(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190017"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) ( 2 1) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP97/05040 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: , W098/13034, PCT Gazette nr 13/98 (13) B1 (51) IntCl7 A61K 31/137 A 61P 9/10 A 61P 3/06 Opis patentowy przedrukow ano ze względu na zauważone błędy (54) Zastosowanie analogów sibutraminy do wytwarzania leku (30) Pierw szeństw o: ,GB, (73) U praw niony z patentu: ABBOTT GmbH & Co.KG,, Wiesbaden, DE (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 19/99 (72) Tw órcy w ynalazku: Peter Finian Kelly, Nottingham, GB Stephen Paul Jones, Nottingham, GB (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 10/05 (74) Pełnom ocnik: Kossowska Janina, PATPOL Sp. z o.o. Zastosowanie analogów sibutraminy o wzorze I PL B1 w tym ich enancjomerów i soli dopuszczalnych farmaceutycznie, w którym to wzorze R 1i R2 oznaczają niezależnie H albo metyl, do wytwarzania leku do profilaktyki i/lub leczenia hiperlipidemii, hipercholesterolemii albo hipertriglicerydemii.

2 Zastosowanie analogów sibutraminy do wytwarzania leku Zastrzeżenia patentowe 1. Zastosowanie analogów sibutraminy o wzorze I w tym ich enancjomerów i soli dopuszczalnych farmaceutycznie, w którym to w zorze R 1 i R2 oznaczają niezależnie H albo metyl, do wytwarzania leku do profilaktyki i/lub leczenia hiperlipidemii, hipercholesterolemii albo hipertriglicerydemii. 2. Zastosowanie według zastrz. 1, znamienne tym, że związkiem o wzorze I jest chlorowodorek N,N-dimetylo-1 -[1 -(4-chlorofenylo)cyklobutylo]-3-metylobutylaminy. 3. Zastosowanie według zastrz. 1, znamienne tym, że związkiem o wzorze I jest chlorowodorek N,N-dimetylo-1-[1-(4-chlorofenylo)cyklobutylo]-3-metylobutylaminy w postaci monohydratu. 4. Zastosowanie związku o wzorze I do wytwarzania leku do obniżania poziomu lipidów w organizmie człowieka. 5. Zastosowanie związku o wzorze I do wytwarzania leku do profilaktyki miażdżycy tętnic, choroby wieńcowej serca i/lub choroby tętnic wieńcowych u ludzi, u których występuje ryzyko rozwoju tych schorzeń. 6. Zastosowanie związku o wzorze I do wytwarzania leku, do zwiększenia stosunku cholesterolu w lipoproteinach o wysokiej gęstości (HDL) do cholesterolu w lipoproteinach o małej gęstości (LDL) w organizmie człowieka. * * * Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie analogów sibutraminy do wytwarzania leku do profilaktyki i lub leczenia hiperlipidemii, hipercholesterolemii albo hiperglicerydemii. Powikłania miażdżycy takie jak zawał mięśnia serca, udar i choroba naczyń obwodowych jest znaczącą przyczyną śmiertelności i zachorowalności. Dodatkowo objawy dusznicy bolesnej i niewydolności krążenia, które są wywoływane przez chorobę wieńcową powodują pogorszenie jakości życia milionów ludzi. Hiperlipidemia wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju tych stanów chorobowych. Z tego powodu pożądane jest zrozumienie etiologii hiperlipidemii i opracowanie skutecznych sposobów leczenia tego stanu. Hiperlipidemią określa się stan, gdy poziomy w osoczu cholestrolu i triglicerydów przekraczają prawidłowe poziomy (95ty percentyl poziomów występujących w ogólnej populacji). Jednakże idealny poziom cholesterolu jest znacznie niższy niż normalny poziom w ogólnej populacji. Wiele osób ma poziomy cholesterolu powyżej wartości idealnych (hipercholesterolemia) i przez to zwiększone ryzyko choroby wieńcowej (CAD). Wiadomo, że obniżenie poziomu cholesterolu u tych ludzi bardzo skutecznie zmniejsza ryzyko CAD. Hipertriglicerydemia może również wpływać na rozwój miażdżycy i może w ekstremalnych przypadkach wywoływać potencjalnie zagrażające życiu zapalenie trzustki.

3 Istnieje kilka sposobów, dzięki którym leczenie ludzi z wysokimi poziomami tłuszczów może być skuteczne. Obejmują one obniżenie poziomu cholesterolu całkowitego, obniżenie całkowitego poziomu triglicerydów i zwiększenie stosunku cholesterolu w lipoproteinach o wysokiej gęstości (HDL) do cholesterolu w lipoproteinach o małej gęstości (LDL). Ta ostatnia poprawa jest ważna ze względu na to, że istnieją dowody miażdżycorodnego wpływu LDL i przeciwmiażdżycowego HDL, tak więc zwiększenie stosunku HDL:LDL zapewnia ochronę przed miażdżycą i C AD. Hiperlipidemia może pojawiać się w przebiegu schorzeń o etiologii genetycznej, jako wynik innych stanów chorobowych albo wpływu środowiska, albo w wyniku kombinacji tych czynników. Obecnie nieoczekiwanie stwierdzono, że podawanie pewnych związków arylocyklobutyloalkiloaminowych skutecznie zmniejsza poziomy lipidów, szczególnie poziomy cholesterolu i triglicerydów i umożliwia zatem zapobieganie i/lub leczenie hiperlipidemii, hipercholesterolemii albo hipertriglicerydemii. Wynalazek dotyczy zastosowania analogów sibutraminy o wzorze I w tym enancjomerów i soli dopuszczalnych farmaceutycznie, w którym R1i R2 oznaczają niezależnie H albo metyl, do wytwarzania leku do profilaktyki i/lub leczenia hiperlipidemii, hipercholesterolemii albo hipertriglicerydemii. Rozwiązanie według wynalazku może być wykorzystane w profilaktyce miażdżycy, choroby wieńcowej i/lub choroby tętnic wieńcowych u osób ze zwiększonym ryzykiem rozwoju tych stanów chorobowych. Wynalazek obejmuje też zastosowanie związku o wzorze I do wytwarzania leku zmniejszającego poziomy lipidów u ludzi, korzystnie cholesterolu albo triglicerydów. W zakres wynalazku wchodzi też zastosowanie związku o wzorze I do wytwarzania leku do zapobiegania miażdżycy, chorobie wieńcowej i/lub chorobie tętnic wieńcowych u ludzi ze zwiększonym ryzykiem rozwoju tych stanów chorobowych. W zakres wynalazku wchodzi także zastosowanie związku o wzorze I do wytwarzania leku zwiększającego u ludzi stosunek cholesterolu HDL do cholesterolu LDL. Wytwarzanie i zastosowanie związków o wzorze I, takich jak N,N-dimetylo-1-[1-(4- -chlorofenylo)cyklobutylo]-3-metylobutylaminy (albo N-{ 1~[1-(4-chlorofenylo)-cyklobutylo]-3- -metylobutylo}-n,n-dimetyloaminy) i jej soli w leczeniu depresji opisano w brytyjskim opisie patentowym nr Zastosowanie związków o wzorze I takich jak N,N-dimetylo-1-[1- -(4-chlorofenylo)cyklobutylo]-3-metylobutylaminy i jej soli w leczeniu choroby Parkinsona opisano w patencie europejskim nr Zastosowanie chlorku N,N-dimetylo-1-[1-(4- -chlorofenylo)cyklobutylo]-3-metylobutylaminy w leczeniu otyłości opisano w patencie europejskim nr Szczególnie korzystną postacią tego związku jest monohydrat chlorowodorku N,N-dimetylo- 1- [1-(4-chlorofenylo)cyklobutylo]-3-metylobutylaminy (monohydrat chlorowodorku sibutraminy) którą opisano w patencie europejskim nr Zastosowanie N,N-dimetylo-1-[1-(4-chlorofenylo)cyklobutylo]-3-metylobutylaminy i jej soli do polepszania tolerancji glukozy u ludzi z zaburzeniami tolerancji glukozy albo cukrzycą insulino- -niezależną opisano w publikacji PCT WO 95/ Jak wiadomo specjalistom związki o wzorze I mogą występować w postaci soli z kwasami dopuszczalnymi farmaceutycznie. Przykłady takich soli obejmują chlorowodorki, bromowodorki, siarczany, metanosulfoniany, azotany, maleiniany, octany, cytryniany, fumarany, winiany (np. (+)-winiany, (-)-winiany albo ich mieszaniny w tym mieszaniny racemiczne),

4 bursztyniany, benzoesany i sole z aminokwasami takimi jak kwas glutaminowy. Związki o wzorze I i ich sole mogą występować w postaci solwatów (przykładowo hydratów). Wiadomo też że związki o wzorze I zawierają centrum chiralne. Gdy związek o wzorze I zawiera pojedyncze centrum chiralne, może występować w dwóch formach enancjomerycznych. Wynalazek obejmuje zastosowanie poszczególnych enancjomerów i mieszanin enancjomerów. Enancjomery można rozdzielać sposobami znanymi specjalistom, przykładowo przez wytwarzanie soli albo kompleksów diastereoizomerycznych, które można rozdzielić, przykładowo przez krystalizację; chromatografię cieczowo-gazową albo cieczową; wybiórczą reakcję jednego enancjomeru z reagentem swoistym wobec enancjomeru przykładowo enzymatyczne utlenianie albo redukcję, a następnie rozdział modyfikowanych albo niemodyfikowanych enancjomerów; albo przez chromatografię cieczowo-gazową albo cieczową w środowisku chiralnym, przykładowo na podłożu chiralnym, np. na krzemionce ze związanym ligandem chiralnym albo w obecności rozpuszczalnika chiralnego. Należy zauważyć, że gdy pożądany enancjomer ulega przekształceniu w inną jednostkę chemiczną przez jedną albo wiele procedur rozdziału opisanych wyżej, konieczny jest dalszy etap do uwolnienia pożądanej postaci enancjomerycznej. Alternatywnie, konkretne enancjomery można syntetyzować drogą syntezy asymetrycznej przy użyciu optycznie czynnych reagentów, substratów, katalizatorów albo rozpuszczalników, albo przez przekształcanie jednego enancjomeru w drugi przez transformację asymetryczną. Konkretnymi związkami o wzorze I są N,N-dimetylo-1-[ 1 -(4-chlorofenylo)cyklobutylo]-3- -metylobutylamina, N-{1-[1-(4-chlorofenylo)-cyklobutylo]-3-metylobutylo}-N-metyloamina i 1-[1- -(4-chlorofenylo)cyklobutylo]-3-metylobutylamina w tym odmiany racemiczne, poszczególne enancjomery i ich mieszaniny oraz ich sole dopuszczalne farmaceutycznie. Korzystnym związkiem o wzorze I jest N,N-dimetylo-1-[1-(4-chlorofenylo)cyklobutylo]-3-metylobutylamina albo jej sole, przykładowo chlorowodorek. Korzystną postacią tego chlorowodorku jest monohydrat. Lek zawierający związek o wzorze I wytwarzany zgodnie z zastosowaniem według wynalazku można podawać w dowolnej ze znanych postaci dawkowania. Ilość podawanego związku zależeć może od wielu czynników w tym, wieku pacjenta, ciężkości stanu i przebytej historii pacjenta i zawsze zależy od lekarza prowadzącego, ale przewiduje się, że dawkowanie podawanego związku zawiera się w zakresie od 0,1 do 50 mg, korzystnie od 1 do 30 mg dziennie w jednej albo wielu dawkach. Korzystną postacią dawkowania są formy doustne, np. tabletki, kapsułki, granulki, syropy i zawiesiny wodne albo olejowe. Zarobkami stosowanymi do wytwarzania tych kompozycji są zarobki znane w dziedzinie farmacji. Tabletki można wytwarzać z mieszaniny składników czynnych z wypełniaczami, przykładowo fosforanem wapnia; środkami ułatwiającymi rozpadanie, przykładowo skrobią kukurydzianą; środkami zwilżającymi, przykładowo stearynianem magnezu; środkami wiążącymi, przykładowo celulozą mikrokrystaliczną albo poliwinylopirolidonem i innymi ewentualnymi składnikami znanymi w stanie techniki umożliwiającymi tabletkowanie mieszaniny znanymi sposobami. Tabletki mogą być, jeżeli to konieczne, powleczone znanymi z zastosowaniem znanych sposobów, i zarobek, a powłoczki mogą obejmować powłoczki jelitowe, przykładowo z ftalanu hydroksypropylometylocelulozy. Tabletki można formułować w znany sposób otrzymując przedłużone uwalnianie związków o wzorze I. Tabletki takie można, jeżeli to konieczne, dostarczać z powłoczkami jelitowymi, przykładowo przez zastosowanie ftalano-octanu celulozy. Podobnie kapsułki, przykładowo, kapsułki z twardej albo miękkiej żelatyny, zawierające składnik czynny z albo bez dodanej zarobki można wytwarzać znanymi sposobami i jeżeli to konieczne, dostarczać z powłoczkami jelitowymi w znany sposób. Zawartość kapsułek można formułować stosując znane sposoby, w taki sposób, żeby uzyskać przedłużone uwalnianie składnika czynnego. Tabletki i kapsułki mogą zawierać od 1 do 50 mg składnika czynnego. Inne postaci dawkowania do podawania doustnego obejmują, przykładowo, wodne zawiesiny zawierające składnik czynny w ośrodku wodnym w obecności nietoksycznego czynnika zawieszającego, takiego jak sól sodowa karboksymetylocelulozy i olejowe zawiesiny zawierające związek według wynalazku w odpowiednim oleju roślinnym, przykładowo oleju

5 arachidowym. Składnik czynny można formułować w postaci granulek z albo bez dodatkowych zarobek. Granulki można spożywać bezpośrednio albo można je dodawać do odpowiedniego nośnika ciekłego (przykładowo wody) przed spożyciem. Granulki mogą zawierać substancję ułatwiającą rozpadanie, np. pieniącą parę utworzoną przez kwas i węglan albo wodorowęglan w celu ułatwienia dyspersji w ośrodku ciekłym. Terapeutycznie czynne związki o wzorze I można formułować w kompozycję, którą pacjent utrzymuje w ustach w taki sposób, że substancja czynna przenika przez śluzówkę w jamie ustnej. Postaci dawkowania przydatne do podawania doodbytniczego są znanymi postaciami farmaceutycznymi, przykładowo, czopki z podłożem z masła kakaowego albo poliglikolu etylenowego. Postaci dawkowania przydatne do podawania pozajelitowego są znanymi postaciami farmaceutycznymi, przykładowo sterylnymi zawiesinami albo roztworami w odpow iednim rozpuszczalniku. Postaci dawkowania do podawania miejscowego mogą obejmować matrycę, w której farmakologicznie czynny składnik jest rozproszony w taki sposób, że wchodzi w kontakt ze skórą, w celu podawania związków przezskórnie. Odpowiednie kompozycje przezskórne można wytworzyć przez zmieszanie składnika farmaceutycznie czynnego z nośnikiem miejscowym takim jak olej mineralny, nafta i/lub wosk, np. parafina albo wosk pszczeli, wraz z potencjalnym przyspieszaczem takim jak dimetylosulfotlenek albo glikol propylenowy. Alternatywie, składniki czynne można rozproszyć w dopuszczalnym farmaceutycznie kremie, żelu albo podłożu do maści. Ilość składnika czynnego zawartego w kompozycji miejscowej powinna być taka, że ilość skuteczna terapeutycznie związku dostarczana jest przez okres czasu przez który kompozycja miejscowa ma się znajdować na skórze. Związek terapeutycznie czynny o wzorze I można formułować w kompozycję, która jest rozpylana jako aerozol w jamie ustnej albo nosowej pacjenta. Takie aerozole można podawać z pompy albo ze zbiornika ciśnieniowego zawierającego lotny propelent. Związki terapeutycznie czynne o wzorze I można podawać przez ciągłą infuzję ze źródła zewnętrznego, przykładowo przez wlew dożylny albo ze źródła umieszczonego w organizmie. Źródła wewnętrzne obejmują wszczepione zbiorniki, zawierające związek podawany, który jest uwalniany w sposób ciągły, przykładowo przez osmozę, oraz wszczepy, które mogą być (a) ciekłe, takie jak zawiesiny olejowe podawanego związku, przykładowo, w postaci pochodnej bardzo słabo rozpuszczalnej w wodzie, takiej jak sól dodekanionowa albo ester lipofilny albo (b) postaci stałej w formie wszczepialnego podłoża dla związku, przykładowo, syntetycznej żywicy albo wosku. Podłoże może być pojedynczym ciałem zawierającym całość związku albo może składać się z serii kilku części podawanego związku. Ilość substancji czynnej obecnej w wewnętrznym źródle powinna być taka, że skuteczna terapeutycznie ilość związku podawana jest przez dłuższy czas. W pewnych postaciach może być korzystne zastosowanie związków o wzorze I w postaci cząstek o bardzo małych rozmiarach, przykładowo, wytwarzanych przez mielenie fluidalne. W leku wytworzonym zgodnie z zastosowaniem według wynalazku związek o wzorze I może być, jeżeli to konieczne, w kombinacji z innymi kompatybilnymi, aktywnymi składnikami farmaceutycznymi. Rozwiązanie według wynalazku umożliwia zmniejszanie poziomów lipidów u ludzi, korzystnie cholesterolu albo triglicerydów przez podawanie potrzebującym związku o wzorze I w połączeniu z dopuszczalnym farmaceutycznie rozcieńczalnikiem albo nośnikiem. Rozwiązanie według wynalazku umożliwia też zwiększanie stosunku cholesterolu HDL do cholesteroiu LDL u ludzi, przez podawanie związku o wzorze I w połączeniu z dopuszczalnym farmaceutycznie rozcieńczalnikiem albo nośnikiem. Związki o wzorze I mają również zastosowanie w leczeniu stanów związanych z podniesieniem poziomów lipoproteiny o bardzo małej gęstości (VLDL), lipoproteiny pośredniej gęstości (IDL) albo LDL, takich jak kępki żółte wysypkowe, kępki żółte guzowate, kępki żółte zlokalizowane na ścięgnach i obwódka rogówkowa. Skuteczność związków o wzorze I w zmniejszaniu poziomów lipidów i zwiększaniu stosunku cholesterolu HDL:LDL jest zobrazowana przez następujące badania kliniczne. Bę-

6 dzie oczywiste dla specjalistów, że dawka 10 mg albo 15 mg sibutraminy w postaci monohydratu chlorowodorku jest równoważna odpowiednio 8,37 mg albo 12,55 mg sibutraminy w postaci wolnej zasady. Badanie 1 W nadzorowanym badaniu klinicznym, 485 pacjentów z łagodną do umiarkowanej otyłością randomizowano do grupy otrzymującej placebo, lub doustnie raz dziennie monohydrat chlorowodorku sibutraminy (10 mg) albo monohydrat chlorowodorku sibutraminy (15 mg) przez 12 miesięcy. Statystycznie istotne zmniejszenie poziomów triglicerydów zaobserwowano w 6 miesiącu w obu grupach sibutraminy w porównaniu z grupą placebo. Procentowe zmiany w stosunku do wartości wyjściowych czas oceniania Placebo Sibutramina (10 mg) Sibutramina (15 mg) 6 miesiąc -3-18* -19** * p < 0,05, ** p < 0,01 w porównaniu z grupą placebo Sibutramina oznacza monohydrat chlorowodorku sibutraminy Badanie 2 W kolejnym nadzorowanym badaniu klinicznym, 160 otyłych pacjentów utrzymujących dietę o bardzo niskiej zawartości kalorii randomizowano do grupy otrzymującej placebo, lub doustnie raz dziennie monohydrat chlorowodorku sibutraminy (10 mg) przez 12 miesięcy. Statystycznie istotne (p < 0,05) zmiany kilku parametrów lipidowych obserwowano na korzyść grupy otrzymującej sibutraminę, jak to pokazano w następującej tabeli: Parametry Czas oceniania Mediana jako procent normalnego zakresu sibutramina (10 mg) (placebo) Stosunek apolipoproteiny B /A 1 6 miesiąc -23% -13% 0,03 12 miesiąc -10% -3% 0,02 Apolipoproteina B 6 miesiąc 7% 15% 0,049 Triglicerydy 1 miesiąc 0% 6% 0, miesiąc -4% 4% 0,0200 punkt końcowy 0% 4% 0,0400 Triglicerydy VLDL 1 miesiąc -4% 3% 0,045 6 miesiąc -6% 3% 0,040 Triglicerydy HDL+LDL 6 miesiąc -4% 6% 0, miesiąc 2% 13% 0,0030 punkt końcowy 1% 9% 0,0080 Cholesterol-LDL 6 miesiąc 20% 32% 0,02 Cholesterol -HDL 12 miesiąc 34% 18% 0,003 punkt końcowy 28% 18% 0,030 Stosunek cholesterol całkowity /cholesterol HDL 12 miesiąc -10% -1% 0,02 Stosunek cholesterolu LDL/HDL 12 miesiąc -10% 0% 0,0099 punkt końcowy -8% 0% 0,04 Sibutramina oznacza monohydrat chlorowodorku sibutraminy

7 U otyłych pacjentów z prawidłowymi poziomami cholesterolu sibutramina wykazywała tendencję do zmniejszania poziomów cholesterolu LDL i zwiększania poziomów cholesterolu HDL. Obserwowano znaczący wzrost stosunku cholesterolu HDL do cholesterolu całkowitego i cholesterolu HDL do LDL. Dalsza analiza danych Wykorzystując dane pochodzące z sześciu badań klinicznych otyłych pacjentów, u których pobierano próbki na czczo przeprowadzono meta-analizę profilu lipidowego opartą na utracie wagi i analizie regresji przyrównującej utratę wagi do zmiany w parametrach chorobowych. Podsumowanie danych próbek pobieranych na czczo z podwójnie ślepych kontrolowanych placebo badań monohydratu chlorowodorku sibutraminy Badanie Stany chorobowe Czas trwania (tygodnie) Liczba pacjentów włączonych do meta-analizy Placebo 10 mg 15 mg 1-30 mg Zespół metaboliczny Dyslipidemia Cukrzyca Upośledzona tolerancja glukozy Całkowita liczba pacjentówa: a odpowiednie liczby pacjentów mogą być niższe dla danych parametrów ze względu na brakujące wartości. Każdą meta-analizę przeprowadzono parametrycznie wykorzystując procentowe zmiany lipidów od punktu wyjściowego do punktu końcowego (LOCF). Pokazano dane wszystkich kombinacji dawek monohydratu chlorowodorku sibutraminy (1-30 mg), 10 mg i 15 mg monohydratu chlorowodorku sibutraminy w porównaniu z placebo, podzielone na dane wszystkich pacjentów i tych z utratą wagi > 5% i > 10%. Zmiany ryzyka dla pacjentów otrzymujących monohydrat chlorowodorku sibutraminy, którzy mieli utratę wagi, tj. z farmakologiczną interwencją, badano wobec wszystkich pacjentów grupy placebo, tj. bez interwancji farmakologicznej, stosując takie same techniki meta-analityczne. Podsumowanie średnich zmian parametrów lipidowych od poziomu wyjściowego do punktu końcowego w meta-analizie sześciu badań opartych na poziomach lipidów na czczo (analiza LOFC) Kategoria utraty wagi Średnia zmiana wagia (kg) Triglicerydy Cholesterol Całkowity LDL HDL Placebo -2,1 +2,4 +2,8 +5,0 +4,0 (445) (445) (439) (443) 5% utraty wagi -8,5-1 2, 4-1,6-2, 4 + 4, 8 (98) (98) (98) (98) 10% utraty wagi -12,1-14,4-0,9-5,6 +4,6 (32) (32) (32) (32) Sib 1-30 mg -5,5-6,7*** +0,6** +1,1** +8,6*** (1030) (1031) (1017) (1028)

8 c.d. tabeli % utraty wagi -9,7-15,8*** -2,1*** -1,4** +8,2** (524) (524) (522) (524) >10% utraty wagi -13,2-20,5*** -4,5*** +5,0*** +9,8*** (234) (234) (234) (234) Sib 10 mg -5,5-8,0 +2,3-8,0 +3,2* + 10,2* (357) (358) (351) (356) >5% utraty wagi -9,5-16,2** 0,4** +2,0 +10,1* (187) (187) (186) (187) 10% utraty wagi -13,4-13,5** -0,9* +0,9 + 11,4 (76) (76) (76) (76) Sib 15 mg -5,7-8,2-3,1** -2,4 +5,6** (209) (209) (204) (207) 5% utraty wagi -9,5-14,0** -5,5* -4,4 +4,7 (109) (109) (108) (108) 10% utraty wagi r -12,7-22,2** -8,4** -7,5* +5,8* (48) (48) (48) (48) sib oznacza monohydrat chlorowodorku sibutraminy a : w oparciu o dane triglicerydów (TG) i cholesterolu całkowitego (CHOL) pacjentów Wartości wyjściowe: Placebo (mmol/l): TG 1,7; CHOL 5,6; LDL 3,5; HDL 1,3; Sib 1-30 (mmol/l): TG 1,8; CHOL 5,6; LDL 3,6; HDL 1,3 Sib 10 (mmol/l): TG 1,7; CHOL 5,6; LDL 3,4; HDL 1,3 Sib 15 (mmol/l): TG 1,9; CHOL 5,7; LDL 3,8; HDL 1,2 * p < 0,05 vs. wszyscy pacjenci w grupie placebo ** p < 0,01 vs. wszyscy pacjenci w grupie placebo *** p < 0,00lvs. wszyscy pacjenci w grupie placebo () liczba pacjentów W tej meta-analizie pacjenci leczeni monohydratem chlorowodorku sibutraminy wykazywali statystycznie istotne i korzystne klinicznie efekty w odniesieniu do wszystkich parametrów w porównaniu z placebo. Większe efekty korzystne są zauważalne u pacjentów, u których wystąpiła znacząca klinicznie utrata wagi tj. 5% i 10% ich wagi wyjściowej. Powyższe wyniki potwierdzają przydatność związków o wzorze I do zmniejszania poziomów lipidów i zwiększania stosunku cholesterol LDL:HDL u ludzi. Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz. Cena 2,00 zł.

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xenical 120 mg kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka twarda zawiera 120 mg orlistatu. Pełny wykaz substancji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii

Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii 1 Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii Pierre Singer 1, Mette M. Berger 2, Greet Van den Berghe 3, Gianni Biolo 4, Philip Calder 4, AlastairForbes 6, Richard Griffiths 7, Georg Kreyman

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Etform 850, 850 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 850 mg chlorowodorku metforminy

Bardziej szczegółowo

CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA?

CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA? D w u m i e s i ę c z n i k b r a n ż o w y n r 2 ( 0 2 ) 2 0 1 4 CZŁOWIEK XXI WIEKU CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA? NOWA PIRAMIDA ŻYWIENIA SPERSONALIZOWANA DIETA INDYWIDUALNY DOBÓR AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Kuvan 100 mg, tabletki do sporządzania roztworu doustnego 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka do sporządzania roztworu

Bardziej szczegółowo

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 259 G E R I A T R I A 21; 4: 259-273 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 11.9.21 Zaakceptowano/Accepted: 13.9.21 Miejsce atorwastatyny w redukcji ryzyka sercowonaczyniowego

Bardziej szczegółowo

Witamy w Programie EuroAction

Witamy w Programie EuroAction Dbając o swoje serce Witamy w Programie EuroAction EuroAction to program, który ma na celu pomóc Panu(i) oraz Państwa partnerom i bliskim krewnym ograniczyć ryzyko kolejnych przypadków chorób serca w rodzinie.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Omeprazol Mylan, 40 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka z proszkiem zawiera 42,5

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok ZALECENIA Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Zespół redagujący: Krystyna Widecka, Tomasz Grodzicki, Krzysztof Narkiewicz, Andrzej

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Peyona,20 mg/ml, roztwór do infuzji i roztwór doustny 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml zawiera 20 mg cytrynianu kofeiny

Bardziej szczegółowo

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014 Dawna Diabetologia Praktyczna 2014, tom 3, Suplement A ISSN 2084 4441 Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Redaktor

Bardziej szczegółowo

Aby produkt leczniczy Spedra był skuteczny, konieczna jest stymulacja seksualna.

Aby produkt leczniczy Spedra był skuteczny, konieczna jest stymulacja seksualna. Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Controloc 20, 20 mg, tabletki dojelitowe 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka zawiera 3,75 mg

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Jacek A. Pietrzyk. Autorzy wydania VI uzupełnionego i poprawionego:

Redakcja: Jacek A. Pietrzyk. Autorzy wydania VI uzupełnionego i poprawionego: Redakcja: Jacek A. Pietrzyk Autorzy wydania VI uzupełnionego i poprawionego: Paweł Dyras, Elżbieta Gabrowska, Włodzimierz Kubiak, Małgorzata Liber, Iwona Mazur, Jacek A. Pietrzyk, Małgorzata Równicka,

Bardziej szczegółowo

Bailine Manual 04: Odżywianie

Bailine Manual 04: Odżywianie Bailine Manual 04: Odżywianie Copyright (c) 2002 by Deep Development As Informacja zawarta w instrukcji jest poufna. Reprodukcja w części lub w całości załączonego materiału jest zabroniona. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Gdański Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA TOM I pod redakcją Andrzeja Szutowicza i Anny Raszei-Specht Gdańsk 2009 Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 -----------------

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 ----------------- We wszystkich tych przypadkach należałoby rozważyć stosowanie tabletki o większej zawartości hormonu do czasu stosowania wyżej wymienionych leków. W przypadku rifampicyny należałoby stosować dodatkowe

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA MONIKA ŚWIERBUTOWICZ TYTUŁ PRACY WEGETARIANIZM ZA I PRZECIW Praca końcowa

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Revolade 25 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Każda tabletka powlekana zawiera eltrombopag

Bardziej szczegółowo

Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE

Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE 3.1. Wpływ alkoholu na organizm konsekwencje doraźne Alkohol etylowy jest chemiczną substancją aktywną biologicznie. Przy analizowaniu problemów alkoholowych zazwyczaj koncentrujemy

Bardziej szczegółowo

Zapytaj o AMD. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) najczęściej zadawane pytania PORADNIK DLA PACJENTA

Zapytaj o AMD. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) najczęściej zadawane pytania PORADNIK DLA PACJENTA Zapytaj o AMD Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) najczęściej zadawane pytania PORADNIK DLA PACJENTA Epidemia ślepoty, jaką od paru lat określa się AMD rozprzestrzenia się po całym świecie. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności. Główny Inspektor Sanitarny

Szanowni Państwo, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności. Główny Inspektor Sanitarny Szanowni Państwo, Główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności wychodząc naprzeciw zaleceniom strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywności

Bardziej szczegółowo

Opieka farmaceutyczna w aspekcie kobiety karmiącej piersią. - leki OTC w schorzeniach układu oddechowego a laktacja.

Opieka farmaceutyczna w aspekcie kobiety karmiącej piersią. - leki OTC w schorzeniach układu oddechowego a laktacja. Opieka farmaceutyczna w aspekcie kobiety karmiącej piersią - leki OTC w schorzeniach układu oddechowego a laktacja. Praca specjalizacyjna : FARMACJA APTECZNA Mgr farm. Kinga Chyra Kierownik specjalizacji:

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN MEDYCZNY P6/26/8PA

MAGAZYN MEDYCZNY P6/26/8PA MAGAZYN MEDYCZNY P6/26/8PA Czwartkowe Obiady u Diabetyków Trzeba marzyć Żeby coś się zdarzyło Żeby mogło się zdarzyć I zjawiła się miłość Trzeba marzyć Zamiast dmuchać na zimne Na gorącym się sparzyć Z

Bardziej szczegółowo

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : dr Agnieszka Pierzchalska Piotr Klag dr Zbigniew Machaj dr Ewa Pisarczyk Bogacka Copyright by Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo