Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku. I. Rynek pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku. I. Rynek pracy"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku I. Rynek pracy 1. Poziom i dynamika bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich na koniec czerwca 2005 r. wynosiła 3323 osoby i w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2004 roku (3477) jest niższa o 154 osoby. Liczbę bezrobotnych w poszczególnych gminach naszego powiatu na dzień 30 czerwca 2005 roku przedstawia poniższa tabela: Nazwa gminy: Liczba bezrobotnych Ogółem W tym z prawem do zasiłku Razem Kobiet Razem Kobiet Udział bezrobotnych w ogólnej liczbie mieszkańców Liczba mieszkańców ( ) Kolonowskie , Leśnica , Strzelce Op , Ujazd Śl , Zawadzkie , Izbicko , Jemielnica , Razem: , Wśród ogółu bezrobotnych w końcu czerwca 2005 roku znajdowało się: 337 osób z prawem do zasiłku (10,14 % ogółu bezrobotnych) 1501 mieszkańców wsi (45,17 %) 249 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (7,49 %) 109 niepełnosprawnych (3,28 %) Kształtowanie się liczby osób bezrobotnych w poszczególnych powiatach województwa opolskiego wg stanu na 30 czerwca 2005 roku przedstawia tabela: Powiaty Liczba bezrobotnych, stopa bezrobocia oraz przyrost bezrobocia odnotowany w czerwcu 2005 roku Wzrost Liczba Liczba / spadek Stopa bezrobotnych bezrobotnych bezrobocia bezro- według stanu na według stanu na w porównaniu bocia*) dzień dzień do końca 30 czerwca czerwca 2005 czerwca Dynamika Czerwiec = 100 % Województwo 18,6% ,7% Brzeski 27,5% ,7% Głubczycki 21,3% ,5% Kędzierzyńsko- Kozielski 15,6% ,9% Kluczborski 20,6% ,1% Krapkowicki 12,5% ,3% Namysłowski 27,3% ,4% Nyski 29,8% ,8% Oleski 11,0% ,7% 1

2 Powiaty Stopa bezrobocia*) Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich Liczba bezrobotnych według stanu na dzień 30 czerwca 2004 Liczba bezrobotnych według stanu na dzień 30 czerwca 2005 Wzrost / spadek bezrobocia w porównaniu do końca czerwca Dynamika Czerwiec = 100 % Opolski 18,1% ,3% Prudnicki 17,8% ,9% Strzelecki 16,1% ,5% Miasto Opole 9,4% ,3% *) dane szacunkowe bez korekty Głównego Urzędu Statystycznego Na koniec czerwca 2005 roku zarejestrowane były również 62 osoby poszukujące pracy. Kształtowanie się liczby osób bezrobotnych oraz wielkość stopy bezrobocia w ostatnich latach przedstawia się następująco: Stan na koniec Liczba bezrobotnych Stopa bezrobocia Roku ogółem Kobiety % , , , , , , ,8 I kwartał ,7 II kwartał ,3 III kwartał , ,8 I kwartał ,6 II kwartał ,1 2. Ruch bezrobotnych w II kwartale 2005 roku W II kwartale 2005 roku zostało zarejestrowanych 1029 bezrobotnych, natomiast wyłączono z ewidencji 1150 osób. Spośród bezrobotnych wyłączonych z ewidencji 483 osób podjęło pracę, tj. 42%. Stan za: Bezrob. Nowo Zarejestrowani napływ Bezrob. Wyrejestrowani odpływ podjęcia pracy z tego z przyczyn: w tym w ramach: Prac interwenc. Robót publicznych Inne przyczyny I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał

3 3. Bezrobotni bez prawa do zasiłku Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich Na koniec czerwca 2005 roku w ewidencji znajdowały się 2986 osoby bez prawa do zasiłku, stanowi to 89,85% ogółu bezrobotnych. Stan na koniec Bezrobotni bez prawa do zasiłku Udział % Roku Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety ,1 71, ,2 75, ,3 74, ,49 88, ,25 87, ,39 92, ,38 88, ,95 93, ,85 92,59 I kwartał ,44 93,48 II kwartał ,17 94,44 III kwartał ,37 94, ,18 94,56 I kwartał ,75 94,39 II kwartał ,85 92,97 W stosunku do stanu na koniec II kwartału 2004 roku liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku jest niższa o 184 osoby. 4. Kobiety Sytuacja bezrobotnych kobiet jest nadal bardzo trudna. W końcu czerwca 2005 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 2034 osób (61,21 % ogółu bezrobotnych). Z ogólnej liczby bezrobotnych kobiet: 509 (25,02 %) dotychczas nie pracowało; 1891 (92,97 %) nie posiada prawa do zasiłku; 975 (47,93 %) to mieszkanki wsi. 5. Bezrobotni według poziomu wykształcenia: Stan na koniec czerwca 2005 roku: wyższe - 99 /2,98 %/ policealne i średnie zawodowe /15,89 %/ średnie ogólnokształcące /6,35 %/ zasadnicze zawodowe /30,87 %/ gimnazjalne i poniżej /43,90 %/ Wyszczególnienie Ogółem wyższe policealne i średnie zawodowe - średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Największa liczba bezrobotnych ma wykształcenie gimnazjalne i poniżej, oni też mają najmniejszą szansę na znalezienie pracy. Problem bezrobocia w coraz większym zakresie dotyka również osoby z wyższym wykształceniem. Załącznik nr 1 obrazuje strukturę bezrobotnych z wyższym wykształceniem wg zawodu wyuczonego. 3

4 6. Bezrobotni według wieku lata osób, tj. 22,02 % ogółu bezrobotnych lata osób, tj. 24,64 % ogółu bezrobotnych lata osób, tj. 24,46 % ogółu bezrobotnych lata osób, tj. 23,62 % ogółu bezrobotnych lat osób, tj. 4,48 % ogółu bezrobotnych lata - 25 osób, tj. 0,75 % ogółu bezrobotnych Stan na koniec Liczba Wiek w latach Roku bezrob > I kwartał II kwartał III kwartał I kwartał II kwartał Największa liczba bezrobotnych w naszym powiecie jest w wieku pomiędzy 25 a 44 lata. Są to 1632 osoby, co stanowi 49,11% ogółu bezrobotnych. Bardzo liczną grupę (2090 osób 62,89 %) stanowią długotrwale bezrobotni. W okresie od 30 czerwca 2004 do 30 czerwca 2005 odnotowano wzrost tej grupy o 454 osoby. II. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 1. Oferty pracy Do roku pracodawcy zgłosili do urzędu 625 ofert pracy, w tym 185 ofert pracy stałej, 203 sezonowej, 29 prac interwencyjnych, 92 ofert robót publicznych, 15 przygotowanie zawodowe, 101 staże. Liczbę ofert i podjęć pracy w poszczególnych miesiącach 2005 r. przedstawia tabela. Wyszczególnienie I II III IV V VI Liczba ofert pracy Liczba bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy Liczba podjęć pracy: Ogółem w tym: - w ramach prac interwencyjnych - w ramach robót publicznych - staże - przygotowanie zawodowe

5 2. Szkolenia i przekwalifikowania Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich Do końca czerwca 2005 roku Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich na podstawie analiz ofert pracy i wniosków bezrobotnych zorganizował dla 24 bezrobotnych szkolenia finansowane z Funduszu Pracy. Według stanu na osoby (tj. 91,6 % ) po ukończonych szkoleniach podjęły pracę. Na szkolenia z Funduszu Pracy zostały zaangażowane środki w wysokości 44,8 tys zł. W ramach Funduszu Pracy osoby bezrobotne uczestniczyły w następujących kierunkach szkoleń: administracja bazą danych ORACLE 1 osoby operator maszyn budowlanych 5 osób prawo jazdy kat. D 2 osoby spawanie 3 osoby obsługa żurawi 1 osoba operator koparko ładowarki 2 osoby operator koparki 1 osoba drwal operator pilarki 4 osoby prawo jazdy kat. C 4 osoby kurs szeregowych PSP 1 osoba 3. Prace interwencyjne Do końca czerwca 2005 roku zostało zawartych 20 umów z zakładami pracy na zorganizowanie prac interwencyjnych. W ramach tych umów utworzonych zostało 29 miejsc pracy. Ponadto 44 osoby kontynuowały pracę w ramach umów zawartych w Ogółem w ramach prac interwencyjnych pracuje 73 osób, w tym celu zostały zaangażowane środki w wysokości 174,9 tys zł. 4. Roboty publiczne Do końca czerwca 2005 roku zostało zawartych 40 umów na zorganizowanie robót publicznych. W ramach tych umów utworzonych zostało 87 miejsc pracy. Ponadto 6 osób kontynuowało pracę w ramach umów zawartych w Ogółem w ramach robót publicznych pracuje 93 osoby, w tym celu zostały zaangażowane środki w wysokości 361 tys zł. 5. Przygotowanie zawodowe Do końca czerwca 2005 roku zostało zawartych 15 umów z zakładami pracy na zorganizowanie przygotowania zawodowego. W ramach tych umów zostało utworzonych 15 miejsc pracy. W ramach przygotowania zawodowego osób bezrobotnych zostały zaangażowane środki z Funduszu Pracy w wysokości 56 tys zł. 6. Staże zawodowe Do końca czerwca 2005 roku zawarto 101 umów z zakładami pracy, na które skierowano 101 osób bezrobotnych. Ponadto 48 osób kontynuuje pracę w ramach umów zawartych w Ogółem w ramach umów stażowych pracuje 149 osób bezrobotnych, w tym celu zostały zaangażowane środki w wysokości 487 tys zł. 7. Dotacje dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej Do końca czerwca 2005 roku Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich przyznał środki z Funduszu Pracy 11 osobom bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 103 tys zł. 8. Refundacje wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Do końca czerwca 2005 roku Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich przyznał środki z Funduszu Pracy w wysokości 65,9 tys zł na wyposażenie i doposażenie 10 stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. 5

6 9. Poradnictwo zawodowe Poradnictwo indywidualne Indywidualnym poradnictwem objęto 275 osób, w tym 1 osobę poszukującą pracy. W ogólnej liczbie osób korzystających z porad znajdowało się 151 bezrobotnych kobiet, 7 osób niepełnosprawnych, 20 osób długotrwale bezrobotnych oraz 90 mieszkańców wsi. Szczególnie licznie z porad korzystała młodzież w wieku do 24 lat osób, co stanowi 61,45 % ogółu bezrobotnych uczestniczących w poradach indywidualnych. Z uwagi na to, iż część osób korzystała z poradnictwa indywidualnego kilkakrotnie ogółem odbyło się 278 rozmów doradczych. Poradnictwo grupowe W warsztatach z zakresu aktywnego poszukiwania pracy (8 grup) uczestniczyło 118 osób bezrobotnych w tym 42 osoby w ramach Klubu Integracji Społecznej. Zajęcia były poświęcone diagnozie własnych predyspozycji zawodowych, zasadom ułatwiającym poszukiwanie pracy, specyfice rozmowy kwalifikacyjnej i redagowaniu dokumentów aplikacyjnych. Strukturę uczestników warsztatów tworzyły przede wszystkim osoby w wieku do 24 lat 64 osoby, a także 16 osób długotrwale bezrobotnych, 76 kobiet i 41 mieszkańców wsi. W związku z realizacją projektów Teraz młodzi w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z poradnictwa indywidualnego i grupowego skorzystało 15 osób bezrobotnych. Z ogółu korzystających poradnictwa zawodowego 38 osób podjęło pracę, 18 osób uczestnicząc w szkoleniach podwyższyło kwalifikacje zawodowe. W bieżącym roku odbyły się 2 spotkania grupowe ze skazanymi przebywającymi w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich, w których uczestniczyło ogółem 35 osób. Z poradnictwa i informacji zawodowej dla młodzieży uczącej się skorzystało ogółem 350 osób (17 spotkań), w tym 127 uczniów szkół gimnazjalnych i 223 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1w Strzelcach Opolskich. III. Programy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich realizował na terenie powiatu strzeleckiego projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży- projekt: Szansa dla młodych oraz działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia- projekt: Powrót do pracy. Projekt Szansa dla młodych był adresowany do osób poniżej 25 roku życia zarejestrowanych w urzędzie pracy przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotnych absolwentów szkół wyższych, poniżej 27 roku życia, zarejestrowanych w urzędzie pracy w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie ukończenia szkoły. Natomiast projekt Powrót do pracy skierowany był do osób powyżej 25 roku życia, zarejestrowanych w urzędzie pracy przez okres do 12 miesięcy oraz bezrobotnych powyżej 25 roku życia, zarejestrowanych w urzędzie pracy przez okres od 12 do 24 miesięcy. Okres wdrażania projektu od 13 kwietnia 2004r. do 15 kwietnia 2005r. 1. DZIAŁANIE 1.2 W ramach działania 1.2 realizowane były szkolenia: 1) "Pracownik hurtowni i magazynu z wykorzystaniem komputera, kasy fiskalnej oraz minimum sanitarne i wózków jezdniowych" ( 3 osoby); 2) "Pracownik handlowy z umiejętnością obsługi komputera, kasy fiskalnej oraz minimum sanitarne" (7 osób) 3) "Kierowca wózków jezdniowych ( 1 osoba). 4) "Księgowość komputerowa ( 4 osoby, w tym 3 kobiety). Koszt szkoleń w ramach działania 1.2 wyniósł 25,7 tys zł. W ramach działania 1.2 projektu Szansa dla młodych na staż skierowano 97 osób w tym 33 osoby bezrobotne kontynuowały staże na podstawie umów zawartych w 2004 roku. W tym celu zostały zaangażowane środki w wysokości 258,2 tys zł. Ponadto od r. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich realizuje projekt w ramach działania 1.2 Teraz młodzi. Na staż skierowanych zostało 15 osób bezrobotnych. Osoby te przed udziałem w projekcie uczestniczyły w warsztatach z poradnictwa zawodowego, a także korzystały z pośrednictwa pracy. W II półroczu 2005 PUP w Strzelcach Opolskich zorganizuje staże dla 45 osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia zarejestrowanych w urzędzie pracy przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotnych absolwentów szkół wyższych, 6

7 poniżej 27 roku życia, zarejestrowanych w urzędzie pracy w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie ukończenia szkoły. 2. DZIAŁANIE 1.3 W 2004 roku przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną programu wśród osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz wśród pracodawców. Proces rekrutacji uczestników programu przeprowadzono poprzez rozmowy indywidualne, ankietowanie celem diagnozy potrzeb oraz analizę i ustalenie bloku wsparcia dla poszczególnych osób. Realizacja wsparcia w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez zajęcia: z doradcą zawodowym indywidualne i grupowe oraz pośrednictwo pracy. Rozstrzygnięte zostały trzy postępowania dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 60 tys Euro w przetargu nieograniczonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach działania 1.3 SPO RZL Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia. W ramach działania 1.3 realizowane były szkolenia: 1) "Pracownik hurtowni i magazynu z wykorzystaniem komputera, kasy fiskalnej oraz minimum sanitarne i wózków jezdniowych" (3 osoby) 2) "Pracownik handlowy z umiejętnością obsługi komputera, kasy fiskalnej oraz minimum sanitarne" (9 osób) 3) "Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie" (8 osób) 4) Księgowość komputerowa (12 kobiet). Koszt szkoleń w ramach działania 1.3 wyniósł 57,7 tys zł. W ramach działania 1.3 projekt Szansa na powrót, urząd planuje zorganizować w II półroczu 2005 następujące szkolenia: kurs obsługi obrabiarek CNC (10 osób); kurs ogólnobudowlany (15 osób); kurs artystycznego układania kwiatów wraz z obsługą kasy fiskalnej (10 osób); kurs komputerowy wraz z obsługą kasy fiskalnej (15 osób). IV. Programy aktywizujące realizowane z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Marszałka województwa opolskiego 1. Praca w Punkcie Obsługi Rolnika Jest to program wsparcia dla osób bezrobotnych posiadających wykształcenie średnie lub wyższe, zarówno kobiet jak i mężczyzn. Do realizacji tego programu w ramach robót publicznych skierowanych zostało 10 osób, które w okresie od do roku pracują w: Urząd Miejski w Zawadzkiem 2 osoby Urząd Miejski w Leśnicy 1 osoba Urząd Miejski w Ujeździe 1 osoba Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem 2 osoby Urząd Gminy w Jemielnicy 1 osoba Urząd Gminy w Izbicku 1 osoba Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich 2 osoby. Na realizację tego programu zostały przyznane środki w wysokości 59,7 tys zł. 2. Nowe miejsca pracy program wsparcia dla przedsiębiorstw Celem programu jest refundacja wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego. Do końca czerwca 2005 roku w ramach tego programu zostało utworzonych 6 miejsc pracy, na które zostały wydane środki w wysokości 37,9 tys zł. 7

8 V. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych 1. Struktura grupy osób niepełnosprawnych Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich według stanu na r. wynosiła 109 osób, w tym 99 osób posiadało lekki stopień niepełnosprawności i 10 osób stopień umiarkowany. Strukturę grupy ze względu na wiek i wykształcenie przedstawiają poniższe tabele: Wiek i więcej Liczba osób wykształcenie Wyższe Policealne i Średnie ogólne Zawodowe Gimnazjalne i średnie zaw. poniżej Liczba osób Ponadto w rejestrach urzędu znajduje się 23 osób niepełnosprawnych, w tym 10 kobiet, poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu. 2. Zatrudnienie i szkolenia osób niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy realizował zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej, społecznej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z szczególnym uwzględnieniem pośrednictwa pracy oraz wsparcia finansowego w ramach rehabilitacji zawodowej. Z dniem urząd dysponował 4 ofertami pracy dla osób niepełnosprawnych. W I półroczu 2005 Powiatowy Urząd Pracy skierował na szkolenie w ramach PFRON 1 osobę niepełnosprawną (kobieta) w specjalności Rachunkowość podmiotów gospodarczych. Koszt szkolenia wyniósł 1,7 tys zł. VI. Zwolnienia grupowe W okresie od stycznia do czerwca 2005 roku do Powiatowego Urzędu Pracy nie wpłynęły żadne zawiadomienia od pracodawców informujących o zamiarze lub dokonaniu wypowiedzeń stosunków pracy wobec pracowników z przyczyn nie dotyczących pracowników. VII. Ewidencja i świadczenia Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich działając z upoważnienia Starosty Strzeleckiego wydał w I połowie 2005 roku 5543 różnych decyzji. Zarejestrowano 2091 osób. Dla celów statystycznych należy również odnotować inne formalne działania, które w I połowie 2005 roku wykonał Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich: wyłączono z ewidencji 2196 osób; wydano 5543 różnych decyzji; przyjęto oświadczeń o dochodach; wydano 296 zaświadczeń dla ZUS, Sądu, Policji, Komornika, OPS, itd. wydano ok zaświadczeń /o wysokości pobieranego zasiłku, o zarejestrowaniu z prawem lub bez prawa do zasiłku, itp. wydano ok. 465 zaświadczeń do kapitału początkowego; skompletowano 58 wniosków o dodatek aktywizacyjny. 8

9 VIII. Fundusz Pracy i Europejski Fundusz Społeczny Wydatki z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie do końca czerwca 2005 roku wyniosły zł. Poziom i strukturę wydatkowanych środków finansowych według poszczególnych zadań przedstawia tabela. Zadania 1.Zasiłki dla bezrobotnych w tym: - zasiłki dla bezrob. cudzoziemców z UE Czerwiec 2005 FP EFS Razem Kwota w zł Dodatki aktywizacyjne Aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu w tym: prace interwencyjne szkolenia roboty publiczne dotacje: a) dla bezrobotnych b) dla pracodawców pożyczki szkoleniowe stypendia stażowe stypendia za przyg. zaw program specjalny Przygotowanie młodocianych Pozostałe Umorzenie pożyczek WYDATKI OGÓŁEM

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2012r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku. I. Rynek pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku. I. Rynek pracy Liczba bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy wg stanu na dzień 3 czerwca 2 roku I. Rynek pracy. Poziom i dynamika bezrobocia Liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2011 r.

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2011 r. POWIATOWY URZĄD D PRACY 58-00 Kamienna Góra, G ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 6-50-160, fax. (075) 6-50-170 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.03.2006r. Lubin, marzec 2006 r. SPIS TREŚCI I Poziom, struktura i stopa bezrobocia. 3 1 Poziom

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2012 ROKU Toruń, dnia 30

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R Wersja archiwalna SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R POWIATOWY URZĄD PRACY W WEJHEROWIE ul. I Brygady Pancernej WP 32

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I 2013 DO IV 2013 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I 2013 DO IV 2013 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I 2013 DO IV 2013 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2013 ROKU Toruń, dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.08.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2006r. Lubin, styczeń 2007 r. SPIS TREŚCI I Poziom, struktura i stopa bezrobocia. 3 1 Poziom

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.09.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE TOMASZOWSKIM w I kwartale 2015r.

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE TOMASZOWSKIM w I kwartale 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY 97-200 Tomaszów Maz., ul. Konstytucji 3 Maja 46 tel. (044) 724-60-79, (044) 724-62-82, (044) 724-26-75, fax (044) 724-26-75 e-mail: loto@praca.gov.pl strona: www.puptomaszow.pl INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO V 2012 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO V 2012 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO V 2012 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2012 ROKU Toruń, dnia 18

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. P.412/4/AM/13 Ryki, dnia 15.05.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.04.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W LISTOPADZIE 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU

INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W LISTOPADZIE 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W LISTOPADZIE 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU Toruń, dnia 08 grudnia 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Stopa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU

INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU Toruń, dnia 11 maja 2016 roku SPIS TREŚCI 1. Stopa i poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r.

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r. I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień 30.04.2014r. Według stanu na dzień 30.04.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 7 630 osób, w tym 3 766

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W 2016 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2016 ROKU

INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W 2016 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2016 ROKU INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W 2016 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2016 ROKU Toruń, dnia 07 grudnia 2016 roku SPIS TREŚCI 1. Stopa i poziom

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 30.06.2008r. Lubin, lipiec 2008r. SPIS TREŚCI I. Poziom, struktura i stopa bezrobocia..3 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w Giżycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lutym Giżycko marzec 2016 rok 1. Poziom i dynamika bezrobocia

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień r.

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień r. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie I n f o r m a c j a o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 30.09.2008r. Lubin, październik 2008r. SPIS TREŚCI I. Poziom, struktura i stopa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień r.

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień r. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie I n f o r m a c j a o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 30.09.2009r. Lubin, październik 2009r. SPIS TREŚCI I. Poziom, struktura i stopa

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE NOWOTOMYSKIM. STYCZEŃ LUTY 2017 r.

RYNEK PRACY W POWIECIE NOWOTOMYSKIM. STYCZEŃ LUTY 2017 r. RYNEK PRACY W POWIECIE NOWOTOMYSKIM STYCZEŃ LUTY 2017 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego według powiatów i podregionów - stan na koniec stycznia 2017 r. Bezrobotni zarejestrowani na koniec miesiąca w roku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2007r. Lubin, styczeń 2008r. SPIS TREŚCI I. Poziom, struktura i stopa bezrobocia..3 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 WRZEŚNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień.2.2r. Lubin, grudzień 2 r. SPIS TREŚCI I 2. 2. 2.2...2...... Poziom, struktura i stopa bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty Marzec 14,4% 15,5% 14,3% 15,5%

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r.

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie I n f o r m a c j a o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r. Lubin, styczeń 2013r. SPIS TREŚCI I. Poziom, struktura i stopa bezrobocia....

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GŁUBCZYCACH

POWIATOWY URZĄD PRACY W GŁUBCZYCACH POWIATOWY URZĄD PRACY W GŁUBCZYCACH POWIATOWY URZĄD PRACY Sprawozdanie o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach za 2007 r. Głubczyce, styczeń 2008 r. I. STAN

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku Częstochowa, lipiec 2016 r. 6894 6464 5164 10598

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO VIII 2012 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO VIII 2012 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO VIII 2012 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2012 ROKU Toruń, dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2010 r.

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2010 r. POWIATOWY URZĄD D PRACY 58-400 Kamienna Góra, G ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-60, fax. (075) 64-50-70 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO XII 2012 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO XII 2012 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO XII 2012 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2012 ROKU Toruń, dnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-6/AW/13 Gostynin, dnia 11.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r.

UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r. UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezrobocia oraz stosowanych formach przeciwdziałania i łagodzenia jego skutków

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. P.412/8/AM/13 Ryki, dnia 05.09.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

1. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA Bezrobocie na wsi Zmiany w poziomie bezrobocia 3

1. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA Bezrobocie na wsi Zmiany w poziomie bezrobocia 3 SPIS TREŚCI : 1. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA 2 1.1 Bezrobocie na wsi. 3 1.2 Zmiany w poziomie bezrobocia 3 1.3 Struktura bezrobotnych 3 1.3.1 Kobiety 3 1.3.2 Osoby w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy wg stanu na dzień 3 grudnia 26 roku I. Rynek pracy. Poziom i dynamika bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. CAZ.412/10/TW/14 Ryki, dnia 04.09. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01. 31.08. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 97-200 Tomaszów Maz., ul. Konstytucji 3 Maja 46 tel. (044) 724-60-79, (044) 724-62-82, (044) 724-26-75, fax (044) 724-26-75 e-mail: loto@praca.gov.pl strona : www.puptomaszow.pl INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA

INFORMACJA MIESIĘCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w działaniach Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w działaniach Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w działaniach

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim 5 263 5 250 5 245 5 196 5 165 5 095 5 302 5 492 5 706 5 991 6 050 6 078 6 189 6 328 6 345 6 307 6 312 6 378 6 308 6 579 6 715 6 782 6 830 7 130 7 206 7 287 7 577 7 506 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO XI 2012 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO XI 2012 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO XI 2012 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2012 ROKU Toruń, dnia 19

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

W powiecie starogardzkim liczba zarejestrowanych bezrobotnych według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r wynosiła osób w tym 6067 kobiet i była

W powiecie starogardzkim liczba zarejestrowanych bezrobotnych według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r wynosiła osób w tym 6067 kobiet i była W powiecie starogardzkim liczba zarejestrowanych bezrobotnych według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r wynosiła 11568 osób w tym 6067 kobiet i była wyższa o 1527 osób od liczby bezrobotnych na koniec 2000r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2009-2013 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

IV 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

IV 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI IV INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w kwietniu roku wyniosła 16,8%, spadła więc o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do poziomu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 30.09.2006r. Lubin, październik 2006 r. SPIS TREŚCI I Poziom, struktura i stopa bezrobocia. 3 1 Poziom

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. P.412/3/KP/15 Ryki, dnia 13.04.2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.03.2008r. Lubin, kwiecień 2008r. SPIS TREŚCI I. Poziom, struktura i stopa bezrobocia..3 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu

Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu PIŁA CZERWIEC 2007r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Pile opracował i realizował od kwietnia do grudnia 2006r. program:

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku Częstochowa, sierpień 2015 r. 6754 10203 8475 8160

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI. Poziom bezrobocia... 2.. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)... 9 4..

Bardziej szczegółowo