Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów:"

Transkrypt

1 Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów: DOKUMENTY DOTYCZĄCE POSIADANYCH PRODUKTÓW FINANSOWYCH: Wyciągi z konta lub kont osobistych Kredytobiorcy na które wpływa wynagrodzenie z ostatnich 3 miesięcy, zawierające saldo na koniec każdego miesiąca lub okresu rozliczeniowego oraz wyciągi z ROR do których został przyznany limit. Akceptowane są wyciągi potwierdzone przez bank prowadzący rachunek (zawierające pieczątkę banku i podpis pracownika), wyciągi wydrukowane w obecności osoby przyjmującej wniosek od Kredytobiorcy, zawierające na każdej wydrukowanej stronie adnotację potwierdzającą, że wydruk nastąpił w jej obecności oraz datę i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek (lub pieczątkę imienną i podpis), wyciągi wysłane przez bank za pośrednictwem poczty zawierające datę nadania oraz kod paskowy identyfikator przesyłki oraz wyciągi opatrzone klauzulą z powołaniem na art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Wyciągi z ROR, do których został przyznany limit, nie są wymagane gdy limit ujawniony jest w BIK lub do oceny zdolności kredytowej Bank przyjmuje założenie, że wykorzystano maksymalny limit zadłużenia. k Wyciąg z rachunków kart kredytowych za ostatni miesiąc Akceptowane są wyciągi potwierdzone przez bank prowadzący rachunek (zawierające pieczątkę banku i podpis pracownika), wyciągi wydrukowane w obecności osoby przyjmującej wniosek od Kredytobiorcy, zawierające na każdej wydrukowanej stronie adnotację potwierdzającą, że wydruk nastąpił w jej obecności oraz datę i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek (lub pieczątkę imienną i podpis), wyciągi wysłane przez bank za pośrednictwem poczty zawierające datę nadania oraz kod paskowy identyfikator przesyłki oraz wyciągi opatrzone klauzulą z k

2 Umowy kredytowe. Opinia bankowa dotycząca refinansowanego kredytu hipotecznego. Zaświadczenie Kasy Mieszkaniowej Banku BPH S.A. dotyczące okresu oszczędzania i kwoty zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-kredytowym oszczędności. powołaniem na art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Wyciąg wymagany jedynie w przypadku konsolidacji zobowiązań z tytułu karty kredytowej Wymagane w przypadku zaciągania kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań finansowych. Dokument nie jest wymagany gdy zobowiązanie ujawnione jest w Biurze Informacji Kredytowej. Dokument wymagany w przypadku ubiegania się o Kredyt kontraktowy na cele mieszkaniowe K K db

3 Umowa o pracę: Zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z upoważnieniem do weryfikacji zatrudnienia. Druk banku Oświadczenie pracodawcy, iż zatrudnienie będzie kontynuowane. Świadectwo pracy. W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę zawartej na czas określony, której termin wygaśnięcia upływa wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o Kredyt. Wymagane, jeśli zatrudnienie u obecnego pracodawcy jest krótsze niż 12 miesięcy. oryginał Pozwolenie na pracę na okres co najmniej 3 kolejnych lat. W przypadku Cudzoziemców oraz Polaków pracujących za granicą, w kraju w którym jest wymagane zezwolenie na pracę. Oświadczenie pracodawcy, że zamierza kontynuować zatrudnienie Kredytobiorcy co najmniej przez okres 3 kolejnych lat. Wyciągi z rachunku na który wpływa wynagrodzenie z zagranicy za ostatnie 6 miesięcy lub potwierdzenie realizacji czeków zagranicznych wystawionych przez pracodawcę za ostatnie 6 miesięcy Nie dotyczy obywateli państw należących do UE/ EOG pracujących na terenie kraju należącego do UE/ EOG oraz sytuacji, w których wymagane jest pozwolenie na pracę zgodnie z pkt 17 powyżej lub w sytuacji gdy umowa o pracę została zawarta na czas nieokreślony. Przedstawienie dokumentu wymagane jest najpóźniej przed podpisaniem Umowy Kredytu. Dotyczy dochodów uzyskiwanych za granicą. Akceptowane są wyciągi potwierdzone przez bank prowadzący rachunek (zawierające pieczątkę banku i podpis pracownika), wyciągi wydrukowane w obecności osoby przyjmującej wniosek od Kredytobiorcy, zawierające na każdej wydrukowanej stronie adnotację potwierdzającą, że wydruk nastąpił w jej obecności oraz datę i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek (lub pieczątkę imienną i podpis), wyciągi wysłane przez bank za pośrednictwem poczty zawierające datę nadania oraz kod paskowy identyfikator przesyłki oraz wyciągi opatrzone klauzulą z powołaniem na art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997r., poz.939 z późn. zmianami).

4 Umowa zlecenie/ umowa o dzieło: Aktualnie obowiązujące umowy oraz umowy zrealizowane w bieżącym roku podatkowym. Rachunki za wykonane usługi lub zestawienie wypłaconych kwot sporządzone i podpisane przez zleceniodawcę. PIT za poprzedni rok podatkowy, potwierdzony przez Urząd Skarbowy. Emerytura: Ostatnia decyzja o waloryzacji emerytury lub zaświadczenie z ZUS o aktualnej wysokości świadczenia. Renta: Decyzja o przyznaniu renty lub legitymacja rencisty. Ostatnia decyzja o waloryzacji renty lub zaświadczenie z ZUS o aktualnej wysokości świadczenia. Dokumenty muszą potwierdzać stały charakter renty. Emerytura/renta z zagranicy: Zaświadczenie/ dokument potwierdzającego przyznanie emerytury/renty, stały charakter tego świadczenia oraz jego wysokość Wyciągi z rachunku na który wpływa emerytura/renta 1) Dokument poświadczony przez konsula za zgodność z prawem miejscowym 2) Dokument w języku innym niż angielski wymaga tłumaczenia przysięgłego oryginał

5 za ostatnie 3 miesiące Dochód z wynajmu nieruchomości: Umowy najmu. Deklaracje PIT za poprzedni rok, potwierdzone w Urz. Skarbowym lub z pocztowym potwierdzeniem nadania lub z potwierdzeniem odbioru deklaracji PIT złożonych przez Internet (UPO - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). Zaświadczenie z US o dochodach/przychodach za poprzedni rok. Pisemna informacja z Urz. Skarbowego o wysokości wpłaconych zaliczek za rozliczone miesiące roku bieżącego. Zaświadczenie z Urz. Skarbowego o braku zaległości podatkowych. Oświadczenie o wysokości przychodu, kosztach i dochodzie w roku bieżącym. Zaświadczenie ze SM/odpis z KW wynajmowanej nieruchomości potwierdzający prawo Kredytobiorcy do wynajmowanej nieruchomości. Dostarczenie oryginału wymagane jest jako warunek do umowy kredytowej gdy Urząd Skarbowy nie potwierdzi zaświadczenia tel. lub faxem. Alternatywnie - dowody wpłat podatku z tytułu w najmu nieruchomości z ostatnich 3 miesięcy. Dokument wymagany jeżeli dochód z wynajmu jest głównym źródłem dochodu, przyjętym do analizy. Wymagane w przypadku braku możliwości weryfikacji elektronicznej księgi wieczystej / oryginał oryginał Druk banku Dochody Marynarzy: Książeczka żeglarska. Kontrakty za ostatnie 12 miesięcy wraz z paskami płacowymi lub zaświadczenie z agencji morskiej o

6 okresach zamustrowań i dochodzie za ostatnie 12 miesięcy. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA niezależnie od sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym: Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z płatnościami. Dokumenty rejestracyjne (zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, decyzja albo zaświadczenie dotyczące numeru REGON, wypis z KRS, umowa spółki jeśli dotyczy). Wymagane jako warunek do umowy kredytowej. Dostarczenie oryginału wymagane gdy Urząd Skarbowy nie potwierdzi zaświadczenia telefonicznie lub faxem. Wymagane również gdy działalność gospodarcza została wyrejestrowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy (chyba że prowadzenie działalności zostało zawieszone w okresie poprzedzającym ostatnie 12 miesięcy) oraz gdy dochody z działalności nie uwzględniane w ocenie zdolności kredytowej. Wymagane jako warunek do umowy kredytowej. Dostarczenie oryginału wymagane gdy Urząd Skarbowy nie potwierdzi zaświadczenia telefonicznie lub faxem. Wymagane również gdy działalność gospodarcza została wyrejestrowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy (chyba że prowadzenie działalności zostało zawieszone w okresie poprzedzającym ostatnie 12 miesięcy) oraz gdy dochody z działalności nie uwzględniane w ocenie zdolności kredytowej.

7 Ciąg dalszy: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA niezależnie od sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym: W przypadku Pełnej księgowości za ostatni 1 miesiąc, w pozostałych przypadkach za ostatnie 3 miesiące. Wyciąg z rachunku bieżącego firmy. Wyciąg z konta osobistego Kredytobiorcy na który przekazywane są nadwyżki z tytułu prowadzonej działalności. Akceptowane są wyciągi potwierdzone przez bank prowadzący rachunek (zawierające pieczątkę banku i podpis pracownika), wyciągi wydrukowane w obecności osoby przyjmującej wniosek od Kredytobiorcy, zawierające na każdej wydrukowanej stronie adnotację potwierdzającą, że wydruk nastąpił w jej obecności oraz datę i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek (lub pieczątkę imienną i podpis oraz wyciągi wysłane przez bank za pośrednictwem poczty zawierające datę nadania oraz kod paskowy identyfikator przesyłki. Dokumenty wymagane również w przypadku gdy dochody z działalności gospodarczej nie są przyjmowane do oceny zdolności kredytowej. Akceptowane są wyciągi potwierdzone przez bank prowadzący rachunek (zawierające pieczątkę banku i podpis pracownika), wyciągi wydrukowane w obecności osoby przyjmującej wniosek od Kredytobiorcy, zawierające na każdej wydrukowanej stronie adnotację potwierdzającą, że wydruk nastąpił w jej obecności oraz datę i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek (lub pieczątkę imienną i podpis, wyciągi wysłane przez bank za pośrednictwem poczty zawierające datę nadania oraz kod paskowy identyfikator przesyłki oraz wyciągi opatrzone klauzulą z powołaniem na art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Dokumenty wymagane również w przypadku gdy dochody z działalności gospodarczej nie są przyjmowane do oceny zdolności kredytowej.

8 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA : Zasady ogólne: Deklaracje PIT za ostatnie 2 lata podatkowe potwierdzone w Urzędzie Skarbowym lub z pocztowym potwierdzeniem nadania lub z potwierdzeniem odbioru deklaracji PIT złożonych przez Internet (UPO - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok. Dowody wpłaty zaliczek za rozliczone miesiące roku bieżącego lub zaświadczenie/ informacja z Urzędu Skarbowego o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy w bieżącym roku podatkowym. Książka Przychodów i Rozchodów za ostatni miesiąc wraz z zestawieniem przychodów, kosztów i dochodu za poszczególne miesiące bieżącego roku. Wraz z załącznikiem B. Dostarczenie oryginału wymagane jest jako warunek do umowy kredytowej gdy Urząd Skarbowy nie potwierdzi zaświadczenia telefonicznie lub faxem. PIT za ubiegły rok jeśli rozliczony, w przeciwnym wypadku KPiR za grudzień z podsumowaniem, Książka Przychodów i Rozchodów za ostatni miesiąc wraz z zestawieniem przychodów, kosztów i dochodu za poszczególne miesiące bieżącego roku. Dokumenty wymagane również w przypadku gdy dochody z działalności gospodarczej nie są przyjmowane do oceny zdolności kredytowej.

9 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA : Zasady ogólne uproszczona forma wpłaty zaliczek: Deklaracje PIT za ostatnie 2 lata podatkowe potwierdzone w Urzędzie Skarbowym lub z pocztowym potwierdzeniem nadania lub z potwierdzeniem odbioru deklaracji PIT złożonych przez Internet (UPO - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).. Zawiadomienie informujące US o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok. Wraz z załącznikiem B. Dostarczenie oryginału wymagane jest jako warunek do umowy kredytowej gdy Urząd Skarbowy nie potwierdzi zaświadczenia telefonicznie lub faxem. Dowody wpłaty zaliczek za rozliczone miesiące roku bieżącego lub zaświadczenie/ informacja z Urzędu Skarbowego o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy w bieżącym roku podatkowym. Książka Przychodów i Rozchodów za ostatni miesiąc wraz z zestawieniem przychodów, kosztów i dochodu za poszczególne miesiące bieżącego roku. PIT za ubiegły rok jeśli rozliczony, w przeciwnym wypadku KPiR za grudzień z podsumowaniem, Książka Przychodów i Rozchodów za ostatni miesiąc wraz z zestawieniem przychodów, kosztów i dochodu za poszczególne miesiące bieżącego roku. Dokumenty wymagane również w przypadku gdy dochody z działalności gospodarczej nie są przyjmowane do oceny zdolności kredytowej

10 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA : Pełna księgowość: Bilanse za ostatnie 2 lata. Rachunek Zysków i Strat za ostatnie 2 lata. Sprawozdanie F01 za ostatni kwartał bieżącego roku. Deklaracje PIT za ostatnie 2 lata podatkowe potwierdzone w Urzędzie Skarbowym lub z pocztowym potwierdzeniem nadania lub z potwierdzeniem odbioru deklaracji PIT złożonych przez Internet (UPO - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach. Dowody wpłaty zaliczek za rozliczone miesiące roku bieżącego lub zaświadczenie/ informacja z Urzędu Skarbowego o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy w bieżącym roku podatkowym. PIT za ubiegły rok jeśli rozliczony, w przeciwnym wypadku bilans i rachunek wyników na koniec roku), F01 za ostatni kwartał (jeśli F01 nie jest składane bilans i rachunek wyników za ostatni kwartał). Jeśli F01 nie jest składane - bilans i rachunek wyników za ostatni kwartał. Wraz z załącznikiem B. Dostarczenie oryginału wymagane jest jako warunek do umowy kredytowej gdy Urząd Skarbowy nie potwierdzi zaświadczenia telefonicznie lub faxem. Dokumenty wymagane również w przypadku gdy dochody z działalności gospodarczej nie są przyjmowane do oceny zdolności kredytowej. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA : Karta podatkowa: Oświadczenie o wysokości przychodu, kosztach i dochodzie za 2 ostatnie lata i wszystkie miesiące roku bieżącego. Dokumenty wymagane również w przypadku gdy dochody z działalności gospodarczej nie są przyjmowane do oceny zdolności kredytowej. Decyzja Urzędu Skarbowego ustalająca wysokość miesięcznej stawki podatku na dany rok.

11 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA : Ryczałt: oświadczenie o wysokości przychodu, kosztach i dochodzie za ostatnie 2 lata i wszystkie miesiące bieżącego roku. Deklaracje PIT za ostatnie 2 lata podatkowe potwierdzone w Urzędzie Skarbowym lub z pocztowym potwierdzeniem nadania lub z potwierdzeniem odbioru deklaracji PIT złożonych przez Internet (UPO - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o przychodach za poprzedni rok. Ewidencja przychodów za rozliczone miesiące bieżącego roku. Oświadczenie o wysokości przychodu, kosztach i dochodzie za ostatnie 2 lata i wszystkie miesiące bieżącego roku, deklaracje PIT za ostatnie 2 lata podatkowe potwierdzone w Urzędzie Skarbowym lub z pocztowym potwierdzeniem nadania lub z potwierdzeniem odbioru deklaracji PIT złożonych przez Internet (UPO - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). Dostarczenie oryginału wymagane jest jako warunek do umowy kredytowej gdy Urząd Skarbowy nie potwierdzi zaświadczenia telefonicznie lub faxem. Dokumenty wymagane również w przypadku gdy dochody z działalności gospodarczej nie są przyjmowane do oceny zdolności kredytowej Druk banku - czyli kopia dokumentu potwierdzona przez Pracownika Banku/osobę upoważnioną do potwierdzania dokumentów.

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT 4. 5. Lp. I. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA DOTYCZĄCA KLIENTA Dowód osobisty lub paszport 2. Zaświadczenie o zameldowaniu zawsze w przypadku paszportu

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA KLIENTA, STATUS PRAWNY

I. IDENTYFIKACJA KLIENTA, STATUS PRAWNY WYKAZ DOKUMENTÓW KREDYT MIESZKANIOWY WŁASNY KĄT/KONSOLIDACYJNY/ POŻYCZKA HIPOTECZNA/KREDYT HIPOTECZNY MIX/ PREFERENCYJNY KREDYT MIESZKANIOWY Z DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA PRZEZ BGK/KREDYT NA USUWANIE SKUTKÓW

Bardziej szczegółowo

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Data złożenia kompletu dokumentów: LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ PLUS BANK S.A. dziękuje za

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A.

Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A. Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A. W zestawieniu występuje określenie albo, które oznacza, że możliwe jest dostarczenie jednego z dokumentów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU KREDYTOWEGO

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU KREDYTOWEGO WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU KREDYTOWEGO DOKUMENTY DOTYCZĄCE TWOJEJ OSOBY ORAZ WSPÓŁKREDYTOBIORCÓW - Dowód osobisty - Książeczka wojskowa (jeśli jesteś mężczyzną i nie skończyłeś

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW Jeśli zamierzasz ubiegać się w naszym Banku o kredyt, to w celu oceny Twojej zdolności kredytowej poprosimy Ciebie o udokumentowanie źródeł Twoich dochodów. Standardowy wykaz tych dokumentów zawierają

Bardziej szczegółowo

Zasady kredytowania sprzeda y ratalnej przez Kredyt Bank S.A. (*) A Kredytobiorca e by osoba pełnoletnia, 1.2. Kredytu nie mog otrzyma

Zasady kredytowania sprzeda y ratalnej przez Kredyt Bank S.A. (*) A Kredytobiorca e by osoba pełnoletnia, 1.2. Kredytu nie mog otrzyma I. Zasady kredytowania sprzedaży ratalnej przez Kredyt Bank S.A. Część A Kredytobiorca 1. 1.1. Kredytobiorcą może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji i Metodyka badania zdolności kredytowej klienta detalicznego dla kredytu ratalnego WYCIĄG

Procedura weryfikacji i Metodyka badania zdolności kredytowej klienta detalicznego dla kredytu ratalnego WYCIĄG Procedura weryfikacji i Metodyka badania zdolności kredytowej klienta detalicznego dla kredytu ratalnego WYCIĄG Spis treści: 1. Wymogi formalne... 2 Kredyt ratalny... 2 2. Dokumenty potwierdzające źródło

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie udzielania kredytu hipotecznego Człuchów, grudzień 2013 r.

Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie udzielania kredytu hipotecznego Człuchów, grudzień 2013 r. Załącznik nr 24 do Zasad udzielania kredytów mieszkaniowych oraz kredytów zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym w Banku Spółdzielczym w Człuchowie Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie

Bardziej szczegółowo

36 miesięcy. 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90%

36 miesięcy. 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90% Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, Solar Shop uruchomił przy współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. możliwość zakupu na raty na preferencyjnych warunkach wszystkich oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Smart spółka z o.o. osiąga dochody przynajmniej od 1 miesiąca (wyjątek Działalność Gospodarcza min 6 miesięcy)

Smart spółka z o.o. osiąga dochody przynajmniej od 1 miesiąca (wyjątek Działalność Gospodarcza min 6 miesięcy) Smart spółka z o.o. Cechy kredytu ratalnego Kredyt ratalny to kredyt konsumencki, o który mogą starać się jedynie osoby fizyczne Kredyt konsumencki to kredyt zaciągnięty na cele niezwiązane z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Ł o s i c a c h ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice REGULAMIN DOKONYWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Nr akt... Data wpływu...... (pieczęć pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ o udzielenie ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE I. Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy:... z siedzibą...reprezentowana przez 1. Prezes Zarządu

UMOWA. Zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy:... z siedzibą...reprezentowana przez 1. Prezes Zarządu UMOWA Zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy:... z siedzibą...reprezentowana przez 1. Prezes Zarządu Zwanego dalej ZLECENIODAWCĄ, a TAX-NET S.A z siedzibą w Katowicach ul. Ordona 7, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy z dnia 30 stycznia 2015 r. REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

REGULAMIN KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO REGULAMIN KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Kredytu Konsolidacyjnego, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki udzielania przez Bank Polskiej Spółdzielczości

Bardziej szczegółowo

Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl

Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl Weryfikacja - sprawdzenie zgodności danych wprowadzonych przez Użytkownika lub pozyskanie danych dotyczących użytkownika serwisu bilonko.pl Weryfikacje obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy stronami umowy rachunku/pakietu, to

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI WNIOSEK O PRZYSTĄPIE DO PROMOCJI PIT za 1 zł Wnioskodawca Imię i nazwisko Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) Kraj Województwo Powiat Aktualny adres zamieszkania Gmina Ulica Nr domu / lokalu Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 56/ZORK/11 Zarządu BS z dnia 19.12.2011r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Nr akt... Data wpływu...... (pieczęć pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ o udzielenie ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty. Pożyczka gotówkowa z tabletem na Groupon.pl. 1. Organizator

Regulamin oferty. Pożyczka gotówkowa z tabletem na Groupon.pl. 1. Organizator Regulamin oferty Pożyczka gotówkowa z tabletem na Groupon.pl 1. Organizator 1. Organizatorem oferty Pożyczka gotówkowa z tabletem na Groupon.pl ( Oferta ) jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OK.0121.32.2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie z dnia 07 sierpnia 2014r. Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW I. Dane Wnioskodawcy Znajomi Urząd (np. Urząd Pracy) Pośrednik Prasa Radio, TV inne (jakie? Wniosek o pożyczkę Pełna nazwa firmy...rok

Bardziej szczegółowo