SYLLABUS. Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji. Nazwa. Typ przedmiotu. Poziom. Podstawowy. przedmiotu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLLABUS. Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji. Nazwa. Typ przedmiotu. Poziom. Podstawowy. przedmiotu"

Transkrypt

1 Kierunek Specjalność Nazwa przedmiotu Typ przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów, semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ekonomia Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji Obowiązkowy-specjalistyczny Podstawowy II rok drugi, semestr 6/5 wykład: studia stacjonarne: 5 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język polski SYLLABUS Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy dr hab. Mieczysław Król, prof. UR Wymagania Znajomość zagadnień: statystyki matematycznej, algebry, rachunku wstępne prawdopodobieństwa. Cele W ujęciu cybernetyczno- ekonomicznym ciągłe i umiejętne przetwarzanie oraz przedmiotu oraz gromadzenie informacji jest niezbędne w każdej z trzech faz decydowania: pierwszej efekty poprzedzającej proces decyzyjny, drugiej będącej ciągiem wyborów celów, wariantów i kształcenia sposobów oraz trzeciej, polegającej na kontroli wykonywania decyzji. Decydent oprócz pomocy doradców może w procesie tym wykorzystywać elektroniczne systemy przetwarzania danych oraz metody ilościowe dostarczające narzędzi ułatwiających wybór strategii optymalizującej ustalony cel. Zapoznacie studenta z elementarną metodologią matematyczno statystyczną umożliwiającą w każdej fazie procesu decyzyjnego symulację, prognozę i ocenę stopnia ryzyka jest podstawowym zadaniem w nauczaniu tego przedmiotu. Liczba godzin Treści merytoryczne przedmiotu studia studia stac. niestac. Wykład. Rys historyczny i podstawowe pojęcia teorii podejmowania decyzji.. Problemy estymacji i testowanie hipotez statystycznych jako narzędzia wspomagające zadania decyzyjne. 3. Elementarne zagadnienia stochastycznej teorii decyzji (określenie problemu i modelu decyzyjnego), kryteria decyzyjne Hurwicza, Walda, Savage a, Laplace a, i Bayesa. Wykorzystanie informacji dodatkowych w procesie decyzyjnym analiza

2 a posteriori. 5. Elementy teorii gier ściśle konkurencyjnych w procesach decyzyjnych (strategie maksymalizujące poziom bezpieczeństwa, problemy decyzyjne bez par strategii w równowadze, twierdzenie von Neumana - Borela). 6. Optymalizacja w procesach decyzyjnych elementy programowania sieciowego (algorytm ścieżki krytycznej, algorytm Pert,algorytm Forda). 7. Strategie marketingowe maksymalizujące zyski podmiotów gospodarczych oparte na rachunku marginalnym (strategia monopolisty, strategia dla wielu firm konkurencyjnych na tym samym rynku, zasada separacji). 8. Symulacja czasowo-kosztowa rentowności problemu inwestycyjnego (analiza wrażliwości progi rentowności, inflacja, ryzyko a opłacalność inwestycji). Ćwiczenia. Istota problemów decyzyjnych. Weryfikacja hipotez statystycznych i analiza współzależności jako narzędzie wspomagające zadania decyzyjne (testy istotności dla jednej i wielu średnich, analiza wariancji, analiza korelacji i regresji). 3. Przykłady z zastosowaniem różnych kryteriów i reguł decyzyjnych (kryterium Hurwicza, Walda, Savage'a, Laplace'a, Bayesa).. Budowa modeli decyzyjnych i graficzne metody ich rozwiązywania. 5. Zagadnienie dualne w modelach decyzyjnych 6. Rozwiązywanie programów liniowych za pomocą algorytmu simplex. 7. Elementy teorii gier, a wspomaganie decyzji (gry dwuosobowe o sumie zero, gry z naturą ). 8. Rozwiązywanie praktycznych problemów decyzyjnych ujętych w zapisie sieciowym za pomocą algorytmów ścieżki krytycznej (CPM, Pert). 9. Elementy programowania dynamicznego - jako sposób podejścia do rozwiązywania problemu decyzyjnego (zagadnienie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, zasada optymalności Bellmana) 0. Wyznaczania decyzji optymalnych w oparciu o model zagadnienia transportowego..gospodarowanie zapasami jako jeden z aspektów rozpatrywania sytuacji decyzyjnych Metody oceny Zaliczenie przedmiotu na podstawie egzaminu w formie testowej, (czas trwania 5 min.) przeprowadzonego po zakończeniu cyklu wykładów. Spis zalecanej literatury. Lindgren B.W.: Elementy teorii decyzji, Wyd. Naukowo- Techniczne, W-wa Owen G.: Teoria gier, PWN, W-wa Kotler E.: Wstęp do teorii gier, PZWS, Warszawa Król M.: Elementarny rachunek ekonomiczny cz.ii.(przykład inwestycyjny w warunkach niepewności), Wyd. Fundacja Nauka dla Przemysłu i Środowiska, Rzeszów Król M.: Optymalizacja w procesach decyzyjnych cz.ii (elementy oprogramowania sieciowego), Wyd. Fundacja Nauka dla Przemysłu i Środowiska, Rzeszów Grudzewski (i inni) : Badania operacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa997.. Nauczyciel. Kierownik Zakładu

3 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Teoria przedsiębiorstwa Typ przedmiotu Obowiązkowy - specjalistyczny Poziom przedmiotu zaawansowany Rok studiów, semestr II rok, semestr Liczba punktów ECTS 6/5 Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin ćwiczenia : studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język wykładowy Język polski Imię i nazwisko wykładowcy dr Lidia Kaliszczak mgr Anna Mazurkiewicz Wymagani wstępne Wiedza z zakresu mikroekonomii Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Przyswojenie przez studentów podstaw interdyscyplinarnej wiedzy o przedsiębiorstwie, w świetle różnych teorii, wyjaśnienie istoty przedsiębiorstwa, motywów jego powstawania, określania granic jego działania na rynku, dokonywania w warunkach zmiennego otoczenia, wyboru dróg rozwoju. Efektem kształcenia będzie wyrobienie u studentów umiejętności interdyscyplinarnego spojrzenia analitycznego na przedsiębiorstwo (w oparciu o sytuacje przykładowe z życia gospodarczego). Treści merytoryczne przedmiotu Wykład. Kategoria przedsiębiorstwa jako obiektu badań naukowych w różnych teoriach ekonomicznych. Istota, cele i przesłanki tworzenia przedsiębiorstw, granice, rola, rodzaje przedsiębiorstw 3. Zasoby przedsiębiorstwa jako fundament skutecznego i efektywnego działania przedsiębiorstw na rynku (zmieniająca się rola zasobów przedsiębiorstwa i ich alokacji według kryteriów rynkowych). Systemu motywacyjny przedsiębiorstw adekwatny do wykorzystywanych zasobów i wyzwań rynkowych 5. Kluczowe mechanizmy działania przedsiębiorstwa, w tym analiza uwarunkowań, wyboru mierników oceny działalności, przeprowadzania restrukturyzacji i informatyzacji Liczba godzin Studia stacj. Studia niestacj.,5 3,5 6. Poszukiwanie dynamicznych dróg rozwoju przedsiębiorstwa i możliwości ich sfinansowania 7. Identyfikacja elementów przedsiębiorstwa przyszłości 5 9 Ćwiczenia. Tradycyjne teorie przedsiębiorstwa. Alternatywne teorie przedsiębiorstwa 6 3. Istota, cele, rodzaje i rola przedsiębiorstw

4 . Zasoby przedsiębiorstwa (materialne i zasoby niematerialne) oraz możliwości ich wykorzystania dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa 5. Obszary działalności przedsiębiorstwa 3 6. Atrybuty współczesnego przedsiębiorstwa 7. Motywowanie jako proces oddziałujący na konkurencyjność 3 przedsiębiorstw 8. Restrukturyzacja jako proces dostosowania przedsiębiorstwa do zmian w otoczeniu 9. Modele analizy otoczenia i znaczenie otoczenia dla 5 3 funkcjonowania przedsiębiorstwa 0. Możliwości rozwoju przedsiębiorstwa Metody oceny Zaliczenie ćwiczeń na ocenę podstawę oceny pozytywnej stanowią wyniki dwóch kolokwiów, z których student uzyskał przynajmniej po 50% poprawnych odpowiedzi oraz aktywność na zajęciach. Egzamin pisemny w formie testu, podstawą uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 60% pytań. Spis zalecanej literatury Literatura podstawowa:. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Warszawa 00.. Rozwój firmy: teoria przedsiębiorstwa, pod red. R. Gajęckiego, Wydawnictwo SGH, Warszawa 997Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem. PWE Warszawa Teoria przedsiębiorstwa, pod red. S. Kasiewicza i H. Możaryna, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 00, wyd.. Literatura uzupełniająca:. Gruszecki T, Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Warszawa 99.. Suczyński C., Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw: doświadczenia i perspektywy polskiej transformacji, PWE, Warszawa 003 Nauczyciel.. Kierownik Katedry

5 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność EP I stopień Nazwa przedmiotu Podstawy e-biznesu Typ przedmiotu Obowiązkowy-specjalistyczny Poziom przedmiotu Średnio-zaawansowany Rok studiów, semestr II rok, semestr Liczba punktów ECTS 5/ Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy dr inż. Colin Hales, mgr inż. Paweł Szura Wymagania wstępne Podstawy obsługi: komputera, sieci, edytora tekstu, programów prezentacyjnych oraz zrozumienie zasad funkcjonowania baz danych. Cele przedmiotu oraz Zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia serwisu internetowego efekty kształcenia z wykorzystaniem systemu CMS Joomla, wykorzystanie i możliwości konfiguracji serwerów zdalnych. Poznanie elementarnych zasad tworzenia i modyfikacji stron internetowych opartych na HTML z umiejętnością osadzenia (i ewentualnej modyfikacji) prostych skryptów. Nabycie umiejętności wykorzystaniu popularnych darmowych narzędzi do budowy witryn internetowych, edycji grafiki i programów FTP. Zdobycie podstawowych umiejętności wzbogacenia strony poprzez osadzanie grafiki, animacji, sekwencji wideo i dokumentów PDF. Treści merytoryczne przedmiotu Liczba godzin Studia stacjon. Studia niestacj. Wykład. Historia i rozwój Internetu, Podstawowe pojęcia w E-biznesie, cechy Internetu, korzyści z obecności w Internecie, Podstawy korzystania z Internetu. Podstawy systemów e-biznesu, modele e-biznesu, strategie działania w Internecie 3. Budowanie internetowej strategii marketingowej. Reklama internetowa, branding i pozycjonowanie serwisu 5. marketing jak budować listy adresowe zasady i dobre praktyki? Korzystanie z list mailingowych e-zine, newslettery, mailingi 6. Podstawy handlu internetowego 7. Systemy m-commerce 8. Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych 9. Bankowość elektroniczna 0. Charakterystyka systemów zarządzania trecią (CMS) 5 9

6 Ćwiczenia.Język html i narzędzia służące do budowy stron www. Zapoznanie się z darmowymi narzędziami do budowy witryn WWW: Edit Pad, Ez-HTML, Open Office (Web Writer), itd. Budowa dokumentu HTML, zapoznanie się z podstawowymi znacznikami formatowania w HTML w przykładach praktycznych, Osadzanie grafiki, tworzenie list, tworzenie łączy pomiędzy stronami..tworzenie projektu strony informacyjnej przedsięwzięcia biznesowego na bazie systemu CMS Sprecyzowanie celu przedsięwzięcia, określenie metod i środków wyrazu - wymogi formalne, funkcjonalne, estetyczne, marketingowe. Ocena możliwości zastosowań i wybór serwera zdalnego. Zapoznanie się z instalacją i podstawami obsługi systemu CMS (Implementacja projektu przy użyciu systemu CMS Joomla, instalacja - osadzanie dodatkowych (modułów) obiektów oraz prostych skryptów. 3.Narzędzia służące do tworzenia i edycji obrazów, animacji, dokumentów pdf i innych obiektów multimedialnych- wykorzystanie praktyczne. Narzędzia do tworzenia i konwersji obrazów w formatach PNG, GIF, JPG. Tworzenie obrazów animowanych w formacie GIF. Prezentacje i narzędzia służące do tworzenia wizualizacji 3D Tworzenie dokumentów PDF przy użyciu darmowych narzędzi. Osadzanie obiektów na stronie..serwery IIS Zapoznanie się z instalacją i podstawową konfiguracją serwerów IIS. 5. Narzędzia dodatkowe: FTP, analizy statystyk serwerów. Przechwytywania adresów pocztowych w celach marketingowych Metody oceny Ocena prac projektowych oraz dwa dodatkowe sprawdziany wiedzy teoretycznej koniecznej w prawidłowym zrozumieniu treści przedmiotu. Spis zalecanej literatury: Podstawowa. Frankowski P., Joomla ćwiczenia, Wyd. Helion, Frankowski P., Joomla podręcznik administratora, Wyd. Helion, Pikoń K. Tworzenie stron WWW, Wyd. Helion,00.. Błaszczyk A. Abc HTML 00, Wyd. Edition,00 Uzupełniająca. Hagen Graf, Joomla System zarządzania treścią, Wyd. Helion, Welling L,Thomson L. PHP i MySQL tworzenie stron WWW Wyd. Helion, Krysiak K., Sieci komputerowe. Kompendium, Wyd. Helion, 003 Nauczyciel. Kierownik Zakładu

7 Kierunek Specjalność Nazwa przedmiotu Typ przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów, semestr Ekonomia SYLLABUS Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Zarządzanie jakością Obowiązkowy-specjalistyczny Średnio-zaawansowany II rok, semestr Liczba punktów ECTS 5/3 Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin ćwiczenia:. studia stacjonarne: 5 godzin Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy Wymagania wstępne Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Język polski Treści merytoryczne przedmiotu Prof. dr hab. Martin Mizla Znajomość podstawowych pojęć i problemów z zakresu podstaw zarządzania, teorii przedsiębiorstwa, ekonomii i organizacji przedsiębiorstwa Celem nauczania jest przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie teorii zarządzania jakością oraz wdrażania systemów zapewnienia jakości. Prezentacja przydatnych w praktyce systemów, metod, technik narzędzi i wzorców, Przedstawienie procesu przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia systemu, jego dokumentowania, certyfikacji i obiegu informacji. Liczba godzin studia stacjonar. studia niestac. Wykłady. Istota i ogólny model zarządzania jakością. Definicje jakości.. Ewolucja systemów oceny jakości i systemów zarządzania jakością w Europie, USA, Japonii i Polsce. Współczesne trendy w kształtowaniu jakości. Twórcy teorii jakości 3. Charakterystyka systemów zapewnienia jakości. Normalizacja i standaryzacja w kształtowaniu jakości. Polityka jakości, Zarządzanie a sterowanie jakością, Systemy zapewnienia jakości, Jakość a satysfakcja i lojalność klientów. Metody i mierniki oceny jakości. Normy ISO-9000: istota systemu, przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrażania systemu, organizacja wdrażania i dokumentacja systemu -księga jakości, procedury, instrukcje, plany jakości, audyty, certyfikacja. 5. Kompleksowe zarządzanie jakością TQM: istota i filozofia systemu, przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrażania systemu, organizacja wdrażania i dokumentacja systemu. Powiązania miedzy ISO a TQM. 6. System analizy zagrożeń i kontroli punktów krytycznych HACCP: istota i zasady systemu, przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrażania systemu, organizacja wdrażania i dokumentacja systemu, certyfikacja. -

8 7. Inne metody i techniki zarządzania przez jakość. Zintegrowane systemy zarządzania jakością, system zarządzania środowiskiem wg norm ISO 000 oraz zarządzania bhp wg PN 8000, Dobra praktyka produkcyjna, Dobra praktyka laboratoryjna, Dobra praktyka higieniczna 8. Ekonomiczne zagadnienia zarządzania jakością. Koszty jakości. Definicja kosztów jakości. Uwarunkowania kosztów jakości Razem wykłady 5 9 Ćwiczenia. Normalizacja i standaryzacja w kształtowaniu jakości. Polityka jakości, Zarządzanie a sterowanie jakością, Systemy zapewnienia jakości,. Metody i mierniki oceny jakości, 3. Dokumentacja systemu ISO -księga jakości, procedury, instrukcje, plany jakości, audyty, certyfikacja.. Analiza przygotowania przedsiębiorstwa do wdrażania systemu HACCP, organizacja wdrażania i dokumentacja systemu, certyfikacja 5. System zarządzania środowiskiem wg norm ISO 000 oraz zarządzania bhp wg PN 8000, 6. Koszty jakości- klasyfikacja i struktura kosztów jakości, analiza i kontrola kosztów jakości, Razem ćwiczenia 5 9 Metody oceny Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym Spis zalecanej literatury. Gorzelski S., Zarządzanie jakością. Systemy zapewnienia jakości w oparciu o normę międzynarodową ISO , Ośrodek Postępu Organizacyjnego Bydgoszcz 99,. Hamrol A., Mantura W. Zarządzanie jakością PWN, Warszawa-Poznań, Kraszewki R., TQM Zarządzanie przez jakość. Wybrane zagadnienia. Dom Organizatora, Toruń 999,. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. HACCP- Koncepcja i system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Stowarzyszenie Nauk.-Techn. Inż. i Techn. Przem. Spoż., Warszawa Praca zbiorowa (red. Kijowski J., Sikora T.) Zarządzanie jakością i bezpieczeństwo żywności, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa Bagiński J. (red.) Menadżer jakości, Jakość, Środowisko, Bezpieczeństwo, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Kindalski E. Jakość wyrobów, PWN, Warszawa Bank J. Zarządzanie przez jakość, Gebethner i s-ka, Warszawa Wojciechowski H., ISO 9000 w praktyce, ODDK, Gdańsk Wiśniewska M. Droga przedsiębiorstwa do uzyskania certyfikatu ISO 9000, ODDK, Gdańsk, 000. Praca zbiorowa, Seria ISO 9000:000 nowoczesne zarządzanie jakością, Verlag Dashoefer, Warszawa 00. Dwiliński L.; Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Nauczyciel Kierownik Katedry

9 SYLLABUS KIERUNEK Ekonomia SPECJALNOŚĆ Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Ekonomia i organizacja przedsiębiorstwa Typ przedmiotu Obowiązkowy-specjalistyczny Poziom przedmiotu Średnio - zaawansowany Rok studiów, semestr II rok, semestr Liczba punktów ECTS 6/5 Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język wykładowcy Język polski Imię i nazwisko wykładowcy prof. Martin Mizla dr inż. Katarzyna Szara dr Paweł Frączek Wymagania wstępne Student powinien posiadać wiedzę z zakresu mikroekonomii, makroekonomii oraz podstaw zarządzania Cel przedmiotu (efekty Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów kształcenia) z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa jako całości jak i z funkcjonowaniem poszczególnych jego obszarów. Wiedza ta ma dostarczyć absolwentom umiejętności doboru środków (rzeczowych, osobowych, finansowych i innych), niezbędnych do organizowania, analizy i oceny poszczególnych zakresów działania przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami funkcjonowania gospodarki rynkowej. Liczba godzin Treści merytoryczne przedmiotu Studia stacj. Studia Wykład. Podstawowe pojęcia z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw. Uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw 3. Pojęcie i wybór formy prawno organizacyjnej przedsiębiorstwa. Cele, czynniki i bariery restrukturyzacji przedsiębiorstw 5. Cele działalności przedsiębiorstw a cele interesariuszy 6. Pracownik i jego rola w przedsiębiorstwie 7. Składniki majątku przedsiębiorstwa. Majątek trwały, majątek obrotowy 8. Podstawowe obszary działalności przedsiębiorstwa 5 niestacj. 9 Ćwiczenia. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne funkcjonowania przedsiębiorstwa. Formy prawno organizacyjne prowadzenia działalności 3. Składniki majątku trwałego. Amortyzacja środków trwałych 5. Majątek obrotowy i szybkość jego krążenia 6. Rodzaje przychodów w firmie 7. Pojęcie i klasyfikacja kosztów

10 8. Ekonomika gospodarowania zasobami ludzkimi 9. Upadłość oraz likwidacja przedsiębiorstwa 0. Bilans zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa.. Rodzaje działalności przedsiębiorstw - działalność handlowa. Gospodarka materiałowa i magazynowa 3. Wpływ postępu naukowo technicznego na działalność przedsiębiorstwa. Koncentracja i specjalizacja działalności w przedsiębiorstwie 5. Dywersyfikacja działalności w przedsiębiorstwie Metody oceny Praca pisemna egzaminacyjna i prace pisemne jako podstawa zaliczenia ćwiczeń Spis zalecanej literatury Literatura podstawowa. Ekonomika przedsiębiorstw zagadnienia wybrane, praca zbiorowa pod red. L. Pawłowicza, Gdańsk 005. Lichtarski J. (red.):podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, Marek S. (red.): Elementy nauki o przedsiębiorstwie. Wyd. II, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 00. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstw wg standardów światowych, PWN, Warszawa 00 Literatura uzupełniająca. Fedak Z., Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustalania wyniku finansowego, Rachunkowość 006, Zeszyt specjalny. Kodeks Spółek Handlowych 3. Sobczyk G.: Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw. DIFIN, Warszawa 00. Sudoł S.: Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. TNOiK, Toruń 00 Nauczyciel Kierownik Katedry

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny. Instytut Ekonomiczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny. Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla III roku studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka i Ekonometria Lista przedmiotów realizowanych

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW 1 ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps 0 S 0 Nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych; interpretacji

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Lista

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo