S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Opieka paliatywna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Opieka paliatywna"

Transkrypt

1 YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod DOP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Opieka paliatywna Obowiązkowy Wydział Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo Nie dotyczy I stopień stacjonarne III emestr studiów Liczba przypisanych punktów ECT Formy prowadzenia zajęć Osoba odpowiedzialna za moduł Osoby prowadzące zajęcia trona internetowa Język prowadzenia zajęć V 4 wykłady 16 godz., seminaria- 8 godz., BN 20 godz., ZP 40 godz., PZ - 40 godz. dr n. med. Maria Korzonek mgr Mariola Konecka polski trona 1 z 14

2 Informacje szczegółowe Cele modułu Wymagania wstępne w zakresie Wiedzy Umiejętności Kompetencji społecznych 1. Przekazanie wiedzy na temat opieki nad pacjentem z bólem wszechogarniającym oraz rozpoznawanie stanów nagłych występujących u osób nieuleczalnie chorych. 2. Przygotowanie studenta do opieki nad pacjentem nieuleczalnie chorym objętym opieką paliatywną. Znajomość podstaw anatomii, fizjologii i farmakologii. Podstawowe wiadomości z przedmiotów klinicznych i pielęgniarskich objętych programem nauczania na roku I i II studiów licencjackich. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych wobec pacjenta, objętych nauczaniem na roku I i II studiów licencjackich Umiejętność nawiązywania poprawnych relacji terapeutycznych z pacjentem i jego bliskimi, ze szczególnym uwrażliwieniem na stan osób z chorobą nieuleczalną. Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) numer efektu kształcenia DOP-W1 DOP-W2 DOP-W3 DOP-W4 DOP-W5 DOP-W6 DOP-W7 DOP-W8 tudent, który zaliczył moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi: charakteryzuje zasady oceny stanu chorego w zależności od wieku przedstawia zasady diagnozowania w opiece paliatywnej omawia zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku i stanu zdrowia charakteryzuje zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia charakteryzuje grupy leków i ich działanie na układy i narządy chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym w zależności od jego wieku i stanu zdrowia omawia zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności od jego wieku i stanu zdrowia; różnicuje reakcje chorego na chorobę i hospitalizację w zależności od jego wieku i stanu zdrowia YMBOL (odniesienie do) EKK D. W4. D. W5. D. W6. D. W7. D. W8. D. W9. D. W10. D. W11. DOP-W9 omawia rolę pielęgniarki przy przyjęciu D. W12. posób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń) T T, P T, T,, P, P, P trona 2 z 14

3 DOP-W10 DOP-W11 DOP-W12 DOP-W13 DOP-W14 DOP-W15 DOP-U1 DOP-U2 DOP-U3 chorego do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w zależności wieku i stanu zdrowia pacjenta charakteryzuje swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej (paliatywnej w Polsce) omawia następstwa długotrwałego unieruchomienia charakteryzuje metody, techniki i narzędzia oceny stanu świadomości i przytomności omawia zasady żywienia chorych, z uwzględnieniem leczenia dietetycznego, wskazań przed- i pooperacyjnych przedstawia patofizjologię, objawy kliniczne i powikłania chorób nowotworowych omawia procedurę postępowania z ciałem pacjenta zmarłego gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia odbiorców opieki w różnym wieku i stanie zdrowia prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia, dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień D.W14 T D. W25. T D. W26. T, D. W30. T D. W50. T D. W51. D. U1., P D. U2. T,, P D. U3. DOP-U4 motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup wsparcia społecznego D. U4., P DOP-U5 DOP-U6 DOP-U7 prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób organizuje izolację chorych zakaźnie w miejscach publicznych i w warunkach domowych diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji D. U5. D. U6. D. U8. T,, P, P DOP-U8 pobiera materiał do badań D. U9. diagnostycznych DOP-U9 ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku D. U10. powikłań po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i T, powikłaniach pooperacyjnych DOP-U10 doraźnie podaje tlen, modyfikuje D. U11. dawkę stałą insuliny szybko i krótko, P działającej DOP-U11 przygotowuje chorego do badań D. U12. diagnostycznych pod względem T,, P fizycznym i psychicznym DOP-U12 dokumentuje sytuację zdrowotną D. U13. pacjenta, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską DOP-U13 rozpoznaje stany nagłego zagrożenia D. U16. trona 3 z 14

4 Wykład Zajęcia seminaryjne Bez nauczyciela Ćw. projektowe Ćwiczenia kliniczne Ćwiczenia Zajęcia praktyczne inne... zdrowia DOP-U14 instruuje pacjenta i jego opiekuna w D. U18. zakresie użytkowania sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych DOP-U15 prowadzi żywienie enteralne i D. U19. parenteralne dorosłych i dzieci z wykorzystaniem różnych technik, w tym pompy obrotowo-perystaltycznej DOP-U16 rozpoznaje powikłania leczenia D. U20. farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczopielęgnacyjnego T, DOP-U17 pielęgnuje pacjenta z przetoką, rurką D. U21. intubacyjną i tracheotomijną DOP-U18 prowadzi rozmowę terapeutyczną D. U22. DOP-U19 prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans D. U25. płynów pacjenta DOP-U20 przekazuje informacje o stanie zdrowia D. U26. chorego członkom zespołu terapeutycznego DOP-U21 asystuje lekarzowi w trakcie badań D. U27. diagnostycznych i leczniczych DOP-U22 prowadzi dokumentację opieki nad D. U28. chorym: kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki DOP-U23 oceni poziom bólu, reakcję chorego na D. U29. ból i nasilenie bólu oraz stosuje T, postępowanie przeciwbólowe DOP-U24 tworzy pacjentowi warunki do godnego D. U30. umierania DOP-U25 dostosowuje interwencje pielęgniarskie D. U32. do rodzaju problemów pielęgnacyjnych DOP-U26 przygotowuje i podaje leki różnymi D. U33. drogami, samodzielnie lub na zlecenie, P lekarza DOP-P01. szanuje godność i autonomię osób D.K1. powierzonych opiece DOP-P02. przestrzega praw pacjenta D.K5. DOP-P03. przestrzega tajemnicy zawodowej D.K7. DOP-P04 przejawia empatię w relacji z pacjentem D.K10. i jego rodziną oraz współpracownikami Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć numer efektu kształcenia ymbol modułu lub tudent, który zaliczył moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi: Forma zajęć dydaktycznych trona 4 z 14

5 DOP-W1 charakteryzuje zasady oceny stanu chorego w zależności od wieku DOP-W2 przedstawia zasady diagnozowania w opiece paliatywnej DOP-W3 omawia zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku i stanu zdrowia DOP-W4 DOP-W5 DOP-W6 charakteryzuje zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia charakteryzuje grupy leków i ich działanie na układy i narządy chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym w zależności od jego wieku i stanu zdrowia DOP-W7 omawia zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności od jego wieku i stanu zdrowia; DOP-W8 różnicuje reakcje chorego na chorobę i hospitalizację w zależności od jego wieku i stanu zdrowia DOP-W9 omawia rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w zależności wieku i stanu zdrowia pacjenta DOP-W10 charakteryzuje swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej (paliatywnej w Polsce) trona 5 z 14

6 DOP-W11 omawia następstwa długotrwałego unieruchomienia DOP-W12 charakteryzuje metody, techniki i narzędzia oceny stanu świadomości i przytomności DOP-W13 omawia zasady żywienia chorych, z uwzględnieniem leczenia dietetycznego, wskazań przed- i pooperacyjnych DOP-W14 przedstawia patofizjologię, objawy kliniczne i powikłania chorób nowotworowych DOP-W15 omawia procedurę postępowania z ciałem pacjenta zmarłego DOP-U1 gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki DOP-U2 rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia odbiorców opieki w różnym wieku i stanie zdrowia DOP-U3 prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia, dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień DOP-U4 motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup wsparcia społecznego DOP-U5 prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób DOP-U6 organizuje izolację chorych zakaźnie w miejscach publicznych i w warunkach domowych trona 6 z 14

7 DOP-U7 diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji DOP-U8 pobiera materiał do badań diagnostycznych DOP-U9 ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i powikłaniach pooperacyjnych DOP-U10 doraźnie podaje tlen, modyfikuje dawkę stałą insuliny szybko i krótko działającej DOP-U11 przygotowuje chorego do badań diagnostycznych pod względem fizycznym i psychicznym DOP-U12 dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską DOP-U13 rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowia DOP-U14 instruuje pacjenta i jego opiekuna w zakresie użytkowania sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych DOP-U15 DOP-U16 prowadzi żywienie enteralne i parenteralne dorosłych i dzieci z wykorzystaniem różnych technik, w tym pompy obrotowoperystaltycznej rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczopielęgnacyjnego DOP-U17 pielęgnuje pacjenta z przetoką, rurką intubacyjną i tracheotomijną DOP-U18 prowadzi rozmowę terapeutyczną DOP-U19 prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta DOP-U20 przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego trona 7 z 14

8 DOP-U21 DOP-U22 DOP-U23 asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych i leczniczych prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki oceni poziom bólu, reakcję chorego na ból i nasilenie bólu oraz stosuje postępowanie przeciwbólowe DOP-U24 tworzy pacjentowi warunki do godnego umierania DOP-U25 dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych DOP-U26 przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza DOP-P01. szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece DOP-P02. przestrzega praw pacjenta DOP-P03. przestrzega tajemnicy zawodowej DOP-P04 przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami Treść modułu (przedmiotu) kształcenia ymbol treści Opis treści kształcenia kształcenia TK01 TK02 Definicja, cele i zadania opieki paliatywnej i hospicyjnej. ystem opieki paliatywnej w Polsce. Chorzy obejmowani opieką paliatywną. Etyczne aspekty opieki nad chorymi w stanie terminalnym- eutanazja, uporczywa terapia, sedacja terminalna. Pojęcie bólu całkowitego. Ból - podział, zasady postępowania. kale do oceny bólu. Drabina analgetyczna w/g WHO. Drogi podawania leków p/bólowych: doustna, Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu DOP-W1; DOP-W2; DOP- W3; DOP-W5; DOP-W10; DOP-W7; DOP-W9; DOP- U1; DOP-U2; DOP-U6.; DOP-U7.; DOP-U14.; DOP- U22; DOP-U24; DOP-P01; DOP-P02; DOP-P03; DOP- P04 DOP-W2; DOP-W5; DOP- W14, DOP-W11; DOP-U5.; DOP-U12.; DOP-U23, DOP- U26; DOP-P01; DOP-P02; trona 8 z 14

9 TK03 TK04 TK05 TK06 przezskórna, podskórna, dożylna. Wskazania do założenia igły butterfly. Najczęstsze objawy uboczne związane ze stosowaniem leków p/bólowych oraz sposoby ich zapobiegania i leczenia. tany nagłe w opiece paliatywnej: dusznośćprzyczyny ze szczególnym uwzględnieniem zespołu żyły głównej górnej, paniki oddechowej; krwawienie z dróg oddechowych, rodnych, moczowych; niedrożność p/pokarmowego; wzmożone ciśnienie śródczaszkowe; drgawki. Zespół wyniszczenia nowotworowego. Przyczyny braku apetytu- suchość w jamie ustnej, zapalenie jamy ustnej, zaburzenia połykania. Żywienie przez sondę, gastrostomię- wskazania i p/wskazania. Zasady zakładania i obsługi sondy i gastrostomii. Pediatryczna opieka paliatywna nad dziećmi. Cele, zadania. Wybrane jednostki chorobowe. Psychika chorego z chorobą nowotworową. Mechanizmy adaptacyjne w radzeniu sobie z chorobą. Reakcja chorego na chorobę nowotworową wg E.Kübler-Ross. posoby komunikowania się z chorym i z jego rodziną. DOP-P03; DOP-P04 DOP-W2; DOP-W4, DOP-W5; DOP-W8, DOP- W14, DOP-W11; DOP-W12; DOP-W15; DOP-U3.; DOP- U5.; DOP-U8.; DOP-U10; DOP-U11.; DOP-U13; DOP- U14.; DOP-U21, DOP-U24, DOP-P01; DOP-P02; DOP- P03; DOP-P04 DOP-W2; DOP-W5; DOP-W7 ; DOP-W13; DOP- U3; DOP-U15; DOP-U16.; DOP-U17; DOP-U19, DOP- U25; DOP-P01; DOP-P02; DOP-P03; DOP-P04 DOP-W1; DOP-W2; DOP- W3; DOP-W5; DOP-W6, DOP-W8, DOP-W10; DOP- W12; DOP-W15; DOP-U1; DOP-U3.; DOP-U15; DOP- U16.; DOP-U24; DOP-U26; DOP-U23; DOP-P01; DOP- P02; DOP-P03; DOP-P04 DOP-W10; DOP-U4, DOP- U18; DOP-U20; DOP-P01; DOP-P02; DOP-P03; DOP- P04 Piśmiennictwo i pomoce naukowe 1.Podstawy Opieki Paliatywnej. Pod redakcją Krystyny de Walden- Gałuszko. Warszawa Pielęgniarstwo w Opiece Paliatywnej i Hospicyjnej. Pod redakcją Krystyny de Walden- Gałuszko, Anny Kartacz. Warszawa Pediatryczna Opieka Paliatywna. Pod redakcją A. Korzeniewska-Eksterowicz, W. Młynarskiego. Łódź Psychoonkologia w Praktyce klinicznej. Krystyna de Walden- Gałuszko. Warszawa 2011 Nakład pracy studenta (bilans punktów ECT) Forma nakładu pracy studenta (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Obciążenie studenta [h] N Średnia Godziny kontaktowe z nauczycielem 124 Przygotowanie do seminariów 5 Czytanie wskazanej literatury 5 Napisanie procesu pielęgnowania 5 trona 9 z 14

10 Przygotowanie do zaliczenia 5 Inne Uwagi umaryczne obciążenie pracą studenta 144 Punkty ECT za moduł 4 trona 10 z 14

11 Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk. Karta praktyki: Nazwa praktyki Kod praktyki Typ praktyki (obowiązkowa, obieralna) Poziom praktyki Rok /semestr studiów Liczba przypisanych punktów ECT 3 Nazwisko opiekuna (kierownika praktyki) Opieka paliatywna DOP obowiązkowa I stopień III/V, VI mgr Mariola Konecka Cele praktyki Przygotowanie studenta do kompleksowej opieki nad pacjentem nieuleczalnie chorym objętym opieką paliatywną Efekty kształcenia Załącznik nr 1 Forma realizacji i wymiar praktyki Wymagania wstępne i inne wymagania wobec studenta Treści merytoryczne praktyki Załącznik nr 1 Piśmiennictwo Metody weryfikacji efektów kształcenia i kryteria oceny Język realizowanej praktyki Odniesienie efektów kształcenia praktyki do efektów kształcenia zapisanych dla programu studiów Dodatkowe wskaźniki w tym oszacowanie liczby punktów ECT zajęcia praktyczne - 40 h dydaktycznych praktyki zawodowe- 40 h dydaktycznych Kompetencje na poziomie studiów I stopnia pielęgniarstwa po opanowaniu modułu nauk podstawowych i społecznych oraz zajęć teoretycznych z opieki paliatywnej 1. de Walden Gałuszko K.: Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej.warszawa de Walden- GałuszkoK.: Podstawy opieki paliatywnej. Warszawa Watson M.: Opieka paliatywna. Warszawa 2007 Załącznik nr 1 polski Załącznik nr 1 3 trona 11 z 14

12 Załącznik Nr 1 ( Zajęcia Praktyczne - ZP ) Temat Czas realizacji EKK posób weryfikacji Zasady funkcjonowania opieki hospicyjnej. - formułowanie diagnozy pielęgniarskiej - dokumentacja medyczna prowadzona w hospicjum 4 h D.W4; D.W5; D.W6, D.W7; D.W9; D.W10, D.W11; D.W12; D. W14, D.W25; D.W50; D. W51, D.U1; D.U4; D.U13, D.U20 obserwacja pracy studenta Ocena stanu ogólnego pacjentów w hospicjum oraz planowanie opieki pielęgniarskiej z zachowaniem zasad ergonomii pracy. Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem z bólem przewlekłym z zachowaniem zasad ergonomii pracy. Pielęgnowanie pacjenta z odleżynami z zachowaniem zasad ergonomii pracy. Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym umierającym z zachowaniem zasad ergonomii pracy. Wsparcie rodziny chorego w okresie choroby i żałoby z zachowaniem zasad ergonomii pracy 4 h D.W4; D.W5; D.W6; D.W9; D.W10; D. W11, D.W25; D.W26; D.W30, D.W50; D.U1;. D.U2; D.U8; D.U9; D.U11; D.U13; D.U19, D.U20; D.U21; D.U22; D.U26; D.U28; D.U29; D.U30; D.U32, D.K1; D.K5; D.K7; D.K10. 8 h D.W6; D.W8; D.W9, D.W10; D.W50; D.U3, D.U5; D.U11; D.U13, D.U18; D.U22; D.U29, D.U30; D.U32; D.U33, D.K1; D.K5; D.K7; K10. 8 h D.W6; D.W8; D.W9, D.W25; D.W50; D.U5, D.U9; D.U13; D.U18, D.U19; D.U22; D.U29, D.U30; D.U32; D.U33, D.K1; D.K5; D.K7; D.K10 8 h D.W6; D.W8; D.W9, D.W26; D.W50; D.W51, D.U11; D.U13; D.U18, D.U21; D.U22; D.U29, D.U30; D.U32; D.U33, D.K1; D.K5; D.K7; D.K10 8 h D.W51; D.U4; D.U22, D.K1; D.K5; D.K7; D.K10 obserwacja pracy studenta obserwacja pracy studenta, prowadzenie procesu pielęgnowania obserwacja pracy studenta, prowadzenie procesu pielęgnowania obserwacja pracy studenta, prowadzenie procesu pielęgnowania obserwacja pracy studenta, prowadzenie procesu pielęgnowania trona 12 z 14

13 Załącznik nr 2 (Praktyki Zawodowe PZ) EKK D.U1 gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki D.U4 motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup wsparcia społecznego D.U5 prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób D.U8 diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji D.U9 pobiera materiał do badań diagnostycznych D.U11 doraźnie podaje tlen, modyfikuje dawkę stałą insuliny szybko i krótko działającej D.U13 dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską D.U18 instruuje pacjenta i jego opiekuna w zakresie użytkowania sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych D.U19 prowadzi żywienie enteralne i parenteralne dorosłych i dzieci z wykorzystaniem różnych technik, Czynności szczegółowe - prowadzenie wywiadu z pacjentem - analiza dokumentacji medycznej - obserwacja ukierunkowana - ustalenie diagnozy pielęgniarskiej - postepowanie zgodnie z algorytmem w trakcie interwencji pielęgniarskich zgodnie z zasadami ergonomii pracy - dokonuje oceny bieżącej i końcowej - postępowanie zgodnie z prawami pacjenta i etyką zawodową - ocena sytuacji zdrowotno społecznej chorego i jego najbliższych - znajomość grup wsparcia - wykorzystanie podstawowych technik komunikowania się z pacjentem i jego najbliższymi - zastosowanie metod motywacyjnych względem chorego i jego najbliższych - obserwacja stanu pacjenta - pomiar parametrów życiowych zgodnie z zasadami ergonomii pracy - prowadzenie edukacji prozdrowotnej w kontekście możliwych powikłań - dokonuje oceny bieżącej i końcowej - postępowanie zgodnie z prawami pacjenta i etyką zawodową - znajomość skal oceny odleżyn - znajomość profilaktyki p/odleżynowej - stosowanie środków zapobiegających powstawaniu (pogłębianiu) odleżyn zgodnie z zasadami ergonomii pracy - ocena bieżąca odleżyn - dokonuje oceny bieżącej i końcowej - postępowanie zgodnie z prawami pacjenta i etyką zawodową - znajomość obowiązujących standardów pobierania materiałów do badań diagnostycznych - pobiera materiały biologiczne od pacjenta - znajomość zasad podawania tlenu oraz modyfikacji insuliny - podaż w asyście pielęgniarskiej ustalone dawki insuliny - ocena stanu pacjenta - formułowanie diagnozy pielęgniarskiej - ustalenie planu opieki - analizuje krytycznie zachodzące zmiany w procesie pielęgnowania - znajomość obsługi sprzętu medycznego - prowadzenie instruktażu odnośnie poprawności użytkowania sprzętu medycznego - kierowanie do punktów zaopatrzenia medycznego - postepowanie zgodnie z prawami pacjenta i etyka zawodową - znajomość zasad żywienia enteralnego i parenteralnego - znajomość sprzętu do żywienia enteralnego i parenteralnego - ocena stopnia odżywienia pacjenta trona 13 z 14

14 w tym pompy obrotowoperystaltycznej D.U20 rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego D.U21 pielęgnuje pacjenta z przetoką, rurką intubacyjną i tracheotomijną D.U22 prowadzi rozmowę terapeutyczną D.U26 przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego D.U28 prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki D.U29 ocenia poziom bólu, reakcję chorego na ból i nasilenie bólu oraz stosuje postępowanie przeciwbólowe D.U30 tworzy pacjentowi warunki do godnego umierania D.U32 dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych D.U33 przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza - edukacja pacjenta i jego najbliższych - postepowanie zgodnie z prawami pacjenta i etyka zawodową - znajomość możliwych powikłań związanych ze stosowaną w opiece paliatywnej terapią - gromadzenie informacji celem ustalenia powikłań - zapobieganie powikłaniom - ewaluacja opieki - znajomość pielęgnacji pacjenta z przetoką, rurką intubacyjną i tracheotomijną - prowadzenie pielęgnacji pacjenta z przetoką, rurką intubacyjną i tracheotomijną zgodnie z zachowaniem zasad ergonomii pracy - toaleta drzewa oskrzelowego w asyście pielęgniarki - dokumentowanie działań pielęgniarskich - postepowanie zgodnie z prawami pacjenta i etyka zawodową - wykorzystanie podstawowych technik komunikowania się z pacjentem i jego najbliższymi - postępowanie zgodnie z prawami pacjenta i etyka zawodową - dokumentowanie działań pielęgniarskich - obserwacja stanu pacjenta - znajomość nomenklatury medycznej - wdrażanie zasad poprawnej komunikacji z zespołem terapeutycznym - prowadzi dokumentację pielęgniarską zgodnie z zasadami obowiązującymi w oddziale - znajomość i stosowanie skal do oceny bólu - stosowanie drabiny analgetycznej - ocena stopnia natężenia - podaż zleconych leków p/bólowych różnymi metodami - zapewnienie kontaktu z rodziną i duchownym (na życzenie pacjenta) - zapewnienie warunków godnego umierania - towarzyszenie choremu umierającemu i jego rodzinie - wsparcie emocjonalne umierającego i jego najbliższych - postępowanie zgodnie z prawami pacjenta i etyka zawodową - ustalenie celu i planu opieki - dostosowanie interwencji pielęgniarskich do rodzaju problemów pielęgnacyjnych zgodnie z zasadami ergonomii pracy - postępowanie zgodnie z prawami pacjenta i etyka zawodową - przygotowanie i podaż leków zgodnie z obowiązującymi standardami - znajomość działania i powikłań podawanych leków trona 14 z 14

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod ORiN modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Rehabilitacja i Pielęgnowanie

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu DOSP Nazwa modułu Psychiatria i Pielęgniarstwo Psychiatryczne Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma

Bardziej szczegółowo

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów Przedmiot: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne oddział psychiatryczny 1. Udział w organizacji opieki psychiatrycznej w Klinice w świetle obowiązujących regulacji prawnych. 2. Procedura przyjęcia

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne. Pielęgniarstwo Nie dotyczy

I nforma c j e ogólne. Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne. Pielęgniarstwo Nie dotyczy S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod DGiPG modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Geriatria i Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

S Y L ABUS M O D U ŁU (PRZEDM I O T U) Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne

S Y L ABUS M O D U ŁU (PRZEDM I O T U) Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne S Y L ABUS M O D U ŁU (PRZEDM I O T U) I n f o r m a c j e o g ó l n e Kod modułu DGP Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Geriatria

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu DOSN Nazwa modułu Neurologia i Pielęgniarstwo Neurologiczne Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe aspekty uzależnień

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe aspekty uzależnień YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Wieloczynnikowe aspekty uzależnień

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 I nforma cje ogólne Kod NS-PP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne YL AB U MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod DPGP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Położnictwo, Ginekologia i Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe problemy uzależnień

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe problemy uzależnień YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Wieloczynnikowe problemy uzależnień

Bardziej szczegółowo

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych Praktyka zawodowa z Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Studia stacjonarne Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : 160 godz.;4 tygodnie Czas realizacji; II rok ;semestr IV Miejsce

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne Nazwa modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok, semestr studiów np. rok, semestr (I i II)

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pielęgniarstwo. Pierwszego stopnia praktyczny

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pielęgniarstwo. Pierwszego stopnia praktyczny Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe aspekty uzależnień

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe aspekty uzależnień S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Wieloczynnikowe aspekty uzależnień

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-P-APZŻ- studia stacjonarne w/zp. Zajęcia zorganizowane: 45h/40h - 3,5 Praca własna studenta: 30 h+40hpz 1,5

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-P-APZŻ- studia stacjonarne w/zp. Zajęcia zorganizowane: 45h/40h - 3,5 Praca własna studenta: 30 h+40hpz 1,5 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA

SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp Element Opis. 1 Nazwa Opieka paliatywna modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok III semestr V PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE (80 godzin) (Oddział geriatrii) 1. Zasady i specyfika komunikowania się z osobą

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 Kod PNS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu I nforma cje ogólne Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia YL AB U MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu BPsych Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychologia Obowiązkowy Wydział

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychiatria Obowiązkowy Wydział

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Zp Anatomia, Fizjologia, Podstawy pielęgniarstwa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Zp Anatomia, Fizjologia, Podstawy pielęgniarstwa Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Poziom i forma studiów Ścieżka

Bardziej szczegółowo

Opieka paliatywna - opis przedmiotu

Opieka paliatywna - opis przedmiotu Opieka paliatywna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Opieka paliatywna Kod przedmiotu 12.6-WL-PielP-OPAL Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu S-PRP Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. 75 160 160 15 10 Suma 420 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. 75 160 160 15 10 Suma 420 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia- profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 I nforma cje ogólne Kod NS-PP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - wykłady

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - wykłady Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Poziom i

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 I nforma cje ogólne Kod NS-PP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 75 120 160 15 10 Suma 380 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 75 120 160 15 10 Suma 380 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Opieka paliatywna Kod przedmiotu: 26 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Kod podmiotu IP.1/OS -R i PN Kierunek

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod POP-POZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Podstawowa opieka zdrowotna (rok

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Prof. dr hab. Filip Gołkowski

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Wieloczynnikowe problemy uzależnień

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne)

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Psychiatria

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych - opis przedmiotu

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych - opis przedmiotu Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Kod przedmiotu 12.6-WL-PielP-REHAB Wydział Wydział Lekarski

Bardziej szczegółowo

W roku akademickim 2014/2015 zajęcia koordynuje dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur.

W roku akademickim 2014/2015 zajęcia koordynuje dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur. REGULAMIN Zajęć z przedmiotu Wieloczynnikowe aspekty uzależnień dla studentów Fizjoterapii II roku studiów I stopnia stacjonarnych. Regulamin obowiązuje od roku akademickiego 2014/15. Rodzaje zajęć: Wykłady

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychoterapii

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychoterapii S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 I nforma cje ogólne Kod S-PR modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Podstawy psychoterapii Do wyboru Wydział

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychoterapii

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychoterapii Kod S-PP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Specjalność - Poziom studiów Forma studiów Rok studiów I nforma cje ogólne Podstawy psychoterapii

Bardziej szczegółowo

15/40. wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, studium przypadku, ćwiczenia dyskusja dydaktyczna, film, WIEDZA

15/40. wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, studium przypadku, ćwiczenia dyskusja dydaktyczna, film, WIEDZA Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Nazwa modułu (przedmiotu lub grupa przedmiotów): Wyższa

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pierwszy

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pierwszy YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Diagnostyka funkcjonalna i programowanie

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawowa opieka zdrowotna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawowa opieka zdrowotna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu CPOP-POZ Nazwa modułu Podstawowa opieka zdrowotna Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne Dr J. Zieliński, mgr

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Farmakologia

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Farmakologia S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod AF modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Farmakologia Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod PRM modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Specjalność - Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Semestr studiów 1 Liczba przypisanych punktów

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Promocja zdrowia przedmiot do

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania fizykalne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania fizykalne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CBF modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Badania fizykalne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy genetyki w psychiatrii. 4 Wykłady 24 Ćwiczenia 10. Prof. Dr hab.

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy genetyki w psychiatrii. 4 Wykłady 24 Ćwiczenia 10. Prof. Dr hab. S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Podstawy genetyki w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Zdrowie publiczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Zdrowie publiczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod BZP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Zdrowie publiczne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Balneologia i leczenie uzdrowiskowe. Nie dotyczy. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska

I nforma c j e ogólne. Balneologia i leczenie uzdrowiskowe. Nie dotyczy. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska YL AB U MODUŁ U (PRZDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Balneologia i leczenie uzdrowiskowe

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Lp. Element Opis 1 Nazwa Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia stopnia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia kliniczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia kliniczna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu Psychologia kliniczna Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne modułu/przedmiotu. 4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, Rok III, sem.

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne modułu/przedmiotu. 4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, Rok III, sem. Lp. Element Opis 1 Nazwa Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Zarządzanie w pielęgniarstwie

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Zarządzanie w pielęgniarstwie S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod S- ZwP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Zarządzanie w pielęgniarstwie

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Kod PNS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Informacje ogólne Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Obowiązkowy Wydział Nauk o Zdrowiu Położnictwo

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod PDPK modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychodietetyka z elementami

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Instytut Zdrowia Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2016 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne II Kod przedmiotu

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne II Kod przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne II Kod przedmiotu 12.6-WP-PielP-CHIR2-E-S14_pNadGen31IND Wydział

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod DPPE modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Pediatria i pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Leczenie bólu nowotworowego i opieka paliatywna nad dziećmi 2.

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne ZDROWIE PUBLICZNE

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne ZDROWIE PUBLICZNE S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu ZDROWIE PUBLICZNE Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

I nforma cje ogólne. - zaliczenie

I nforma cje ogólne. - zaliczenie Załącznik Nr do Uchwały Nr S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Nazwa modułu Wieloczynnikowe aspekty uzależnień Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr Suma 380

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr Suma 380 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

1. Cel praktyki Doskonalenie umiejętności zawodowych w sprawowaniu opieki nad chorym hospitalizowanym chirurgicznym

1. Cel praktyki Doskonalenie umiejętności zawodowych w sprawowaniu opieki nad chorym hospitalizowanym chirurgicznym Praktyka zawodowa z Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Studia stacjonarne Autor programu: mgr Maria Półtorak Liczba godzin: 160 godz; 4 tygodnie Czas realizacji: II. rok ; IV semestr; praktyka wakacyjna

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pielęgniarstwo wielokulturowe

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pielęgniarstwo wielokulturowe S YL AB US MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod S-PW modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Pielęgniarstwo wielokulturowe

Bardziej szczegółowo

Metody dydaktyczne Wykłady wykład konwencjonalny, problemowy,

Metody dydaktyczne Wykłady wykład konwencjonalny, problemowy, Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Leczenie bólu nowotworowego i opieka paliatywna nad dziećmi 2.

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Profilaktyka Przeciwstarzeniowa

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Profilaktyka Przeciwstarzeniowa YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Profilaktyka Przeciwstarzeniowa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Badania fizykalne. Rok studiów II rok 2016/2017

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Badania fizykalne. Rok studiów II rok 2016/2017 Kod modułu CBF Nazwa modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne Badania fizykalne Obowiązkowy Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo Nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SYLAB US MODU ŁU. In fo rma cje og ó lne. III rok, semestr VI 9 (teoria 3, zajęcia praktyczne 4, praktyka zawodowa 2)

SYLAB US MODU ŁU. In fo rma cje og ó lne. III rok, semestr VI 9 (teoria 3, zajęcia praktyczne 4, praktyka zawodowa 2) SYLAB US MODU ŁU In fo rma cje og ó lne Nazwa modułu Neurologia i Pielęgniarstwo Neurologiczne Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok, semestr

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Dydaktyka medyczna. Pielęgniarstwo Nie dotyczy

I nforma c j e ogólne. Dydaktyka medyczna. Pielęgniarstwo Nie dotyczy S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod SS-D modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Dydaktyka medyczna Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek

KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii.

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne dr n. med. Joanna

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychiatrii

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychiatrii Załącznik Nr do Uchwały Nr 14/2012 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod KPP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Podstawy psychiatrii Obowiązkowy Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Kod podmiotu IPL.1/OS -R i PN Kierunek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

zajęcia 75 160 160 15 10 Suma 420 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta Zajęcia praktyczne / Seminaria/

zajęcia 75 160 160 15 10 Suma 420 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta Zajęcia praktyczne / Seminaria/ SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Opieka paliatywna Kod podmiotu IP./OS - OP Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Wady postawy i gimnastyka korekcyjna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Wady postawy i gimnastyka korekcyjna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Wady postawy i gimnastyka korekcyjna

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod DIP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Interna i pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Podstawy psychoterapii

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Podstawy psychoterapii SYLABUS MODUŁU (PRZDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 Informacje ogólne Kod S-PPL modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Podstawy psychoterapii Obowiązkowy Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne Lp Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Opieka paliatywna 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny profil kształcenia 4 Forma studiów

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu WSPÓŁCZESNA EKOLOGIA I OCHRONA

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) dr n. med. Ewelina Zyzniewska-Banaszak

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) dr n. med. Ewelina Zyzniewska-Banaszak S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Nazwa modułu Obowiązkowy Odnowa biologiczna Wydział PUM Kierunek Wydział Nauk o Zdrowiu Fizjoterapia Specjalność - Poziom Forma

Bardziej szczegółowo

III, IV, V(stacjonarne)

III, IV, V(stacjonarne) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE L -6s S Pozycja planu: D14

Kod przedmiotu: IOZPIE L -6s S Pozycja planu: D14 Kod przedmiotu: IOZPIE L -6s14-2014S Pozycja planu: D14 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Opieka Paliatywna II 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia. 6.

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia. 6. 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Socjologia

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Socjologia S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod BS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Socjologia Obowiązkowy Nauk

Bardziej szczegółowo