OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA"

Transkrypt

1 OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA Monecor (London) Limited, spółka zawierająca transakcje jako ETX Capital (ETX Capital lub my), jest upoważniona i nadzorowana przez Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) pod numerem Rejestru Usług Finansowych Oferowane przez nas produkty i usługi finansowe charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka i z tego powodu mogą być nieodpowiednie dla niektórych inwestorów. Klient otrzymuje ostrzeżenie dotyczące ryzyka zgodnie z zasadami urzędu FCA. Ostrzeżenie to ma na celu zapewnienie pomocy w zrozumieniu ryzyka związanego z korzystaniem z naszych produktów i usług, ale nie stanowi kompleksowego przewodnika po wszystkich rodzajach takiego ryzyka. W ostatecznym rozrachunku klient musi ustalić, czy poziom ryzyka odpowiada jego strategii inwestycyjnej i skłonności do podejmowania ryzyka. Klient nie powinien dokonywać transakcji instrumentami pochodnymi, jeżeli nie rozumie charakteru zawieranego kontraktu oraz stopnia ekspozycji na ryzyko. Należy spekulować wyłącznie pieniędzmi, na których utratę można sobie pozwolić. Można szybko stracić na transakcji więcej, niż wynosił depozyt wykorzystany do otwarcia transakcji. Nie udzielamy porad inwestycyjnych. Jeśli klient nie jest pewien, czy ta forma inwestowania jest dla niego odpowiednia, powinien uzyskać poradę od upoważnionego doradcy finansowego. Nie jesteśmy upoważnieni do udzielania porad inwestycyjnych jakiegokolwiek rodzaju, dlatego też nie udzielamy porad klientom. Jednak w niektórych przypadkach możemy dostarczyć informacji faktycznych związanych z rynkiem bazowym lub transakcją, o które klient zapyta. Chociaż instrumenty pochodne można wykorzystać w celu zarządzania ryzykiem, niektóre inwestycje są nieodpowiednie dla wielu inwestorów. Różne instrumenty pociągają za sobą różne poziomy narażenia na ryzyko, a w przypadku podejmowania decyzji dotyczącej obrotu takimi instrumentami klient powinien być świadomy następujących kwestii oraz dokładnie je rozważyć: 1 KONTRAKTY NA RÓŻNICE KURSOWE (CFD) Kontrakty na różnice kursowe można porównać do kontaktów terminowych futures, które można zawrzeć w związku z surowcami, indeksami, akcjami lub parami walut. Jednak w przeciwieństwie do innych kontraktów terminowych futures i opcji, kontrakty te można rozliczać tylko gotówką. Inwestowanie w kontrakty na różnice kursowe (CFD) pociąga za sobą ryzyko podobne do inwestowania w kontrakt terminowy futures albo opcję, a klient powinien mieć tego świadomość. Transakcje związane z kontraktami na różnice kursowe mogą wiązać się z odpowiedzialnością warunkową (patrz punkt 12 poniżej). 1

2 2 ELASTYCZNE OPCJE FOREX LUB WALUTOWE Inwestowanie w elastyczne opcje forex lub opcje walutowe pociąga za sobą podobne ryzyko jak inwestowanie w kontrakty futures. Transakcje z zastosowaniem elastycznych opcji forex lub opcji walutowych mogą również wiązać się z odpowiedzialnością warunkową (patrz punkt 12 poniżej). Jeśli klient w przeszłości zajmował się tylko tradycyjnymi formami inwestycji, powinien dowiedzieć się więcej o obrocie walutami, zanim dokona inwestycji tego rodzaju. Należy mieć na uwadze, że ograniczone ryzyko opcji zakupu oznacza, że można stracić całą inwestycję, jeśli opcja wygaśnie bez wartości. Jeśli klient chce kontynuować inwestycję, potwierdza, że przeznaczone fundusze stanowią tylko kapitał podwyższonego ryzyka i utrata inwestycji nie stworzy zagrożenia dla stylu życia klienta ani nie przyczyni się do obniżenia wartości jego przyszłego programu emerytalnego. Ponadto klient w pełni rozumie charakter i ryzyko związane z inwestycjami walutowymi, a jego zobowiązania wobec innych stron nie będą zaniedbywane w przypadku poniesienia strat inwestycyjnych. 3 RYNKI POZA ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWEM I WALUTY Rynki zagraniczne pociągają za sobą ryzyko inne niż w przypadku rynków brytyjskich. W niektórych przypadkach ryzyko jest większe, jak ryzyko zmian politycznych lub polityki gospodarczej w innym kraju, które może spowodować zmianę warunków, zbywalności lub ceny waluty obcej. Na potencjalny zysk lub stratę na transakcjach zawieranych na rynkach zagranicznych lub kontraktach denominowanych w walucie obcej mają wpływ zmiany kursów walut. Utrzymywanie transakcji lub posiadanie funduszy zdeponowanych na rachunku u nas w walucie innej niż waluta kraju klienta powoduje narażenie na ryzyko walutowe. Obowiązkiem klienta jest zarządzanie tym ryzykiem, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z tego ryzyka. Pozagiełdowe transakcje obrotu zagranicznymi walutami nie są zawierane na rynku międzybankowym ani na giełdach kontraktów terminowych futures podlegających regulacjom jakiegokolwiek organu regulacyjnego jako rynek kontraktów wyznaczonych. 4 OPCJE BINARNE Transakcje opcjami binarnymi mają charakter wysoce spekulacyjny i pociągają za sobą niezwykle duże ryzyko poniesienia strat oraz nie są odpowiednie dla każdego. Transakcje opcjami binarnymi można rozliczać tylko gotówką. Spółka ETX Capital poda ceny do zastosowania przy zawieraniu transakcji i dokonywaniu wyceny opcji binarnych zgodnie z zasadami swojej polityki i procedur związanych z zawieraniem transakcji. Ceny transakcyjne przypisane do aktywów w witrynie spółki ETX Capital to ceny, za jakie spółka skłonna jest sprzedać klientowi opcje binarne w punkcie sprzedaży. Ceny te mogą nie odpowiadać w sposób bezpośredni poziomom rynkowym w czasie rzeczywistym w momencie przeprowadzania sprzedaży opcji binarnych. 5 DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY Na transakcji można szybko stracić więcej, niż wynosił depozyt wykorzystany do otwarcia transakcji (depozyt zabezpieczający). Jakiekolwiek straty rynkowe przekraczające depozyt zabezpieczający zostaną pobrane z rachunku klienta. Klient może otrzymać wezwanie do wniesienia dodatkowego depozytu zabezpieczającego w 2

3 krótkim terminie, aby utrzymać transakcję. Będziemy na bieżąco dokonywać ponownej wyceny otwartych transakcji klienta w ciągu każdego dnia obrotu, a jakiekolwiek zyski lub straty będą natychmiast odzwierciedlane na jego rachunku. W przypadku straty może być wymagane natychmiastowe zdeponowanie przez klienta dodatkowych funduszy na rachunku, aby utrzymać otwarte transakcje. Możemy również w dowolnym momencie zmienić nasze stawki depozytu zabezpieczającego i/lub bazowe wymogi transakcyjne, co także może doprowadzić do zmian depozytu zabezpieczającego, który klient ma obowiązek utrzymać do celów związanych z transakcjami. Jeśli na rachunku klienta nie będzie wystarczającego depozytu zabezpieczającego, transakcja może zostać zamknięta ze stratą bez powiadomienia klienta, który będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek ujemne saldo. Transakcje walutowe z depozytem zabezpieczającym stanowią jedną z najbardziej ryzykownych form inwestycji dostępnych na rynkach finansowych i są odpowiednie tylko dla zaawansowanych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Biorąc pod uwagę możliwość utraty całej inwestycji, spekulacje na rynku walutowym należy przeprowadzać tylko za pomocą kapitału podwyższonego ryzyka, który w przypadku utraty nie wpłynie znacząco na sytuację finansową danej osoby lub instytucji. 6 TRANSAKCJE POZAGIEŁDOWE Zawarcie transakcji z nami oznacza nabycie pozagiełdowego instrumentu pochodnego (OTC), który jest niezbywalny. Oznacza to, że klient zawiera transakcje bezpośrednio z nami i musi je z nami zamknąć. Będziemy kontrahentem transakcyjnym klienta, co oznacza, że w przypadku dokonania sprzedaży przez klienta my będziemy nabywcą, a w przypadku dokonania zakupu przez klienta my będziemy sprzedawcą. Klient nie będzie mógł sprzedać ani zbyć transakcji na rzecz stron trzecich. Może to wiązać się z większym ryzykiem niż inwestowanie w instrument finansowy, który jest zbywalny, lub zawieranie transakcji instrumentami pochodnymi będących przedmiotem obrotu giełdowego, ponieważ możliwość otwierania i zamykania transakcji oraz kompensowania pozycji jest ograniczona do tego, co oferujemy klientowi, gdyż nie istnieje inny rynek dla tych transakcji. Podawane przez nas ceny mogą nie odzwierciedlać szerzej pojmowanego rynku. Chociaż oczekujemy, że ceny te będą w rozsądny sposób związane z cenami dostępnymi na rynku hurtowym, stosowane przez nas ceny mogą różnić się od cen dostępnych dla innych uczestników rynku na rynku hurtowym. W konsekwencji możemy ustalić wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego i pobierania środków z tytułu depozytu zabezpieczającego w dużym stopniu według własnego uznania. Możemy zaoferować jakąkolwiek cenę według naszego uznania albo ceny, które pochodzą ze źródeł zewnętrznych lub których nie ustalamy według własnego uznania. Możemy ustalić nasze ceny, oferując spready od cen stron trzecich, ale nie mamy takiego obowiązku ani nie jesteśmy zobowiązani do utrzymywania takich cen. Możemy zaoferować różne ceny poszczególnym klientom w jakimkolwiek czasie na naszych własnych warunkach. Naszym warunkom podlegają nasze obowiązki wobec klientów dotyczące oferowania cen oraz kompensowania lub likwidowania transakcji na rachunku klienta, a także dokonywania płatności na rzecz klienta. Oferowane przez nas ceny mogą odzwierciedlać ceny dostępne w innych miejscach na jakiejkolwiek giełdzie, rynku międzybankowym lub innym rynku walutowym, ale nie muszą ich odzwierciedlać. 3

4 7 PLATFORMY TRANSAKCYJNE SPÓŁKI ETX CAPITAL Żadna platforma transakcyjna spółki ETX Capital nie jest giełdą; jest to elektroniczne połączenie, które umożliwia zawieranie z nami transakcji. Klient nie będzie zawierać transakcji z żadnymi innymi podmiotami ani żadnymi innymi klientami poprzez uzyskanie dostępu do platformy. Dostępność i funkcjonowanie platformy, w tym konsekwencje niedostępności platformy z jakiejkolwiek przyczyny, podlegają jedynie naszym Warunkom. 8 NIE MA GWARANCJI LIMITÓW STRAT Jeśli nie zaoferowaliśmy gwarantowanego zlecenia ograniczającego stratę (stop loss), a klient nie zapłacił wymaganej premii z tytułu takiej ochrony, zlecenie ograniczające stratę nie jest gwarantowane. Składanie zleceń ograniczających stratę, których celem jest ograniczenie strat do określonych kwot, może nie zawsze być skuteczne, gdyż warunki rynkowe lub ograniczenia technologiczne mogą uniemożliwić ich realizację. W niektórych okolicznościach strata może nawet być większa. Poślizg cenowy (luka cenowa) ma miejsce, gdy na rynku zostaje przekroczona cena, na poziomie której klient ustawił swoje zlecenie ograniczające stratę. Może to nastąpić, kiedy określony rynek bazowy stanie się nadzwyczaj zmienny. Na przykład na rynku bazowym może zostać wstrzymany obrót w punkcie powyżej ceny zlecenia ograniczającego stratę klienta, a po pewnym czasie obroty mogą zostać wznowione po cenie poniżej ceny zlecenia ograniczającego stratę klienta. W takich okolicznościach zamknęlibyśmy otwartą transakcję klienta w chwili ponownego otwarcia transakcji na tym rynku bazowym albo niedługo po otwarciu, tj. po następnej dostępnej cenie. Ponadto na rynkach może również pojawić się bardzo duże ożywienie, kiedy rynek bazowy staje się zmienny. Zgodnie z naszą Polityką realizacji zleceń wykonamy zlecenia według kolejności ich wpłynięcia. Wynikiem tego może być realizacja zlecenia ograniczającego stratę po cenie poniżej ceny ograniczającej stratę klienta na rynku bazowym, na którym ceny szybko spadają. 9 WYNIKI UZYSKIWANE W PRZESZŁOŚCI Wyniki uzyskiwane w przeszłości nie zawsze odzwierciedlają przyszłe wyniki. Nie można czynić żadnych założeń dotyczących przyszłych wyników. 10 ZAWIESZENIE OBROTU Czasami warunki rynkowe oraz funkcjonowanie zasad określonych rynków (tj. zawieszenie obrotu z powodu zmienności, brak płynności na rynku bazowym) mogą sprawić, że transakcje będą bardziej ryzykowne. Może to doprowadzić w ekstremalnych przypadkach do zmiany rozliczania kontraktu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany rozliczenia kontraktów wygasających danego dnia, jeśli tego dnia obrót będzie zawieszony. 11 DŹWIGNIA FINANSOWA I ZADŁUŻENIE Dźwignia finansowa i zadłużenie umożliwiają zawarcie transakcji z relatywnie niewielkim depozytem (również zwanym depozytem zabezpieczającym) względem ogólnej wartości kontraktu. Jednak oznacza to, że niewielka zmiana na rynku bazowym może mieć nieproporcjonalnie duży wpływ na transakcję klienta i spowodować utratę 4

5 całej kwoty depozytu zabezpieczającego oraz sprawić, że klient będzie ponosić odpowiedzialność za jakiekolwiek inne straty powstałe na tej pozycji. Dlatego też konieczne jest, aby spekulować wyłącznie pieniędzmi, na których utratę można sobie pozwolić. 12 TRANSAKCJE ZWIĄZANE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARUNKOWĄ W przypadku, gdy z transakcją wiąże się depozyt zabezpieczający, wymagamy, aby klient dokonał serii płatności zamiast wnieść całą cenę zakupu natychmiast. Klient może ponieść całkowitą stratę depozytu zabezpieczającego wniesionego w celu ustanowienia lub utrzymania pozycji. Jeśli na rynku wystąpi zmiana niekorzystna dla klienta, może on być zobowiązany do zapłaty znacznego dodatkowego depozytu zabezpieczającego w krótkim terminie, aby utrzymać pozycję. Nawet jeśli transakcja nie jest zabezpieczona depozytem, może nadal wiązać się z obowiązkiem dokonania kolejnych płatności w określonych okolicznościach powyżej jakiejkolwiek kwoty zapłaconej w czasie zawierania kontraktu. Transakcje związane z odpowiedzialnością warunkową, które nie są zawierane na zasadach uznanej lub wyznaczonej giełdy inwestycyjnej, mogą narazić klienta na znacznie większe ryzyko. 13 SPREADY, PROWIZJE I KOSZTY Zanim klient zacznie zawierać z nami transakcje, powinien uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wszystkich prowizji i innych opłat, do których zapłaty będzie zobowiązany. Jeśli jakiekolwiek opłaty nie są wyrażone kwotowo (na przykład jako spread), należy uzyskać wyraźne wyjaśnienie konkretnych kwot, które takie opłaty mogą oznaczać. W przypadku kontraktów futures, gdy prowizja pobierana jest w postaci części wyrażonej w procentach, będzie ona zwykle odnosić się do procenta całkowitej wartości kontraktu, a nie tylko procenta początkowej płatności klienta. W zależności od rodzaju i czasu dokonywanych transakcji możemy wymagać od klienta zapłaty kosztów finansowych. Jeśli klient zawiera transakcje w walutach innych niż waluta bazowa, możemy również wymagać przeliczenia walut obcych na walutę bazową. Łączne koszty finansowe oraz koszty wymiany walut mogą przekroczyć jakiekolwiek zyski od transakcji lub zwiększyć straty, jakie klient może ponieść na transakcji. 14 RYZYKO PODATKOWE Klient podejmuje ryzyko, że transakcje i jakiekolwiek powiązane z nimi zyski mogą podlegać lub podlegają opodatkowaniu. Nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że nie będą płatne żadne podatki ani opłaty skarbowe (inne niż opłata transakcyjna). Klient będzie odpowiedzialny za wszystkie podatki i opłatę skarbową w odniesieniu do jego transakcji. Spółka ETX Capital nie udziela żadnych porad podatkowych klientom, a klient ponosi odpowiedzialność za kwestie podatkowe, które go dotyczą. 15 ŚRODKI PIENIĘŻNE KLIENTA Jeśli klient został sklasyfikowany jako Klient detaliczny (zdefiniowany w naszych Warunkach), będziemy przechowywać jego środki pieniężne na odrębnym rachunku bankowym klienta oddzielnie od naszych środków pieniężnych. Jednak należy mieć na 5

6 uwadze, że może to nie zapewnić pełnej ochrony (na przykład w razie niewypłacalności naszego banku). Jeśli klient zostanie sklasyfikowany jako Klient profesjonalny lub Uprawniony kontrahent (zdefiniowany w naszych Warunkach), jego środki pieniężne nie będą oddzielone od środków pieniężnych przechowywanych na naszych rachunkach i mogą być wykorzystane w trakcie naszej działalności. W przypadku naszej niewypłacalności klient zostanie sklasyfikowany jako wierzyciel nieuprzywilejowany. Klient powinien również zwrócić uwagę na sekcję Środki pieniężne klienta w naszych Warunkach. 16 RYZYKO WEEKENDOWE Różne sytuacje, zmiany lub wydarzenia mogą mieć miejsce w trakcie weekendu, kiedy rynki walutowe, rynki surowców i inne rynki są zasadniczo zamknięte. Może to spowodować otwarcie rynków przy cenie znacznie różniącej się od ceny, przy której zostały zamknięte w piątek po południu. Klient nie będzie mógł użyć platformy spółki ETX Capital, aby złożyć lub zmienić zlecenia w trakcie weekendu albo w innym czasie, kiedy rynki są zasadniczo zamknięte. Istnieje znaczne ryzyko, że zlecenia ograniczające stratę pozostawione do ochrony otwartych pozycji utrzymywane przez weekend zostaną zrealizowane na poziomach znacznie gorszych niż ich określona cena. 17 NIEWYPŁACALNOŚĆ Jakakolwiek niewypłacalność albo niewywiązanie się ze zobowiązań może doprowadzić do likwidacji lub zamknięcia pozycji bez zgody klienta. 18 WPROWADZENIE PRZEZ STRONY TRZECIE Możemy według naszego wyłącznego uznania wynagrodzić strony trzecie za wprowadzenie rachunku klienta do naszego systemu. Takie strony trzecie nie muszą mieć i mogą nie mieć żadnej specjalnej wiedzy dotyczącej zawierania transakcji oraz mogą mieć konflikty interesów związane z metodą, według której otrzymują wynagrodzenie. Klient powinien dokładnie zrozumieć sposób, w jaki taka osoba otrzymuje wynagrodzenie, oraz zachować dużą ostrożność w udzielaniu jakiejkolwiek osobie lub jakiemukolwiek podmiotowi upoważnienia do zawierania transakcji w swoim imieniu. Należy zawierać transakcje dotyczące instrumentów pochodnych tylko wtedy, gdy klient jest przygotowany do podjęcia podwyższonego ryzyka, a w szczególności ryzyka określonego w niniejszym Ostrzeżeniu dotyczącym ryzyka. Klient musi być przygotowany na poniesienie całkowitej straty wszystkich środków, które wpłacił, jak również jakichkolwiek strat, opłat (takich jak odsetki) oraz jakichkolwiek innych kwot (takich jak koszty) ponoszonych przez nas z tytułu odzyskiwania płatności od klienta. Lutego 2014 r. 6

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych (CFD)

Kontrakty różnic kursowych (CFD) Ostrzeżenie dla inwestorów 28/02/2013 Kontrakty różnic kursowych (CFD) Najważniejsze przesłania Kontrakty różnic kursowych (CFD) to złożone produkty, które nie muszą być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Bardziej szczegółowo

CMC MARKETS UK PLC. Ostrzeżenie o Ryzyku. marzec 2016 r.

CMC MARKETS UK PLC. Ostrzeżenie o Ryzyku. marzec 2016 r. CMC MARKETS UK PLC Ostrzeżenie o Ryzyku marzec 2016 r. Spółka została zarejestrowana w Anglii pod numerem 02448409 i prowadzi działalność na podstawie pozwolenia wydanego przez brytyjski Financial Conduct

Bardziej szczegółowo

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem.

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem. OSTRZEŻENIE O RYZYKU Mając na względzie zgodę OX Capital Markets Ltd (zwaną dalej Spółką ) na zawarcie transakcji na opcje binarne z niżej podpisanym (zwanym dalej Klientem ), Klient oświadcza, że rozumie

Bardziej szczegółowo

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3 rd Floor 3021 Limassol, Cyprus Investments Ltd Tel.: , Faks:

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3 rd Floor 3021 Limassol, Cyprus Investments Ltd Tel.: , Faks: OŚWIADCZENIE DOT. RYZYKA RELIANTCO INVESTMENTS LTD Kwiecień 2017 r. Oświadczenie UFX dot. ryzyka OSTRZEŻENIE O RYZYKU: Inwestowanie w kontrakty na różnice kursowe (CFD), będące produktami wykorzystującymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 1 Czynniki Ryzyka i Zagrożenia Jednym z najważniejszych czynników ryzyka, wpływających na zdolność

Bardziej szczegółowo

CMC Markets UK Plc Ostrzeżenie o Ryzyku stycznia 2018

CMC Markets UK Plc Ostrzeżenie o Ryzyku stycznia 2018 CMC Markets UK Plc Ostrzeżenie o Ryzyku stycznia 2018 Przed zaakceptowaniem niniejszego Ostrzeżenia o Ryzyku Klient powinien się z nim zapoznać i upewnić się, że rozumie jego treść. O ile nie postanowiono

Bardziej szczegółowo

Streszczenie zasad realizacji zleceń

Streszczenie zasad realizacji zleceń 1 Streszczenie zasad realizacji zleceń 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) i zasadami Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority) dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZLECEŃ 1. PRZEGLĄD 2. USŁUGI 3. NAJLEPSZA REALIZACJA

REALIZACJA ZLECEŃ 1. PRZEGLĄD 2. USŁUGI 3. NAJLEPSZA REALIZACJA 1. PRZEGLĄD 1.1. AvaTrade EU Limited (w dalszej części dokumentu określana mianem AvaTrade, my lub nasze ) dąży do tego, by prowadzić swoją działalność z naszymi Klientami w sposób rzetelny, uczciwy i

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Proszę zaznaczyć odpowiedzi dotyczące Twojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego

Proszę zaznaczyć odpowiedzi dotyczące Twojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego Zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 212 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL OSOBY PRAWNEJ Imię: Nazwisko: Miejsce urodzenia: Seria i numer dokumentu tożsamości: Data ważności dokumentu tożsamości: PESEL: Ważny

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Jeden z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających Pełne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Strukturyzowanych

Opis Lokat Strukturyzowanych Opis Lokat Strukturyzowanych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4 6.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1 instrumentów finansowych i opis ryzyka I. WPROWADZENIE II. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Klientom istoty instrumentów finansowych rynku nieregulowanego (OTC) oraz powiadomienie o ryzykach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

1.2. Informacje przekazywane na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 2015/2365

1.2. Informacje przekazywane na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 2015/2365 Niniejszym Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGRO Kapitał na Rozwój informuje o dokonaniu w dniu 13 lipca 2017 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu: W Rozdziale 6 Informacje

Bardziej szczegółowo

Czym jest kontrakt terminowy?

Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakty terminowe Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży w określonym momencie w przyszłości danego instrumentu bazowego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MIFID DLA KLIENTA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ (wypełniają osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą)

ANKIETA MIFID DLA KLIENTA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ (wypełniają osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą) ANKIETA MIFID DLA KLIENTA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ (wypełniają osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą) Noble Securities S.A., zgodnie z wymogami określonymi w

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

Informacje o Rynkach FX

Informacje o Rynkach FX Informacje o Rynkach FX 1. Warunki Ogólne Niniejszy dokument pt. Informacje o Rynkach zawiera informacje dotyczące oferowanych przez nas Rynków FX. Informacje o Rynkach stanowią część Umowy zawieranej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG2805TMS10 1

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG2805TMS10 1 instrumentów finansowych i opis ryzyka I. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Klientom istoty instrumentów finansowych rynku nieregulowanego (OTC) oraz powiadomienie o ryzykach

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Szybkiego Polecenia Transakcji

Szczegóły Szybkiego Polecenia Transakcji Szczegóły Szybkiego Polecenia Transakcji Szybkie Polecenie daje Ci większą kontrolę i przejrzystość dotyczącą Twojej transakcji. FOREX CFD FOREX Szczegóły Szybkiego Polecenia Transakcji FX IKONA PRODUKTU

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

Część I - DANE KLIENTA

Część I - DANE KLIENTA ANKIETA MIFID DLA KLIENTA BĘDĄCEGO OSOBĄ PRAWNĄ LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wypełniają odrębną Ankietę dla osób fizycznych)

Bardziej szczegółowo

UJAWNIANIE RYZYKA. Szczegółowe informacje na temat naszych uprawnień i zezwoleń znajdują się na stronie internetowej FCA pod adresem

UJAWNIANIE RYZYKA. Szczegółowe informacje na temat naszych uprawnień i zezwoleń znajdują się na stronie internetowej FCA pod adresem UJAWNIANIE RYZYKA to jednostka uprawniona i nadzorowana przez Financial Conduct Authority (FCA), FRN: 595450. Obowiązuje nas również dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition Opis produktu Ubezpieczenie na życie i dożycie NORD GOLDEN edition to grupowe ubezpieczenie ze składką w PLN, płatną jednorazowo, w którym ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW

Kontrakty terminowe na GPW Kontrakty terminowe na GPW Czym jest kontrakt terminowy? Umowa między 2 stronami: nabywcą i sprzedawcą Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kontraktach CFD

Przewodnik po kontraktach CFD Przewodnik po kontraktach CFD Inwestuj na zagranicznych spółkach w polskim domu maklerskim! PRZEWODNIK PO KONTRAKTACH CFD Czym są kontrakty CFD? CFD to skrót od angielskiego terminu Contract for difference,

Bardziej szczegółowo

CMC MARKETS UK PLC. Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń. październik 2015 r.

CMC MARKETS UK PLC. Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń. październik 2015 r. CMC MARKETS UK PLC Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń październik 2015 r Spółka została zarejestrowana w Anglii pod numerem 02448409 i prowadzi działalność na podstawie pozwolenia wydanego przez brytyjski

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe bez tajemnic Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Agenda: ABC kontraktów terminowych Zasady obrotu kontraktami Depozyty zabezpieczające Zabezpieczanie i spekulacja Ryzyko inwestowania

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z ceną ropy naftowej ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP Jeden z najbardziej popularnych instrumentów służący przesuwaniu terminów rozliczenia przepływów walutowych Obowiązek rozliczenia transakcji po ustalonych kursach Negocjowana transakcja FX swap polega

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

CMC MARKETS UK PLC. Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń. marzec 2016 r.

CMC MARKETS UK PLC. Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń. marzec 2016 r. CMC MARKETS UK PLC Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń marzec 2016 r. Spółka została zarejestrowana w Anglii pod numer 02448409 i prowadzi działalność na podstawie pozwolenia wydanego przez brytyjski

Bardziej szczegółowo

Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa. Załącznik do Regulaminu kont dla ludności 2.128

Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa. Załącznik do Regulaminu kont dla ludności 2.128 Posiadacz Lokaty strukturyzowanej Podwójna Szansa 1. - osoby fizyczne - rezydenci i nierezydenci - Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa przeznaczona jest dla jednej osoby fizycznej (wyłącza się rachunki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

UJAWNIENIE RYZYKA 1. NINIEJSZE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE RYZYKA STANOWI CZĘŚĆ UMOWY KLIENTA, JAK OPISANO W UMOWIE UŻYTKOWNIKA

UJAWNIENIE RYZYKA 1. NINIEJSZE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE RYZYKA STANOWI CZĘŚĆ UMOWY KLIENTA, JAK OPISANO W UMOWIE UŻYTKOWNIKA Zważywszy, że Avatrade ( my, nasze, AvaTrade ) zgadza się zawrzeć następujące rodzaje transakcji: over-the-counter ( Transakcje OTC ), kontrakty na różnice kursowe CFD ( CFD ), Spreadbetting ( Spread Bety

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ RACHUNKÓW UPRAWNIEŃ I POCHODNYCH NA EMISJE CO2 (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.) Tytuł

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Ostrzeżenie o ryzyku

Plus500CY Ltd. Ostrzeżenie o ryzyku Plus500CY Ltd. Ostrzeżenie o ryzyku Ostrzeżenie o ryzyku Wykorzystywanie kontraktów CFD w spekulacyjny sposób może narazić kapitał na ryzyko. Według niektórych organów regulacyjnych, korzystanie z kontraktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lokaty dwuwalutowe

Regulamin Lokaty dwuwalutowe Regulamin Lokaty dwuwalutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Leverate Financial Services Ltd (Regulowana przez Cypryjską Komisję ds. Papierów Wartościowych Licencja nr 160/11) OSTRZEŻENIA I DEKLARACJE RYZYKA

Leverate Financial Services Ltd (Regulowana przez Cypryjską Komisję ds. Papierów Wartościowych Licencja nr 160/11) OSTRZEŻENIA I DEKLARACJE RYZYKA Leverate Financial Services Ltd (Regulowana przez Cypryjską Komisję ds. Papierów Wartościowych Licencja nr 160/11) OSTRZEŻENIA I DEKLARACJE RYZYKA 2014 2015 OSTRZEŻENIA I DEKLARACJE RYZYKA Deklaracja i

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? Wycena jednostki działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Na Wagę Złota II ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Numer Posiadacza rachunku Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Bank Zachodni WBK S.A. potwierdza otwarcie w dniu rachunku lokaty na rzecz: Pani/Pana Imię/drugie imię Nazwisko na następujących warunkach:

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA DŹWIGNI

ZASADY STOSOWANIA DŹWIGNI Coverdeal Holdings Ltd Licencja CIF Nr 231/14 (Regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd) ZASADY STOSOWANIA DŹWIGNI 1. WPROWADZENIE CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 2. ZASADY 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Część I - DANE KLIENTA

Część I - DANE KLIENTA ANKIETA MIFID DLA KLIENTA BĘDĄCEGO OSOBĄ PRAWNĄ LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wypełniają odrębną Ankietę dla osób fizycznych)

Bardziej szczegółowo

Polityka kategoryzacji klientów

Polityka kategoryzacji klientów 1. Cel Po wdrożeniu przez Unię Europejską dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) i zgodnie z Ustawą o usługach i działalności inwestycyjnej oraz rynkach regulowanych z roku 2007 (Ustawa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Rynek Instrumentów Finansowych a IRGiT W myśl Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, IRGiT,

Bardziej szczegółowo

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie OPCJE NA WIG 20 W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE OPCJE NA WIG 20 Opcje na WIG20 to popularny instrument, którego obrót systematycznie rośnie. Opcje dają ogromne

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 615/2017 z dnia 1 września 2017 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 615/2017 z dnia 1 września 2017 r. PEŁNOMOCNICTWO Załącznik nr 3 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 615/2017 z dnia 1 września 2017 r.., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) 1. - w artykule 3 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Cena Bid, Ask i spread

Cena Bid, Ask i spread Jesteś tu: Bossa.pl» Oferta» Forex» Podstawowe informacje Cena Bid, Ask i spread Po uruchuchomieniu platformy możemy zaobserwować, że instrumenty finansowe są kwotowane w dwóch cenach, po cenie Bid i cenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 4 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Portfel oszczędnościowy

Portfel oszczędnościowy POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

KUPNO AMERYKAŃSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BINARNEJ

KUPNO AMERYKAŃSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BINARNEJ Zabezpieczenie przed zmianą kursu walutowego ograniczone do wysokości kwoty rozliczenia Kwota rozliczenia ustalana w dniu zawarcia transakcji Kupując amerykańską walutową opcję binarną Klient nabywa prawo

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy w świetle posiadanej przez Państwa wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych*

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo