Zawarcie umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej jest traktowane jako Państwa pełna akceptacja zaprezentowanych Ogólnych Warunków Uczestnictwa.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawarcie umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej jest traktowane jako Państwa pełna akceptacja zaprezentowanych Ogólnych Warunków Uczestnictwa."

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Uczestnictwa i Imprezach Turystycznych Szanowni Państwo, Zwracamy się z prośba o dokładne przeczytanie i zapoznanie się ze szczegółowymi Warunkami Imprez Turystycznych, organizowanych przez Azuro Resor AB, Marynarska Point Phase II, ul. Postepu 15C, Warszawa, (z siedzibą w Mästar Samuelsgata 60, Stockholm, Szwecja). Azuro Resor AB jest szwedzkim organizatorem imprez turystycznych wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem ewidencyjnym Zawarcie umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej jest traktowane jako Państwa pełna akceptacja zaprezentowanych Ogólnych Warunków Uczestnictwa. 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych stanowią integralną część Umowy dotyczącej zorganizowania przez Organizatora Imprezy Turystycznej oraz dołączonych do niej dokumentów, potwierdzenia rezerwacji, jak również udostępnionego uczestnikowi prospektu, na podstawie którego dokonał on wyboru imprezy i złożył rezerwacje na piśmie, ustnie, telefonicznie lub przez stronę internetowa,,zwanych dalej łącznie Umową. Na podstawie Umowy osoby nią objęte uzyskują prawo wzięcia udziału w imprezie turystycznej ( Impreza/y ) organizowanej przez Azuro Resor AB z siedzibą w Sztokholm, przy Mästar Samuelsgata 60, Stockholm, Szwecja, Org. Nr. SE ( Organizator ). 1.2 Organizator jest organizatorem turystyki wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego, pod numerem rejestrowym Zawarcie Umowy. 2.1 Uczestnikiem Imprezy jest osoba zawierająca Umowę na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a także osoba, na rzecz której Umowa została zawarta, w tym również osoba, która przejęła prawa i obowiązki, zgodnie z postanowieniami pkt 6.5 poniżej ( Uczestnik/cy ). Zgłaszający który podpisze umowę (dokona rezerwacji)- czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych w rezerwacji uczestników imprezy turystycznej i przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków przez tychże uczestników. Przed podpisaniem Umowy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z: Ogólnymi Warunkami Imprezy, programem Imprezy, ofertą usług dodatkowych, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia AXA, warunkami dochodzenia roszczeń na wypadek niewypłacalności Organizatora, oraz innymi dostępnymi na stronie internetowej lub udostpnionymi Klientowi dokumentami dotyczącymi uczestnictwa w Imprezie. 2.2 Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą podpisania przez strony Umowy oraz otrzymania przez Organizatora zaliczki wskazanej w pkt 3.1 poniżej, z zastrzeżeniem wskazanym w pkt 3.3 niniejszych Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych.

2 3. Warunki płatności. 3.1 W terminie wskazanym w Umowie lun niniejszych Ogólnych Warunkach Uczestnictwa Uczestnik obowiązany jest wpłacić Organizatorowi zaliczkę / pełną kwotę na poczt imprezy turystycznej. Dla imprez turystycznych organizowanych za pośrednictwem samolotów Uczestnik zobowiązany jest wpłacić 30% (trzydzieści procent) łącznego wynagrodzenia, nie mniej jednak niż 500 zł na osobę uczestniczącą w Imprezie.Łączne wynagrodzenie Organizatora określone w Umowie zwane będzie dalej Ceną. 3.2 Cenę pomniejszoną o zaliczkę wskazaną w punkcie poprzedzającym Uczestnik obowiązany jest wpłacić dla imprez turystycznych organizowanych za pośrednictwem samolotów czarterowych i rejsowychw nieprzekraczanym terminie 35 (trzydzieści pięć) dni przed datą rozpoczęcia Imprezy, o ile w Umowie nie został zastrzeżony inny termin. Niedokonanie przez Uczestnika płatności wskazanej w niniejszym punkcie będzie uprawniało Organizatora do anulowania dokonanej na rzecz Uczestnika rezerwacji i dochodzenia od Uczestnika poniesionych w związku z tym kosztów, na zasadach określonych w pkt 6 poniżej. 3.3 Niezależnie od postanowień punktów poprzedzających Organizator zastrzega sobie prawo określenia innych zasad dokonywania płatności za Imprezę w przypadku ofert specjalnych lub ofert typu last minute. 4. Usługi i ceny. 4.1 Organizator zobowiązuje się spełnić świadczenia określone w Umowie. 4.2 Katalog i inne informacje pisemne przygotowane przez Organizatora nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i należy je traktować wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia Umowy.. Aktualne informacje dotyczące oferty Organizatora (w tym ewentualna errata do katalogu i cennika), zawierające w szczególności ceny oraz opis świadczeń składających się na daną Imprezę, znajdują się na stronie internetowej Organizatora pod adresem 4.3 Pozaumowne życzenia Uczestnika, nie wskazane literalnie w treści Umowy (np. pokoje obok siebie, widok na morze itp.), nie nakładają na Organizatora obowiązku ich realizacji. W miarę możliwości Organizator dołoży starań aby spełnić te życzenia. 4.4 Ceny wyrażone są w złotych polskich. 4.5 O ile inaczej nie zaznaczono w Umowie w cenie Imprezy zawarte jest zakwaterowanie oraz wyżywienie, przelot, opieka rezydenta, transfery, ubezpieczenie indywidualne oraz bagażu, zgodnie z Umową, opłaty lotniskowe oraz podatek VAT. 4.6 Ceny nie obejmują opłat paszportowych, wizowych, bankowych, celnych, dojazdu z miejsca zamieszkania na miejsce zbiórki i z powrotem, opłat wstępu do zwiedzanych obiektów jeżeli takowe będą do uiszczenia w trakcie wycieczek lokalnych zawartych już w cenie Imprezy oraz usług indywidualnie uzgadnianych przed i w trakcie pobytu za granicą, jak: wycieczki lokalne (fakultatywne), serwis hotelowy, opłaty za rozmowy telefoniczne, bagażowe itp. 4.7 Oferty specjalne i oferty Imprez typu last minute mogą obejmować zobowiązanie Organizatora do zapewnienia Uczestnikowi, poza pozostałymi świadczeniami składającymi się na Imprezę,

3 zakwaterowania w obiekcie hotelowym, określonym wyłącznie co do położenia, rodzaju i kategorii. W takim wypadku Umowa dotycząca Imprezy typu last minute nie będzie zawierać nazwy obiektu hotelowego, zaś Organizator będzie zobowiązany do zapewnienia Uczestnikowi zakwaterowania w obiekcie hotelowym, którego położenie, rodzaj oraz kategoria będą odpowiadać położeniu, rodzajowi oraz kategorii obiektu hotelowego wskazanymi w Umowie. 5. Zmiany cen i zakresu usług. 5.1 W przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych Organizator będzie zmuszony zmienić istotne warunki Umowy, z zastrzeżeniem postanowień pkt 5.4 poniżej, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Uczestnika. W takim wypadku Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować Organizatora: a) o przyjęciu proponowanej zmiany, albo b) odstąpić od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej lub pokrycia kosztów odstąpienia od Umowy. 5.2 Jeżeli Uczestnik, zgodnie z postanowieniami pkt 5.1 lit. b) powyżej odstąpi od Umowy lub jeżeli Organizator odwoła Imprezę z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Uczestnik ma prawo, według własnego wyboru: a) uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę zastępczą o niższym standardzie za zwrotem różnicy w Cenie, albo b) zażądać natychmiastowego zwrotu wszystkich poniesionych świadczeń. 5.3 W przypadku, gdy odwołanie Imprezy nastąpiło z powodu zgłoszenia się mniejszej ilości Uczestników niż minimalna liczba określona w Umowie, a Organizator powiadomi o tym Uczestnika na piśmie nie później niż na 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Imprezy lub z powodu zdarzenia o charakterze siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania za niewykonanie Umowy. W przypadku Imprez, w których przewóz realizowany jest samolotem, minimalna liczba Uczestników wynosi 80 osób. 5.4 Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.) ( Ustawa ), Organizator zastrzega sobie prawo podwyższenia Ceny ustalonej w Umowie, pod warunkiem, że Organizator udokumentuje wpływ na podwyższenie Ceny jednej z następujących okoliczności: wzrost kosztów transportu, wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrost kursów walut. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu Cena ustalona w Umowie nie może być podwyższona. 5.5 Wzrost Ceny upoważnia Uczestnika do rezygnacji z Imprezy bez ponoszenia kosztów tej rezygnacji pod warunkiem niezwłocznego dostarczenia Organizatorowi pisemnego powiadomienia o rezygnacji z Imprezy. 5.6 Jeżeli w trakcie trwania Imprezy Organizator nie będzie wykonywał przewidzianych w Umowie usług, stanowiących istotną część programu Imprezy, Organizator zobowiązuje się do wykonania w ramach tej Imprezy odpowiednich świadczeń zastępczych o tym samym bądź wyższym standardzie co

4 usługi przewidziane w Umowie. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w Umowie, Uczestnik może żądać odpowiedniego obniżenia Ceny. 5.7 W przypadku braku możliwości zorganizowania świadczeń zastępczych, o których mowa w pkt 5.6. powyżej, Uczestnikowi zostanie dokonany zwrot wartości niezrealizowanych świadczeń. Nie wyłącza to możliwości realizacji przez Uczestnika uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 5.8 Organizator informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Umowa musi określać położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelowego zgodnie z przepisami prawa kraju pobytu. Organizator wyjaśnia, że stan wskazanego w Umowie obiektu hotelowego i jakość realizowanych przez niego świadczeń, może odbiegać od stanu i jakości świadczeń realizowanych w obiekcie hotelowym o takiej samej kategorii, a położonym w innym kraju, np. w Polsce. 5.9 W przypadku zmiany portu lotniczego, z którego rozpoczyna się lub w którym kończy się Impreza, w czasie jej trwania, Organizator zobowiązuje się do zorganizowania transportu do/z portu lotniczego wskazanego w Umowie. Nie wyłącza to możliwości realizacji przez Uczestnika uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Pierwszy i ostatni dzień Imprezy z transportem lotniczym (liczone jak 24 godziny od dnia rozpoczęcia Imprezy i 24 godziny przed jej zakończeniem) może być przewidziany wyłącznie na przelot, a przeloty mogą odbywać się z międzylądowaniami w godzinach wieczornych i nocnych. W niektórych przypadkach przylot na miejsce docelowe może odbywać się w godzinach nocnych, a powrót w godzinach porannych Każdorazowo na dwa dni przed dniem rozpoczęcia/zakończenia Imprezy Uczestnik zobowiązany jest do skontaktowania się z przedstawicielem Organizatora w celu potwierdzenia miejsca i terminu zbiórki oraz godzin wylotu z/do kraju. Jednocześnie Organizator dopuszcza możliwość zmiany godzin przelotów na wcześniejszą lub późniejszą w sytuacji zaistnienia okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności (np. siła wyższa). W razie wystąpienia zmiany godziny wylotu z kraju, Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem (bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawiciela) na podany w Umowie numer telefonu i poinformuje go o zmianie najpóźniej 1 dzień przed wylotem. W razie wystąpienia zmiany godziny wylotu do kraju, Uczestnik zostanie o niej poinformowany przez Organizatora. 6. Rezygnacja ze strony Uczestnika, zmiana Uczestnika lub rezerwacji. 6.1 Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy, każda ze Stron, bez względu na przyczynę, może z własnej inicjatywy odstąpić od Umowy, składając w formie pisemnej na adres siedziby organizatora oświadczenie o odstąpieniu ( Oświadczenie ). Strona składająca Oświadczenie jest obowiązana do pokrycia kosztów poniesionych przez drugą Stronę w związku z odstąpieniem od Umowy. Za datę odstąpienia od Umowy Strony zgodnie przyjmują dzień doręczenia drugiej stronie Oświadczenia. Organizator informuje Uczestników, iż wysokość kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z odstąpieniem od Umowy przez Uczestnika/ów jest uzależniona od chwili doręczenia Oświadczenia Organizatorowi.

5 6.2 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Uczestnika Organizator uprawniony będzie do potrącenia całości lub części Ceny z kosztami poniesionymi przez Organizatora w związku z odstąpieniem Uczestnika od Umowy, zgodnie z następującymi założeniami: a) w przypadku odstąpienia Uczestnika od Umowy co najmniej na 45 dni przed rozpoczęciem Imprezy Organizator jest uprawniony do potrącenia do 35% Ceny; b) w przypadku odstąpienia Uczestnika od Umowy na 39 do 28 dni przed rozpoczęciem Imprezy Organizator jest uprawniony do potrącenia do 50% Ceny; c) w przypadku odstąpienia Uczestnika od Umowy na 27 do 16 dni przed rozpoczęciem Imprezy Organizator jest uprawniony do potrącenia do 70% Ceny; d) w przypadku odstąpienia Uczestnika od Umowy na 15 do 9 dni przed rozpoczęciem Imprezy Organizator jest uprawniony do potrącenia do 80% Ceny; e) w przypadku odstąpienia Uczestnika od Umowy na mniej niż 8 dni przed rozpoczęciem Imprezy Organizator jest uprawniony do potrącenia do 95% Ceny. 6.3 Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia od Uczestnika pokrycia kosztów poniesionych w związku z odstąpieniem Uczestnika od Umowy, w przypadku gdy potrącona przez Organizatora kwota nie pokryje kosztów poniesionych w związku z odstąpieniem Uczestnika od Umowy. Organizator zastrzega sobie również prawo do dochodzenia od Uczestnika naprawienia szkód przewyższających należności wskazane w pkt 6.2 powyżej. W przypadku niewzięcia przez Uczestnika udziału w Imprezie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Organizator zastrzega sobie uprawnienie dochodzenia szkód poniesionych z tego tytułu na zasadach określonych w pkt 6.2 lit. e) powyżej. 6.4 W każdym przypadku dokonania przez Organizatora potrącenia, o którym mowa w pkt 6.2. oraz 6.3 zdanie ostatnie powyżej, Uczestnik uprawniony będzie do domagania się od Organizatora przedstawienia zestawienia kosztów poniesionych w związku z jego odstąpieniem od Umowy. Zestawienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator zobowiązuje się przygotowywać po przedstawieniu przez Uczestnika pisemnego żądania, zgodnie z następującymi założeniami: a) w przypadku odstąpienia Uczestnika od Umowy do 14-tego dnia włącznie przed dniem rozpoczęcia Imprezy, w terminie 7 (siedem) dni licząc od dnia przedstawienia żądania; b) w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od Umowy 13-tego dnia przed dniem rozpoczęcia Imprezy lub później, w terminie 7 (siedem) dni licząc od dnia przedstawienia żądania, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy żądanie to zostanie przedstawione Organizatorowi przed dniem rozpoczęcia Imprezy, termin na przygotowanie tego zestawienia ulega przedłużeniu do 7-ego dnia licząc od dnia rozpoczęcia Imprezy. 6.5 Uczestnik jest uprawniony do domagania się od Organizatora, aby osoba/y trzecia/e, wskazana/e przez Uczestnika, przejęła/y jego prawa i obowiązki wynikające z Umowy. Przeniesienie wynikających z Umowy praw i obowiązków Uczestnika i/lub Uczestników wskazanych w Umowie jest skuteczne wobec Organizatora, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Organizatora o tej zmianie nie później niż na 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia Imprezy. Za nieuiszczoną część Ceny oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany, o której mowa w niniejszym punkcie,

6 Uczestnik i osoba/y przejmująca/e jego uprawnienia i obowiązki odpowiadają solidarnie. Przeniesienie na inną osobę praw i obowiązków wynikających z Umowy w terminie późniejszym niż 5 dni po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji wiąże się każdorazowo z obowiązkiem poniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 80 zł od osoby. 6.6 Uczestnik jest uprawniony do domagania się od Organizatora dokonania zmiany Umowy między innymi poprzez zmianę terminu rozpoczęcia lub zakończenia Imprezy, zakwaterowania, środka transportu lub miejscowości, w której przeprowadzana jest Impreza. W każdym przypadku zmiana wskazana w zdaniu poprzednim może być dokonana jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora uwarunkowanej możliwością jej realizacji, a także, o ile dokonanie takiej zmiany wiązało się będzie z koniecznością poniesienia kosztów przez Organizatora, pod warunkiem pokrycia takich kosztów przez Uczestnika. Postanowienia pkt powyżej stosuje się odpowiednio, z tym jednak zastrzeżeniem, iż Organizator zobowiązany będzie do przygotowania odpowiedniego zestawienia nie później niż w terminie 7 (siedem) dni licząc od dnia dokonania odpowiedniej zmiany. 6.7 Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem jednak, że Uczestnikowi nie przysługuje to prawo w wypadkach: a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Uczestnika, przed upływem terminu dziesięciu dni od dnia zawarcia Umowy; b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; c) świadczeń o właściwościach określonych przez Uczestnika w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; 6.8 Klient ponosi koszty rezygnacji również, gdy nie stawił się punktualnie na lotnisko lub w miejscu rozpoczęcia imprezy turystycznej w czasie podanym w dokumentach podróży lub jeżeli rozpoczęcie przez niego imprezy turystycznej jest niemożliwe ze względu na brak dokumentów np. paszportów lub niezbędnej wizy. 7. Ubezpieczenie/gwarancja bankowa. 7.1 Organizator potwierdza, że zawarł z AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Asekuracji SA z siedzibą w Warszawie, ul Chłodna 51, Warszawa, umowę ubezpieczenia na rzecz Uczestników, w ramach której sumy ubezpieczenia przedstawiają się następującodla imprez turystycznych organizowanych w Europie i Turcji: koszty leczenia wraz z Assistance Euro, Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Euro, Bagaż Podróżny Euro, Koszty Ratownictwa Euro. 7.2 W cenie Imprezy nie jest zawarte ubezpieczenie kosztów rezygnacji z Imprezy. Organizator zaleca Uczestnikom wykupienie takiego ubezpieczenia. Na podstawie umowy ubezpieczania wskazanej w punkcie poprzednim Uczestnik może zostać objęty ubezpieczeniem w zakresie pokrycia kosztów

7 rezygnacji w Imprezie, w takim przypadku suma ubezpieczenia odpowiadać będzie Cenie, ale nie więcej niż Euro. 7.3 Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Podróży Kontynenty, wydanych przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Asekuracji SA z siedzibą w Warszawie,, dostępnych u Organizatora oraz na stronie internetowej 7.4 W przypadku zaistnienia zdarzeń określonych umową ubezpieczenia wskazaną powyżej, Uczestnik powinien postępować zgodnie z procedurami określonymi w warunkach ubezpieczenia, o których mowa w pkt 7.3 powyżej. 7.5 Organizator informuję, iż sposób ubiegania się o wypłatę środków z umowy ubezpieczenia określony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenie Podróży Kontynenty, wydanych przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Asekuracji S.A., udostępnionych Uczestnikowi. 7.6 Organizator potwierdza, że posiada gwarancje bankową na wypadek swojej niewypłacalności obejmującą: pokrycie kosztów powrotu Uczestników z Imprezy do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z Imprezy w wypadku gdy Organizator wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także pokrycie kosztów zwrotu Uczestnikom wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę w wypadku gdy z przyczyn dotyczących Organizatora oraz osób, które działają w jego imieniu Impreza nie zostanie zrealizowana, a także pokrycie kosztów zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę, odpowiadającą części Imprezy, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Organizatora lub osób, które działają w jego imieniu. 8. Postępowanie reklamacyjne. 8.1 W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia reklamacji. 8.2 Reklamacje w trakcie Imprezy powinny być zgłaszane niezwłocznie do lokalnego przedstawiciela Organizatora, który jest uprawniony do usunięcia przyczyn dokonanej reklamacji na miejscu. Jeżeli reklamacja nie przyniesie skutku należy sporządzić protokół, który powinien zostać podpisany przez lokalnego Przedstawiciela Organizatora oraz Uczestnika/ów składającego/ych reklamację. Lokalny przedstawiciel Organizatora nie jest uprawniony do samodzielnego rozstrzygania co do roszczeń podnoszonych przez Uczestników. 8.3 Reklamacje składane po zakończeniu Imprezy, której dotyczą, należy składać w terminie 30 dni od zakończenia Imprezy, w formie pisemnej poprzez dostarczenie pisma reklamacyjnego na adres Organizatora. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Reklamacje przesłane drogą owa oraz za pośrednictwem faksu nie będą rozpatrywane. 8.4 Reklamacje Uczestników rozpatrywane będą w terminach przewidzianych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Jeżeli reklamacja została złożona lokalnemu przedstawicielowi Organizatora podczas trwania Imprezy Organizator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia Uczestnikowi odpowiedzi w formie pisemnej, w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zakończenia Imprezy, której reklamacja dotyczy.

8 8.5 Odpowiedź Organizatora na reklamacje będzie udzielana na piśmie i przesyłana na adres Uczestnika wskazany w treści reklamacji. W przypadku zmiany przez Uczestnika adresu wskazanego w treści reklamacji, powinien on niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Organizatora na piśmie, podając nowy adres. Jeżeli Uczestnik nie wskaże w reklamacji swojego adresu, Organizator prześle odpowiedź na reklamację na adres Uczestnika wskazany w Umowie. 8.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie świadczeń przez innych, w tym miejscowych usługodawców. 9. Odpowiedzialność. 9.1 Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej Umowy na zasadach określonych w Ustawie oraz odpowiednich przepisach prawa. 9.2 Odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług turystycznych w czasie trwania Imprezy jest ograniczona do dwukrotności ceny Imprezy względem każdego Uczestnika. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód na osobie. 9.3 Organizator informuje Uczestników, że: a) nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści prospektów hotelowych drukowanych lub zamieszczanych na stronach internetowych hotelu; b) klimatyzacja w obiektach hotelowych kraju pobytu może działać okresowo, co uzależnione jest m. in. od temperatury otoczenia (powietrza), pory roku, rodzaju urządzeń wentylacyjnych, bądź też przepisów wewnętrznych obiektu hotelowego; c) podczas planowania urlopu, połączeń czy spotkań Uczestnik powinien wziąć pod uwagę możliwość zaistnienia opóźnień w lotach oraz nieplanowanych wcześniej międzylądowań, dlatego też Uczestnik powinien dokładnie zapoznać się ze szczegółami prospektu stanowiącego część składową Umowy. 9.4 Podczas podróży do/z miejsca pobytu oraz w trakcie Imprezy Uczestnik powinien należycie zabezpieczać należące do niego przedmioty wartościowe, w szczególności poprzez transportowanie ich w bagażu podręcznym czy korzystanie z sejfów w obiektach hotelowych. 9.5 Postanowienia pkt 9.3 i 9.4 powyżej nie wyłączają odpowiedzialności Organizatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak również nie ograniczają uprawnień Uczestników przewidzianych postanowieniami Umowy oraz uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 9.6 Jeżeli w trakcie Imprezy Uczestnik stwierdza wadliwe wykonywanie Umowy jest on zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym wykonawcy usługi, co do której ma zastrzeżenia oraz lokalnego przedstawiciela Organizatora. Zawiadomienie to powinno nastąpić w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi, co do której Uczestnik ma zastrzeżenia. 9.7 Jeżeli w związku z korzystaniem z transportu lotniczego zostanie uszkodzony, zniszczony lub zagubiony bagaż Uczestnika powinien on dołożyć należytej staranności w celu udokumentowania tego faktu, poprzez niezwłoczne złożenie pisemnej reklamacji przewoźnikowi lotniczemu lub

9 stosownie do oferowanej formy transportu innemu przewoźnikowi, oraz poinformowanie przedstawiciela Organizatora. 10. Postanowienia organizacyjne i końcowe Wszelkie dokumenty podróży przesłane zostaną Uczestnikom najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Imprezy drogą mailową lub na życzenie Klienta również za pośrednictwem poczty W przypadku jeżeli czas trwania Umowy nie został oznaczony, każda ze Stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego Zawierając Umowę Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z otrzymanymi od Organizatora pisemnymi ogólnymi informacjami o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych, celnych, sanitarnych, terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w Imprezie. Uczestnik odpowiedzialny jest za dotrzymanie tych przepisów i wymagań oraz ponosi odpowiedzialność za niezastosowanie się do nich Uczestnik zobowiązany jest posiadać ważny paszport oraz wizę, o ile dokumenty te są wymagane Uczestnik zobowiązany jest dostosować się do instrukcji związanych z Imprezą, przedstawianych przez Organizatora, przedstawicieli Organizatora i/lub linie lotnicze oraz respektować reguły postępowania w związku z transferem do/z miejsca rozpoczęcia/zakończenia Imprezy oraz pobytem w obiekcie hotelowym Podpisanie przez Uczestnika Umowy odnoszącej się do tygodniowego lub dwutygodniowego okresu nie oznacza 7 (siedem) lub 14 (czternaście) dniowego pobytu w samym hotelu. Długość pobytu w hotelu zależy od czasu potrzebnego na dotarcie do miejsca docelowego Imprezy. Cena może obejmować 6 (sześć) lub 13 (trzynaście) noclegów i odpowiednią ilość posiłków. Postanowienia niniejszego punktu znajdują zastosowanie także w przypadku innych okresów trwania Imprezy niż tydzień lub dwa tygodnie Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14 (czternastej) lub 15 (pietnastej) w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 12 (dwunastej) w dniu wyjazdu. Do tego czasu pokoje powinny być opuszczone wraz z bagażami, w przeciwnym razie Uczestnik może zostać obciążony kosztami powstałymi na skutek przedłużenia jego pobytu w pokoju hotelowym Wszelkie informacje zawarte w katalogu i Ogólnych Warunkach Uczestnictwa odpowiadają stanowi na dzień złożenia ich do druku Koszt wszystkich napoi do posiłków Uczestnik pokrywa we własnym zakresie, chyba, że co innego wynika z literalnych zapisów Umowy (nie dotyczy to hoteli z pakietem all inclusive ) Świadczenie usług turystycznych przez Organizatora reguluje Ustawa, przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa dotyczące ochrony konsumenta. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych obowiązują od dnia r.

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH obowiązujące od dnia 20.03.2012 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH obowiązujące od dnia 20.03.2012 r. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH obowiązujące od dnia 20.03.2012 r. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych stanowią integralną część Umowy

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Biuro Podróży School Tour Krzysztof Lubas, jest organizatorem turystyki

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Wybieramy organizatora Każdy organizator turystyki, przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz konsumentów, powinien zostać wpisany do rejestru organizatorów

Bardziej szczegółowo

OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1. WARUNKI KORZYSTANIA

OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1. WARUNKI KORZYSTANIA OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1 1. WARUNKI KORZYSTANIA 1. Warunki korzystania z usług turystycznych świadczonych przez PICOLA SPORT Aleksandra Zapolska, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych

Warunki Ogólne Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych Warunki Ogólne Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych 1. Definicje a) "Umowa" jest to umowa o uczestnictwo w Imprezie Turystycznej, zawarta na podstawie niniejszych Warunków Ogólnych i opisana w artykule

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1 ORBI Renata Juraszek (zwana dalej organizatorem turystyki) została wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. Przed podpisaniem Umowy-Zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie Umowy-Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA A. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Citron Travel Sp. z o.o. (zwane dalej Warunkami uczestnictwa ) stanowią integralną

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA w PIELGRZYMCE do ZIEMI ŚWIĘTEJ w dniach 11.04-18.04.2016 r. (prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI)

UMOWA UCZESTNICTWA w PIELGRZYMCE do ZIEMI ŚWIĘTEJ w dniach 11.04-18.04.2016 r. (prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI) UMOWA UCZESTNICTWA w PIELGRZYMCE do ZIEMI ŚWIĘTEJ w dniach 11.04-18.04.2016 r. (prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI) Dane zgłaszającego: Imię i Nazwisko, data ur., nr tel., adres, PESEL, nr i data ważności

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH OASIS TOURS Sp. z o.o. REALIZOWANYCH PO 1 STYCZNIA 2011 ROKU 1 Zawarcie umowy 1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej z oferty katalogowej OASIS

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE niego usług. 1. Niniejsze Ogóle Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, określają prawa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa

Ogólne warunki uczestnictwa Ogólne warunki uczestnictwa I. Zawarcie umowy 1. Stronami niniejszej Umowy są organizator oraz Klient podpisujący kartę zgłoszenia-rezerwacji (zwaną dalej Umową ), po zapoznaniu się z ofertą organizatora

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA WARUNKI UCZESTNICTWA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze w imprezach turystycznych (zwane dalej: ) organizowanych przez Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno Wypoczynkowe Natura Tour sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE ZAWARCIA UMOWY 1.1. Zawarcie umowy z klientem następuje w momencie pisemnego potwierdzenia przez organizatora

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W KOLONIACH

WARUNKI UCZESTNICTWA W KOLONIACH WARUNKI UCZESTNICTWA W KOLONIACH I DANE ORGANIZATORA KOLONII Marta Zalewska- Kolonie Zalfiki ul. Jabłoniowa 25b/15 80-175 Gdańsk NIP 8451881202 Regon 363859600 Tel. 668 320 632 Wpis ROTiPT nr 538 II INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur

Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur 1. Zawarcie umowy udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Almatur następuje po: zapoznaniu się Uczestnika

Bardziej szczegółowo

Kompas Poland Sp. z o.o. tel.: 22 862 90 20 Ul. Willowa 8/10 lok.2 Fax: 22 632 21 13 00-790 Warszawa www.kompas-poland.pl kompas@kompas-poland.

Kompas Poland Sp. z o.o. tel.: 22 862 90 20 Ul. Willowa 8/10 lok.2 Fax: 22 632 21 13 00-790 Warszawa www.kompas-poland.pl kompas@kompas-poland. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH LATO 2016 1. Postanowienia ogólne 1.1. Prawa i obowiązki Uczestników określają wydane na podstawie art. 384 1 Kodeksu Cywilnego Warunki uczestnictwa w imprezach

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt Załącznik nr 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt zawarta w dniu... r. w Żmigrodzie pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5361 Poz. 499 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz

Bardziej szczegółowo

Impreza impreza turystyczna organizowana przez Varsavolo sp. z o.o.

Impreza impreza turystyczna organizowana przez Varsavolo sp. z o.o. WARUNKI UCZESTNICTWA Definicje: Impreza impreza turystyczna organizowana przez Varsavolo sp. z o.o. Organizator Biuro Podróży Varsavolo sp. z o.o., 00-132 Warszawa, ul. Grzybowska 12/14 lok. 3, NIP 526-02-00-997

Bardziej szczegółowo

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach organizowanych przez Biuro Usług Turystycznych BUT sp. z o. o. sp. k. 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dodatek specjalny Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla młodzieży (obozy) zawartych w katalogu LATO 2012 zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AERO.PL SP. Z O.O.

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AERO.PL SP. Z O.O. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AERO.PL SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych Organizowanych przez Aero.pl sp.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl 1. ZASADY OGÓLNE 1. Firma OdkryDubaj.pl, wpisana do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w Jabłonnej pod numerem 3669, NIP 716-217-99-78,

Bardziej szczegółowo

BIURO TURYSTYCZNE SID Wojciech Schonhofer

BIURO TURYSTYCZNE SID Wojciech Schonhofer BIURO TURYSTYCZNE SID Wojciech Schonhofer 91-404 ŁÓDŹ ul.lumumby 22/26 Tel.kom 0-696 084 320 Tel. 042 6785779 NIP 7260127037 WARUNKI UCZESTNICTWA Definicje: Impreza impreza turystyczna organizowana przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO ULSŁUG TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH JACEK CIEKAŁA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO ULSŁUG TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH JACEK CIEKAŁA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO ULSŁUG TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH JACEK CIEKAŁA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach

Bardziej szczegółowo

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (kolonie,obozy), zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK

WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK U progu wakacji i sezonu urlopowego, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku przekazuje Państwu garść informacji dotyczących najbardziej istotnych

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa Organizatora Imprezy (WUOI)

Warunki Uczestnictwa Organizatora Imprezy (WUOI) Warunki Uczestnictwa Organizatora Imprezy (WUOI) Preambuła w trosce o dobro naszych Klientów oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, prosimy o zapoznanie się z niniejszymi

Bardziej szczegółowo

CZAJKA TRAVEL 4.1. 5. Rezygnacja z uczestnictwa. 5.1. 5.2. 6. Ubezpieczenie. 6.1.a) 6.2. 6.3. 6.4. 7. Odpowiedzialność uczestnika. 7.1. 7.2. 7.3.

CZAJKA TRAVEL 4.1. 5. Rezygnacja z uczestnictwa. 5.1. 5.2. 6. Ubezpieczenie. 6.1.a) 6.2. 6.3. 6.4. 7. Odpowiedzialność uczestnika. 7.1. 7.2. 7.3. W trosce o dobro naszych Klientów oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa - zanim zgłoszą Państwo uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ NUMER IMPREZY UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 1 BIURO PODRÓŻY PARADISE SPÓŁKA Z O.O., 61-823 POZNAŃ UL. PIEKARY 8A (REGON: 004772580, NIP:778-00-22-250, KRS: 0000000575) LEGITYMUJĄCE SIĘ KONCESJĄ

Bardziej szczegółowo

[OWU Nomada] strona 1 z 6

[OWU Nomada] strona 1 z 6 OGÓLNE WARUNKI UMÓW DLA PIELGRZYMEK I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ NOMADA BIURO PIELGRZYMKOWO-TURYSTYCZNE SP. Z O.O. ( OWU ) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze OWU zostały ustalone uchwałą z dnia 01.09.2015

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. 1 WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Załącznik nr. 1 WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Załącznik nr. 1 WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Organizowanej przez: Ilonę Michalską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Turystyczne Michalska-Travel z siedzibą w Podkowie

Bardziej szczegółowo

1.2. Warunki uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez Alfa Star Biuro Podróży Sp.j.

1.2. Warunki uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez Alfa Star Biuro Podróży Sp.j. Warunki Uczestnictwa Preambuła W trosce o dobro naszych Klientów oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY:

KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY: PÓŁKOLONIE 2015 KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE I. DANE ORGANIZATORA SMECZ Bogumił i Wspólnicy Sp.j ul. Mostowa 4, Siedliska

Bardziej szczegółowo

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres /

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres / UMOWA wzór W dniu roku w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, zwanym dalej "Zamawiającym,, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA w IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez BIURO PODRÓŻY. NASZE WAKACJE zwane dalej ORGANIZATOREM

WARUNKI UCZESTNICTWA w IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez BIURO PODRÓŻY. NASZE WAKACJE zwane dalej ORGANIZATOREM WARUNKI UCZESTNICTWA w IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez BIURO PODRÓŻY NASZE WAKACJE zwane dalej ORGANIZATOREM I INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem jest 77 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL

WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL WARSZAWA DN. 01.01.2015 OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Biuro Podróży Kayo Travel, zwane dalej organizatorem oświadcza, że posiada: wpis do rejestru

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez Feel The Flow zwane dalej ORGANIZATOREM obowiązujące od 01.09.2012r. I INFORMACJE OGÓLNE 1. Feel The Flow Piotr Dąbrowski zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL 1. Postanowienia Ogólne. 1.1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez SURFCLUB

Bardziej szczegółowo

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży ul. Willowa 8/10 lok. 2, 00-790 Warszawa; nr wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 371. NIP: 526-10-02-130; KRS 000038687; Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM I. Zasady ogólne 1. P.W. EKO-SYSTEM, zwane dalej Biurem, zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej, zwanej dalej Imprezą,

Bardziej szczegółowo

2. Dokumenty wymienione w pkt 1 stanowią integralną częśd Umowy.

2. Dokumenty wymienione w pkt 1 stanowią integralną częśd Umowy. I. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ TOUR-POL Celem działalności firmy jest zapewnienie klientom zgodnego z ofertą, wypoczynku przez jak najlepszą realizację wszystkich

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo Turystyczne AD ASTRA Kamila Banaś

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo Turystyczne AD ASTRA Kamila Banaś OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo Turystyczne AD ASTRA Kamila Banaś II DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. AD ASTRA Kamila Banaś z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102 Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102 I. ZAWARCIE UMOWY 1. Stronami umowy są Firma everb Organizator imprezy oraz Klient

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o. 1 ZASADNY OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych (dalej:warunki uczestnictwa) organizowanych przez Biuro Podróży ABC-Holiday

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt 1 Postanowienia ogólne I. Niniejszy dokument zawiera warunki sprzedaży rejsów morskich organizowanych przez firmę Skłodowscy Yachting

Bardziej szczegółowo

stanowiącym integralną część Umowy, z informacjami podawanymi w katalogu lub na stronach internetowych, a także z warunkami ubezpieczenia.

stanowiącym integralną część Umowy, z informacjami podawanymi w katalogu lub na stronach internetowych, a także z warunkami ubezpieczenia. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BEST REISEN GROUP Sp. z o.o. ważne od 27 maja 2010 r. Wpis do rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego nr 1057,

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej UMOWA o świadczenie usługi turystycznej zawarta w Warszawie w dniu. 2015 r., pomiędzy: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego (ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

1Wa r u n k i Uc z e s t n i c t w a 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych

1Wa r u n k i Uc z e s t n i c t w a 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych 1Wa r u n k i Uc z e s t n i c t w a 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych zawartych w ofercie Sport Promotion zorganizowanych przez Organizatora

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH GÓRALKA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH GÓRALKA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH GÓRALKA 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1.1. Przez użyte w Warunkach uczestnictwa określenia należy rozumieć:

Bardziej szczegółowo

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY Turystyka to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Na rynku działa kilka tysięcy podmiotów świadczących usługi turystyczne. Konsumenci na co

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2015 Etap IV. 1 [Organizator]

Regulamin promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2015 Etap IV. 1 [Organizator] Regulamin promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2015 Etap IV 1 [Organizator] Organizatorem promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2015 Etap IV jest TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY Turystyka to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Na rynku działa kilka tysięcy podmiotów świadczących usługi turystyczne. Konsumenci na co

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o kapitale zakładowym w wysokości reprezentowanym przez:

UMOWA. zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o kapitale zakładowym w wysokości reprezentowanym przez: UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy - Głównym Inspektoratem Pracy ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, reprezentowaną przez:.... zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. ... pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 1. ... pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 1... pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

b. Dokonując rezerwacji w sposób opisany w punkcie 2. niniejszego Regulaminu najemca akceptuje warunki Regulaminu.

b. Dokonując rezerwacji w sposób opisany w punkcie 2. niniejszego Regulaminu najemca akceptuje warunki Regulaminu. Warunki Rezerwacji i Najmu Apartamentów Glanc Studio 1. Postanowienia ogólne a. Niniejszy Regulamin Rezerwacji i Najmu Apartamentów określa zasady na których następuje rezerwacja i wynajem apartamentów

Bardziej szczegółowo

Usługi turystyczne wycieczka z biurem podróży

Usługi turystyczne wycieczka z biurem podróży Usługi turystyczne wycieczka z biurem podróży 2009-08-03 13:22, Monika Czerwińska - Babiarz Zanim podpiszemy umowę z biurem podróży zbierzmy jak najwięcej informacji na jego temat, a także przyjrzyjmy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ` WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. Definicje: 1. Organizator MONDO TRAVEL Spółka z o.o., Adres: ul. Górczewska 200A/243, 01-463

Bardziej szczegółowo

ATD ALEKSANDRA ADAMSKA 04-560 WARSZAWA, UL. SKOKOWA 13A NIP: 521 221 33 12, REGON: 012333146

ATD ALEKSANDRA ADAMSKA 04-560 WARSZAWA, UL. SKOKOWA 13A NIP: 521 221 33 12, REGON: 012333146 ZGŁOSZENIE UMOWA zawarta dnia w.. pomiędzy: ATD Aleksandra Adamska, z siedzibą w Warszawie (04 560), przy ul. Skokowej 13A, zarejestrowaną w EDG pod nr 524222, NIP: 521 221 33 12, zwaną dalej Organizatorem,

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK Strona 1 z 5 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 23 grudnia 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Usługodawca Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych

Bardziej szczegółowo

1 [Organizator] 3 [Czas trwania Promocji] 4 [Uczestnicy] 5 [Zasady uczestnictwa w Promocji]

1 [Organizator] 3 [Czas trwania Promocji] 4 [Uczestnicy] 5 [Zasady uczestnictwa w Promocji] Regulamin promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2016 dogrywka 1 [Organizator] Organizatorem promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2016 VI etap jest TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

1 [Organizator] 2 [Dostępność regulaminu] 3 [Czas trwania promocji] 4 [Uczestnicy] 5 [Zasady uczestnictwa w promocji]

1 [Organizator] 2 [Dostępność regulaminu] 3 [Czas trwania promocji] 4 [Uczestnicy] 5 [Zasady uczestnictwa w promocji] Regulamin promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2015 Etap V 1 [Organizator] Organizatorem promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2015 Etap V jest TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS Spółka Komandytowa

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS Spółka Komandytowa OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS Spółka Komandytowa I Zasady Ogólne 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach i usługach

Bardziej szczegółowo

V. Odpowiedzialność 1. ORGANIZATOR odpowiada za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy, chyba Ŝe jest Strona 2

V. Odpowiedzialność 1. ORGANIZATOR odpowiada za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy, chyba Ŝe jest Strona 2 I. Postanowienia ogólne 1. Zawarcie umowy z Ekspedycja Wojciech Wiwatowski Ul. Wrzosowa 12, 05-220 Zielonka NIP 878-124-21-84, zwanym dalej ORGANIZATOREM, następuje z chwilą zapoznania się z niniejszymi

Bardziej szczegółowo

Warunki rezerwacji Sun Fever

Warunki rezerwacji Sun Fever Warunki rezerwacji Sun Fever Poniższe warunki regulują prawa i obowiązki Uczestnika oraz Organizatora Taksidi Sp. z o.o. z siedzibą ul. Armii Krajowej 3, 05-530 Góra Kalwaria działającego na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia wzór U M O W A Nr UR/0114/ /15/PWM wzór zwana dalej Umową, zawarta w dniu sierpnia 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. Ważne od 07.07.2015 r.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. Ważne od 07.07.2015 r. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA Ważne od 07.07.2015 r. Definicje użyte w niniejszym dokumencie: 1. Ogólne warunki uczestnictwa (inaczej: OWU) poniższy dokument; zawierający wyszczególnione, główne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa Obowiązuje od 27.02.2009r.

Ogólne warunki uczestnictwa Obowiązuje od 27.02.2009r. Ogólne warunki uczestnictwa Obowiązuje od 27.02.2009r. Organizatorem imprez turystycznych zawartych w katalogu jest Biuro Podróży REGENT z siedziba w Poznaniu ul. Meliorantów 8 wpisane do Ewidencji Działalności

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... BDG-V-281-77-Tka/14. Załącznik nr 2 do SIWZ

Umowa nr... BDG-V-281-77-Tka/14. Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa nr... Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w Warszawie, dniu..., pomiędzy: Skarbem Państwa Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług turystycznych Warunki Uczestnictwa

Regulamin świadczenia usług turystycznych Warunki Uczestnictwa Regulamin świadczenia usług turystycznych Warunki Uczestnictwa Przed zarezerwowaniem / podpisaniem druku Umowa zgłoszenie na imprezę turystyczną, kurs językowy, czy inną usługę turystyczną prosimy o przestudiowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa Warunki uczestnictwa 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. ZAWARCIE UMOWY. 1.1 Przez uŝyte w Warunkach uczestnictwa określenia naleŝy rozumieć: a) warunki uczestnictwa warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa 2015 w imprezach turystycznych organizowanych przez Centrum Turystyki Podwodnej Nautica Sp. z o.o. stosowane od 01.01.

Warunki Uczestnictwa 2015 w imprezach turystycznych organizowanych przez Centrum Turystyki Podwodnej Nautica Sp. z o.o. stosowane od 01.01. Warunki Uczestnictwa 2015 w imprezach turystycznych organizowanych przez Centrum Turystyki Podwodnej Nautica Sp. z o.o. stosowane od 01.01.2015 Preambuła Zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Regulamin Seminarium

Regulamin Seminarium Regulamin Seminarium Regulamin uczestnictwa w Seminarium organizowanym przez SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o. z dnia 25.02.2014 1. Postanowienia ogólne 1.1. Seminarium firmy SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

b) Wpłata zaliczki kartą kredytową lub e-przelewem

b) Wpłata zaliczki kartą kredytową lub e-przelewem 1. wprowadzenie Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu obiektów noclegowych, a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓŻY SUN-SPORT (REGULAMIN)

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓŻY SUN-SPORT (REGULAMIN) OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓŻY SUN-SPORT (REGULAMIN) I. ZASADY OGÓLNE 1. Niniejszy dokument (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL. Warunki ogólne

Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL. Warunki ogólne Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL Warunki ogólne 1. Biuro Podróży Kayo Travel, zwane dalej organizatorem oświadcza, że posiada: wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 6 do SIWZ Istotne postanowienia umowy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji Nowoczesny Dyrektor

Regulamin konferencji Nowoczesny Dyrektor Regulamin konferencji Nowoczesny Dyrektor 14-15 marca 2016 r. Jachranka v. 1/10/15 z dnia 30.10.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konferencji jest Librus Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z modułu wizowego na stronie internetowej wizyalmatur.pl

Zasady korzystania z modułu wizowego na stronie internetowej wizyalmatur.pl Zasady korzystania z modułu wizowego na stronie internetowej wizyalmatur.pl 1 [Zakres usług] 1.1 Wykonawcą opisanych w niniejszym regulaminie usług jest Aina Travel sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sereno

Bardziej szczegółowo