Podstawy przedsiębiorczości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy przedsiębiorczości"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1. Temat: Organizacja pracy na lekcjach podstaw przedsiębiorczości Dział I. Człowiek istota przedsiębiorcza Ścieżki edukacyjne: Cel ogólny lekcji Materiał nauczania (zakres treści) Środki dydaktyczne Uwagi Poznanie zakresu treści i systemu oceniania na lekcjach podstaw przedsiębiorczości. Podział materiału nauczania na poszczególne działy programu. System oceniania rodzaje aktywności uczniów podlegające ocenie. Prezentacja pomocy dydaktycznych i zasobów pracowni. Wszystkie środki dydaktyczne dostępne w pracowni przedmiotowej. 2. Temat: Przedsiębiorczość jako przedmiot nauczania Ścieżki edukacyjne: filozoficzna Poznanie istoty i celowości nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Pojęcie przedsiębiorczość w odniesieniu do różnych obszarów aktywności człowieka. Pojęcie osobowości. Cechy i typy osobowości. Typy temperamentów i koncepcji psychologicznych człowieka. Podręcznik (s. 7 9), foliogram nr 1 Typologia temperamentów. 3. Temat: Mechanizmy regulujące zachowania człowieka Ścieżki edukacyjne: medialna Poznanie cech osobowości i mechanizmów regulujących zachowania człowieka. Typy osobowości człowieka w odniesieniu do cech własnego temperamentu. Hierarchia potrzeb Maslowa. Zróżnicowanie ważności poszczególnych potrzeb wśród ludzi. Znaczenie uczuć w życiu człowieka. Podręcznik (s. 9 12), foliogram nr 2 Piramida potrzeb Maslowa. 4. Temat: Zachowania człowieka w sytuacjach trudnych Ścieżki edukacyjne: medialna, prozdrowotna Praca w grupach ze zmianą składu grup, tak aby umożliwić integrację całej klasy (należy pamiętać, że są to pierwsze kontakty uczniów z nowym przedmiotem). Praca uczniów polegająca na wyszukiwaniu przydatności i celowości poznania zagadnień związanych z przedsiębiorczością. Analiza przykładów zachowań oraz charakterystyka osobowości wybranych postaci historycznych. Kształtowanie umiejętności stosowania technik antystresowych. Przyczyny powstawania sytuacji trudnych. Pojęcie frustracji i jej objawy. Źródła stresu i skuteczne techniki antystresowe. Podręcznik (s ), aktualne doniesienia prasowe. 5. Temat: Postawy sprzyjające przedsiębiorczości Ścieżki edukacyjne Poznanie cech osoby przedsiębiorczej. Cechy osoby przedsiębiorczej. Samoakceptacja. Cechy osób uległych, asertywnych, agresywnych. Podręcznik (s ). 6. Temat: Analiza własnych mocnych i słabych stron Ścieżki edukacyjne: Praca w grupach polegająca na analizie rozwiązań konkretnych sytuacji konfliktowych. Praca indywidualna uczniów oparta na wyszukiwaniu cech własnego charakteru odpowiadających postawie osoby przedsiębiorczej. Poznanie własnej osobowości. Etapy poznawania własnej osobowości. Wykorzystanie własnych mocnych stron. Metody minimalizowania negatywnych aspektów własnych słabości. Zasady gospodarowania czasem. Planowanie działań i ocena ich efektywności. Podręcznik (s ). 7. Temat: Społeczne podstawy przedsiębiorczości. Ścieżki edukacyjne: medialna Wykorzystanie analizy SWOT. Doskonalenie pracy w zespole. Kryteria podziału grup społecznych. Role przyjmowane przez grupy. Etapy rozwoju grupy. Zasady pracy zespołowej. Podział zadań w grupie. Cechy lidera. Podręcznik (s ), foliogram nr 3 Cechy grupy społecznej i rodzaje grup społecznych. Prowadzenie lekcji oparte na analizie podziału zadań w zespole klasowym. 1

2 8. Temat: Zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej Ścieżki edukacyjne: medialna Doskonalenie umiejętności komunikowania się za pomocą różnych środków werbalnych i niewerbalnych. Zasady przemawiania. Podstawy prowadzenia dyskusji i debaty. Elementy komunikacji niewerbalnej: mimika, gestykulacja, postawa ciała, ubiór. Podręcznik (s ), foliogram nr 4 Komunikacja niewerbalna. 9. Temat: Konflikty w grupach społecznych Ścieżki edukacyjne: medialna, prozdrowotna Wykorzystanie technik dramowych. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów. Przyczyny konfliktów i sposoby ich rozwiązywania: negocjacje, mediacje, arbitraż. Podręcznik (s ), aktualne doniesienia prasowe. Analiza aktualnych problemów społecznych i politycznych. Wiadomości Dział I. Człowiek istota przedsiębiorcza Oczekiwane osiągnięcia ucznia zna pojęcie osobowości człowieka; wymienia cechy instrumentalne i kierunkowe osobowości; wymienia mechanizmy regulujące zachowanie się człowieka, takie jak: potrzeby, uczucia, motywy; zna mechanizmy regulujące zachowanie się człowieka; zna i rozumie mechanizmy zachowania się człowieka w sytuacjach trudnych; wymienia cechy osoby przedsiębiorczej; zna zasady organizacji pracy w zespole; zna role (lidera, wykonawcy) przyjmowane w grupie; rozumie znaczenie właściwego wypełniania ról społecznych; zna sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie; rozumie potrzebę kompromisowego rozwiązywania konfliktów w grupie; zna środki komunikacji interpersonalnej (werbalne i niewerbalne); zna zasady skutecznego komunikowania się. Umiejętności potrafi podejmować decyzje w sytuacjach trudnych i ryzykownych; samodzielnie ocenia własną osobowość; dokonuje autoprezentacji; samodzielnie wyznacza sobie cele oraz zadania edukacyjne i zawodowe; potrafi zorganizować własne działania edukacyjne; właściwie wypełnia przyjęte w grupie role; potrafi kierować grupą i podejmować decyzje; rozwiązuje konflikty w grupie, szczególnie w drodze negocjacji; potrafi dokonać prezentacji własnego stanowiska, stosując różne środki komunikacji werbalnej i niewerbalnej. 2

3 Dział II. Gospodarka rynkowa 10. Temat: Upadek gospodarki centralnie planowanej Ścieżki edukacyjne: medialna Cel ogólny lekcji Materiał nauczania (zakres treści) Środki dydaktyczne Uwagi Poznanie przyczyn upadku gospodarki centralnie planowanej. Idea gospodarki centralnie planowanej. Cechy gospodarki: własność państwowa, centralne zarządzanie, brak konkurencji, upolitycznienie. Podręcznik (s ). 11. Temat: Droga Polski do gospodarki rynkowej Ścieżki edukacyjne: medialna Poznanie przyczyn i skutków transformacji polskiej gospodarki po 1989 roku. Transformacje ustrojowe w Polsce. Założenia i skutki wprowadzenia planu Balcerowicza. Drogi prywatyzacji gospodarki. Podręcznik (s ), foliogram nr 5 Transformacja polskiej gospodarki oraz zmiany wskaźnika cen w latach , artykuły prasowe. 12. Temat: Rodzaje rynków w gospodarce. Ścieżki edukacyjne: medialna, regionalna Poznanie klasyfikacji rynków. Pojęcie rynku. Klasyfikacja rynków według poszczególnych kryteriów. Podręcznik (s ), foliogramy, artykuły z prasy lokalnej. 13. Temat: Popyt i podaż jako regulator rynku Ścieżki edukacyjne: medialna Wyszukiwanie w źródłach dotyczących historii współczesnej opisów gospodarki centralnie planowanej. Wyszukiwanie przykładów prywatyzacji polskich przedsiębiorstw. Wyszukiwanie przykładów działania różnych rodzajów rynków w regionie. Poznanie mechanizmu równowagi rynkowej. Prawo popytu i podaży. Komplementarność i substytucja dóbr. Cena równowagi rynkowej. Podręcznik (s ), foliogramy nr 6 Krzywa popytu oraz nr 7 Krzywa podaży. 14. Temat: Cechy gospodarki rynkowej Ścieżki edukacyjne: Ćwiczenie graficznego sposobu przedstawiania ceny równowagi rynkowej. Poznanie mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej. Wolna przedsiębiorczość. Własność prywatna. Konkurencja. System cen. Podręcznik (s ), foliogram nr 8 Cechy gospodarki rynkowej. 15. Temat: Działanie gospodarki rynkowej Ścieżki edukacyjne: medialna Poznanie przykładów oddziaływania bodźców ekonomicznych. Działanie gospodarki rynkowej na wybranych przykładach. Rola zachęt ekonomicznych. Podręcznik (s ), artykuły prasowe na tematy ekonomiczne. 16. Temat: Rola pieniądza w gospodarce Ścieżki edukacyjne: medialna Poznanie roli pieniądza w gospodarce. Pojęcie pieniądza. Historia pieniądza. Cechy pieniądza: trwałość, podzielność, rzadkość, zastępowalność. Funkcje pieniądza i pojęcie siły nabywczej. Podręcznik (s ), foliogram nr 9 Zabezpieczenia banknotów przed fałszowaniem. 17. Temat: Funkcjonowanie gospodarstw domowych Ścieżki edukacyjne: medialna Poznanie struktury dochodów i wydatków gospodarstw domowych w Polsce. Cele i funkcje gospodarstwa domowego. Źródła dochodów i wydatki gospodarstw domowych. Podręcznik (s ), foliogram nr 10 Przeciętne miesięczne wydatki na jednego członka rodziny, rocznik statystyczny. 18. Temat: Planowanie budżetu domowego Ścieżki edukacyjne: Praca w grupach nad poszczególnymi cechami gospodarki rynkowej. Wyszukiwanie przykładów oddziaływania bodźców ekonomicznych na przedsiębiorstwa. Problemowa analiza właściwości pieniądza. Analiza danych statystycznych. Nabycie umiejętności planowania budżetu domowego. Analiza źródeł dochodów. Struktura i planowanie wydatków w gospodarstwach domowych. Podręcznik (s ), foliogramy nr 11 Przeciętne miesięczne spożycie niektórych artykułów żywnościowych na jedną osobę w gospodarstwach domowych w 2000 roku. Praca ćwiczeniowa w grupach. 3

4 Oczekiwane osiągnięcia ucznia Wiadomości Dział II. Gospodarka rynkowa zna typy gospodarek; rozumie różnicę pomiędzy gospodarką rynkową i innymi typami gospodarek; zna i rozumie pojęcia związane z gospodarką rynkową (popyt, podaż, rynek); wymienia cechy gospodarki rynkowej (przedsiębiorczość, własność prywatna, system cen, konkurencja); zna i rozumie pojęcie zachęt ekonomicznych dla konsumenta, pracodawcy i przedsiębiorcy; zna definicję pieniądza oraz jego właściwości i formy; wymienia funkcje pieniądza; rozumie pojęcie wartości pieniądza; zna pojęcie gospodarstwa domowego i jego rolę w gospodarce rynkowej. Umiejętności umie określić relację pomiędzy popytem i podażą; potrafi wyznaczyć cenę równowagi; dokonuje wyboru zachęty ekonomicznej, występując w roli konsumenta, pracodawcy i przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy; uzasadnia swój wybór; ocenia rolę i funkcje pieniądza w gospodarce; planuje budżet gospodarstwa domowego. 4

5 22. Temat: Podejmowanie działalności gospodarczej Ścieżki edukacyjne: Poznanie procedur i dokumentów wymaganych w celu podjęcia działalności gospodarczej. Źródła pomysłów na działalność. Zalety i wady form działalności gospodarczej. Podręcznik (s ), foliogram nr 13 Etapy rejestracji działalności gospodarczej. 23. Temat: Zasady tworzenia biznesplanu Ścieżki edukacyjne: Poznanie struktury biznesplanu. Rozwijanie zainteresowania podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Określenie przedmiotu działalność. Opis przedsiębiorstwa, produktu, rynku. Analiza ryzyka. Harmonogram działań. Dział III. Przedsiębiorstwo w gospodarce 19. Temat: Klasyfikacja przedsiębiorstw Ścieżki edukacyjne: regionalna Cel ogólny lekcji Materiał nauczania (zakres treści) Środki dydaktyczne Uwagi Poznanie rodzajów przedsiębiorstw. Działalność gospodarcza. Kryteria podziału przedsiębiorstw. Podręcznik (s ), rocznik statystyczny. 20. Temat: Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Ścieżki edukacyjne: Poznanie cech poszczególnych form organizacyjnoprawnych przedsiębiorstw. Osoba fizyczna a osoba prawna. Spółdzielnie. Przedsiębiorstwa państwowe. Fundacje. Stowarzyszenia. Rodzaje spółek. Źródła finansowania działalności gospodarczej. Podręcznik (s ), foliogram nr 12 Podział spółek. 21. Temat: Majątek przedsiębiorstwa Ścieżki edukacyjne: Poznanie źródeł finansowania i zasobów majątkowych przedsiębiorstwa. Majątek trwały i obrotowy. Aktywa i pasywa. Bilans. Zyskowność firm. Podręcznik (s ). Podręcznik (s. 83). 24. Temat: Rozliczenia finansowe przedsiębiorstw Ścieżki edukacyjne: Znajdowanie przykładów przedsiębiorstw należących do poszczególnych rodzajów. Dokonywanie wyboru najkorzystniejszej formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa dla danego rodzaju działalności gospodarczej. Analiza przykładowego bilansu przedsiębiorstwa. Analiza zalet i wad przykładowych form działalności gospodarczej. Praca w grupach polegająca na tworzeniu biznesplanu wybranego przedsięwzięcia. Poznanie ogólnych zasad księgowości w przedsiębiorstwie. Rodzaje rozliczeń. Koszty i przychody. Rachunek zysków i strat. Rodzaje kosztów. Podręcznik (s ), foliogram nr 14 Weksel i czek. Teoretyczne przedstawienie kwestii związanych z finansowaniem przedsiębiorstw. 25. Temat: Rozliczenia finansowe wybranego przedsięwzięcia Ścieżki edukacyjne: Rozumienie zasad tworzenia rachunku zysków i strat. Rachunek zysków i strat. Podręcznik (s ). Praca w grupach polegająca na tworzeniu rachunku wyników wybranego przedsięwzięcia. 26. Temat: Rola przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej Ścieżki edukacyjne: Poznanie powiązań przedsiębiorstw z innymi instytucjami. Powiązania przedsiębiorstwa z instytucjami. Struktury rynkowe: czysta konkurencja, monopol, oligopol. Podręcznik (s ). Wyszukiwanie przykładów powiązań przedsiębiorstwa z innymi instytucjami. 27. Temat: Polityka antymonopolowa Ścieżki edukacyjne: medialna Poznanie celowości wpływu państwa na gospodarkę rynkową. Pozycja przedsiębiorstwa na rynku. Aspekty prawne polityki antymonopolowej. Podręcznik (s ), artykuły prasowe. Wyszukiwanie przykładów monopolizacji rynku. 5

6 Oczekiwane osiągnięcia ucznia Wiadomości Dział III. Przedsiębiorstwo w gospodarce wymienia formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw; zna źródła przepisów dotyczących działalności gospodarczej; wymienia źródła finansowania firm; rozumie pojęcie majątku firmy; zna sposoby i zasady związane z podejmowaniem działalności gospodarczej; rozumie pojęcie bilansu i rozliczeń finansowych; rozumie elementy bilansu firmy, takie jak: aktywa i pasywa; zna i rozumie rolę przedsiębiorstwa w gospodarce. Umiejętności dokonuje wyboru formy organizacyjnej przedsiębiorstwa odpowiedniej do planowanej działalności gospodarczej; potrafi wskazać najkorzystniejsze sposoby finansowania poszczególnych form działalności gospodarczej; przygotowuje prosty biznesplan; wykazuje korzyści i zagrożenia związane z konkurencją i monopolem. Dział IV. Instytucje gospodarki rynkowej Cel ogólny lekcji Materiał nauczania Środki dydaktyczne Uwagi (zakres treści) 28. Temat: Zasady działania i rodzaje banków Ścieżki edukacyjne Poznanie zasad działania systemu bankowego w Polsce. Powstanie i rozwój banków. Zasady działania banków: uniwersalizm, samodzielność, konkurencyjność, samofinansowanie. Rola NBP jako banku centralnego. Rada Polityki Pieniężnej. Podręcznik (s ), foliogram nr 14 Weksel i czek. 29. Temat: Co oferują banki? Ścieżki edukacyjne Poznanie zasad działania systemu bankowego w Polsce. Usługi banków komercyjnych dla ludności i przedsiębiorstw. Rodzaje kredytów. Podręcznik (s ), foliogram nr 14 Weksel i czek. 30. Temat: Handel na rynku pojęcie giełdy Ścieżki edukacyjne Problemowa analiza funkcji banku centralnego. Porównywanie zakresu usług różnych banków komercyjnych. Poznanie zasad działania giełd towarowych i kapitałowych. Giełdy towarowe i kapitałowe. Działanie giełdy papierów wartościowych. Znaczenie Komisji Papierów Wartościowych. Podręcznik (s ). 31. Temat: Zasady obrotu papierami wartościowymi Ścieżki edukacyjne: medialna Praca w grupach. Analiza zasad funkcjonowania rynku kapitałowego. Poznanie zasad działania giełdy papierów wartościowych. Akcje zwykłe i uprzywilejowane. Obligacje skarbowe i samorządowe. Źródła informacji o zmianach i kursach akcji i obligacji. Indeksy giełdowe. Ceduła. Podręcznik (s ), foliogramy nr 15 Przepływ informacji podczas transakcji giełdowych oraz nr 16 Wykresy indeksów warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Analiza notowań giełdowych. 6

7 32. Temat: Fundusze powiernicze zmniejszają ryzyko inwestycji Ścieżki edukacyjne: medialna Planowanie różnych form inwestowania. Pozabankowe instytucje finansowe. Rodzaje inwestycji w funduszach powierniczych. Strategie inwestowania. Podręcznik (s ), Internet. 33. Temat: Sens ekonomiczny ubezpieczeń Ścieżki edukacyjne Wyszukiwanie w Internecie produktów funduszy powierniczych. Poznanie celowości ubezpieczeń. Cel i funkcje ubezpieczeń. Rodzaje ubezpieczeń. Podręcznik (s ), foliogram nr 17 Procentowy Lekcja prowadzona metodą wykładu. podział składki na ubezpieczenie społeczne. 34. Temat: Działanie systemu emerytalnego Ścieżki edukacyjne Poznanie zasad działania systemu emerytalnego. Reforma emerytalna. Zasady działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składniki przyszłej emerytury. Podręcznik (s ). 35. Temat: Dobrowolne ubezpieczenia zwiększają przyszłą emeryturę Ścieżki edukacyjne Lekcja ćwiczeniowa na podstawie podręcznika (s ). Poznanie zasad działania systemu emerytalnego. Oczekiwane osiągnięcia ucznia Wiadomości Zasady tworzenia Pracowniczych Programów Emerytalnych. Ubezpieczenia na życie. Podręcznik (s ). Dział IV. Instytucje gospodarki rynkowej Praca w grupach. Porównywanie różnych rodzajów dobrowolnych ubezpieczeń. zna podstawowe funkcje banków; wymienia zadania banku centralnego i banków komercyjnych; rozumie rolę banku centralnego w gospodarce; zna rodzaje usług bankowych dla ludności i przedsiębiorstw; rozumie konieczność korzystania z usług bankowych; zna formy inwestowania na giełdzie; rozumie ryzyko inwestowania na giełdzie; zna rodzaje ubezpieczeń; rozumie konieczność istnienia ubezpieczeń. Umiejętności ocenia rolę banku centralnego; potrafi porównać oferty różnych banków komercyjnych; umie wskazać najkorzystniejsze sposoby lokowania środków i zaciągania kredytów; analizuje i ocenia ryzyko inwestowania na giełdzie; potrafi dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty konta osobistego i lokaty; analizuje i porównuje oferty firm ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych i funduszy powierniczych; potrafi uzasadnić konieczność swojego przyszłego udziału w systemie emerytalnym. 7

8 Dział V. Państwo w gospodarce rynkowej 36. Temat: Od etatyzmu do neoliberalizmu Ścieżki edukacyjne Cel ogólny lekcji Materiał nauczania (zakres treści) Środki dydaktyczne Uwagi Poznanie roli i funkcji państwa w gospodarce. Poglądy na rolę państwa w gospodarce. Założenia etatyzmu i neoliberalizmu. Funkcje państwa w gospodarce. 37. Temat: Formy interwencjonizmu państwowego Ścieżki edukacyjne Poznanie wpływu państwa na gospodarkę. Wpływ inwestycji i dotacji państwowych na gospodarkę. Zasady polityki pieniężnej i fiskalnej. Podręcznik (s ). 38. Temat: Państwo planuje dochody i wydatki Ścieżki edukacyjne Lekcja prowadzona na podstawie aktualnych przykładów wpływu państwa na gospodarkę. Poznanie źródeł dochodów i struktury wydatków państwa. Pojęcie i funkcje budżetu państwa. Źródła dochodów, struktura wydatków państwa. Deficyt budżetowy i dług publiczny. Podręcznik (s ), rocznik statystyczny. 39. Temat: Wszyscy płacimy podatki Ścieżki edukacyjne: medialna Poznanie zasad systemu podatkowego w Polsce. Podatki bezpośrednie i pośrednie. Zasady opodatkowania osób fizycznych i przedsiębiorstw. Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy. Podręcznik (s ), druki PIT-5, VAT Temat: Budżety lokalne Ścieżki edukacyjne: regionalna Analiza danych statystycznych. Ćwiczenia w obliczaniu wysokości podatków według skali podatkowej. Dyskusja kierowana nad propozycjami zmian systemu podatkowego w Polsce. Poznanie zasad funkcjonowania i zadań samorządów terytorialnych. Zadania samorządów terytorialnych. Mienie komunalne. Dochody i wydatki gmin. 41. Temat: Mierniki wzrostu Ścieżki edukacyjne: regionalna Podręcznik (s ). Analiza przykładowego budżetu gminy (podr., s. 143,144). Identyfikowanie podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Pojęcie wzrostu gospodarczego. Tempo wzrostu produkcji. Podręcznik (s ), foliogram nr 18 Zmiany PKB w Polsce w latach w odniesieniu d roku poprzedniego, rocznik statystyczny. 42. Temat: Czynniki wzrostu gospodarczego Ścieżki edukacyjne: ekologiczna Poznanie czynników wspierających i ograniczających rozwój gospodarczy. Postęp naukowo-techniczny. Zatrudnienie. Wydajność pracy. Efektywność kapitału. Podręcznik (s ). 43. Temat: Granice wzrostu gospodarczego Ścieżki edukacyjne: ekologiczna, regionalna Ukazanie przyrodniczych ograniczeń rozwoju gospodarczego. Wyczerpanie zasobów surowcowych. Degradacja środowiska naturalnego. Czynniki demograficzne i kapitałowe. Podręcznik (s ). 44. Temat: Kryzys w gospodarce rynkowej Ścieżki edukacyjne: medialna Analiza danych statystycznych. Analiza porównawcza poszczególnych czynników wzrostu gospodarczego. Lekcja prowadzona metodą dyskusji. Przedstawienie zmian w gospodarce światowej. Oczekiwane osiągnięcia ucznia Cykliczność gospodarki rynkowej. Pojęcie i przyczyny inflacji. Wpływ inflacji na gospodarkę. Sposoby ograniczania inflacji. Podręcznik (s ), foliogram nr 19 Cykl koniunkturalny, artykuły prasowe. Dział V. Państwo w gospodarce rynkowej Lekcja prowadzona metodą debaty. 8

9 Wiadomości zna koncepcje roli państwa w gospodarce; zna zakres i formy interwencjonizmu państwowego w gospodarce rynkowej; rozumie wpływ państwa na życie gospodarcze kraju; zna pojęcie i funkcje budżetu państwa; zna i rozumie zasady polityki budżetowej; wymienia źródła finansowania budżetu; zna i rozumie system podatkowy w Polsce; zna wydatki budżetu państwa; zna pojęcia deficytu budżetowego i długu publicznego; wymienia czynniki wzrostu gospodarczego; zna mierniki wzrostu gospodarczego; zna i rozumie bariery wzrostu gospodarczego; wymienia i rozumie przejawy kryzysu ekonomicznego. Umiejętności potrafi wyjaśnić wpływ deficytu budżetowego i długu publicznego na życie społeczne, polityczne i gospodarcze kraju; potrafi wyjaśnić wpływ postępu naukowo-technicznego, zatrudnienia, wydajności pracy oraz efektywności kapitału na rozwój gospodarczy kraju; potrafi wypełnić zeznanie podatkowe PIT; ocenia korzyści i koszty wynikające z postępu naukowo-technicznego. Dział VI. Obywatel w gospodarce rynkowej 45. Temat: Reklama wpływa na nasze decyzje Ścieżki edukacyjne: prozdrowotna, medialna Cel ogólny lekcji Materiał nauczania Środki dydaktyczne Uwagi (zakres treści) Poznanie wpływu reklamy na konsumentów. Korzyści i zagrożenia płynące z reklam. Strategie Podręcznik (s ). Lekcja prowadzona metodą debaty reklamowe przedsiębiorstw. 46. Temat: Konsumenci wymagają ochrony Ścieżki edukacyjne Nabycie umiejętności korzystania z praw konsumenckich. Prawa konsumentów. Rola instytucji ochrony konsumentów. Prawa wynikające z rękojmi i gwarancji. Podręcznik (s ). Lekcja prowadzona z udziałem konsultanta pracownika instytucji ochrony konsumenta. 47. Temat: Prawo pracy Ścieżki edukacyjne Kształtowanie odpowiedzialnych postaw u uczniów Umowa o pracę jako podstawowa forma zatrudnienia. Podręcznik (s ). Lekcja prowadzona metodą wykładu. przyszłych pracowników i pracodawców. Obowiązki pracownika i pracodawcy wynikające ze stosunku pracy. 48. Temat: Pozostałe formy zatrudnienia Ścieżki edukacyjne Poznanie form zatrudnienia. Zasady zawierania umowy-zlecenia i umowy o dzieło. Podręcznik (s ). Analiza porównawcza form zatrudnienia. Samozatrudnienie jako nowa forma wykonywania pracy. 49. Temat: Związki zawodowe w gospodarce Ścieżki edukacyjne: medialna Poznanie roli związków zawodowych. Zadania związków zawodowych. Protesty Podręcznik (s ), artykuły prasowe. Lekcja prowadzona metodą dyskusji. pracownicze. Skutki społeczne i gospodarcze strajku. 50. Temat: Zmiany na rynku pracy Ścieżki edukacyjne: regionalna Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia. Praca jako towar. Przyczyny i mierniki poziomu bezrobocia. Rodzaje i zróżnicowanie regionalne bezrobocia. Formy walki z bezrobociem. Podręcznik (s ), foliogram nr 20 Bezrobocie w Polsce, atlas geograficzny, rocznik statystyczny. Analiza danych statystycznych. Lekcja prowadzona metodą dyskusji. 51. Temat: Poszukiwanie pracy wymaga aktywności Ścieżki edukacyjne: medialna Przygotowanie uczniów do aktywnego poszukiwania Skuteczność aktywnych i pasywnych metod Podręcznik (s ), ogłoszenie prasowe, Internet. Analiza porównawcza ogłoszeń prasowych 9

10 pracy. poszukiwania pracy. Zasady analizy ogłoszeń dotyczących pracy. prasowych. 52. Temat: Jak przygotować aplikacje dla pracodawcy Ścieżki edukacyjne Przygotowanie uczniów do aktywnego poszukiwania pracy. Wymagania pracodawców. Zawartość i zasady przygotowania życiorysu i listu motywacyjnego. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Podręcznik (s ), Internet. 53. Temat: Etyka biznesu Ścieżki edukacyjne: medialna Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych. Dążenie do maksymalizacji zysku. Przykłady Podręcznik (s ), artykuły prasowe. nieetycznych zachowań w biznesie. Etyka zawodowa. Ćwiczenia w pisaniu CV i listu motywacyjnego. Lekcja prowadzona metodą debaty. Oczekiwane osiągnięcia ucznia Wiadomości zna wpływ reklamy na konsumentów; wymienia prawa konsumentów; rozumie konieczność istnienia instytucji chroniących konsumentów; zna prawa i obowiązki pracowników; wymienia rodzaje umów regulujących zatrudnienie; rozumie rolę związków zawodowych; zna przyczyny i skutki bezrobocia; wymienia formy walki z bezrobociem; zna metody poszukiwania pracy; wymienia dokumenty konieczne do ubiegania się o pracę. Umiejętności potrafi wskazać pozytywne i negatywne przykłady wpływu reklamy na konsumentów; potrafi dochodzić swoich praw konsumenckich; ocenia rolę instytucji chroniących konsumentów; porównuje prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy wynikające ze stosunku pracy i innych umów; ocenia teraźniejsze i przyszłe zmiany na rynku pracy; ocenia własne możliwości znalezienia pracy; ocenia przyczyny, skutki i strukturę bezrobocia w Polsce; potrafi aktywnie poszukiwać pracy; umie przygotować curriculum vitae (cv) i list motywacyjny; potrafi przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej; potrafi korzystnie zaprezentować się przyszłemu pracodawcy; porównuje postawy etyczne do postaw uczestników życia gospodarczego. Dział VI. Obywatel w gospodarce rynkowej Dział VII. Integracja gospodarcza ze światem 54. Temat: Polska a międzynarodowy podział pracy Ścieżki edukacyjne: regionalna, europejska Cel ogólny lekcji Materiał nauczania (zakres treści) Środki dydaktyczne Wskazanie korzyści i zagrożeń wynikających ze Zasady międzynarodowego podziału pracy. Wymiana Podręcznik (s ). współpracy międzynarodowej. towarowa Polski z zagranicą. 55. Temat: Polska w międzynarodowych organizacjach gospodarczych Ścieżki edukacyjne: europejska Wskazanie korzyści i obowiązków wynikających z udziału Polski w organizacjach międzynarodowych. Polska a Światowa Organizacja Handlu, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Podręcznik (s ), foliogram nr 21 Struktura polskiego importu i eksportu, pomoce przygotowane Uwagi Lekcja prowadzona metodą dyskusji. Lekcja oparta na referatach przygotowanych przez uczniów, kształcących umiejętność poszukiwania 10

11 Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, przez uczniów, np. plansze, informatory. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu. 56. Temat: Geneza i rozwój Unii Europejskiej Ścieżki edukacyjne: europejska Poznanie genezy Unii Europejskiej. Historia integracji Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Europejska Wspólnota Gospodarcza, Europejska Wspólnota Energii Atomowej. Rola traktatów europejskich. Rozwój terytorialny Unii Europejskiej. Podręcznik (s ), publikacje na temat Unii Europejskiej. 57. Temat: Zasady działania Unii Europejskiej Ścieżki edukacyjne: europejska Poznanie zasad funkcjonowania Unii Europejskiej. Główne instytucje Unii Europejskiej i ich zadania. Rola organów pomocniczych Unii Europejskiej. Zasady działania wspólnego rynku. Unia monetarna. Podręcznik (s ), foliogram nr 22 Instytucje Unii Europejskiej, publikacje na temat Unii Europejskiej. 58. Temat: Integracja Polski z Unią Europejską Ścieżki edukacyjne: europejska Wskazanie korzyści i zagrożeń wynikających z integracji Polski z Unią Europejską. Droga Polski do integracji. Wpływ integracji na sytuację w Polsce. Korzyści i koszty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Podręcznik (s ), publikacje na temat Unii Europejskiej. 59. Temat: Przejawy globalizacji na świecie Ścieżki edukacyjne: ekologiczna Wskazanie korzyści i zagrożeń wynikających z Pojęcie i przyczyny globalizacji. Szanse i zagrożenia Podręcznik (s ), artykuły prasowe. globalizacji. związane z globalizacją gospodarki i polityki. Antyglobaliści na świecie. 60. Temat: Problemy ekonomiczne współczesnego świata Ścieżki edukacyjne: ekologiczna Wskazanie zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego. Dysproporcje w rozwoju ekonomicznym. Problemy demograficzne i żywnościowe. Choroby cywilizacyjne i społeczne. Podręcznik (s ), foliogram nr 23 Kraje o najniższym i najwyższym PKB na jednego mieszkańca oraz 24. Kraje o najniższej dostępności wody. informacji w różnych źródłach wiedzy. Lekcja prowadzona metodą wykładu wprowadzającego, a zakończona metaplanem. Omówienie aktualnych zmian dokonujących się w Unii Europejskiej. Dyskusja nad jej przyszłością. Lekcja prowadzana metodą debaty. Lekcja wykorzystująca spostrzeżenia uczniów dotyczące zmian w życiu gospodarczym. Analiza porównawcza danych statystycznych. Lekcja prowadzona metodą dyskusji. 11

12 Oczekiwane osiągnięcia ucznia Wiadomości Dział VII. Integracja gospodarcza ze światem zna i rozumie pojęcie międzynarodowego podziału pracy; wymienia formy powiązań gospodarczych z zagranicą; zna międzynarodowe organizacje gospodarcze, z którymi współpracuje Polska; rozumie zasady międzynarodowej współpracy gospodarczej; zna genezę i rozwój Unii Europejskiej; rozumie cele integracji europejskiej; zna instytucje UE i rozumie cele i zasady ich funkcjonowania; zna i rozumie podstawowe pojęcia integracji europejskiej, wchodzące w skład tak zwanego filaru UE: wspólny rynek, unia gospodarcza i monetarna, swobodny przepływ towarów, kapitału i usług, swobodny przepływ pracowników, swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, polityka konkurencji; zna główne postanowienia Układu Europejskiego, zna przebieg negocjacji akcesyjnych Polski z UE, zna problemy ekonomiczne współczesnego świata, zna i rozumie pojęcie globalizacji gospodarki światowej, rozumie wpływ procesu globalizacji na zachowania społeczne, rozumie konsekwencje procesu globalizacji w sferze życia politycznego i kulturalnego świata. Umiejętności potrafi wykazać wpływ współpracy gospodarczej z zagranicą na gospodarkę kraju; ocenia wpływ swobód gospodarczych Unii Europejskiej na życie ekonomiczne państw członkowskich; ocenia realizację postanowień Układu Europejskiego oraz jego wpływ na rozwój gospodarczy kraju; ocenia stanowiska negocjacyjne strony polskiej i unijnej w najbardziej kontrowersyjnych obszarach (rolnictwo, swobodny przepływ pracowników i kapitału, polityka konkurencji); dokonuje analizy potencjalnych korzyści i kosztów wynikających z przystąpienia Polski do UE; analizuje i ocenia wpływ globalizacji gospodarki na życie polityczne, społeczne i kulturalne współczesnego świata; ocenia konsekwencje procesu globalizacji dla Polski. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości Poziom osiągnięć koniecznych Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien: z pomocą nauczyciela zrozumieć wykonać polecenia zapamiętać wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treści danego działu matematycznego poprawnie, z pomocą nauczyciela, rozpoznawać, nazywać i klasyfikować poznane pojęcia, zjawiska, procesy, dokumenty, postacie życia publicznego itp. wykonywać samodzielnie lub z pomocą nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia, współpracować w zespole w trakcie wykonywania zadań prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń Poziom osiągnięć podstawowych Na ocenę dostateczną uczeń powinien: rozumieć polecenia i instrukcje, 12

13 zapamiętać podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego i samodzielnie je prezentować, rozumieć podstawowe omawiane zagadnienia, dokonywać selekcji i porównania poznanych zjawisk, samodzielnie i poprawnie wykonywać proste ćwiczenia i zadania, umieć wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, aktywnie uczestniczyć w pracach i zadaniach zespołowych, systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. Poziom osiągnięć rozszerzających Na ocenę dobrą uczeń powinien: rozumieć polecenia i instrukcje, znać omawianą na zajęciach problematykę na poziomie rozszerzonym oraz w sposób logiczny i spójny ją prezentować, rozumieć omawiane treści i umieć wyjaśnić je innym, uogólniać i formułować wnioski, zajmować stanowisko w kwestiach spornych i bronić swoich poglądów na forum klasy, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, poprawnie i sprawnie wykonywać ćwiczenia i inne zadania, umieć poprawnie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, wykazywać zainteresowanie omawiane na zajęciach z problematyką, systematycznie i starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. Poziom osiągnięć dopełniających Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien: wypełnić takie wymagania jak na ocenę dobrą, a ponadto: posiadać wiadomości na poziomie treści dopełniających, wykazywać zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową dotyczącą omawianych treści, umieć samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach oraz je selekcjonować, właściwie interpretować nowe sytuacje i zjawiska, w sposób twórczy rozwiązywać problemy, umieć oceniać otaczającą rzeczywistość społeczno-polityczną zgodnie z przyjętymi kryteriami wartości, kierować się dobrem ogółu przy podejmowaniu decyzji, negocjować stanowisko, osiągać kompromis, kierować pracą zespołu rówieśników, uczestniczyć w konkursach i olimpiadach właściwych dla przedmiotu i uzyskiwać wyróżniające wyniki na poziomie szkolnym. 13

14 Poziom osiągnięć ponadprogramowych Na ocenę celującą uczeń powinien wypełnić takie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: wykazywać szczególne zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą popularno-naukową i specjalistyczną zgodnie z omawianą na zajęciach tematyką, uczestniczyć w konkursach i olimpiadach właściwych dla przedmiotu i uzyskiwać wyróżniające wyniki, godnie reprezentując szkołę, podejmować się wykonania zadań (indywidualnie lub w zespole) dodatkowych, znacznie wykraczających poza podstawy programowe. Zamierzone osiągnięcia ucznia 1. Dokonanie trafnej samooceny oraz umiejętności autoprezentacji. 2. Umiejętności stosowania podstawowych zasad pracy w zespole i prowadzenia negocjacji. 3. Planowanie budżetu gospodarstwa domowego. 4. Rozróżnianie form inwestowania. 5. Identyfikowanie podstawowych form własności oraz form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw. 6. Umiejętność przewidywania opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego w kontekście wydatków i przychodów, zysku i ryzyka. 7. Przygotowanie dokumentów do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa oraz stosowanie wymaganych procedur w celu podjęcia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną. 8. Obliczanie prostych przykładów dotyczących wyniku finansowego przedsiębiorstwa. 9. Znajomość mechanizmów funkcjonowania instytucji gospodarki rynkowej (banki, giełda, pozabankowe instytucje finansowe). 10. Przygotowanie podstawowych dokumentów niezbędnych w ubieganiu się o pracę oraz prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą w warunkach symulowanych. 11. Znajomość podstawowych przepisów prawa dotyczących zatrudnienia oraz praw i obowiązków pracowników i pracodawców. 12. Odróżnienie zachować etycznych i nieetycznych pracodawcy i pracownika. 14

15 13. Identyfikowanie podstawowych wskaźników makroekonomicznych (PKB, PNB nominalny i realny oraz w przeliczeniu na jednego mieszkańca, inflacja, bezrobocie). 14. Rozumienie wpływu polityki fiskalnej i monetarnej na życie gospodarcze kraju. 15. Wskazywanie korzyści i zagrożeń wynikających ze współpracy międzynarodowej, w tym z integracji Polski z Unią Europejską oraz globalizacji gospodarki. 15

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości 1. Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi: Dokonać trafnej samooceny oraz autoprezentacji. Zastosować w praktyce podstawowe zasady pracy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Marketing w działalności reklamowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Marketing w działalności reklamowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu Marketing w działalności reklamowej klasa 1 TLR Technik organizacji reklamy Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien umieć: definiować pojęcia: rynek, popyt, podaż, konkurencja,

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Salezjańskich w Legionowie

Zespół Szkół Salezjańskich w Legionowie Zespół Szkół Salezjańskich w Legionowie Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości dla klasy III liceum nauczyciel: Anna Kiełczewska Ocena Dział I. Człowiek istota przedsiębiorcza dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ

Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania konieczne + podstawowe +

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Plan wynikowy z mi edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych W planie ujęte są treści, których realizacja nie jest zawarta w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO W MYŚLENICACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO W MYŚLENICACH ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO W MYŚLENICACH TECHNIKUM: TECHNIK INFORMATYK Rok szkolny 2016/2017 Imię i nazwisko nauczyciela mgr Łukasz Drewienkiewicz Zajęcia edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 2016-09-01 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SZKOŁY BENEDYKTA Treści edukacyjne Na podstawie rozporządzenia dotyczącego nowej podstawy programowej można określić następujące

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZAKRESIE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ KLASA I LA, CIEKAWI ŚWIATA

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZAKRESIE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ KLASA I LA, CIEKAWI ŚWIATA PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZAKRESIE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ KLASA I LA, CIEKAWI ŚWIATA WYD.OPERON Temat Ocena dopuszczająca. Uczeń: Ocena dostateczna.

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum

Kryteria ocen z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Kryteria ocen z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Ocenę niedostateczną może otrzymać uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania; nie potrafi,

Bardziej szczegółowo

P ds d taw a w prze z d e s d ięb ę iorcz c o z ści

P ds d taw a w prze z d e s d ięb ę iorcz c o z ści Reforma programowa kształcenia ogólnego Projekt zmian podstawy programowej z Podstaw przedsiębiorczości. MoŜliwości nauczania ekonomii w praktyce. (wrzesień 2008) Kielce listopad 2008 Nowy układ podstawy

Bardziej szczegółowo

Wymagania ponadpodst. ( 4, 5) ISTOTA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI RYNKOWEJ. postaw dla

Wymagania ponadpodst. ( 4, 5) ISTOTA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI RYNKOWEJ. postaw dla PLAN WYNIKOWY Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA KL I L0 Opracowany i realizowany na podstawie programu DKOS 4015 76/02 wydanego przez wydawnictwo,,nowa Era Lp. Jednostka tematyczna Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA podstawy przedsiębiorczości, klasy pierwsze, poziom podstawowy, nowa podstawa programowa. bardzo dobry. dopuszczający.

KRYTERIA OCENIANIA podstawy przedsiębiorczości, klasy pierwsze, poziom podstawowy, nowa podstawa programowa. bardzo dobry. dopuszczający. KRYTERIA OCENIANIA podstawy przedsiębiorczości, klasy pierwsze, poziom podstawowy, nowa podstawa programowa. dopuszczający bardzo Dział I Osoba przedsiębiorcza Określać motywy aktywności człowieka Wyjaśnić

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA WYMAGANIA NA OCENY PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne na określony

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA rok szkolny 2013/2014 Program nauczania dla szkoły gimnazjalnej autorstwa Mieczysława Borowieckiego - Wydawnictwo Szkolne PWN Nauczyciel prowadzący przedmiot mgr Marcin Kuc

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne podstaw przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne podstaw przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne podstaw przedsiębiorczości Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa pod kierunkiem dr. Jarosława Nenemana, wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Osoba przedsiębiorcza,

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań / Stopnie szkolne I. KOMUNIKACJA PERSONALNA

Poziom wymagań / Stopnie szkolne I. KOMUNIKACJA PERSONALNA Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości w klasie pierwszej Technikum Nr 4: Krok w przedsiębiorczość; mgr inż. Lucyna Szlechta, mgr Renata Michalska Nr lekcji Temat lekcji konieczny [1] podstawowy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Ocenianie bieżące 1. Uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru najmniej trzy oceny cząstkowe a sprawdzanie jego wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW

WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach pracowni ekonomiczno - informatycznej stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CZĘSTOTLIWOŚĆ I ILOŚC SPOTKAŃ:

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CZĘSTOTLIWOŚĆ I ILOŚC SPOTKAŃ: SZKOLNY KLUB PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Spotkania w ramach SKP mają na celu przygotować ucznia do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym, pobudzić w nim ducha przedsiębiorczości, kształcić postawy

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA I WYMAGANIA DLA UCZNIÓW KL.I LO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SEMESTR I /II

ZAGADNIENIA I WYMAGANIA DLA UCZNIÓW KL.I LO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SEMESTR I /II ZAGADNIENIA I WYMAGANIA DLA UCZNIÓW KL.I LO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SEMESTR I /II SEMESTR I l.p Zagadnienia. 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości Wymagania dla ucznia wyjaśnia, czym jest przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania podstaw przedsiębiorczości

Plan wynikowy nauczania podstaw przedsiębiorczości Plan wynikowy nauczania podstaw przedsiębiorczości Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa pod kierunkiem dr. Jarosława Nenemana, wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Osoba przedsiębiorcza,

Bardziej szczegółowo

PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Wplanie ujęte są treści, których realizacja nie jestzawarta w podstawie programowej zaznaczone

Bardziej szczegółowo

Cele ogólne Cele szczegółowe Kształcone umiejętności. Dział 1. Podstawy gospodarki rynkowej

Cele ogólne Cele szczegółowe Kształcone umiejętności. Dział 1. Podstawy gospodarki rynkowej Roczny plan dydaktyczny przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym, uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy programowej Temat Liczba godzin Treści podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Nr programu nauczania DKOS-4015-177/02; podręcznik pod red. M. Belki Ekonomia Stosowana Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Opisowe kryteria oceniania w ramach podstaw przedsiębiorczości

Opisowe kryteria oceniania w ramach podstaw przedsiębiorczości Opisowe kryteria oceniania w ramach podstaw przedsiębiorczości Ocena 1 (niedostateczna) 2 (dopuszczająca) 3 (dostateczna) 4 (dobra) 5 (bardzo dobra) 6 (celująca) Kryteria nie rozumie poleceń nauczyciela;

Bardziej szczegółowo

Do nowej podstawy programowej. Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują wymagania edukacyjne z rozdziałów: 1 i 2 oraz 7 i 8

Do nowej podstawy programowej. Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują wymagania edukacyjne z rozdziałów: 1 i 2 oraz 7 i 8 1 Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Przedsiębiorczość na czasie Program nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości (nr dopuszczenia: 427/2012) Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr ZSK/PZS1/PG/2014 klasy 2ZSK l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny- 2014/2015

Rozkład materiału nauczania podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny- 2014/2015 Rozkład materiału nauczania podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny- 2014/2015 Nazwa jednostki dydaktycznej 1. Psychologicz ne podstawy przedsiębior czości 2. Typy osobowości według Hipokratesa 3. Potrzeby

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. Przysposobienie obronne, Edukacja dla bezpieczeństw. Zespół Przedmiotowy Wych-fiz i PO 2012-09-03

Przedmiotowy System Oceniania. Przysposobienie obronne, Edukacja dla bezpieczeństw. Zespół Przedmiotowy Wych-fiz i PO 2012-09-03 Przedmiotowy System Oceniania Przysposobienie obronne, Edukacja dla bezpieczeństw Zespół Przedmiotowy Wych-fiz i PO 2012-09-03 Opracowanie: mgr R.Strumiński mgr G.Gabryel I Elementy wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Technikum Ekonomiczne Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien umieć: definiować pojęcia: rachunkowość, dokument księgowy, majątek, kapitał, operacja gospodarcza,

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - Gimnazjum Przedmiotowe zasady oceniania: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Metryczka: Nauczyciel: Wiesław Załubski Rok szkolny: 2015/2016 Podręcznik:

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr TŻ/PZS1/PG/2012 klasy 2TŻ1, 2TŻ2. l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

1 Lekcja organizacyjna

1 Lekcja organizacyjna NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu ekonomika rolnictwa na podstawie programu nr TA/PZS1/PG/2012 klasa 2TA l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia Zakres podstawowy

Bardziej szczegółowo

Uczeń zna, rozumie, umie, potrafi. 2. Wymagania podstawowe (ocena dostateczny) -dokonać charakterystyki typów osobowości -znać zasady rozwoju

Uczeń zna, rozumie, umie, potrafi. 2. Wymagania podstawowe (ocena dostateczny) -dokonać charakterystyki typów osobowości -znać zasady rozwoju I. Obserwuję gospodarkę rynkową Załącznik nr 1 TREŚCI PROGRAMOWE Osobowość typy osobowości 1. Wymagania konieczne (ocena dopuszczający) -zdefiniować pojęcie osobowości -znać typy osobowości Uczeń zna,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Klasa VI Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella wymagania edukacyjne: rok szkolny 2015/2016 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Klasa VI Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella wymagania edukacyjne: rok szkolny 2015/2016 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Klasa VI Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella wymagania edukacyjne: rok szkolny 2015/2016 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Oc Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra -wymienia:

Bardziej szczegółowo

Ocena dostateczna. Uczeń: Dział 1. Podstawy gospodarki rynkowej. Wymienia przykłady przemian systemowych w gospodarce.

Ocena dostateczna. Uczeń: Dział 1. Podstawy gospodarki rynkowej. Wymienia przykłady przemian systemowych w gospodarce. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej Klasa I LA, Ciekawi świata wyd.operon Temat Ocena dopuszczająca. Uczeń: Ocena dostateczna.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

Ocenę dopuszczająca otrzyma uczeń, który zna pojęcia

Ocenę dopuszczająca otrzyma uczeń, który zna pojęcia WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI klasa5 Kolorem czerwonym oznaczono wymagania za pierwszy okres, kolorem czarnym, za drugi. Ocenę dopuszczająca otrzyma uczeń, który zna pojęcia wymienia kolejne

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej ROK SZKOLNY 2012/2013

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej ROK SZKOLNY 2012/2013 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej ROK SZKOLNY 2012/2013 Temat Ocena dopuszczająca. Uczeń: Ocena dostateczna. Uczeń: Ocena

Bardziej szczegółowo

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E P O D S T A W Y P R Z Ę D S I E B I O R C Z O Ś C I 1. Wymagania edukacyjne Skala ocen 6 celujący Osiągnięcia ucznia Wymagania jak na ocenę bardzo dobrą oraz dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Klasa III. Ocena dopuszczająca: Ocena dostateczna GOSPODARKA WOLNORYNKOWA

Klasa III. Ocena dopuszczająca: Ocena dostateczna GOSPODARKA WOLNORYNKOWA Klasa III GOSPODARKA WOLNORYNKOWA wyjaśnić, skąd wynika rzadkość dóbr i jak wpływa na działalność gospodarczą ludzi wymienić i zilustrować czynniki wytwórcze wykorzystywane przy produkcji różnych dóbr

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne. Przedmiot: Ekonomia w praktyce

Szczegółowe wymagania edukacyjne. Przedmiot: Ekonomia w praktyce Szczegółowe wymagania edukacyjne Przedmiot: Ekonomia w praktyce ocena dopuszczająca uczeń ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra wyszukuje informacje niezbędne i dodatkowe dotyczące działalności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Finansów

Przedmiotowy System Oceniania z Finansów Przedmiotowy System Oceniania z Finansów Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania konieczne + podstawowe + rozszerzające Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

produkcyjnych produkcyjnych

produkcyjnych produkcyjnych Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02) 1. Człowiek istota ekonomiczna Określać motywy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk.

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. 2012/2013 Odniesienie do treści podstawy programowej Materiał nauczania Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE W KLASIE II. Kontrakt z uczniami

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE W KLASIE II. Kontrakt z uczniami NAUCZYCIEL BARBARA PAPUSZKA KONTRAKT NAUCZYCIEL UCZEŃ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE W KLASIE II Kontrakt z uczniami Nauczyciel na bieżąco stosuje ocenę, której celem jest uwidocznienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy 1I

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy 1I Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy 1I Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE Beata Biedrzycka Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 2TE1, 2TE2 LP Temat Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania 1 Pojęcie finansów Definiowanie pojęcia finansów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02)

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02) Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02) 1 Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują wymagania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum i liceum w roku szkolnym 2012/2013

Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum i liceum w roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum i liceum w roku szkolnym 2012/2013 Przedmiotem oceny z wiedzy o społeczeństwie są 1. Wiadomości ( stopień

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA dla klas IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Liceum Sportowego im. J. Kusocińskiego w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie został opracowany na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Program nauczania GEOGRAFII w Gimnazjum w Siedlcu.

Program nauczania GEOGRAFII w Gimnazjum w Siedlcu. Program nauczania GEOGRAFII w Gimnazjum w Siedlcu. MODUŁ 1 Ocena niedostateczna -uczeń nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia, -nie potrafi rozwiązać zadań

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY TEMATYKI ZAWODOZNAWCZEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY TEMATYKI ZAWODOZNAWCZEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY TEMATYKI ZAWODOZNAWCZEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA I JAKI JESTEM, UCZEŃ POZNAJE SIEBIE. Materiał nauczania Cele edukacyjne zajęć Osiągnięcia uczniów Temat: Poznanie siebie warunkiem własnego

Bardziej szczegółowo

Zakres treści 1 Moduł dział - temat Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy system oceniania. 2 Organizacja pracy w roku szkolnym

Zakres treści 1 Moduł dział - temat Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy system oceniania. 2 Organizacja pracy w roku szkolnym ZAKRES TREŚCI Z PRZEDMIOTU PODSTAWY ORGAMIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWO- SPEDYCYJNEGO KL 1 TLS ROK SZKOLNY 2015/2016 L.p. Zakres treści 1 Moduł dział - temat Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE. edukacja dla bezpieczeństwa

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE. edukacja dla bezpieczeństwa OCENIANIE PRZEDMIOTOWE edukacja dla bezpieczeństwa I Ocenianie bieżące 1. Formy aktywności ucznia podlegające sprawdzaniu i ocenianiu 1. Ustne: a) ocena z odpowiedzi ustnej; obejmuje zakres materiału z

Bardziej szczegółowo

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA Dział /temat Treści kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Przebieg Historia pieniądza czyli od czego się zaczęło Pieniądz w gospodarce rynkowej czyli

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS II GIMNAZJUM Przedmiotem oceny są: wiadomości i umiejętności, zaangażowanie w proces nauczania-uczenia się (aktywność). Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: prace kontrolne (sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Temat lekcji 1. Po co ludziom państwo? 2. Ustroje polityczne Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUBINIE GIMNAZJUM NR 2 Autorzy: Mariola Polańska Gabriela Sobczak 1. Ucznia ocenia nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, wspólnie z uczniami.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI PRAWNEJ (GRUPA III D E)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI PRAWNEJ (GRUPA III D E) Temat zajęć edukacyjnych Norma prawna. Przepis prawa Osiągnięcia ucznia: Pojecie prawa, normy prawnej, przepisu prawa; oceny: dopuszczający: uczeń zna pojęcia prawa, normy prawnej, przepisu prawa, innych

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

WSO - przedmiot WOS. -Wychowanie do życia w rodzinie, który nie podlega ocenie i jest realizowany w ciągu II półrocza

WSO - przedmiot WOS. -Wychowanie do życia w rodzinie, który nie podlega ocenie i jest realizowany w ciągu II półrocza WSO - przedmiot WOS Przedmiot Wiedza o społeczeństwie składa się z trzech modułów -Wychowanie obywatelskie -Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym -Wychowanie do życia w rodzinie, który nie

Bardziej szczegółowo

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II. w Zduńskiej Woli WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA.

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II. w Zduńskiej Woli WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (z modyfikacjami) PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Opracowała: Aleksandra Pawelska Spis treści

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Liceum w Zespole Szkól Urszulańskich we Wrocławiu Rok szkolny 2015/2016 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wg. Ekonomia stosowana. Opracowanie Krystyna Opalińska 1 W toku nauczania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Jana Liszewskiego w Braniewie ZASADY OCENIANIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Jana Liszewskiego w Braniewie ZASADY OCENIANIA 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Jana Liszewskiego w Braniewie przedmiot - przedsiębiorczość ZASADY OCENIANIA Standardy edukacyjne dla uczniów technikum: a. dokonanie trafnej i uzasadnionej samooceny oraz

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii. Spis treści

Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii. Spis treści Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii Spis treści Od autorów....................................... 13 Rozdział I. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii..............

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski Spis treści Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO EKONOMII Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii S. Krajewski, R. Milewski 1.1. Czym się zajmuje

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ŁOMŻY

ZASADY OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ŁOMŻY ZASADY OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ŁOMŻY Ocenianie ma to na celu monitorowanie stopnia osiągnięcia założonych celów kształcenia oraz pomaga w doborze skutecznych

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji 1. Po co ludziom państwo? 2. Ustroje polityczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo