Laboratorium Techniki Cyfrowej i Mikroprocesorowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Laboratorium Techniki Cyfrowej i Mikroprocesorowej"

Transkrypt

1 Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Laboratorium Techniki Cyfrowej i Mikroprocesorowej Liczniki i dzielniki częstotliwości Ćwiczenie V Opracował: mgr inż. Marek Adamowicz Gdańsk 2003

2 Liczniki i dzielniki częstotliwości Instrukcja 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest utrwalenie i uzupełnienie wiedzy na temat liczników i dzielników częstotliwości oraz zapoznania się z najczęściej stosowanymi rozwiązaniami praktycznymi tych układów w oparciu o konfigurowalny układ logiczny EPF6016QC firmy ALTERA. 2. Wprowadzenie Licznikiem nazywa się układ cyfrowy służący do zliczania impulsów i pamiętania ich liczby. Każdy impuls wejściowy powoduję zmianę stanu licznika. Stan licznika utrzymuje się aż do chwili pojawienia się kolejnego impulsu. Liczba różnych stanów licznika P nazywana jest pojemnością (okresem, długością cyklu) licznika. Licznik o pojemności P nazywany jest licznikiem modulo P. Pojemność licznika jest zależna od liczby przerzutników, z których składa się licznik. Liczba przerzutników s potrzebna do zbudowania licznika o pojemności P musi spełniać warunek: 2 s P. Liczbę s nazywa się długością lub liczbą bitów licznika. Zazwyczaj jeden spośród P stanów licznika jest przyjęty jako początkowy (zerowy) i może być ustawiany za pomocą specjalnego wejścia zerującego, działającego niezależnie od aktualnej zawartości licznika. Ze względu na sposób doprowadzania zliczanych impulsów do wejść poszczególnych przerzutników rozróżnia się trzy typy liczników: asynchroniczne (szeregowe), synchroniczne (równoległe), asynchroniczno synchroniczne (szeregowo równoległe). W licznikach asynchronicznych impulsy są podawane tylko na wejście pierwszego przerzutnika. Wyjście pierwszego przerzutnika steruje drugim przerzutnikiem itd. Zmiana stanu każdego członu następuje więc dopiero po zmianie poprzedniego członu, a nie synchronicznie z sygnałem wejściowym. Ostatni człon otrzymuje impulsy wejściowe opóźnione o sumę czasów przełączania wszystkich poprzednich członów. W licznikach synchronicznych sygnał wejściowy podawany jest równocześnie na wszystkie stopnie. Zmiana stanu danego stopnia następuje wówczas, gdy wszystkie poprzednie stopnie znajdują się w stanach końcowych. Informacja o tym, że dany stopień znajduje się w stanie końcowym, jest przesyłana do następnych stopni w postaci sygnału przeniesienia za pośrednictwem dodatkowego układu kombinacyjnego. Zaletą liczników synchronicznych jest większa szybkość działania wynikająca z faktu, że zmiana stanu wszystkich przerzutników następuje jednocześnie (z dokładnością do czasów propagacji przeniesień przez układ kombinacyjny); natomiast wadą większa złożoność wynikająca z konieczności generowania przeniesień. Układy asynchroniczno synchroniczne są wykorzystywane w przypadku liczników o dużej pojemności (większej od 16), budowanych z liczników scalonych MSI Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych 2

3 (ang. Medium-Scale Integration o średnim stopniu scalenia). Zazwyczaj łączy się szeregowo kilka scalonych liczników synchronicznych (natomiast równoległego łączenia liczników asynchronicznych raczej nie stosuje się). Każdemu stanowi licznika można przyporządkować liczbę odpowiadająca kombinacji zer i jedynek logicznych na wyjściach przerzutników. Jeśli liczby te są reprezentacjami naturalnego kodu dwójkowego, to licznik nazywamy dwójkowym lub binarnym. Jeśli natomiast reprezentują one wybrany kod dwójkowo dziesiętny to licznik nazywamy dziesiętnym lub dekadą. W układach sterowania binarnego stosuje się często inne kody pracy liczników, np. kod 1 z n (licznik pierścieniowy), kod Johnsona (licznik Johnsona) i inne. Układy wykorzystujące kody tego typu są badane w ramach ćwiczenia Rejestry. Liczniki dwójkowe i dziesiętne mogą zliczać w przód (tzn. każdy kolejny impuls zwiększa o 1 liczbę reprezentującą stan licznika), względnie wstecz (liczba odpowiadająca stanowi licznika jest zmniejszana o jeden po każdym impulsie). Liczniki zliczające tylko wprzód lub tylko wstecz nazywane są licznikami jednokierunkowymi. Stosowane są również tzw. liczniki rewersyjne (dwukierunkowe), zliczające wprzód lub wstecz w zależności od sygnału określającego kierunek zliczania. Do syntezy liczników synchronicznych można wykorzystać dobrze opracowane metody algebraiczne. Przy użyciu tych metod można przeprowadzić syntezę licznika działającego zgodnie z dowolnym grafem zmian stanu. Dla liczników asynchronicznych (i układów asynchronicznych w ogóle) takiej ogólnej metody, jak dotąd nie opracowano. Istnieje jednak praktyczna metoda pozwalająca na uzyskanie dowolnej pojemności licznika asynchronicznego przez skrócenie cyklu licznika dwójkowego o odpowiedniej długości. Metoda ta polega na detekcji żądanego stanu końcowego i zerowaniu licznika po wykryciu tego stanu (rys. 1). we Detektor stanu końcowego... } Q N Q 1 Licznik dwójkowy N-bitowy zerowanie. wy licznika wy dzielnika Rys. 1. Licznik/dzielnik częstotliwości z detekcją stanu końcowego i zerowaniem Metodę te można stosować w odniesieniu do dowolnego licznika, także w wersji scalonej. Jeśli długość cyklu licznika ma być równa P, to detektor powinien wykrywać wystąpienie na wyjściach licznika stanu reprezentującego liczbę P w kodzie binarnym. Wykrycie stanu P powinno spowodować wyzerowanie licznika. Następuje to w tym samym takcie zegara, w którym licznik osiąga stan P, a więc w jednym takcie zegara na wyjściu licznika można obserwować dwa różne stany. Innymi słowy, w ciągu P taktów zegara licznik przyjmuje P+1 stanów (0,1,...,P), z których jeden, stan P, należy traktować jak stan pasożytniczy. Jego obecność jest niezbędna dla właściwego działania układu, lecz niepożądana (w idealnym liczniku każdemu taktowi zegara odpowiada tylko jeden stan). Czas trwania tego stanu jest dla układów TTL rzędu kilkudziesięciu nanosekund i jest to Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych 3

4 suma czasu propagacji stanu P przez detektor stanu końcowego ( wytworzenie impulsu zerującego) oraz czasu propagacji impulsu zerującego do wyjść licznika (zerowanie licznika). Jeśli proces zerowania licznika przebiega nierównomiernie, tzn. niektóre przerzutniki w liczniku są zerowane wcześniej niż pozostałe, to w procesie przejściowym związanym z zerowaniem licznika mogą pojawić się także inne niż P, niepożądane stany. Należy zwrócić uwagę na fakt, że z chwilą gdy stan P przechodzi w inny stan na skutek działania impulsu zerującego, impuls ten przestaje być wytwarzany przez detektor, co może prowadzić do niepełnego wyzerowania licznika. Wystąpienie takiej sytuacji oznaczałoby poważne zakłócenie cyklu pracy licznika. Z tego względu często stosuje się środki zapewniające dostatecznie długi czas trwania impulsu zerującego. Jeden z popularnych sposobów przedstawiono na rys. 5 ( działanie tego układu należy samodzielnie przeanalizować przed przystąpieniem do ćwiczenia). Dzielnikiem częstotliwości nazywany jest układ, na którego wyjściu otrzymuje się jeden impuls co p impulsów wejściowych, czyli częstotliwość wyjściowa dzielnika jest p krotnie mniejsza od częstotliwości wejściowej. W odróżnieniu od liczników, dzielnik częstotliwości ma tylko jedno wyjście. Oczywiście każdy licznik może pełnić funkcję dzielnika częstotliwości, natomiast odwrotne twierdzenie nie jest prawdziwe. Sposób kodowania stanów nie jest w przypadku dzielnika częstotliwości istotny, co stwarza niekiedy możliwość uproszczenia struktury dzielnika. Synchroniczne dzielniki częstotliwości można projektować przy użyciu tych samych metod algebraicznych, co w przypadku liczników synchronicznych. Dzielniki asynchroniczne można projektować metodą rozkładu współczynnika podziału p na czynniki według zależności: n p = 2(2k+ 1) n,k = 0,1,2,... (1) Część parzystą realizuje się za pomocą n dwójek liczących (tj. dzielników częstotliwości przez 2), natomiast część nieparzystą zgodnie z rys. 2. 1:k Rys. 2. Dzielnik asynchroniczny modulo 2k+1. Na wejścia K obu przerzutników podany stan wysoki 1. Blok dzielnika 1:k z rys. 2 można dalej dekomponować według wzoru (1) aż do uzyskania k =1. Na przykład dla p =502 kolejne kroki rozkładu są następujące: 1) 502 = 2 * (2 * ) 2) 125 = 2 * ) 62 = 2 * (2 * ) 4) 15 = 2 * ) 7 = 2 * ) 3 = 2 * Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych 4

5 W praktyce wygodniej jest zakończyć dekompozycję wcześniej, korzystając ze znanych z literatury rozwiązań dzielników przez 3, 5, 7. Możliwość podziału przez 3, 5 lub 7 można także wykorzystać na wcześniejszych etapach dekompozycji, np.: 1) 502 = 2* (2 * ) 2) 125 = 5 * 5 * 5 Powyższy rozkład wymaga użycia 12 przerzutników JK, podczas gdy dla poprzedniego rozkładu (zakończonego dla k=7) potrzeba 14 przerzutników. Metoda rozkładu na czynniki jest nieekonomiczna i mało uniwersalna (nieprzydatna do syntezy dzielników synchronicznych i dzielników budowanych z liczników scalonych). Dlatego znacznie częściej realizuje się dzielniki częstotliwości wykorzystując liczniki (zazwyczaj scalone) z układem detekcji żądanego stanu końcowego i zerowaniem (rys. 1). Wyjściem dzielnika jest w tym przypadku wyjście detektora stanu końcowego P, gdzie uzyskuje się jeden impuls zerujący na każde P taktów zegara (podział częstotliwości wejściowej przez P). Ponieważ czas trwania impulsu zerującego jest bardzo krótki i trudny do precyzyjnego określenia, a niezawodność całego układu może budzić pewne wątpliwości, często stosuje się wspomnianą już wersję układu z rys. 5. Dla uzyskania odpowiednio dużych pojemności liczników (współczynników podziału dzielników) budowanych z liczników scalonych często niezbędne jest kaskadowe łączenie kilku mikroukładów. W przypadku scalonych liczników asynchronicznych zazwyczaj łączy się najbardziej znaczące wyjście młodszego stopnia z wejściem starszego stopnia. Scalone liczniki synchroniczne posiadają zwykle specjalne wyprowadzenia służące do łączenia tych układów w bloki o większej pojemności (w ogólnym przypadku dla prawidłowego wykorzystania tych wyprowadzeń konieczne jest odwołanie się do literatury pomocniczej np.: not aplikacyjnych zamieszczanych na stronach internetowych producentów). Liczniki zliczające wprzód mają zazwyczaj tzw. wyjście przeniesienia, na którym poziomem aktywnym, zwykle niskim sygnalizowane jest osiągnięcie przez licznik stanu Liczniki zliczające wstecz wyposażone są w wyjście pożyczki sygnalizujące osiągnięcie przez licznik stanu Scalone liczniki synchroniczne wyposażone są często w tzw. wejścia ustawiające, umożliwiające ustalenie dowolnego stanu początkowego licznika. Stwarza to możliwość łatwej realizacji liczników o programowanej długości cyklu, szczególnie w przypadku liczników zliczających wstecz. Wyjście pożyczki można połączyć z wejściem wpisującym tj. wejściem uaktywniającym ustawienie licznika, tak aby wystąpienie stanu powodowało przepisanie do licznika stanu wejść ustawiających. Długość cyklu takiego licznika jest równa liczbie P reprezentowanej przez stan wejść ustawiających, względnie P+1 zależnie od zastosowanego w wykorzystywanym liczniku scalonym sposobu ustawiania licznika (asynchroniczny lub synchroniczny) oraz od sposobu połączenia wyjścia pożyczki wejściem wpisującym. Przykład licznika/dzielnika o programowanej długości cyklu pracującego według omawianej zasady przedstawia rys. 6. Zastosowany w układzie licznik scalony UCY charakteryzuje się ustawianiem asynchronicznym. W przypadku połączenia wyjścia pożyczki układu UCY z wejściem wpisującym, jak na rys. 6, długość cyklu licznika jest równa P. Liczba stanów, jakie można zaobserwować na wyjściu, jest jednak równa P+1 (dwa stany: 0 i P pojawiają się w tym samym takcie zegara). Stan P należy uznać za niepożądany, choć jego obecność, podobnie jak w poprzednim rozpatrywanym układzie z rys. 1, warunkuje prawidłowe działanie układu. Ponadto, analogicznie jak w układzie z rys. 1, istnieje w rozważanym układzie niebezpieczeństwo wystąpienia zakłóceń cyklu pracy licznika w przypadkach dużych różnic w czasach propagacji sygnałów od wejść ustawiających do wyjść poszczególnych przerzutników. Podobnie czas trwania impulsu wyjściowego dzielnika jest Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych 5

6 bardzo krótki, rzędu kilkudziesięciu nanosekund. W wielu przypadkach dla zwiększenia niezawodności działania układu należy zastosować środki wydłużające impuls wpisujący. W technologii TTL (seria UCY 74...) dostępne są 4-bitowe scalone liczniki dwójkowe i dziesiętne (zarówno synchroniczne jak i asynchroniczne). Niektóre spośród liczników asynchronicznych są rewersyjne. W technologii CMOS (seria MCY 74...) dostępne są ponadto podwójne liczniki synchroniczne (dwa 4-bitowe liczniki w jednej obudowie) oraz 8-bitowe liczniki synchroniczne z wejściami ustawiającymi. W czasie ćwiczenia badane są scalone liczniki TTL: UCY 7493 UCY asynchroniczny 4-bitowy licznik dwójkowy; synchroniczny, rewersyjny, 4-bitowy licznik dwójkowy z wejściami ustawiającymi. 3. Program ćwiczenia część symulacyjna 3.1. Zarejestrować cykl pracy licznika UCY 7493 WE licznika 7493 RO1 RO2 FUNKCJA Licznika X Zliczanie X 0 Zliczanie 1 1 Zerowanie Rys. 3. Scalony licznik asynchroniczny 7493 oraz tabela funkcji, X- bez znaczenia. Uwaga: wyjście przerzutnika A licznika 7493 nie jest połączone wewnętrznie z wejściem następnego przerzutnika i należy je połączyć z wejściem CLKB licznika Zarejestrować diagramy czasowe 4 przykładów skróconego cyklu licznika 7493 dla pojemności 2, 7, 11 i 15 (z uwzględnieniem stanów pasożytniczych). Skrócenie cyklu uzyskać przez dekodowanie za pomocą bramki AND stanu N przerzutnika i jego wyzerowanie. Połączyć wyjścia przerzutników licznika będące w stanie 1 po zliczeniu przez licznik zadane N impulsów z wejściami bramki AND4 (lub równoważnie NAND4 + NOT). Wyjście bramki dołączyć do wejść zerujących licznika. Niewykorzystane wejścia bramki podłączyć do stanu wysokiego 1. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych 6

7 Rys. 4. Licznik/dzielnik nastawny z wykorzystaniem licznika scalonego UCY Tablica ilustrująca programowanie układu z rys. 4. x4 x3 x2 x1 Pojemność /Współczynnik licznika / podziału dzielnika z z z z 3 0 z z 0 z 5 0 z z z z z 7 z z 0 0 z 9 z 0 z 0 10 z 0 z z 11 z z z z 0 z 13 z z z 0 14 z z z z 15 z zwarte 0 rozwarte 3.3. Połączyć licznik z przerzutnikiem RS (rys. 5). Rys. 5. Zastosowanie przerzutnika RS dla wyeliminowania wyścigów czasowych podczas zerowania. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych 7

8 3.4. Badanie synchronicznego dwukierunkowego licznika dwójkowego UCY Count up (C+) FUNKCJA LICZNIKA WEJŚCIA LICZNIKA Count down Clear Load (C-) WR X X 1 X Zerowanie X X 0 0 Wprow. równol. infor. Impulsy Zliczanie wprzód 1 Impulsy 0 1 Zliczanie wstecz Rys. 6. Scalony licznik synchroniczny oraz tabela funkcji, X bez znaczenia. a) zanotować cykl pracy licznika dla obu kierunków zliczania (wraz z wyjściem przeniesienia Carry i pożyczki Borrow); b) określić typ wejść zerującego CLEAR i ustawiającego LOAD licznika (synchroniczne czy asynchroniczne); c) sprawdzić zachowanie się układu przy jednoczesnym podaniu impulsów na wejścia zliczania w górę Count up i zliczania w dół Count down (C+ i C-) Połączyć licznik jak na rys. 6 a następnie rys. 7. Przeprowadzić czynności jak w punkcie 3.2 (wejście CLEAR jest nie używane). Rys. 6. Licznik/dzielnik o programowalnej długości cyklu z wykorzystaniem licznika UCY Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych 8

9 Rys. 7. Zastosowanie przerzutnika RS dla wyeliminowania wyścigów czasowych podczas ustawiania wejść Połączyć licznik UCY według zasady jak na rys. 4. Wejścia A,B,C,D podłączyć do stanu niskiego. Wyjście przeniesienia i wyjście pożyczki są nie używane. Sygnał detekcji stanu końca skróconego cyklu podłączyć na wejście CLEAR Zaprojektować układ kombinacyjny realizujący funkcję jak na rys. 8. we impulsów UK C+ C w przód/ wstecz Rys. 8. Układ wyboru kierunku zliczania licznika UCY Zaprojektować i połączyć wyzwalany generator serii impulsów oparty na liczniku UCY o ustalanej długości serii. 4. Program ćwiczenia część praktyczna Po sprawdzeniu w oknie edytora przebiegów czasowych programu MAX+plusII poprawności działania badanych układów z punktów 3.1 do 3.8 należy przeprowadzić weryfikację praktyczną każdego układu. W tym celu należy w każdym z wymienionych układów przyporządkować wejściom i wyjściom na schematach układów odpowie numery wyprowadzeń ALTERY oraz ponownie przeprowadzić kompilację każdego projektu z punktów 3.1 do 3.8. Następnie należy dokonać konfiguracji układu logicznego EPF6016QC firmy ALTERA za pomocą ikony programowanie. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych 9

10 Przyporządkowanie wejść i wyjść Ad 3.1. nazwa wejścia/wyjścia w projekcie oznaczenie przycisku w zestawie ZLA1 Numer nóżki ALTERY wejscie (blok generatora 74 ręcznego) P7 R01 SW0 93 R02 SW1 92 QA LED4 41 QB LED5 42 QC LED6 48 QD LED7 49 UWAGA: diody z linijki LED (LED4..LED7) świecą w chwili wystawienia przez ALTERĘ sygnału logicznego 0 dlatego łączymy je poprzez negacje ( NOT ). Do projektu należy dołączyć blok generatora ręcznego połączony z przyciskiem P7. Ad 3.2. oraz 3.3. Używane wejścia i wyjścia podłączyć jak w punkcie 3.1. Dodatkowo: nazwa wejścia/wyjścia w projekcie oznaczenie przycisku w zestawie ZLA1 Numer nóżki ALTERY wy_dzielnika DO0 94 UWAGA: dioda DO0 na złączu JP2 świeci w chwili wystawienia przez ALTERĘ sygnału logicznego 0 dlatego łączymy ją poprzez negację ( NOT ). Ad 3.4. nazwa wejścia/wyjścia w projekcie oznaczenie przycisku w zestawie ZLA1 Numer nóżki ALTERY A SW0 93 B SW1 92 C SW2 91 D SW3 90 LOAD SW7 86 CLEAR SW6 87 Carry DO7 104 Borrow DO6 103 UWAGA: Wejścia Count_down oraz Count_up w przypadku zliczania podłączyć zgodnie z tabelą funkcji licznika do generatora ręcznego impulsów (z przyciskiem P7) lub w projekcie do stanu wysokiego (VCC). Wyjścia QA..QD połączyć tak jak w punkcie 3.1. Ad 3.5 oraz 3.6. Używane wejścia i wyjścia podłączyć jak w punkcie 3.4. Dodatkowo wy_dzielnika połączyć tak jak w punkcie Opracowanie wyników 5.1. W sprawozdaniu umieścić schematy z plików *.gdf, diagramy czasowe z okna edytora przebiegów czasowych programu MAX+plusII badanych liczników i dzielników częstotliwości oraz narysować odpowiednie grafy przejść Wyjaśnić obecność dodatkowego (nieprawidłowego) stanu przy przejściu od stanu 0 do stanu następnego w układzie licznika z rys. 6. Jak należy odczytywać stan licznika aby dodatkowy stan nie powodował przekłamań? 5.3. Przeprowadzić (metodą rozkładu na czynniki) syntezę asynchronicznego dzielnika częstotliwości o współczynniku podziału podanym przez prowadzącego zajęcia. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych 10

11 5.4. Przeprowadzić syntezę algebraiczną licznika synchronicznego działajacego według grafu przejść podanego przez prowadzącego zajęcia Wyjaśnić na podstawie literatury [3] zasadę działania tzw. układu antykoincydencyjnego (tj. układu zabezpieczającego przed jednoczesnym pojawieniem się impulsów zliczanych na obu wejściach licznika rewersyjnego) Zaprojektować układ sterujący kierunkiem zliczania licznika rewersyjnego UCY w taki sposób, by zmiana kierunku zliczania następowała zawsze w przerwie między impulsami W oparciu o literaturę [3] wyjaśnić zasadę działania tzw. podzielnika częstotliwości. 6. Pytania kontrolne 1) Wyjaśnić podstawowe różnice między licznikami synchronicznymi i asynchronicznymi. 2) Jaka jest minimalna liczba przerzutników potrzebnych do realizacji dzielnika przez 519? 3) Jaka jest minimalna długość licznika dwójkowego niezbędna dla realizacji dzielnika przez 519metodą dekodowania i zerowania? 4) Ile liczników scalonych TTL MSI potrzeba dla realizacji dzielnika przez 519? 5) Narysować przewidywany diagram czasowy licznika z rys. 5 dla długości cyklu równej 2. Literatura [1] A. Haras, J. Nieznański: Komputery i programowanie II. Materiały pomocnicze do laboratorium. Wydawnictwo PG, Gdańsk [2] J. Pienkoś, J. Turczyński: Układy scalone TTL w systemach cyfrowych. WKiŁ, W-wa [3] P. Misiurewicz, M. Grzybek: Półprzewodnikowe układy logiczne TTL. WNT, Wa-wa [4] E. Kuhn, U. Schmied: Układy scalone. WKiŁ, W-wa Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych 11

LICZNIKI PODZIAŁ I PARAMETRY

LICZNIKI PODZIAŁ I PARAMETRY LICZNIKI PODZIAŁ I PARAMETRY Licznik jest układem służącym do zliczania impulsów zerojedynkowych oraz zapamiętywania ich liczby. Zależnie od liczby n przerzutników wchodzących w skład licznika pojemność

Bardziej szczegółowo

dwójkę liczącą Licznikiem Podział liczników:

dwójkę liczącą Licznikiem Podział liczników: 1. Dwójka licząca Przerzutnik typu D łatwo jest przekształcić w przerzutnik typu T i zrealizować dzielnik modulo 2 - tzw. dwójkę liczącą. W tym celu wystarczy połączyć wyjście zanegowane Q z wejściem D.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKI I TEORII OBWODÓW

LABORATORIUM ELEKTRONIKI I TEORII OBWODÓW POLITECHNIKA POZNAŃSKA FILIA W PILE LABORATORIUM ELEKTRONIKI I TEORII OBWODÓW numer ćwiczenia: data wykonania ćwiczenia: data oddania sprawozdania: OCENA: 6 21.11.2002 28.11.2002 tytuł ćwiczenia: wykonawcy:

Bardziej szczegółowo

LICZNIKI Liczniki scalone serii 749x

LICZNIKI Liczniki scalone serii 749x LABOATOIUM PODSTAWY ELEKTONIKI LICZNIKI Liczniki scalone serii 749x Cel ćwiczenia Zapoznanie się z budową i zasadą działania liczników synchronicznych i asynchronicznych. Poznanie liczników dodających

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie się z podstawowymi strukturami liczników asynchronicznych szeregowych modulo N, zliczających w przód i w tył oraz zasadą ich działania.

Zapoznanie się z podstawowymi strukturami liczników asynchronicznych szeregowych modulo N, zliczających w przód i w tył oraz zasadą ich działania. Badanie liczników asynchronicznych - Ćwiczenie 4 1. el ćwiczenia Zapoznanie się z podstawowymi strukturami liczników asynchronicznych szeregowych modulo N, zliczających w przód i w tył oraz zasadą ich

Bardziej szczegółowo

Podstawy Techniki Cyfrowej Liczniki scalone

Podstawy Techniki Cyfrowej Liczniki scalone Podstawy Techniki Cyfrowej Liczniki scalone Liczniki scalone są budowane zarówno jako asynchroniczne (szeregowe) lub jako synchroniczne (równoległe). W liczniku równoległym sygnał zegarowy jest doprowadzony

Bardziej szczegółowo

f we DZIELNIKI I PODZIELNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI Dzielnik częstotliwości: układ dający impuls na wyjściu co P impulsów na wejściu

f we DZIELNIKI I PODZIELNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI Dzielnik częstotliwości: układ dający impuls na wyjściu co P impulsów na wejściu DZIELNIKI I PODZIELNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI Dzielnik częstotliwości: układ dający impuls na wyjściu co P impulsów na wejściu f wy f P Podzielnik częstotliwości: układ, który na każde p impulsów na wejściu daje

Bardziej szczegółowo

1.Wprowadzenie do projektowania układów sekwencyjnych synchronicznych

1.Wprowadzenie do projektowania układów sekwencyjnych synchronicznych .Wprowadzenie do projektowania układów sekwencyjnych synchronicznych.. Przerzutniki synchroniczne Istota działania przerzutników synchronicznych polega na tym, że zmiana stanu wewnętrznego powinna nastąpić

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych REJESTRY

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych REJESTRY Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych REJESTRY Laboratorium Techniki Cyfrowej i Mikroprocesorowej Ćwiczenie IV Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

WFiIS CEL ĆWICZENIA WSTĘP TEORETYCZNY

WFiIS CEL ĆWICZENIA WSTĘP TEORETYCZNY WFiIS LABORATORIUM Z ELEKTRONIKI Imię i nazwisko: 1. 2. TEMAT: ROK GRUPA ZESPÓŁ NR ĆWICZENIA Data wykonania: Data oddania: Zwrot do poprawy: Data oddania: Data zliczenia: OCENA CEL ĆWICZENIA Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Ćw. 7: Układy sekwencyjne

Ćw. 7: Układy sekwencyjne Ćw. 7: Układy sekwencyjne Wstęp Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z sekwencyjnymi, cyfrowymi blokami funkcjonalnymi. W ćwiczeniu w oparciu o poznane przerzutniki zbudowane zostaną następujące układy

Bardziej szczegółowo

LEKCJA. TEMAT: Funktory logiczne.

LEKCJA. TEMAT: Funktory logiczne. TEMAT: Funktory logiczne. LEKCJA 1. Bramką logiczną (funktorem) nazywa się układ elektroniczny realizujący funkcje logiczne jednej lub wielu zmiennych. Sygnały wejściowe i wyjściowe bramki przyjmują wartość

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 27C. Techniki mikroprocesorowe Badania laboratoryjne wybranych układów synchronicznych

Ćwiczenie 27C. Techniki mikroprocesorowe Badania laboratoryjne wybranych układów synchronicznych Ćwiczenie 27C Techniki mikroprocesorowe Badania laboratoryjne wybranych układów synchronicznych Cel ćwiczenia Poznanie budowy i zasad działania oraz właściwości układów synchronicznych, aby zapewnić podstawy

Bardziej szczegółowo

1. Poznanie właściwości i zasady działania rejestrów przesuwnych. 2. Poznanie właściwości i zasady działania liczników pierścieniowych.

1. Poznanie właściwości i zasady działania rejestrów przesuwnych. 2. Poznanie właściwości i zasady działania liczników pierścieniowych. Ćwiczenie 9 Rejestry przesuwne i liczniki pierścieniowe. Cel. Poznanie właściwości i zasady działania rejestrów przesuwnych.. Poznanie właściwości i zasady działania liczników pierścieniowych. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroniki dla Elektrotechniki. Liczniki synchroniczne na przerzutnikach typu D

Podstawy Elektroniki dla Elektrotechniki. Liczniki synchroniczne na przerzutnikach typu D AGH Katedra Elektroniki Podstawy Elektroniki dla Elektrotechniki Liczniki synchroniczne na przerzutnikach typu D Ćwiczenie 7 Instrukcja do ćwiczeń symulacyjnych 2016 r. 1 1. Wstęp Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

UKŁADY SEKWENCYJNE Opracował: Andrzej Nowak

UKŁADY SEKWENCYJNE Opracował: Andrzej Nowak PODSTAWY TEORII UKŁADÓW CYFROWYCH UKŁADY SEKWENCYJNE Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: Urządzenia techniki komputerowej, K. Wojtuszkiewicz http://pl.wikipedia.org/ Układem sekwencyjnym nazywamy układ

Bardziej szczegółowo

Badanie układów średniej skali integracji - ćwiczenie Cel ćwiczenia. 2. Wykaz przyrządów i elementów: 3. Przedmiot badań

Badanie układów średniej skali integracji - ćwiczenie Cel ćwiczenia. 2. Wykaz przyrządów i elementów: 3. Przedmiot badań adanie układów średniej skali integracji - ćwiczenie 6. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi układami SSI (Średniej Skali Integracji). Przed wykonaniem ćwiczenia należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy układów cyfrowych układy sekwencyjne Rafał Walkowiak Wersja

Podstawowe elementy układów cyfrowych układy sekwencyjne Rafał Walkowiak Wersja Podstawowe elementy układów cyfrowych układy sekwencyjne Rafał Walkowiak Wersja 0.1 29.10.2013 Przypomnienie - podział układów cyfrowych Układy kombinacyjne pozbawione właściwości pamiętania stanów, realizujące

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki Elementarne podzespoły komputera

Podstawy Informatyki Elementarne podzespoły komputera Podstawy Informatyki alina.momot@polsl.pl http://zti.polsl.pl/amomot/pi Plan wykładu 1 Reprezentacja informacji Podstawowe bramki logiczne 2 Przerzutniki Przerzutnik SR Rejestry Liczniki 3 Magistrala Sygnały

Bardziej szczegółowo

Temat: Projektowanie i badanie liczników synchronicznych i asynchronicznych. Wstęp:

Temat: Projektowanie i badanie liczników synchronicznych i asynchronicznych. Wstęp: Temat: Projektowanie i badanie liczników synchronicznych i asynchronicznych. Wstęp: Licznik elektroniczny - układ cyfrowy, którego zadaniem jest zliczanie wystąpień sygnału zegarowego. Licznik złożony

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TZ1A

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TZ1A Politechnika iałostocka Wydział Elektryczny Katedra utomatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: EHNIK YFOW 2 Z1400 028 Ćwiczenie Nr 5 LIZNIKI WÓKOWE I ZIESIĘNE Opracował:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska, Wydział PPT Laboratorium z Elektroniki i Elektrotechniki

Politechnika Wrocławska, Wydział PPT Laboratorium z Elektroniki i Elektrotechniki Politechnika Wrocławska, Wydział PP 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie z wybranymi cyfrowymi układami sekwencyjnymi. Poznanie właściwości, zasad działania i sposobów realizacji przerzutników oraz liczników. 2.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT CYBERNETYKI TECHNICZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZAKŁAD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I AUTOMATÓW

INSTYTUT CYBERNETYKI TECHNICZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZAKŁAD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I AUTOMATÓW e-version: dr inż. Tomasz apłon INTYTUT YBENETYI TEHNIZNE PLITEHNII WŁAWIE ZAŁA ZTUZNE INTELIGENI I AUTMATÓW Ćwiczenia laboratoryjne z Logiki Układów yfrowych ćwiczenie 23 temat: UŁAY EWENYNE. EL ĆWIZENIA

Bardziej szczegółowo

Elektronika i techniki mikroprocesorowe

Elektronika i techniki mikroprocesorowe Elektronika i techniki mikroprocesorowe Technika cyfrowa ZłoŜone one układy cyfrowe Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Wydział Elektryczny, ul. Krzywoustego 2 PLAN WYKŁADU idea

Bardziej szczegółowo

UKŁAD SCALONY. Cyfrowe układy można podzielić ze względu na różne kryteria, na przykład sposób przetwarzania informacji, technologię wykonania.

UKŁAD SCALONY. Cyfrowe układy można podzielić ze względu na różne kryteria, na przykład sposób przetwarzania informacji, technologię wykonania. UKŁDAY CYFROWE Układy cyfrowe są w praktyce realizowane różnymi technikami. W prostych urządzeniach automatyki powszechnie stosowane są układy elektryczne, wykorzystujące przekaźniki jako podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

Sekwencyjne bloki funkcjonalne

Sekwencyjne bloki funkcjonalne ekwencyjne bloki funkcjonalne Układy sekwencyjne bloki funkcjonalne 2/28 ejestry - układy do przechowywania informacji, charakteryzujące się róŝnymi metodami jej zapisu lub odczytu a) b) we wy we... we

Bardziej szczegółowo

P.Rz. K.P.E. Laboratorium Elektroniki 2FD 2003/11/06 LICZNIKI CYFROWE

P.Rz. K.P.E. Laboratorium Elektroniki 2FD 2003/11/06 LICZNIKI CYFROWE P.Rz. K.P.E. Laboratorium Elektroniki 2F 2003/11/06 LIZNIKI YFROWE 1. WSTĘP elem ćwiczenia zilustrowanie zasad pracy wybranych realizacji układowych liczników oraz scalonych programowanych układów liczników.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI REJESTRY

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI REJESTRY LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI REJESTRY Cel ćwiczenia Zapoznanie się z budową i zasadą działania rejestrów cyfrowych wykonanych w ramach TTL. Zestawienie przyrządów i połączenie rejestru by otrzymać

Bardziej szczegółowo

Projekt z przedmiotu Systemy akwizycji i przesyłania informacji. Temat pracy: Licznik binarny zliczający do 10.

Projekt z przedmiotu Systemy akwizycji i przesyłania informacji. Temat pracy: Licznik binarny zliczający do 10. Projekt z przedmiotu Systemy akwizycji i przesyłania informacji Temat pracy: Licznik binarny zliczający do 10. Andrzej Kuś Aleksander Matusz Prowadzący: dr inż. Adam Stadler Układy cyfrowe przetwarzają

Bardziej szczegółowo

ćwiczenie 203 Temat: Układy sekwencyjne 1. Cel ćwiczenia

ćwiczenie 203 Temat: Układy sekwencyjne 1. Cel ćwiczenia Opracował: mgr inż. Antoni terna ATEDA INFOMATYI TEHNIZNE Ćwiczenia laboratoryjne z Logiki Układów yfrowych ćwiczenie 203 Temat: Układy sekwencyjne 1. el ćwiczenia elem ćwiczenia jest zapoznanie się z

Bardziej szczegółowo

Układy sekwencyjne. 1. Czas trwania: 6h

Układy sekwencyjne. 1. Czas trwania: 6h Instytut Fizyki oświadczalnej UG Układy sekwencyjne 1. Czas trwania: 6h 2. Cele ćwiczenia Poznanie zasad działania podstawowych typów przerzutników: RS, -latch,, T, JK-MS. Poznanie zasad działania rejestrów

Bardziej szczegółowo

Statyczne badanie przerzutników - ćwiczenie 3

Statyczne badanie przerzutników - ćwiczenie 3 Statyczne badanie przerzutników - ćwiczenie 3. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z podstawowymi strukturami przerzutników w wersji TTL realizowanymi przy wykorzystaniu bramek logicznych NAND oraz NO. 2. Wykaz

Bardziej szczegółowo

6. SYNTEZA UKŁADÓW SEKWENCYJNYCH

6. SYNTEZA UKŁADÓW SEKWENCYJNYCH 6. SYNTEZA UKŁADÓW SEKWENCYJNYCH 6.1. CEL ĆWICZENIA Układy sekwencyjne są to układy cyfrowe, których stan jest funkcją nie tylko sygnałów wejściowych, ale również historii układu. Wynika z tego, że struktura

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Architektura systemów komputerowych. Cezary Bolek

Plan wykładu. Architektura systemów komputerowych. Cezary Bolek Architektura systemów komputerowych Poziom układów logicznych. Układy sekwencyjne Cezary Bolek Katedra Informatyki Plan wykładu Układy sekwencyjne Synchroniczność, asynchroniczność Zatrzaski Przerzutniki

Bardziej szczegółowo

4. UKŁADY FUNKCJONALNE TECHNIKI CYFROWEJ

4. UKŁADY FUNKCJONALNE TECHNIKI CYFROWEJ 4. UKŁADY FUNKCJONALNE TECHNIKI CYFROWEJ 4.1. UKŁADY KONWERSJI KODÓW 4.1.1. Kody Kod - sposób reprezentacji sygnału cyfrowego za pomocą grupy sygnałów binarnych: Sygnał cyfrowy wektor bitowy Gdzie np.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Techniki Cyfrowej... Synchroniczne układy sekwencyjne

Wstęp do Techniki Cyfrowej... Synchroniczne układy sekwencyjne Wstęp do Techniki Cyfrowej... Synchroniczne układy sekwencyjne Schemat ogólny X Y Układ kombinacyjny S Z Pamięć Zegar Działanie układu Zmiany wartości wektora S możliwe tylko w dyskretnych chwilach czasowych

Bardziej szczegółowo

CYFROWE UKŁADY SCALONE STOSOWANE W AUTOMATYCE

CYFROWE UKŁADY SCALONE STOSOWANE W AUTOMATYCE Pracownia Automatyki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 5 str. 1/16 ĆWICZENIE 5 CYFROWE UKŁADY SCALONE STOSOWANE W AUTOMATYCE 1.CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z podstawowymi elementami cyfrowymi oraz z

Bardziej szczegółowo

Przerzutnik ma pewną liczbę wejść i z reguły dwa wyjścia.

Przerzutnik ma pewną liczbę wejść i z reguły dwa wyjścia. Kilka informacji o przerzutnikach Jaki układ elektroniczny nazywa się przerzutnikiem? Przerzutnikiem bistabilnym jest nazywany układ elektroniczny, charakteryzujący się istnieniem dwóch stanów wyróżnionych

Bardziej szczegółowo

PRZERZUTNIKI: 1. Należą do grupy bloków sekwencyjnych, 2. podstawowe układy pamiętające

PRZERZUTNIKI: 1. Należą do grupy bloków sekwencyjnych, 2. podstawowe układy pamiętające PRZERZUTNIKI: 1. Należą do grupy bloków sekwencyjnych, 2. podstawowe układy pamiętające Zapamiętywanie wartości wybranych zmiennych binarnych, jak również sekwencji tych wartości odbywa się w układach

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe układy scalone c.d. funkcje

Cyfrowe układy scalone c.d. funkcje Cyfrowe układy scalone c.d. funkcje Ryszard J. Barczyński, 206 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Kombinacyjne układy cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Technika Cyfrowa. Badanie pamięci

Technika Cyfrowa. Badanie pamięci LABORATORIUM Technika Cyfrowa Badanie pamięci Opracował: mgr inż. Andrzej Biedka CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się studentów z budową i zasadą działania scalonych liczników asynchronicznych

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Instrukcja laboratoryjna Technika cyfrowa Opracował: mgr inż. Krzysztof Bodzek Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z zapisem liczb

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKI. Jakub Kaźmierczak. 2.1 Sekwencyjne układy pamiętające

LABORATORIUM ELEKTRONIKI. Jakub Kaźmierczak. 2.1 Sekwencyjne układy pamiętające 2 Cyfrowe układy sekwencyjne Cel ćwiczenia LABORATORIUM ELEKTRONIKI Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z cyfrowymi elementami pamiętającymi, budową i zasada działania podstawowych przerzutników oraz liczników

Bardziej szczegółowo

Układy sekwencyjne. 1. Czas trwania: 6h

Układy sekwencyjne. 1. Czas trwania: 6h Instytut Fizyki oświadczalnej UG Układy sekwencyjne 1. Czas trwania: 6h 2. Cele ćwiczenia Poznanie zasad działania podstawowych typów przerzutników: RS, -latch,, T, JK-MS. Poznanie zasad działania rejestrów

Bardziej szczegółowo

Liczniki, rejestry lab. 07 Układy sekwencyjne cz. 1

Liczniki, rejestry lab. 07 Układy sekwencyjne cz. 1 Liczniki, rejestry lab. 07 Układy sekwencyjne cz. 1 PODSTAWY TECHNIKI CYFROWEJ I MIKROPROCESOROWEJ EIP KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII WWW.KEIASPE.AGH.EDU.PL AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

Ćw. 9 Przerzutniki. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wymagane informacje. 3. Wprowadzenie teoretyczne PODSTAWY ELEKTRONIKI MSIB

Ćw. 9 Przerzutniki. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wymagane informacje. 3. Wprowadzenie teoretyczne PODSTAWY ELEKTRONIKI MSIB Ćw. 9 Przerzutniki 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi elementami sekwencyjnymi, czyli przerzutnikami. Zostanie przedstawiona zasada działania przerzutników oraz sposoby

Bardziej szczegółowo

UKŁADY CYFROWE. Układ kombinacyjny

UKŁADY CYFROWE. Układ kombinacyjny UKŁADY CYFROWE Układ kombinacyjny Układów kombinacyjnych są bramki. Jedną z cech układów kombinacyjnych jest możliwość przedstawienia ich działania (opisu) w postaci tabeli prawdy. Tabela prawdy podaje

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie MMLogic 002 Układy sekwencyjne cz. 2

Ćwiczenie MMLogic 002 Układy sekwencyjne cz. 2 Ćwiczenie MMLogic 002 Układy sekwencyjne cz. 2 TECHNIKA MIKROPROCESOROWA 3EB KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII WWW.KEIASPE.AGH.EDU.PL AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WWW.AGH.EDU.PL

Bardziej szczegółowo

LICZNIKI. Liczniki asynchroniczne.

LICZNIKI. Liczniki asynchroniczne. LICZNIKI Liczniki asynchroniczne. Liczniki buduje się z przerzutników. Najprostszym licznikiem jest tzw. dwójka licząca. Łatwo ją otrzymać z przerzutnika D albo z przerzutnika JK. Na rys.1a został pokazany

Bardziej szczegółowo

Podstawowe układy cyfrowe

Podstawowe układy cyfrowe ELEKTRONIKA CYFROWA SPRAWOZDANIE NR 4 Podstawowe układy cyfrowe Grupa 6 Prowadzący: Roman Płaneta Aleksandra Gierut CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi bramkami logicznymi,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO ELEKTRONIKI

WSTĘP DO ELEKTRONIKI WSTĘP DO ELEKTRONIKI Część VII Układy cyfrowe Janusz Brzychczyk IF UJ Układy cyfrowe W układach cyfrowych sygnały napięciowe (lub prądowe) przyjmują tylko określoną liczbę poziomów, którym przyporządkowywane

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKTOWANIE I BADANIE PRZERZUTNIKÓW BISTABILNYCH

TEMAT: PROJEKTOWANIE I BADANIE PRZERZUTNIKÓW BISTABILNYCH Praca laboratoryjna 2 TEMAT: PROJEKTOWANIE I BADANIE PRZERZUTNIKÓW BISTABILNYCH Cel pracy poznanie zasad funkcjonowania przerzutników różnych typów w oparciu o różne rozwiązania układowe. Poznanie sposobów

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TS1C300 020

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TS1C300 020 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: TEHNIKA YFOWA 2 T1300 020 Ćwiczenie Nr 6 EALIZAJA FUNKJI EJETOWYH W TUKTUAH

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNIKA CYFROWA LICZNIKI I REJESTRY. Rev.1.1

LABORATORIUM TECHNIKA CYFROWA LICZNIKI I REJESTRY. Rev.1.1 LABORATORIUM TECHNIKA CYFROWA LICZNIKI I REJESTRY Rev.1.1 1. Cel ćwiczenia Praktyczna weryfikacja wiedzy teoretycznej z zakresu projektowania układów kombinacyjnych oraz arytmetycznych 2. Projekty Przy

Bardziej szczegółowo

Pracownia elektryczna i elektroniczna. Elektronika cyfrowa. Ćwiczenie nr 5.

Pracownia elektryczna i elektroniczna. Elektronika cyfrowa. Ćwiczenie nr 5. Pracownia elektryczna i elektroniczna. Elektronika cyfrowa. Ćwiczenie nr 5. Klasa III Opracuj projekt realizacji prac związanych z badaniem działania cyfrowych bloków arytmetycznych realizujących operacje

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykładu 1, Zapisz liczby binarne w kodzie dziesiętnym: ( ) 2 =( ) 10, ( ) 2 =( ) 10, (101001, 10110) 2 =( ) 10

Zadania do wykładu 1, Zapisz liczby binarne w kodzie dziesiętnym: ( ) 2 =( ) 10, ( ) 2 =( ) 10, (101001, 10110) 2 =( ) 10 Zadania do wykładu 1,. 1. Zapisz liczby binarne w kodzie dziesiętnym: (1011011) =( ) 10, (11001100) =( ) 10, (101001, 10110) =( ) 10. Zapisz liczby dziesiętne w naturalnym kodzie binarnym: (5) 10 =( ),

Bardziej szczegółowo

Systemy cyfrowe z podstawami elektroniki i miernictwa Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Informatyka II rok studia dzienne

Systemy cyfrowe z podstawami elektroniki i miernictwa Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Informatyka II rok studia dzienne Systemy cyfrowe z podstawami elektroniki i miernictwa Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Informatyka II rok studia dzienne Ćwiczenie nr 4: Przerzutniki 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Przerzutniki RS i JK-MS lab. 04 Układy sekwencyjne cz. 1

Przerzutniki RS i JK-MS lab. 04 Układy sekwencyjne cz. 1 Przerzutniki RS i JK-MS lab. 04 Układy sekwencyjne cz. 1 PODSTAWY TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ 3EB KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII WWW.KEIASPE.AGH.EDU.PL AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

Bardziej szczegółowo

ćwiczenie 202 Temat: Układy kombinacyjne 1. Cel ćwiczenia

ćwiczenie 202 Temat: Układy kombinacyjne 1. Cel ćwiczenia Opracował: dr inż. Jarosław Mierzwa KTER INFORMTKI TEHNIZNEJ Ćwiczenia laboratoryjne z Logiki Układów yfrowych ćwiczenie 202 Temat: Układy kombinacyjne 1. el ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu praktyczne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Cel. Poznanie zasady działania i budowy liczników zliczających ustaloną liczbę impulsów. Poznanie kodów BCD, 8421 i Rys. 9.1.

Cel. Poznanie zasady działania i budowy liczników zliczających ustaloną liczbę impulsów. Poznanie kodów BCD, 8421 i Rys. 9.1. Ćwiczenie 8 Liczniki zliczające, kody BCD, 8421, 2421 Cel. Poznanie zasady działania i budowy liczników zliczających ustaloną liczbę impulsów. Poznanie kodów BCD, 8421 i 2421. Wstęp teoretyczny. Przerzutniki

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT CYBERNETYKI TECHNICZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZAKŁAD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I AUTOMATÓW

INSTYTUT CYBERNETYKI TECHNICZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZAKŁAD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I AUTOMATÓW INSTYTUT YERNETYKI TEHNIZNEJ POLITEHNIKI WROŁWSKIEJ ZKŁD SZTUZNEJ INTELIGENJI I UTOMTÓW Ćwiczenia laboratoryjne z Logiki Układów yfrowych ćwiczenie 22 temat: UKŁDY KOMINYJNE. EL ĆWIZENI Ćwiczenie ma na

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TS1C300 020

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TS1C300 020 Politechnika iałostocka Wydział Elektryczny Katedra utomatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: TEHNIK YFROW 2 TS1300 020 Ćwiczenie Nr 7 LIZNIKI INRNE FUNKJE LIZNIK LPM_ounter

Bardziej szczegółowo

Bramki logiczne Podstawowe składniki wszystkich układów logicznych

Bramki logiczne Podstawowe składniki wszystkich układów logicznych Układy logiczne Bramki logiczne A B A B AND NAND A B A B OR NOR A NOT A B A B XOR NXOR A NOT A B AND NAND A B OR NOR A B XOR NXOR Podstawowe składniki wszystkich układów logicznych 2 Podstawowe tożsamości

Bardziej szczegółowo

Układy kombinacyjne - przypomnienie

Układy kombinacyjne - przypomnienie SWB - Układy sekwencyjne - wiadomości podstawowe - wykład 4 asz 1 Układy kombinacyjne - przypomnienie W układzie kombinacyjnym wyjście zależy tylko od wejść, SWB - Układy sekwencyjne - wiadomości podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: Badanie liczników oraz pamięci RAM

Ćwiczenie: Badanie liczników oraz pamięci RAM Badanie liczników i pamięci RAM 1 Ćwiczenie: Badanie liczników oraz pamięci RAM Liczniki Licznikiem nazywamy cyfrowy układ sekwencyjny służący do zliczania i zapamiętywania liczby impulsów podawanych w

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektroniki. Ćwiczenie E56. Liczniki. Wersja 1.0 (24 marca 2016)

Laboratorium elektroniki. Ćwiczenie E56. Liczniki. Wersja 1.0 (24 marca 2016) Laboratorium elektroniki Ćwiczenie E56 Liczniki Wersja 1.0 (24 marca 2016) Spis treści: 1. Cel ćwiczenia... 3 2. Zagrożenia... 3 3. Wprowadzenie teoretyczne... 3 3.1. Liczniki szeregowe (asynchroniczne)...

Bardziej szczegółowo

Przerzutnik (z ang. flip-flop) jest to podstawowy element pamiętający każdego układu

Przerzutnik (z ang. flip-flop) jest to podstawowy element pamiętający każdego układu Temat: Sprawdzenie poprawności działania przerzutników. Wstęp: Przerzutnik (z ang. flip-flop) jest to podstawowy element pamiętający każdego układu cyfrowego, przeznaczonego do przechowywania i ewentualnego

Bardziej szczegółowo

Układy sekwencyjne - wiadomości podstawowe - wykład 4

Układy sekwencyjne - wiadomości podstawowe - wykład 4 SWB - Układy sekwencyjne - wiadomości podstawowe - wykład 4 asz 1 Układy sekwencyjne - wiadomości podstawowe - wykład 4 Adam Szmigielski aszmigie@pjwstk.edu.pl Laboratorium robotyki s09 SWB - Układy sekwencyjne

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki cz. 2 Wykład 2

Podstawy elektroniki cz. 2 Wykład 2 Podstawy elektroniki cz. 2 Wykład 2 Elementarne prawa Trzy elementarne prawa 2 Prawo Ohma Stosunek natężenia prądu płynącego przez przewodnik do napięcia pomiędzy jego końcami jest stały R U I 3 Prawo

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014

Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014 Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014 Temat 1. Algebra Boole a i bramki 1). Podać przykład dowolnego prawa lub tożsamości, które jest spełnione w algebrze Boole

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Tab. 2 t t+1 Q 2 Q 1 Q 0 Q 2 Q 1 Q 0

Tab. 1 Tab. 2 t t+1 Q 2 Q 1 Q 0 Q 2 Q 1 Q 0 Synteza liczników synchronicznych Załóżmy, że chcemy zaprojektować licznik synchroniczny o następującej sekwencji: 0 1 2 3 6 5 4 [0 sekwencja jest powtarzana] Ponieważ licznik ma 7 stanów, więc do ich

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 8 Przerzutniki. Przerzutniki są inną niż bramki klasą urządzeń elektroniki cyfrowej. Są najprostszymi układami pamięciowymi.

WYKŁAD 8 Przerzutniki. Przerzutniki są inną niż bramki klasą urządzeń elektroniki cyfrowej. Są najprostszymi układami pamięciowymi. 72 WYKŁAD 8 Przerzutniki. Przerzutniki są inną niż bramki klasą urządzeń elektroniki cyfrowej. ą najprostszymi układami pamięciowymi. PZEZUTNIK WY zapamietanie skasowanie Przerzutmik zapamiętuje zmianę

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 1 Temat: Ćwiczenie wprowadzające w problematykę laboratorium.

Ćwiczenie nr 1 Temat: Ćwiczenie wprowadzające w problematykę laboratorium. Ćwiczenie nr 1 Temat: Ćwiczenie wprowadzające w problematykę laboratorium. Zagadnienia do samodzielnego opracowania: rola sygnału taktującego (zegara) w układach synchronicznych; co robi sygnał CLEAR (w

Bardziej szczegółowo

Tranzystor JFET i MOSFET zas. działania

Tranzystor JFET i MOSFET zas. działania Tranzystor JFET i MOSFET zas. działania brak kanału v GS =v t (cutoff ) kanał otwarty brak kanału kanał otwarty kanał zamknięty w.2, p. kanał zamknięty Co było na ostatnim wykładzie? Układy cyfrowe Najczęściej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe moduły układów cyfrowych układy sekwencyjne cz.2 Projektowanie automatów. Rafał Walkowiak Wersja /2015

Podstawowe moduły układów cyfrowych układy sekwencyjne cz.2 Projektowanie automatów. Rafał Walkowiak Wersja /2015 Podstawowe moduły układów cyfrowych układy sekwencyjne cz.2 Projektowanie automatów synchronicznych Rafał Walkowiak Wersja.2 24/25 UK Funkcje wzbudzeń UK Funkcje wzbudzeń Pamieć Pamieć UK Funkcje wyjściowe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Digital Works 003 Układy sekwencyjne i kombinacyjne

Ćwiczenie Digital Works 003 Układy sekwencyjne i kombinacyjne TECHNIKA MIKROPROCESOROWA 3EB KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII WWW.KEIASPE.AGH.EDU.PL AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WWW.AGH.EDU.PL Temat: Narzędzia: Digital Works pakiet

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: UKŁADY ELEKTRONICZNE 2 (TS1C500 030) UKŁADY CZASOWE Białystok 2014 1. Cele

Bardziej szczegółowo

C-2. Przerzutniki JK-MS w technologii TTL i ich zastosowania

C-2. Przerzutniki JK-MS w technologii TTL i ich zastosowania C-2. Przerzutniki -MS w technologii TTL i ich zastosowania Przedmiotem ćwiczenia są moduły scalone SN7472 oraz SN7473, należące do układów cyfrowych o małym stopniu scalenia (SSI - Small Scale Integration),

Bardziej szczegółowo

Temat 7. Dekodery, enkodery

Temat 7. Dekodery, enkodery Temat 7. Dekodery, enkodery 1. Pojęcia: koder, dekoder, enkoder, konwerter kodu, transkoder, enkoder priorytetowy... Koderami (lub enkoderami) nazywamy układy realizujące proces zamiany informacji kodowanej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆWICZENIE Nr 3 (4h) Konwersja i wyświetlania informacji binarnej w VHDL Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Synteza

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów Wykład 2

Architektura komputerów Wykład 2 Architektura komputerów Wykład 2 Jan Kazimirski 1 Elementy techniki cyfrowej 2 Plan wykładu Algebra Boole'a Podstawowe układy cyfrowe bramki Układy kombinacyjne Układy sekwencyjne 3 Algebra Boole'a Stosowana

Bardziej szczegółowo

Generatory kwarcowe Generator kwarcowy Colpittsa-Pierce a z tranzystorem bipolarnym

Generatory kwarcowe Generator kwarcowy Colpittsa-Pierce a z tranzystorem bipolarnym 1. Cel ćwiczenia Generatory kwarcowe Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi generacji przebiegów sinusoidalnych w podstawowych strukturach generatorów kwarcowych. Ponadto ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl5: H03K 21/00 H03L 7/181

PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl5: H03K 21/00 H03L 7/181 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 156098 (13) B1 Urząd Patentowy R zeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 276770 (22) D ata zgłoszenia: 27.12.1988 (51) IntCl5: H03K 21/00

Bardziej szczegółowo

Podstawy Automatyki. Wykład 9 - Podstawy matematyczne automatyki procesów dyskretnych. dr inż. Jakub Możaryn. Instytut Automatyki i Robotyki

Podstawy Automatyki. Wykład 9 - Podstawy matematyczne automatyki procesów dyskretnych. dr inż. Jakub Możaryn. Instytut Automatyki i Robotyki Wykład 9 - Podstawy matematyczne automatyki procesów dyskretnych Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2015 Kody liczb całkowitych nieujemnych Kody liczbowe dzielimy na analityczne nieanalityczne (symboliczne)

Bardziej szczegółowo

Sławomir Kulesza. Projektowanie automatów synchronicznych

Sławomir Kulesza. Projektowanie automatów synchronicznych Sławomir Kulesza Technika cyfrowa Projektowanie automatów synchronicznych Wykład dla studentów III roku Informatyki Wersja 2.0, 20/12/2012 Automaty skończone Automat Mealy'ego Funkcja wyjść: Yt = f(st,

Bardziej szczegółowo

Projekt prostego układu sekwencyjnego Ćwiczenia Audytoryjne Podstawy Automatyki i Automatyzacji

Projekt prostego układu sekwencyjnego Ćwiczenia Audytoryjne Podstawy Automatyki i Automatyzacji WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego Projekt prostego układu sekwencyjnego Ćwiczenia Audytoryjne Podstawy Automatyki i Automatyzacji mgr inż. Paulina Mazurek Warszawa 2013 1 Wstęp Układ

Bardziej szczegółowo

ćw. Symulacja układów cyfrowych Data wykonania: Data oddania: Program SPICE - Symulacja działania układów liczników 7490 i 7493

ćw. Symulacja układów cyfrowych Data wykonania: Data oddania: Program SPICE - Symulacja działania układów liczników 7490 i 7493 Laboratorium Komputerowe Wspomaganie Projektowania Układów Elektronicznych Jarosław Gliwiński, Paweł Urbanek 1. Cel ćwiczenia ćw. Symulacja układów cyfrowych Data wykonania: 16.05.08 Data oddania: 30.05.08

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych w układach

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO

BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO Ćwiczenie 11 BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO 11.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie rodzajów, budowy i właściwości przerzutników astabilnych, monostabilnych oraz

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Techniki Cyfrowej... Teoria automatów i układy sekwencyjne

Wstęp do Techniki Cyfrowej... Teoria automatów i układy sekwencyjne Wstęp do Techniki Cyfrowej... Teoria automatów i układy sekwencyjne Alfabety i litery Układ logiczny opisywany jest przez wektory, których wartości reprezentowane są przez ciągi kombinacji zerojedynkowych.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćwiczenie nr 5 Rok akademicki: Wydział:

Bardziej szczegółowo

Programowanie w językach asemblera i C

Programowanie w językach asemblera i C Programowanie w językach asemblera i C Mariusz NOWAK Programowanie w językach asemblera i C (1) 1 Dodawanie dwóch liczb - program Napisać program, który zsumuje dwie liczby. Wynik dodawania należy wysłać

Bardziej szczegółowo

Asynchroniczne statyczne układy sekwencyjne

Asynchroniczne statyczne układy sekwencyjne Asynchroniczne statyczne układy sekwencyjne Układem sekwencyjnym nazywany jest układ przełączający, posiadający przynajmniej jeden taki stan wejścia, któremu odpowiadają, zależnie od sygnałów wejściowych

Bardziej szczegółowo

Układy Logiczne i Cyfrowe

Układy Logiczne i Cyfrowe Układy Logiczne i Cyfrowe Wykład dla studentów III roku Wydziału Elektrycznego mgr inż. Grzegorz Lisowski Instytut Automatyki Podział układów cyfrowych elementy logiczne bloki funkcjonalne zespoły funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

Elektronika i techniki mikroprocesorowe. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Część: Technika Cyfrowa Liczba zajęć: 3 + zaliczające

Elektronika i techniki mikroprocesorowe. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Część: Technika Cyfrowa Liczba zajęć: 3 + zaliczające Przygotowali: J. Michalak, M. Zygmanowski, M. Jeleń Elektronika i techniki mikroprocesorowe Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Część: Technika Cyfrowa Liczba zajęć: 3 + zaliczające Celem zajęć jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Przetworniki cyfrowo analogowe oraz analogowo - cyfrowe

Przetworniki cyfrowo analogowe oraz analogowo - cyfrowe Przetworniki cyfrowo analogowe oraz analogowo - cyfrowe Przetworniki cyfrowo / analogowe W cyfrowych systemach pomiarowych często zachodzi konieczność zmiany sygnału cyfrowego na analogowy, np. w celu

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane. Uniwersytet Łódzki Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej. Witold Kozłowski

Systemy wbudowane. Uniwersytet Łódzki Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej. Witold Kozłowski Uniwersytet Łódzki Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Systemy wbudowane Witold Kozłowski Zakład Fizyki i Technologii Struktur Nanometrowych 90-236 Łódź, Pomorska 149/153 https://std2.phys.uni.lodz.pl/mikroprocesory/

Bardziej szczegółowo

Ćw. 1: Systemy zapisu liczb, minimalizacja funkcji logicznych, konwertery kodów, wyświetlacze.

Ćw. 1: Systemy zapisu liczb, minimalizacja funkcji logicznych, konwertery kodów, wyświetlacze. Lista zadań do poszczególnych tematów ćwiczeń. MIERNICTWO ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE Studia stacjonarne I stopnia, rok II, 2010/2011 Prowadzący wykład: Prof. dr hab. inż. Edward Layer ćw. 15h Tematyka

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKI. Komputerowa symulacja liczników

LABORATORIUM ELEKTRONIKI. Komputerowa symulacja liczników ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 29 Komputerowa symulacja

Bardziej szczegółowo

Odbiór i dekodowanie znaków ASCII za pomocą makiety cyfrowej. Znaki wysyłane przez komputer za pośrednictwem łącza RS-232.

Odbiór i dekodowanie znaków ASCII za pomocą makiety cyfrowej. Znaki wysyłane przez komputer za pośrednictwem łącza RS-232. Odbiór i dekodowanie znaków ASCII za pomocą makiety cyfrowej. Znaki wysyłane przez komputer za pośrednictwem łącza RS-232. Opracowanie: Andrzej Grodzki Do wysyłania znaków ASCII zastosujemy dostępny w

Bardziej szczegółowo