LICZBA UCZESTNIKÓW ZE SZKOLENIEM:... LICZBA UCZESNIKÓW BEZ SZKOLENIA...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LICZBA UCZESTNIKÓW ZE SZKOLENIEM:... LICZBA UCZESNIKÓW BEZ SZKOLENIA..."

Transkrypt

1 ... Warszawa Dnia: UMOWA O UDZIAŁ W WCZASACH TENISOWYCH KAMSPORT TURCJA 2019 ORGANIZATOR: Kamsport Grzegorz Kamarowski ul. Magellana 8/ Warszawa NIP: REGON: TERMIN WCZASÓW: MIEJSCE ZAKWATEROWANIA: Hotel Tui Magic Life - Belek ILOŚĆ NOCLEGÓW: 7 FORMA WYPOCZYNKU: wczasy DOJAZD: przelot enter air + transfery WYŻYWIENIE: inclusive DATA ROZPOCZECIA: DATA ZAKONCZENIA: CENA IMPREZY POKÓJ 2 OSOBOWY : 3299 zł/os ( w przypadku pokoju jedno-osobowego obowiązywać będzie dopłata uzależniona od daty zmiany typu pokoju ) CENA ZAWIERA: przelot, transfer, zakwaterowanie, wyżywienie inclusive, treningi tenisowe 12h, wolne gry do 6h+. CENA NIE ZAWERA: WIZY TURECKIEJ DANE UCZESTNIKA/ÓW LICZBA UCZESTNIKÓW ZE SZKOLENIEM:... LICZBA UCZESNIKÓW BEZ SZKOLENIA... 1)IMIĘ I NAZWISKO:... DATA URODZENIA MIEJSCE URODZENIA..... TELEFON ADRES ...

2 2)IMIĘ I NAZWISKO DATA URODZENIA MIEJSCE URODZENIA..... TELEFON ADRES ... POZOSTAŁYCH UCZESTNIKÓW PROSZĘ WPISAC W ZAŁĄCZNIKU NR 1 PŁATNOŚĆ podsumowanie =... ZALICZKĘ W WYSOKOŚCI 500 PLN NALEŻY WPŁACIĆ W CIĄGU 7 DNI OD PODPISANIA UMOWY. POZOSTAŁO DO ZAPŁATY...,- PLN (TERMIN DOPŁATY DO 100% CENY WYJAZDU MIJA ) DANE DO PRZELEWU: KAMSPORT GRZEGORZ KAMAROWSKI ul. Magellana 8/ Warszawa nr konta: Informacje które należy zawrzeć w tytule przelewu: imię i nazwisko uczestnika oraz data wyjazdu. UMOWĘ SPORZADZONO W DWÓCH JEDNATKOWYCH EGZEMPLARZACH, PO JEDNYM DLA KAŻDEJ ZE STRON.... MIEJSCOWOŚĆ /DATA PODPIS UCZESTNIKA... ORGANIZATORA PODPIS I PIECZĄTKA

3 ZGODY: 1) *Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z organizacja obozu sportowego, kontaktu przed, w trakcie oraz po wyjeździe w celach organizacyjnych tzn. na potrzeby rezerwacji miejsc hotelowych, transportu i innych czynności zwianych z organizacją wyjazdu na który się zapisałem ta umowa. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia umowy oraz późniejszej organizacji wyjazdu. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania oraz zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest firma Kamsport Grzegorz Kamarowski ul. Magellana 8 m 46, Warszawa NIP: Kontakt z administratorem danych: lub data/podpis 2) *Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenia i publikowanie swojego wizerunku (w formie fotograficznej i/lub filmowej) przez Organizatora, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. Dz. U r. nr 90 poz. 631 z późn. Zm.. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że zgoda dotyczy fotografii i/lub materiałów filmowych przedstawiający jego wizerunek, dokumentujących wszelkie formy zajęć podczas imprezy organizowanej przez Organizatora. Rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku w formie fotografii i/lub materiałów filmowych może być realizowane bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium. data/podpis Oświadczenie dotyczące atrakcji wodnych dotyczy tylko wyjazdów dla dorosłych Star Dadaj 3)*Ja niżej podpisany oświadczam, iż dobrowolnie i na własną odpowiedzialność biorę udział w organizowanej przez firmę Kamsport atrakcjach wodnych w postaci pływania na skuterze wodnym i/lub holowanym kole. Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania podanych przez organizatora zasad bezpieczeństwa oraz wskazówek obsługi. Oświadczam, że: - świadomy własnych umiejętności biorę udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. W przypadku osoby niepełnoletniej podpisuje prawny opiekun data/podpis

4 WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH WAKACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KAMSPORT GRZEGORZ KAMAROWSKI 1. Zawarcie umowy z KAMSPORT GRZEGORZ KAMAROWSKI zwanym dalej ORGANIZATOREM, następuje w chwili podpisania przez Uczestnika "Umowy o udział w imprezie organizowanej przez KAMSPORT GRZEGORZ KAMAROWSKI, której integralną częścią jest oferta oraz niniejsze "Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez KAMSPORT GRZEGORZ KAMAROWSKI zwanej dalej "Warunkami". 2. Uczestnik zobowiązany jest w terminie określonym w umowie dokonać należnych opłat na konto lub u samego Organizatora: a) zaliczkę w wysokości określonej w umowie w momencie podpisywania umowy, b) pozostałą sumę w nieprzekraczalnej dacie określonej w umowie. 3. Rezygnacja z imprezy może nastąpić tylko w formie pisemnego oświadczenia, złożonego bezpośrednio u Organizatora. O wysokości kosztów ponoszonych przez Uczestnika rezygnującego z imprezy, decyduje data przyjęcia oświadczenia o rezygnacji przez Organizatora. Miejsce zwolnione w wyniku rezygnacji Uczestnika pozostaje do dyspozycji Organizatora. 4. Koszty ponoszone przez Uczestnika w razie rezygnacji z imprezy: a) kwota zaliczki wpłaconej przy podpisaniu mowy (nie więcej niż 30% ceny wyjazdu), w przypadku rezygnacji w terminie do 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, b) 50% całkowitej ceny imprezy, w przypadku rezygnacji w terminie 14 dni i krótszym przed datą rozpoczęcia imprezy, bądź obciążenie kosztami faktycznie poniesionymi (nawet do 100%). 5. Potrącenia określone w pkt. 4. dokonywane będą bez względu na termin podpisania umowy. 6. Ewentualne zwroty wpłat dokonuje Organizator w terminie 14 dni od daty zgłoszenia rezygnacji. 7. Przy dokonywaniu jakichkolwiek zwrotów pieniężnych, Uczestnikowi nie przysługują odsetki od wpłaconych kwot. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy (np. terminu imprezy, formy dojazdu itp) z przyczyn od niego niezależnych. Wówczas Organizator ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Uczestnika o ewentualnej zmianie. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić Organizatora o akceptacji nowych warunków lub o rezygnacji z imprezy w terminie do trzech dni od daty przyjęcia powiadomienia. Brak odpowiedzi w tym terminie traktowany będzie jako akceptacja nowych warunków umowy. 9. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania imprezy, o czym niezwłocznie powiadomi Uczestnika, wówczas Organizator zwraca pełną wpłaconą kwotę. 10. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których uczestnik nie wykorzystał w czasie trwania imprezy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

5 ... Podpis 11. Uczestnik ma obowiązek okazania organizatorowi dowodu wpłaty najpóźniej do 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy. 12. Każdy Uczestnik imprezy jest ubezpieczony przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas trwania imprezy. (ewentualną szkodę należy zgłosić Organizatorowi w przeciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy w celu uzyskania informacji o dalszym postępowaniu) 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku działania siły wyższej, której uniknięcie nie leży w mocy Organizatora oraz za rzeczy pozostawione w miejscu pobytu. 14. Jeżeli z winy Organizatora nie zostaną zrealizowane określone świadczenia lub jakość tych świadczeń rażąco odbiega od jakości wynikającej z treści zawartej umowy/oferty - Organizator przyjmuje na siebie stosowną odpowiedzialność finansową i zobowiązuje się do dokonania zwrotu części wniesionych opłat za usługę. Niezrealizowanie programu zawartego w ofercie może nastąpić jedynie z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Organizatora, np. niesprzyjające warunki atmosferyczne, za co Organizator nie odpowiada. Wszelkie reklamacje w sprawie usług winny być wniesione niezwłocznie, nie później jednak niż do 7 dni od zakończenia imprezy. 15. Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych kosztów związanych ze stratami materialnymi wynikającymi z naumyślnie wyrządzonych szkód przez Uczestnika. 16.W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora, np. kataklizmy, nieszczęśliwe wypadki czas trwania imprezy wydłuży się, wówczas Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z niezbędnym pobytem Uczestnika w miejscu wypoczynku. 17. W przypadku dobrowolnego opuszczenia imprezy przez Uczestnika - Organizator nie zwraca wpłaty i nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z transportem itp. 18. Sprawy nie ujęte w niniejszych warunkach będą rozpatrywane indywidualnie przez właściciela KAMSPORT GRZEGORZ KAMAROWSKI lub upoważnionego przez niego pracownika w ciągu 14 dni od złożenia pisemnego wniosku przez Rodzica/opiekuna data i podpis ZAŁĄCZNIK NR 1

6 DANE POZOSTAŁYCH UCZESTNIKA/ÓW 3) IMIĘ I NAZWISKO DATA URODZENIA 4) IMIĘ I NAZWISKO DATA URODZENIA 5) IMIĘ I NAZWISKO DATA URODZENIA 6) IMIĘ I NAZWISKO DATA URODZENIA

UMOWA O UDZIAŁ W OBOZIE TENISOWYM OLECKO 2018

UMOWA O UDZIAŁ W OBOZIE TENISOWYM OLECKO 2018 UMOWA O UDZIAŁ W OBOZIE TENISOWYM OLECKO 2018 ORGANIZATOR: PPHU Tie Break Magdalena Rejniak Romer, Al. KEN 21/86, 02-722 Warszawa INFORMACJE ORGANIZATORA TERMIN OBOZU: 23.07-02.08.2018 MIEJSCE ZAKWATEROWANIA:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIAŁ W OBOZIE TENISOWYM OLECKO 2019

UMOWA O UDZIAŁ W OBOZIE TENISOWYM OLECKO 2019 UMOWA O UDZIAŁ W OBOZIE TENISOWYM OLECKO 2019 ORGANIZATOR: PPHU Tie Break Magdalena Rejniak Romer, Al. KEN 21/86, 02-722 Warszawa TERMIN OBOZU: 29.07-08.08.2019 MIEJSCE ZAKWATEROWANIA: Hotel Colosseum

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS. I. Zasady ogólne:

Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS. I. Zasady ogólne: Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS I. Zasady ogólne: 1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem (zwanym dalej Uczestnikiem) a AQUARIS (zwanym dalej Organizatorem) następuje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1 INFORMACJE WSTĘPNE

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1 INFORMACJE WSTĘPNE OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1 INFORMACJE WSTĘPNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część umowy o udział w obozie sportowym (Karta Kwalifikacyjna). 2. Organizatorem obozu Wawrzkowizna

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY:

KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY: PÓŁKOLONIE 2015 KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE I. DANE ORGANIZATORA SMECZ Bogumił i Wspólnicy Sp.j ul. Mostowa 4, Siedliska

Bardziej szczegółowo

I. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ, ZAWARCIE UMOWY, LISTA UCZESTNIKÓW

I. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ, ZAWARCIE UMOWY, LISTA UCZESTNIKÓW OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJE NA SZLAKU Fundacja Na Szlaku, posiada wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych nr 634 i tworzy produkty

Bardziej szczegółowo

MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW minimalna liczba uczestników warunkująca odbycie się Imprezy Turystycznej to, co najmniej 20 Uczestników.

MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW minimalna liczba uczestników warunkująca odbycie się Imprezy Turystycznej to, co najmniej 20 Uczestników. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ AT ALMARCAMP OKREŚLENIA: IMPREZA TURYSTYCZNA co najmniej dwie usługi turystyczne, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług turystycznych, tworzące jednolity

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZGŁOSZENIE KLIENT / UCZESTNIK IMPREZY

UMOWA ZGŁOSZENIE KLIENT / UCZESTNIK IMPREZY Zamawiający : UMOWA ZGŁOSZENIE KLIENT / UCZESTNIK IMPREZY Michał Biały NANATUNGA ul. Dworska 20/17 41-2019 Sosnowiec NIP: 664 321 54 70 Nr konta: 05 1950 0001 2006 4938 3224 0001 Nazwisko, Imię.. Adres

Bardziej szczegółowo

Umowa o imprezę turystyczną Nr:

Umowa o imprezę turystyczną Nr: Umowa o imprezę turystyczną Nr: 160503-01 Pomiędzy Organizatorem/Agentem a Awertour Sp z o.o. ul. Plac św. Mikołaja 8 43-300 Bielsko-Biała Imię i nazwisko Adres Telefon kontaktowy i adres e-mail Nr i seria

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w rejsach sportowo-szkoleniowych organizowanych przez CWM ZHP (wprowadzone w dniu 25 października 2013 r.

Ogólne warunki uczestnictwa w rejsach sportowo-szkoleniowych organizowanych przez CWM ZHP (wprowadzone w dniu 25 października 2013 r. Ogólne warunki uczestnictwa w rejsach sportowo-szkoleniowych organizowanych przez CWM ZHP (wprowadzone w dniu 25 października 2013 r.) I. Uczestnik 1. Uczestnikiem jest osoba, która zgłosiła udział w rejsie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. I. Postanowienia ogólne. 1. Warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych zorganizowanych przez M-TOUR ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o usługach turystycznych

Bardziej szczegółowo

2 Okres obowiązywania umowy

2 Okres obowiązywania umowy UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA na półkolonie w Autorskiej Szkole Podstawowej Jaskółka NR /2018 wypełnia szkoła zawarta w dniu 2018 r. pomiędzy zamieszkałym/ą w legitymującym/ą się nr i serią dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA na półkolonie w Autorskiej Szkole Podstawowej Jaskółka NR /2018 wypełnia szkoła

UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA na półkolonie w Autorskiej Szkole Podstawowej Jaskółka NR /2018 wypełnia szkoła zawarta w dniu 2018 r. UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA na półkolonie w Autorskiej Szkole Podstawowej Jaskółka NR /2018 wypełnia szkoła pomiędzy zamieszkałym/ą w legitymującym/ą się nr i serią dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SURVIVAL ADVENTURE SQUAD

WARUNKI OGÓLNE UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SURVIVAL ADVENTURE SQUAD WARUNKI OGÓLNE UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SURVIVAL ADVENTURE SQUAD I. ZASADY OGÓLNE 1. Imprezy organizowane przez Survival Adventure Squad mają charakter eventów, szkoleń oraz kursów,

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa Warunki uczestnictwa 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem półkolonii, zwanym dalej Organizatorem, jest Centrum Edukacyjne No.1 z siedzibą przy Alei Bzów 47, 02-495 Warszawa, NIP: 761 132 77 68 2. Dokument

Bardziej szczegółowo

ATD ALEKSANDRA ADAMSKA 04-560 WARSZAWA, UL. SKOKOWA 13A NIP: 521 221 33 12, REGON: 012333146

ATD ALEKSANDRA ADAMSKA 04-560 WARSZAWA, UL. SKOKOWA 13A NIP: 521 221 33 12, REGON: 012333146 ZGŁOSZENIE UMOWA zawarta dnia w.. pomiędzy: ATD Aleksandra Adamska, z siedzibą w Warszawie (04 560), przy ul. Skokowej 13A, zarejestrowaną w EDG pod nr 524222, NIP: 521 221 33 12, zwaną dalej Organizatorem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin warsztatów Mały Inżynier (data sporządzenia regulaminu 23.12.2014r.) I. Organizator

Regulamin warsztatów Mały Inżynier (data sporządzenia regulaminu 23.12.2014r.) I. Organizator Regulamin warsztatów Mały Inżynier (data sporządzenia regulaminu 23.12.2014r.) I. Organizator Mały Inżynier Ewa Bednarek Grudzielec 47 63-440 Raszków NIP: 622-259-51-55 REGON: 301249465 II. Definicje -

Bardziej szczegółowo

3. Zgłoszenie oraz niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralne części Umowy.

3. Zgłoszenie oraz niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralne części Umowy. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W REJSIE Bałtyk Dla Odważnych vol.5 I. Uczestnik 1. Uczestnikiem jest osoba, która zgłosiła udział w rejsie i zawarła Umowę uczestnictwa w rejsie (Umowa) oraz inne osoby zgłoszone

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. Ważne od 07.07.2015 r.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. Ważne od 07.07.2015 r. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA Ważne od 07.07.2015 r. Definicje użyte w niniejszym dokumencie: 1. Ogólne warunki uczestnictwa (inaczej: OWU) poniższy dokument; zawierający wyszczególnione, główne warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGI ORGANIZACJI OBOZU SUMMER DIGITAL CAMP 2018

UMOWA O USŁUGI ORGANIZACJI OBOZU SUMMER DIGITAL CAMP 2018 UMOWA O USŁUGI ORGANIZACJI OBOZU SUMMER DIGITAL CAMP 2018 Umowa zawarta w dn.... roku w pomiędzy: Dagmarą Glinka, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą CCEDU Dagmara Glinka przy ul. Łomżyńskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGI ORGANIZACJI OBOZU SUMMER DIGITAL CAMP 2018

UMOWA O USŁUGI ORGANIZACJI OBOZU SUMMER DIGITAL CAMP 2018 UMOWA O USŁUGI ORGANIZACJI OBOZU SUMMER DIGITAL CAMP 2018 Umowa zawarta w dn.... roku w pomiędzy: Dagmarą Glinka, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą CCEDU Dagmara Glinka przy ul. Łomżyńskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Półkoloniach RoboCamp w Promyku z dnia 01 kwietnia 2019

Regulamin uczestnictwa w Półkoloniach RoboCamp w Promyku z dnia 01 kwietnia 2019 Regulamin uczestnictwa w Półkoloniach RoboCamp w Promyku z dnia 01 kwietnia 2019 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Półkolonii RoboCamp w Promyku jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa Promyk Szkoła

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/18 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie z dnia 15 stycznia 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 3/18 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie z dnia 15 stycznia 2018 roku ZARZĄDZENIE NR 3/18 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu warsztatów edukacyjnych dla grup zorganizowanych Na podstawie 8 ust. 8 pkt

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydarzeń organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Grębkowie

Regulamin wydarzeń organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Grębkowie Regulamin wydarzeń organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Grębkowie Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki wydarzeń i imprez bibliotecznych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PÓŁKOLONII Z ELFIKIEM

REGULAMIN PÓŁKOLONII Z ELFIKIEM REGULAMIN PÓŁKOLONII Z ELFIKIEM Organizatorem PÓŁKOLONII z Elfikiem jest Raciborskie Centrum Opieki nad Dziećmi Sp. z o.o. w Raciborzu, ul. Londzina 16/2. 1 Postanowienia ogólne 1. Raciborskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Tabela Zgłoszeń do Programu Stypendialnego Kierunek Samodzielność 2018/19

Tabela Zgłoszeń do Programu Stypendialnego Kierunek Samodzielność 2018/19 Tabela Zgłoszeń do Programu Stypendialnego Kierunek Samodzielność 2018/19 Nazwa Domu (Placówka czy Rodzina Zastępcza-typ rodziny): Dokładny adres korespondencyjny Domu (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI SIŁA MIĘDZYNARODOWYCH ZESPOŁÓW 2016

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI SIŁA MIĘDZYNARODOWYCH ZESPOŁÓW 2016 7 października 2016 REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI SIŁA MIĘDZYNARODOWYCH ZESPOŁÓW 2016 Organizatorem Konferencji Siła Międzynarodowych Zespołów jest ETTA Monika Chutnik z siedzibą we Wrocławiu przy

Bardziej szczegółowo

NAZWA IMPREZY: sportowy obóz stacjonarny TUAN CAMP lato 2015. 29 czerwiec 03 lipiec 20 24 lipiec 10 14 sierpieo

NAZWA IMPREZY: sportowy obóz stacjonarny TUAN CAMP lato 2015. 29 czerwiec 03 lipiec 20 24 lipiec 10 14 sierpieo PIASECZNO UMOWA/ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W OBOZIE STACJONARNYM TUAN CAMP PIASECZNO, LATO 2015 realizowanym w Tuan Club Sport & SPA w Piasecznie, ul. Geodetów 23e. I. DANE ORGANIZATORA Tuan Club Sport &

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH przez BARBELL GROUP Alicja Białowąs, oraz BARBELL GROUP Dawid Białowąs. Rozdział 1.

REGULAMIN. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH przez BARBELL GROUP Alicja Białowąs, oraz BARBELL GROUP Dawid Białowąs. Rozdział 1. REGULAMIN REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH przez BARBELL GROUP Alicja Białowąs, oraz BARBELL GROUP Dawid Białowąs. Rozdział 1. Definicje Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM I. Zasady ogólne 1. P.W. EKO-SYSTEM, zwane dalej Biurem, zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej, zwanej dalej Imprezą,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kursów. 2 Wysłanie zgłoszenia

Regulamin kursów. 2 Wysłanie zgłoszenia Regulamin kursów 1 Zasady ogólne 1. Przed wysłaniem Zgłoszenia udziału (zwanego dalej Zgłoszeniem) w warsztatach Młody Konstruktor (zwanych dalej warsztatami), osoba upoważniona do wysłania zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

15-16 PAŹDZIERNIKA 2015

15-16 PAŹDZIERNIKA 2015 15-16 PAŹDZIERNIKA 2015 REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI HR W CENTRACH USŁUG BIZNESOWYCH I IT 2015 Organizatorem Konferencji HR w Centrach Usług Biznesowych i IT jest Spółka Jawna Zacharzewska, Flis,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Konferencji Ekspertów Praw Studenta 2019

Regulamin. Konferencji Ekspertów Praw Studenta 2019 Regulamin Konferencji Ekspertów Praw Studenta 2019 Postanowienia ogólne 1 1. Przepisy niniejszego regulaminu, zwanego dalej Regulaminem, mają zastosowanie wobec uczestników Konferencji Ekspertów Praw Studenta,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PÓŁKOLONIACH ARTYSTYCZNYCH ART KREACJE

UMOWA ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PÓŁKOLONIACH ARTYSTYCZNYCH ART KREACJE tel. (+48) 602 50 44 33 e-mail: kontakt@artkreacje.pl www.artkreacje.pl UMOWA ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PÓŁKOLONIACH ARTYSTYCZNYCH ART KREACJE ORGANIZATOR MIEJSCE Adrianna Sikorska CORP. ul. 11 listopada 56/45

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ MAZURY AIR TRAVEL SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ MAZURY AIR TRAVEL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ MAZURY AIR TRAVEL SP. Z O.O. [Preambuła] Zamieszczone w Regulaminie ogólne warunki umów o świadczenie usług turystycznych, zwane dalej warunkami, stanowią

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji Nowoczesny Dyrektor

Regulamin konferencji Nowoczesny Dyrektor Regulamin konferencji Nowoczesny Dyrektor 14-15 marca 2016 r. Jachranka v. 1/10/15 z dnia 30.10.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konferencji jest Librus Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w konferencjach. 1. Zasady Ogólne. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie

Regulamin uczestnictwa w konferencjach. 1. Zasady Ogólne. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie Regulamin uczestnictwa w konferencjach 1. Zasady Ogólne 1. Definicje. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie b) Organizator Magma Rafał Krzycki, ul. Górczewska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW PIŁKARSKICH TEST MECZ - ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE FOOTBALL TRIAL.

REGULAMIN ZAWODÓW PIŁKARSKICH TEST MECZ - ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE FOOTBALL TRIAL. REGULAMIN ZAWODÓW PIŁKARSKICH TEST MECZ - ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE FOOTBALL TRIAL. 1 WYDARZENIE I REGULAMIN 1. Wydarzenie TEST MECZ (zwane dalej Wydarzeniem) to turniej piłkarski organizowany

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Biuro Podróży School Tour Krzysztof Lubas, jest organizatorem turystyki

Bardziej szczegółowo

Football Academy Camps, tel wew. 2,

Football Academy Camps, tel wew. 2, FORMULARZ REJESTRACYJNY ZIELONKA CAMP 2018 dane osobowe dzień/miesiąc/rok imię i nazwisko dziecka data urodzenia imię i nazwisko opiekuna e- mail telefon kontaktowy do opiekuna kom. Pesel dziecka adres

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLEŃ BIO-TECH MEDIA SP. Z O.O. 1 SZKOLENIA

REGULAMIN SZKOLEŃ BIO-TECH MEDIA SP. Z O.O. 1 SZKOLENIA REGULAMIN SZKOLEŃ BIO-TECH MEDIA SP. Z O.O. 1 SZKOLENIA 1. Organizatorem płatnych szkoleń, jest BIO-TECH Media sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Kamińskiego 23, 90-229 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Farmę Kalina IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO :

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Farmę Kalina IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO : Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Farmę Kalina IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO : Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Turystyki, zwanym dalej Organizatorem, jest Damian

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU Spała 15.07-28.07.2012

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU Spała 15.07-28.07.2012 KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU Spała 15.07-28.07.2012 NAZWISKO I IMIĘ... DATA URODZENIA... NR PESEL... ( ważne ) ADRES... KOD... ( ważne ) TEL. DOMOWY... KOMÓRKOWY... INNE... ADRES e-mail RODZICA

Bardziej szczegółowo

CENA PROMOCYJNA zł ( PRZY CAŁOŚCIOWEJ WPŁACIE DO 31MARCA 2017) 600 ZŁ ( DO 7 DNI OD ZGŁOSZENIA GWARANTUJE REZERWACJĘ)

CENA PROMOCYJNA zł ( PRZY CAŁOŚCIOWEJ WPŁACIE DO 31MARCA 2017) 600 ZŁ ( DO 7 DNI OD ZGŁOSZENIA GWARANTUJE REZERWACJĘ) ZGŁOSZENIE UMOWA, MIERKI 2017 I. DANE ORGANIZATORA OBOZU,,Laguna Furmana,ul. Podleśna 40 m 26, 01-673 Warszawa NIP: 118-051-99-50, REGON: 141521712 1488 nr wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH OASIS TOURS Sp. z o.o. REALIZOWANYCH PO 1 STYCZNIA 2011 ROKU 1 Zawarcie umowy 1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej z oferty katalogowej OASIS

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt Załącznik nr 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt zawarta w dniu... r. w Żmigrodzie pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji Nowoczesny Dyrektor mobilność, bezpieczeństwo, innowacyjność

Regulamin konferencji Nowoczesny Dyrektor mobilność, bezpieczeństwo, innowacyjność Regulamin konferencji Nowoczesny Dyrektor mobilność, bezpieczeństwo, innowacyjność 23-24 marca 2015 r. Ożarów Mazowiecki v. 1/10/14 z dnia 30.10.2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konferencji

Bardziej szczegółowo

* Prosimy o podanie aktywnego maila oraz numeru telefonu. Prawidłowo zakończona rejestracja zostanie potwierdzona mailowo i telefonicznie.

* Prosimy o podanie aktywnego maila oraz numeru telefonu. Prawidłowo zakończona rejestracja zostanie potwierdzona mailowo i telefonicznie. 1. Rejestracja on-line z podaniem danych rejestrującego się: pełna nazwa podmiotu dokonującego rejestracji ujawniona w odpowiednim rejestrze oraz numer NIP, wskazanie imienia i nazwiska rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl 1. ZASADY OGÓLNE 1. Firma OdkryDubaj.pl, wpisana do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w Jabłonnej pod numerem 3669, NIP 716-217-99-78,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA ZE SPRZEDAŻY NA AMAZON I EBAY ONLINE - szkolenie trwające 1 godzinę

REGULAMIN SZKOLENIA ZE SPRZEDAŻY NA AMAZON I EBAY ONLINE - szkolenie trwające 1 godzinę 25.05.2018 REGULAMIN SZKOLENIA ZE SPRZEDAŻY NA AMAZON I EBAY ONLINE - szkolenie trwające 1 godzinę I.Organizator Szkolenia organizuje firma Alchemia Ecommerce Michał Migdał, Ozimska 4/7, 45-057 Opole,

Bardziej szczegółowo

OOH SZKÓŁKA ŻEGLARSKA 2016 ZAJĘCIA SPORTOWO- ŻEGLARSKIE UMOWA- ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

OOH SZKÓŁKA ŻEGLARSKA 2016 ZAJĘCIA SPORTOWO- ŻEGLARSKIE UMOWA- ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA OOH SZKÓŁKA ŻEGLARSKA 2016 ZAJĘCIA SPORTOWO- ŻEGLARSKIE UMOWA- ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA zawarta w dniu... pomiędzy: OOH Group Sp. z o.o. Adres rejestrowy: ul. Obrzeżna 5; 02-691 Warszawa tel. +48 22 381 60

Bardziej szczegółowo

Regulamin Warunki dostarczenia i uczestnictwa w szkoleniu otwartym FCPL Sp. z o.o. z dnia r.

Regulamin Warunki dostarczenia i uczestnictwa w szkoleniu otwartym FCPL Sp. z o.o. z dnia r. Regulamin Warunki dostarczenia i uczestnictwa w szkoleniu otwartym FCPL Sp. z o.o. z dnia 27.01.2017 r. 1. Organizator Organizatorem szkoleń jest FCPL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obozów Influencer Camp

Regulamin Obozów Influencer Camp Regulamin Obozów Influencer Camp 1. Organizatorem krajowych obozów Influencer Camp ( IC ) jest Firma Whisky Media Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-951 przy ul. Rotmistrzowskiej 1, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU I. INFORMACJE DOTYCZA CE WYPOCZYNKU 1. Forma wypoczynku: kolonia zimowisko obóz biwak półkolonia inna forma wypoczynku:... proszę wskazać właściwą formę 2. Termin

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE NA KONCEPCJĘ ELEWACJI ORAZ ARANŻACJI WNĘTRZ BUDYNKU ING BANKU ŚLĄSKIEGO PRZY UL. ROŹDZIEŃSKIEJ 41 W KATOWICACH

WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE NA KONCEPCJĘ ELEWACJI ORAZ ARANŻACJI WNĘTRZ BUDYNKU ING BANKU ŚLĄSKIEGO PRZY UL. ROŹDZIEŃSKIEJ 41 W KATOWICACH Załącznik nr 2 do Regulaminu Warsztatów FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO WARSZTATÓW 1. REGULAMIN UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW 1. Każdy uczestnik deklarujący chęć uczestnictwa w warsztatach akceptuje niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESNICTWA TOGOTO

WARUNKI UCZESNICTWA TOGOTO WARUNKI UCZESNICTWA TOGOTO 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych organizowanych przez TOGOTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Organizatora

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 39 Poz. 452 KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

Dziennik Ustaw 39 Poz. 452 KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 1 Dziennik Ustaw 39 Poz. 452 KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 1. Forma wypoczynku1) biwak, obóz, obóz wędrowny, kolonia, półkolonia, zimowisko Obóz narciarski

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin stanowi integralną część UMOWY - ZGŁOSZENIA

Niniejszy regulamin stanowi integralną część UMOWY - ZGŁOSZENIA OGÓLNY REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez Oświatę Wrocław Oddział Ryszard Janklowski Oddział Wrocław ul. Kołłątaja 24 Niniejszy regulamin stanowi integralną część UMOWY

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA CZASOWA PRZYSTĄPIENIE DO KLUBU

DEKLARACJA CZASOWA PRZYSTĄPIENIE DO KLUBU ZAŁĄCZNIK DEKLARACJA CZASOWA PRZYSTĄPIENIE DO KLUBU CZŁONEK NIEPEŁNOLETNI DEKLARACJA CZASOWA PRZYSTĄPIENIE DO KLUBU Imię i nazwisko adres zamieszkania... e-mail:.. Jako opiekun prawny małoletniego wyrażam

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLEŃ. 2. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony dla każdego uczestnika z osobna.

REGULAMIN SZKOLEŃ. 2. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony dla każdego uczestnika z osobna. REGULAMIN SZKOLEŃ 1 Szkolenia są organizowane przez firmę Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata, z siedzibą w Bydgoszczy (85-164), ul. Karpacka 54, NIP: 9531714903 (zwaną dalej Organizatorem),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REJESTRACJI XII Forum Europa-Ukraina Rzeszów, stycznia 2019 r.

REGULAMIN REJESTRACJI XII Forum Europa-Ukraina Rzeszów, stycznia 2019 r. REGULAMIN REJESTRACJI XII Forum Europa-Ukraina Rzeszów, 24-25 stycznia 2019 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin rejestracji, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rejestracji XII Forum Europa-Ukraina.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DANE OSOBOWE DZIECKA IMIĘ I NAZWISKO DATA URODZENIA ADRES ZAMIESZKANIA NAZWA SZKOŁY / PRZEDSZKOLA NR PESEL DANE OSOBOWE RODZICA / OPIEKUNA IMIĘ I NAZWISKO E-MAIL TEL. KOMÓRKOWY TEL.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJĘĆ SPORTOWEGO STUDIA TAŃCA TOWARZYSKIEGO

REGULAMIN ZAJĘĆ SPORTOWEGO STUDIA TAŃCA TOWARZYSKIEGO Załącznik do zarządzenia nr 2/II/2019 Dyrektora Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury z dnia 1.02.2019 r. REGULAMIN ZAJĘĆ SPORTOWEGO STUDIA TAŃCA TOWARZYSKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Organizatorem zajęć

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY (dalej jako Umowa )

PROJEKT UMOWY (dalej jako Umowa ) Załącznik nr 6 do SIWZ (dla części 1-3 zamówienia) PROJEKT UMOWY (dalej jako Umowa ) zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zamenhofa 1,

Bardziej szczegółowo

1 Organizator warsztatów Organizatorem warsztatów jest Regionalne Stowarzyszenie Naukowo Edukacyjne z siedzibą w Tczewie przy ul. Słowackiego 5/1.

1 Organizator warsztatów Organizatorem warsztatów jest Regionalne Stowarzyszenie Naukowo Edukacyjne z siedzibą w Tczewie przy ul. Słowackiego 5/1. Regulamin dla Uczestników warsztatów CAMPTALENTY 2015 Otaczanie opieką uzdolnionej artystycznie młodzieży jest jednym z głównych celów Regionalnego Stowarzyszenia Naukowo Edukacyjnego. Edukacja kulturalna,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARSZTATÓW MUZYCZNYCH 1 INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN WARSZTATÓW MUZYCZNYCH 1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN WARSZTATÓW MUZYCZNYCH 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem warsztatów muzycznych jest EYE VISION GROUP - MICHAŁ BASTGEN, Al. Grunwaldzka 607C/24, 80-337 Gdańsk, NIP: 584-227-34-45 dalej jako

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PAPAYA FILMS ACADEMY

REGULAMIN PAPAYA FILMS ACADEMY REGULAMIN PAPAYA FILMS ACADEMY 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem warsztatów Papaya Films Academy jest Papaya Films sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-317), przy ul. Wiślanej 8, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH 1 [Przepisy ogólne] 1. Niniejszy regulamin (dalej nazywany jako Regulamin) określa zasady organizacji i prowadzenia usług szkoleniowych świadczonych przez Macieja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI HR W CENTRACH USŁUG BIZNESOWYCH I IT 2017

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI HR W CENTRACH USŁUG BIZNESOWYCH I IT 2017 REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI HR W CENTRACH USŁUG BIZNESOWYCH I IT 2017 Organizatorem Konferencji HR w Centrach Usług Biznesowych i IT jest AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w szkoleniu

Regulamin Uczestnictwa w szkoleniu Regulamin Uczestnictwa w szkoleniu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem szkolenia jest itmedical Team, z siedzibą w Bielsku- Białej, kod pocztowy 43-300 przy ul. Wita Stwosza 6a/1, wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III EDYCJI RAWSKIEJ LIGI PŁYWACKIEJ

REGULAMIN III EDYCJI RAWSKIEJ LIGI PŁYWACKIEJ REGULAMIN III EDYCJI RAWSKIEJ LIGI PŁYWACKIEJ 1. CEL IMPREZY Propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Wychowanie dzieci i młodzieży przez aktywne uczestnictwo imprezach sportowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Udziału w szkoleniach BSO Szkolenia

Ogólne Warunki Udziału w szkoleniach BSO Szkolenia Ogólne Warunki Udziału w szkoleniach BSO Szkolenia Definicje 1. OWU Ogólne Warunki Udziału w szkoleniach BSO Szkolenia. 2. Organizator BSO Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin XV OGÓLNOPOLSKICH WARSZTATÓW TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO NA BOSAKA W POŁCZYNIE-ZDROJU

Regulamin XV OGÓLNOPOLSKICH WARSZTATÓW TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO NA BOSAKA W POŁCZYNIE-ZDROJU Regulamin XV OGÓLNOPOLSKICH WARSZTATÓW TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO NA BOSAKA W POŁCZYNIE-ZDROJU I. Postanowienia ogólne 1. Ogólnopolskie Warsztaty Tańca Współczesnego, zwane dalej Warsztatami, odbędą się w Połczynie-Zdroju

Bardziej szczegółowo

UMOWA - ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PÓŁKOLONIACH: Gwiezdne półkolonie dla dzieci w wieku 6 12 lat

UMOWA - ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PÓŁKOLONIACH: Gwiezdne półkolonie dla dzieci w wieku 6 12 lat Terminy Turnus I* 25-29.06.2018 Turnus II* 2-6.07.2018 Turnus III* 9-13.07.2018 Turnus IV* 16-20.07.2018 Turnus V* 23-27.07.2018 Turnus VI* 30.07-03.08.2018 Turnus VII* 6-10.08.2018 UMOWA - ZGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Konferencji Odnova Zamek Kliczków

Regulamin uczestnictwa w Konferencji Odnova Zamek Kliczków Regulamin uczestnictwa w Konferencji Odnova 21-23.02.2019 Zamek Kliczków 1. Zasady Ogólne 1. Definicje. a) Konferencja Konferencja ODNOVA, która odbędzie się w dniach od 21 do 23 lutego 2019 roku w Zamku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy. Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz

Załącznik nr 1 do umowy. Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz Leśnice 22C/3 84-300 Lębork NIP: 841-118-39-40 E-mail: biuro@stadninarunowo.pl Załącznik nr 1 do umowy Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych

Bardziej szczegółowo

WYGRAJ SPŁATĘ SWOJEJ POŻYCZKI

WYGRAJ SPŁATĘ SWOJEJ POŻYCZKI Regulamin konkursu fotograficznego WYGRAJ SPŁATĘ SWOJEJ POŻYCZKI 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1 Organizatorem konkursu WYGRAJ SPŁATĘ SWOJEJ POŻYCZKI zwanego dalej Konkursem, jest icredit Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin akredytowanego kursu IOD

Regulamin akredytowanego kursu IOD Regulamin akredytowanego kursu IOD (dalej zwany Regulaminem ) W związku z koniecznością uregulowania wszystkich kwestii organizacyjnych i prawnych, a związanych z prowadzeniem i organizacją Kursu Organizator

Bardziej szczegółowo

OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1. WARUNKI KORZYSTANIA

OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1. WARUNKI KORZYSTANIA OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1 1. WARUNKI KORZYSTANIA 1. Warunki korzystania z usług turystycznych świadczonych przez PICOLA SPORT Aleksandra Zapolska, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I- IV (dalej: Szkolenie),

Bardziej szczegółowo

OBOZU/PÓŁKOLONII/WYCIECZKI

OBOZU/PÓŁKOLONII/WYCIECZKI 1 Umowa z dn.2018nr /0 /... /. OBOZU/PÓŁKOLONII/WYCIECZKI ORGANIZOWANEGO PRZEZ AKADEMIA SURFINGU FUNDACJA 5 LIVE 01-765 WARSZAWA UL.PRZASNYSKA 6/1 Biuro: Tel. 731-553-335 maciek@5live.pl 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FORECAST CONSULTING SP. Z O.O.

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FORECAST CONSULTING SP. Z O.O. REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FORECAST CONSULTING SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizowanych szkoleń oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe Ogólne warunki handlowe Niniejsze ogólne warunki (OWH) handlowe odnoszące się do świadczenia usług sportowych i turystycznych, zwane dalej warunkami stanowią integralną cześć umowy o świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA CZASOWA PRZYSTĄPIENIE DO KLUBU

DEKLARACJA CZASOWA PRZYSTĄPIENIE DO KLUBU ZAŁĄCZNIK DEKLARACJA CZASOWA PRZYSTĄPIENIE DO KLUBU CZŁONEK NIEPEŁNOLETNI DEKLARACJA CZASOWA PRZYSTĄPIENIE DO KLUBU Imię i nazwisko adres zamieszkania... e-mail:.. Jako opiekun prawny małoletniego wyrażam

Bardziej szczegółowo

Kurs prowadzony będzie przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców.

Kurs prowadzony będzie przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców. Szanowni Państwo! Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego uprzejmie informuje, że organizuje kurs na trenera II kl. Taekwondo Olimpijskiego w terminie 28.07. 04.08.2017 r. w Pucku. Kurs prowadzony będzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY PO MODYFIKACJI Z DNIA R. DZZ /18

PROJEKT UMOWY PO MODYFIKACJI Z DNIA R. DZZ /18 PROJEKT UMOWY PO MODYFIKACJI Z DNIA 18.05.2018 R. Zawarta w dniu.. r w Olsztynie, w wyniku przeprowadzenia postępowania bezprzetargowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W III OGÓLNOPOLSKIM KONGRESIE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

REGULAMIN UCZESTNICTWA W III OGÓLNOPOLSKIM KONGRESIE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH REGULAMIN UCZESTNICTWA W III OGÓLNOPOLSKIM KONGRESIE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Organizator Kongresu: ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3, NIP 675-144-18-83,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA Dane kontaktowe Dane uczestnika Data wpływu : Godzina: Załącznik nr 1 do regulaminu - Formularz zgłoszeniowy. Numer Podpis FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA na zajęcia w ramach Projektu pn. Już pływam współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLEŃ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH PRZEZ OCDN MASTERMETODYKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SZKOLEŃ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH PRZEZ OCDN MASTERMETODYKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SZKOLEŃ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH PRZEZ OCDN MASTERMETODYKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia, uczestnictwa w szkoleniach organizowanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

Zapisane na szkle warsztaty fotografii techniką mokrego kolodionu

Zapisane na szkle warsztaty fotografii techniką mokrego kolodionu Zapisane na szkle warsztaty fotografii techniką mokrego kolodionu Regulamin warsztatów ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizatorem Warsztatów Fotograficznych Zapisane na szkle jest Rzeszowskie

Bardziej szczegółowo