Ogólne warunki uczestnictwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki uczestnictwa"

Transkrypt

1 Ogólne warunki uczestnictwa I. Zawarcie umowy 1. Stronami niniejszej Umowy są organizator oraz Klient podpisujący kartę zgłoszenia-rezerwacji (zwaną dalej Umową ), po zapoznaniu się z ofertą organizatora dostępną w katalogu lub na stronie internetowej. Podpisuj ąc Umowę Klient potwierdza, że zapoznał się z Ogólnymi warunkami uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Organizatora (zwane dalej OWU ), które stanowią integralną część Umowy i je akceptuje. Klient podpisuje Umowę w imieniu własnym oraz w imieniu wszystkich zgłoszonych w Umowie uczestników imprezy turystycznej i przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków Umowy przez tychże uczestników. 2. W terminie 48 godzin od otrzymania podpisanego od Klienta egzemplarza Umowy Organizator jest zobowiązany potwierdzić wszelkie postanowienia Umowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej potwierdzenia przez Organizatora. Przekazanie potwierdzenia Klientowi następuje poprzez agenta Organizatora, za pośrednictwem którego Umowa została zawarta lub bezpośrednio przez Organizatora, jeżeli Umowa została zawarta w jego Oddziale. 3. Przy zawarciu Umowy Organizator określa rodzaj dokumentów potrzebnych do realizacji imprezy turystycznej oraz termin ich okazania lub dostarczenia do biura Organizatora. W przypadku gdy Klient nie złoży wymaganych dokumentów w określonym terminie, w związku z czym nie dojdzie do realizacji imprezy turystycznej, Klient zobowiązany będzie do pokrycia, zgodnie z rozdziałem IX pkt 4 OWU, kosztów wynikających z poczynionych przez Organizatora przygotowań i dokonanych nakładów. 4. Katalogi i informacje zamieszczone na stronie internetowej Organizatora stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy i nie są ofertą w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. Przed zawarciem Umowy Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie danych zawartych w katalogach i na stronie internetowej. 5. Zawierając Umowę Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych dla realizacji Umowy. 6. Klient jest zobowiązany poinformować Organizatora o zmianie adresu, nazwiska, wymianie paszportu etc. w terminie umożliwiającym załatwienie niezbędnych formalności, nie krótszym niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Za zaniedbanie tego obowiązku i skutki z tego wynikłe Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 7. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, cena imprezy turystycznej obejmuje: przelot, transfery, zakwaterowanie, wyżywienie według oferty i cennika oraz opiekę rezydenta i ubezpieczenie, zgodnie z rozdziałem VII niniejszych OWU. Cena nie obejmuje innych należności nie wymienionych powyżej, kosztów wycieczek fakultatywnych, podatków, opłat wizowych oraz innych opłat nie wymienionych w katalogach Organizatora lub wynikających z dodatkowych wymagań uczestników albo ze stosownych przepisów, aktów, zarządzeń, właściwych władz lub innych organizatorów związanych z organizacją imprezy turystycznej. II. Warunki płatności 1. Ceny usług turystycznych oraz świadczeń dodatkowych podanych w cenniku Organizatora zostały skalkulowane dla obywateli legitymujących się obywatelstwem polskim, wyrażone są w walucie polskiej i ustalone na podstawie obowiązujących cen, opłat, podatków, kursów walut oraz zawierają podatek VAT. 2. Dziecko do 2 roku życia (dalej infant ) jest zwolnione z ponoszenia opłat za przelot oraz opłat hotelowych. Jednocześnie infant nie ma prawa do oddzielnego miejsca w samolocie lub innym środku transportu, ani do oddzielnego łóżka w hotelu, ani do dodatkowego wyżywienia. Infant jest objęty podstawowym ubezpieczeniem określonym w rozdziale VII. 3. Płatności za imprezy turystyczne można dokonać przelewem na rachunek bankowy Organizatora, kartą płatniczą lub gotówką w kasie Organizatora. 4. Klient najpóźniej w ciągu 24 h od zawarcia Umowy zobowiązany jest do zapłaty zaliczki w wysokości minimum 30 % lub nie mniej niż 500 zł ceny imprezy turystycznej podanej w Umowie. Pozostała płatność powinna być dokonana nie później niż do 31 przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W przypadku zawierania Umowy w terminie krótszym niż 31 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Klient wpłaca niezwłocznie całość ustalonej ceny. Brak wpłaty w powyższym terminie oznacza rezygnację Klienta z udziału w imprezie turystycznej na warunkach i ze skutkami określonymi w rozdziale IX pkt W przypadku zawarcia Umowy w terminie krótszym niż 14 dni klient zobowiązany jest zapłacić cenę tego samego dnia, w gotówce w kasie Organizatora lub przesłać niezwłocznie Organizatorowi pocztą elektroniczną lub faksem dowód wpłaty. Ponadto Klient, który zakupił ofertę last minute zobowiązany jest do posiadania potwierdzenia dokonania przelewu w celu okazania go pracownikowi Organizatora na lotnisku. 6. Nie dotrzymanie wyżej wskazach terminów jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy. Oznacza tym samym poniesienie kosztów rezygnacji o których mowa w rozdziale IX pkt. 4 poniższej Umowy. 7. Cena ustalona w Umowie może być podwyższona, do 21 dni przed datą wyjazdu, w następujących wypadkach: a) wzrostu kosztów transportu; b) wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych; c) wzrostu kursów walut.

2 III. Obowiązki Organizatora 1. Przed zawarciem Umowy Organizator jest zobowiązany podać Klientowi, ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych, sanitarnych, a także o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej, a także informację o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej oraz o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. 2. Obywatele innych narodowości powinni zasięgnąć informacji o przepisach wjazdowych w odpowiednich placówkach dyplomatycznych. IV. Obowiązki Klienta 1. Każdy uczestnik udający się na imprezę turystyczną jest zobowiązany przestrzegać przepisów kraju, z którego wyjeżdża, w krajach tranzytowych oraz w kraju docelowym, w tym w szczególności przepisów paszportowych, celnych, wizowych, dewizowych, zdrowotnych, sanitarnych, przewozowych, przepisów związanych z bezpieczeństwem, powinien posiadać niezbędne dokumenty podróży: paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego powrotu z wycieczki lub nowy dowód osobisty przy wyjazdach do krajów UE, wymagane wizy, świadectwa szczepień oraz inne dokumenty wskazane przez Organizatora jak również stosować się do zaleceń rezydenta/ pilota. 2. Klient powinien sprawdzić u rezydenta/pilota na 24 h przed datą powrotu aktualne godziny wyjazdu/wylotu z imprezy turystycznej. 3. Biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Klienta limitów bagażowych obowiązujących u danego przewoźnika. V. Odpowiedzialność Organizatora/ Wyłączenia odpowiedzialności 1. Organizator odpowiada za zorganizowanie imprezy turystycznej zgodnie z warunkami Umowy zawartej z Klientem oraz przepisami obowiązującego prawa. 2. Klient objęty zostanie szczególną opieką we wszystkich przypadkach zdarzeń nagłych i niezawinionych przez Organizatora. 3. W sytuacji, gdy bagaż Klienta został zagubiony lub uszkodzony w czasie przelotu samolotem należy bezwzględnie złożyć formularz zgłoszenia szkód (P i. r.) przewoźnikowi lotniczemu w miejscu przeznaczonym do tego przez linie lotnicze. Protokół (P i. r.) sporządzany jest wyłącznie przez upoważnionego do tego pracownika lotniska. Zgodnie z ogólnymi warunkami podroży lotniczych stosowanych przez linie lotnicze zgłoszenie szkód jest konieczne do zrealizowania roszczeń Klienta. Jeżeli w dniu zawarcia Umowy nie jest jeszcze znany przewoźnik lotniczy to Organizator zobowiązuje się tymczasowo do podania nazwy przypuszczalnego przewoźnika. Jak tylko ostatecznie zostanie ustalony przewoźnik, Organizator niezwłocznie powiadomi o tym Klienta poprzez biuro podróży, w którym zawarta została rezerwacja. W wypadku zmiany przewoźnika po zawarciu Umowy Klient zostanie również niezwłocznie o tym poinformowany przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany linii lotniczych i numerów lotów. 4. Organizator nie gwarantuje przewozu bagażu specjalnego (wyposażenie sportowe, wózki inwalidzkie itp.). Transport bagażu o charakterze specjalnym dozwolony jest, po uprzednim zgłoszeniu w danych liniach lotniczych, za dodatkową opłatą. Informacje o cenach za tego rodzaju transport można uzyskać w danych liniach lotniczych, które są wyłącznie odpowiedzialne za organizację i przeprowadzenie transportu, jak też pobieranie opłat. Transport bagażu o charakterze specjalnym z lotniska docelowego do hotelu lub miejsca, do którego zgodnie z umową udaje się Klient, odbywa się na koszt i ryzyko Klienta. 5. Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: a) działaniem lub zaniechaniem Klienta; b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo c) siłą wyższą. 6. Jeżeli minimalna liczba uczestników podróży nie została osiągnięta, Organizator jest uprawniony do odwołania imprezy, jednak nie później niż na dwa tygodnie przed jej planowanym rozpoczęciem. Wpłacone przez Klienta kwoty zostaną mu niezwłocznie zwrócone. 7. Klient nie może dochodzić odszkodowania za niewykonanie Umowy od Organizatora w przypadku: a) zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w Umowie a Organizator powiadomił o tym Klienta na piśmie w uzgodnionym terminie b) siły wyższej. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych materiałów przez hotele, linie lotnicze, firmy transportowe oraz inne podmioty współpracujące z Organizatorem. 9. W przypadku imprez fakultatywnych zawieranych przez Klientów na miejscu imprezy z lokalnymi przedsiębiorcami Organizator nie ponosi odpowiedzialności przewidzianej w ustawie o usługach turystycznych. VI. Zmiana istotnych warunków umowy 1. W przypadku gdy Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy, powinien niezwłocznie o tym powiadomić Klienta. Klient ma obowiązek w terminie 3 dni od zawiadomienia poinformować Organizatora, czy przyjmuje proponowaną zmianę Umowy, czy też odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń. 2. Nie jest zmianą istotnych warunków Umowy zmiana przewoźnika lotniczego, godziny wylotu lub powrotu, ani zmiana kolejności zwiedzania, o ile program został wykonany w całości.

3 3. Jeżeli w trakcie trwania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora nastąpiła istotna zmiana programu imprezy bądź miejsca zakwaterowania określonego w Umowie, Organizator zapewni świadczenia zastępcze o tym samym bądź wyższym standardzie. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od określonej w Umowie, Klient może domagać się odpowiedniego obniżenia ceny imprezy. 4. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych, o których mowa w ust. 3, jest niemożliwe albo Klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od Umowy, Organizator bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami zapewni Klientowi powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w Umowie. VII. Ubezpieczenie 1. Wszyscy Klienci Organizatora objęci są podstawowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia. 2. Sumy ubezpieczeń wynoszą odpowiednio równowartość; koszty leczenia, ratownictwa i transportu (suma ubezpieczenia Euro) kraje Europejskie i Basenu morza Śródziemnego oraz Wyspy kanaryjskie, pozostałe kraje Świata Euro, w tym koszty ratownictwa (suma ubezpieczenia Euro), rozszerzone o następstwa chorób przewlekłych, ubezpieczenie pomocy w podróży, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku, w tym: a) trwały uszczerbek na zdrowiu (1500 Euro), b) śmierć ubezpieczonego (750 Euro), c) ubezpieczenie bagażu podróżnego (150 Euro). 3. Każdy uczestnik imprezy turystycznej może zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie na własny koszt oraz na wyższą sumę ubezpieczenia. 4. Powyższy zakres ubezpieczenia stanowi wariant podstawowy, wynikający z treści Warunków Ubezpieczenia Podczas Podróży, stanowiących załącznik do umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej dla Organizatora turystyki i pośrednika turystycznego, zawartej w dniu 21 września 2010 roku z TU Europa SA. Szczegółowe warunki ubezpieczeń są zawarte w warunkach TU Europa SA. 5. Zachęcamy do zakupienia dodatkowego ubezpieczenia: a) od kosztów rezygnacji lup przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej, w terminie nie dłuższym niż trzy dni od podpisania Umowy uczestnictwa, pod rygorem nie objęcia ochroną ubezpieczeniową w tym zakresie w razie przekroczenia tego terminu. Jeśli Umowa uczestnictwa zawierana jest w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej, zgłoszenie musi być dokonane najpóźniej w dniu zawarcia Umowy uczestnictwa; b) odpowiedzialności cywilnej od uprawiania sportów; c) W przypadku zaistnienia szkody podczas imprezy turystycznej należy kontaktować się z Centrum Pomocy CORIS Varsovie pod czynnym całą dobę telefonem: (4822) VIII. Przeniesienie uprawnień/ Odstąpienie 1. Klient może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta oświadczy, że przejmuje wszystkie wynikające z Umowy obowiązki. 2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w ust. 1, jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym przed rozpoczęciem imprezy turystycznej nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. 3. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. 4. Koszt zmiany uczestnika, w tym zmiana nazwiska, po dokonaniu rezerwacji Umowy zostanie określony przez Organizatora odpowiednio do poniesionych przez Organizatora w tym zakresie kosztów. IX. Rezygnacja ze strony uczestnika 1. Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Klient ma możliwość rezygnacji z imprezy turystycznej. Dla uniknięcia nieporozumień Klient jest zobowiązany złożyć oświadczenie w formie pisemnej, w miejscu, w którym została zawarta umowa sprzedaży. Dzień wpływu rezygnacji do biura podróży, jest dniem jej złożenia. 2. Jeżeli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub jeżeli nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów niezależnych od Organizatora, zastrzega on sobie prawo żądania zapłaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów, poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do imprezy turystycznej. Przy obliczaniu należnych do zapłaty kwot uwzględnia się koszty jakie zostały zaoszczędzone, a także możliwość innego wykorzystania świadczenia. Koszty rezygnacji należne są Organizatorowi z następujących przyczyn, nie leżących po stronie Organizatora: a) Niedotrzymanie przez klienta określonych przez Organizatora terminów uzupełnienia wpłat i dostarczenia dokumentów; b) Choroby i innych wypadków losowych; c) Nieprzybycie na miejsce zbiórki; d) Niezgłoszenie się w miejscu realizacji imprezy do przedstawiciela Organizatora; e) Uniemożliwienie przekroczenia granicy przez funkcjonariuszy straży granicznej. Jednocześnie Organizator informuje, iż istnieje możliwość zakupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, zgodnie z rozdziałem VII punkt Klient ponosi koszty rezygnacji również, gdy nie stawił się punktualnie na lotnisku lub miejscu rozpoczęcia imprezy turystycznej, w czasie podanym w dokumentach imprezy turystycznej lub jeżeli rozpoczęcie przez niego imprezy turystycznej jest niemożliwe ze względu na brak dokumentów, np. paszportu lub niezbędnej wizy. 4. Koszty rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej zostają każdorazowo wyliczone przez Organizatora w oparciu o

4 faktycznie poniesione przez Organizatora koszty związane z rezygnacją Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej. Na życzenie Klienta Organizator przedstawi wyliczenie faktycznie poniesionych kosztów związanych z rezygnacją z określonej Umową imprezy turystycznej. 5. W przypadku konieczności zmian w strukturze zakwaterowania na skutek rezygnacji któregokolwiek z uczestników przewidzianych pierwotną Umową (a w konsekwencji zmiany liczby osób w pokoju) uczestnik, który rezygnuje, zobowiązany jest do pokrycia kosztów wynikających ze zmiany struktury zakwaterowania. 6. Zmiana terminu imprezy, miasta wylotu i obiektu zakwaterowania w dokonanej rezerwacji do 30 dni przed wylotem jest możliwa po poniesieniu kosztów zmian wyliczonych przez Organizatora w oparciu o faktycznie poniesione w tym zakresie przez Organizatora koszty. X. Zmiany w wykonaniu umowy 1. Organizator odpowiada za zorganizowanie imprezy zgodnie z warunkami zawartej Umowy oraz obowiązującymi przepisami. W tych granicach Organizator odpowiada do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta. 2. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane jest wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem Klienta; działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć lub uniknąć albo siłą wyższą. W przypadku, gdy w czasie trwania danej imprezy turystycznej Organizator nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług, stanowiących istotną część programu tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenie zastępcze. 3. Klient nie może dochodzić odszkodowania za niewykonanie Umowy od Organizatora w przypadku: a) zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w Umowie, a Organizator powiadomił o tym Klienta na piśmie w uzgodnionym terminie; b) siły wyższej. XI. Reklamacje 1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonanie Umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym lokalnego przedstawiciela biura podróży lub pilota/rezydenta, celem usunięcia wad na miejscu. Pilot/rezydent ma obowiązek potwierdzić Klientowi przyjęcie reklamacji, a w wypadku jej nie załatwienia, przekazania jej niezwłocznie Organizatorowi, który rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy. 2. Organizator informuje, iż w wypadku zgłoszenia reklamacji po zakończeniu imprezy sposób zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez Organizatora turystyki lub osobę z nim współpracującą winien odbywać się w formie pisemnej. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy uczestnik ma prawo zgłosić reklamacje agentowi Organizatora, za pośrednictwem którego nabył imprezę lub Organizatorowi imprezy w biurze Organizatora. bądź złożyć w innych punktach sprzedaży własnej Organizatora do 30 dni kalendarzowych od daty ukończenia imprezy, a Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni od jej złożenia (datą decydującą jest data otrzymania reklamacji w formie pisemnej przez Organizatora). 3. Okoliczności będące przedmiotem reklamacji powinny być zgłoszone w czasie trwania imprezy przedstawicielowi Organizatora (pilotowi wycieczki lub rezydentowi) w miejscu realizacji imprezy. W przypadku spisania przez Klienta formularza karty reklamacyjnej w czasie trwania imprezy, przedstawiciel Organizatora (pilot wycieczki, rezydent) powinien ustosunkować się do przedstawionych uchybień i przedstawić działania podjęte w celu ich usunięcia. Następnie Organizator podejmie kroki wyjaśniające, po czym w formie pisemnej powiadomi o ich wynikach Klienta. 4. Organizator nie jest związany uznaniem roszczenia przez pilota/ rezydenta. XII. Postanowienia organizacyjne 1. Impreza turystyczna zaczyna się wylotem z kraju, natomiast kończy się w dniu przylotu do kraju. Organizator turystyki informuje Klienta, iż pierwszy i ostatni dzień imprez z transportem lotniczym przewidziany jest na przelot, co może oznaczać, że przeloty będą się odbywały w godzinach wieczornych lub nocnych. 2. Uczestnik imprezy turystycznej powinien podczas planowania urlopu, brać pod uwagę możliwość opóźnień lotów czarterowych, o czym Organizator niezwłocznie poinformuje Klienta. 3. Standard hoteli wyrażany w naszej broszurze jest standardem opartym na kategorii lokalnej danego kraju. Kategoryzacja w naszym katalogu oznacza ocenę wyrażoną za pomocą motylków. Motylki Sorganizatora oznaczają: trzy obiekt klasy średniej cztery motylki obiekt klasy średniej o podwyższonym standardzie, pięć motylków obiekt bardzo dobrym standardzie; obiekty posiadające przedrostek de luxe - oznaczają najwyższy poziom komfortu i luksusu w danym kraju.

5 4. Klienci mogą zostać zakwaterowani w danym hotelu zgodnie z uwarunkowaniami hotelu zarówno w budynku głównym jak i w bocznych budynkach należących do kompleksu hotelowego oraz w bungalowach. 5. Zakres i warunki świadczenia usług objętych Umową są określone poprzez opis zawarty w katalogach Organizatora oraz przez odesłanie do informacji zamieszczonych na ofertach typu last minute, potwierdzeniach rezerwacji oraz stronie internetowej Wszelkie zmiany informacji zawartych w katalogach Organizatora aktualizowane są na stronie internetowej i stanowią ostateczną podstawę do zawarcia Umowy. W przypadku aktualizacji oferty katalogowej na stronie internetowej Klient obowiązkowo otrzymuje od pośrednika lub w siedzibie Organizatora przy zawarciu Umowy wydruk aktualnej oferty, który stanowi załącznik do Umowy. 6. Klimatyzacja w hotelach kraju docelowego działa okresowo, co uzależnione jest od temperatury otoczenia (powietrza), pory roku, bądź wewnętrznych przepisów hotelu. 7. Przedstawione w katalogu zdjęcia stanowią przykładową ofertę. XIII. Postanowienia końcowe 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.) dane osobowe Klienta są przechowywane w chronionej bazie danych i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Umowy. Podanie danych osobowych do wykorzystania ich w celu marketingowym i promocji jest dobrowolne, Klientowi przysługuje prawo wglądu do danych jak również możliwość ich poprawiania. 2. Niniejsze OWU obowiązują wszystkich uczestników imprez organizowanych przez Organizatora od dnia r. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa ani postanowieniami Umowy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2004 nr 223 poz ze zm.). 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy według właściwości ogólnej. 5. Klient proszony jest o zwrócenie szczególnej uwagi na to, by wśród dokumentów upoważniających do wyjazdu znajdowała się ulotka z informacjami: a) imię, nazwisko, adres, nr telefonu i faksu przedstawiciela Organizatora na miejscu świadczenia usług turystycznych, b) nazwa, siedziba i nr telefonów ubezpieczalni, c) adres, siedziba, nr telefonów polskiej placówki dyplomatycznej w kraju organizowanej imprezy.

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Biuro Podróży School Tour Krzysztof Lubas, jest organizatorem turystyki

Bardziej szczegółowo

OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1. WARUNKI KORZYSTANIA

OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1. WARUNKI KORZYSTANIA OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1 1. WARUNKI KORZYSTANIA 1. Warunki korzystania z usług turystycznych świadczonych przez PICOLA SPORT Aleksandra Zapolska, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA w PIELGRZYMCE do ZIEMI ŚWIĘTEJ w dniach 11.04-18.04.2016 r. (prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI)

UMOWA UCZESTNICTWA w PIELGRZYMCE do ZIEMI ŚWIĘTEJ w dniach 11.04-18.04.2016 r. (prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI) UMOWA UCZESTNICTWA w PIELGRZYMCE do ZIEMI ŚWIĘTEJ w dniach 11.04-18.04.2016 r. (prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI) Dane zgłaszającego: Imię i Nazwisko, data ur., nr tel., adres, PESEL, nr i data ważności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. Przed podpisaniem Umowy-Zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie Umowy-Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH OASIS TOURS Sp. z o.o. REALIZOWANYCH PO 1 STYCZNIA 2011 ROKU 1 Zawarcie umowy 1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej z oferty katalogowej OASIS

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA A. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Citron Travel Sp. z o.o. (zwane dalej Warunkami uczestnictwa ) stanowią integralną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ NUMER IMPREZY UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 1 BIURO PODRÓŻY PARADISE SPÓŁKA Z O.O., 61-823 POZNAŃ UL. PIEKARY 8A (REGON: 004772580, NIP:778-00-22-250, KRS: 0000000575) LEGITYMUJĄCE SIĘ KONCESJĄ

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Wybieramy organizatora Każdy organizator turystyki, przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz konsumentów, powinien zostać wpisany do rejestru organizatorów

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102 Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102 I. ZAWARCIE UMOWY 1. Stronami umowy są Firma everb Organizator imprezy oraz Klient

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez spółkę pod firmą Exim Tours Sp. z o.o.

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez spółkę pod firmą Exim Tours Sp. z o.o. Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez spółkę pod firmą Exim Tours Sp. z o.o. I. ZAWARCIE UMOWY 1. Stronami niniejszej umowy są spółka pod firmą EXIM TOURS Sp. z o. o. (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1 ORBI Renata Juraszek (zwana dalej organizatorem turystyki) została wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. Ważne od 07.07.2015 r.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. Ważne od 07.07.2015 r. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA Ważne od 07.07.2015 r. Definicje użyte w niniejszym dokumencie: 1. Ogólne warunki uczestnictwa (inaczej: OWU) poniższy dokument; zawierający wyszczególnione, główne warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE niego usług. 1. Niniejsze Ogóle Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, określają prawa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA WARUNKI UCZESTNICTWA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze w imprezach turystycznych (zwane dalej: ) organizowanych przez Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno Wypoczynkowe Natura Tour sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur

Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur 1. Zawarcie umowy udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Almatur następuje po: zapoznaniu się Uczestnika

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa Organizatora Imprezy (WUOI)

Warunki Uczestnictwa Organizatora Imprezy (WUOI) Warunki Uczestnictwa Organizatora Imprezy (WUOI) Preambuła w trosce o dobro naszych Klientów oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, prosimy o zapoznanie się z niniejszymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl 1. ZASADY OGÓLNE 1. Firma OdkryDubaj.pl, wpisana do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w Jabłonnej pod numerem 3669, NIP 716-217-99-78,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. 1 WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Załącznik nr. 1 WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Załącznik nr. 1 WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Organizowanej przez: Ilonę Michalską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Turystyczne Michalska-Travel z siedzibą w Podkowie

Bardziej szczegółowo

[OWU Nomada] strona 1 z 6

[OWU Nomada] strona 1 z 6 OGÓLNE WARUNKI UMÓW DLA PIELGRZYMEK I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ NOMADA BIURO PIELGRZYMKOWO-TURYSTYCZNE SP. Z O.O. ( OWU ) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze OWU zostały ustalone uchwałą z dnia 01.09.2015

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo Turystyczne AD ASTRA Kamila Banaś

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo Turystyczne AD ASTRA Kamila Banaś OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo Turystyczne AD ASTRA Kamila Banaś II DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. AD ASTRA Kamila Banaś z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH obowiązujące od dnia 20.03.2012 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH obowiązujące od dnia 20.03.2012 r. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH obowiązujące od dnia 20.03.2012 r. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych stanowią integralną część Umowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AERO.PL SP. Z O.O.

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AERO.PL SP. Z O.O. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AERO.PL SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych Organizowanych przez Aero.pl sp.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o. 1 ZASADNY OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych (dalej:warunki uczestnictwa) organizowanych przez Biuro Podróży ABC-Holiday

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM I. Zasady ogólne 1. P.W. EKO-SYSTEM, zwane dalej Biurem, zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej, zwanej dalej Imprezą,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE ZAWARCIA UMOWY 1.1. Zawarcie umowy z klientem następuje w momencie pisemnego potwierdzenia przez organizatora

Bardziej szczegółowo

Kompas Poland Sp. z o.o. tel.: 22 862 90 20 Ul. Willowa 8/10 lok.2 Fax: 22 632 21 13 00-790 Warszawa www.kompas-poland.pl kompas@kompas-poland.

Kompas Poland Sp. z o.o. tel.: 22 862 90 20 Ul. Willowa 8/10 lok.2 Fax: 22 632 21 13 00-790 Warszawa www.kompas-poland.pl kompas@kompas-poland. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH LATO 2016 1. Postanowienia ogólne 1.1. Prawa i obowiązki Uczestników określają wydane na podstawie art. 384 1 Kodeksu Cywilnego Warunki uczestnictwa w imprezach

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa 2015 w imprezach turystycznych organizowanych przez Centrum Turystyki Podwodnej Nautica Sp. z o.o. stosowane od 01.01.

Warunki Uczestnictwa 2015 w imprezach turystycznych organizowanych przez Centrum Turystyki Podwodnej Nautica Sp. z o.o. stosowane od 01.01. Warunki Uczestnictwa 2015 w imprezach turystycznych organizowanych przez Centrum Turystyki Podwodnej Nautica Sp. z o.o. stosowane od 01.01.2015 Preambuła Zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla młodzieży (obozy) zawartych w katalogu LATO 2012 zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Impreza impreza turystyczna organizowana przez Varsavolo sp. z o.o.

Impreza impreza turystyczna organizowana przez Varsavolo sp. z o.o. WARUNKI UCZESTNICTWA Definicje: Impreza impreza turystyczna organizowana przez Varsavolo sp. z o.o. Organizator Biuro Podróży Varsavolo sp. z o.o., 00-132 Warszawa, ul. Grzybowska 12/14 lok. 3, NIP 526-02-00-997

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt Załącznik nr 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt zawarta w dniu... r. w Żmigrodzie pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

stanowiącym integralną część Umowy, z informacjami podawanymi w katalogu lub na stronach internetowych, a także z warunkami ubezpieczenia.

stanowiącym integralną część Umowy, z informacjami podawanymi w katalogu lub na stronach internetowych, a także z warunkami ubezpieczenia. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BEST REISEN GROUP Sp. z o.o. ważne od 27 maja 2010 r. Wpis do rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego nr 1057,

Bardziej szczegółowo

2. Dokumenty wymienione w pkt 1 stanowią integralną częśd Umowy.

2. Dokumenty wymienione w pkt 1 stanowią integralną częśd Umowy. I. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ TOUR-POL Celem działalności firmy jest zapewnienie klientom zgodnego z ofertą, wypoczynku przez jak najlepszą realizację wszystkich

Bardziej szczegółowo

1.2. Warunki uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez Alfa Star Biuro Podróży Sp.j.

1.2. Warunki uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez Alfa Star Biuro Podróży Sp.j. Warunki Uczestnictwa Preambuła W trosce o dobro naszych Klientów oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH GÓRALKA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH GÓRALKA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH GÓRALKA 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1.1. Przez użyte w Warunkach uczestnictwa określenia należy rozumieć:

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL 1. Postanowienia Ogólne. 1.1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez SURFCLUB

Bardziej szczegółowo

BIURO TURYSTYCZNE SID Wojciech Schonhofer

BIURO TURYSTYCZNE SID Wojciech Schonhofer BIURO TURYSTYCZNE SID Wojciech Schonhofer 91-404 ŁÓDŹ ul.lumumby 22/26 Tel.kom 0-696 084 320 Tel. 042 6785779 NIP 7260127037 WARUNKI UCZESTNICTWA Definicje: Impreza impreza turystyczna organizowana przez

Bardziej szczegółowo

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach organizowanych przez Biuro Usług Turystycznych BUT sp. z o. o. sp. k. 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL. Warunki ogólne

Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL. Warunki ogólne Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL Warunki ogólne 1. Biuro Podróży Kayo Travel, zwane dalej organizatorem oświadcza, że posiada: wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa Obowiązuje od 27.02.2009r.

Ogólne warunki uczestnictwa Obowiązuje od 27.02.2009r. Ogólne warunki uczestnictwa Obowiązuje od 27.02.2009r. Organizatorem imprez turystycznych zawartych w katalogu jest Biuro Podróży REGENT z siedziba w Poznaniu ul. Meliorantów 8 wpisane do Ewidencji Działalności

Bardziej szczegółowo

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży ul. Willowa 8/10 lok. 2, 00-790 Warszawa; nr wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 371. NIP: 526-10-02-130; KRS 000038687; Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS Spółka Komandytowa

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS Spółka Komandytowa OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS Spółka Komandytowa I Zasady Ogólne 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach i usługach

Bardziej szczegółowo

Zawarcie umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej jest traktowane jako Państwa pełna akceptacja zaprezentowanych Ogólnych Warunków Uczestnictwa.

Zawarcie umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej jest traktowane jako Państwa pełna akceptacja zaprezentowanych Ogólnych Warunków Uczestnictwa. Ogólne Warunki Uczestnictwa i Imprezach Turystycznych Szanowni Państwo, Zwracamy się z prośba o dokładne przeczytanie i zapoznanie się ze szczegółowymi Warunkami Imprez Turystycznych, organizowanych przez

Bardziej szczegółowo

V. Odpowiedzialność 1. ORGANIZATOR odpowiada za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy, chyba Ŝe jest Strona 2

V. Odpowiedzialność 1. ORGANIZATOR odpowiada za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy, chyba Ŝe jest Strona 2 I. Postanowienia ogólne 1. Zawarcie umowy z Ekspedycja Wojciech Wiwatowski Ul. Wrzosowa 12, 05-220 Zielonka NIP 878-124-21-84, zwanym dalej ORGANIZATOREM, następuje z chwilą zapoznania się z niniejszymi

Bardziej szczegółowo

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (kolonie,obozy), zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO ULSŁUG TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH JACEK CIEKAŁA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO ULSŁUG TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH JACEK CIEKAŁA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO ULSŁUG TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH JACEK CIEKAŁA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ` WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. Definicje: 1. Organizator MONDO TRAVEL Spółka z o.o., Adres: ul. Górczewska 200A/243, 01-463

Bardziej szczegółowo

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY Turystyka to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Na rynku działa kilka tysięcy podmiotów świadczących usługi turystyczne. Konsumenci na co

Bardziej szczegółowo

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY Turystyka to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Na rynku działa kilka tysięcy podmiotów świadczących usługi turystyczne. Konsumenci na co

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W KOLONIACH

WARUNKI UCZESTNICTWA W KOLONIACH WARUNKI UCZESTNICTWA W KOLONIACH I DANE ORGANIZATORA KOLONII Marta Zalewska- Kolonie Zalfiki ul. Jabłoniowa 25b/15 80-175 Gdańsk NIP 8451881202 Regon 363859600 Tel. 668 320 632 Wpis ROTiPT nr 538 II INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA w IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez BIURO PODRÓŻY. NASZE WAKACJE zwane dalej ORGANIZATOREM

WARUNKI UCZESTNICTWA w IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez BIURO PODRÓŻY. NASZE WAKACJE zwane dalej ORGANIZATOREM WARUNKI UCZESTNICTWA w IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez BIURO PODRÓŻY NASZE WAKACJE zwane dalej ORGANIZATOREM I INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem jest 77 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa Warunki uczestnictwa 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. ZAWARCIE UMOWY. 1.1 Przez uŝyte w Warunkach uczestnictwa określenia naleŝy rozumieć: a) warunki uczestnictwa warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych

Bardziej szczegółowo

Warunki rezerwacji Sun Fever

Warunki rezerwacji Sun Fever Warunki rezerwacji Sun Fever Poniższe warunki regulują prawa i obowiązki Uczestnika oraz Organizatora Taksidi Sp. z o.o. z siedzibą ul. Armii Krajowej 3, 05-530 Góra Kalwaria działającego na podstawie

Bardziej szczegółowo

1Wa r u n k i Uc z e s t n i c t w a 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych

1Wa r u n k i Uc z e s t n i c t w a 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych 1Wa r u n k i Uc z e s t n i c t w a 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych zawartych w ofercie Sport Promotion zorganizowanych przez Organizatora

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez Feel The Flow zwane dalej ORGANIZATOREM obowiązujące od 01.09.2012r. I INFORMACJE OGÓLNE 1. Feel The Flow Piotr Dąbrowski zwany dalej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY:

KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY: PÓŁKOLONIE 2015 KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE I. DANE ORGANIZATORA SMECZ Bogumił i Wspólnicy Sp.j ul. Mostowa 4, Siedliska

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez Zero Gravity Sp. z o.o. zwanej dalej Organizatorem

Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez Zero Gravity Sp. z o.o. zwanej dalej Organizatorem Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez Zero Gravity Sp. z o.o. zwanej dalej Organizatorem I. Warunki ogólne i zawarcie Umowy 1. Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej

Bardziej szczegółowo

ATD ALEKSANDRA ADAMSKA 04-560 WARSZAWA, UL. SKOKOWA 13A NIP: 521 221 33 12, REGON: 012333146

ATD ALEKSANDRA ADAMSKA 04-560 WARSZAWA, UL. SKOKOWA 13A NIP: 521 221 33 12, REGON: 012333146 ZGŁOSZENIE UMOWA zawarta dnia w.. pomiędzy: ATD Aleksandra Adamska, z siedzibą w Warszawie (04 560), przy ul. Skokowej 13A, zarejestrowaną w EDG pod nr 524222, NIP: 521 221 33 12, zwaną dalej Organizatorem,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5361 Poz. 499 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz

Bardziej szczegółowo

Safari Travel Dorota Katende ul. Reja 13/15, Sopot tel. +48 531 86 55 22 e-mail: safari@safaritravel.com.pl

Safari Travel Dorota Katende ul. Reja 13/15, Sopot tel. +48 531 86 55 22 e-mail: safari@safaritravel.com.pl ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH NA ROK 2015/2016: WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH/SPRZEDAWANYCH PRZEZ BIURO SAFARI TRAVEL NA ROK 2015/2016 KAŻDY PROGRAM SAFARI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL

WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL WARSZAWA DN. 01.01.2015 OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Biuro Podróży Kayo Travel, zwane dalej organizatorem oświadcza, że posiada: wpis do rejestru

Bardziej szczegółowo

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres /

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres / UMOWA wzór W dniu roku w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, zwanym dalej "Zamawiającym,, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS I Zasady Ogólne 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach i usługach turystycznych

Bardziej szczegółowo

CZAJKA TRAVEL 4.1. 5. Rezygnacja z uczestnictwa. 5.1. 5.2. 6. Ubezpieczenie. 6.1.a) 6.2. 6.3. 6.4. 7. Odpowiedzialność uczestnika. 7.1. 7.2. 7.3.

CZAJKA TRAVEL 4.1. 5. Rezygnacja z uczestnictwa. 5.1. 5.2. 6. Ubezpieczenie. 6.1.a) 6.2. 6.3. 6.4. 7. Odpowiedzialność uczestnika. 7.1. 7.2. 7.3. W trosce o dobro naszych Klientów oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa - zanim zgłoszą Państwo uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dodatek specjalny Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt 1 Postanowienia ogólne I. Niniejszy dokument zawiera warunki sprzedaży rejsów morskich organizowanych przez firmę Skłodowscy Yachting

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Hawajskie Aloha

Biuro Podróży Hawajskie Aloha OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA Obowiązuje od dnia 20.06.2015 1. Postanowienie Ogólne Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez firmę Krzysztof Rólka Hawajskie Aloha zwanym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA WARUNKI UCZESTNICTWA I.ZASADY OGÓLNE 1.Przed zawarciem Umowy-Zgłoszenia o udział w imprezie turystycznej sprzedawanej i/lub organizowanej przez Biuro Turystyki Aktywnej KOMPAS sp. z o. o. (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH I. ZASADY OGÓLNE 1. stawia sobie za cel zapewnienie Klientom optymalnych warunków wypoczynku. Prawa i obowiązki Klientów określają wydane w oparciu

Bardziej szczegółowo

WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK

WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK U progu wakacji i sezonu urlopowego, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku przekazuje Państwu garść informacji dotyczących najbardziej istotnych

Bardziej szczegółowo

Feel3 Sp. z o.o. ul. Bolecha 70, 01-437 Warszawa

Feel3 Sp. z o.o. ul. Bolecha 70, 01-437 Warszawa Wyjazd przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Ogólne Warunki Umowy (OWU) - uczestnictwa w imprezie turystycznej Hiszpania Lloret de Mar vol.1 organizowanej przez Feel3 sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług turystycznych Warunki Uczestnictwa

Regulamin świadczenia usług turystycznych Warunki Uczestnictwa Regulamin świadczenia usług turystycznych Warunki Uczestnictwa Przed zarezerwowaniem / podpisaniem druku Umowa zgłoszenie na imprezę turystyczną, kurs językowy, czy inną usługę turystyczną prosimy o przestudiowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne

INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 636-85-50

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Karta uczestnika obozu. Obóz narciarsko snowboardowy Austria - Niederau

Karta uczestnika obozu. Obóz narciarsko snowboardowy Austria - Niederau AR-SPORT Arkadiusz Ziółkowski ul. Wyszyńskiego 5/4 26-300 Opoczno tel ; 607-067-024, 604-150-274 Karta uczestnika obozu. Obóz narciarsko snowboardowy Austria - Niederau Proszę wypełnić kartę elektronicznie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach turystycznych organizowanych przez SUN & FUN HOLIDAYS Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach turystycznych organizowanych przez SUN & FUN HOLIDAYS Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach turystycznych organizowanych przez SUN & FUN HOLIDAYS Sp. z o.o. 1. Niniejsze warunki wydane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o usługach turystycznych

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2015 Etap IV. 1 [Organizator]

Regulamin promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2015 Etap IV. 1 [Organizator] Regulamin promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2015 Etap IV 1 [Organizator] Organizatorem promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2015 Etap IV jest TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

www.wyprawyrowerowe.pl

www.wyprawyrowerowe.pl Warunki Imprez Turystycznych www.wyprawyrowerowe.pl ważne od 01.02.2012 Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokładne i uważne zapoznanie się ze, szczegółowymi Warunkami Imprez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓŻY SUN-SPORT (REGULAMIN)

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓŻY SUN-SPORT (REGULAMIN) OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓŻY SUN-SPORT (REGULAMIN) I. ZASADY OGÓLNE 1. Niniejszy dokument (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA BIURA PODRÓŻY SLAVIA W SIERADZU

WARUNKI UCZESTNICTWA BIURA PODRÓŻY SLAVIA W SIERADZU Szanowni Paostwo, WARUNKI UCZESTNICTWA BIURA PODRÓŻY SLAVIA W SIERADZU Przed podjęciem decyzji o udziale w imprezie turystycznej organizowanej przez Biuro Podróży "Slavia' w Sieradzu bardzo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA I. ZASADY OGÓLNE 1. Biuro Podróży Active Travel Sp. z o.o. stawia sobie za cel zapewnienie Klientom optymalnych warunków wypoczynku. Prawa i obowiązki Klientów określają wydane

Bardziej szczegółowo

BHP DLA BIZNESU Krajowa Szkoła Pierwszej Pomocy w Miejscu Pracy s.c.

BHP DLA BIZNESU Krajowa Szkoła Pierwszej Pomocy w Miejscu Pracy s.c. BHP DLA BIZNESU KRAJOWA SZKOŁA INSTRUKTORÓW PIERWSZEJ POMOCY W MIEJSCU PRACY 05-091 ZĄBKI, ul. POWSTAŃCÓW 24i/2 BHP DLA BIZNESU Krajowa Szkoła Pierwszej Pomocy w Miejscu Pracy jest niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

b. Dokonując rezerwacji w sposób opisany w punkcie 2. niniejszego Regulaminu najemca akceptuje warunki Regulaminu.

b. Dokonując rezerwacji w sposób opisany w punkcie 2. niniejszego Regulaminu najemca akceptuje warunki Regulaminu. Warunki Rezerwacji i Najmu Apartamentów Glanc Studio 1. Postanowienia ogólne a. Niniejszy Regulamin Rezerwacji i Najmu Apartamentów określa zasady na których następuje rezerwacja i wynajem apartamentów

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa. I. ZASADY OGÓLNE 1/ Biuro Podróży Active Travel Sp. z o.o. stawia sobie za cel zapewnienie Klientom optymalnych warunków

Warunki uczestnictwa. I. ZASADY OGÓLNE 1/ Biuro Podróży Active Travel Sp. z o.o. stawia sobie za cel zapewnienie Klientom optymalnych warunków Warunki uczestnictwa I. ZASADY OGÓLNE 1/ Biuro Podróży Active Travel Sp. z o.o. stawia sobie za cel zapewnienie Klientom optymalnych warunków wypoczynku. Prawa i obowiązki Klientów określają wydane w oparciu

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych

Warunki Ogólne Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych Warunki Ogólne Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych 1. Definicje a) "Umowa" jest to umowa o uczestnictwo w Imprezie Turystycznej, zawarta na podstawie niniejszych Warunków Ogólnych i opisana w artykule

Bardziej szczegółowo

1 [Organizator] 3 [Czas trwania Promocji] 4 [Uczestnicy] 5 [Zasady uczestnictwa w Promocji]

1 [Organizator] 3 [Czas trwania Promocji] 4 [Uczestnicy] 5 [Zasady uczestnictwa w Promocji] Regulamin promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2016 dogrywka 1 [Organizator] Organizatorem promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2016 VI etap jest TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

1 [Organizator] 2 [Dostępność regulaminu] 3 [Czas trwania promocji] 4 [Uczestnicy] 5 [Zasady uczestnictwa w promocji]

1 [Organizator] 2 [Dostępność regulaminu] 3 [Czas trwania promocji] 4 [Uczestnicy] 5 [Zasady uczestnictwa w promocji] Regulamin promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2015 Etap V 1 [Organizator] Organizatorem promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2015 Etap V jest TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

1.3. Stronami UMOWY są z zastrzeżeniem punktu 4.2. niniejszych WARUNKÓW UCZESTNICTWA, ORGANIZATOR i KLIENT.

1.3. Stronami UMOWY są z zastrzeżeniem punktu 4.2. niniejszych WARUNKÓW UCZESTNICTWA, ORGANIZATOR i KLIENT. Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży LEKIER Sp. z o.o. dotyczy wyjazdów od lutego 2015 r. do stycznia 2016 r. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. ZAWARCIE UMOWY.

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej UMOWA o świadczenie usługi turystycznej zawarta w Warszawie w dniu. 2015 r., pomiędzy: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego (ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2010

WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2010 WZÓR UMOWY Umowa nr...../2010 zawarta w Płocku w dniu..pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku z siedzibą: 09-400 Płock, ul. Wolskiego 4, NIP 774-10-72-054, REGON 004730267, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym zakresie przeprowadzono 4 kontrole, w niżej wymienionych placówkach świadczących usługi turystyczne:

W przedmiotowym zakresie przeprowadzono 4 kontrole, w niżej wymienionych placówkach świadczących usługi turystyczne: Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku przedstawia i n f o r m a c j ę z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne. W przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

obowiązujące od dnia 01 maja 2013 roku

obowiązujące od dnia 01 maja 2013 roku WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ HOLIDAY EXPERTS obowiązujące od dnia 01 maja 2013 roku I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Holiday Experts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo