Sz. P. Wiesław Rozłucki Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sz. P. Wiesław Rozłucki Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPH S.A."

Transkrypt

1 Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Banków nr 001 z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Jagiełły 12 tel , , fax 33/ , mail: Członek Fédération Européenne des Cadres des Établissements de Crédit et Institutions Financières affiliée à la Confédération Européenne des Cadres (FECEC) Oświęcim, dn. 16 czerwca 2014r. Sz. P. Wiesław Rozłucki Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. 49 /BPH/2014 Bank BPH S.A. wskutek podziału został mocno osłabiony, wymagał doinwestowania. Nie mniej jednak nowy inwestor strategiczny tj. GE kupił dobrą, rozpoznawalną na rynku polskim markę Bank BPH, sprawnie działające systemy informatyczne oraz co najważniejsze ogromny kapitał ludzki zaangażowanych w pracę fachowców. Odziedziczone wartości zostały zrujnowane w kilka lat, a Bank BPH potrzebuje naprawy i to niemal w każdym segmencie działania. Działając w obronie miejsc pracy i biznesu Banku BPH S.A. jako związkowcy i akcjonariusze zwracamy się do Pana Przewodniczącego z ogromną prośbą o pomoc, albowiem nasze dotychczasowe działania w Banku BPH S.A. nie przynoszą pożądanego skutku. Szanowny Panie Przewodniczący, jeśli podział Banku BPH S.A. i późniejsze jego losy biznesowe nazwać nieszczęściem, to przysłowiowym szczęściem w nieszczęściu jest okoliczność, że nadzór nad zarządzaniem połączonymi bankami: BPH i GE Money Bank sprawuje osoba ciesząca się powszechnym szacunkiem i zaufaniem polskich rynków finansowych a także naszym, związkowców Dialog Bardzo liczymy na Pana zaangażowanie w sprawy poruszone przez nas i realną pomoc w ich rozwiązaniu. 1

2 W skierowanym do Pana piśmie z dnia r. wskazywaliśmy na prowadzoną przez Kadrę Menedżerską Banku bardzo intensywną wymianę pracowników w Oddziałach oraz na liczne negatywne skutki tego procesu. Dziękujemy Panu Przewodniczącemu za zainteresowanie się tym tematem. Zarząd Banku przyznał, że rotacja Doradców Klienta była nadmierna, ale mimo złożonych deklaracji sytuacja nie uległa znaczącej poprawie (w 2012 roku z Oddziałów odeszło ok. 450 Doradców i Dyrektorów/Kierowników, a w 2013 roku ok. 430). Nawiązując do wystąpienia Pani Alicji Jędrych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku BPH S.A. w dniu r., poniżej przedstawiamy kilka, naszym zdaniem, strategicznych dla BPH, a nierozwiązanych przez Zarząd Banku problemów. Zwracamy się z nimi do Pana Przewodniczącego jako do najwyższej i ostatniej instancji w Firmie, powstrzymując się jeszcze w szukaniu pomocy poza Bankiem. 1. Wyniki Banku Mamy oczywiście świadomość, że jest Pan doskonale zorientowany w sytuacji finansowej Spółki, niemniej jednak pozwalamy sobie załączyć zestawienie wybranych pozycji Rachunku wyników za lata Pozostawiając zestawienie do Pańskiej analizy zwracany uwagę na jedną, przykładową wartość koszty doradztwa firm zewnętrznych. Mimo tendencji malejącej Bank co roku ponosi ogromne wydatki na ten cel. Jest to dla nas całkowicie niezrozumiałe w sytuacji, gdy BPH dysponował kadrą kompetentnych pracowników wszystkich szczebli. Oceniając ostatnie 4-5 lat działalności Banku BPH nie zauważamy pozytywnych efektów tego doradztwa, zwłaszcza proporcjonalnych do wielkości ponoszonych na nie kosztów. 2. Restrukturyzacja zatrudnienia zwolnienia grupowe Restrukturyzacja zatrudnienia w działalności gospodarczej prowadzonej w sposób przemyślany jest sytuacją szczególną i sporadyczną, mającą swoje uzasadnienie w nieuniknionych i zwykle głębokich zmianach biznesowych. Tymczasem w Banku BPH restrukturyzacja zatrudnienia w postaci zwolnień grupowych trwa nieprzerwanie od ponad pięciu lat. W czterech etapach: r r., r r., r r., r r. zwolniono ok osób. Od kwietnia 2013 roku Bank realizując uchwałę Zarządu 84/2013 systematycznie rozwiązuje umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy z kolejnymi pracownikami. W tym trybie straciło pracę już ok osób. Od połączenia Banku BPH i GE Money Banku zwolnienia grupowe objęły ok pracowników. W tym samym czasie zatrudniono ok osób. W trakcie ostatnich rokowań dotyczących warunków zwolnień grupowych, Pracodawca odpowiadając na pytanie NZZPBiU Dialog 2005 poinformował, że w czasie restrukturyzacji zatrudnienia mającej objąć do 600 osób zamierza zatrudnić ok. 700 pracowników znajdzie Pan tę informację na piątej stronie załączonego pisma Banku z dnia r. Powyższe dane obciążają Zarząd Banku BPH zarzutem złego gospodarowania powierzonymi mu zasobami osobowymi Spółki lub zamierzonego działania mającego na celu wymianę umów o pracę z bezterminowych na 2

3 umowy czasowe. Władze Banku BPH przyjęły strategię powszechnego zatrudniania pracowników na umowy o pracę zawierane na czas określony z wpisanym w nie dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Pracodawca wykorzystuje następnie taki stan prawny do przerywania zatrudnienia w dowolnym momencie, bez podania przyczyny rozwiązania stosunku pracy. Umowa o pracę na czas określony (po trzymiesięcznym okresie próbnym) jest standardem m.in. w Pionie Sprzedaży, gdzie w większości wymieniono doświadczonych pracowników, mających zawarte umowy o pracę na czas nieokreślony, na nowych/młodych, bardzo często nie mających żadnego doświadczenia w bankowości lub zrekrutowanych z banków, których standardów pracy zdecydowanie nie powinno się naśladować. Nowi pracownicy są zatrudniani na umowy terminowe do tej samej pracy, co pracownicy z umowami na czas nieokreślony. Otrzymują identyczne zakresy czynności, podlegają identycznym regulacjom wewnątrzzakładowego prawa pracy. W tej sytuacji, gdy przewidywany okres wykonywania przez nich pracy nie jest niczym ograniczony, uważamy stosowanie umów na czas określony za wykorzystywanie przez Bank BPH słabości rynku pracy i niedoskonałości prawa pracy. Załączamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia r. nr sprawy C-38/13 odnoszący się do poruszonych wyżej kwestii. Bank BPH rozpoczął ze stroną związkową konsultacje na temat ewentualnych zmian w Regulaminie Pracy. NZZPBiU Dialog 2005 będzie proponował regulaminowe ograniczenie stosowania umów o pracę na czas określony do minimum. Bardzo prosimy Pana Przewodniczącego o poparcie dla tej inicjatywy. 3. Problemy w Pionie IT Po kilku miesiącach nasilających się awarii systemów informatycznych w Banku, w połowie ubiegłego roku zgłaszaliśmy ten problem, dotykający zwłaszcza klientów i pracowników Oddziałów, Panu Wiceprezesowi Mariuszowi Bondarczukowi podczas spotkań Strony związkowej z Pracodawcą oraz Panu Wiceprezesowi Krzysztofowi Nowaczewskiemu naszym pismem z dnia r. Niestety po roku sytuacja wygląda jeszcze gorzej. W załączeniu przekazujemy zestawienie awarii systemowych uniemożliwiających normalne funkcjonowanie Oddziałów Banku i korzystanie przez klientów z bankowości elektronicznej. Nie uwzględniliśmy w nim aplikacji, które są wykorzystywane przez Centralę Banku. Bałagan, brak decyzyjności, całkowity bezwład IT najlepiej oddaje załączony zapis czatu IT. Po ponad czterech latach od połączenia Banków nadal nie zostały skonsolidowane systemy operacyjne. W Banku ciągle funkcjonują dwa numery rozliczeniowe: produkty depozytowe i rozliczeniowe są otwierane na numerze BPH , produkty kredytowe na numerze rozliczeniowym GE Money Banku Klient spłacający pożyczkę zaciągniętą w Banku BPH z RORu w BPH robi przelew niejako do innego banku, gdyż środki idą przez Krajową Izbę Rozliczeniową. W tej sytuacji Zarząd Banku zamiast zmierzyć się z problemem IT i jak najszybciej go rozwiązać, podjął decyzję o przekazaniu wszystkich pracowników Departamentu Infrastruktury Teleinformatycznej do firmy GECSSEL Sp. z o.o.. Można to odbierać jako próbę pozbycia się odpowiedzialności za stan obecny. NZZPBiU Dialog 2005 jest 3

4 przeciwny takiemu rozwiązaniu. Mamy nadzieję, że obecne opóźnienie procesu pozwoli na właściwą jego analizę i ostateczną rezygnację z jego wdrożenia. 4. Naciski sprzedażowe Władze Banku w kontaktach ze związkami zawodowymi, Kadrowcy i Prawnicy w korespondencjach z sądami pracy i Państwową Inspekcją Pracy starają się lekceważyć to zjawisko, przedstawiając je jako nieodłączny element pracy w branży bankowej. Presja sprzedażowa to konkretne warunki pracy, w których: a) Doradcy Klienta i Dyrektorzy Oddziałów są zwalniani z pracy za wyniki, mimo, że ani ich umowy o pracę ani zakresy obowiązków nie zobowiązują ich do pełnej realizacji zadań nakładanych jednostronnie przez Pracodawcę. b) Bezwzględnie wymaga się od nich minimum 100% realizacji celów, mimo, że nie mają wpływu na scoring i zdolność kredytową klientów, na ofertę produktową Banku, warunki rynku lokalnego, a ostatecznie na świadome i autonomiczne decyzje klientów. c) Odpowiedzialność za biznes jest przerzucana na pracowników wykonawczych powszechne i niemal codzienne jest pytanie Doradców jakimi pomysłami sprzedażowymi i jakimi działaniami marketingowymi się wykażą, skąd i jak pozyskają klientów. Przełożeni całkowicie lekceważą wszystkie, liczne obowiązki podwładnych niezwiązane bezpośrednio ze sprzedażą. d) Bank dowolnie wyznacza zadania sprzedażowe, ich poziom i wagi. Nie uwzględnia przy tym nieobecności pracowników. Regionom i Oddziałom przekazuje plany również na nieobsadzone etaty. Nasze uzasadnione prośby o zmniejszenie zadań na okres nieobecności podczas urlopów wakacyjnych nie znajdują zrozumienia Pana Wiceprezesa Krzysztofa Nowaczewskiego. Przykłady, jak Pracodawca podwaja pracownikom zadania, znajdzie Pan Przewodniczący w załączonym piśmie naszego związku (nr 47/BPH/2014) kierowanym do Pana Krzysztofa Nowaczewskiego. Wyżej opisane, wykreowane przez Władze Banku warunki pracy, doprowadziły do tego, że Doradcy Klienta dla uniknięcia zwolnienia, zaczęli sięgać do tzw. sztucznej lub krótkiej sprzedaży. W trosce o Doradców, klientów i o zachowanie etyki bankowej w BPH, na wniosek Dialog 2005 pod koniec 2012 roku zostało zorganizowane spotkanie pracowników Oddziałów z Dyrektorem Departamentu Compliance Panem Piotrem Oleksym. Materiał z tzw. godziny prawdy w załączeniu. Po kilku miesiącach otrzymaliśmy od Pana Oleksego informację, że poruszone na spotkaniu kwestie nie zostały potwierdzone, jako zjawiska występujące powszechnie.. Na nasze pismo z dnia r. przedstawiające konkretne dane i przykłady Bank nie odpowiedział. Nie podjął też działań w celu poprawy warunków pracy, ale nasilił represje wobec pracowników zmuszonych do zawierania transakcji za wszelką cenę. Korespondencja w powyższej sprawie w załączeniu. 4

5 Podstawowym narzędziem wywierania presji na Doradców i Menedżerów Oddziałów w latach 2011 i 2012 były Programy aktywizujące i naprawcze nadawane w przypadku realizacji zadań sprzedażowych poniżej progu 70% - 80%. Nadane programy były gromadzone w bazie centralnej. Niewywiązanie się pracownika z zadań nałożonych w ramach programu naprawczego mogło skutkować wypowiedzeniem umowy o pracę. Dialog 2005 przeprowadził wśród pracowników wykonawczych Oddziałów ankietę badającą poziom stresu w pracy i zbierającą opinie o programach naprawczych. Poruszające wyniki tego badania przekazaliśmy Władzom Banku pod koniec listopada 2012 roku. Po dwóch miesiącach Zarząd Banku podjął uchwałę wycofującą stosowanie w/w programów. Na początku bieżącego roku przeprowadziliśmy na tej samej grupie zawodowej badanie sprawdzające, czy warunki pracy uległy poprawie w ciągu 2013 roku. Wyniki obu ankiet załączamy. Naciski sprzedażowe przybrały inny, mniej sformalizowany charakter: a) codzienne, indywidualne rozmowy rozliczające Doradcę z ilości telefonów, spotkań, zawartych umów oraz z jego pomysłów i sposobów na realizację zadań, b) nawet kilkukrotne w ciągu dnia raportowanie (ustne, SMSowe, mailowe) aktywności i wyników, c) oceny miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne oparte o wyniki sprzedaży, d) coaching prowadzony przez przełożonych, nastawiony na zawarcie transakcji za wszelką cenę, e) tłumaczenie się z niezrealizowanych celów przed przełożonymi coraz to wyższych szczebli, f) ostatecznie wypowiedzenie umowy o pracę z podaniem przyczyny: niewystarczająca realizacja zadań sprzedażowych bez uwzględnienia często oczywistych okoliczności uniemożliwiających osiągnięcie oczekiwanych, wygórowanych wyników, g) nie przedłużanie i wypowiadanie umów czasowych za wyniki sprzedażowe, h) dobrowolne odejścia z Banku pracowników nie mogących znieść powyższego traktowania. W efekcie, do mniejszości należą już pracownicy doświadczeni, emocjonalnie związani z miejscem pracy, z ustabilizowaną sytuacją rodzinną/życiową. Nowi i młodzi pracownicy bardzo łatwo podejmują decyzje o odejściu po kilku miesiącach. Zdarza się też często, że przełożeni bezrefleksyjnie wypowiadają im umowy o pracę zawarte na czas określony, zwykle dwuletni. Łatwość wypowiadania umów czasowych, zawartych z możliwością dwutygodniowego okresu wypowiedzenia polega na tym, że pracodawca nie ma obowiązku podawać przyczyn rozwiązania stosunku pracy. Przybywa nieobecności chorobowych i zwolnień lekarskich związanych z ciążą. Ciągłe niedobory kadrowe (stale jest ogłoszonych ok. 100 rekrutacji do pracy w Oddziałach) powodują, że zadania sprzedażowe i obowiązki wynikające z bieżącej obsługi klientów są przerzucane na osoby jeszcze pracujące. Konkretne dane i nierozwiązane problemy zgłoszone Panu Krzysztofowi Nowaczewskiemu zawiera załączone pismo nr 34/BPH/2014 na odpowiedź oczekujemy od r. Pan Wiceprezes stoi na stanowisku, że w zakresie 5

6 rotacji pracowników nastąpiła znacząca poprawa, natomiast jej obecny poziom jest zjawiskiem normalnym. Niestety poniższe liczby nie potwierdzają tego poglądu, a nasz związek nie może się zgodzić z normalnością panującej sytuacji. Statystyka odejść z Oddziałów w 2012r. (szacunki Dialog 2005) Stanowisko średnia ilość pracowników otrzymujących zadania sprzedażowe liczba pracowników, którzy "odeszli" z Banku BPH Doradca MM % Doradca AFF % Doradca KB % suma % Rotacja (% wymienionych pracowników) Statystyka odejść z Oddziałów w 2013r. (szacunki Dialog 2005) Stanowisko średnia ilość pracowników otrzymujących zadania sprzedażowe liczba pracowników, którzy "odeszli" z Banku BPH Doradca MM % Doradca AFF % Doradca KB % suma % Rotacja (% wymienionych pracowników) Niech puentą tego tematu będzie stwierdzenie menedżera z Banku ING, przyjmującego do pracy Doradcę z Banku BPH: Pochodzi Pani z najbardziej hardkorowych warunków pracy w bankowości, o jakich słyszeliśmy. 5. Pomysł na biznes Obserwując działania Zarządu Banku w Pionie Sprzedaży na przestrzeni ostatnich kilku lat można odnieść wrażenie, że cały pomysł na prowadzenie biznesu bankowego sprowadza się do zasady: zdemontować to co działa, odtworzyć na nowo i ogłosić sukces. Kilka przykładów: a) Po połączeniu Banków: BPH i GE Money bardzo zdegradowano segment klienta zamożnego. Pod względem oferty produktowej, standardów obsługi, decyzyjności Opiekunów i Dyrektorów Oddziałów 6

7 zrównano ten segment z segmentem Mass Market. Po dwóch latach tracenia klientów, Doradców i Specjalistów z Centrali zaczęto od nowa prace nad ofertą, wyhamowano likwidację stanowisk Doradców Personal Banking. Z dwustu Doradców pracujących w 2010 roku, w połowie 2012 roku pozostało ok. stu. Obecnie sukcesem jest rewitalizacja segmentu trwają rekrutacje i mamy już stu kilkudziesięciu Doradców Personal Banking. b) W segmencie Klienta Biznesowego w latach wyhamowywano akcję kredytową, scentralizowano procesy wydłużając je kilkakrotnie. Cały 2012 rok był poświęcony wyłączeniu segmentu Klientów Biznesowych z Oddziałów i włączeniu go razem z Doradcami do Pionu Korporacji. Wyniki biznesowe tego eksperymentu były opłakane: spadek przychodów, utrata kilkunastu tysięcy klientów firmowych, postawione zadania sprzedażowe zrealizowano w ok. 50%, spośród trzystu Doradców Klienta Biznesowego tylko jeden Doradca wykonał roczny cel dochodowy. W 2013 roku przywrócono segment KB Oddziałom, w Makroregionach powołano Menedżerów opiekujących się segmentem Klientów Biznesowych (współpracujących z Doradcami). De facto jest to powrót do rozwiązania funkcjonującego w BPH do podziału Banku. W bieżącym roku w Oddziałach, w których przez ostatnie dwa lata brakowało Doradców KB, zatrudniono nowych. Poluzowano nieco scoring, więc można oczekiwać ogłoszenia sukcesu. c) BPH całkowicie wycofał się ze sprzedaży kredytów hipotecznych. Jednym ruchem pozbył się fachowców z wieloletnim doświadczeniem w tej specjalistycznej branży, z doskonałą znajomością lokalnych rynków nieruchomości. Konkurencja powitał ich u siebie z radością. Zaledwie kilka miesięcy po odejściu Doradców Hipotecznych Bank zaczął organizować od nowa sprzedaż kredytów budowlanych i mieszkaniowych. Najpierw zapowiedziano stworzenie w Oddziałach stanowisk z wirtualną samoobsługa dla klientów zainteresowanych tymi produktami. Na razie zapadła cisza w tym temacie. System, który nie sprawdził się w Millenium miał się sprawdzić w BPH. Potem zlecano obsługę kredytów hipotecznych Doradcom Personal Banking. Obecnie trwają rekrutacje nowych Doradców Hipotecznych. d) Wzorcowy przykład zauważonej przez na strategii likwidowania i odtwarzania to Centrum Inwestycyjne w Warszawie. W kwietniu 2012 roku został pozyskany od konkurencji Menedżer ds. Segmentu Klienta Zamożnego mający rewitalizować ten zaniedbany przez Bank segment. Jednym z pierwszych efektów jego pracy była likwidacja Działu Bankowości Prywatnej i Inwestycyjnej. Wysokiej klasy specjaliści Doradcy Klienta Prywatnego, pracownicy Działu Bankowości Prywatnej i Inwestycyjnej odeszli z BPH. Konkurencja przyjęła ich oraz ich bazy klientów z otwartymi ramionami. Pan Menedżer ds. Segmentu Klienta Zamożnego został awansowany na Dyrektora Zarządzającego. W listopadzie ubiegłego roku odnotował kolejny sukces Pan Prezes Richard Gaskin uroczyście przeciął wstęgę otwierając Centrum Inwestycyjne Banku BPH w Warszawie przy ulicy Żelaznej, dokładnie w lokalizacji, gdzie półtora roku wcześniej 7

8 zlikwidowano pełniący identyczną funkcję Dział Bankowości Prywatnej i Inwestycyjnej. Zapewne nikt nie policzył strat jakie przyniosło rozwiązanie Działu, utrata fachowców i portfeli, a potem kosztów tworzenia Centrum. e) Factoring funkcjonował w Banku BPH od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Usunięto go z oferty Banku zaraz po przejęciu GE Money Banku przez Bank BPH. Przywrócenie factoringu pod koniec 2011 roku Zarząd uznał za tak wielki sukces, że chwalił się nim jeszcze na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w bieżącym roku. Moglibyśmy tu przytaczać kolejne przykłady, ale mamy nadzieję, że powyższe dostatecznie potwierdzają nasze spostrzeżenie. Licząc na zainteresowanie Pana Przewodniczącego przedstawionymi tematami, pozostajemy z wyrazami szacunku Alicja Jędrych Zbigniew Korczyk Akcjonariusz Banku BPH S.A. Akcjonariusz Banku BPH S.A. Przewodnicząca Dialog 2005 Zastępca Przewodniczącego Dialog 2005 Otrzymuje: Pan Richard Gaskin, Prezes Zarządu Banku BPH S.A. Załączniki: 1. Zestawienie wybranych danych finansowych Banku BPH S.A za lata , 2. Informacja Banku na temat zwolnień grupowych z dnia r., 3. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia r., 4. Zestawienie awarii systemów, 5. Zapis czatu IT, 6. Pismo Dialog 2005 nr 47/BPH/2014 z dnia r., 7. Materiał ze spotkania z Panem Dyrektorem Piotrem Oleksym, 8. Odpowiedź Pana Dyrektora Piotra Oleksego z dnia r., 9. Pismo Dialog 2005 do Pana Dyrektora Piotra Oleksego z dnia r., 10. Podsumowanie ankiety stresowej przeprowadzonej w 2012 roku, 11. Podsumowanie ankiety stresowej przeprowadzonej na początku 2013 roku, 12. Pismo Dialog 2005 nr 34/BPH/2014 z dnia r. 8

Sprawozdanie z działalności NZZPBiU DIALOG 2005 w Banku BPH S.A. oraz w Banku Pekao S.A. za rok 2013

Sprawozdanie z działalności NZZPBiU DIALOG 2005 w Banku BPH S.A. oraz w Banku Pekao S.A. za rok 2013 Fédération Européenne des Cadres des Établissements de Crédit et Institutions Financières affiliée à la Confédération Européenne des Cadres (FECEC) Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Banków nr 001

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Richard Gaskin Prezes Zarządu Banku BPH S.A.

Szanowny Pan Richard Gaskin Prezes Zarządu Banku BPH S.A. Oświęcim 02 lipca 2013r. Szanowny Pan Richard Gaskin Prezes Zarządu Banku BPH S.A. Szanowny Panie Prezesie Niedawno odbyło się spotkanie z Wiceprezesem Zarządu, który obiecał zmiany tj. powstrzymanie skali

Bardziej szczegółowo

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu PREZES Dyrektor Wykonawczy Dyrektor* Finansowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Produktu Crown Doosan WICEPREZES ZARZĄDU Dyrektor Handlowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Serwisu Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Kierownik

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW BANKOWOŚCI I USŁUG DIALOG 2005

NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW BANKOWOŚCI I USŁUG DIALOG 2005 Wnioski o: Oświęcim 17.01.2012 r. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat w Krakowie Plac Szczepański 5 31-011 Kraków I. przeprowadzenie kontroli w zakresie legalności wprowadzenia Programów aktywizujących

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie inwestycyjnym SMS Kredyt Holding S.A.

Informacja o projekcie inwestycyjnym SMS Kredyt Holding S.A. Informacja o projekcie inwestycyjnym SMS Kredyt Holding S.A. PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Charakter projektu: Podmiot: Rola PROFESCAPITAL: Emisja obligacji SMS Kredyt Holding Sprzedaż rocznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za kwiecieo 2011 r. Bydgoszcz, 13 maja 2011 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeo w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTELIGO -CZĘŚCI BANKOWOŚCI DETALICZNEJ PKO BANKU POLSKIEGO

STRATEGIA INTELIGO -CZĘŚCI BANKOWOŚCI DETALICZNEJ PKO BANKU POLSKIEGO STRATEGIA INTELIGO -CZĘŚCI BANKOWOŚCI DETALICZNEJ PKO BANKU POLSKIEGO 1. Strategia PKO Banku Polskiego na lata 2010-2012 Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu Banku 2. Strategia bankowości detalicznej PKO

Bardziej szczegółowo

ETOS S.A. Ireneusz Żeromski 43 Wiceprezes Zarządu 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r. Źródło: Spółka, oświadczenia członków Zarządu.

ETOS S.A. Ireneusz Żeromski 43 Wiceprezes Zarządu 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r. Źródło: Spółka, oświadczenia członków Zarządu. ETOS S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku i adresem przy ul. Bysewskiej 23, 80-298 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 178415) ANEKS NR 6 do

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR 411/09/03/EK Warszawa, 17.06.2003 r. DECYZJA Nr DAR...8.../2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

ETOS S.A. Marcin Bielski 38 Prezes Zarządu 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r..

ETOS S.A. Marcin Bielski 38 Prezes Zarządu 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r.. ETOS S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku i adresem przy ul. Bysewskiej 23, 80-298 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 178415) ANEKS NR 8 do

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 12 1 sierpień 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za maj 2013 r. Bydgoszcz, 11 czerwca 2013 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą

Bardziej szczegółowo

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA Zostań Agentem PKO Banku Polskiego Jeśli: prowadzisz działalność gospodarczą, szukasz pomysłu na własny biznes, interesuje Cię działalność w sferze bankowości i finansów,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220, 1268. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EGB Investments S.A.

Raport miesięczny EGB Investments S.A. Raport miesięczny EGB Investments S.A. za sierpień 2014 r. Bydgoszcz, 9 września 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za listopad 2012 r. Bydgoszcz, 12 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja sprawie dobrych praktyk zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych produktami bankowymi

Rekomendacja sprawie dobrych praktyk zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych produktami bankowymi Rekomendacja w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, 2 lutego 2010 r. Podstawowe informacje Cel określenie

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Podatkowa Consiliator II A. Kurczewska Z. Dzwonkowska

Kancelaria Podatkowa Consiliator II A. Kurczewska Z. Dzwonkowska Kancelaria Podatkowa Consiliator II A. Kurczewska Z. Dzwonkowska Witamy w Kancelarii Consiliator Nasza Kancelaria to doradcy podatkowi, prawnicy i księgowi posiadający długoletnie doświadczenie. Od kilkunastu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O OBECNYCH I PLANOWANYCH ZASADACH I FORMACH WYNAGRADZANIA ONKÓW W ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A.

INFORMACJA O OBECNYCH I PLANOWANYCH ZASADACH I FORMACH WYNAGRADZANIA ONKÓW W ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. INFORMACJA O OBECNYCH I PLANOWANYCH ZASADACH I FORMACH WYNAGRADZANIA CZŁONK ONKÓW W ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

Bardziej szczegółowo

CSR w ING Banku Śląskim

CSR w ING Banku Śląskim CSR w ING Banku Śląskim czyli sztuka odpowiedzialności społecznej Joanna Dymna - Oszek Joanna Warmuz Zrównoważony rozwój ING na świecie Zrównoważony rozwój 2000 -raport społeczny ING in Society 2001 Environmental&

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1. Jakie umowy i kiedy zawierać z członkami zarządu

Wstęp. 1. Jakie umowy i kiedy zawierać z członkami zarządu 1 S trona Wstęp Niniejsze opracowanie poświęcone jest przedstawieniu często spotykanego w praktyce korporacyjnej zagadnienia jednoczesnego zawierania z osobami piastującymi kierownicze stanowiska w spółce

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów:

Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów: Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów: DOKUMENTY DOTYCZĄCE POSIADANYCH PRODUKTÓW FINANSOWYCH: Wyciągi z konta lub kont osobistych Kredytobiorcy na które wpływa wynagrodzenie z ostatnich

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM Lipiec 2015-0 - INFORMACJE DOTYCZĄCE FUZJI 30 czerwca 2015 r. nastąpiło prawne połączenie Meritum Banku z Alior Bankiem Połączony bank działa pod nazwą prawną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm REGULAMIN PROJEKTU Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie Podstawa prawna 1) Zasady ładu korporacyjnego instytucji nadzorowanych przyjęte Uchwałą Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA. LOGO KLIENTA 22 February 2014

RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA. LOGO KLIENTA 22 February 2014 i RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA LOGO KLIENTA 22 February 2014 Założenia Raport zawiera analizę poszczególnych badanych jednostek organizacyjnych, reprezentowanych przez wyznaczone osoby.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM gotówka dla Firm Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu Szybka WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba Wnioskodawcy Regon

Bardziej szczegółowo

NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY

NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY Z dniem 22 lutego 2016 roku zaczęły obowiązywać zmiany w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 1502 z późn. zm.) dalej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja długookresowej strategii rozwoju Sfinks Polska SA na lata 2010-2014 WARSZAWA, 13 KWIETNIA 2010 R.

Prezentacja długookresowej strategii rozwoju Sfinks Polska SA na lata 2010-2014 WARSZAWA, 13 KWIETNIA 2010 R. Prezentacja długookresowej strategii rozwoju Sfinks Polska SA na lata 2010-2014 WARSZAWA, 13 KWIETNIA 2010 R. AGENDA Cel strategiczny Kierunki długoterminowego rozwoju Rozwój marek zarządzanych przez Sfinks

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ. nr..

RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ. nr.. RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ nr.. zawarta w dniu w Łodzi pomiędzy: firmą Łukasz Śledzik z siedzibą w Łodzi przy Ketlinga 9/5 92-431 Łódź, zarejestrowany NIP 728-245-91-37, REGON 100171550, właścicielem serwisu

Bardziej szczegółowo

Aktualne aspekty prawne związane z polityką personalną w przedsiębiorstwach w czasach kryzysu

Aktualne aspekty prawne związane z polityką personalną w przedsiębiorstwach w czasach kryzysu 2009 Izabela Nowakowska Radca prawny, Zespół Prawny, PARP Aktualne aspekty prawne związane z polityką personalną w przedsiębiorstwach w czasach kryzysu Warszawa, 25.06.2009 Rozwiązanie umowy o pracę Umowa

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH 1 KIM JESTEŚMY? KIM JESTEŚMY 2 O NAS Profesjonalny Outsourcing Partnerski dla Instytucji Finansowych. NASZĄ MISJĄ jest uwalnianie biznesu

Bardziej szczegółowo

Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Rozdział II Umowa o pracę Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Art. 32. 1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na: 1) okres próbny, 2) (uchylony), 3)

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. CZERWIEC 2015 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. CZERWIEC 2015 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. CZERWIEC 2015 r. Białystok, 13 lipca 2015 r. Strona 1 z 5 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA PRZEBIEG ZATRUDNIENIA Stosunek pracy może być nawiązany między pracodawcą i pracownikiem. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Wyłonić i ukształtować wartościowego pracownika. na przykładzie Contact Center Banku BGŻ. Magdalena Stawowa-Dziura

Wyłonić i ukształtować wartościowego pracownika. na przykładzie Contact Center Banku BGŻ. Magdalena Stawowa-Dziura Wyłonić i ukształtować wartościowego pracownika na przykładzie Contact Center Banku BGŻ Magdalena Stawowa-Dziura Agenda Wyniki CC Banku BGŻ Rekrutacja Proces szkolenia nowozatrudnionych pracowników Szkolenia

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 października 2015 r. Szanowni Państwo!

Warszawa, dnia 15 października 2015 r. Szanowni Państwo! Warszawa, dnia 15 października 2015 r. Szanowni Państwo! Mając na uwadze oficjalne stanowisko Ministerstwa Pracy, które przesyłam Państwu w załączeniu, w sprawie interpretacji przepisów przejściowych ustawy

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami W poszanowaniu potrzeb Klientów, Akcjonariuszy oraz osób trzecich, z uwzględnieniem Zasad ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy Rozdział I Przepisy ogólne Art. 22. 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy Aster z UPC Polska

Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy Aster z UPC Polska Beata Stola Dyrektor Personalny i Administracji Magdalena Selwant Różycka Kierownik ds. Komunikacji Biznesowej Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Umowa na czas wykonania określonej pracy. Jak każda umowa o pracę, tak i umowa na czas wykonania określonej pracy jest zgodnym oświadczeniem

Umowa na czas wykonania określonej pracy. Jak każda umowa o pracę, tak i umowa na czas wykonania określonej pracy jest zgodnym oświadczeniem Umowa na czas wykonania określonej pracy Uwagi ogólne Definicja umowy Jak każda umowa o pracę, tak i umowa na czas wykonania określonej pracy jest zgodnym oświadczeniem woli stron pracownika i pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

Jeżeli nie teraz, to kiedy?

Jeżeli nie teraz, to kiedy? www.pwc.com Mikro firmy na rynku bankowym Jeżeli nie teraz, to kiedy? Śniadanie prasowe Warszawa, 16 października 2013 Banki cyklicznie ogłaszają ekspansję w segmencie mikro firm, czy jednak zauważają

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu Szybka gotówka dla Firm WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba Wnioskodawcy Regon

Bardziej szczegółowo

HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR

HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR Praktyki pracodawców w obszarze prawa pracy - wyniki badania HR Index www.hrindex.pl www.hrindex.pl 2 Zakres badania 3 Korzyści 4 Ogólne wyniki HR Index

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT 4. 5. Lp. I. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA DOTYCZĄCA KLIENTA Dowód osobisty lub paszport 2. Zaświadczenie o zameldowaniu zawsze w przypadku paszportu

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przygotowane na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 31 stycznia 2017 roku

Projekty uchwał przygotowane na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 31 stycznia 2017 roku Projekty uchwał przygotowane na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 31 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Ogólne zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego... 2 Kanały dostępu do banku... 2 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA Zbigniew Jagiełło Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA JAKUB PAPIERSKI BARTOSZ DRABIKOWSKI PIOTR STANISŁAW ALICKI PAWEŁ BORYS Paweł Borys jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe Zwolnienia grupowe www.pip.gov.pl Zasady przeprowadzania zwolnień grupowych Zwolnień grupowych dokonuje pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Dokument referencyjny

Dokument referencyjny 1 Konsultacje społeczne w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy ( dyrektywa w sprawie pisemnego oświadczenia ) *** Dokument

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2016-02-19 15:51 PFLEIDERER GRAJEWO SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 19 lutego 2016 roku Raport bieżący 21/2016 Zarząd

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. WRZESIEŃ 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. WRZESIEŃ 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. WRZESIEŃ 2014 r. Białystok, 13 października 2014 r. 1 z 5 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Purpurowy Informator GT Październik 2015

Purpurowy Informator GT Październik 2015 Purpurowy Informator GT Październik 2015 Najnowsze zmiany w umowach pracowniczych Czym jest Purpurowy Informator? To przede wszystkim źródło informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Umowy terminowe kwestie problemowe. dr Anna Sokołowska 12 październik 2016 r

Umowy terminowe kwestie problemowe. dr Anna Sokołowska 12 październik 2016 r Umowy terminowe kwestie problemowe dr Anna Sokołowska 12 październik 2016 r Agenda Ograniczenia umów na czas określony (3 i 33) Rodzajów umów terminowych Ograniczenia umów na czas określony (3 i 33) Zliczanie

Bardziej szczegółowo

Kredyt hipoteczny też dla freelancera

Kredyt hipoteczny też dla freelancera Kredyt hipoteczny też dla freelancera W Polsce stosunkowo nową kategorią zawodową są freelancerzy osoby niezatrudnione na etat, pracujące na własny rachunek. Brak stałej umowy o pracę nie jest jednak dla

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty

OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Opracowana we współpracy z Powszechnym Towarzystwem Ekspertów i Doradców Rynku

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ. zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą,... zwanym(ą) dalej Pracownikiem.

UMOWA O PRACĘ. zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą,... zwanym(ą) dalej Pracownikiem. UMOWA O PRACĘ zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą, a zwanym(ą) dalej Pracownikiem. 1. ZATRUDNIENIE I RODZAJ PRACY. 1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na

Bardziej szczegółowo

9. Przyczyna wypowiedzenia i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia

9. Przyczyna wypowiedzenia i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia Spis treści Wykaz skrótów Wykaz aktów prawnych Wstęp Kodeks pracy Dział drugi. Stosunek pracy Rozdział II. Umowa o pracę Oddział 2: Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę Art. 30. Rozwiązanie umowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r.

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r. Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków Warszawa, 4 maja 2015 r. 1 Fuzja prawna połączenie dwóch Banków W wyniku połączenia Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska, dwóch banków należących

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Oferta nowoczesnych rozwiązań w zakresie pracy tymczasowej. Cel: Nawiązanie współpracy

Oferta nowoczesnych rozwiązań w zakresie pracy tymczasowej. Cel: Nawiązanie współpracy Oferta nowoczesnych rozwiązań w zakresie pracy tymczasowej. Cel: Nawiązanie współpracy Kim jesteśmy? Szanowni Państwo, Firma K&K Selekt świadczy usługi doradcze, rekrutacyjne i szkoleniowe z zakresu zarządzania

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z WYDZIELONĄ CZĘŚCIĄ BANKU BPH. L i s t o p a d

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z WYDZIELONĄ CZĘŚCIĄ BANKU BPH. L i s t o p a d POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z WYDZIELONĄ CZĘŚCIĄ BANKU BPH L i s t o p a d 2 0 1 6 Informacje o fuzji prawnej 4 listopada 2016 r. nastąpiła fuzja prawna Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH. Połączony

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych Mikro BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych Mikro BNP Paribas Banku Polska SA BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Tkalni Beskidzkiej Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Andrychowie

Prezentacja Tkalni Beskidzkiej Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Andrychowie Prezentacja Tkalni Beskidzkiej Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Andrychowie i prowadzonych przez nią działań osłonowych finansowanych ze środków PARP Krótka historia Tkalni Beskidzkiej Sp. z o.o. uruchomiła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Wrocław, 28 maj 2015 r. Strona 1 z 5 1. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej Black Point S.A. W okresie

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Konieczność wdrożenia T/N TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu o zmianie - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/ WDRAŻANYCH AKTÓW

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY

ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Umowa o pracę rozwiązuje się: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKARONY POLSKIE SA

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKARONY POLSKIE SA SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKARONY POLSKIE SA ZA ROK OBROTOWY 2013 Działając w oparciu o 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA oraz zasadę III.1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez B3SystemS.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez B3SystemS.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez B3SystemS.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku L.p. Nr raportu Data przekazania Temat komunikatu 1. 1/2012 2012-01-03 Wykaz informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.

Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers. Doświadczenie w inwestowaniu, a apetyt na zysk Ponad 53% inwestujących po raz pierwszy oczekuje, że inwestycja przyniesie im zysk zdecydowanie przewyższający inflację. Choć nie mają doświadczenia w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo