w ostatnim roku studiów, do ich ukoczenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez wzgldu na wiek.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w ostatnim roku studiów, do ich ukoczenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez wzgldu na wiek."

Transkrypt

1 STYPENDIA W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH Zanim wypełnisz wniosek przeczytaj 1. Przy ustalaniu wysokoci dochodu uprawniajcego studenta do ubiegania si o stypendium socjalne, stypendium na wyywienie i stypendium mieszkaniowe uwzgldnia si dochody osigane przez: a) studenta, b) małonka studenta, a take bdce na utrzymaniu studenta lub jego małonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierajce nauk do 26 roku ycia, a jeeli 26 rok ycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukoczenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez wzgldu na wiek, c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i bdce na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierajce nauk do 26 roku ycia, a jeeli 26 rok ycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukoczenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez wzgldu na wiek. 2. Miesiczn wysoko dochodu na osob w rodzinie studenta uprawniajcego do ubiegania si o stypendium socjalne, stypendium na wyywienie i stypendium mieszkaniowe ustala si na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o wiadczeniach rodzinnych, z uwzgldnieniem pkt 1, z zastrzeeniem, e do dochodu nie wlicza si: a) dochodów, o których mowa w pkt 1 lit c), jeeli student jest samodzielny finansowo, b) wiadcze, o których mowa w art. 173 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym, c) wiadcze otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", d) wiadcze pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z pón. zm.), e) kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz innych osób, f) wiadcze rodzinnych, g) wiadcze z pomocy społecznej przysługujcych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, z pón. zm.), h) dopłat bezporednich dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. 3. Student jest samodzielny finansowo, jeeli on lub jego małonek spełnia łcznie nastpujce warunki: a) posiadał stałe ródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, b) posiada stałe ródło dochodów w roku biecym, c) jego miesiczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a) i b), nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za prac pracowników ogłaszanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za prac, obowizujcego w ostatnim miesicu ostatniego roku podatkowego, w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowizujcego w miesicu złoenia wniosku o przyznanie stypendium, d) nie złoył owiadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bd jednym z nich. Stałym ródłem dochodu studenta moe by wynagrodzenie z tytułu umowy o prac, a take midzy innymi renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło. Stałe ródło dochodu oznacza nieprzerwane ródło dochodu przez 12 miesicy w roku. W szczególnych przypadkach mona uzna ródło dochodu jako stałe np. w sytuacji rozpoczcia pracy 1

2 przez studenta póniej ni w styczniu, pod warunkiem, e przy liczeniu miesicznego dochodu studenta dochód z ostatniego roku podatkowego bdzie traktowany jako dochód z 12 miesicy. Minimalne wynagrodzenie za prac w roku 2008 wynosiło 1126 zł (Dz. U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1209). Minimalne wynagrodzenie za prac w roku 2009 wynosi 1276 zł (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac w 2009 roku - M. P. z 2008 r. Nr 55, poz. 499). 4. Ustalenie prawa do stypendium oraz jego wypłata nastpuj na wniosek (podanie) studenta. Do wniosku o stypendium socjalne naley dołczy: a) zawiadczenia i owiadczenia stwierdzajce wysoko dochodu rodziny, w tym odpowiednio: zawiadczenia z właciwego urzdu skarbowego o wysokoci dochodów (zawiadczenie uwzgldniajce przychód, dochód, podatek naleny, składk na ubezpieczenie zdrowotne oraz składk na ubezpieczenie społeczne) uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzajcym rok akademicki, w którym złoono wniosek, jeeli dochody te podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, lub zawiadczenie o niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku dochodowego, zawiadczenia z właciwego urzdu skarbowego o wysokoci nalenego zryczałtowanego podatku dochodowego za ostatni rok rozliczeniowy albo decyzj ustalajc wysoko podatku dochodowego w formie karty podatkowej, owiadczenia członków rodziny o wysokoci uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzajcym rok akademicki, w którym złoono wniosek, jeeli członkowie rodziny rozliczaj si na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne, pomniejszonego o naleny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne, owiadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokoci uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzajcym rok akademicki, w którym złoono wniosek, innego dochodu niepodlegajcego opodatkowaniu, (wykaz dochodów niepodlegajcych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zawiera pkt 5); w przypadku uzyskiwania dochodu wysoko tych dochodów naley potwierdzi zawiadczeniami lub innymi dowodami, b) inne zawiadczenia lub owiadczenia oraz dowody niezbdne do ustalenia prawa do stypendium, w tym: orzeczenie o stopniu niepełnosprawnoci, informacja sdu o toczcym si postpowaniu w sprawie o adopcj lub przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekujcej si dzieckiem, która wystpiła o przysposobienie tego dziecka, wyrok sdu rodzinnego stwierdzajcy przysposobienie lub zawiadczenie sdu rodzinnego bd orodka adopcyjno opiekuczego o prowadzonym postpowaniu sdowym w sprawie o przysposobienie dziecka, wyrok sdu orzekajcy rozwód lub separacj, orzeczenie sdu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zawiadczenie o uczszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyszej, zawiadczenie z urzdu pracy potwierdzajce fakt pozostawania studenta bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku, o ile jest on studentem studiów niestacjonarnych oraz bezrobotnych członków rodziny studenta zarówno w przypadku studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, zawiadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia, c) inne dokumenty, w zalenoci od indywidualnej sytuacji rodziny: 2

3 zawiadczenie właciwego organu gminy o wielkoci gospodarstwa rolnego wyraonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzajcym złoenie wniosku, przecitny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2008 roku wynosił 2056 zł (jest to dochód roczny) umow dzierawy, w przypadku oddania czci lub całoci znajdujcego si w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzieraw, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzieraw w zwizku z pobieraniem renty okrelonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze rodków pochodzcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (tzn. renty strukturalnej), umow zawart w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do uytkowania przez rolnicz spółdzielni produkcyjn, wyrok sdu zasdzajcego alimenty na rzecz osób w rodzinie, protokół z posiedzenia zawierajcy tre ugody sdowej lub zatwierdzon przez sd ugod zawart przed mediatorem, przekazy lub przelewy pienine dokumentujce faktyczn wysoko otrzymanych alimentów oraz zawiadczenie komornika o całkowitej lub czciowej bezskutecznoci egzekucji alimentów, zawiadczenie komornika o wysokoci wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niszych ni zasdzone wyrokiem, ugod sdow lub ugod przed mediatorem, zawiadczenie komornika o wysokoci wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyszych ni zasdzone wyrokiem, ugod sdow lub ugod przed mediatorem, przekazy lub przelewy pienine dokumentujce wysoko alimentów, jeeli członkowie rodziny s zobowizani wyrokiem lub ugod sdow do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, dokument okrelajcy dat utraty dochodu, dokument okrelajcy wysoko uzyskanego dochodu netto z pierwszego pełnego przepracowanego miesica przez studenta lub członka rodziny, akt urodzenia dziecka lub rodzestwa lub inny dokument urzdowy potwierdzajcy jego wiek, a jeli si uczy zawiadczenie ze szkoły lub szkoły wyszej, orzeczenie o stopniu niepełnosprawnoci, w przypadku gdy członkiem rodziny jest osoba niepełnosprawna powyej 26 roku ycia, akt zgonu w przypadku mierci członka rodziny, zawiadczenie potwierdzajce przebywanie członka rodziny studenta w instytucji zapewniajcej całodobowe utrzymanie, inne, d) wymagane dokumenty składane s w oryginale lub kopii. Kopi dokumentów niezbdnych do przyznania prawa do wiadcze pomocy materialnej moe uwierzytelni pracownik dziekanatu, notariusz lub instytucja, która dokument wydała. 5. Przez dochody niepodlegajce opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych rozumie si: renty okrelone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach okrelonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, wiadczenia pienine oraz ryczałt energetyczny okrelone w przepisach o wiadczeniu pieninym i uprawnieniach przysługujcych ołnierzom zastpczej słuby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny okrelone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach bdcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 3

4 wiadczenie pienine okrelone w przepisach o wiadczeniu pieninym przysługujcym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesz Niemieck lub Zwizek Socjalistycznych Republik Radzieckich, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działa wojennych w latach lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w zwizku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach , otrzymywane z zagranicy, zasiłki chorobowe okrelone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpiecze społecznych, rodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rzdów pastw obcych, organizacji midzynarodowych lub midzynarodowych instytucji finansowych, pochodzce ze rodków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi pastwami, organizacjami lub instytucjami przez Rad Ministrów, właciwego ministra lub agencje rzdowe, w tym równie w przypadkach, gdy przekazanie tych rodków jest dokonywane za porednictwem podmiotu upowanionego do rozdzielania rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym słuy ma ta pomoc, nalenoci ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych majcych miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywajcych czasowo za granic - w wysokoci odpowiadajcej równowartoci diet z tytułu podróy słubowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w pastwowych lub samorzdowych jednostkach sfery budetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z pón. zm.), nalenoci pienine wypłacone policjantom, ołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych uytych poza granicami pastwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił pastwa albo pastw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a take nalenoci pienine wypłacone ołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełnicym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji midzynarodowych i sił wielonarodowych, nalenoci pienine ze stosunku słubowego otrzymywane w czasie słuby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Pastwowej Stray Poarnej, Stray Granicznej i Biura Ochrony Rzdu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne, alimenty na rzecz dzieci, stypendia okrelone w przepisach o systemie owiaty, przepisach Prawo o szkolnictwie wyszym oraz w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a take inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom, kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujce czynnoci zwizane z pełnieniem obowizków społecznych i obywatelskich, nalenoci pienine otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gocinnych w budynkach mieszkalnych połoonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywajcym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyywienia tych osób, dodatki za tajne nauczanie okrelone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz i Nr 213, poz. 2081), dochody uzyskane z działalnoci gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej okrelonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, ekwiwalenty pienine za deputaty wglowe okrelone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego "Polskie Koleje Pastwowe", ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego wgla okrelone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa wgla kamiennego w latach , wiadczenia okrelone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 4

5 dochody uzyskiwane za granic Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granic Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowizkowe ubezpieczenie społeczne i obowizkowe ubezpieczenie zdrowotne, renty okrelone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze rodków pochodzcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, zaliczk alimentacyjn okrelon w przepisach o postpowaniu wobec dłuników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, wiadczenia pienine wypłacone w przypadku bezskutecznoci egzekucji alimentów. 6. Przecitny miesiczny dochód przypadajcy na osob w rodzinie ustala si dzielc łczn kwot dochodów netto uzyskanych przez wszystkie osoby w rodzinie (pkt 1 załcznik nr 8) przez 12, a nastpnie przez liczb członków rodziny. 7. W przypadku gdy członek rodziny osiga dochody podlegajce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, wysoko składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszajc dochód członka rodziny, oblicza si według wzoru: S = Sp (P-Sus), gdzie poszczególne symbole oznaczaj: S - składka na ubezpieczenie zdrowotne wyraona w złotych, Sp - stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne, (2008 roku 9%), P - przychód wyraony w złotych, Sus - składka na ubezpieczenia społeczne wyraona w złotych. Powysze zmiany zostały dokonane na mocy rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie sposobu i trybu postpowania w sprawach o wiadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 114, poz. 950). 8. W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowizania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu uzyskanego przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzajcym złoenie wniosku odejmuje si kwot zapłaconych alimentów. 9. W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniajcej całodobowe utrzymanie, ustalajc dochód rodziny w przeliczeniu na osob, nie uwzgldnia si osoby przebywajcej w tej instytucji. 10. W przypadku ustalenia dochodu z gospodarstwa rolnego dochód rodziny ustala si na podstawie przecitnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujcych si w posiadaniu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzajcym okres zasiłkowy. 11. W przypadku, gdy członek rodziny osiga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje si ich przeliczenia na podstawie redniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstaw ustalenia prawa do stypendium. 12. W przypadku, gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie osigał w roku kalendarzowym stanowicym podstaw ustalenia prawa do stypendium, przeliczenia dokonuje si na podstawie redniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pełnego miesica, w którym uzyskał dochód. 13. Uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: - zakoczeniem urlopu wychowawczego, - uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych, - uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłczeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 5

6 - uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub wiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego wiadczenia kompensacyjnego a take emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjtkiem rent przyznawanych rolnikom w zwizku z przekazaniem lub dzieraw gospodarstwa rolnego, - rozpoczciem pozarolniczej działalnoci gospodarczej. 14. Przy uzyskaniu dochodu przez członka rodziny zarówno w kraju jak i za granic do wniosku naley dołczy dokument potwierdzajcy uzyskanie przez członka rodziny dochodu oraz wysoko uzyskanego dochodu. W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu po roku kalendarzowym, z którego dochody stanowi podstaw do ustalenia prawa do stypendium, do dochodu rodziny dodaje si miesiczn kwot dochodu uzyskanego przez członka rodziny z pierwszego pełnego miesica, o ile dochód ten osoba otrzymuje w dniu ustalenia prawa do stypendium. 15. Utrata dochodu oznacza utrat dochodu spowodowan: - uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, - utrat prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych, - utrat zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłczeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, - utrat zasiłku przedemerytalnego lub wiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego wiadczenia kompensacyjnego a take emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjtkiem rent przyznawanych rolnikom w zwizku z przekazaniem lub dzieraw gospodarstwa rolnego, - wyrejestrowaniem pozarolniczej działalnoci gospodarczej. 16. W przypadku utraty dochodu przez studenta lub członka jego rodziny, od dochodu rodziny odejmuje si przecitn miesiczn kwot utraconego dochodu. Do wniosku naley dołczy dokument potwierdzajcy utrat dochodu oraz wysoko utraconego dochodu. 17. W przypadku utraty dochodu i uzyskania innego dochodu w roku poprzedzajcym okres zasiłkowy, dochód rodziny naley pomniejszy o dochód utracony w czci nieznajdujcej pokrycia w innym dochodzie uzyskanym w tym samym roku kalendarzowym i nieutraconym do dnia zgłoszenia wniosku o stypendium. 18. W przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub otrzymuje w wysokoci niszej lub wyszej od ustalonej wyrokiem, ugod sdow lub ugod przed mediatorem, do dochodu rodziny stanowicego podstaw ustalenia prawa do stypendium wlicza si alimenty w otrzymywanej wysokoci. 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym załcznikiem zastosowanie maj przepisy Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o wiadczeniach rodzinnych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. Zawiadczenie Urzdu Skarbowego o wysokoci dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzajcym okres zasiłkowy podlegajcych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych obowizujcy wzór od 04 sierpnia 2009 roku. 6

Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej. do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób

Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej. do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób SZANOWNI STUDENCI Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej mona składa w terminie: do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu w rodzinie studenta

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu w rodzinie studenta Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA I. POJĘCIE DOCHODU

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA I. POJĘCIE DOCHODU SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA I. POJĘCIE DOCHODU Załącznik nr 8 do Regulaminu... 1) Ilekroć w regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla studentów Politechniki Białostockiej

Bardziej szczegółowo

Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta

Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta Dochód

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DOCHODY W RODZINIE STUDENTA. Semestr II 2012/2013

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DOCHODY W RODZINIE STUDENTA. Semestr II 2012/2013 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DOCHODY W RODZINIE STUDENTA Semestr II 2012/2013 Student ubiegający się o stypendium socjalne winien złożyć wraz z wnioskiem następujące dokumenty: 1 1. Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU Załącznik nr 7 do Regulaminu... SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA 1 POJĘCIE DOCHODU 1. Ilekroć w regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Białostockiej

Bardziej szczegółowo

Informacja dla osób ubiegających się o przyznanie stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych

Informacja dla osób ubiegających się o przyznanie stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych Stypendia unijne szansą na maturę pomoc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2006/2007. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

2) Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu doktoranta i członków rodziny doktoranta, w tym odpowiednio:

2) Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu doktoranta i członków rodziny doktoranta, w tym odpowiednio: Załącznik Nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów AGH Sposób dokumentowania i obliczania dochodu doktoranta 1. Dokumentacja sytuacji

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU

OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU o przyznanie Stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Piskiego na rok akademicki 2006/2007 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA ORAZ ZASADY USTALANIA DOCHODU

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 7 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (tekst jednolity).

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA ORAZ ZASADY USTALANIA DOCHODU RODZINY

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA ORAZ ZASADY USTALANIA DOCHODU RODZINY SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA ORAZ ZASADY USTALANIA DOCHODU RODZINY I. Dokumentacja do stypendium socjalnego 1. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną.

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną. Załącznik nr 6 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów ASP w Katowicach Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc

Bardziej szczegółowo

Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta

Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta Załącznik nr 2 Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta OGÓLNE ZASADY OBLICZANIA DOCHODU 1. Ilekroć mowa jest o dochodzie oznacza to po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

Bardziej szczegółowo

Nieobowiązująca wersja formularza!

Nieobowiązująca wersja formularza! Załącznik nr 2 do Regulaminu Stypendialnego Nieobowiązująca wersja formularza! Instrukcja wypełnienia Oświadczenia o sytuacji materialnej Rodziny ucznia w 2012 r. Instrukcja wypełnienia stanowi jedynie

Bardziej szczegółowo

Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta

Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta Załącznik nr 2 Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta 1. Ilekroć więc mówimy o dochodzie oznacza to po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: a) przychody podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta do celów przyznania stypendium socjalnego

Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta do celów przyznania stypendium socjalnego Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta do celów przyznania stypendium socjalnego Zał. 15 Krok 1 - Ustalenie liczby osób w rodzinie Studencie Ustalając liczbę osób w rodzinie w pierwszej kolejności

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. 2. Zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 W związku z ustaleniem składu rodziny studenta: 1. Przez pobieranie nauki należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA

ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne 1. Wniosek o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

WIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJ

WIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJ ... (fa-z3) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH SYTUACJĘ MATERIALNĄ STUDENTA

WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH SYTUACJĘ MATERIALNĄ STUDENTA Załącznik nr 5 WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH SYTUACJĘ MATERIALNĄ STUDENTA Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm),

Bardziej szczegółowo

Stypendium socjalne. Jeżeli student lub jego małżonek nie spełnia wymienionych powyżej warunków to jest studentem niesamodzielnym finansowo

Stypendium socjalne. Jeżeli student lub jego małżonek nie spełnia wymienionych powyżej warunków to jest studentem niesamodzielnym finansowo Stypendium socjalne PODSTAWĄ do USTALENIA DOCHODU w RODZINIE STUDENTA SĄ: 1) oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (we wniosku poz. 11- liczba

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. ... (fa-z3) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM

Bardziej szczegółowo

Nr albumu Forma studiów: Doktoranckie stacjonarne * Doktoranckie niestacjonarne * Imiona rodziców Adres stałego zamieszkania doktoranta

Nr albumu Forma studiów: Doktoranckie stacjonarne * Doktoranckie niestacjonarne * Imiona rodziców Adres stałego zamieszkania doktoranta Data złożenia wniosku WNIOSEK DO WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ ZA POŚREDNICTWEM KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH o przyznanie stypendium w roku akademickim.... Proszę o przyznanie następujących świadczeń

Bardziej szczegółowo

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego z5 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

Zasady obliczania dochodu na osobę w rodzinie studenta

Zasady obliczania dochodu na osobę w rodzinie studenta Załącznik numer 3 Zasady obliczania dochodu na osobę w rodzinie studenta 1. Do dochodu wlicza się: 1) Przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Załącznik nr 1 1. 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 1. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

Nazwisko Miejscowość złożenia wniosku Imiona Data złożenia wniosku

Nazwisko Miejscowość złożenia wniosku Imiona Data złożenia wniosku Wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu stypendialnego Powiatu Parczewskiego, realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo