WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA"

Transkrypt

1 Klasa II zawód : kucharz - kwalifikacja T 6 ; Nauczyciel: Maria Gaertner Przedmiot: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W GASTRONOMII. Realizowane umiejętności z podstawy programowej kształcenia w zawodzie: PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia z przedmiotu: odpowiedzi ustne prace pisemne (sprawdziany, kartkówki, krzyżówki, testy), ocena portfolio ucznia, ocena wykonywanych ćwiczeń, ocena prac domowych (ćwiczenia, notatki z obserwacji dokonanych przez ucznia, notatki z wycieczek edukacyjnych, notatki dotyczące bieżących wydarzeń gospodarczych), ocena zadań praktycznych wykonywanych przez ucznia, ocena zaangażowania ucznia w realizację projektu edukacyjnego, ocena pracy na lekcji (wypowiedzi ustne, udział w dyskusji, obserwacja zaangażowania uczniów w czasie wykonywania zadań w grupie), udział w konkursach przedmiotowych Sprawdziany, testy i kartkówki będą oceniane według skali ocen: 0% - 40% - niedostateczny 41% - 50% - dopuszczający 51% - 70% - dostateczny 71% - 90% - dobry 91% - 100% - bardzo dobry

2 Opisowe kryteria Kryteria oceniania w ramach przedmiotu 1 (niedostateczna) Uczeń: nie rozumie poleceń nauczyciela, nie zapamiętuje podstawowych wiadomości, odrzuca pomoc nauczyciela i kolegów w trakcie zajęć, nie wykonuje poleceń, ćwiczeń, prac domowych, nie uczestniczy w wykonywaniu zadań w zespole, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, portfolio i zeszytu 2 (dopuszczająca) częściowo rozumie polecenia nauczyciela, zapamiętuje podstawowe wiadomości i potrafi je odtworzyć z pomocą nauczyciela, rozpoznaje, nazywa i charakteryzuje z pomocą nauczyciela poznane pojęcia i dokumenty, wykonuje z pomocą nauczyciela proste polecenia i ćwiczenia, uczestniczy w wykonywaniu zadań w zespole, prowadzi zeszyt przedmiotowy, portfolio i zeszyt 3 (dostateczna rozumie polecenia i instrukcje, zapamiętuje podstawowe wiadomości i odtwarza je samodzielnie, rozumie omawiane zagadnienia, samodzielnie i poprawnie wykonuje proste ćwiczenia i zadania, umie zastosować zdobyte umiejętności z podstawy programowej w praktyce, aktywnie uczestniczy w wykonywaniu zadań w zespole, systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, portfolio i zeszyt 4 (dobra) rozumie polecenia i instrukcje, zna omawiane na lekcjach zagadnienia i potrafi je zaprezentować w sposób logiczny i spójny, rozumie omawiane na lekcjach zagadnienia i umie je wyjaśnić innym osobom, potrafi formułować wnioski, uczestniczy w dyskusjach i broni swojego stanowiska, aktywnie uczestniczy w lekcjach, poprawnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia i zadania, umie poprawnie zastosować zdobyte umiejętności z podstawy programowej w praktyce, wykazuje zainteresowanie problematyką ekonomiczną, systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, portfolio i zeszyt 5 (bardzo dobra) Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien spełnić kryteria jak na ocenę dobrą oraz dodatkowo: posiada bogate wiadomości z zakresu wszystkich treści nauczania z przedmiotu, wykazuje zainteresowanie zjawiskami ekonomicznymi oraz

3 dodatkowymi źródłami informacji dotyczącymi omawianych treści nauczania, umie samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach oraz je selekcjonować, właściwie interpretuje zjawiska gospodarcze, potrafi w sposób twórczy rozwiązywać problemy, kieruje pracą zespołu, uczestniczy w konkursach 6 (celująca) Na ocenę celującą uczeń powinien spełnić kryteria jak na ocenę bardzo dobrą oraz dodatkowo: wykazuje szczególne zainteresowanie gospodarką i ekonomią, zdobywa dodatkową wiedzę z zakresu omawianych zagadnień i przekazuje ją innym uczniom, uczestniczy w konkursach i uzyskuje wyróżniające wyniki na poziomie ponadszkolnym, podejmuje się (indywidualnie lub w zespole) wykonania dodatkowych zadań znacznie wykraczających poza program nauczania.

4 Klasa 1K kucharz; rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOT: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nauczyciel : Maria Gaertner WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Realizowane umiejętności z podstawy programowej kształcenia ogólnego na IV etapie edukacyjnym dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości zawarte są w planie wynikowym. Wymagania programowe i system oceniania opracowano na bazie programu nauczania autorstwa Jacka Musiałkiewicza (program nauczania zdobył I nagrodę na konkursie ORE) Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia z zakresu podstaw przedsiębiorczości odpytywanie prace pisemne (sprawdziany, kartkówki, krzyżówki, testy), ocena portfolio ucznia, ocena wykonywanych ćwiczeń, ocena prac domowych (ćwiczenia, notatki z obserwacji dokonanych przez ucznia, notatki z wycieczek edukacyjnych, notatki dotyczące bieżących wydarzeń gospodarczych), ocena zadań praktycznych wykonywanych przez ucznia, ocena zaangażowania ucznia w realizację projektu edukacyjnego, ocena pracy na lekcji (wypowiedzi ustne, udział w dyskusji, obserwacja zaangażowania uczniów w czasie wykonywania zadań w grupie), udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. Kryteria oceniania według poziomu opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych Poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 1 (niedostateczna) poniżej 30% wymagań 2 (dopuszczająca) 31-50% wymagań 3 (dostateczna) 51-70% wymagań 4 (dobra) 71-89% wymagań 5 (bardzo dobra) % wymagań

5 Opisowe kryteria oceniania w Kryteria ramach podstaw przedsiębiorczości 1 (niedostateczna Uczeń: nie rozumie poleceń nauczyciela, nie zapamiętuje podstawowych wiadomości, odrzuca pomoc nauczyciela i kolegów w trakcie zajęć, nie wykonuje poleceń, ćwiczeń, prac domowych, nie uczestniczy w wykonywaniu zadań w zespole, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, portfolio i zeszytu 2 (dopuszczająca) częściowo rozumie polecenia nauczyciela, zapamiętuje podstawowe wiadomości i potrafi je odtworzyć z pomocą nauczyciela, rozpoznaje, nazywa i charakteryzuje z pomocą nauczyciela poznane pojęcia i dokumenty, wykonuje z pomocą nauczyciela proste polecenia i ćwiczenia, uczestniczy w wykonywaniu zadań w zespole, prowadzi zeszyt przedmiotowy, portfolio i zeszyt 3 (dostateczna rozumie polecenia i instrukcje, zapamiętuje podstawowe wiadomości i odtwarza je samodzielnie, rozumie omawiane zagadnienia, samodzielnie i poprawnie wykonuje proste ćwiczenia i zadania, umie zastosować zdobyte umiejętności w praktyce, aktywnie uczestniczy w wykonywaniu zadań w zespole, systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, portfolio i zeszyt 4(dobra) rozumie polecenia i instrukcje, zna omawiane na lekcjach zagadnienia i potrafi je zaprezentować w sposób logiczny i spójny, rozumie omawiane na lekcjach zagadnienia i umie je wyjaśnić innym osobom, potrafi formułować wnioski, uczestniczy w dyskusjach i broni swojego stanowiska, aktywnie uczestniczy w lekcjach, poprawnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia i

6 zadania, umie poprawnie zastosować zdobyte umiejętności w praktyce, wykazuje zainteresowanie problematyką ekonomiczną, systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, portfolio i zeszyt 5 (bardzo dobra) Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien spełnić kryteria jak na ocenę dobrą oraz dodatkowo: posiada bogate wiadomości z zakresu wszystkich treści nauczania podstaw przedsiębiorczości, wykazuje zainteresowanie zjawiskami ekonomicznymi oraz dodatkowymi źródłami informacji dotyczącymi omawianych treści nauczania, umie samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach oraz je selekcjonować, właściwie interpretuje zjawiska gospodarcze, potrafi w sposób twórczy rozwiązywać problemy, kieruje pracą zespołu, uczestniczy w konkursach i olimpiadach ekonomicznych 6 (celująca) Na ocenę celującą uczeń powinien spełnić kryteria jak na ocenę bardzo dobrą oraz dodatkowo: wykazuje szczególne zainteresowanie gospodarką i ekonomią, zdobywa dodatkową wiedzę z zakresu omawianych zagadnień i przekazuje ją innym uczniom, uczestniczy w konkursach i olimpiadach ekonomicznych i uzyskuje wyróżniające wyniki na poziomie ponadszkolnym, podejmuje się (indywidualnie lub w zespole) wykonania dodatkowych zadań znacznie wykraczających poza program nauczania.

7 Klasa II zawód : technik ekonomista - kwalifikacja A.35 rok szkolny 2015/16 Nauczyciel: Maria Gaertner Przedmiot: EWIDENCJA GOSPODARCZA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Realizowane umiejętności z podstawy programowej kształcenia w zawodzie: A.35.1(11) oblicza podatki bezpośrednie i pośrednie; A.35.1(12) sporządza ewidencje i deklaracje podatkowe; A.35.2(7) sporządza deklaracje z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych; WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia z przedmiotu: odpowiedzi ustne prace pisemne (sprawdziany, kartkówki, krzyżówki, testy), ocena portfolio ucznia, ocena wykonywanych ćwiczeń, ocena prac domowych (ćwiczenia, notatki z obserwacji dokonanych przez ucznia, ocena zadań praktycznych wykonywanych przez ucznia, ocena zaangażowania ucznia w realizację projektu edukacyjnego, ocena pracy na lekcji (wypowiedzi ustne, udział w dyskusji, obserwacja zaangażowania uczniów w czasie wykonywania zadań w grupie), udział w konkursach przedmiotowych Sprawdziany, testy i kartkówki będą oceniane według skali ocen: 0% - 0% - niedostateczny 41% - 50% - dopuszczający 51% - 75% - dostateczny 76 % - 90% - dobry 91% - 100% - bardzo dobry Opisowe kryteria Kryteria oceniania w ramach przedmiotu 1 (niedostateczna) Uczeń: nie rozumie poleceń nauczyciela,

8 nie zapamiętuje podstawowych wiadomości, odrzuca pomoc nauczyciela i kolegów w trakcie zajęć, nie wykonuje poleceń, ćwiczeń, prac domowych, nie uczestniczy w wykonywaniu zadań w zespole, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, portfolio i zeszytu 2 (dopuszczająca) częściowo rozumie polecenia nauczyciela, zapamiętuje podstawowe wiadomości i potrafi je odtworzyć z pomocą nauczyciela, rozpoznaje, nazywa i charakteryzuje z pomocą nauczyciela poznane pojęcia i dokumenty, wykonuje z pomocą nauczyciela proste polecenia i ćwiczenia, uczestniczy w wykonywaniu zadań w zespole, prowadzi zeszyt przedmiotowy, portfolio i zeszyt 3 (dostateczna rozumie polecenia i instrukcje, zapamiętuje podstawowe wiadomości i odtwarza je samodzielnie, rozumie omawiane zagadnienia, samodzielnie i poprawnie wykonuje proste ćwiczenia i zadania, umie zastosować zdobyte umiejętności z podstawy programowej w praktyce z zakresu prowadzenie ewidencji gospodarczej w małych firmach: uproszczonej i na zasadach ogólnych, obliczania podatku dochodowego i VAT, prowadzenia rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu podatków oraz rozliczeń z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych. aktywnie uczestniczy w wykonywaniu zadań w zespole, systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, portfolio i zeszyt 4 (dobra) rozumie polecenia i instrukcje, zna omawiane na lekcjach zagadnienia i potrafi je zaprezentować w sposób logiczny i spójny, rozumie omawiane na lekcjach zagadnienia i umie je wyjaśnić innym osobom, potrafi formułować wnioski, uczestniczy w dyskusjach i broni swojego stanowiska, aktywnie uczestniczy w lekcjach, poprawnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia i zadania, umie poprawnie zastosować zdobyte umiejętności z podstawy programowej w praktyce, wykazuje zainteresowanie problematyką ekonomiczną, systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, portfolio i zeszyt 5 (bardzo dobra) Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien spełnić kryteria jak na ocenę dobrą oraz dodatkowo: posiada bogate wiadomości z zakresu wszystkich treści nauczania z przedmiotu, wykazuje zainteresowanie zjawiskami ekonomicznymi oraz dodatkowymi źródłami informacji dotyczącymi omawianych treści nauczania, umie samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach oraz je

9 selekcjonować, właściwie interpretuje zjawiska gospodarcze, potrafi w sposób twórczy rozwiązywać problemy, kieruje pracą zespołu, uczestniczy w konkursach 6 (celująca) Na ocenę celującą uczeń powinien spełnić kryteria jak na ocenę bardzo dobrą oraz dodatkowo: wykazuje szczególne zainteresowanie gospodarką i ekonomią, zdobywa dodatkową wiedzę z zakresu omawianych zagadnień i przekazuje ją innym uczniom, uczestniczy w konkursach i uzyskuje wyróżniające wyniki na poziomie ponadszkolnym, podejmuje się (indywidualnie lub w zespole) wykonania dodatkowych zadań znacznie wykraczających poza program nauczania.

10 Klasa II zawód : technik ekonomista - kwalifikacja A 35 ; rok szkolny 2015/16 Nauczyciel: Maria Gaertner Przedmiot: MARKETINGOWA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Realizowane umiejętności z podstawy programowej kształcenia w zawodzie: PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; A.35.1(5) stosuje strategie marketingowe WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia z przedmiotu: odpowiedzi ustne prace pisemne (sprawdziany, kartkówki, krzyżówki, testy), ocena portfolio ucznia, ocena wykonywanych ćwiczeń, ocena prac domowych (ćwiczenia, notatki z obserwacji dokonanych przez ucznia, notatki z wycieczek edukacyjnych, notatki dotyczące bieżących wydarzeń gospodarczych), ocena zadań praktycznych wykonywanych przez ucznia, ocena zaangażowania ucznia w realizację projektu edukacyjnego, ocena pracy na lekcji (wypowiedzi ustne, udział w dyskusji, obserwacja zaangażowania uczniów w czasie wykonywania zadań w grupie), udział w konkursach przedmiotowych Sprawdziany, testy i kartkówki będą oceniane według skali ocen: 0% - 40% - niedostateczny 41% - 50% - dopuszczający 51% - 75% - dostateczny 76% - 90% - dobry 91% - 100% - bardzo dobry Opisowe kryteria Kryteria oceniania w ramach przedmiotu 1 (niedostateczna) Uczeń: nie rozumie poleceń nauczyciela, nie zapamiętuje podstawowych wiadomości, odrzuca pomoc nauczyciela i kolegów w trakcie zajęć, nie wykonuje poleceń, ćwiczeń, prac domowych,

11 nie uczestniczy w wykonywaniu zadań w zespole, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, portfolio i zeszytu 2 (dopuszczająca) częściowo rozumie polecenia nauczyciela, zapamiętuje podstawowe wiadomości i potrafi je odtworzyć z pomocą nauczyciela, rozpoznaje, nazywa i charakteryzuje z pomocą nauczyciela poznane pojęcia i dokumenty, wykonuje z pomocą nauczyciela proste polecenia i ćwiczenia, uczestniczy w wykonywaniu zadań w zespole, prowadzi zeszyt przedmiotowy, portfolio i zeszyt 3 (dostateczna rozumie polecenia i instrukcje, zapamiętuje podstawowe wiadomości i odtwarza je samodzielnie, rozumie omawiane zagadnienia, samodzielnie i poprawnie wykonuje proste ćwiczenia i zadania, umie zastosować zdobyte umiejętności z podstawy programowej w praktyce z zakresu planowania i podejmowania działań marketingowych prowadzonej działalności gospodarczej oraz stosowania strategii marketingowych: produktu, ceny, promocji, dystrybucji. aktywnie uczestniczy w wykonywaniu zadań w zespole, systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, portfolio i zeszyt 4 (dobra) rozumie polecenia i instrukcje, zna omawiane na lekcjach zagadnienia i potrafi je zaprezentować w sposób logiczny i spójny, rozumie omawiane na lekcjach zagadnienia i umie je wyjaśnić innym osobom, potrafi formułować wnioski, uczestniczy w dyskusjach i broni swojego stanowiska, aktywnie uczestniczy w lekcjach, poprawnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia i zadania, umie poprawnie zastosować zdobyte umiejętności z podstawy programowej w praktyce, wykazuje zainteresowanie problematyką ekonomiczną, systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, portfolio i zeszyt 5 (bardzo dobra) Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien spełnić kryteria jak na ocenę dobrą oraz dodatkowo: posiada bogate wiadomości z zakresu wszystkich treści nauczania z przedmiotu, wykazuje zainteresowanie zjawiskami ekonomicznymi oraz dodatkowymi źródłami informacji dotyczącymi omawianych treści nauczania, umie samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach oraz je selekcjonować, właściwie interpretuje zjawiska gospodarcze,

12 potrafi w sposób twórczy rozwiązywać problemy, kieruje pracą zespołu, uczestniczy w konkursach 6 (celująca) Na ocenę celującą uczeń powinien spełnić kryteria jak na ocenę bardzo dobrą oraz dodatkowo: wykazuje szczególne zainteresowanie gospodarką i ekonomią, zdobywa dodatkową wiedzę z zakresu omawianych zagadnień i przekazuje ją innym uczniom, uczestniczy w konkursach i uzyskuje wyróżniające wyniki na poziomie ponadszkolnym, podejmuje się (indywidualnie lub w zespole) wykonania dodatkowych zadań znacznie wykraczających poza program nauczania.

13 Klasa 1 F/C fryzjer/ cukiernik ; rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOT: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nauczyciel : Maria Gaertner WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Realizowane umiejętności z podstawy programowej kształcenia ogólnego na IV etapie edukacyjnym dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości zawarte są w planie wynikowym. Wymagania programowe i system oceniania opracowano na bazie programu nauczania autorstwa Jacka Musiałkiewicza (program nauczania zdobył I nagrodę na konkursie ORE) Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia z zakresu podstaw przedsiębiorczości odpytywanie prace pisemne (sprawdziany, kartkówki, krzyżówki, testy), ocena portfolio ucznia, ocena wykonywanych ćwiczeń, ocena prac domowych (ćwiczenia, notatki z obserwacji dokonanych przez ucznia, notatki z wycieczek edukacyjnych, notatki dotyczące bieżących wydarzeń gospodarczych), ocena zadań praktycznych wykonywanych przez ucznia, ocena zaangażowania ucznia w realizację projektu edukacyjnego, ocena pracy na lekcji (wypowiedzi ustne, udział w dyskusji, obserwacja zaangażowania uczniów w czasie wykonywania zadań w grupie), udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. Kryteria oceniania według poziomu opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych Poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 1 (niedostateczna) poniżej 30% wymagań 2 (dopuszczająca) 31-50% wymagań 3 (dostateczna) 51-70% wymagań 4 (dobra) 71-89% wymagań 5 (bardzo dobra) % wymagań

14 Opisowe kryteria oceniania w Kryteria ramach podstaw przedsiębiorczości 1 (niedostateczna Uczeń: nie rozumie poleceń nauczyciela, nie zapamiętuje podstawowych wiadomości, odrzuca pomoc nauczyciela i kolegów w trakcie zajęć, nie wykonuje poleceń, ćwiczeń, prac domowych, nie uczestniczy w wykonywaniu zadań w zespole, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, portfolio i zeszytu 2 (dopuszczająca) częściowo rozumie polecenia nauczyciela, zapamiętuje podstawowe wiadomości i potrafi je odtworzyć z pomocą nauczyciela, rozpoznaje, nazywa i charakteryzuje z pomocą nauczyciela poznane pojęcia i dokumenty, wykonuje z pomocą nauczyciela proste polecenia i ćwiczenia, uczestniczy w wykonywaniu zadań w zespole, prowadzi zeszyt przedmiotowy, portfolio i zeszyt 3 (dostateczna rozumie polecenia i instrukcje, zapamiętuje podstawowe wiadomości i odtwarza je samodzielnie, rozumie omawiane zagadnienia, samodzielnie i poprawnie wykonuje proste ćwiczenia i zadania, umie zastosować zdobyte umiejętności w praktyce, aktywnie uczestniczy w wykonywaniu zadań w zespole, systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, portfolio i zeszyt 4(dobra) rozumie polecenia i instrukcje, zna omawiane na lekcjach zagadnienia i potrafi je zaprezentować w sposób logiczny i spójny, rozumie omawiane na lekcjach zagadnienia i umie je wyjaśnić innym osobom, potrafi formułować wnioski, uczestniczy w dyskusjach i broni swojego stanowiska, aktywnie uczestniczy w lekcjach, poprawnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia i

15 zadania, umie poprawnie zastosować zdobyte umiejętności w praktyce, wykazuje zainteresowanie problematyką ekonomiczną, systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, portfolio i zeszyt 5 (bardzo dobra) Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien spełnić kryteria jak na ocenę dobrą oraz dodatkowo: posiada bogate wiadomości z zakresu wszystkich treści nauczania podstaw przedsiębiorczości, wykazuje zainteresowanie zjawiskami ekonomicznymi oraz dodatkowymi źródłami informacji dotyczącymi omawianych treści nauczania, umie samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach oraz je selekcjonować, właściwie interpretuje zjawiska gospodarcze, potrafi w sposób twórczy rozwiązywać problemy, kieruje pracą zespołu, uczestniczy w konkursach i olimpiadach ekonomicznych 6 (celująca) Na ocenę celującą uczeń powinien spełnić kryteria jak na ocenę bardzo dobrą oraz dodatkowo: wykazuje szczególne zainteresowanie gospodarką i ekonomią, zdobywa dodatkową wiedzę z zakresu omawianych zagadnień i przekazuje ją innym uczniom, uczestniczy w konkursach i olimpiadach ekonomicznych i uzyskuje wyróżniające wyniki na poziomie ponadszkolnym, podejmuje się (indywidualnie lub w zespole) wykonania dodatkowych zadań znacznie wykraczających poza program nauczania.

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E P O D S T A W Y P R Z Ę D S I E B I O R C Z O Ś C I 1. Wymagania edukacyjne Skala ocen 6 celujący Osiągnięcia ucznia Wymagania jak na ocenę bardzo dobrą oraz dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne z podstaw przedsiębiorczości ma na celu: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i gimnazjum Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i gimnazjum Cele oceniania na lekcjach wos. 1. Ustalenie stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z programu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. i umiejętności wynikających z programu nauczania.

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. i umiejętności wynikających z programu nauczania. Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. 1. Ustalenie stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania. 2. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA MARLENA MIKORSKA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA MARLENA MIKORSKA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA MARLENA MIKORSKA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH I. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PZO Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - GIMNAZJUM Ocenianie ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - GIMNAZJUM - informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, - motywowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Zespół Szkół w Gardnie Rok szkolny 2014/2015 Nauczyciel: mgr Marta Kamraczewska Edukacja dla bezpieczeństwa podręcznik z ćwiczeniami do gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Szkoła Podstawowa kl. III gimnazjalne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Szkoła Podstawowa kl. III gimnazjalne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Szkoła Podstawowa kl. III gimnazjalne Przedmiotowy System Oceniania opracowany jest zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Obejmuje ocenę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości 1. Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi: Dokonać trafnej samooceny oraz autoprezentacji. Zastosować w praktyce podstawowe zasady pracy

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Opracował: mgr Sylwester Panek Przedmiotowy System Oceniania opracowany jest zgodnie z Wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Przedmiotowe zasady oceniania: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Metryczka: Nauczyciel: Wiesław Załubski Rok szkolny: 2016/2017 Podręcznik: Edukacja dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW HISTORIA ORAZ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W BIELICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW HISTORIA ORAZ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W BIELICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW HISTORIA ORAZ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W BIELICACH I. Przedmiot historia zakres podstawowy II. Przedmiot historia i społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W BIELSKU - BIAŁEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W BIELSKU - BIAŁEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W BIELSKU - BIAŁEJ Celem oceniania osiągnięć ucznia z edb jest: - wspieranie działania ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W BIELSKU BIAŁEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W BIELSKU BIAŁEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W BIELSKU BIAŁEJ Celem oceniania osiągnięć ucznia z wiedzy o społeczeństwie jest: wspieranie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA TECHNIKUM W ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W RADOMIU. Opracowała: Katarzyna Siekiera

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA TECHNIKUM W ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W RADOMIU. Opracowała: Katarzyna Siekiera PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA TECHNIKUM W ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W RADOMIU Opracowała: Katarzyna Siekiera Systemem Oceniania. Obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa: p. Janusz Dąbrowski

Edukacja dla bezpieczeństwa: p. Janusz Dąbrowski XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta ul. Fundamentowa 38/42 04-036 Warszawa www.herbert99lo.edu.pl Edukacja dla bezpieczeństwa: p. Janusz Dąbrowski PRZEDMIOTOWE

Bardziej szczegółowo

w Widuchowej I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: II. Nauczanie historii odbywa się według programu autorstwa:

w Widuchowej I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: II. Nauczanie historii odbywa się według programu autorstwa: Przedmiotowy system oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Widuchowej I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Propozycja sprawdzania osiągnięć uczniów, formy i kryteria oceniania z historii w klasach I - III gimnazjum.

Propozycja sprawdzania osiągnięć uczniów, formy i kryteria oceniania z historii w klasach I - III gimnazjum. Propozycja sprawdzania osiągnięć uczniów, formy i kryteria oceniania z historii w klasach I - III gimnazjum. 1. Formułowanie wymagań i dobór kryteriów: - celem ewaluacji wiedzy z historii jest ocena osiągnięć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA WYMAGANIA NA OCENY PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne na określony

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Beata Berdyńska aktualizacja 2018 Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

opracowanie: Beata Berdyńska aktualizacja 2018 Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości opracowanie: Beata Berdyńska aktualizacja 2018 Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Spis treści I. METODY PRACY Z UCZNIEM:... 3 II. FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW:... 3 III.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA, CHEMIA Klasy I III gimnazjum I. Postanowienia ogólne: 1. Przedmiotowy system oceniania został opracowany w oparciu o: - Rozporządzenie MEN z dnia 10 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE. edukacja dla bezpieczeństwa

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE. edukacja dla bezpieczeństwa OCENIANIE PRZEDMIOTOWE edukacja dla bezpieczeństwa I Ocenianie bieżące 1. Formy aktywności ucznia podlegające sprawdzaniu i ocenianiu 1. Ustne: a) ocena z odpowiedzi ustnej; obejmuje zakres materiału z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa. w klasach gimnazjalnych. w Szkole Podstawowej w Widuchowej

Przedmiotowy System Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa. w klasach gimnazjalnych. w Szkole Podstawowej w Widuchowej Przedmiotowy System Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa w klasach gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Widuchowej I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OGÓLNE. ze sprawdzianów, zapowiedzianych kartkówek oraz powtórzeń materiału. 11. Obowiązuje następująca hierarchia ważności ocen:

KRYTERIA OGÓLNE. ze sprawdzianów, zapowiedzianych kartkówek oraz powtórzeń materiału. 11. Obowiązuje następująca hierarchia ważności ocen: Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w Zespole Szkół Urszulańskich we Wrocławiu na poziomie liceum w roku szkolnym 2014/2015 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ EKONOMII W PRZKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ EKONOMII W PRZKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ EKONOMII W PRZKTYCE I Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 10.06.2015 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA klasa VI

SZKOŁA PODSTAWOWA klasa VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI klasy VI Historia i Społeczeństwo Klasa VII Historia Klasa gimnazjalna II i III - Historia SZKOŁA PODSTAWOWA klasa VI 1. Każdy

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Edukacja dla bezpieczeństwa opracował : mgr Przemysław Kuchowicz mgr Stanisław Kłaniecki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa jest zgodny

Bardziej szczegółowo

Kontrola i ocena osiągnięć ucznia E KONOMIA w programie Matury Międzynarodowej

Kontrola i ocena osiągnięć ucznia E KONOMIA w programie Matury Międzynarodowej Kontrola i ocena osiągnięć ucznia E KONOMIA w programie Matury Międzynarodowej Uczeń na lekcjach Ekonomii IB oceniany jest systematycznie w ciągu całego okresu nauczania przy pomocy różnorodnych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. Przysposobienie obronne, Edukacja dla bezpieczeństw. Zespół Przedmiotowy Wych-fiz i PO 2012-09-03

Przedmiotowy System Oceniania. Przysposobienie obronne, Edukacja dla bezpieczeństw. Zespół Przedmiotowy Wych-fiz i PO 2012-09-03 Przedmiotowy System Oceniania Przysposobienie obronne, Edukacja dla bezpieczeństw Zespół Przedmiotowy Wych-fiz i PO 2012-09-03 Opracowanie: mgr R.Strumiński mgr G.Gabryel I Elementy wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA rok szkolny 2013/2014 Program nauczania dla szkoły gimnazjalnej autorstwa Mieczysława Borowieckiego - Wydawnictwo Szkolne PWN Nauczyciel prowadzący przedmiot mgr Marcin Kuc

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH

PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH 1. CELE KSZTAŁCENIA I. Komunikacja i podejmowanie decyzji. Uczeń wykorzystuje formy komunikacji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum i liceum w roku szkolnym 2012/2013

Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum i liceum w roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum i liceum w roku szkolnym 2012/2013 Przedmiotem oceny z wiedzy o społeczeństwie są 1. Wiadomości ( stopień

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLAS TRZECICH GIMNAZJUM.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLAS TRZECICH GIMNAZJUM. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLAS TRZECICH GIMNAZJUM. I Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. Uczeń rozumie znaczenie

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa. Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Nauczyciele historii i społeczeństwa: Sylwia Stawna.

Szkoła podstawowa. Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Nauczyciele historii i społeczeństwa: Sylwia Stawna. Szkoła podstawowa Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa Nauczyciele historii i społeczeństwa: Sylwia Stawna Alina Linkiewicz Halina Błażuk Wiesława Kaczmarek Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Marketing w działalności reklamowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Marketing w działalności reklamowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu Marketing w działalności reklamowej klasa 1 TLR Technik organizacji reklamy Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien umieć: definiować pojęcia: rynek, popyt, podaż, konkurencja,

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: - opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: - opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym, Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Edukacji Dla Bezpieczeństwa Dokument został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa. 2. Programu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie

Przedmiotowe ocenianie Przedmiotowe ocenianie z przedmiotów realizowanych w Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu: Podstawy przedsiębiorczości Prowadzenie działalności gospodarczej w branży teleinformatycznej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ 1)Kryteria oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadgimnazjalnej. Przedmiotem oceny są: 1. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum Nr 1 w Poznaniu z przedmiotu WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE klasa III

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum Nr 1 w Poznaniu z przedmiotu WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE klasa III Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum Nr 1 w Poznaniu z przedmiotu WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE klasa III opracowany przez :. Martyna Kossakowska I. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA GEOGRAFIA KL. 7

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA GEOGRAFIA KL. 7 ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA GEOGRAFIA KL. 7 I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie wiedzy geograficznej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE rok szk. 2018/2019 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Nauczanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DOTYCZĄ PRZEDMIOTÓW:

WYMAGANIA EDUKACYJNE DOTYCZĄ PRZEDMIOTÓW: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAWODOWYCH PRZEDMIOTÓW GASTRONOMICZNYCH dla zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych kucharz kucharz (Branżowa Szkoła I Stopnia) kelner WYMAGANIA EDUKACYJNE DOTYCZĄ PRZEDMIOTÓW:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z historii w klasach 4 6

Kryteria oceniania z historii w klasach 4 6 Kryteria oceniania z historii w klasach 4 6 Na lekcjach historii ocenie podlega: wiedza umiejętność logicznego myślenia pomysłowość zaangażowanie aktywność umiejętność współpracy w grupie formułowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W KLASACH I - III GIMNAZJUM NR 3 W PROMNIKU

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W KLASACH I - III GIMNAZJUM NR 3 W PROMNIKU PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W KLASACH I - III GIMNAZJUM NR 3 W PROMNIKU mgr Stanisław Gieroń Przedmiotowe Zasady Oceniania (w skrócie PZO) są zgodne z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia wraz z wagami ocen

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia wraz z wagami ocen Przedmiotowy System Ocenia jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i jest jego integralną częścią. Zasady ogólne oceniania jak i zasady planowania prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek znajdują

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. Rok szkolny 2017/18

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. Rok szkolny 2017/18 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Rok szkolny 2017/18 1.Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani przez nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagań z przedmiotu Edukacja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA dla klas IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Liceum Sportowego im. J. Kusocińskiego w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z zostały opracowane na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa 2. Programu nauczania edukacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

Przedmiotowe zasady oceniania EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Przedmiotowe zasady oceniania EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA I. Podstawy prawne 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 sierpnia 2017 rokum w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZYRODA KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZYRODA KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZYRODA KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU Przedmiotowe Zasady Oceniania polegają na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW

WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach pracowni ekonomiczno - informatycznej stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im.

Przedmiotowe ocenianie z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Przedmiotowe ocenianie z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Marii Dąbrowskiej opracowała: Anna Grzybowska Podstawa prawna 1) rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Formy i sposoby sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności uczniów:

Formy i sposoby sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności uczniów: Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, wymagania edukacyjne, warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana roczna (śródroczna ) ocena klasyfikacyjna z historii klas I III Publicznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody w klasie IV i VI szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z przyrody w klasie IV i VI szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z przyrody w klasie IV i VI szkoły podstawowej Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. FORMY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z PRZYRODY DLA KL. IV i VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W LUBINIE. Opracowała: Joanna Mróz

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z PRZYRODY DLA KL. IV i VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W LUBINIE. Opracowała: Joanna Mróz DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z PRZYRODY DLA KL. IV i VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W LUBINIE Opracowała: Joanna Mróz I.CEL OCENY 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania oraz wymagania edukacyjne

Przedmiotowy system oceniania oraz wymagania edukacyjne Przedmiotowy system oceniania oraz wymagania edukacyjne Przedmiot - Planowanie, sprawozdawczość i analiza ekonomiczna klasa: II TE Nauczyciel: mgr Wiesława Lech 1. W celu otrzymania pozytywnej oceny -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC. Przedmiotowy System Oceniania

PIERWSZA POMOC. Przedmiotowy System Oceniania PIERWSZA POMOC Przedmiotowy System Oceniania Podstawę śródrocznej i rocznej klasyfikacji uczniów stanowią ich osiągnięcia dokumentowane w postaci ocen bieżących za: 1. wiadomości z zakresu pierwszej pomocy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. Historia i społeczeństwo

Przedmiotowy system oceniania. Historia i społeczeństwo Przedmiotowy system oceniania Historia i społeczeństwo 1.Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne w klasyfikacji śródrocznej i rocznej Klasa IV Ocena Celująca Bardzo dobra Opanowane umiejętności

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - Gimnazjum Przedmiotowe zasady oceniania: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Metryczka: Nauczyciel: Wiesław Załubski Rok szkolny: 2015/2016 Podręcznik:

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z zakresu historii w klasie IV, V, VI

Kryteria ocen z zakresu historii w klasie IV, V, VI Kryteria ocen z zakresu historii w klasie IV, V, VI Zasady pracy ucznia na lekcji: od ucznia wymaga się systematycznego przygotowania do lekcji /powinien posiadać podręcznik, zeszyt ćwiczeń, przybory do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest : 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności 3. Stosowanie wiedzy biologicznej

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Rok szkolny 2017/2018

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Rok szkolny 2017/2018 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Rok szkolny 2017/2018 I. Elementy wiedzy i umiejętności podlegające ocenie:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym.

Przedmiotowe zasady oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiotowe zasady oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiot: Ekonomia w praktyce Nauczyciel przedmiotu: Katarzyna Gromadka 1. Formy

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z I N F O R M A T Y K I W K L A S A C H I - II G I M. I. Cele oceniania: Ocenianie ma na celu: 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie

Bardziej szczegółowo

I. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW NA LEKCJACH PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

I. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW NA LEKCJACH PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Przedmiotowy System Oceniania Przyroda Przedmiotowy System Oceniania polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII mgr Urszula Miarka-Tchórzewska I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY Klasy IV VI. CELE NAUCZANIA PRZYRODY Celem nauczania przyrody w szkole podstawowej jest:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY Klasy IV VI. CELE NAUCZANIA PRZYRODY Celem nauczania przyrody w szkole podstawowej jest: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY Klasy IV VI CELE NAUCZANIA PRZYRODY Celem nauczania przyrody w szkole podstawowej jest: zainteresowanie światem, jego różnorodnością, wskazywanie zależności istniejących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV - VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1 Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa Przedmiotowy System Oceniania opracowany jest zgodnie z Zasadami Oceniania Wewnątrzszkolnego. Obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH METODY I NARZĘDZIA ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE W OCENIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW: 1.Wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. gimnazjum Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA-Edukacja dla bezpieczeństwa 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Systematycznej,

Bardziej szczegółowo

1. Skala ocen W ocenianiu zarówno cząstkowym, jak i semestralnym oraz rocznym stosowane są następujące stopnie i ich cyfrowe odpowiedniki:

1. Skala ocen W ocenianiu zarówno cząstkowym, jak i semestralnym oraz rocznym stosowane są następujące stopnie i ich cyfrowe odpowiedniki: Przedmiotowe zasady oceniania geografia 1. Skala ocen W ocenianiu zarówno cząstkowym, jak i semestralnym oraz rocznym stosowane są następujące stopnie i ich cyfrowe odpowiedniki: - niedostateczny - dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Technikum Ekonomiczne Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien umieć: definiować pojęcia: rachunkowość, dokument księgowy, majątek, kapitał, operacja gospodarcza,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny str. 4

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny str. 4 XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta ul. Fundamentowa 38/42 04-036 Warszawa www.herbert99lo.edu.pl Przedsiębiorczość: p. Barbara Nowakowska str. 2 p. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu. WYMAGANIA EDUKACYJNE z przedmiotu: TECHNOLOGIE I KONSTRUKCJE MECHANICZNE

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu. WYMAGANIA EDUKACYJNE z przedmiotu: TECHNOLOGIE I KONSTRUKCJE MECHANICZNE Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu WYMAGANIA EDUKACYJNE z przedmiotu: TECHNOLOGIE I KONSTRUKCJE MECHANICZNE Klasa I Mechanik pojazdów samochodowych Program nauczania dla zawodu Mechanik

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA M A T E M A T Y K A

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA M A T E M A T Y K A 1.Ocenianie ucznia obejmuje ocenę jego - wiadomości, PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA M A T E M A T Y K A - umiejętności ich wykorzystania do rozwiązywania problemów matematycznych i praktycznych, - stosowania

Bardziej szczegółowo

PSO Zespół Przedmiotów Ekonomicznych

PSO Zespół Przedmiotów Ekonomicznych PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH I PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni obowiązuje od 01.09.2017r. System oceniania jest zgodny ze Statutem Zespołu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Systematycznej,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół gimnazjum w Rzęczkowie.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół gimnazjum w Rzęczkowie. Przedmiotowe Zasady Oceniania z wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół gimnazjum w Rzęczkowie. Przedmiotowe Zasady Oceniania z wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane na podstawie: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmiotowy system oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa Przedmiotowy system oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa ODDZIAŁY GIMNAZJALNE Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sochaczewie Rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 Opracowała: Aneta Kocik Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA - przedmiotowy system oceniania Gimnazjum, Szkoła Podstawowa nr 5

GEOGRAFIA - przedmiotowy system oceniania Gimnazjum, Szkoła Podstawowa nr 5 GEOGRAFIA - przedmiotowy system oceniania Gimnazjum, Szkoła Podstawowa nr 5 1. Ocenie podlegają różne formy aktywności ucznia: sprawdziany, testy, kartkówki, odpowiedzi ustne, praca na lekcji, prace domowe,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA W ZAWODZIE

ZASADY OCENIANIA W ZAWODZIE ZASADY OCENIANIA W ZAWODZIE - kształcenie w zawodzie technik ekonomista, technik logistyk - podstawy przedsiębiorczości I. Podstawa prawna Na podstawie Rozdziału 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. (stan

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM 1. Cele oceniania: ustalenie stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania, uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W BRANŻY SAMOCHODOWEJ.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W BRANŻY SAMOCHODOWEJ. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W BRANŻY SAMOCHODOWEJ. I. Kryteria ogólne 1. Poziom osiągnięć koniecznych. Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien: - prowadzić zeszyt przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM 1. Na lekcjach obowiązuje ucznia zeszyt przedmiotowy, podręcznik i ćwiczenia Das ist Deutsch Kompakt 2. Uczeń może otrzymać ocenę za: odpowiedź

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI Kryteria oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Rajczy. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV odbywa się

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowe cele kształcenia: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI

1. Szczegółowe cele kształcenia: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla klas IV-VI Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. Historia i społeczeństwo klasa IV VI szkoła podstawowa. Marian Grabas

Przedmiotowy System Oceniania. Historia i społeczeństwo klasa IV VI szkoła podstawowa. Marian Grabas Przedmiotowy System Oceniania Historia i społeczeństwo klasa IV VI szkoła podstawowa Marian Grabas I. Nauczanie historii i społeczeństwa odbywa się według programów nauczania dla II etapu edukacyjnego:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Przedmiotowe Zasady Oceniania mają na celu: -bieżące i systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZAKOPANEM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZAKOPANEM 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZAKOPANEM NAUCZYCIEL PROWADZĄCY mgr Anna Grzywacz. Nauczanie historii odbywa się według programu Historia program

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - PRZYRODA

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - PRZYRODA PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - PRZYRODA Przedmiotowe ocenianie polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z filozofii

Przedmiotowy system oceniania z filozofii Przedmiotowy system oceniania z filozofii I. Informacje ogólne 1. Obowiązkiem ucznia jest posiadanie podręcznika (jeden na ławkę) oraz zeszytu przedmiotowego. 2. Brak zeszytu i/lub podręcznika uczeń jest

Bardziej szczegółowo

W ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów obowiązują zasady: umiejętność analizowania i interpretowania tekstów o charakterze religijnym,

W ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów obowiązują zasady: umiejętność analizowania i interpretowania tekstów o charakterze religijnym, PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W LICEUM I TECHNIKUM Przedmiotowy system oceniania z religii jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania obowiązującym w Powiatowym Zespole nr 2 w Oświęcimiu

Bardziej szczegółowo

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia wraz z wagami ocen

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia wraz z wagami ocen Przedmiotowy System Ocenia jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i jest jego integralną częścią. Zasady ogólne oceniania jak i zasady planowania prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek znajdują

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe z techniki do klasy 1 gimnazjum

Wymagania przedmiotowe z techniki do klasy 1 gimnazjum 2015 Wymagania przedmiotowe z techniki do klasy 1 gimnazjum Tytuł: Technika w praktyce Autor programu: Waldemar Czyżewski Autorzy podręcznika: Waldemar Czyżewski, Waldemar Lib, Wojciech Walat, Nr w wykazie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10

Bardziej szczegółowo