POWIATOWY URZĄD PRACY W GŁUBCZYCACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W GŁUBCZYCACH"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W GŁUBCZYCACH POWIATOWY URZĄD PRACY Sprawozdanie o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach za 2007 r. Głubczyce, styczeń 2008 r.

2 I. STAN I STOPA BEZROBOCIA 1.1 Poziom i stopa bezrobocia Według stanu na dzień r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głubczycach wynosiła 2455 osoby, w tym 1422 kobiet i w porównaniu do stanu na dzień r. zmniejszyła się o 850 osób. Szacunkowa stopa bezrobocia na koniec 2007r. wyniosła 13,95% 1.2 Zróżnicowanie terytorialne Stan bezrobocia w poszczególnych gminach przedstawia się następująco : spadek osób BABORÓW BRANICE GŁUBCZYCE KIETRZ POWIAT OGÓŁEM Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do stanu na dzień r. odnotowano spadek bezrobocia o 17,42% w Baborowie, o 18,49% w Branicach, o 27,35% w Głubczycach i o 29,53% w Kietrzu. Zmiany w poziomie bezrobocia kształtowały się pod wpływem dwóch czynników : napływu i odpływu bezrobotnych rejestrujących się w PUP oraz ubywających z tytułu zatrudnienia względnie z innych powodów (uzyskanie renty, emerytury, zmiana adresu itp.). Na przestrzeni czterech kwartałów br. zarejestrowało się 4278 osób, w tym 2176 kobiet. Wśród tej grupy status bezrobotnego uzyskało: - po raz pierwszy 758 osób / 17,72% / - po raz kolejny 3520 osób /82,28% / W omawianym okresie z ewidencji bezrobotnych wyłączono 5128 osób, w tym 2784 kobiet. Z powodu nie potwierdzenia gotowości do pracy statusu bezrobotnego pozbawiono 1093 osoby (w tym 508 kobiet), co stanowi 21,31% ogółu wyrejestrowanych. 2

3 Pracę podjęło 1955 osób ( w tym 1014 kobiet), tj. 38,12% wyłączonych z ewidencji. Dane dotyczące stanu bezrobocia na dzień r. przedstawia tabela nr 1. Natomiast zmiany zachodzące w poziomie bezrobocia na przestrzeni IV kwartałów 2007 roku przedstawia tabela nr Rejestrowane bezrobocie na wsi. Na koniec okresu sprawozdawczego w ewidencji bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głubczycach było 1314 osób zamieszkałych na wsi, stanowi to 53,52% ogółu zarejestrowanych pozostających w ewidencji. W porównaniu ze stanem na r. liczba ta spadła o 389 osób. Udział kobiet z terenu wiejskiego w ogólnej liczbie zarejestrowanych kobiet wynosi 769 tj. 54,08%. II. ZMIANA W POZIOMIE BEZROBOCIA 2.1 Struktura bezrobotnych Negatywną cechą bezrobocia jest udział osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych powyżej jednego roku, który kształtuje się na poziomie 41,30% ogółu zarejestrowanych tj osób, w tej grupie bezrobotnych liczba kobiet wynosi 675 osób. Jednak w porównaniu do r. ilość osób długotrwale bezrobotnych zmniejszyła się o 671 osób. Analiza struktury bezrobocia według czasu oczekiwania na pracę wykazuje zwiększenie liczby bezrobotnych pozostających w ewidencji PUP do 1 miesiąca. Natomiast zmniejszeniu uległa liczba bezrobotnych pozostających w ewidencji od 1-3 miesięcy, od 3 6 miesięcy, od 6-12 miesięcy, od miesięcy i powyżej. 2.2 Kobiety Dane dot. bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy przedstawia tabela nr 3. Z danych statystycznych wynika, że kobiety w ilości 1422 stanowią 57,92% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Dla porównania udział procentowy kobiet wśród zarejestrowanych bezrobotnych na dzień r. kształtował się na poziomie 61,42%. Na przestrzeni czterech kwartałów 2007r. status bezrobotnego uzyskało 2176 kobiet, z tego 30 kobiet zwolniono z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 3

4 Z ewidencji bezrobotnych wyłączono ogółem 2784 kobiet, z tego : kobiet podjęło zatrudnienie tj. 36,42% w stosunku do ogółu wyrejestrowanych kobiet kobiet utraciło status bezrobotnego z powodu braku gotowości do pracy. Według stanu na dzień r. zaledwie 161 kobiet ma prawo do zasiłku, a 1261 jest bez prawa do zasiłku co stanowi 88,68% ogółu zarejestrowanych kobiet. 2.3 Bezrobotni według wieku W strukturze bezrobotnych według wieku największy udział procentowy stanowią bezrobotni w przedziale wieku od 18 do 24 lat 20,04% / 492 osób / oraz w wieku od 25 do 34 lat 23,87% / 586 osób / i od 45 do 54 lat 26,64% / 654 osób /. Najniższe bezrobocie występuje wśród bezrobotnych w wieku powyżej 55 lat 10,47% / 257 osoby / i w wieku od 35 do 44 lat 18,98% / 466 osób/. Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli nr Bezrobotni według poziomu wykształcenia Na koniec okresu sprawozdawczego największa liczba bezrobotnych posiada wykształcenie gimnazjalne i poniżej osób / 39,92% / oraz wykształcenie zasadnicze zawodowe osób / 30,43% /. Mniejszą grupę stanowią bezrobotni z wykształceniem średnim zawodowym i policealnym osób / 16,29% / oraz średnim ogólnokształcącym 244 osób / 9,94% /. Bezrobotni z wykształceniem wyższym tworzą grupę 84 osób, a ich udział procentowy w stosunku do ogółu kształtował się na poziomie 3,42%, a w porównaniu do stanu na dzień r. liczba osób w tej grupie zmniejszyła się o 2 osoby. Największe trudności w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia mają osoby posiadające wykształcenia podstawowe lub średnie ogólnokształcące oraz średnie zawodowe rolnicze nie posiadający dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Dane dotyczące tej grupy bezrobotnych przedstawia tabela nr Bezrobotni bez prawa do zasiłku W ogólnej strukturze bezrobotnych 86,27% / 2118 osób / stanowią bezrobotni bez prawa do zasiłku, w tym 1261 kobiet 88,68% z liczby kobiet bezrobotnych. W porównaniu do stanu na r. liczba bezrobotnych nie uprawnionych do pobierania zasiłku zmniejszyła się o 941 osób. 4

5 III. AKTYWNE DZIAŁANIE URZĘDU OGRANICZAJĄCE BEZROBOCIE 3.1 Pośrednictwo pracy W 2007r. pracodawcy powiatu głubczyckiego złożyli w PUP w Głubczycach 1946 ofert pracy. Ofert niesubsydiowanych było 603, co stanowi 30,99 % ogólnej liczby ofert pracy. Poniżej zamieszczona tabela przedstawia szczegółowe zestawienie ofert pracy za 2007r. Zestawienie ofert pracy za okres od r do r. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ogółem Ogółem Głubczyce Baborów Branice Kietrz oferty niesubsydio wane Oferty niesubsydiowane ogółem : 603 co stanowi 30,99 % ogólnej liczby ofert. W 2007r. pośrednicy wezwali na indywidualną rozmowę bezrobotnych celem potwierdzenia gotowości do pracy i uzyskania informacji o możliwościach zatrudnienia,szkolenia lub innych formach aktywizacji oferowanych przez urząd. 3.2 Poradnictwo zawodowe W ramach poradnictwa zawodowego doradca zawodowy udzielił 807 porad indywidualnych z tego 458 dla kobiet. Głównym celem porad było udzielenie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy poprzez m. in. zwiększenie ich wiary we własne możliwości, wzrost samooceny, pobudzenie motywacji i aktywności do poszukiwania pracy, zapoznanie z technikami skutecznego poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, efektywnego poruszania się po rynku pracy, wyboru kierunku szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, wyboru zawodu. 5

6 Doradca zawodowy udzielił porad zawodowych osobom młodym w formie zajęć aktywizacyjnych / warsztaty /. Odbyło się 20 spotkań w których uczestniczyło 148 osób w tym 109 kobiet. Zakres tematyczny zajęć obejmował: określenie zainteresowań, umiejętności i preferencji zawodowych uczestników spotkania, zasady pisania dokumentów aplikacyjnych w tym życiorysu, podania o pracę, listu motywacyjnego, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja a także techniki i metody poszukiwania pracy. Dzięki zorganizowanym zajęciom aktywizacyjnym osoby młode mogły określić swoje wrażenia związane z odbytym stażem lub szkoleniem, poznać opinię kolegów jak również wymienić doświadczenia w tym zakresie. W ramach poradnictwa zawodowego doradca zawodowy udzielił również informacji zawodowych w formie wizyt indywidualnych i spotkań grupowych, które dotyczyły omówienia praw i obowiązków osób zarejestrowanych jako bezrobotne i poszukujące pracy. Odbyło się 10 spotkań grupowych w których uczestniczyło 222 osoby w tym 99 kobiet. W ramach poradnictwa zawodowego doradca zawodowy zorganizował również spotkania z młodzieżą dotyczące charakterystyki lokalnego rynku pracy. 3.3 Prace interwencyjne Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach w roku 2007 zawarł 21 umów na organizację 38 miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych, na które skierowano 41 osób ( 3 osoby zostały skierowane dodatkowo w wyniku rotacji zatrudnienia ), w tym 17 kobiet. Wśród skierowanych osób było 28 mieszkańców wsi. Uczestnictwo w programie zakończyło 30 bezrobotnych ( 11 kobiet i 22 mieszkańców wsi ) i wszyscy zostali zatrudnieni co stanowi 100% efektywności. W omawianym okresie sprawozdawczym zakończono realizację 14 umów na organizację prac interwencyjnych, 7 umów kontynuowanych jest w 2008 r., w ramach których zatrudnionych jest 8 osób bezrobotnych. Na realizację prac interwencyjnych w 2007 r. wydatkowano ze środków Funduszu Pracy kwotę ,45 zł. 6

7 3.4 Prace społecznie użyteczne W roku 2007 r. zawarto 4 porozumienia na organizację prac społecznie użytecznych dla 950 osób w tym dla 480 osób z gminy Głubczyce, 200 osób z gminy Kietrz, 90 osób z gminy Branice i 180 osób z gminy Baborów. Spośród 931 osób, które zakończyły program 33 osoby podjęły zatrudnienie (w tym 12 kobiet i 24 mieszkańców wsi). Udział w pracach społecznie użytecznych wzięło 468 kobiet i 540 mieszkańców wsi. Ogółem na realizację prac społecznie użytecznych wydano środki Funduszu Pracy w wysokości ,16 zł. 3.5 Szkolenia bezrobotnych Na szkolenia finansowane z Funduszu Pracy kierowane były osoby mające uprawdopodobnienie, zamiar podjęcia zatrudnienia po ukończeniu szkolenia. Pozwoliło to na efektywne wykorzystanie środków Funduszu Pracy. W 2007r. skierowano na szkolenia indywidualne 24 osoby bezrobotne. Były to szkolenia z zakresu: instruktor nauki jazdy kat. B 2 osoby, prawo jady kat C 5 osób, prawo jady CE 1 osoba, prawo jazdy C+E 3 osoby, uprawnienia energetyczne typu E wznowienie uprawnień 2 osoby, sanitariusz szpitalny w szpitalu psychiatrycznym - 6 osób, spawacz 135 MAG, 131 MIG, 141 TIG 2 osoby, kurs dokształcający kierowców wykonujących transport drogowy osób /podstawowy/ - 1 osoba, kurs dokształcający kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu rzeczy /podstawowy/ - 1 osoba uprawnienia SEP i energetyczne na gaz typu E i D 1 osoba, Środki Funduszu Pracy zostały wykorzystane również na szkolenie grupowe Monter wiązek elektrycznych do podzespołów samochodowych przeznaczone dla 80 kobiet bezrobotnych z powiatu głubczyckiego. Szkolenie to zostało zorganizowane w czterech grupach szkoleniowych od miesiąca maja do lipca 2007r. Po ukończonym szkoleniu kobiety te podjęły zatrudnienie w zakładzie Coroplast Sp. z o.o. w Głubczycach Na te zadania wydatkowano kwotę ,92zł 7

8 3.6 Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach w 2007 roku zawarł 25 umów o organizację przygotowania zawodowego dla 25 bezrobotnych. Spośród osób, które ukończyły przygotowanie zawodowe w 2007 roku 10 podjęło zatrudnienie. Na tę formę aktywizacji bezrobotnych wydatkowano środki Funduszu Pracy w kwocie , Staże Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach w 2007 roku zawarł 71 umów na organizację staży dla 71 bezrobotnych. Spośród osób, które ukończyły staże w 2007 roku 37 podjęło zatrudnienie. W 2007 roku 35 osób kontynuowało staże, na które zostały skierowane w 2006 roku Na tę formę aktywizacji bezrobotnych wydatkowano środki Funduszu Pracy w kwocie , Dotacje - przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. W 2007 roku przyznano jednorazowo środki z Funduszu Pracy dla 11 bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej. Na ten cel wydatkowano ,72 zł. Bezrobotni rozpoczęli własną działalność w zakresie branż: - handlowa - usługi internetowe - mechanika samochodowa - usługi kosmetyczne - usługi instalatorsko-elektryczne - usługi finansowe - usługi ogólnobudowlane 8

9 3.9 Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego W roku 2007 utworzono nowe stanowiska pracy finansowane z Funduszu Pracy dla 41 bezrobotnych w ramach 16 umów zawartych z pracodawcą na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy. Na organizację nowych miejsc pracy wydatkowano środki w kwocie ,83 zł Roboty publiczne Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach w roku 2007 zawarł 1 umowę na organizację 6 miejsc pracy w ramach robót publicznych. Spośród bezrobotnych,którzy zakończyli uczestnictwo w programie 1 osoba została zatrudniona. Na realizację robót publicznych w 2007 r. wydatkowano ze środków Funduszu Pracy kwotę ,80 zł. Program realizowany ze środków pozyskanych z rezerwy Samorządu Województwa Opolskiego Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach realizował w 2007 r. następujący program: Letnie porządki koszt programu ,00 zł Na realizację programu Letnie porządki Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach otrzymał środki w kwocie ,00 zł, które zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu prac melioracyjnych w ramach skierowania do robót publicznych. Utworzono 14 miejsc pracy w ramach robót publicznych, spośród 12 bezrobotnych, którzy zakończyli uczestnictwo w programie, 9 osób zostało zatrudnionych. Na realizację programu wydatkowano kwotę ,34 zł. 9

10 Realizacja w/w programu polegała na wykonywaniu prac porządkowych i melioracyjnych na rzekach i ściekach wodnych na terenie powiatu głubczyckiego. Praca wykonywana na rzecz społeczności lokalnej miała wymiar indywidualny dla każdego uczestnika, polegający na wsparciu socjalnym, przywróceniu aktywności zawodowej oraz przywróceniu nadziei i wiary we własne możliwości a co za tym idzie przyczyniła się do odbudowy u osób uczestniczących w programie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej. Programy realizowane ze środków pozyskanych z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach realizował w 2007 następujące programy: Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy koszt programu ,00 zł Na realizację programu Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach wystąpił z wnioskiem do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o środki w kwocie ,00 zł, natomiast otrzymał środki w wysokości ,00 zł. W ramach programu Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy utworzono nowe stanowiska pracy dla 12 bezrobotnych w ramach 4 umów zawartych z pracodawcami na doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy w łącznej kwocie ,00 zł. oraz zostały zorganizowane szkolenia grupowe dla bezrobotnych z zakresu: sanitariusz szpitalny w ROPS w Branicach dla 14 bezrobotnych, spawacz metodą 135 MAG dla 15 bezrobotnych operator maszyn ciężkich budowlanych kl. III z poszerzeniem na jedną maszynę kl. II lub zmianę specjalności dla 20 bezrobotnych. W ramach programu łącznie zostało przeszkolonych 49 osób bezrobotnych. Na ten cel wydatkowano kwotę ,99zł Realizacja w/w programów przyczyniła się do ograniczenia negatywnych skutków bezrobocia poprzez pomoc pracodawcom w utworzeniu nowych miejsc pracy oraz zaktywizowaniu bezrobotnych, którzy znaleźli się w szczególnej sytuacji na rynku pracy poprzez pobudzenie aktywności do podejmowania decyzji o przekwalifikowaniu. 10

11 Praca dla młodych Dobry start koszt programu ,00 Na realizację programu Praca dla młodych Dobry start Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach wystąpił z wnioskiem do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o środki w kwocie ,00 zł otrzymał środki w wysokości ,00 zł.. W ramach programu Praca dla młodych Dobry start 41 osób skierowano do odbywania staży. Po uczestnictwie w programie 4 bezrobotnych podjęło zatrudnienie. Na ten cel wydatkowano kwotę ,52 zł W ramach tego programu zorganizowano dwa szkolenia grupowe dla bezrobotnych do 25-go roku życia z zakresu: stylizacji paznokci dla 12 kobiet operator wózka widłowego z napędem silnikowy zorganizowane dla 15 mężczyzn Na ten cel wydatkowano kwotę ,23zł Realizacja w/w programów umożliwiła zaktywizowanie osób do 25 roku życia poprzez pomoc doradcy zawodowego w stworzeniu wspólnie z bezrobotnym indywidualnego planu działania zmierzającego do podjęcia zatrudnienia. Każdy uczestnik programu po stworzeniu z doradcą IPD został skierowany na staż lub szkolenie. Szansa na zatrudnienie koszt programu ,00 zł. W ramach programu Szansa na zatrudnienie zawarto 13 umów z pracodawcami na doposażenie lub wyposażenie 35 stanowisk pracy dla skierowanych przez Urząd bezrobotnych w łącznej kwocie ,00 zł Realizacja w/w programu przyczyniła się do ograniczenia negatywnych skutków bezrobocia poprzez pomoc pracodawcom w utworzeniu nowych miejsc pracy oraz zaktywizowanie bezrobotnych, którzy z braku odpowiednich kwalifikacji bądź braku umiejętności poruszania się po rynku pracy nie potrafili znaleźć zatrudnienia. Znacznym efektem programu jest poprawa warunków materialnych uczestników projektu jak również odzyskanie wiary we własne możliwości. Uczestnictwo w projekcie umożliwiło powrót na rynek pracy i czynne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej. 11

12 Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL Projekt Paszport do zatrudnienia Działanie 1.2 koszt projektu ,00 zł / ,10/ W ramach aktywizacji zawodowej młodzieży realizowany był projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą Paszport do zatrudnienia. Do projektu zakwalifikowano 300 bezrobotnych. W ramach projektu 9 osobom bezrobotnym przyznano jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz 260 bezrobotnych skierowano do obycia staży. Zorganizowane zostały dwa szkolenia grupowe : Asystent/ka szefa z nauką języka angielskiego dla 15 osób, ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych dla 15 osób, oraz jedno szkolenie indywidualne prawo jazdy kat C Ogółem wydatkowano środki w kwocie ,10 Projekt ma na celu umożliwienie młodym osobom zdobycie doświadczenia zawodowego a pracodawcom ma umożliwić poznanie bezrobotnego co ułatwi w przyszłości podjęcie decyzji o jego zatrudnieniu. Projekt Daj sobie szansę Działanie 1.3 koszt projektu ,56 W ramach przeciwdziałania i zwalczania długotrwałego bezrobocia realizowany był projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach SPO RZL Priorytet 1 Działanie 1.3 pod nazwą Daj sobie szansę do którego zakwalifikowało się 274 bezrobotnych /5 osób skorzystało z podwójnej formy wsparcia/. W ramach projektu 45 osobom bezrobotnym przyznano jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, 65 osób bezrobotnych skierowano do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz przeszkolono 169 beneficjentów (12 bezrobotnych odbyło szkolenie z zakresu założenia i prowadzenia firmy, 15 bezrobotnych odbyło szkolenie 12

13 z zakresu księgowości komputerowej, 12 mężczyzn skierowano na szkolenie spawania metodą MAG i metodą gazową z tego szkolenie ukończyło 10 osób, 15 kobiet skierowano na szkolenie profesjonalne techniki sprzedaży, 12 kobiet odbyło kurs opiekuna osób starszych oraz 30 mężczyzn skierowano na szkolenie operatora wózków jezdniowych (podnośnikowych) z napędem silnikowym z czego 28 mężczyzn zostało przekwalifikowanych. Dla 80 kobiet zorganizowano szkolenie w czterech grupach Monter wiązek elektrycznych do podzespołów samochodowych. Pięć osób zostało przeszkolonych w zakresie uprawnień typu E- wznowienie, oraz jedna osoba odbyła szkolenie z zakresu przewozu osób kurs dodatkowy. Ogółem wydatkowano środki w kwocie ,22 zł.. Uczestnictwo w projekcie umożliwiło bezrobotnym zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności. Udział w projekcie przyczynił się również do wzrostu wiary w możliwość ponownego pojawienia się na rynku pracy. IV. Dział Ewidencji i Świadczeń Wybrane dane (stan za okres od r. do r.) Liczba wydanych decyzji Liczba wydanych zaświadczeń Liczba wydanych zaświadczeń /RP-7/ 208 Liczba wniesionych odwołań 25 Liczba sporządzonych informacji PIT

14 V. Finanse i Księgowość Wydatki z Funduszu Pracy. W roku 2007 ze środków Funduszu Pracy wydatkowano łącznie kwotę ,41 zł. Poniższe tabele przedstawiają poszczególne wydatki: ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH Zasiłki dla bezrob. ze składkami: z tego: podstawowe 100% obniżone 80% podwyższone 120% składki na ubezpieczenia społeczne świadcz. za poszuk. pracy za granicą RAZEM ,05 zł ,35 zł ,85 zł ,98 zł 90,19 zł ,42 zł WYDATKI NIE LIMITOWANE Dodatki aktywizacyjne Inne wydatki Funduszu Pracy (zasiłki i świadczenia przedemerytalne) RAZEM ,30 zł 2.127,80 zł ,10 zł Plan finansowy Funduszu Pracy na finansowanie zadań na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej stanowił kwotę 99,38 % ,00 zł, wykonany został w kwocie ,92 zł co stanowi Powyższe środki zostały przeznaczone na: WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA Koszty szkoleń ogółem z tego: ,89 zł I. dodatki szkoleniowe ,30 zł - z tego realizacja EFS Działanie ,50 zł - z tego realizacja EFS Działanie ,40 zł II. stypendia za okres szkolenia ,99 zł - z tego realizacja EFS Działanie ,83 zł 14

15 III. kwoty należne instytucjom szkoleniowym ,60 zł - z tego realizacja EFS Działanie ,90 zł - z tego realizacja EFS Działanie ,00 zł IV. koszty egzaminów i uzyskania licencji Prace interwencyjne Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Refund. kosztów wypos. i dopos. stanow. pracy Środki na podjęcie działalności gospodarczej 220,00 zł ,45 zł ,14 zł ,16 zł ,83 zł ,72 zł - z tego realizacja EFS Działanie ,00 zł - z tego realizacja EFS Działanie ,00 zł Stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne ogółem: ,75 zł I. za okres stażu ,88 zł - z tego realizacja EFS Działanie ,18 zł II. za okres przygotowania zawodowego ,87 zł - z tego realizacja EFS Działanie ,57 zł Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia ogółem: ,98 zł - z tego realizacja EFS Działanie ,50 zł - z tego realizacja EFS Działanie ,60 zł RAZEM ,92 zł Limit Funduszu Pracy na finansowanie pozostałych wydatków w 2007r. wyniósł ,00 zł, przeznaczony został na finansowanie: POZOSTAŁE WYDATKI FUNDUSZU PRACY Koszty badań bezrobotnych Informacje zawodowe i poradnictwo Informacje o usługach i partnerach rynku pracy Koszty wezwań, zawiadomień, przekaz. świadcz ,00 zł 4.776,13 zł 2.525,40 zł ,78 zł 15

16 Koszty systemu informatycznego Koszty szkolenia kadr Refundacja dodatków do wynagrodzeń Koszty obsługi rachunku Funduszu Pracy Koszty sądowe i egzekucyjne RAZEM ,29 zł ,76 zł 7.283,61 zł 540,00 zł 5.053,00 zł ,97 zł 16

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.08.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.09.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2012r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. P.412/4/AM/13 Ryki, dnia 15.05.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.04.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w lipcu 2012r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w lipcu 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego. w okresie od stycznia do sierpnia roku

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego. w okresie od stycznia do sierpnia roku POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. 87 643-58-02, 644-68-90, 644-77-08, fax. 87 643-58-03, e-mail: biau@praca.gov.pl Augustów, 3 września 2009 INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY w Augustowie 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (87) 644 49 00; fax. (87) 644 77 08 e-mail: sekretariat@pup.augustow.pl ; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. P.412/8/AM/13 Ryki, dnia 05.09.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2011 r.

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2011 r. POWIATOWY URZĄD D PRACY 58-00 Kamienna Góra, G ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 6-50-160, fax. (075) 6-50-170 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r.

UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r. UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezrobocia oraz stosowanych formach przeciwdziałania i łagodzenia jego skutków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz. dn. 21.09.2011 r. LICZBA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia

Informacja o stanie bezrobocia Gorzów Wlkp. 23.09.2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. obejmuje swoim działaniem: powiat ziemski (gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Lubiszyn, Santok, Witnica) i powiat

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w październiku 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w październiku 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w październiku 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.10.2015r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku. I. Rynek pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku. I. Rynek pracy Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku I. Rynek pracy 1. Poziom i dynamika bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku Częstochowa, czerwiec 2015 r. 14553 12232 11378 9060

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r.

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie I n f o r m a c j a o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r. Lubin, styczeń 2013r. SPIS TREŚCI I. Poziom, struktura i stopa bezrobocia....

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r.

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r. I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień 30.04.2014r. Według stanu na dzień 30.04.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 7 630 osób, w tym 3 766

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku Częstochowa, kwiecień 2014 r. 9853 9805 9811 16310 15492 15577 26163 25297

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2017 roku Częstochowa, październik 2017 r. 4617 4778 3833

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2008 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2008 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2008 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku.

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku Częstochowa, lipiec 2017 r. 5164 4778 4010 7767

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2017 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Tczew, luty 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) fax (58)

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) fax (58) POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku Częstochowa, grudzień 2015 r. 6291 9052 8017

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku Częstochowa, styczeń 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku Częstochowa, styczeń 2016 r. 6291 9052 9078 8160

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w Giżycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lutym Giżycko marzec 2016 rok 1. Poziom i dynamika bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2012 ROKU Toruń, dnia 30

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec stycznia 2017 r. wynosiła 1641, z czego 57,1% to kobiety. Ich

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku Częstochowa, sierpień 2015 r. 6754 10203 8475 8160

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku Częstochowa, październik 2015 r. 6190 9379 8177

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY w Augustowie 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (87) 644 49 00; fax. (87) 644 77 08 e-mail: sekretariat@pup.augustow.pl ; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo

IV 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

IV 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI IV INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w kwietniu roku wyniosła 16,8%, spadła więc o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do poziomu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

osoby poniżej 25 roku życia, bezrobotni przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół.

osoby poniżej 25 roku życia, bezrobotni przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół. PUP Łomża Magda Jankowska 12.08.2014 "Młodzież na rynku pracy aktywny start zawodowy" Projekt "Młodzież na rynku pracy aktywny start zawodowy" skierowano do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień' 11,7% 12,3% 17,1% Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim we

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w marcu 2010r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w marcu 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w sierpniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w sierpniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w sierpniu 2016 roku Częstochowa, wrzesień 2016 r. 4868 7200 6454 6464

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku Częstochowa, grudzień 2014 r. 9492 8017 12380 9805 15205 15492 20397

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA

INFORMACJA MIESIĘCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinku

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinku RAPORT DZIAŁALNOŚĆ PUP SZCZECINEK W ROKU 2012 Szczecinek, styczeń 2013r., opracowany przez zespół pracowników PUP Szczecinek WSTĘP Przedstawiamy Państwu raport

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w lipcu 2014r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w lipcu 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo