykownych form inwestycji dostępnych na rynkach finansowych i są odpowiednie tylko dla zaawansowanych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Biorąc pod uwagę możliwość utraty całej inwestycji, spekulacje na rynku walutowym należy przeprowadzać tylko za pomocą kapitału podwyższonego ryzyka, który w przypadku utraty nie wpłynie znacząco na sytuację finansową danej osoby lub instytucji. 6 TRANSAKCJE POZAGIEŁDOWE Zawarcie transakcji z nami oznacza nabycie pozagiełdowego instrumentu pochodnego (OTC), który jest niezbywalny. Oznacza to, że klient zawiera transakcje bezpośrednio z nami i musi je z nami zamknąć. Będziemy kontrahentem transakcyjnym klienta, co oznacza, że w przypadku dokonania sprzedaży przez klienta my będziemy nabywcą, a w przypadku dokonania zakupu przez klienta my będziemy sprzedawcą. Klient nie będzie mógł sprzedać ani zbyć transakcji na rzecz stron trzecich. Może to wiązać się z większym ryzykiem niż inwestowanie w instrument finansowy, który jest zbywalny, lub zawieranie transakcji instrumentami pochodnymi będących przedmiotem obrotu giełdowego, ponieważ możliwość otwierania i zamykania transakcji oraz kompensowania pozycji jest ograniczona do tego, co oferujemy klientowi, gdyż nie istnieje inny rynek dla tych transakcji. Podawane przez nas ceny mogą nie odzwierciedlać szerzej pojmowanego rynku. Chociaż oczekujemy, że ceny te będą w rozsądny sposób związane z cenami dostępnymi na rynku hurtowym, stosowane przez nas ceny mogą różnić się od cen dostępnych dla innych uczestników rynku na rynku hurtowym. W konsekwencji możemy ustalić wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego i pobierania środków z tytułu depozytu zabezpieczającego w dużym stopniu według własnego uznania. Możemy zaoferować jakąkolwiek cenę według naszego uznania albo ceny, które pochodzą ze źródeł zewnętrznych lub których nie ustalamy według własnego uznania. Możemy ustalić nasze ceny, oferując spready od cen stron trzecich, ale nie mamy takiego obowiązku ani nie jesteśmy zobowiązani do utrzymywania takich cen. Możemy zaoferować różne ceny poszczególnym klientom w jakimkolwiek czasie na naszych własnych warunkach. Naszym warunkom podlegają nasze obowiązki wobec klientów dotyczące oferowania cen oraz kompensowania lub likwidowania transakcji na rachunku klienta, a także dokonywania płatności na rzecz klienta. Oferowane przez nas ceny mogą odzwierciedlać ceny dostępne w innych miejscach na jakiejkolwiek giełdzie, rynku międzybankowym lub innym rynku walutowym, ale nie muszą ich odzwierciedlać. 3

4 7 PLATFORMY TRANSAKCYJNE SPÓŁKI ETX CAPITAL Żadna platforma transakcyjna spółki ETX Capital nie jest giełdą; jest to elektroniczne połączenie, które umożliwia zawieranie z nami transakcji. Klient nie będzie zawierać transakcji z żadnymi innymi podmiotami ani żadnymi innymi klientami poprzez uzyskanie dostępu do platformy. Dostępność i funkcjonowanie platformy, w tym konsekwencje niedostępności platformy z jakiejkolwiek przyczyny, podlegają jedynie naszym Warunkom. 8 NIE MA GWARANCJI LIMITÓW STRAT Jeśli nie zaoferowaliśmy gwarantowanego zlecenia ograniczającego stratę (stop loss), a klient nie zapłacił wymaganej premii z tytułu takiej ochrony, zlecenie ograniczające stratę nie jest gwarantowane. Składanie zleceń ograniczających stratę, których celem jest ograniczenie strat do określonych kwot, może nie zawsze być skuteczne, gdyż warunki rynkowe lub ograniczenia technologiczne mogą uniemożliwić ich realizację. W niektórych okolicznościach strata może nawet być większa. Poślizg cenowy (luka cenowa) ma miejsce, gdy na rynku zostaje przekroczona cena, na poziomie której klient ustawił swoje zlecenie ograniczające stratę. Może to nastąpić, kiedy określony rynek bazowy stanie się nadzwyczaj zmienny. Na przykład na rynku bazowym może zostać wstrzymany obrót w punkcie powyżej ceny zlecenia ograniczającego stratę klienta, a po pewnym czasie obroty mogą zostać wznowione po cenie poniżej ceny zlecenia ograniczającego stratę klienta. W takich okolicznościach zamknęlibyśmy otwartą transakcję klienta w chwili ponownego otwarcia transakcji na tym rynku bazowym albo niedługo po otwarciu, tj. po następnej dostępnej cenie. Ponadto na rynkach może również pojawić się bardzo duże ożywienie, kiedy rynek bazowy staje się zmienny. Zgodnie z naszą Polityką realizacji zleceń wykonamy zlecenia według kolejności ich wpłynięcia. Wynikiem tego może być realizacja zlecenia ograniczającego stratę po cenie poniżej ceny ograniczającej stratę klienta na rynku bazowym, na którym ceny szybko spadają. 9 WYNIKI UZYSKIWANE W PRZESZŁOŚCI Wyniki uzyskiwane w przeszłości nie zawsze odzwierciedlają przyszłe wyniki. Nie można czynić żadnych założeń dotyczących przyszłych wyników. 10 ZAWIESZENIE OBROTU Czasami warunki rynkowe oraz funkcjonowanie zasad określonych rynków (tj. zawieszenie obrotu z powodu zmienności, brak płynności na rynku bazowym) mogą sprawić, że transakcje będą bardziej ryzykowne. Może to doprowadzić w ekstremalnych przypadkach do zmiany rozliczania kontraktu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany rozliczenia kontraktów wygasających danego dnia, jeśli tego dnia obrót będzie zawieszony. 11 DŹWIGNIA FINANSOWA I ZADŁUŻENIE Dźwignia finansowa i zadłużenie umożliwiają zawarcie transakcji z relatywnie niewielkim depozytem (również zwanym depozytem zabezpieczającym) względem ogólnej wartości kontraktu. Jednak oznacza to, że niewielka zmiana na rynku bazowym może mieć nieproporcjonalnie duży wpływ na transakcję klienta i spowodować utratę 4

5 całej kwoty depozytu zabezpieczającego oraz sprawić, że klient będzie ponosić odpowiedzialność za jakiekolwiek inne straty powstałe na tej pozycji. Dlatego też konieczne jest, aby spekulować wyłącznie pieniędzmi, na których utratę można sobie pozwolić. 12 TRANSAKCJE ZWIĄZANE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARUNKOWĄ W przypadku, gdy z transakcją wiąże się depozyt zabezpieczający, wymagamy, aby klient dokonał serii płatności zamiast wnieść całą cenę zakupu natychmiast. Klient może ponieść całkowitą stratę depozytu zabezpieczającego wniesionego w celu ustanowienia lub utrzymania pozycji. Jeśli na rynku wystąpi zmiana niekorzystna dla klienta, może on być zobowiązany do zapłaty znacznego dodatkowego depozytu zabezpieczającego w krótkim terminie, aby utrzymać pozycję. Nawet jeśli transakcja nie jest zabezpieczona depozytem, może nadal wiązać się z obowiązkiem dokonania kolejnych płatności w określonych okolicznościach powyżej jakiejkolwiek kwoty zapłaconej w czasie zawierania kontraktu. Transakcje związane z odpowiedzialnością warunkową, które nie są zawierane na zasadach uznanej lub wyznaczonej giełdy inwestycyjnej, mogą narazić klienta na znacznie większe ryzyko. 13 SPREADY, PROWIZJE I KOSZTY Zanim klient zacznie zawierać z nami transakcje, powinien uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wszystkich prowizji i innych opłat, do których zapłaty będzie zobowiązany. Jeśli jakiekolwiek opłaty nie są wyrażone kwotowo (na przykład jako spread), należy uzyskać wyraźne wyjaśnienie konkretnych kwot, które takie opłaty mogą oznaczać. W przypadku kontraktów futures, gdy prowizja pobierana jest w postaci części wyrażonej w procentach, będzie ona zwykle odnosić się do procenta całkowitej wartości kontraktu, a nie tylko procenta początkowej płatności klienta. W zależności od rodzaju i czasu dokonywanych transakcji możemy wymagać od klienta zapłaty kosztów finansowych. Jeśli klient zawiera transakcje w walutach innych niż waluta bazowa, możemy również wymagać przeliczenia walut obcych na walutę bazową. Łączne koszty finansowe oraz koszty wymiany walut mogą przekroczyć jakiekolwiek zyski od transakcji lub zwiększyć straty, jakie klient może ponieść na transakcji. 14 RYZYKO PODATKOWE Klient podejmuje ryzyko, że transakcje i jakiekolwiek powiązane z nimi zyski mogą podlegać lub podlegają opodatkowaniu. Nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że nie będą płatne żadne podatki ani opłaty skarbowe (inne niż opłata transakcyjna). Klient będzie odpowiedzialny za wszystkie podatki i opłatę skarbową w odniesieniu do jego transakcji. Spółka ETX Capital nie udziela żadnych porad podatkowych klientom, a klient ponosi odpowiedzialność za kwestie podatkowe, które go dotyczą. 15 ŚRODKI PIENIĘŻNE KLIENTA Jeśli klient został sklasyfikowany jako Klient detaliczny (zdefiniowany w naszych Warunkach), będziemy przechowywać jego środki pieniężne na odrębnym rachunku bankowym klienta oddzielnie od naszych środków pieniężnych. Jednak należy mieć na 5

6 uwadze, że może to nie zapewnić pełnej ochrony (na przykład w razie niewypłacalności naszego banku). Jeśli klient zostanie sklasyfikowany jako Klient profesjonalny lub Uprawniony kontrahent (zdefiniowany w naszych Warunkach), jego środki pieniężne nie będą oddzielone od środków pieniężnych przechowywanych na naszych rachunkach i mogą być wykorzystane w trakcie naszej działalności. W przypadku naszej niewypłacalności klient zostanie sklasyfikowany jako wierzyciel nieuprzywilejowany. Klient powinien również zwrócić uwagę na sekcję Środki pieniężne klienta w naszych Warunkach. 16 RYZYKO WEEKENDOWE Różne sytuacje, zmiany lub wydarzenia mogą mieć miejsce w trakcie weekendu, kiedy rynki walutowe, rynki surowców i inne rynki są zasadniczo zamknięte. Może to spowodować otwarcie rynków przy cenie znacznie różniącej się od ceny, przy której zostały zamknięte w piątek po południu. Klient nie będzie mógł użyć platformy spółki ETX Capital, aby złożyć lub zmienić zlecenia w trakcie weekendu albo w innym czasie, kiedy rynki są zasadniczo zamknięte. Istnieje znaczne ryzyko, że zlecenia ograniczające stratę pozostawione do ochrony otwartych pozycji utrzymywane przez weekend zostaną zrealizowane na poziomach znacznie gorszych niż ich określona cena. 17 NIEWYPŁACALNOŚĆ Jakakolwiek niewypłacalność albo niewywiązanie się ze zobowiązań może doprowadzić do likwidacji lub zamknięcia pozycji bez zgody klienta. 18 WPROWADZENIE PRZEZ STRONY TRZECIE Możemy według naszego wyłącznego uznania wynagrodzić strony trzecie za wprowadzenie rachunku klienta do naszego systemu. Takie strony trzecie nie muszą mieć i mogą nie mieć żadnej specjalnej wiedzy dotyczącej zawierania transakcji oraz mogą mieć konflikty interesów związane z metodą, według której otrzymują wynagrodzenie. Klient powinien dokładnie zrozumieć sposób, w jaki taka osoba otrzymuje wynagrodzenie, oraz zachować dużą ostrożność w udzielaniu jakiejkolwiek osobie lub jakiemukolwiek podmiotowi upoważnienia do zawierania transakcji w swoim imieniu. Należy zawierać transakcje dotyczące instrumentów pochodnych tylko wtedy, gdy klient jest przygotowany do podjęcia podwyższonego ryzyka, a w szczególności ryzyka określonego w niniejszym Ostrzeżeniu dotyczącym ryzyka. Klient musi być przygotowany na poniesienie całkowitej straty wszystkich środków, które wpłacił, jak również jakichkolwiek strat, opłat (takich jak odsetki) oraz jakichkolwiek innych kwot (takich jak koszty) ponoszonych przez nas z tytułu odzyskiwania płatności od klienta. Lutego 2014 r. 6

GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook

GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook 1) Wprowadzenie Politykę realizacji zleceń należy interpretować w połączeniu z Umową otwarcia rachunku lub

Bardziej szczegółowo

AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego

AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego RACHUNEK WSPÓLNY Nazwa rachunku: Nazwa rachunku AMP: TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Aprobaty (podpis i data) F.A. Data Menadżer Oddziału Data 1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

SUPERFUND SICAV PROSPEKT EMISYJNY. Listopad 2012 r.

SUPERFUND SICAV PROSPEKT EMISYJNY. Listopad 2012 r. SUPERFUND SICAV Société d'investissement à capital variable PROSPEKT EMISYJNY Listopad 2012 r. Superfund Sicav jest funduszem parasolowym, składającym się z szeregu Subfunduszy. Subfundusze realizują tzw.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Ryzyko w kredycie walutowym Prowadząc działalność gospodarczą, w każdym niemalże przypadku

Bardziej szczegółowo

Alternatywa dla aktywnych inwestorów. ING Turbo. Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut

Alternatywa dla aktywnych inwestorów. ING Turbo. Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut Alternatywa dla aktywnych inwestorów ING Turbo Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut ING Turbo Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji,

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Umowa handlu na itrend

Umowa handlu na itrend Umowa handlu na itrend Niniejszy dokument stanowi umowę pomiędzy: 1. AVUS CAPITAL Ltd., licencjonowanym pośrednikiem inwestycyjnym z siedzibą biura w Litex Tower, 10. piętro, ul. Lachezar Stanchev 3, Sofia,

Bardziej szczegółowo

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS P R O S P E K T GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS Prospekt emisyjny Zezwala się na subskrypcję

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex Proszę wysłać wniosek o otwarcie konta na poniższy adres: Active investing made easy WH SELFINVEST Niedenau 36 60325 Frankfurt am Main Deutschland Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH zawarta w dniu [] pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Polityka realizacji zleceń Niniejsza polityka realizacji zleceń jest częścią Umowy z Klientem (Client Agreements), określonej w Umowie z Użytkownikiem (User Agreement)..

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego Active investing made easy Proszę wysłać wniosek o otwarcie konta na poniższy adres: WH SelfInvest 291 Route d Arlon L 1150 Luxembourg G.D. Luxembourg Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego Ten zestaw

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INWESTYCYJNY WHS

REGULAMIN INWESTYCYJNY WHS REGULAMIN CFD & FOREX REGULAMIN INWESTYCYJNY WHS CFD, Forex oraz kontrakty terminowe Futures podlegają wahaniom cenowym i są instrumentami finansowymi, które dają inwestorowi możliwość korzystania z dźwigni

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo