WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH obowiązujące od dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH obowiązujące od dnia 20.03.2012 r."

Transkrypt

1 WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH obowiązujące od dnia r. 1. Postanowienia ogólne Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych stanowią integralną część Umowy zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej ( Umowa ), na mocy której osoby nią objęte uzyskują prawo wzięcia udziału w imprezie turystycznej ( Impreza/y ) organizowanej przez Premio Travel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 18 pok. 20, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , kapitał zakładowy ,- złotych ( Organizator ) Organizator jest organizatorem turystyki wpisanym do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Województwa Mazowieckiego, pod numerem Zawarcie Umowy. 2.1 Uczestnikiem Imprezy jest osoba zawierająca Umowę na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a także osoba, na rzecz której Umowa została zawarta, w tym również osoba, która przejęła prawa i obowiązki, zgodnie z postanowieniami pkt 6.5. poniżej ( Uczestnik/cy ). 2.2 Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą podpisania Umowy przez strony oraz otrzymania przez Organizatora zaliczki wskazanej w pkt 3.1 poniżej Integralną część Umowy stanowi potwierdzenie rezerwacji wystawione przez Organizatora oraz program wyjazdu zawarty w prospekcie dostarczonym przez Organizatora 3. Warunki płatności W terminie 3 (trzy) dni roboczych licząc od dnia podpisania Umowy przez strony Uczestnik obowiązany jest wpłacić Organizatorowi zaliczkę w wysokości odpowiadającej co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) łącznego wynagrodzenia Organizatora określonego w Umowie ( Cena/y ). 3.2 Cenę pomniejszoną o zaliczkę wskazaną w punkcie poprzedzającym Uczestnik obowiązany jest wpłacić w terminie 30 (trzydzieści) dni przed datą rozpoczęcia Imprezy. Niedokonanie przez Uczestnika płatności wskazanej w niniejszym punkcie będzie uprawniało Organizatora do anulowania dokonanej na rzecz Uczestnika rezerwacji i dochodzenia od Uczestnika poniesionych w związku z tym kosztów, na zasadach określonych w pkt 6 poniżej Niezależnie od postanowień punktów poprzedzających Organizator zastrzega sobie prawo określenia innych zasad dokonywania płatności za Imprezę w przypadku ofert specjalnych lub ofert typu last minute. 4. Usługi i ceny Organizator zobowiązuje się spełnić świadczenia określone w Umowie, a w zakresie nią nieuregulowanym, świadczenia zawarte w ofercie i/lub w programie Imprezy, w każdym przypadku gdy oferta i/lub program Imprezy zostały sporządzone przez Organizatora i doręczone Uczestnikowi jako integralna część Umowy Katalog i inne informacje pisemne przygotowane przez Organizatora nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Informacje te należy traktować jako zaproszenie do zawarcia Umowy. Organizator dołoży staranności wymaganej od profesjonalisty, aby katalogi i inne informacje pisemne odpowiadały aktualnej ofercie prezentowanej przez Organizatora. Aktualne informacje dotyczące oferty Organizatora

2 (w tym ewentualna errata do katalogu i cennika), zawierające w szczególności ceny oraz opis świadczeń składających się na daną Imprezę, znajdują się na stronie internetowej Organizatora pod adresem Dodatkowe życzenia Uczestnika wykraczające poza ofertę Organizatora (np. pokoje obok siebie, widok na morze itp.) i wpisane w treści potwierdzenia rezerwacji, w rubryce Uwagi, nie nakładają na Organizatora obowiązku ich realizacji. Niezależnie od tego Organizator dołoży starań, aby spełnić te życzenia w miarę możliwości Ceny wyrażone są zwykle w złotych polskich. W przypadku ofert wyrażonych w innej walucie całkowita Cena przeliczana jest na złote polskie po kursie średnim danej waluty w Narodowym Banku Polskim, obowiązującym w dniu zawarcia Umowy W cenie Imprezy zawarte jest zakwaterowanie oraz wyżywienie, przelot, opieka rezydenta, transfery, ubezpieczenie indywidualne oraz bagażu, zgodnie z Umową. Ceny zawierają opłaty lotniskowe oraz podatek VAT, chyba że w ofercie zaznaczono inaczej Ceny nie obejmują opłat paszportowych, wizowych, bankowych, celnych, dojazdu z miejsca zamieszkania na miejsce zbiórki i z powrotem oraz usług indywidualnie zamawianych podczas pobytu za granicą, jak: wycieczki lokalne (fakultatywne), serwis hotelowy, opłaty za rozmowy telefoniczne, bagażowe itp Oferty specjalne i oferty Imprez typu last minute mogą obejmować zobowiązanie Organizatora do zapewnienia Uczestnikowi, poza pozostałymi świadczeniami składającymi się na Imprezę, zakwaterowania w obiekcie hotelowym, określonym wyłącznie co do położenia, rodzaju i kategorii. W takim wypadku Umowa dotycząca Imprezy typu last minute nie będzie zawierać nazwy obiektu hotelowego, zaś Organizator będzie zobowiązany do zapewnienia Uczestnikowi zakwaterowania w obiekcie hotelowym, którego położenie, rodzaj oraz kategoria będą odpowiadać położeniu, rodzajowi oraz kategorii obiektu hotelowego wskazanymi w Umowie. 5. Zmiany cen i zakresu usług W przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych Organizator będzie zmuszony zmienić istotne warunki Umowy, z zastrzeżeniem postanowień pkt 5.4. poniżej, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Uczestnika. W takim wypadku Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować Organizatora a) o przyjęciu proponowanej zmiany, albo b) odstąpić od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej lub pokrycia kosztów odstąpienia od Umowy Jeżeli Uczestnik, zgodnie z postanowieniami pkt 5.1. lit. b) powyżej odstąpi od Umowy lub jeżeli Organizator odwoła Imprezę z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Uczestnik ma prawo, według własnego wyboru: a) uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę zastępczą o niższym standardzie za zwrotem różnicy w Cenie, albo b) zażądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń W przypadku, gdy odwołanie Imprezy nastąpiło z powodu zgłoszenia się mniejszej ilości Uczestników niż minimalna liczba określona w Umowie, a Organizator powiadomi o tym Uczestnika na piśmie nie później niż na 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Imprezy lub z powodu zdarzenia o charakterze siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania za niewykonanie Umowy. W przypadku Imprez, w których przewóz realizowany jest samolotem, minimalna liczba Uczestników wynosi 80 osób Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.) ( Ustawa ), Organizator zastrzega sobie prawo

3 podwyższenia Ceny ustalonej w Umowie, pod warunkiem, że Organizator udokumentuje wpływ na podwyższenie Ceny jednej z następujących okoliczności: wzrost kosztów transportu, wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrost kursów walut. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu Cena ustalona w Umowie nie może być podwyższona Wzrost Ceny upoważnia Uczestnika do rezygnacji z Imprezy bez ponoszenia kosztów tej rezygnacji pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi pisemnego powiadomienia o tym fakcie w terminie 48 (czterdzieści osiem) godzin od chwili otrzymania informacji o wzroście Ceny Jeżeli w trakcie trwania Imprezy Organizator nie będzie wykonywał przewidzianych w Umowie usług, stanowiących istotną część programu Imprezy, Organizator zobowiązuje się do wykonania w ramach tej Imprezy odpowiednich świadczeń zastępczych o tym samym bądź wyższym standardzie co usługi przewidziane w Umowie. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w Umowie, Uczestnik może żądać odpowiedniego obniżenia Ceny W przypadku braku możliwości zorganizowania świadczeń zastępczych, o których mowa w pkt 5.6. powyżej, Uczestnikowi zostanie dokonany zwrot wartości niezrealizowanych świadczeń. Nie wyłącza to możliwości realizacji przez Uczestnika uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Organizator informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Umowa musi określać położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelowego zgodnie z przepisami prawa kraju pobytu. Organizator wyjaśnia, że z tego powodu stan wskazanego w Umowie obiektu hotelowego i jakość realizowanych przez niego świadczeń, może odbiegać od stanu i jakości świadczeń realizowanych w obiekcie hotelowym o takiej samej kategorii, a położonym w innym kraju, np. w Polsce W przypadku zmiany portu lotniczego, z którego rozpoczyna się lub w którym kończy się Impreza, w czasie jej trwania,organizator zobowiązuje się do zorganizowania transportu do/z portu lotniczego wskazanego w Umowie. Nie wyłącza to możliwości realizacji przez Uczestnika uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Każdorazowo na dwa dni przed dniem rozpoczęcia/zakończenia Imprezy Uczestnik zobowiązany jest do skontaktowania się z przedstawicielem Organizatora w celu potwierdzenia miejsca i terminu zbiórki oraz godzin wylotu z/do kraju. Jednocześnie Organizator dopuszcza możliwość zmiany godzin przelotów na wcześniejszą lub późniejszą w sytuacji zaistnienia okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności (np. siła wyższa). W razie wystąpienia zmiany godziny wylotu z kraju, Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem (bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawiciela) na podany w Umowie numer telefonu i poinformuje go o zmianie najpóźniej 1 dzień przed wylotem. W razie wystąpienia zmiany godziny wylotu do kraju, Uczestnik zostanie o niej poinformowany przez Organizatora. Niezależnie od powyższego Organizator będzie umieszczał informacje o miejscu i terminie zbiórki oraz godzinie wylotu do kraju na tablicy informacyjnej w obiekcie hotelowym. 6. Odstąpienie od Umowy, zmiana Uczestnika lub rezerwacji Z zastrzeżeniem postanowień pkt 5 powyżej, każda ze Stron, bez względu na przyczynę, może z własnej inicjatywy odstąpić od Umowy, składając drugiej Stronie pisemne oświadczenie o odstąpieniu ( Oświadczenie ). Strona składająca Oświadczenie jest obowiązana do pokrycia kosztów poniesionych przez drugą Stronę w związku z odstąpieniem od Umowy. Za datę odstąpienia od Umowy Strony zgodnie przyjmują dzień doręczenia drugiej stronie Oświadczenia. Organizator informuje Uczestników, iż

4 wysokość kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z odstąpieniem od Umowy przez Uczestnika/ów jest uzależniona od chwili doręczenia Oświadczenia Organizatorowi W przypadku odstąpienia od Umowy przez Uczestnika Organizator uprawniony będzie do potrącenia całości lub części Ceny z kosztami poniesionymi przez Organizatora w związku z odstąpieniem Uczestnika od Umowy, zgodnie z następującymi założeniami: a) w przypadku odstąpienia Uczestnika od Umowy co najmniej na 40 dni przed rozpoczęciem Imprezy Organizator jest uprawniony do potrącenia do 25% Ceny; b) w przypadku odstąpienia Uczestnika od Umowy na 39 do 28 dni przed rozpoczęciem Imprezy Organizator jest uprawniony do potrącenia do 35% Ceny; c) w przypadku odstąpienia Uczestnika od Umowy na 27 do 16 dni przed rozpoczęciem Imprezy Organizator jest uprawniony do potrącenia do 60% Ceny; d) w przypadku odstąpienia Uczestnika od Umowy na 15 do 9 dni przed rozpoczęciem Imprezy Organizator jest uprawniony do potrącenia do 75% Ceny; e) w przypadku odstąpienia Uczestnika od Umowy na mniej niż 8 dni przed rozpoczęciem Imprezy Organizator jest uprawniony do potrącenia do 95% Ceny. 6.3 Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia od Uczestnika pokrycia kosztów poniesionych w związku z odstąpieniem Uczestnika od Umowy, w przypadku gdy potrącona przez Organizatora kwota nie pokryje kosztów poniesionych w związku z odstąpieniem Uczestnika od Umowy. Organizator zastrzega sobie również prawo do dochodzenia od Uczestnika naprawienia szkód przewyższających należności wskazane w pkt 6.2. powyżej. W przypadku niewzięcia przez Uczestnika udziału w Imprezie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Organizator zastrzega sobie uprawnienie dochodzenia szkód poniesionych z tego tytułu na zasadach określonych w pkt 6.2 lit. e) powyżej W każdym przypadku dokonania przez Organizatora potrącenia, o którym mowa w pkt 6.2. oraz 6.3 zdanie ostatnie powyżej, Uczestnik uprawniony będzie do domagania się od Organizatora przedstawienia zestawienia kosztów poniesionych w związku z jego odstąpieniem od Umowy. Zestawienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator zobowiązuje się przygotowywać po przedstawieniu przez Uczestnika pisemnego żądania, zgodnie z następującymi założeniami: a) w przypadku odstąpienia Uczestnika od Umowy do 14-tego dnia włącznie przed dniem rozpoczęcia Imprezy, w terminie 7 (siedem) dni licząc od dnia przedstawienia żądania; b) w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od Umowy 13-tego dnia przed dniem rozpoczęcia Imprezy lub później, w terminie 7 (siedem) dni licząc od dnia przedstawienia żądania, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy żądanie to zostanie przedstawione Organizatorowi przez dniem rozpoczęcia Imprezy, termin na przygotowanie tego zestawienia ulega przedłużeniu do 7-ego dnia licząc od dnia rozpoczęcia Imprezy Uczestnik jest uprawniony do domagania się od Organizatora, aby osoba/y trzecia/e, wskazana/e przez Uczestnika, przejęła/y jego prawa i obowiązki wynikające z Umowy. Przeniesienie wynikających z Umowy praw i obowiązków Uczestnika i/lub Uczestników wskazanych w Umowie jest skuteczne wobec Organizatora, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Organizatora o tej zmianie nie później niż na 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia Imprezy. Za nieuiszczoną część Ceny oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany, o której mowa w niniejszym punkcie, Uczestnik i osoba/y przejmująca/e jego uprawnienia i obowiązki odpowiadają solidarnie Uczestnik jest uprawniony do domagania się od Organizatora dokonania zmiany rezerwacji, przez którą rozumie się wszelkie zmiany programu Imprezy, w tym m.in. zmianę terminu rozpoczęcia lub zakończenia Imprezy, zakwaterowania, środka

5 transportu lub miejscowości, w której przeprowadzana jest Impreza. W każdym przypadku zmiana wskazana w zdaniu poprzednim może być dokonana jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora uwarunkowanej możliwością jej realizacji, a także, o ile dokonanie takiej zmiany wiązało się będzie z koniecznością poniesienia kosztów przez Organizatora, pod warunkiem pokrycia takich kosztów przez Uczestnika. Postanowienia pkt powyżej stosuje się odpowiednio, z tym jednak zastrzeżeniem, iż Organizator zobowiązany będzie do przygotowania odpowiedniego zestawienia nie później niż w terminie 7 (siedem) dni licząc od dnia dokonania odpowiedniej zmiany. 7. Ubezpieczenie Organizator informuje, że zawarł z AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Asekuracji SA z siedzibą w Warszawie, ul Chłodna 51, Warszawa, umowę ubezpieczenia na rzecz Uczestników, w ramach której sumy ubezpieczenia przedstawiają się następująco koszty leczenia wraz z Assistance Euro, Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Euro, Bagaż Podróżny Euro, Koszty Ratownictwa Euro W cenie Imprezy nie jest zawarte ubezpieczenie kosztów rezygnacji z Imprezy. Organizator zaleca Uczestnikom wykupienie takiego ubezpieczenia. Na podstawie umowy ubezpieczania wskazanej w punkcie poprzednim Uczestnik może zostać objęty ubezpieczeniem w zakresie pokrycia kosztów rezygnacji w Imprezie, w takim przypadku suma ubezpieczenia odpowiadać będzie Cenie, ale nie więcej niż Euro Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Podróży Kontynenty, wydanych przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Asekuracji SA z siedzibą w Warszawie, zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA nr 1/25/09/2009 z dnia 25/09/2009 r., dostępnych u Organizatora oraz na stronie internetowej W przypadku zaistnienia zdarzeń określonych umową ubezpieczenia wskazaną powyżej, Uczestnik powinien postępować zgodnie z procedurami określonymi w warunkach ubezpieczenia, o których mowa w pkt 7.3 powyżej. 8. Postępowanie reklamacyjne W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia reklamacji Reklamacje w trakcie Imprezy powinny być zgłaszane niezwłocznie do lokalnego przedstawiciela Organizatora, który jest uprawniony do usunięcia przyczyn dokonanej reklamacji na miejscu. Jeżeli reklamacja nie przyniesie skutku należy sporządzić protokół, który powinien zostać podpisany przez lokalnego Przedstawiciela Organizatora oraz Uczestnika/ów składającego/ych reklamację. Lokalny przedstawiciel Organizatora nie jest uprawniony do samodzielnego rozstrzygania co do roszczeń podnoszonych przez Uczestników Reklamacje składane po zakończeniu Imprezy, której dotyczą, należy składać w terminie miesiąca od zakończenia Imprezy,w formie pisemnej poprzez dostarczenie pisma reklamacyjnego na adres Organizatora. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Klient zobowiązany jest wskazać uchybienia w sposobie wykonania swojej umowy oraz określić swoje żądania Reklamacje klientów rozpatrywane będą w terminach przewidzianych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Jeżeli reklamacja została złożona lokalnemu przedstawicielowi Organizatora podczas trwania Imprezy Organizator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia Uczestnikowi odpowiedzi w formie pisemnej, w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zakończenia Imprezy, której reklamacja dotyczy.

6 8.5. Odpowiedź Organizatora na reklamacje będzie udzielana na piśmie i przesyłana listem poleconym na adres Uczestnika wskazany w treści reklamacji. W przypadku zmiany przez Uczestnika adresu wskazanego w treści reklamacji, powinien on niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Organizatora na piśmie, podając nowy adres. Jeżeli Uczestnik nie wskaże w reklamacji swojego adresu, Organizator prześle odpowiedź na reklamację na adres Uczestnika wskazany w Umowie. 9. Odpowiedzialność Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej Umowy na zasadach określonych w Ustawie oraz odpowiednich przepisach prawa Odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług turystycznych w czasie trwania Imprezy jest ograniczona do dwukrotności ceny Imprezy względem każdego Uczestnika. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód na osobie Organizator informuje Uczestników, że: a) klimatyzacja w obiektach hotelowych kraju pobytu może działać okresowo, co uzależnione jest m. in. od temperatury otoczenia (powietrza), pory roku, rodzaju urządzeń wentylacyjnych, bądź też przepisów wewnętrznych obiektu hotelowego, dlatego też Uczestnik powinien dokładnie zapoznać się z szczegółami oferty Organizatora; b) podczas planowania urlopu, połączeń czy spotkań Uczestnik powinien wziąć pod uwagę możliwość zaistnienia opóźnień w lotach oraz nieplanowanych wcześniej międzylądowań, dlatego też Uczestnik powinien dokładnie zapoznać się ze szczegółami oferty Organizatora Podczas podróży do/z miejsca pobytu oraz w trakcie Imprezy Uczestnik powinien należycie zabezpieczać należące do niego przedmioty wartościowe, w szczególności poprzez transportowanie ich w bagażu podręcznym czy korzystanie z sejfów w obiektach hotelowych Postanowienia pkt 9.3. i 9.4. powyżej nie wyłączają odpowiedzialności Organizatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak również nie ograniczają uprawnień Uczestników przewidzianych postanowieniami Umowy oraz uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Jeżeli w trakcie Imprezy Uczestnik stwierdza wadliwe wykonywanie Umowy jest on zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym wykonawcy usługi, co do której ma zastrzeżenia oraz lokalnego przedstawiciela Organizatora. Zawiadomienie to powinno nastąpić w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi, co do której Uczestnik ma zastrzeżenia Jeżeli w związku z korzystaniem z transportu lotniczego zostanie uszkodzony, zniszczony lub zagubiony bagaż Uczestnika powinien on dołożyć należytej staranności w celu udokumentowania tego faktu, poprzez niezwłoczne złożenie pisemnej reklamacji przewoźnikowi lotniczemu, także poinformowanie przedstawiciela Organizatora. 10. Postanowienia organizacyjne i końcowe Wszelkie dokumenty podróży wydawane są przez przedstawicieli Organizatora, w Polsce, w miejscu zbiórki na podstawie okazanej przez Uczestnika Umowy Zawierając Umowę Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z otrzymanymi od Organizatora pisemnymi ogólnymi informacjami o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych, celnych, sanitarnych, terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w Imprezie. Uczestnik odpowiedzialny jest za dotrzymanie tych przepisów i wymagań oraz ponosi odpowiedzialność za niezastosowanie się do nich.

7 10.3. Uczestnik zobowiązany jest posiadać ważny paszport oraz wizę, o ile jest to wymagane Uczestnik zobowiązany jest dostosować się do instrukcji związanych z Imprezą, przedstawianych przez Organizatora, przedstawicieli Organizatora i/lub linie lotnicze oraz respektować reguły postępowania w związku z transferem do/z miejsca rozpoczęcia/zakończenia Imprezy oraz pobytem w obiekcie hotelowym Podpisanie przez Uczestnika Umowy odnoszącej się do tygodniowego lub dwutygodniowego okresu nie oznacza 7 (siedem) lub 14 (czternaście) dniowego pobytu w samym hotelu. Długość pobytu w hotelu zależy od czasu potrzebnego na dotarcie do miejsca docelowego Imprezy. Cena może obejmować 6 (sześć) lub 13 (trzynaście) noclegów i odpowiednią ilość posiłków. Postanowienia niniejszego punktu znajdują zastosowanie także w przypadku innych okresów trwania Imprezy niż tydzień lub dwa tygodnie Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 12 (dwunastej) lub 14 (czternastej) w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 12 (dwunastej) w dniu wyjazdu. Do tego czasu pokoje powinny być opuszczone wraz z bagażami, w przeciwnym razie Uczestnik może zostać obciążony kosztami powstałymi na skutek przedłużenia jego pobytu w pokoju hotelowym Koszt wszystkich napoi do posiłków Uczestnik pokrywa we własnym zakresie, chyba, że co innego wynika z literalnych zapisów Umowy (nie dotyczy to hoteli z pakietem all inclusive ) Wszelkie informacje zamieszczone w katalogu, cenniku i warunkach uczestnictwa wskazanych w Umowie, sporządzonych przez Organizatora odpowiadają stanowi na dzień złożenia ich do druku. Organizator będzie każdorazowo informować Uczestników o wszelkich zmianach w tym zakresie Przed zawarciem Umowy Organizator może zmienić dane zawarte w katalogu, cenniku lub warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Organizatora, o czym Uczestnik zostanie powiadomiony Świadczenie usług turystycznych przez Organizatora reguluje Ustawa, przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa dotyczące ochrony konsumenta.

Zawarcie umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej jest traktowane jako Państwa pełna akceptacja zaprezentowanych Ogólnych Warunków Uczestnictwa.

Zawarcie umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej jest traktowane jako Państwa pełna akceptacja zaprezentowanych Ogólnych Warunków Uczestnictwa. Ogólne Warunki Uczestnictwa i Imprezach Turystycznych Szanowni Państwo, Zwracamy się z prośba o dokładne przeczytanie i zapoznanie się ze szczegółowymi Warunkami Imprez Turystycznych, organizowanych przez

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Biuro Podróży School Tour Krzysztof Lubas, jest organizatorem turystyki

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Wybieramy organizatora Każdy organizator turystyki, przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz konsumentów, powinien zostać wpisany do rejestru organizatorów

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych

Warunki Ogólne Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych Warunki Ogólne Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych 1. Definicje a) "Umowa" jest to umowa o uczestnictwo w Imprezie Turystycznej, zawarta na podstawie niniejszych Warunków Ogólnych i opisana w artykule

Bardziej szczegółowo

OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1. WARUNKI KORZYSTANIA

OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1. WARUNKI KORZYSTANIA OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1 1. WARUNKI KORZYSTANIA 1. Warunki korzystania z usług turystycznych świadczonych przez PICOLA SPORT Aleksandra Zapolska, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. Przed podpisaniem Umowy-Zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie Umowy-Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA A. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Citron Travel Sp. z o.o. (zwane dalej Warunkami uczestnictwa ) stanowią integralną

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH OASIS TOURS Sp. z o.o. REALIZOWANYCH PO 1 STYCZNIA 2011 ROKU 1 Zawarcie umowy 1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej z oferty katalogowej OASIS

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1 INFORMACJE WSTĘPNE

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1 INFORMACJE WSTĘPNE OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1 INFORMACJE WSTĘPNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część umowy o udział w obozie sportowym (Karta Kwalifikacyjna). 2. Organizatorem obozu Wawrzkowizna

Bardziej szczegółowo

Turystyczne last minute

Turystyczne last minute Turystyczne last minute Przed nami sezon urlopowy. Myśl o upragnionych wakacjach, odpoczynku, relaksie i atrakcjach, jakie na nas czekają, często sprawia, że dość chaotycznie organizujemy wyjazd. Umowę,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1 ORBI Renata Juraszek (zwana dalej organizatorem turystyki) została wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, okreslają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów

Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, okreslają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, okreslają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów korzystających ze świadczonych przez niego usług. b(

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS. I. Zasady ogólne:

Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS. I. Zasady ogólne: Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS I. Zasady ogólne: 1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem (zwanym dalej Uczestnikiem) a AQUARIS (zwanym dalej Organizatorem) następuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA w PIELGRZYMCE do ZIEMI ŚWIĘTEJ w dniach 11.04-18.04.2016 r. (prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI)

UMOWA UCZESTNICTWA w PIELGRZYMCE do ZIEMI ŚWIĘTEJ w dniach 11.04-18.04.2016 r. (prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI) UMOWA UCZESTNICTWA w PIELGRZYMCE do ZIEMI ŚWIĘTEJ w dniach 11.04-18.04.2016 r. (prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI) Dane zgłaszającego: Imię i Nazwisko, data ur., nr tel., adres, PESEL, nr i data ważności

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA WARUNKI UCZESTNICTWA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze w imprezach turystycznych (zwane dalej: ) organizowanych przez Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno Wypoczynkowe Natura Tour sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE niego usług. 1. Niniejsze Ogóle Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, określają prawa

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W KOLONIACH

WARUNKI UCZESTNICTWA W KOLONIACH WARUNKI UCZESTNICTWA W KOLONIACH I DANE ORGANIZATORA KOLONII Marta Zalewska- Kolonie Zalfiki ul. Jabłoniowa 25b/15 80-175 Gdańsk NIP 8451881202 Regon 363859600 Tel. 668 320 632 Wpis ROTiPT nr 538 II INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla dzieci (kolonie) i młodzieży (obozy) zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla młodzieży (obozy) zawartych w katalogu LATO 2012 zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH PROPONOWANYCH PRZEZ G24 GROUP. (tekst jednolity obowiązujący od dnia 21 października 2016 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH PROPONOWANYCH PRZEZ G24 GROUP. (tekst jednolity obowiązujący od dnia 21 października 2016 r. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH PROPONOWANYCH PRZEZ G24 GROUP (tekst jednolity obowiązujący od dnia 21 października 2016 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa określają

Bardziej szczegółowo

Morska Szkoła Podstawowa w Gdańsku Ul. Rogalińska Gdańsk

Morska Szkoła Podstawowa w Gdańsku Ul. Rogalińska Gdańsk WARUNKI UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH I DANE ORGANIZATORA PÓŁKOLONII Marta Zalewska- Kolonie Zalfiki ul. Jabłoniowa 25b/15 80-175 Gdańsk NIP 8451881202 Regon 363859600 Tel. 668 320 632 Wpis ROTiPT nr 538

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej 2016

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej 2016 Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej 2016 OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BP DZIKIE BIESZCZADY W NOWOSIÓŁKACH: WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH

Bardziej szczegółowo

szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa na

szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa na 3 CENA WYCIECZKI I TERMINY WPŁAT 1. Cena brutto: 8990 pln / osobę Całkowita cena brutto uwzględniająca wszystkich zgłoszonych przez Klienta uczestników:.../il. osób/ x 8950 pln =...pln 2. Terminy wpłat:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI FIRST CALL NR 1 LATO 2018 OFERTA RODZINNA

REGULAMIN PROMOCJI FIRST CALL NR 1 LATO 2018 OFERTA RODZINNA REGULAMIN PROMOCJI FIRST CALL NR 1 LATO 2018 OFERTA RODZINNA 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji First Call nr 1 Lato 2018 oferta rodzinna

Bardziej szczegółowo

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach organizowanych przez Biuro Usług Turystycznych BUT sp. z o. o. sp. k. 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ NUMER IMPREZY UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 1 BIURO PODRÓŻY PARADISE SPÓŁKA Z O.O., 61-823 POZNAŃ UL. PIEKARY 8A (REGON: 004772580, NIP:778-00-22-250, KRS: 0000000575) LEGITYMUJĄCE SIĘ KONCESJĄ

Bardziej szczegółowo

[OWU Nomada] strona 1 z 6

[OWU Nomada] strona 1 z 6 OGÓLNE WARUNKI UMÓW DLA PIELGRZYMEK I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ NOMADA BIURO PIELGRZYMKOWO-TURYSTYCZNE SP. Z O.O. ( OWU ) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze OWU zostały ustalone uchwałą z dnia 01.09.2015

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa

Ogólne warunki uczestnictwa Ogólne warunki uczestnictwa I. Zawarcie umowy 1. Stronami niniejszej Umowy są organizator oraz Klient podpisujący kartę zgłoszenia-rezerwacji (zwaną dalej Umową ), po zapoznaniu się z ofertą organizatora

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur

Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur 1. Zawarcie umowy udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Almatur następuje po: zapoznaniu się Uczestnika

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AERO.PL SP. Z O.O.

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AERO.PL SP. Z O.O. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AERO.PL SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych Organizowanych przez Aero.pl sp.

Bardziej szczegółowo

Usługi turystyczne - wskazówki dla Klientów Organizatorów Turystyki

Usługi turystyczne - wskazówki dla Klientów Organizatorów Turystyki Usługi turystyczne - wskazówki dla Klientów Organizatorów Turystyki Nadszedł czas wakacji letnich. Wiele osób właśnie teraz decyduje się na urlop wypoczynkowy i wyjazd za granicę organizowany za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży ul. Willowa 8/10 lok. 2, 00-790 Warszawa; nr wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 371. NIP: 526-10-02-130; KRS 000038687; Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Impreza impreza turystyczna organizowana przez Varsavolo sp. z o.o.

Impreza impreza turystyczna organizowana przez Varsavolo sp. z o.o. WARUNKI UCZESTNICTWA Definicje: Impreza impreza turystyczna organizowana przez Varsavolo sp. z o.o. Organizator Biuro Podróży Varsavolo sp. z o.o., 00-132 Warszawa, ul. Grzybowska 12/14 lok. 3, NIP 526-02-00-997

Bardziej szczegółowo

5 ZMIANA ŚWIADCZEŃ, ŚWIADCZENIA ZASTĘPCZE. 1. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od Organizatora,

5 ZMIANA ŚWIADCZEŃ, ŚWIADCZENIA ZASTĘPCZE. 1. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od Organizatora, 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych zawartych w katalogu zima 2012 zorganizowanych przez Organizatora Turystyki w rozumieniu przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

Kompas Poland Sp. z o.o. tel.: 22 862 90 20 Ul. Willowa 8/10 lok.2 Fax: 22 632 21 13 00-790 Warszawa www.kompas-poland.pl kompas@kompas-poland.

Kompas Poland Sp. z o.o. tel.: 22 862 90 20 Ul. Willowa 8/10 lok.2 Fax: 22 632 21 13 00-790 Warszawa www.kompas-poland.pl kompas@kompas-poland. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH LATO 2016 1. Postanowienia ogólne 1.1. Prawa i obowiązki Uczestników określają wydane na podstawie art. 384 1 Kodeksu Cywilnego Warunki uczestnictwa w imprezach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ HELLAS TRAVEL THEOFILOS VAFIDIS

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ HELLAS TRAVEL THEOFILOS VAFIDIS OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ HELLAS TRAVEL THEOFILOS VAFIDIS 1. DEFINICJE 1.1 Hellas Travel Hellas Travel Theofilos Vafidis z siedzibą w Warszawie, Warszawska

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Postanowienia ogólne 1. Fundacja Mała Straż, zwana dalej Organizatorem, oświadcza, że posiada: a. wpis organizacji wypoczynku w Kuratorium Oświaty, b. wpis w statucie fundacji o

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA w IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez BIURO PODRÓŻY. NASZE WAKACJE zwane dalej ORGANIZATOREM

WARUNKI UCZESTNICTWA w IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez BIURO PODRÓŻY. NASZE WAKACJE zwane dalej ORGANIZATOREM WARUNKI UCZESTNICTWA w IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez BIURO PODRÓŻY NASZE WAKACJE zwane dalej ORGANIZATOREM I INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem jest 77 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupu usług turystycznych organizowanych przez Hotele i Ośrodki Marzeń GEOVITA SA (Zezwolenie nr 676)

Regulamin zakupu usług turystycznych organizowanych przez Hotele i Ośrodki Marzeń GEOVITA SA (Zezwolenie nr 676) Regulamin zakupu usług turystycznych organizowanych przez Hotele i Ośrodki Marzeń GEOVITA SA (Zezwolenie nr 676) I. Warunki ogólne 1. Poniższe Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część UMOWY SKIEROWANIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe Ogólne warunki handlowe Niniejsze ogólne warunki (OWH) handlowe odnoszące się do świadczenia usług sportowych i turystycznych, zwane dalej warunkami stanowią integralną cześć umowy o świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH zawarta w Łodzi w dniu pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Małgorzatą Kubiak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą K&W Małgorzata Kubiak, przy ul. Andrzeja Kerna 16/7, 92-104 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. 1 WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Załącznik nr. 1 WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Załącznik nr. 1 WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Organizowanej przez: Ilonę Michalską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Turystyczne Michalska-Travel z siedzibą w Podkowie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE ZAWARCIA UMOWY 1.1. Zawarcie umowy z klientem następuje w momencie pisemnego potwierdzenia przez organizatora

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO ULSŁUG TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH JACEK CIEKAŁA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO ULSŁUG TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH JACEK CIEKAŁA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO ULSŁUG TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH JACEK CIEKAŁA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓŻY Online s.c.

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓŻY Online s.c. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓŻY Online Tr@vel s.c. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Prawa i obowiązki klienta (dalej "Klient") określają m.in. wydane w oparciu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez POLKĄTY TRAVEL sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez POLKĄTY TRAVEL sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez POLKĄTY TRAVEL sp. z o.o. Przed podpisaniem Umowy Zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ MAZURY AIR TRAVEL SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ MAZURY AIR TRAVEL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ MAZURY AIR TRAVEL SP. Z O.O. [Preambuła] Zamieszczone w Regulaminie ogólne warunki umów o świadczenie usług turystycznych, zwane dalej warunkami, stanowią

Bardziej szczegółowo

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (kolonie,obozy), zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Najtaniej w First Minute Zima 2018/2019 I etap. 1 [Organizator] 2 [Dostępność regulaminu]

Regulamin promocji Najtaniej w First Minute Zima 2018/2019 I etap. 1 [Organizator] 2 [Dostępność regulaminu] Regulamin promocji Najtaniej w First Minute Zima 2018/2019 I etap 1 [Organizator] Organizatorem promocji Najtaniej w First Minute Zima 2018/2019 I etap jest TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa Obowiązują od

Ogólne warunki uczestnictwa Obowiązują od Ogólne warunki uczestnictwa Obowiązują od 04.03.2015 Organizatorem imprez turystycznych zawartych w katalogu jest Biuro Podróży REGENT posiadające numer NIP 779-189-18-02, oraz REGON 630972161, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

XVIII Targi-Regiony Turystyczne Na styku Kultur Łódź r.

XVIII Targi-Regiony Turystyczne Na styku Kultur Łódź r. XVIII Targi-Regiony Turystyczne Na styku Kultur Łódź 24.02.2012r. - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.01.1997r. sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl 1. ZASADY OGÓLNE 1. Firma OdkryDubaj.pl, wpisana do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w Jabłonnej pod numerem 3669, NIP 716-217-99-78,

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III I.

Bardziej szczegółowo

BIURO TURYSTYCZNE SID Wojciech Schonhofer

BIURO TURYSTYCZNE SID Wojciech Schonhofer BIURO TURYSTYCZNE SID Wojciech Schonhofer 91-404 ŁÓDŹ ul.lumumby 22/26 Tel.kom 0-696 084 320 Tel. 042 6785779 NIP 7260127037 WARUNKI UCZESTNICTWA Definicje: Impreza impreza turystyczna organizowana przez

Bardziej szczegółowo

stanowiącym integralną część Umowy, z informacjami podawanymi w katalogu lub na stronach internetowych, a także z warunkami ubezpieczenia.

stanowiącym integralną część Umowy, z informacjami podawanymi w katalogu lub na stronach internetowych, a także z warunkami ubezpieczenia. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BEST REISEN GROUP Sp. z o.o. ważne od 27 maja 2010 r. Wpis do rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego nr 1057,

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa Organizatora Imprezy (WUOI)

Warunki Uczestnictwa Organizatora Imprezy (WUOI) Warunki Uczestnictwa Organizatora Imprezy (WUOI) Preambuła w trosce o dobro naszych Klientów oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, prosimy o zapoznanie się z niniejszymi

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102 Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102 I. ZAWARCIE UMOWY 1. Stronami umowy są Firma everb Organizator imprezy oraz Klient

Bardziej szczegółowo

1.2. Warunki uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez Alfa Star Biuro Podróży Sp.j.

1.2. Warunki uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez Alfa Star Biuro Podróży Sp.j. Warunki Uczestnictwa Preambuła W trosce o dobro naszych Klientów oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez Feel The Flow zwane dalej ORGANIZATOREM obowiązujące od 01.09.2012r. I INFORMACJE OGÓLNE 1. Feel The Flow Piotr Dąbrowski zwany dalej

Bardziej szczegółowo

oraz inne osoby wskazane przez niego w umowie. Zgłoszenie osoby niepełnoletniej wymaga potwierdzenia przez jej prawnego opiekuna.

oraz inne osoby wskazane przez niego w umowie. Zgłoszenie osoby niepełnoletniej wymaga potwierdzenia przez jej prawnego opiekuna. Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez More Sport Magdalena Sutkowska-Zagała 1. WSTĘP 1.1 Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez MORE SPORT

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki Mirosław Nawrocki, 41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1 1. ZASADY OGÓLNE 1.1. Chorzowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu r. w Lubaniu, pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu r. w Lubaniu, pomiędzy: UMOWA nr. zawarta w dniu... 2017 r. w Lubaniu, pomiędzy: Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn, NIP 583-28-80-729, REGON 003003186,

Bardziej szczegółowo

UMOWA AGENCYJNA. reprezentowanym przez:

UMOWA AGENCYJNA. reprezentowanym przez: UMOWA AGENCYJNA Zawarta w dniu...w...pomiędzy Biurem Turystycznym INTUR z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 118 c wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej nr 102908/T prowadzonej przez

Bardziej szczegółowo

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres /

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres / UMOWA wzór W dniu roku w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, zwanym dalej "Zamawiającym,, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt Załącznik nr 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt zawarta w dniu... r. w Żmigrodzie pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK

WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK U progu wakacji i sezonu urlopowego, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku przekazuje Państwu garść informacji dotyczących najbardziej istotnych

Bardziej szczegółowo

1 - Postanowienia ogólne

1 - Postanowienia ogólne 1 - Postanowienia ogólne 1. Niniejsze ogólne warunki świadczenia Usług Turystycznych dla Konsumentów stosuje się w Umowach zawieranych z Klientami firmy Family Life Szkoła Sportów Letnich i Zimowych, którzy

Bardziej szczegółowo

uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa

uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa Regulamin promocji obniżka oprocentowania do 8,99% z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego 2014r. II Obowiązuje od 16.04.2014r. do 03.06.2014r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Obniżka oprocentowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. Ważne od 07.07.2015 r.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. Ważne od 07.07.2015 r. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA Ważne od 07.07.2015 r. Definicje użyte w niniejszym dokumencie: 1. Ogólne warunki uczestnictwa (inaczej: OWU) poniższy dokument; zawierający wyszczególnione, główne warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL

WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL WARSZAWA DN. 01.01.2015 OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Biuro Podróży Kayo Travel, zwane dalej organizatorem oświadcza, że posiada: wpis do rejestru

Bardziej szczegółowo

MONIKA WĘGRZYN MOW PRESS Rakuszanki 4 lok. 48 Warszawa , Polska

MONIKA WĘGRZYN MOW PRESS Rakuszanki 4 lok. 48 Warszawa , Polska OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONIKA WĘGRZYN MOW PRESS I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. DEFINICJE 1. Organizatorem imprez turystycznych stanowiących przedmiot Umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogóle Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Przedłużone wakacje III etap. 1 [Organizator]

Regulamin promocji Przedłużone wakacje III etap. 1 [Organizator] Regulamin promocji Przedłużone wakacje III etap 1 [Organizator] Organizatorem promocji Przedłużone wakacje III etap jest TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Omega-TUR

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Omega-TUR OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Omega-TUR 1. ZASADY OGÓLNE 1.1. Biuro turystyczne Omega-TUR Aneta Kirchner-Piwoń KIRCHNER-PIWON z siedzibą w Chorzowie (41-500),

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH LATO 2017

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH LATO 2017 WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH LATO 2017 1. Postanowienia ogólne 1.1. Prawa i obowiązki Uczestników określają niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych wydane na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego I. Organizator Promocji 1. Promocja Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o. 1 ZASADNY OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych (dalej:warunki uczestnictwa) organizowanych przez Biuro Podróży ABC-Holiday

Bardziej szczegółowo

WYMARZONA WYCIECZKA, CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK?

WYMARZONA WYCIECZKA, CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK? 1 WYMARZONA WYCIECZKA, CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK? U progu wakacji i sezonu urlopowego, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku przekazuje Państwu informacje dotyczące najbardziej istotnych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa Warunki uczestnictwa 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. ZAWARCIE UMOWY. 1.1 Przez uŝyte w Warunkach uczestnictwa określenia naleŝy rozumieć: a) warunki uczestnictwa warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych

Bardziej szczegółowo

2. Dokumenty wymienione w pkt 1 stanowią integralną częśd Umowy.

2. Dokumenty wymienione w pkt 1 stanowią integralną częśd Umowy. I. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ TOUR-POL Celem działalności firmy jest zapewnienie klientom zgodnego z ofertą, wypoczynku przez jak najlepszą realizację wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. 1 [Organizator] 2 [Dostępność regulaminu]

Regulamin promocji. 1 [Organizator] 2 [Dostępność regulaminu] Regulamin promocji Najtaniej w First Minute Zima 2016/2017 XXIX etap 1 [Organizator] Organizatorem promocji Najtaniej w First Minute Zima 2016/2017 XXIX etap jest TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1Wa r u n k i Uc z e s t n i c t w a 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych

1Wa r u n k i Uc z e s t n i c t w a 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych 1Wa r u n k i Uc z e s t n i c t w a 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych zawartych w ofercie Sport Promotion zorganizowanych przez Organizatora

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 15DFZZ096 -wzór

Umowa nr 15DFZZ096 -wzór Strona 1/5 ZAMAWIAJĄCY PGNiG TERMIKA SA, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa, kapitał zakładowy: 670 324 950,00 zł wpłacony w całości, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w rejsach sportowo-szkoleniowych organizowanych przez CWM ZHP (wprowadzone w dniu 25 października 2013 r.

Ogólne warunki uczestnictwa w rejsach sportowo-szkoleniowych organizowanych przez CWM ZHP (wprowadzone w dniu 25 października 2013 r. Ogólne warunki uczestnictwa w rejsach sportowo-szkoleniowych organizowanych przez CWM ZHP (wprowadzone w dniu 25 października 2013 r.) I. Uczestnik 1. Uczestnikiem jest osoba, która zgłosiła udział w rejsie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

ATD ALEKSANDRA ADAMSKA 04-560 WARSZAWA, UL. SKOKOWA 13A NIP: 521 221 33 12, REGON: 012333146

ATD ALEKSANDRA ADAMSKA 04-560 WARSZAWA, UL. SKOKOWA 13A NIP: 521 221 33 12, REGON: 012333146 ZGŁOSZENIE UMOWA zawarta dnia w.. pomiędzy: ATD Aleksandra Adamska, z siedzibą w Warszawie (04 560), przy ul. Skokowej 13A, zarejestrowaną w EDG pod nr 524222, NIP: 521 221 33 12, zwaną dalej Organizatorem,

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM I. Zasady ogólne 1. P.W. EKO-SYSTEM, zwane dalej Biurem, zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej, zwanej dalej Imprezą,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SURVIVAL ADVENTURE SQUAD

WARUNKI OGÓLNE UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SURVIVAL ADVENTURE SQUAD WARUNKI OGÓLNE UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SURVIVAL ADVENTURE SQUAD I. ZASADY OGÓLNE 1. Imprezy organizowane przez Survival Adventure Squad mają charakter eventów, szkoleń oraz kursów,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA zawarta w dniu 2015 roku w Balicach pomiędzy: spółką Międzynarodowy Port Lotniczy im.

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia wzór U M O W A Nr UR/0114/ /15/PWM wzór zwana dalej Umową, zawarta w dniu sierpnia 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Najtaniej w First Minute Lato 2017 XI etap. 1 [Organizator] 2 [Dostępność regulaminu]

Regulamin promocji Najtaniej w First Minute Lato 2017 XI etap. 1 [Organizator] 2 [Dostępność regulaminu] Regulamin promocji Najtaniej w First Minute Lato 2017 XI etap 1 [Organizator] Organizatorem promocji Najtaniej w First Minute Lato 2017 XI etap jest TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo