WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AERO.PL SP. Z O.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AERO.PL SP. Z O.O."

Transkrypt

1 WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AERO.PL SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych Organizowanych przez Aero.pl sp. z o.o. dalej zwane: Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, wydane w oparciu o art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Tekst jednolity z 2014r., Nr 121 z późn. zm., dalej zwana jako k.c.) oraz ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Tekst jednolity z 2014r., Nr 196 z późn. zm., dalej zwana jako u.u.t.), określają prawa i obowiązki Klientów oraz Organizatora turystycznego. 2. Organizatorem imprez turystycznych jest Aero.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy , ul. Ostrowskiego 9, KRS , NIP , wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod numerem 637, zwana dalej Organizatorem. 3. Organizator zawarł umowę gwarancji ubezpieczeniowej na rzecz klientów z ubezpieczycielem AXA TUiR S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51. Organem uprawnionym do wykorzystania zabezpieczenia jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego. a. Niniejsze Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych wraz z umową - zgłoszeniem udziału w imprezie turystycznej oraz prezentacją programu imprezy turystycznej będącej przedmiotem umowy stanowią integralną cześć umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej pomiędzy Klientem, a Organizatorem. 4. Katalogi, broszury, foldery i inne pisemne informacje prezentowane lub udostępnianie przez Organizatora są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych ustawy z dnia r. Kodeks cywilny. II. Zawarcie umowy 1. Stronami umowy o świadczenie usług turystycznych są Aero.pl Sp. z o. o. oraz osoba dokonująca zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej, zwana dalej Klientem. 2. Umowa o świadczenie usług turystycznych zostaje zwarta z chwilą podpisania dokumentu umowy zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej przez Klienta oraz Organizatora lub upoważnionego przedstawiciela Organizatora lub agenta turystycznego Organizatora, pod warunkiem dokonania przez Klienta wpłaty lub częściowej wpłaty za imprezę turystyczną zgodnie z warunkami umowy zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej. W przypadku rezerwacji imprezy turystycznej on-line za pośrednictwem strony internetowej lub za pośrednictwem Centrum Rezerwacji Telefonicznej (infolinia) Organizatora lub upoważnionego przedstawiciela Organizatora lub agenta turystycznego, Klient przez dokonanie wpłaty lub częściowej wpłaty ceny za imprezę turystyczną akceptuje umowę co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej zawarcie. Niezależnie od powyższego Klient zobowiązuje się odesłać podpisany egzemplarz umowy na adres Organizatora: Aero.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy , ul. Ostrowskiego 9 pod rygorem odpowiedzialności za niewykonanie tego zobowiązania. W przypadku rezerwacji imprezy turystycznej on-line za pośrednictwem strony internetowej lub za pośrednictwem Centrum Rezerwacji Telefonicznej (infolinia) Organizatora lub upoważnionego przedstawiciela Organizatora lub agenta turystycznego umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia Klientowi rezerwacji imprezy turystycznej przez Organizatora. Niezależnie od powyższego Organizator doręcza Klientowi komplet dokumentów: umowę zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej, Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, warunki ubezpieczenia danego ubezpieczyciela.

2 3. Dokonanie przez Klienta wpłaty lub częściowej wpłaty ceny za imprezę turystyczną jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią i akceptacją przez Klienta warunków umowy zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej, niniejszych Warunków Uczestnictwa w imprezach turystycznych oraz warunków ubezpieczenia danego ubezpieczyciela. 4. Organizator po otrzymaniu od Klienta wpłaty lub częściowej wpłaty ceny za imprezę turystyczną w wysokości określonej w umowie - zgłoszeniu udziału w imprezie turystycznej weryfikuje rezerwację zamawianej imprezy turystycznej m.in. pod względem prawidłowości skalkulowanej ceny dla danej imprezy turystycznej i jej elementów składowych, terminu, dostępności imprezy turystycznej, zakresu świadczeń objętych ceną. W przypadku pozytywnej weryfikacji Organizator potwierdza Klientowi rezerwację zamawianej imprezy turystycznej i podpisuje umowę zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej. 5. W przypadku wykrycia rozbieżności dotyczących zamawianej imprezy turystycznej Klient zostanie poinformowany o tym fakcie osobiście, telefonicznie lub na wskazany przez Klienta adres poczty . Organizator przedstawi Klientowi zmodyfikowane warunki rezerwacji zamawianej imprezy turystycznej. W takim przypadku, gdy Klient zaakceptuje zmodyfikowane warunki rezerwacji zamawianej imprezy turystycznej, Organizator zatwierdzi dokonaną wpłatę na poczet ceny imprezy turystycznej ze zmodyfikowanymi warunkami i po uzyskaniu od Klienta ewentualnej dopłaty ceny za imprezę turystyczną Organizator potwierdzi Klientowi rezerwację imprezy turystycznej i podpisze umowę zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej. Jeśli cena zmodyfikowanej imprezy turystycznej jest niższa, Organizator potwierdzi Klientowi rezerwację imprezy turystycznej i podpisze umowę zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej oraz zwróci Klientowi powstałą nadpłatę. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na dokonanie zmiany w zamawianej imprezie turystycznej to wówczas rezerwacja imprezy turystycznej zostanie anulowana przez Organizatora bez ponoszenia kosztów przez Klienta, a kwota wpłacona na poczet imprezy turystycznej zostanie w całości zwrócona Klientowi. 6. W przypadku, gdy Organizator nie potwierdzi Klientowi rezerwacji zamawianej imprezy turystycznej rezerwacja jest anulowana, a kwota wpłacona na poczet imprezy turystycznej zostanie w całości zwrócona Klientowi. 7. Dokonując rezerwacji imprezy turystycznej Klient podaje dane osobowe wszystkich osób biorących udział w imprezie turystycznej tj. uczestników imprezy turystycznej co oznacza, że posiada on ważne w świetle prawa pełnomocnictwo do działania w ich imieniu. Za działanie Klienta w imieniu lub na rzecz osób trzecich bez ważnego pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic Klient ponosi pełną odpowiedzialność. Podanie przez Klienta fałszywego nazwiska lub imienia uczestników imprezy turystycznej, a także podanie cudzego nazwiska lub imienia uczestników bez ważnego pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic jest niedopuszczalne i naraża Klienta na odpowiedzialność cywilną oraz karną. 8. Klient odpowiada wobec Organizatora za wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych oraz przestrzeganie zobowiązań zawartej umowy przez wszystkich wskazanych w umowie uczestników. 9. Klient dokonujący rezerwacji imprezy turystycznej przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy turystycznej oraz opłat dodatkowych wynikających z zwartej umowy oraz zawartej umowy ubezpieczenia w wyznaczonych terminach za wszystkich uczestników wymienionych w umowie i dokumentach podróży. Klient jest także odpowiedzialny za informowanie pozostałych uczestników imprezy turystycznej o wszystkich szczegółach dotyczących zawarcia oraz realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych. 10.Klient dokonujący rezerwacji imprezy turystycznej musi mieć ukończone 18 lat. Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych na rzecz osoby niepełnoletniej wymaga pisemnej zgody jej przedstawicieli ustawowych lub opiekunów z poświadczonymi notarialnie podpisami przedstawicieli ustawowych lub opiekunów. Osoby niepełnoletnie chcące podróżować bez opieki przedstawicieli ustawowych lub opiekunów, muszą taką zgodę uzyskać od przedstawicieli ustawowych lub opiekunów. Dokument ten potwierdza całkowitą

3 odpowiedzialność przedstawicieli ustawowych lub opiekunów za osobę niepełnoletnią podczas realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych. 11.Klient ponosi odpowiedzialność za zgodność podanych danych osobowych, jak również danych osobowych uczestników imprezy turystycznej z danymi tych osób w paszporcie albo w dowodzie osobistym w przypadku podróży na terenie Unii Europejskiej. 12.Klient przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapoznanie się przed zawarciem umowy o świadczenie usług turystycznych z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w dziale Informacje konsularne pod adresem: 13.W chwili rozpoczęcia imprezy turystycznej Klient oraz uczestnicy zobowiązani są posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje. III. Cena imprezy turystycznej i warunki płatności 1. Cena imprezy turystycznej obejmuje świadczenia określone w umowie zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej. 2. Określona w umowie zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej łączna cena za imprezę turystyczną, z potrąceniem wcześniej wpłaconej przez Klienta zaliczki lub odpowiednio zaliczek, powinna wpłynąć na konto bankowe Organizatora najpóźniej 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. 3. Zaliczka wynosi 30% ceny imprezy turystycznej. Klient obowiązany jest zapłacić kwotę zaliczki na konto bankowe Organizatora do 24 godzin od momentu potwierdzenia przez Organizatora rezerwacji Klienta. 4. Jeżeli rezerwacja jest dokonywana w terminie krótszym niż 30 dni od daty rozpoczęcia imprezy turystycznej, wpłaty łącznej ceny imprezy turystycznej Klient zobowiązany jest dokonać na konto bankowe Organizatora do 24 godzin od momentu potwierdzenia przez Organizatora rezerwacji Klienta. 5. Łączna cena imprezy turystycznej jest ustalona przez Organizatora na podstawie obowiązujących taryf i cen kosztów transportu i opłat z nimi związanych, zawartych umów z kontrahentami, opłat i kursów walut oraz opłat urzędowych i podatków. Organizator zastrzega sobie prawo do podniesienia ceny imprezy turystycznej, jeżeli konieczność podwyższenia ceny wynika z następujących okoliczności: a) wzrostu kosztów transportu; b) wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych; c) wzrostu kursów walut. Wzrost ceny będzie skuteczny w stosunku do Klienta wyłącznie po udokumentowaniu przez Organizatora wpływu na jej podwyższenie z wyżej wymienionych przyczyn. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena nie może być podwyższona. 6. W przypadku, gdy cena imprezy jest wyrażona w walucie obcej, Klient może dokonać wpłaty w polskiej walucie według kursu sprzedaży waluty NBP z dnia dokonania wpłaty. 7. Cena imprezy nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń. 8. Brak zapłaty ceny w terminach wskazanych w umowie o świadczenie usług turystycznych jest jednoznaczny z rezygnacją Klienta z imprezy turystycznej. W takiej sytuacji postanowienia pkt VII B) niniejszych Warunków mają odpowiednie zastosowanie. 9. Sposób dokonania zapłaty podany jest każdorazowo w treści umowy o świadczenie usług turystycznych zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej.

4 IV. Prawa i obowiązki stron 1. Organizator zobowiązany jest do opieki nad Klientem i uczestnikami oraz do udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Klientowi oraz uczestnikowi imprezy turystycznej. 2. Organizator zobowiązany jest podać Klientowi, przed zawarciem umowy, ogólne informacje o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie paszportu, wizy oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej. Organizator zobowiązany jest również poinformować Klienta o szczególnych zagrożeniach dla zdrowia lub życia w miejscu planowej imprezy oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. 3. Klient i uczestnicy imprezy turystycznej mają prawo do świadczeń gwarantowanych przez Organizatora Umową o świadczenie usług turystycznych. 4. Klient i uczestnicy imprezy turystycznej zobowiązani są podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Organizatora umożliwiającym realizacje programu imprezy turystycznej oraz bezwzględnie przestrzegać miejsca i godzin zbiórek. Klient i uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów paszportowych, celnych, zdrowotnych, porządkowych i innych przepisów kraju, z którego podróżują i do których wyjeżdżają oraz przepisów bezpieczeństwa w tym także regulaminów i przewoźników lotniczych lub innych środków transportu podczas trwania imprezy turystycznej. Wszelkie koszty powstałe w wyniku niedotrzymania tych zobowiązań lub przepisów obciążają Klienta oraz uczestników. 5. Klient i uczestnicy w momencie rozpoczęcia imprezy turystycznej zobowiązani są posiadać ważne i aktualnie obowiązujące dokumenty upoważniające do przekraczania granic krajów objętych programem imprezy turystycznej, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej zobowiązani są również do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych oraz sanitarnych kraju docelowego. 6. Klient i uczestnicy wyjeżdżający poza obszar Unii Europejskiej zobowiązani są posiadać ważny paszport (minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski) oraz ewentualnie wizę turystyczną, przy wyjeździe do krajów, w których jest to konieczne. Przy wyjeździe do krajów Unii Europejskiej wymagany jest ważny dowód osobisty lub paszport. Powyższy obowiązek posiadania ważnego dokumentu podróży dotyczy również dzieci bez względu na ich wiek. 7. Dane osobowe Klienta oraz uczestników imprezy turystycznej znajdujące się w dokumencie, którym Klient lub uczestnik będzie się legitymował w trakcie podroży (dowód osobisty lub paszport) muszą być tożsame z danymi zawartymi w umowie o świadczenie usług turystycznych. Klient jest bezwzględnie zobowiązany przy zawarciu umowy podać dane osobowe swoje oraz uczestników, które będą również aktualne w chwili rozpoczęcia podroży. W razie zmiany danych osobowych po zawarciu umowy a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie. 8. Klient na 7 dni przez rozpoczęciem imprezy turystycznej może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Klient zobowiązany jest zawiadomić Organizatora o zmianie uczestnika lub osoby, na którą zostały przeniesione uprawnienia wynikające z zawartej umowy w wyżej wymienionym terminie. Za nieuiszczoną część łącznej ceny imprezy turystycznej, opłaty dodatkowe wynikające z zawartej umowy oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej lub osoby, na którą zostały przeniesione uprawnienia wynikające z zawartej umowy, Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie wobec Organizatora. 9. Klient zobowiązany jest skontaktować się z bezpośrednio z Organizatorem, lub agentem pośredniczącym w zawarciu umowy na 48 godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia

5 imprezy turystycznej, tj. wylotu lub wyjazdu z kraju, w celu potwierdzenia rozkładu lotu lub odpowiednio rozkładu podróży oraz aktualnej godziny i miejsca zbiórki. V. Odpowiedzialność stron 1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: a) działaniem lub zaniechaniem Klienta; b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć albo c) siłą wyższą. 2. Odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej jest ograniczona do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta. Powyższe nie dotyczy szkód na osobie. 3. Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska w wysokości i na zasadach tam określonych, w szczególności w Konwencji z 17 grudnia 1962 r. o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych, w Konwencji z 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wraz z Konwencją z 18 września 1961 r. uzupełniającą Konwencję warszawską, o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, w Konwencji montrealskiej z 28 maja 1999 r., w Konwencji ateńskiej z 13 grudnia 1974 r. w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, w Konwencji z 9 maja 1980 r. o międzynarodowym przewozie kolejowym (COTIF) wraz z załącznikiem A Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowej przewozu osób i bagażu kolejami (CIV). 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany programu imprezy turystycznej dokonane na życzenie Klienta lub za jego wyraźną zgodą. W takiej sytuacji uznać należy, że strony dokonały w drodze zgodnego porozumienia oświadczeń woli zmiany warunków umowy o świadczenie usług turystycznych. Organizator odpowiada w takim przypadku za prawidłowe wykonanie zmienionego przedmiotu umowy na zasadach ogólnych ustalonych w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w imprezach turystycznych. 5. Organizator nie odpowiada za realizacje imprez fakultatywnych nabywanych samodzielnie przez Klientów u osób trzecich. 6. Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody i straty dokonane na przedmiotach należących do Organizatora, innych uczestników, hoteli, linii lotniczych, innych przewoźników, itp. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone z jego winy lub z winy w nadzorze nad osobami, za które odpowiada na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. VI. Ubezpieczenie 1. Klient i uczestnicy imprezy turystycznej objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem kosztów leczenia (KL) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Koszt obowiązkowego podstawowego ubezpieczenia KL i NNW wliczony jest w łączną cenę imprezy turystycznej. Klient i uczestnicy ubezpieczeni są u ubezpieczyciela, tj.: AXA TUiR S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, Warszawa. Zakresem obowiązkowego ubezpieczenia

6 podstawowego objęte są koszty leczenia (KL) z sumą ubezpieczenia minimum euro oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) z sumą ubezpieczenia minimum 2000 euro. Szczegółowy zakres ubezpieczenia określony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia AXA TUiR S.A. 2. Klient może dodatkowo wykupić dla siebie oraz uczestników dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w cenie 3% łącznej ceny imprezy turystycznej. Zakresem ubezpieczenia objęte są koszty rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej na warunkach szczegółowo wskazanych w Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kontynenty Ubezpieczenia AXA TUiR S.A. 3. Suma ubezpieczenia to cena imprezy turystycznej określona w umowie o świadczenie usług turystycznych, nie więcej jednak niż 4000 euro. Klient ubezpieczający siebie oraz uczestników dodatkowym ubezpieczeniem od kosztów rezygnacji ma obowiązek przed zawarciem umowy zapoznać się z warunkami tego ubezpieczenia OWU Kontynenty przedstawionymi przez upoważnionego przedstawiciela Organizatora. VII. Zmiany i rezygnacja z imprezy turystycznej A) z przyczyn leżących po stronie Organizatora: 1. Aero.pl jako Organizator jest odpowiedzialny za realizację imprezy turystycznej zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług turystycznych. Gdy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Organizator, z przyczyn od niego niezależnych, zmuszony jest zmienić istotne warunki zawartej umowy, z zastrzeżeniem pkt III ust. 5 niniejszej umowy, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Klienta. Klient powinien niezwłocznie po otrzymania informacji od Organizatora poinformować go czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy odstępuje od umowy ze zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej. 2. Jeżeli Klient zgodnie z ust. 1 powyżej odstępuje od umowy lub jeżeli Organizator odwołuje imprezę z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samy lub wyższym standardzie, chyba, że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie ze zwrotem różnicy w cenie, bądź może żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń. 3. Organizator ma prawo odwołać imprezę turystyczną z powodu zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie lub Warunkach Uczestnictwa w imprezach turystycznych, a Organizator powiadomił o tym Klienta na piśmie w uzgodnionym terminie lub z powodu siły wyższej. W razie odwołania imprezy turystycznej przez Organizatora z wymienionych wyżej przyczyn, Organizator zwróci Klientowi całość wpłaconej przez Klienta ceny za imprezę turystyczną. W takim przypadku Klient nie może dochodzić odszkodowania od Organizatora za niewykonanie umowy. 4. Jeżeli, w czasie trwania danej imprezy turystycznej, Organizator nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną część programu imprezy turystycznej, wówczas Organizator wykonuje w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenie zastępcze, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy turystycznej. 5. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych określonych w ust. 3 powyżej, jest niemożliwe albo Klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od umowy, Organizator jest zobowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić Klientowi oraz pozostałym uczestnikom powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w umowie. W razie odstąpienia od umowy, Organizator nie może żądać od Klienta

7 żadnych dodatkowych świadczeń z tego tytułu, w szczególności zapłaty kary umownej. Klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy. 6. W razie niemożności wykonania świadczeń zastępczych określonych w ust. 3 powyżej, Klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy, chyba że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie: a) działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo b) siłą wyższą. B) z przyczyn leżących po stronie Klienta: 1. Rezygnacja przez Klienta z imprezy turystycznej lub dokonanie zmiany w imprezie turystycznej wymaga pisemnego oświadczenia Klienta. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Organizatora oświadczenia Klienta. 2. Zmiana umowy to przeniesienie udziału w imprezie turystycznej na inną osobę. Za zmianę umowy uważa się również zmianę potwierdzonego hotelu, terminu wyjazdu, długości trwania imprezy, lotniska, kierunku wakacyjnego, o ile Organizator potwierdzi Klientowi możliwość dokonania takiej zmiany. W przypadku niemożliwości dokonania zmiany przez Organizatora, Klienta oraz Organizatora wiąże dotychczas zawarta umowa z Klientem, chyba, że Klient złoży oświadczenie o rezygnacji z imprezy turystycznej. 3. W przypadku, gdy Klient dokonuje zmiany umowy lub rezygnuje z imprezy turystycznej, niezależnie od powodu zmiany umowy lub rezygnacji z imprezy turystycznej, zobowiązany jest on: a) w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej - na podstawie art. 746 k.c. w zw. z art. 750 k.c. do zwrotu kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej wynikających z poniesionych przez Organizatora kosztów w celu należytego wykonania umowy oraz części wynagrodzenia Organizatora odpowiadającej dotychczasowym czynnościom Organizatora poczynionych w celu należytego wykonania umowy b) w przypadku zmiany umowy do zwrotu kosztów związanych z dokonaną zmianą umowy. Koszty rezygnacji będą każdorazowo wyliczane indywidualnie, bez obciążeń ryczałtowych. Oszacowanie faktycznie poniesionych kosztów może nastąpić najpóźniej na dzień po planowanym wyjeździe, z którego Klient rezygnuje. 4. Na zasadach wskazanych powyżej Klient ponosi koszty rezygnacji również, gdy nie stawił się punktualnie na lotnisku lub w miejscu rozpoczęcia imprezy turystycznej, w czasie podanym w dokumentach podróży lub jeżeli rozpoczęcie przez niego imprezy turystycznej jest niemożliwe ze względu na brak dokumentów, np. paszportu lub niezbędnej wizy. O ile Klient nie poinformował Organizatora o swej rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem zobowiązany jest przekazać do Organizatora informację o tym, iż w imprezie takiej nie uczestniczy, najpóźniej do końca dnia, w którym impreza turystyczna się rozpoczęła. VIII. Reklamacje 1. Klient, który w trakcie imprezy stwierdza nienależyte wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz lokalnego przedstawiciela Organizatora celem umożliwienia usunięcia wady na miejscu. 2. Niezależnie od powyższego Klient może złożyć Organizatorowi reklamację. Wszystkie reklamacje należy składać na adres siedziby Organizatora: Aero.pl Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego 9, Wrocław

8 w formie pisemnej, w ciągu 30 dni od daty zakończenia imprezy. 3. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni od jej otrzymania i powiadomienia uczestnika o swoim stanowisku listem poleconym. 4. Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego oraz bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem regulują postanowienia Konwencji Warszawskiej z 1929 r. z późniejszymi zmianami i aneksami, Konwencji Montrealskiej z 1999r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 oraz ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. Klient ma prawo złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. IX. Ochrona danych osobowych 1. Organizator informuje, iż administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Aero.pl Sp. z o.o. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy zawartej z Organizatorem. W tym celu podane przez Klientów dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w tym: liniom lotniczym, przewoźnikom autokarowym lub promowym, hotelom, ubezpieczycielowi, agentom współpracującym z Organizatorem na podstawie umów agencyjnych oraz innym kontrahentom zagranicznym. Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo do realizacji wszystkich uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. X. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. 2. Nieważność pojedynczych postanowień niniejszych warunków uczestnictwa umowy nie narusza ważności całej umowy. 3. Ewentualne spory strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez właściwy sąd zgodnie z przepisami prawa. Niniejsze Warunki uczestnictwa obowiązują od dnia 1 września PODPIS KLIENTA:

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Biuro Podróży School Tour Krzysztof Lubas, jest organizatorem turystyki

Bardziej szczegółowo

Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, okreslają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów

Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, okreslają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, okreslają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów korzystających ze świadczonych przez niego usług. b(

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS. I. Zasady ogólne:

Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS. I. Zasady ogólne: Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS I. Zasady ogólne: 1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem (zwanym dalej Uczestnikiem) a AQUARIS (zwanym dalej Organizatorem) następuje

Bardziej szczegółowo

OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1. WARUNKI KORZYSTANIA

OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1. WARUNKI KORZYSTANIA OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1 1. WARUNKI KORZYSTANIA 1. Warunki korzystania z usług turystycznych świadczonych przez PICOLA SPORT Aleksandra Zapolska, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA w PIELGRZYMCE do ZIEMI ŚWIĘTEJ w dniach 11.04-18.04.2016 r. (prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI)

UMOWA UCZESTNICTWA w PIELGRZYMCE do ZIEMI ŚWIĘTEJ w dniach 11.04-18.04.2016 r. (prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI) UMOWA UCZESTNICTWA w PIELGRZYMCE do ZIEMI ŚWIĘTEJ w dniach 11.04-18.04.2016 r. (prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI) Dane zgłaszającego: Imię i Nazwisko, data ur., nr tel., adres, PESEL, nr i data ważności

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH zawarta w Łodzi w dniu pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Małgorzatą Kubiak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą K&W Małgorzata Kubiak, przy ul. Andrzeja Kerna 16/7, 92-104 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE niego usług. 1. Niniejsze Ogóle Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, określają prawa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA WARUNKI UCZESTNICTWA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze w imprezach turystycznych (zwane dalej: ) organizowanych przez Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno Wypoczynkowe Natura Tour sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. Przed podpisaniem Umowy-Zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie Umowy-Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH OASIS TOURS Sp. z o.o. REALIZOWANYCH PO 1 STYCZNIA 2011 ROKU 1 Zawarcie umowy 1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej z oferty katalogowej OASIS

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1 INFORMACJE WSTĘPNE

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1 INFORMACJE WSTĘPNE OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1 INFORMACJE WSTĘPNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część umowy o udział w obozie sportowym (Karta Kwalifikacyjna). 2. Organizatorem obozu Wawrzkowizna

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH PROPONOWANYCH PRZEZ G24 GROUP. (tekst jednolity obowiązujący od dnia 21 października 2016 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH PROPONOWANYCH PRZEZ G24 GROUP. (tekst jednolity obowiązujący od dnia 21 października 2016 r. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH PROPONOWANYCH PRZEZ G24 GROUP (tekst jednolity obowiązujący od dnia 21 października 2016 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa określają

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ NUMER IMPREZY UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 1 BIURO PODRÓŻY PARADISE SPÓŁKA Z O.O., 61-823 POZNAŃ UL. PIEKARY 8A (REGON: 004772580, NIP:778-00-22-250, KRS: 0000000575) LEGITYMUJĄCE SIĘ KONCESJĄ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa Obowiązują od

Ogólne warunki uczestnictwa Obowiązują od Ogólne warunki uczestnictwa Obowiązują od 04.03.2015 Organizatorem imprez turystycznych zawartych w katalogu jest Biuro Podróży REGENT posiadające numer NIP 779-189-18-02, oraz REGON 630972161, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1 ORBI Renata Juraszek (zwana dalej organizatorem turystyki) została wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Wybieramy organizatora Każdy organizator turystyki, przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz konsumentów, powinien zostać wpisany do rejestru organizatorów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA A. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Citron Travel Sp. z o.o. (zwane dalej Warunkami uczestnictwa ) stanowią integralną

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej 2016

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej 2016 Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej 2016 OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BP DZIKIE BIESZCZADY W NOWOSIÓŁKACH: WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH

Bardziej szczegółowo

Impreza impreza turystyczna organizowana przez Varsavolo sp. z o.o.

Impreza impreza turystyczna organizowana przez Varsavolo sp. z o.o. WARUNKI UCZESTNICTWA Definicje: Impreza impreza turystyczna organizowana przez Varsavolo sp. z o.o. Organizator Biuro Podróży Varsavolo sp. z o.o., 00-132 Warszawa, ul. Grzybowska 12/14 lok. 3, NIP 526-02-00-997

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez POLKĄTY TRAVEL sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez POLKĄTY TRAVEL sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez POLKĄTY TRAVEL sp. z o.o. Przed podpisaniem Umowy Zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ HELLAS TRAVEL THEOFILOS VAFIDIS

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ HELLAS TRAVEL THEOFILOS VAFIDIS OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ HELLAS TRAVEL THEOFILOS VAFIDIS 1. DEFINICJE 1.1 Hellas Travel Hellas Travel Theofilos Vafidis z siedzibą w Warszawie, Warszawska

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE ZAWARCIA UMOWY 1.1. Zawarcie umowy z klientem następuje w momencie pisemnego potwierdzenia przez organizatora

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla dzieci (kolonie) i młodzieży (obozy) zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa na

szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa na 3 CENA WYCIECZKI I TERMINY WPŁAT 1. Cena brutto: 8990 pln / osobę Całkowita cena brutto uwzględniająca wszystkich zgłoszonych przez Klienta uczestników:.../il. osób/ x 8950 pln =...pln 2. Terminy wpłat:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w rejsach sportowo-szkoleniowych organizowanych przez CWM ZHP (wprowadzone w dniu 25 października 2013 r.

Ogólne warunki uczestnictwa w rejsach sportowo-szkoleniowych organizowanych przez CWM ZHP (wprowadzone w dniu 25 października 2013 r. Ogólne warunki uczestnictwa w rejsach sportowo-szkoleniowych organizowanych przez CWM ZHP (wprowadzone w dniu 25 października 2013 r.) I. Uczestnik 1. Uczestnikiem jest osoba, która zgłosiła udział w rejsie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH GÓRALKA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH GÓRALKA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH GÓRALKA 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1.1. Przez użyte w Warunkach uczestnictwa określenia należy rozumieć:

Bardziej szczegółowo

oraz inne osoby wskazane przez niego w umowie. Zgłoszenie osoby niepełnoletniej wymaga potwierdzenia przez jej prawnego opiekuna.

oraz inne osoby wskazane przez niego w umowie. Zgłoszenie osoby niepełnoletniej wymaga potwierdzenia przez jej prawnego opiekuna. Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez More Sport Magdalena Sutkowska-Zagała 1. WSTĘP 1.1 Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez MORE SPORT

Bardziej szczegółowo

BIURO TURYSTYCZNE SID Wojciech Schonhofer

BIURO TURYSTYCZNE SID Wojciech Schonhofer BIURO TURYSTYCZNE SID Wojciech Schonhofer 91-404 ŁÓDŹ ul.lumumby 22/26 Tel.kom 0-696 084 320 Tel. 042 6785779 NIP 7260127037 WARUNKI UCZESTNICTWA Definicje: Impreza impreza turystyczna organizowana przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla młodzieży (obozy) zawartych w katalogu LATO 2012 zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogóle Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. 1 WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Załącznik nr. 1 WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Załącznik nr. 1 WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Organizowanej przez: Ilonę Michalską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Turystyczne Michalska-Travel z siedzibą w Podkowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt Załącznik nr 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt zawarta w dniu... r. w Żmigrodzie pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. Ważne od 07.07.2015 r.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. Ważne od 07.07.2015 r. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA Ważne od 07.07.2015 r. Definicje użyte w niniejszym dokumencie: 1. Ogólne warunki uczestnictwa (inaczej: OWU) poniższy dokument; zawierający wyszczególnione, główne warunki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ` WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. Definicje: 1. Organizator MONDO TRAVEL Spółka z o.o., Adres: ul. Górczewska 200A/243, 01-463

Bardziej szczegółowo

1.3. Stronami UMOWY są z zastrzeżeniem punktu 4.2. niniejszych WARUNKÓW UCZESTNICTWA, ORGANIZATOR i KLIENT.

1.3. Stronami UMOWY są z zastrzeżeniem punktu 4.2. niniejszych WARUNKÓW UCZESTNICTWA, ORGANIZATOR i KLIENT. Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży LEKIER FRANCE TOURS 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. ZAWARCIE UMOWY 1.1. Przez użyte w Warunkach Uczestnictwa określenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe Ogólne warunki handlowe Niniejsze ogólne warunki (OWH) handlowe odnoszące się do świadczenia usług sportowych i turystycznych, zwane dalej warunkami stanowią integralną cześć umowy o świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Usługi turystyczne - wskazówki dla Klientów Organizatorów Turystyki

Usługi turystyczne - wskazówki dla Klientów Organizatorów Turystyki Usługi turystyczne - wskazówki dla Klientów Organizatorów Turystyki Nadszedł czas wakacji letnich. Wiele osób właśnie teraz decyduje się na urlop wypoczynkowy i wyjazd za granicę organizowany za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL 1. Postanowienia Ogólne. 1.1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez SURFCLUB

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupu usług turystycznych organizowanych przez Hotele i Ośrodki Marzeń GEOVITA SA (Zezwolenie nr 676)

Regulamin zakupu usług turystycznych organizowanych przez Hotele i Ośrodki Marzeń GEOVITA SA (Zezwolenie nr 676) Regulamin zakupu usług turystycznych organizowanych przez Hotele i Ośrodki Marzeń GEOVITA SA (Zezwolenie nr 676) I. Warunki ogólne 1. Poniższe Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część UMOWY SKIEROWANIA

Bardziej szczegółowo

[OWU Nomada] strona 1 z 6

[OWU Nomada] strona 1 z 6 OGÓLNE WARUNKI UMÓW DLA PIELGRZYMEK I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ NOMADA BIURO PIELGRZYMKOWO-TURYSTYCZNE SP. Z O.O. ( OWU ) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze OWU zostały ustalone uchwałą z dnia 01.09.2015

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur

Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur 1. Zawarcie umowy udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Almatur następuje po: zapoznaniu się Uczestnika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ MAZURY AIR TRAVEL SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ MAZURY AIR TRAVEL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ MAZURY AIR TRAVEL SP. Z O.O. [Preambuła] Zamieszczone w Regulaminie ogólne warunki umów o świadczenie usług turystycznych, zwane dalej warunkami, stanowią

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

MONIKA WĘGRZYN MOW PRESS Rakuszanki 4 lok. 48 Warszawa , Polska

MONIKA WĘGRZYN MOW PRESS Rakuszanki 4 lok. 48 Warszawa , Polska OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONIKA WĘGRZYN MOW PRESS I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. DEFINICJE 1. Organizatorem imprez turystycznych stanowiących przedmiot Umowy

Bardziej szczegółowo

Turystyczne last minute

Turystyczne last minute Turystyczne last minute Przed nami sezon urlopowy. Myśl o upragnionych wakacjach, odpoczynku, relaksie i atrakcjach, jakie na nas czekają, często sprawia, że dość chaotycznie organizujemy wyjazd. Umowę,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki Mirosław Nawrocki, 41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1 1. ZASADY OGÓLNE 1.1. Chorzowskie

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa 2015 w imprezach turystycznych organizowanych przez Centrum Turystyki Podwodnej Nautica Sp. z o.o. stosowane od 01.01.

Warunki Uczestnictwa 2015 w imprezach turystycznych organizowanych przez Centrum Turystyki Podwodnej Nautica Sp. z o.o. stosowane od 01.01. Warunki Uczestnictwa 2015 w imprezach turystycznych organizowanych przez Centrum Turystyki Podwodnej Nautica Sp. z o.o. stosowane od 01.01.2015 Preambuła Zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W KOLONIACH

WARUNKI UCZESTNICTWA W KOLONIACH WARUNKI UCZESTNICTWA W KOLONIACH I DANE ORGANIZATORA KOLONII Marta Zalewska- Kolonie Zalfiki ul. Jabłoniowa 25b/15 80-175 Gdańsk NIP 8451881202 Regon 363859600 Tel. 668 320 632 Wpis ROTiPT nr 538 II INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Morska Szkoła Podstawowa w Gdańsku Ul. Rogalińska Gdańsk

Morska Szkoła Podstawowa w Gdańsku Ul. Rogalińska Gdańsk WARUNKI UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH I DANE ORGANIZATORA PÓŁKOLONII Marta Zalewska- Kolonie Zalfiki ul. Jabłoniowa 25b/15 80-175 Gdańsk NIP 8451881202 Regon 363859600 Tel. 668 320 632 Wpis ROTiPT nr 538

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Biura Podróży Salut

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Biura Podróży Salut Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Biura Podróży Salut POSTANOWIENIE WSTĘPNE Biuro Podróży Salut zwanym dalej Salut, dołoży wszelkich starań by zapewnić Klientom najlepsze warunki wypoczynku

Bardziej szczegółowo

ATD ALEKSANDRA ADAMSKA 04-560 WARSZAWA, UL. SKOKOWA 13A NIP: 521 221 33 12, REGON: 012333146

ATD ALEKSANDRA ADAMSKA 04-560 WARSZAWA, UL. SKOKOWA 13A NIP: 521 221 33 12, REGON: 012333146 ZGŁOSZENIE UMOWA zawarta dnia w.. pomiędzy: ATD Aleksandra Adamska, z siedzibą w Warszawie (04 560), przy ul. Skokowej 13A, zarejestrowaną w EDG pod nr 524222, NIP: 521 221 33 12, zwaną dalej Organizatorem,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Postanowienia ogólne 1. Fundacja Mała Straż, zwana dalej Organizatorem, oświadcza, że posiada: a. wpis organizacji wypoczynku w Kuratorium Oświaty, b. wpis w statucie fundacji o

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o. 1 ZASADNY OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych (dalej:warunki uczestnictwa) organizowanych przez Biuro Podróży ABC-Holiday

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Omega-TUR

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Omega-TUR OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Omega-TUR 1. ZASADY OGÓLNE 1.1. Biuro turystyczne Omega-TUR Aneta Kirchner-Piwoń KIRCHNER-PIWON z siedzibą w Chorzowie (41-500),

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO ULSŁUG TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH JACEK CIEKAŁA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO ULSŁUG TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH JACEK CIEKAŁA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO ULSŁUG TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH JACEK CIEKAŁA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Zingtravel.pl

Regulamin Serwisu Zingtravel.pl Regulamin Serwisu Zingtravel.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do świadczonych przez Travelplanet.pl S.A. w Serwisie Zingtavel.pl usług w zakresie pośrednictwa w zawieraniu

Bardziej szczegółowo

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach organizowanych przez Biuro Usług Turystycznych BUT sp. z o. o. sp. k. 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu Podróżników Soliści

Regulamin Klubu Podróżników Soliści Regulamin Klubu Podróżników Soliści 1. Wyjazdy organizowane przez Klub Podróży Soliści mają charakter studyjny, a ich najważniejszym elementem jest program, który umożliwia poznanie danego regionu bądź

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa

Ogólne warunki uczestnictwa Ogólne warunki uczestnictwa I. Zawarcie umowy 1. Stronami niniejszej Umowy są organizator oraz Klient podpisujący kartę zgłoszenia-rezerwacji (zwaną dalej Umową ), po zapoznaniu się z ofertą organizatora

Bardziej szczegółowo

UMOWA AGENCYJNA. reprezentowanym przez:

UMOWA AGENCYJNA. reprezentowanym przez: UMOWA AGENCYJNA Zawarta w dniu...w...pomiędzy Biurem Turystycznym INTUR z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 118 c wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej nr 102908/T prowadzonej przez

Bardziej szczegółowo

CENA IMPREZY, WARUNKI ZAPŁATY, ZMIANA CENY, PASZPORT I WIZY, SZCZEPIENIA

CENA IMPREZY, WARUNKI ZAPŁATY, ZMIANA CENY, PASZPORT I WIZY, SZCZEPIENIA Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Podróży Vivaldi Prawa i obowiązki Klientów określają wydane w oparciu o art. 384 1 k.c. oraz Ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o usługach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo Turystyczne AD ASTRA Kamila Banaś

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo Turystyczne AD ASTRA Kamila Banaś OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo Turystyczne AD ASTRA Kamila Banaś II DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. AD ASTRA Kamila Banaś z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM I. Zasady ogólne 1. P.W. EKO-SYSTEM, zwane dalej Biurem, zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej, zwanej dalej Imprezą,

Bardziej szczegółowo

Kompas Poland Sp. z o.o. tel.: 22 862 90 20 Ul. Willowa 8/10 lok.2 Fax: 22 632 21 13 00-790 Warszawa www.kompas-poland.pl kompas@kompas-poland.

Kompas Poland Sp. z o.o. tel.: 22 862 90 20 Ul. Willowa 8/10 lok.2 Fax: 22 632 21 13 00-790 Warszawa www.kompas-poland.pl kompas@kompas-poland. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH LATO 2016 1. Postanowienia ogólne 1.1. Prawa i obowiązki Uczestników określają wydane na podstawie art. 384 1 Kodeksu Cywilnego Warunki uczestnictwa w imprezach

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102 Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102 I. ZAWARCIE UMOWY 1. Stronami umowy są Firma everb Organizator imprezy oraz Klient

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH obowiązujące od dnia 20.03.2012 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH obowiązujące od dnia 20.03.2012 r. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH obowiązujące od dnia 20.03.2012 r. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych stanowią integralną część Umowy

Bardziej szczegółowo

2. Dokumenty wymienione w pkt 1 stanowią integralną częśd Umowy.

2. Dokumenty wymienione w pkt 1 stanowią integralną częśd Umowy. I. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ TOUR-POL Celem działalności firmy jest zapewnienie klientom zgodnego z ofertą, wypoczynku przez jak najlepszą realizację wszystkich

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Biura Podróży MISJA TRAVEL II. Postanowienia Ogólne. III. Definicje. Organizator Impreza

I. Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Biura Podróży MISJA TRAVEL II. Postanowienia Ogólne. III. Definicje. Organizator Impreza I. Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Biura Podróży MISJA TRAVEL W trosce o dobro oraz udany wypoczynek naszych Klientów, jak również zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INTERCONTINENTAL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INTERCONTINENTAL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INTERCONTINENTAL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU. Organizatorem imprez turystycznych zawartych w katalogu jest Biuro Podróży INTERCONTINENTAL

Bardziej szczegółowo

1.3. Stronami UMOWY są z zastrzeżeniem punktu 4.2. niniejszych WARUNKÓW UCZESTNICTWA, ORGANIZATOR i KLIENT.

1.3. Stronami UMOWY są z zastrzeżeniem punktu 4.2. niniejszych WARUNKÓW UCZESTNICTWA, ORGANIZATOR i KLIENT. Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży LEKIER Sp. z o.o. dotyczy wyjazdów od lutego 2015 r. do stycznia 2016 r. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. ZAWARCIE UMOWY.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA w IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez BIURO PODRÓŻY. NASZE WAKACJE zwane dalej ORGANIZATOREM

WARUNKI UCZESTNICTWA w IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez BIURO PODRÓŻY. NASZE WAKACJE zwane dalej ORGANIZATOREM WARUNKI UCZESTNICTWA w IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez BIURO PODRÓŻY NASZE WAKACJE zwane dalej ORGANIZATOREM I INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem jest 77 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa Obowiązuje od 27.02.2009r.

Ogólne warunki uczestnictwa Obowiązuje od 27.02.2009r. Ogólne warunki uczestnictwa Obowiązuje od 27.02.2009r. Organizatorem imprez turystycznych zawartych w katalogu jest Biuro Podróży REGENT z siedziba w Poznaniu ul. Meliorantów 8 wpisane do Ewidencji Działalności

Bardziej szczegółowo

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (kolonie,obozy), zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

5 ZMIANA ŚWIADCZEŃ, ŚWIADCZENIA ZASTĘPCZE. 1. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od Organizatora,

5 ZMIANA ŚWIADCZEŃ, ŚWIADCZENIA ZASTĘPCZE. 1. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od Organizatora, 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych zawartych w katalogu zima 2012 zorganizowanych przez Organizatora Turystyki w rozumieniu przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

Umowa o imprezę turystyczną Nr:

Umowa o imprezę turystyczną Nr: Umowa o imprezę turystyczną Nr: 160503-01 Pomiędzy Organizatorem/Agentem a Awertour Sp z o.o. ul. Plac św. Mikołaja 8 43-300 Bielsko-Biała Imię i nazwisko Adres Telefon kontaktowy i adres e-mail Nr i seria

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Nautica Safari S.j. stosowane od I. Postanowienia Ogólne

Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Nautica Safari S.j. stosowane od I. Postanowienia Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Nautica Safari S.j. stosowane od 1.03.2017 (dotyczy wyłącznie imprez turystycznych zgodnych z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez Zero Gravity Sp. z o.o. zwanej dalej Organizatorem

Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez Zero Gravity Sp. z o.o. zwanej dalej Organizatorem Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez Zero Gravity Sp. z o.o. zwanej dalej Organizatorem I. Warunki ogólne i zawarcie Umowy 1. Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Grand TOUR

Biuro Podróży Grand TOUR Biuro Podróży Grand TOUR 04-185 Warszawa, ul. Witolińska 2/71 tel. + 48 694 804 840 biuro.grandtour@gmail.com NIP: 113-258-00-29, REGON: 360881125 WPIS ORGANIZATORA TURYSTYKI - NUMER ZAŚWIADCZENIA: 1603

Bardziej szczegółowo

1 - Postanowienia ogólne

1 - Postanowienia ogólne 1 - Postanowienia ogólne 1. Niniejsze ogólne warunki świadczenia Usług Turystycznych dla Konsumentów stosuje się w Umowach zawieranych z Klientami firmy Family Life Szkoła Sportów Letnich i Zimowych, którzy

Bardziej szczegółowo

Warunki rezerwacji Sun Fever

Warunki rezerwacji Sun Fever Warunki rezerwacji Sun Fever Poniższe warunki regulują prawa i obowiązki Uczestnika oraz Organizatora Taksidi Sp. z o.o. z siedzibą ul. Armii Krajowej 3, 05-530 Góra Kalwaria działającego na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY:

KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY: PÓŁKOLONIE 2015 KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE I. DANE ORGANIZATORA SMECZ Bogumił i Wspólnicy Sp.j ul. Mostowa 4, Siedliska

Bardziej szczegółowo

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży ul. Willowa 8/10 lok. 2, 00-790 Warszawa; nr wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 371. NIP: 526-10-02-130; KRS 000038687; Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej Weekend listopadowy w Pradze organizowanej przez Feel3 sp. z o.o.

Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej Weekend listopadowy w Pradze organizowanej przez Feel3 sp. z o.o. Impreza jest organizowana przy współpracy z Samorządem Studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, Samorządem Studentów AWF Warszawa, Samorządem Studentów SGGW, Uczelnianą Radą Samorządu

Bardziej szczegółowo

1.2. Warunki uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez Alfa Star Biuro Podróży Sp.j.

1.2. Warunki uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez Alfa Star Biuro Podróży Sp.j. Warunki Uczestnictwa Preambuła W trosce o dobro naszych Klientów oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS Spółka Komandytowa

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS Spółka Komandytowa OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS Spółka Komandytowa I Zasady Ogólne 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach i usługach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH LATO 2017

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH LATO 2017 WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH LATO 2017 1. Postanowienia ogólne 1.1. Prawa i obowiązki Uczestników określają niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych wydane na podstawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL

WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL WARSZAWA DN. 01.01.2015 OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Biuro Podróży Kayo Travel, zwane dalej organizatorem oświadcza, że posiada: wpis do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl 1. ZASADY OGÓLNE 1. Firma OdkryDubaj.pl, wpisana do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w Jabłonnej pod numerem 3669, NIP 716-217-99-78,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SURVIVAL ADVENTURE SQUAD

WARUNKI OGÓLNE UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SURVIVAL ADVENTURE SQUAD WARUNKI OGÓLNE UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SURVIVAL ADVENTURE SQUAD I. ZASADY OGÓLNE 1. Imprezy organizowane przez Survival Adventure Squad mają charakter eventów, szkoleń oraz kursów,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez Feel The Flow zwane dalej ORGANIZATOREM obowiązujące od 01.09.2012r. I INFORMACJE OGÓLNE 1. Feel The Flow Piotr Dąbrowski zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5361 Poz. 499 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz

Bardziej szczegółowo

V. Odpowiedzialność 1. ORGANIZATOR odpowiada za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy, chyba Ŝe jest Strona 2

V. Odpowiedzialność 1. ORGANIZATOR odpowiada za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy, chyba Ŝe jest Strona 2 I. Postanowienia ogólne 1. Zawarcie umowy z Ekspedycja Wojciech Wiwatowski Ul. Wrzosowa 12, 05-220 Zielonka NIP 878-124-21-84, zwanym dalej ORGANIZATOREM, następuje z chwilą zapoznania się z niniejszymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa Lilla House Sp. z o.o. (Studio Tańca)

Ogólne warunki uczestnictwa Lilla House Sp. z o.o. (Studio Tańca) Ogólne warunki uczestnictwa Lilla House Sp. z o.o. (Studio Tańca) 1 Postanowienia ogólne. 1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa w obozach zawartych w ofercie obozowej Studia Tańca Lilla House Sp. z

Bardziej szczegółowo

BHP DLA BIZNESU Krajowa Szkoła Pierwszej Pomocy w Miejscu Pracy s.c.

BHP DLA BIZNESU Krajowa Szkoła Pierwszej Pomocy w Miejscu Pracy s.c. BHP DLA BIZNESU KRAJOWA SZKOŁA INSTRUKTORÓW PIERWSZEJ POMOCY W MIEJSCU PRACY 05-091 ZĄBKI, ul. POWSTAŃCÓW 24i/2 BHP DLA BIZNESU Krajowa Szkoła Pierwszej Pomocy w Miejscu Pracy jest niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa Warunki uczestnictwa 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. ZAWARCIE UMOWY. 1.1 Przez uŝyte w Warunkach uczestnictwa określenia naleŝy rozumieć: a) warunki uczestnictwa warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych

Bardziej szczegółowo