SYLLABUS. Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji. Nazwa. Typ przedmiotu. Poziom. Podstawowy. przedmiotu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLLABUS. Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji. Nazwa. Typ przedmiotu. Poziom. Podstawowy. przedmiotu"

Transkrypt

1 Kierunek Specjalność Nazwa przedmiotu Typ przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów, semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ekonomia Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji Obowiązkowy-specjalistyczny Podstawowy II rok drugi, semestr 6/5 wykład: studia stacjonarne: 5 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język polski SYLLABUS Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy dr hab. Mieczysław Król, prof. UR Wymagania Znajomość zagadnień: statystyki matematycznej, algebry, rachunku wstępne prawdopodobieństwa. Cele W ujęciu cybernetyczno- ekonomicznym ciągłe i umiejętne przetwarzanie oraz przedmiotu oraz gromadzenie informacji jest niezbędne w każdej z trzech faz decydowania: pierwszej efekty poprzedzającej proces decyzyjny, drugiej będącej ciągiem wyborów celów, wariantów i kształcenia sposobów oraz trzeciej, polegającej na kontroli wykonywania decyzji. Decydent oprócz pomocy doradców może w procesie tym wykorzystywać elektroniczne systemy przetwarzania danych oraz metody ilościowe dostarczające narzędzi ułatwiających wybór strategii optymalizującej ustalony cel. Zapoznacie studenta z elementarną metodologią matematyczno statystyczną umożliwiającą w każdej fazie procesu decyzyjnego symulację, prognozę i ocenę stopnia ryzyka jest podstawowym zadaniem w nauczaniu tego przedmiotu. Liczba godzin Treści merytoryczne przedmiotu studia studia stac. niestac. Wykład. Rys historyczny i podstawowe pojęcia teorii podejmowania decyzji.. Problemy estymacji i testowanie hipotez statystycznych jako narzędzia wspomagające zadania decyzyjne. 3. Elementarne zagadnienia stochastycznej teorii decyzji (określenie problemu i modelu decyzyjnego), kryteria decyzyjne Hurwicza, Walda, Savage a, Laplace a, i Bayesa. Wykorzystanie informacji dodatkowych w procesie decyzyjnym analiza

2 a posteriori. 5. Elementy teorii gier ściśle konkurencyjnych w procesach decyzyjnych (strategie maksymalizujące poziom bezpieczeństwa, problemy decyzyjne bez par strategii w równowadze, twierdzenie von Neumana - Borela). 6. Optymalizacja w procesach decyzyjnych elementy programowania sieciowego (algorytm ścieżki krytycznej, algorytm Pert,algorytm Forda). 7. Strategie marketingowe maksymalizujące zyski podmiotów gospodarczych oparte na rachunku marginalnym (strategia monopolisty, strategia dla wielu firm konkurencyjnych na tym samym rynku, zasada separacji). 8. Symulacja czasowo-kosztowa rentowności problemu inwestycyjnego (analiza wrażliwości progi rentowności, inflacja, ryzyko a opłacalność inwestycji). Ćwiczenia. Istota problemów decyzyjnych. Weryfikacja hipotez statystycznych i analiza współzależności jako narzędzie wspomagające zadania decyzyjne (testy istotności dla jednej i wielu średnich, analiza wariancji, analiza korelacji i regresji). 3. Przykłady z zastosowaniem różnych kryteriów i reguł decyzyjnych (kryterium Hurwicza, Walda, Savage'a, Laplace'a, Bayesa).. Budowa modeli decyzyjnych i graficzne metody ich rozwiązywania. 5. Zagadnienie dualne w modelach decyzyjnych 6. Rozwiązywanie programów liniowych za pomocą algorytmu simplex. 7. Elementy teorii gier, a wspomaganie decyzji (gry dwuosobowe o sumie zero, gry z naturą ). 8. Rozwiązywanie praktycznych problemów decyzyjnych ujętych w zapisie sieciowym za pomocą algorytmów ścieżki krytycznej (CPM, Pert). 9. Elementy programowania dynamicznego - jako sposób podejścia do rozwiązywania problemu decyzyjnego (zagadnienie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, zasada optymalności Bellmana) 0. Wyznaczania decyzji optymalnych w oparciu o model zagadnienia transportowego..gospodarowanie zapasami jako jeden z aspektów rozpatrywania sytuacji decyzyjnych Metody oceny Zaliczenie przedmiotu na podstawie egzaminu w formie testowej, (czas trwania 5 min.) przeprowadzonego po zakończeniu cyklu wykładów. Spis zalecanej literatury. Lindgren B.W.: Elementy teorii decyzji, Wyd. Naukowo- Techniczne, W-wa Owen G.: Teoria gier, PWN, W-wa Kotler E.: Wstęp do teorii gier, PZWS, Warszawa Król M.: Elementarny rachunek ekonomiczny cz.ii.(przykład inwestycyjny w warunkach niepewności), Wyd. Fundacja Nauka dla Przemysłu i Środowiska, Rzeszów Król M.: Optymalizacja w procesach decyzyjnych cz.ii (elementy oprogramowania sieciowego), Wyd. Fundacja Nauka dla Przemysłu i Środowiska, Rzeszów Grudzewski (i inni) : Badania operacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa997.. Nauczyciel. Kierownik Zakładu

3 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Teoria przedsiębiorstwa Typ przedmiotu Obowiązkowy - specjalistyczny Poziom przedmiotu zaawansowany Rok studiów, semestr II rok, semestr Liczba punktów ECTS 6/5 Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin ćwiczenia : studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język wykładowy Język polski Imię i nazwisko wykładowcy dr Lidia Kaliszczak mgr Anna Mazurkiewicz Wymagani wstępne Wiedza z zakresu mikroekonomii Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Przyswojenie przez studentów podstaw interdyscyplinarnej wiedzy o przedsiębiorstwie, w świetle różnych teorii, wyjaśnienie istoty przedsiębiorstwa, motywów jego powstawania, określania granic jego działania na rynku, dokonywania w warunkach zmiennego otoczenia, wyboru dróg rozwoju. Efektem kształcenia będzie wyrobienie u studentów umiejętności interdyscyplinarnego spojrzenia analitycznego na przedsiębiorstwo (w oparciu o sytuacje przykładowe z życia gospodarczego). Treści merytoryczne przedmiotu Wykład. Kategoria przedsiębiorstwa jako obiektu badań naukowych w różnych teoriach ekonomicznych. Istota, cele i przesłanki tworzenia przedsiębiorstw, granice, rola, rodzaje przedsiębiorstw 3. Zasoby przedsiębiorstwa jako fundament skutecznego i efektywnego działania przedsiębiorstw na rynku (zmieniająca się rola zasobów przedsiębiorstwa i ich alokacji według kryteriów rynkowych). Systemu motywacyjny przedsiębiorstw adekwatny do wykorzystywanych zasobów i wyzwań rynkowych 5. Kluczowe mechanizmy działania przedsiębiorstwa, w tym analiza uwarunkowań, wyboru mierników oceny działalności, przeprowadzania restrukturyzacji i informatyzacji Liczba godzin Studia stacj. Studia niestacj.,5 3,5 6. Poszukiwanie dynamicznych dróg rozwoju przedsiębiorstwa i możliwości ich sfinansowania 7. Identyfikacja elementów przedsiębiorstwa przyszłości 5 9 Ćwiczenia. Tradycyjne teorie przedsiębiorstwa. Alternatywne teorie przedsiębiorstwa 6 3. Istota, cele, rodzaje i rola przedsiębiorstw

4 . Zasoby przedsiębiorstwa (materialne i zasoby niematerialne) oraz możliwości ich wykorzystania dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa 5. Obszary działalności przedsiębiorstwa 3 6. Atrybuty współczesnego przedsiębiorstwa 7. Motywowanie jako proces oddziałujący na konkurencyjność 3 przedsiębiorstw 8. Restrukturyzacja jako proces dostosowania przedsiębiorstwa do zmian w otoczeniu 9. Modele analizy otoczenia i znaczenie otoczenia dla 5 3 funkcjonowania przedsiębiorstwa 0. Możliwości rozwoju przedsiębiorstwa Metody oceny Zaliczenie ćwiczeń na ocenę podstawę oceny pozytywnej stanowią wyniki dwóch kolokwiów, z których student uzyskał przynajmniej po 50% poprawnych odpowiedzi oraz aktywność na zajęciach. Egzamin pisemny w formie testu, podstawą uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 60% pytań. Spis zalecanej literatury Literatura podstawowa:. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Warszawa 00.. Rozwój firmy: teoria przedsiębiorstwa, pod red. R. Gajęckiego, Wydawnictwo SGH, Warszawa 997Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem. PWE Warszawa Teoria przedsiębiorstwa, pod red. S. Kasiewicza i H. Możaryna, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 00, wyd.. Literatura uzupełniająca:. Gruszecki T, Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Warszawa 99.. Suczyński C., Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw: doświadczenia i perspektywy polskiej transformacji, PWE, Warszawa 003 Nauczyciel.. Kierownik Katedry

5 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność EP I stopień Nazwa przedmiotu Podstawy e-biznesu Typ przedmiotu Obowiązkowy-specjalistyczny Poziom przedmiotu Średnio-zaawansowany Rok studiów, semestr II rok, semestr Liczba punktów ECTS 5/ Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy dr inż. Colin Hales, mgr inż. Paweł Szura Wymagania wstępne Podstawy obsługi: komputera, sieci, edytora tekstu, programów prezentacyjnych oraz zrozumienie zasad funkcjonowania baz danych. Cele przedmiotu oraz Zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia serwisu internetowego efekty kształcenia z wykorzystaniem systemu CMS Joomla, wykorzystanie i możliwości konfiguracji serwerów zdalnych. Poznanie elementarnych zasad tworzenia i modyfikacji stron internetowych opartych na HTML z umiejętnością osadzenia (i ewentualnej modyfikacji) prostych skryptów. Nabycie umiejętności wykorzystaniu popularnych darmowych narzędzi do budowy witryn internetowych, edycji grafiki i programów FTP. Zdobycie podstawowych umiejętności wzbogacenia strony poprzez osadzanie grafiki, animacji, sekwencji wideo i dokumentów PDF. Treści merytoryczne przedmiotu Liczba godzin Studia stacjon. Studia niestacj. Wykład. Historia i rozwój Internetu, Podstawowe pojęcia w E-biznesie, cechy Internetu, korzyści z obecności w Internecie, Podstawy korzystania z Internetu. Podstawy systemów e-biznesu, modele e-biznesu, strategie działania w Internecie 3. Budowanie internetowej strategii marketingowej. Reklama internetowa, branding i pozycjonowanie serwisu 5. marketing jak budować listy adresowe zasady i dobre praktyki? Korzystanie z list mailingowych e-zine, newslettery, mailingi 6. Podstawy handlu internetowego 7. Systemy m-commerce 8. Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych 9. Bankowość elektroniczna 0. Charakterystyka systemów zarządzania trecią (CMS) 5 9

6 Ćwiczenia.Język html i narzędzia służące do budowy stron www. Zapoznanie się z darmowymi narzędziami do budowy witryn WWW: Edit Pad, Ez-HTML, Open Office (Web Writer), itd. Budowa dokumentu HTML, zapoznanie się z podstawowymi znacznikami formatowania w HTML w przykładach praktycznych, Osadzanie grafiki, tworzenie list, tworzenie łączy pomiędzy stronami..tworzenie projektu strony informacyjnej przedsięwzięcia biznesowego na bazie systemu CMS Sprecyzowanie celu przedsięwzięcia, określenie metod i środków wyrazu - wymogi formalne, funkcjonalne, estetyczne, marketingowe. Ocena możliwości zastosowań i wybór serwera zdalnego. Zapoznanie się z instalacją i podstawami obsługi systemu CMS (Implementacja projektu przy użyciu systemu CMS Joomla, instalacja - osadzanie dodatkowych (modułów) obiektów oraz prostych skryptów. 3.Narzędzia służące do tworzenia i edycji obrazów, animacji, dokumentów pdf i innych obiektów multimedialnych- wykorzystanie praktyczne. Narzędzia do tworzenia i konwersji obrazów w formatach PNG, GIF, JPG. Tworzenie obrazów animowanych w formacie GIF. Prezentacje i narzędzia służące do tworzenia wizualizacji 3D Tworzenie dokumentów PDF przy użyciu darmowych narzędzi. Osadzanie obiektów na stronie..serwery IIS Zapoznanie się z instalacją i podstawową konfiguracją serwerów IIS. 5. Narzędzia dodatkowe: FTP, analizy statystyk serwerów. Przechwytywania adresów pocztowych w celach marketingowych Metody oceny Ocena prac projektowych oraz dwa dodatkowe sprawdziany wiedzy teoretycznej koniecznej w prawidłowym zrozumieniu treści przedmiotu. Spis zalecanej literatury: Podstawowa. Frankowski P., Joomla ćwiczenia, Wyd. Helion, Frankowski P., Joomla podręcznik administratora, Wyd. Helion, Pikoń K. Tworzenie stron WWW, Wyd. Helion,00.. Błaszczyk A. Abc HTML 00, Wyd. Edition,00 Uzupełniająca. Hagen Graf, Joomla System zarządzania treścią, Wyd. Helion, Welling L,Thomson L. PHP i MySQL tworzenie stron WWW Wyd. Helion, Krysiak K., Sieci komputerowe. Kompendium, Wyd. Helion, 003 Nauczyciel. Kierownik Zakładu

7 Kierunek Specjalność Nazwa przedmiotu Typ przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów, semestr Ekonomia SYLLABUS Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Zarządzanie jakością Obowiązkowy-specjalistyczny Średnio-zaawansowany II rok, semestr Liczba punktów ECTS 5/3 Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin ćwiczenia:. studia stacjonarne: 5 godzin Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy Wymagania wstępne Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Język polski Treści merytoryczne przedmiotu Prof. dr hab. Martin Mizla Znajomość podstawowych pojęć i problemów z zakresu podstaw zarządzania, teorii przedsiębiorstwa, ekonomii i organizacji przedsiębiorstwa Celem nauczania jest przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie teorii zarządzania jakością oraz wdrażania systemów zapewnienia jakości. Prezentacja przydatnych w praktyce systemów, metod, technik narzędzi i wzorców, Przedstawienie procesu przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia systemu, jego dokumentowania, certyfikacji i obiegu informacji. Liczba godzin studia stacjonar. studia niestac. Wykłady. Istota i ogólny model zarządzania jakością. Definicje jakości.. Ewolucja systemów oceny jakości i systemów zarządzania jakością w Europie, USA, Japonii i Polsce. Współczesne trendy w kształtowaniu jakości. Twórcy teorii jakości 3. Charakterystyka systemów zapewnienia jakości. Normalizacja i standaryzacja w kształtowaniu jakości. Polityka jakości, Zarządzanie a sterowanie jakością, Systemy zapewnienia jakości, Jakość a satysfakcja i lojalność klientów. Metody i mierniki oceny jakości. Normy ISO-9000: istota systemu, przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrażania systemu, organizacja wdrażania i dokumentacja systemu -księga jakości, procedury, instrukcje, plany jakości, audyty, certyfikacja. 5. Kompleksowe zarządzanie jakością TQM: istota i filozofia systemu, przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrażania systemu, organizacja wdrażania i dokumentacja systemu. Powiązania miedzy ISO a TQM. 6. System analizy zagrożeń i kontroli punktów krytycznych HACCP: istota i zasady systemu, przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrażania systemu, organizacja wdrażania i dokumentacja systemu, certyfikacja. -

8 7. Inne metody i techniki zarządzania przez jakość. Zintegrowane systemy zarządzania jakością, system zarządzania środowiskiem wg norm ISO 000 oraz zarządzania bhp wg PN 8000, Dobra praktyka produkcyjna, Dobra praktyka laboratoryjna, Dobra praktyka higieniczna 8. Ekonomiczne zagadnienia zarządzania jakością. Koszty jakości. Definicja kosztów jakości. Uwarunkowania kosztów jakości Razem wykłady 5 9 Ćwiczenia. Normalizacja i standaryzacja w kształtowaniu jakości. Polityka jakości, Zarządzanie a sterowanie jakością, Systemy zapewnienia jakości,. Metody i mierniki oceny jakości, 3. Dokumentacja systemu ISO -księga jakości, procedury, instrukcje, plany jakości, audyty, certyfikacja.. Analiza przygotowania przedsiębiorstwa do wdrażania systemu HACCP, organizacja wdrażania i dokumentacja systemu, certyfikacja 5. System zarządzania środowiskiem wg norm ISO 000 oraz zarządzania bhp wg PN 8000, 6. Koszty jakości- klasyfikacja i struktura kosztów jakości, analiza i kontrola kosztów jakości, Razem ćwiczenia 5 9 Metody oceny Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym Spis zalecanej literatury. Gorzelski S., Zarządzanie jakością. Systemy zapewnienia jakości w oparciu o normę międzynarodową ISO , Ośrodek Postępu Organizacyjnego Bydgoszcz 99,. Hamrol A., Mantura W. Zarządzanie jakością PWN, Warszawa-Poznań, Kraszewki R., TQM Zarządzanie przez jakość. Wybrane zagadnienia. Dom Organizatora, Toruń 999,. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. HACCP- Koncepcja i system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Stowarzyszenie Nauk.-Techn. Inż. i Techn. Przem. Spoż., Warszawa Praca zbiorowa (red. Kijowski J., Sikora T.) Zarządzanie jakością i bezpieczeństwo żywności, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa Bagiński J. (red.) Menadżer jakości, Jakość, Środowisko, Bezpieczeństwo, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Kindalski E. Jakość wyrobów, PWN, Warszawa Bank J. Zarządzanie przez jakość, Gebethner i s-ka, Warszawa Wojciechowski H., ISO 9000 w praktyce, ODDK, Gdańsk Wiśniewska M. Droga przedsiębiorstwa do uzyskania certyfikatu ISO 9000, ODDK, Gdańsk, 000. Praca zbiorowa, Seria ISO 9000:000 nowoczesne zarządzanie jakością, Verlag Dashoefer, Warszawa 00. Dwiliński L.; Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Nauczyciel Kierownik Katedry

9 SYLLABUS KIERUNEK Ekonomia SPECJALNOŚĆ Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Ekonomia i organizacja przedsiębiorstwa Typ przedmiotu Obowiązkowy-specjalistyczny Poziom przedmiotu Średnio - zaawansowany Rok studiów, semestr II rok, semestr Liczba punktów ECTS 6/5 Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język wykładowcy Język polski Imię i nazwisko wykładowcy prof. Martin Mizla dr inż. Katarzyna Szara dr Paweł Frączek Wymagania wstępne Student powinien posiadać wiedzę z zakresu mikroekonomii, makroekonomii oraz podstaw zarządzania Cel przedmiotu (efekty Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów kształcenia) z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa jako całości jak i z funkcjonowaniem poszczególnych jego obszarów. Wiedza ta ma dostarczyć absolwentom umiejętności doboru środków (rzeczowych, osobowych, finansowych i innych), niezbędnych do organizowania, analizy i oceny poszczególnych zakresów działania przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami funkcjonowania gospodarki rynkowej. Liczba godzin Treści merytoryczne przedmiotu Studia stacj. Studia Wykład. Podstawowe pojęcia z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw. Uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw 3. Pojęcie i wybór formy prawno organizacyjnej przedsiębiorstwa. Cele, czynniki i bariery restrukturyzacji przedsiębiorstw 5. Cele działalności przedsiębiorstw a cele interesariuszy 6. Pracownik i jego rola w przedsiębiorstwie 7. Składniki majątku przedsiębiorstwa. Majątek trwały, majątek obrotowy 8. Podstawowe obszary działalności przedsiębiorstwa 5 niestacj. 9 Ćwiczenia. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne funkcjonowania przedsiębiorstwa. Formy prawno organizacyjne prowadzenia działalności 3. Składniki majątku trwałego. Amortyzacja środków trwałych 5. Majątek obrotowy i szybkość jego krążenia 6. Rodzaje przychodów w firmie 7. Pojęcie i klasyfikacja kosztów

10 8. Ekonomika gospodarowania zasobami ludzkimi 9. Upadłość oraz likwidacja przedsiębiorstwa 0. Bilans zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa.. Rodzaje działalności przedsiębiorstw - działalność handlowa. Gospodarka materiałowa i magazynowa 3. Wpływ postępu naukowo technicznego na działalność przedsiębiorstwa. Koncentracja i specjalizacja działalności w przedsiębiorstwie 5. Dywersyfikacja działalności w przedsiębiorstwie Metody oceny Praca pisemna egzaminacyjna i prace pisemne jako podstawa zaliczenia ćwiczeń Spis zalecanej literatury Literatura podstawowa. Ekonomika przedsiębiorstw zagadnienia wybrane, praca zbiorowa pod red. L. Pawłowicza, Gdańsk 005. Lichtarski J. (red.):podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, Marek S. (red.): Elementy nauki o przedsiębiorstwie. Wyd. II, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 00. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstw wg standardów światowych, PWN, Warszawa 00 Literatura uzupełniająca. Fedak Z., Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustalania wyniku finansowego, Rachunkowość 006, Zeszyt specjalny. Kodeks Spółek Handlowych 3. Sobczyk G.: Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw. DIFIN, Warszawa 00. Sudoł S.: Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. TNOiK, Toruń 00 Nauczyciel Kierownik Katedry

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ekonomika Organizacja i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria produkcji ZIP.F.O.09 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FIRP/BOP Język polski Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Zarządzanie strategiczne 2. Kod modułu : ZS (10-ZS-z2-s; 10-ZS-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Liczba godzin stac. niestac. Wykład 1. Model równowagi ogólnej typu Input-Output w ujęciu Waldasa-Walda.

SYLLABUS. Liczba godzin stac. niestac. Wykład 1. Model równowagi ogólnej typu Input-Output w ujęciu Waldasa-Walda. SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność EP, EIG, GRiL II stopień Nazwa przedmiotu Ekonomia matematyczna II Typ przedmiotu Obowiązkowy - kierunkowy Poziom przedmiotu Zaawansowany Rok studiów, semestr I rok,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KOD WF/II/st/13 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu

Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu Zarządzanie ryzykiem finansowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu 04.3-WZ-ZarzD-ZRF-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Liczba godzin

SYLLABUS. Liczba godzin SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Europejska Integracja Gospodarcza I stopień Nazwa przedmiotu Ekonomia gospodarki żywnościowej Typ przedmiotu Obowiązkowy-specjalistyczny Poziom przedmiotu Średnio

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS)

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) studia dzienne, wieczorowe i zaoczne Wykłady studia dzienne i wieczorowe 30 godz., a studia zaoczne 18 godz. 1. Zarządzanie jakością podstawowe pojęcia: Jakość i jej istota;

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne metody zarządzania państwem na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne metody zarządzania państwem na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne metody zarządzania państwem na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Współczesne metody zarządzania państwem 2. Kod modułu

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Koncepcje zarządzania na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Koncepcje zarządzania na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Koncepcje zarządzania na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Koncepcje zarządzania 2. Kod modułu : 10-KZw-a2-n, 10-KZw-a2-s 3.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach i bankowości Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem Nazwa modułu: Ekonomika i zarządzanie ochroną Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański dr inż. Małgorzata Źródło-Loda. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański dr inż. Małgorzata Źródło-Loda. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Mikro-i makroekonomia 2. Kod modułu : MME (10-MME-a1-s; 10-MME-a1-ns)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Badania operacyjne Operational research Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie procesami (ZP) na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie procesami (ZP) na kierunku Administracja Poznań, 1.10.2016 r. Dr hab. Michał Flieger Katedra Nauk Ekonomicznych OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie procesami (ZP) na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZIP-3-803-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Methods and Techniques of Quality Management Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla studentów kierunku mechatronika Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład

zajęcia w pomieszczeniu Wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/FPIA/SRT w języku polskim Strategia rozwoju firmy turystycznej w języku angielskim Development strategy of a tourist company USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/ZJT USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie jakością usług turystycznych Management quality of

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Badania marketingowe Zarządzanie technologią Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/NZJ USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce Standardization

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ. 1.1.1 Zarządzanie jakością I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ. 1.1.1 Zarządzanie jakością I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Zarządzanie jakością I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P12 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Statystyka Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja

PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja Poznań, dnia 20 sierpnia 2012 r. dr Anna Scheibe adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja I. Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Kierunek: Mechatronika Methods and Techniques of Quality Management Forma: studia stacjonarne Kod przedmiotu: B24 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość - opis przedmiotu

Rachunkowość - opis przedmiotu Rachunkowość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rachunkowość Kod przedmiotu 04.3-WK-IiEP-R-W-S14_pNadGen8BDOV Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DIS-2-301-ST-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemy i techniki ochrony środowiska

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DIS-2-301-ST-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemy i techniki ochrony środowiska Nazwa modułu: Ekonomika i zarządzanie ochroną Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DIS-2-301-ST-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06 Specjalność Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany Sylabus przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Warsztaty logistyczne Logistics workshop Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals of Economics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Analiza produkcji Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZZIP-2-301-PR-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie produkcją Poziom

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rok akademicki: 2013/2014 Kod: HKL-1-204-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektem inwestycyjnym 2. Kod przedmiotu: ROZ-P11-25

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektem inwestycyjnym 2. Kod przedmiotu: ROZ-P11-25 (pieczęć wydziału) Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektem inwestycyjnym 2. Kod przedmiotu: ROZ-P11-25 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Informatyka ekonomiczna Nazwa modułu w języku angielskim Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów Kierunek prawno-ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Z-ZIP-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Kontroling Nazwa w języku angielskim: Controlling Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność: - Stopień studiów i forma: II stopień,

Bardziej szczegółowo

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH PREZENTACJA SEPCJALNOŚCI: METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA SEKRETARIAT KATEDRY BADAŃ OPERACYJNYCH Budynek D, pok. 621 e-mail

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomika przedsiębiorstwa górniczego Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GGiG-1-407-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie produkcją Production Management A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Logistyki i Systemów Transportowych. Badania operacyjne. Dr inż.

Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Logistyki i Systemów Transportowych. Badania operacyjne. Dr inż. Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Logistyki i Systemów Transportowych Badania operacyjne Dr inż. Artur KIERZKOWSKI Wprowadzenie Badania operacyjne związana jest ściśle z teorią podejmowania

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I)

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I) Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Maria Sierpińska Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/201 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin - 20 Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin - 20 Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Specjalność Gospodarka finansowa przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Finanse Finances Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia niestacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Ćw. Metody Organizacji Pracy Methods of Work Organization Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo