REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z redukcją zatrudnienia w 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z redukcją zatrudnienia w 2014 roku"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 241/2013 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 17 grudnia 2013 r. REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z redukcją zatrudnienia w 2014 roku W związku z realizacją założeń przyjętych do optymalizacji zatrudnienia w Poczcie Polskiej S.A. wprowadza się niniejszy Program Dobrowolnych Odejść. I. DEFINICJE 1 Występujące w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie: 1) Spółka lub Pracodawca Poczta Polska S.A., 2) Regulamin niniejszy Regulamin Programu Dobrowolnych Odejść w Poczcie Polskiej S.A., 3) PDO Program Dobrowolnych Odejść realizowany na zasadach określonych w Regulaminie, 4) Ustawa ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U r., nr 90 poz., 844 z późn. zm.), 5) Uprawniony Pracownik osoba zatrudniona w Spółce w dniu wejścia w życie PDO na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, która do dnia wejścia w życie PDO nie spełniła warunków do nabycia emerytury na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1440) lub przepisów szczególnych i nie spełni tych warunków do r., 6) Dobrowolne Odszkodowanie kwota pieniężna dla Uprawnionego Pracownika uczestniczącego w PDO, należna z tytułu rozwiązania z nim umowy o pracę, 7) Odprawa należna na podstawie Ustawy odprawa pieniężna należna zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r., nr 90, poz. 844 z późn. zm.), 8) Okres wypowiedzenia hipotetyczny okres wypowiedzenia umowy o pracę Uprawnionemu Pracownikowi przez Pracodawcę, obliczony zgodnie z art i 1 1 Kodeksu pracy, 9) Kierownik komórki organizacyjnej Dyrektor komórki organizacyjnej w Centrali Spółki, 10) Dyrektor jednostki - dyrektor upoważniony w danej strukturze lub jednostce organizacyjnej do opiniowania wniosków o przystąpienie do PDO: a) w przypadku pracowników Pionu Operacji Logistycznych (POL) Dyrektor Zarządzający POL w zakresie pracowników komórek organizacyjnych podległych bezpośrednio Dyrektorowi

2 Zarządzającemu i Zastępcom Dyrektora Zarządzającego POL oraz Dyrektor Zarządzający właściwym Regionem Dystrybucji w zakresie pracowników POL RD; b) w przypadku pracowników Pionu Infrastruktury (PI) Dyrektor Zarządzający PI; c) w przypadku pracowników Centrum Obsługi Finansowej Dyrektor Zarządzający Pionem Usług Biznesowych; d) w przypadku pracowników Centrum Rachunkowości (CR) Dyrektor CR e) w przypadku pracowników Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi (CZZL) Dyrektor CZZL; f) w przypadku pracowników Centrum Informatyki (CIT) Dyrektor CIT (a po transformacji PIT); g) w przypadku pracowników Centrum Usług Koncesjonowanych (CUK) Dyrektor CUK; h) w przypadków pracowników Regionów Sieci (RS) Dyrektor właściwego RS. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 1. W PDO może uczestniczyć wyłącznie Uprawniony Pracownik. 2. Uzyskanie przez Uprawnionego Pracownika informacji o zasadach i warunkach PDO nie jest równoznaczne z przystąpieniem do PDO. 3. Skorzystanie z PDO jest dobrowolne i uzależnione od zgodnej woli Uprawnionego Pracownika i Spółki. 4. Spółka ma prawo nie wyrazić zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Uprawnionym Pracownikiem na zasadach określonych w PDO. Uprawnionemu Pracownikowi nie przysługuje roszczenie o skorzystanie z PDO. III. ZASADY SZCZEGÓŁOWE 3 1. Uprawniony Pracownik może uczestniczyć w PDO pod warunkiem rozwiązania wszystkich umów o pracę ze Spółką. 2. Rozwiązanie umowy o pracę w ramach PDO następuje w trybie porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika, zgodnie z Ustawą. 3. Uprawniony Pracownik, z którym następuje rozwiązanie umowy o pracę w ramach PDO, otrzymuje świadczenia określone w Regulaminie. 4. Uczestnictwo Uprawnionego Pracownika w PDO wymaga podjęcia następujących czynności: 1) wystąpienia Uprawnionego Pracownika z wnioskiem o przystąpienie do PDO, 2) wyrażenia przez Pracodawcę zgody na rozwiązanie stosunku pracy. 5. Wniosek o przystąpienie do PDO należy złożyć w obsługującej Uprawnionego Pracownika komórce Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi w okresie od dnia wejścia w życie PDO do ostatniego dnia określonego w decyzji Pracodawcy jako termin przystąpienia do PDO. W przypadku przesłania wniosku tradycyjną pocztą, data stempla pocztowego jest równocześnie datą złożenia wniosku. 6. O możliwości skorzystania z PDO decyduje kolejność składania wniosków o przystąpienie do PDO.

3 7. Termin rozwiązania umowy o pracę z Uprawnionym Pracownikiem ustala się indywidualnie, z uwzględnieniem przysługującego Uprawnionemu Pracownikowi okresu wypowiedzenia, po rozpatrzeniu jego propozycji oraz z uwzględnieniem potrzeb Spółki. 8. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych trwającym procesem zmian organizacyjnych w danej strukturze/jednostce/komórce, rozwiązanie umowy o pracę z Uprawnionym Pracownikiem może nastąpić w terminie późniejszym niż wynikający z okresu wypowiedzenia, nie później jednak niż do końca 2014 roku. 9. W porozumieniu stron określa się termin wykorzystania należnego Uprawnionemu Pracownikowi urlopu wypoczynkowego. W przypadku braku możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego do dnia rozwiązania stosunku pracy Spółka wypłaci Uprawnionemu Pracownikowi ekwiwalent pieniężny zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. 10. W okresie pomiędzy dniem zawarcia porozumienia stron a dniem rozwiązania stosunku pracy Uprawniony Pracownik może zostać zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami Spółki, pod warunkiem wykorzystania urlopu wypoczynkowego zgodnie z ust Każdy pracownik Spółki ma prawo do uzyskania informacji na temat zasad i warunków uczestnictwa w PDO oraz przewidywanej wysokości świadczeń z PDO, wynikającej z Regulaminu. 2. Komórki Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi obsługujące pracowników udzielają zainteresowanym pracownikom informacji o zasadach i warunkach uczestnictwa w PDO, w tym o zasadach ustalania wysokości Dobrowolnego Odszkodowania. 3. Uprawniony Pracownik, deklarujący wolę uczestnictwa w PDO, powinien wypełnić część A wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, oraz w terminie określonym Regulaminem i decyzją Pracodawcy, o której mowa w 3 ust. 5, złożyć wniosek w obsługującej go komórce Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 4. Komórka Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi obsługująca Uprawnionego Pracownika w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty otrzymania wniosku dokonuje następujących czynności: 1) wypełnia część B wniosku, 2) oblicza orientacyjną kwotę świadczeń, które przysługiwałyby Uprawnionemu Pracownikowi w przypadku skorzystania z PDO, 3) przekazuje dokumentację Dyrektorowi jednostki/kierownikowi komórki organizacyjnej. 5. Dyrektor jednostki/kierownik komórki organizacyjnej w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze przekazuje dokumentację, o której mowa w ust. 4 pkt 3, bezpośredniemu przełożonemu Uprawnionego Pracownika, który złożył wniosek o przystąpienie do PDO. Bezpośredni przełożony w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze opiniuje otrzymany wniosek poprzez uzupełnienie części C wniosku oraz przekazuje dokumentację Dyrektorowi jednostki/kierownikowi komórki organizacyjnej. 6. Dyrektor jednostki/kierownik komórki organizacyjnej, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania dokumentacji od bezpośredniego przełożonego Uprawnionego Pracownika, zwraca wniosek do obsługującej Uprawnionego Pracownika komórki Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi po przedstawieniu w części D wniosku swojego stanowiska.

4 7. Dyrektor jednostki/kierownik komórki organizacyjnej zajmuje stanowisko, o którym mowa w ust. 6, biorąc pod uwagę przede wszystkim przydatność zawodową Uprawnionego Pracownika oraz możliwość realizacji zadań nałożonych na daną strukturę/jednostkę/komórkę organizacyjną. Wyrażenie zgody na odejście Uprawnionego Pracownika w ramach PDO nie może zdezorganizować pracy danej struktury/jednostki/komórki organizacyjnej. 8. Komórka Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi obsługująca Uprawnionego Pracownika przekazuje dokumentację, nie później niż w następnym dniu roboczym od jej otrzymania, Dyrektorowi Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi/Regionalnego Ośrodka Doradztwa Personalnego, celem podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu, bądź niezakwalifikowaniu Uprawnionego Pracownika do PDO. Dyrektor Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi/Regionalnego Ośrodka Doradztwa Personalnego podejmuje decyzję wypełniając część E wniosku. 9. Po podjęciu przez Dyrektora Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi/ Regionalnego Ośrodka Doradztwa Personalnego decyzji, o której mowa w ust. 8, wniosek zwracany jest do komórki Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi obsługującej Uprawnionego Pracownika celem podjęcia dalszych czynności, w tym przekazania Uprawnionemu Pracownikowi, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od przekazania wniosku, informacji o decyzji podjętej przez Dyrektora Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi/Regionalnego Ośrodka Doradztwa Personalnego. 10. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 9, Uprawniony Pracownik powinien podpisać porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania tej informacji. W przypadku niedotrzymania tego terminu Spółka ma prawo nie zrealizować wniosku. 11. Uprawniony Pracownik, który nie uzyskał zgody na uczestnictwo w PDO, ma prawo wniesienia do Dyrektora Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o decyzji odmownej wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 12. Decyzja podjęta wskutek ponownego rozpatrzenia sprawy jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia. IV. ŚWIADCZENIA 5 1. W związku z zawarciem porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o pracę, o którym mowa w 4 ust. 10, Uprawniony Pracownik otrzyma: 1) Odprawę należną na podstawie Ustawy w wysokości i terminie określonym w 6, 2) Dobrowolne Odszkodowanie w wysokości i terminie określonym w 7, 3) Rekompensatę za rozwiązanie stosunku pracy, jeżeli rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w terminie przypadającym przed zakończeniem przysługującego Okresu wypowiedzenia w wysokości i terminie określonym w Uprawnionemu Pracownikowi, który w 2014 roku nabyłby prawo do nagrody jubileuszowej, a skorzysta z PDO w 2014 roku, nagroda jubileuszowa zostanie wypłacona bez względu na termin rozwiązania umowy o pracę. Wypłata nagrody jubileuszowej nastąpi w terminie określonym w 70 Regulaminu pracy Poczty Polskiej S.A.

5 3. Zobowiązania Uprawnionego Pracownika z tytułu pokrycia kosztów podwyższania kwalifikacji zawodowych, wynikające z umowy zawartej ze Spółką, ulegają umorzeniu z dniem rozwiązania umowy o pracę Odprawa należna na podstawie Ustawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy jest uzależniona od stażu pracy w Spółce i wynosi: 1) jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli Uprawniony Pracownik był zatrudniony w Spółce krócej niż 2 lata; 2) dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli Uprawniony Pracownik był zatrudniony w Spółce od 2 do 8 lat; 3) trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli Uprawniony Pracownik był zatrudniony w Spółce ponad 8 lat. 2. Odprawę, o której mowa w ust. 1, ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. 3. Wysokość Odprawy, o której mowa w ust. 1, nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązujących w dniu rozwiązania stosunku pracy. 4. Odprawę, o której mowa w ust. 1, wypłaca się Uprawnionemu Pracownikowi w terminie określonym w 70 Regulaminu pracy Poczty Polskiej S.A Dobrowolne Odszkodowanie należne Uprawnionemu Pracownikowi jest uzależnione od stażu pracy w Spółce i wynosi: 1) jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli Uprawniony Pracownik był zatrudniony w Spółce nie dłużej niż 10 lat; 2) dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli Uprawniony Pracownik był zatrudniony w Spółce powyżej 10 lat. 2. Wysokość Dobrowolnego Odszkodowania ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. 3. Uprawnionemu Pracownikowi, który podpisze porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę z datą rozwiązania umowy o pracę nie późniejszą niż r. wypłaca się Dobrowolne Odszkodowanie powiększone dodatkowo o kwotę jednomiesięcznego wynagrodzenia, obliczonego zgodnie z ust Dobrowolne Odszkodowanie nie podlega zaliczeniu na poczet Odprawy należnej na podstawie Ustawy. 5. Dobrowolne Odszkodowanie wypłaca się Uprawnionemu Pracownikowi w terminie określonym w 70 Regulaminu pracy Poczty Polskiej S.A Jeżeli określony w porozumieniu termin rozwiązania stosunku pracy przypadnie przed zakończeniem przysługującego Uprawnionemu Pracownikowi Okresu wypowiedzenia, Uprawniony Pracownik otrzyma rekompensatę za rozwiązanie stosunku pracy liczoną jak ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za okres przypadający do końca Okresu wypowiedzenia.

6 2. Rekompensatę wypłaca się Uprawnionemu Pracownikowi w terminie określonym w 70 Regulaminu pracy Poczty Polskiej S.A V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9 1. Uprawniony Pracownik, który skorzystał z PDO, nie może zostać ponownie zatrudniony w Poczcie Polskiej S.A. na podstawie umowy o pracę w okresie 5 lat od dnia rozwiązania umowy o pracę ze Spółką. 2. W razie naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 1, Uprawniony Pracownik jest obowiązany zwrócić Spółce, w terminie 14 dni od podjęcia zatrudnienia, kwotę Dobrowolnego Odszkodowania, w wysokości zależnej od długości okresu, jaki upłynął od dnia rozwiązania umowy o pracę, zgodnie z następującymi zasadami: 1) w okresie od 0 do 12 miesięcy 100% kwoty otrzymanego Dobrowolnego Odszkodowania, 2) w okresie powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy 75% kwoty otrzymanego Dobrowolnego Odszkodowania, 3) w okresie powyżej 24 miesięcy do 48 miesięcy 50% kwoty otrzymanego Dobrowolnego Odszkodowania, 4) w okresie powyżej 48 miesięcy do 60 miesięcy 25% kwoty otrzymanego Dobrowolnego Odszkodowania Skorzystanie ze świadczeń określonych Regulaminem może nastąpić tylko w okresie jego obowiązywania. 2. Pracodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na przystąpienie do PDO. Załączniki: 1. wniosek Uprawnionego Pracownika o przystąpienie do PDO 2. wzór porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy w ramach PDO

7 Załącznik Nr 1 do Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść w Poczcie Polskiej S.A. WNIOSEK UPRAWNIONEGO PRACOWNIKA O PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ REALIZOWANEGO W POCZCIE POLSKIEJ S.A. Część A Ja niżej podpisany... (imię i nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna, jednostka organizacyjna) deklaruję wolę przystąpienia do Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) na zasadach określonych w Regulaminie PDO. Jednocześnie oświadczam, że: 1. Zapoznałem się z Regulaminem PDO i jego postanowienia są dla mnie zrozumiałe, 2. Proponuję rozwiązanie Umowy o pracę w dniu.., 3. Oświadczam, że przedstawiłem wszystkie dokumenty stanowiące podstawę do prawidłowego ustalenia stażu pracy. Miejscowość i data Podpis Uprawnionego Pracownika Część B (WYPEŁNIA KOMÓRKA CENTRUM ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI) Pan/i jest zatrudniony/a w Poczcie Polskiej S.A. od dnia w grupie zawodowej.* na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Na dzień Pracownika obowiązuje.. okres wypowiedzenia. Pracownikowi pozostało do wykorzystania....urlopu zaległego oraz.. urlopu bieżącego. Na planowany dzień rozwiązania umowy o pracę, tj. ww. Pracownik: spełnia warunki określone w 1 pkt 5 Regulaminu PDO** nie spełnia warunków określonych w 1 pkt 5 Regulaminu PDO** Orientacyjna kwota świadczeń, która przysługiwałaby Uprawnionemu Pracownikowi w przypadku skorzystania z PDO Czy Uprawniony Pracownik posiada umowy lojalnościowe: TAK / NIE *** - jeżeli TAK: data obowiązywania i wartość.. Wartość zobowiązania z tytułu pożyczki z ZFŚS. Miejscowość i data * w rozumieniu klasyfikacji obowiązującej w Poczcie Polskiej S.A. ** proszę zaznaczyć krzyżykiem właściwe punkty *** niepotrzebne skreślić.. Podpis i pieczęć pracownika komórki kadrowej

8 Część C Imię i nazwisko Uprawnionego Pracownika OPINIA BEZPOŚREDNIEGO PRZEŁOŻONEGO W SPRAWIE WNIOSKU PRACOWNIKA O SKORZYSTANIE Z PDO Zgoda na rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę w ramach PDO: Proponowany termin rozwiązania umowy o pracę w przypadku wyrażenia zgody: Zgoda na wykorzystanie przez pracownika urlopu wypoczynkowego do dnia zakończenia stosunku pracy: Zgoda na zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy do dnia zakończenia stosunku pracy: Część D podpis i pieczęć bezpośredniego przełożonego STANOWISKO DYREKTORA JEDNOSTKI / KIEROWNIKA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ W SPRAWIE WNIOSKU PRACOWNIKA O SKORZYSTANIE Z PDO Zgoda na rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę w ramach PDO: Proponowany termin rozwiązania umowy o pracę w przypadku wyrażenia zgody: Zgoda na wykorzystanie przez pracownika urlopu wypoczynkowego do dnia zakończenia stosunku pracy: Zgoda na zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy do dnia zakończenia stosunku pracy: *niepotrzebne skreślić podpis i pieczęć dyrektora jednostki/ kierownika komórki organizacyjnej Część E Imię i nazwisko Uprawnionego Pracownika

9 DECYZJA DYREKTORA CENTRUM ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI/ REGIONALNEGO OŚRODKA DORADZTWA PERSONALNEGO Data rozwiązania umowy o pracę w przypadku wyrażenia zgody: Ewentualne uwagi:.. data, podpis i pieczęć dyrektora Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi/ Regionalnego Ośrodka Doradztwa Personalnego *niepotrzebne skreślić

10 Załącznik Nr 2 do Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść w Poczcie Polskiej S.A. POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU STOSUNKU PRACY W RAMACH PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ zawarte w dniu w.. pomiędzy: Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, Warszawa reprezentowaną przez Pana / ią... działającego / ą na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez.... zwaną dalej Pocztą Polską S.A. lub Pracodawcą a Panem / ią. zwanym / ą dalej Uprawnionym Pracownikiem. Strony zgodnie ustaliły, co następuje: 1. Obowiązująca umowa o pracę z dnia ulega rozwiązaniu ze skutkiem na dzień. na mocy porozumienia stron (podstawa prawna: ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Dz.U. z 2003 r., nr 90, poz. 844 z późn. zm.; dalej Ustawa ). 2. Poczta Polska S.A. wypłaci Uprawnionemu Pracownikowi: 1) Dobrowolne Odszkodowanie zgodnie z Regulaminem Programu Dobrowolnych Odejść w wysokości i terminie określonym w tym Regulaminie, 2) Odprawę należną na podstawie Ustawy w wysokości i terminie określonym w tym Regulaminie, 3) Rekompensatę za rozwiązanie stosunku pracy, jeżeli nastąpiło ono w terminie przypadającym przed zakończeniem przysługującego Okresu wypowiedzenia, 3. Świadczenia, o których mowa w ust. 2, w pełni zaspokajają roszczenia Uprawnionego Pracownika ze stosunku pracy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. 4. W dniach od.. do. Uprawnionemu Pracownikowi udziela się zaległego urlopu wypoczynkowego. 5. W dniach od do Uprawnionemu Pracownikowi udziela się urlopu wypoczynkowego przysługującego w roku bieżącym. 6. W dniach... Uprawniony Pracownik jest zwolniony od obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami Spółki Pracodawca ma jednak prawo wezwać Uprawnionego Pracownika do stawienia się do pracy. 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 8. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron. podpis Uprawnionego Pracownika podpis osoby upoważnionej w imieniu Pracodawcy

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów Gminy Lędziny w spółce,,ekorec Sp.zo.o. z siedzibą w Lędzinach

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów Gminy Lędziny w spółce,,ekorec Sp.zo.o. z siedzibą w Lędzinach Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.481.2013 Burmistrza Miasta Lędziny I.POSTANOWIENIA OGÓLNE z dnia 18.03.2013 REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów Gminy Lędziny w spółce,,ekorec Sp.zo.o.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Załącznik do zarządzenia Nr 14/09 REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202. o pracownikach samorządowych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1)

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA

REGULAMIN GOSPODAROWANIA REGULAMIN GOSPODAROWANIA Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów z siedzibą w Warszawie przy ulicy Raszyńskiej 8/10 Podstawa prawna: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 100/2009

Zarządzenie Nr 100/2009 0-012-307/2009 Zarządzenie Nr 100/2009 Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2009 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pomorskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w ArcelorMittal Poland S. A. w 2015 ROKU Spis treści: I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne... 2 II. Zasady tworzenia Funduszu... 3 III. Zasady

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A._wewnętrzne potrzeby Spółki Strona 1 z 14 Wzór Umowy UMOWA Nr.. na świadczenie usług tłumaczeniowych dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 35/15 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W KROŚNIE

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W KROŚNIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W KROŚNIE I PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Zarządu. United Nations Association Poland. z dnia 9 maja 2013 roku. ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu

Uchwała Zarządu. United Nations Association Poland. z dnia 9 maja 2013 roku. ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu Uchwała Zarządu United Nations Association Poland z dnia 9 maja 2013 roku ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu 1 W Stowarzyszeniu realizuje się program wolontariatu na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. Zasady ogólne

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. Zasady ogólne Tekst jednolity wg stanu na dzień 10.02.2010 r. Załącznik do Zarządzenia nr 10/2008 z dnia 19.02.2008 r. ost. zm. Zarz. nr 2/2009 z 08.01.2009 r. Zarz. nr 5/2010 z 10.02.2010 r. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 27.06.2013 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo