Podstawy InŜynierii Oprogramowania. Wykład 6 Interfejs uŝytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy InŜynierii Oprogramowania. Wykład 6 Interfejs uŝytkownika"

Transkrypt

1 Wykład 6 Interfejs uŝytkownika Pojęcia podstawowe; klasyfikacje interfejsów Ergonomia interfejsu (normy i zalecenia budowy interfejsu) Projekt techniczny interfejsu Przewodniki styli Projektowanie nawigacji maszyny stanów UML Przykłady 2009/2010 1

2 Prototyp interfejsu uŝytkownika Cele: Kroki: - Weryfikacja modelu przypadków uŝycia - Odkrywanie nowych wymagań uŝytkownika - Projekt logicznego interfejsu uŝytkownika; specyfikacja elementów i ich atrybutów, którymi będzie manipulował uŝytkownik; np. faktury, zamówienia itp. - Projekt i budowa fizycznego interfejsu uŝytkownika; szkice ekranów; budowa wykonywalnego prototypu w celu walidacji interfejsu 2009/2010 2

3 Definicja interfejsu uŝytkownika INTERFEJS(styk, łącze) uŝytkownika zespół narzędzi programowych i sprzętowych, które umoŝliwiają komunikację między człowiekiem i systemem informatycznym (ta część systemu, którą człowiek bezpośredniouŝywa) PoŜądane cechy interfejsu uŝytkownika: -ascetyczny -jasny (wizualnie, pojęciowo, lingwistycznie) -kompatybilny z uŝytkownikiem -zrozumiały -konfigurowalny -spójny -kontrolowalny -efektywny (ergonomia) -przewidywalny -powinien wybaczać uŝytkownikowi błędy 2009/2010 3

4 Interfejs uŝytkownika cykl Ŝycia 2009/2010 4

5 Kontekst projektowania interfejsu uŝytkownika Kontekst uŝycia jest definiowany w terminach: uŝytkowników, zadań, środowiska: fizycznego, społeczno-kulturowego Klasyfikacja uŝytkowników: nowi niedoświadczenie doświadczeni eksperci Zalecane jest wykonanie analizy kosztów i korzyści planowanego systemu. W metodyce USDP/RUP elementy te są zawarte w wizji systemu. 2009/2010 5

6 Kontekst projektowania interfejsu uŝytkownika (cd) Charakterystyka uŝytkowników i zadań dla grupy kierowcy Źródło: InŜynieria oprogramowania, J. Górski 2009/2010 6

7 Model konceptualny interfejsu Mentalny model uŝytkownika (w skrócie MMU), to model posiadany przez uŝytkownika wyraŝający jego wiedzę o systemie, w zakresie: konstrukcji systemu, oraz sposobów interakcji z nim. MoŜe być opisany w terminach obiektowych, np. 2009/2010 7

8 Interfejs uŝytkownika - style interakcji Tryb klawiszowy Bezpośrednia Lingwistyczna manipulacja Oparty na menu graficzna linia komend Pytanie-odpowiedź formularze tekstowa, język naturalny Klawisze funkcyjne Oparta na głosie Wybór stylu interakcji Wybór stylu jest podstawowy dla tworzenia interfejsu, jego uŝyteczności, kosztu; Jest szeroki zakres styli, lecz zwykle sprowadza się do jednego lub dwu. 2009/2010 8

9 Interfejs uŝytkownika łatwość uŝytkowania elementy jakości niezawodność czynnik podczynnik kryteria 100% realizacji przenośność skuteczność kontrolowalność uŝytkownik nigdy się nie zgubił pomoc, dialog w komendach jakoś uŝyteczność efektywność odpowiedniość dla zadań średni czas = 10 min ilość kroków dialogu testowalność... satysfakcja tolerancja dla błędów... uŝytkownik nigdy nie poczuł się zablokowany rodzaje przerywających komend przeciętna ocena 2.0 (w skali 1-5) 2009/2010 9

10 Interfejs uŝytkownika - ergonomia Ergonomia interfejsu uŝytkownika słuŝy: wzbogaceniu uŝyteczności -> satysfakcja i produktywność uŝytkownika uzyskaniu spójności między aplikacjami/systemami pomocą w wyborze i nabyciu produktu Ergonomię posługiwania się interfejsem naleŝy uwzględnić przy: projektowaniu struktury ekranu, wyborze odpowiednich rodzajów okien, opracowywaniu menu, wyborze odpowiednich kontrolek, organizacji i wyglądzie okien, wyborze kolorów, tworzeniu ikon. 2009/

11 Interfejs uŝytkownika - ergonomia Ilość prezentowanej informacji minimalizacja ilości informacji skróty poziom szczegółowości słownictwo stosowania typowych formatów danych Grupowanie informacji zastosowanie kolorów granice Rozjaśnianie Uwydatnianie informacji zastosowanie kolorów podkreślanie migotanie rozjaśnianie 2009/

12 Interfejs uŝytkownika ergonomia (cd) PołoŜenie i kolejność informacji Prezentacja tekstu kolejność wykorzystywania - duŝe litery typowość zastosowań - justowanie waŝność - interlinia częstotliwość wykorzystywania - akapity ogólność prezentowanej informacji - długość linii uporządkowanie ZaleŜności przestrzenne miedzy danymi Prezentacja grafiki wyrównanie i wcięcia - obrazy etykietowanie - piktogramy symetria - prezentacja danych liczbow. 2009/

13 Projekt techniczny interfejsu Wybór: -środowiska programowego - stylu interakcji - Jeśli WIMP (Windows, Icons, Menus, Poiting device) -model zarządzania oknami - dobór okien - narzędzi interakcji( metafory modelu konceptualnego) - projekt ekranów 2009/

14 Projekt techniczny organizacja elementów ekranu 2009/

15 Projekt techniczny organizacja elementów ekranu 2009/

16 Projekt techniczny organizacja elementów ekranu 2009/

17 Projekt techniczny dobór okien 2009/

18 Projekt techniczny dobór elementów interakcji 2009/

19 Projekt techniczny dobór elementów interakcji: pola tekstowe, podpowiedzi (JAVA) 2009/

20 Projekt techniczny dobór elementów interakcji: przyciski, menu (JAVA) Przyciski JButton, JToggleButton, JCheckBox, JRadioButton - tekst i/lub ikona na przycisku z dowolnym pozycjonowaniem - róŝne ikony dla róŝnych stanów (wciśnięty, kursor myszko nad przyciskiem etc) - ustalanie tekstu w HTML - programistyczne symulowanie kliknięć (metoda doclick()) - ustalanie mnemoniki (metoda setmnemonic()) Suwak: klasa JSlider Ustalanie wartości za pomocą suwaka. W pełni konfigurowalny, jako etykiety moŝe zawierać ikony. Menu: JMenu, JMenuItem, JChceckBoxMenuItem, JRadioMenuItem. Pochodzą od AbstractButton wszystkie właściwości przycisków! Menu kontekstowe: klasa JPopupMenu 2009/

21 Projekt techniczny rozkład przycisków (JAVA) 2009/

22 Projekt techniczny dobór elementów interakcji: menu Wytyczne do wyboru menu: stosuj semantykę zadań do organizowania menu (pojedyncze, liniowe sekwencje, struktury drzewiaste, sieci cykliczne i acykliczne) preferuj szerokie i płytkie niŝ wąskie i głębokie pokazuj pozycję graficznie, liczbowo lub tytułami, uŝywaj nazw elementów jako tytułów dla drzew stosuj znaczące grupowanie elementów, stosuj znaczące sekwencjonowanie elementów twórz elementy krótkie zaczynające się słowami, stosuj spójną gramatykę, wygląd, terminologię, pozwól na pisanie-w- przód, skoki-w-przód i inne skróty, pozwól na skok do poprzedniego i głównego menu, rozwaŝ pomoc on-line, mechanizm wyboru noweli, czas odpowiedzi, szybkość wyświetlania i rozmiar ekranu 2009/

23 Projekt techniczny dobór elementów interakcji: listy Lista: klasa JList oparta na współpracy modelu danych listy z widokiem tych danych. Elementy: teksty i/lub obrazki, a nawet inne komponenty GUI (wygląd). RóŜne elementy listy mogą mieć róŝny wygląd (kolor, pismo, obrazek lub nie etc). Lista rozwijalna: JComboBox oszczędność miejsca w GUI te same właściwości co lista + moŝliwość przechodzenia do elementu tekstowego po wciśnięciu pierwszej litery napisu, który on reprezentuje Tabela: klasa JTable Ogromne moŝliwości konfiguracyjne, przestawianie kolumn (myszką i programistycznie), róŝny wygląd kolumn (teksty, obrazki, komponenty interakcyjne), sortowanie wierszy, wielozaznaczanie (po wierszach i po kolumnach) Drzewo: klasa JTree Reprezentowanie hierarchii. Węzły drzewa mają te same właściwości co elementy tabeli (tzn. mogą być reprezentowane w postaci napisów i/lub ikon oraz innych komponentów) 2009/

24 Projekt techniczny dobór elementów interakcji 2009/

25 Projekt techniczny dobór elementów interakcji: ikony Ikona odzwierciedla obiekty, idee i działania, które nie są nowe dla człowieka. Ikona, by spełniła swoje zadanie : powinna wyglądać odmiennie od innych, oddawać to, czym jest lub co reprezentuje, być rozpoznawalna, jeśli jest mnie większa niŝ 16x16pikseli wyglądać dobrze zarówno czarno-biało jak i w kolorze. Prezentacja ekranowa ikon powinna: być w zgodzie z ogólnymi zasadami projektowania ekranu, być ograniczona do liczby symboli do 12 (max 20), odpowiednio zaaranŝować układ ikon (znacząco, spójnie), umieszczać ikony obiektów i działania w innych grupach, pozwolić na aranŝację ikon uŝytkownikowi, pozwolić uŝytkownikowi na wybór w wyświetlaniu: ikony czy tekst. 2009/

26 Interfejs uŝytkownika przewodniki styli i standardy Przewodniki styli obejmują powszechnie akceptowane reguły, stosowane podczas opracowywania np. interfejsu, kodu. Standardy zatwierdzone przez organizacje normalizacyjną zbiór reguł, pojęć i zasad ; dla interfejsu uŝytkownika opracowano standard ISO/IEC 9241, 17-częściowy; część 4 dotyczy menu 2009/

27 Przewodniki styli cel i zalety stosowania Przewodnik stylu moŝe słuŝyć jako: 1. Narzędzie zapewnienia spójności w zbiorze produktów; 2. Sposób uzyskania współpracy w grupie; 3. Repozytorium dla norm i zaleceń projektowych 4. Pomoc w szkoleniu nowych członków zespołu Uzytkownicy końcowi Redukcja błędów Mniejsza frustracja Zwiększone morale Poprawiona wydajność Zwiększone zaufanie Zredukowany opór do nowych technologii Wytwórcy Utrzymywania kontroli nad look &feel Minimalizacja nowych pomysłów Nacisk na naukę UmoŜliwia produkcję produktów ponownego uŝycia Redukcja czasu wytwarzania Redukcja arbitralnych decyzji projektowych Zespół klientów Wytworzenie uŝytecznych systemów które redukują koszty wspierania i zwiększają satysfakcje klientów Zwiększenie zainteresowania rynku Zwiększenie zainteresowania produktem Zmniejszony koszt szkoleń Polepszenie personelu Zwiększenie stopnia akceptacji nowych technologii przez uŝytkownika 2009/

28 Przewodniki styli do projektowania interfejsu JAX related Usability Guidelines (What is Ajax?) More Ajax Usability Guidelines Ten good practices for writing (AJAX) JavaScript in 2005 AJAX Usability Guidelines and Ajax Patterns Related: How to add groovy Scriptaculous effects Microsoft Windows Usability Guidelines Windows XP Guidelines for Applications Microsoft Vista User Experience (UI) Guidelines Sun Microsystems- Java related Java Look and Feel Guidelines (Version 1) Java Look and Feel Guidelines (Version 2) Java Look and Feel Guidelines: Advanced Topics Java Swing related UI style guides A Java Swing GUI Framework Sun Java Look and Feel Class Reference Creating a Custom Look and Feel with Java Swing Using Java Swing's Pluggable Look and Feel 2009/

29 Przewodniki styli pakiet SWING (JAVA) javax.swing - opublikowany w lipcu 1997r. Swing zapewnia: zbiór kontrolek do tworzenia zaawansowanych GUI: tabele, listy, drzewa, taby, etc rozbudowaną funkcjonalność do pracy z tekstem wsparcie dla wielonarodowości (języki, odpowiedni układ elementów) look & feels (zaawansowane l n f z synth) Java 2D (Swing został zbudowany na tym pakiecie) Mechanizm do przywracania i ponawiania operacji (undo & redo) wsparcie dla osób niepełnosprawnych (lupa, syntezator, wyświetlanie informacji na wyświetlaczu brile a) transfer danych: operacja wklej, wytnij, drag&drop 2009/

30 Pakiety Javy dla interfejsu JFC 2009/

31 Kategorie okien przykład (Java) 2009/

32 Kategorie elementów okna- przykład 2009/

33 Struktura okna- przykład Np., okno główne aplikacji ma organizację: ramka okna zawiera listwę (bar) menu i panel listwa menu zawiera menu panel zawiera toolbar i scroll pane oraz scrollbar toolbar zawiera przyciski narzędzi scroll pane zawiera edytor pane wraz z edytorem tor plug-in kit dla tekstu stylizowanego 2009/

34 Struktura okna- przykład 2009/

35 Struktura komponentu JFC Model MVC!! 2009/

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interfejsów graficznych aplikacji (GUI)

Projektowanie interfejsów graficznych aplikacji (GUI) Projektowanie interfejsów graficznych aplikacji (GUI) 1. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. 2. Mark Pearrow, Funkcjonalność stron internetowych. 3. Joel Spolsky, projektowanie interfejsu

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy w ramach dolnośląskiej II edycji projektu eurokobieta: Kobiety posługujące się technologiami informatycznymi przyszłością rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r.

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Materiały szkoleniowe Z ZAKRESU UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Spis treści BLOK 1. WPROWADZENIE DO UŻYTECZNOŚCI... 4 1. Omówienie podstawowych pojęć używanych podczas

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor Movicon Monitoring vision and control Movicon Monitoring vision and control Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI Wyłączny Dystrybutor Rozwiązania dla: przemysłu

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do problematyki baz danych

Wprowadzenie do problematyki baz danych Wprowadzenie do problematyki baz danych Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 1 (1) Niniejszy cykl 13 wykładów będzie poświęcony bazom danych. 1 Plan wykładu Podstawowa terminologia Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU. Grzegorz Krzymiński

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU. Grzegorz Krzymiński UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU Grzegorz Krzymiński Metoda budowania interfejsu graficznego do prezentowania zawartości bazy danych udostępnianej na WWW w oparciu o wzorce występujące powszechnie w

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 2. CEL ZAMÓWIENIA... 4 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 5 4. WYMAGANIA WOBEC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 7 4.1 ETAP I PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ANALITYCZNE...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa

Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa Koszalin, dn. 25.05.2013r. Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa Dokumentacja projektowa Zespół projektowy: Natalia Karwecka Daniel Fujczak Mateusz Krukowski Krzysztof Siwek Andrzej Smulczak Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie systemami informatycznymi PRACA MAGISTERSKA DAWID STRZEMPA SYSTEM INTERNETOWY

Bardziej szczegółowo

Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka specjalność: informatyka stosowana w inŝynierii środowiska promotor:

Bardziej szczegółowo

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 05 06 Spis treści: 07. Wstęp 09 Cele projektu 09. Stan wiedzy Proces projektowania stron www Modele

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Anna Bielutin POLLUTION LEVEL MONITOR INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM GOOGLE MAPS

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY. Noty o wersji. Rozwiązania SAP. SAP Business One 2007 A 2007 A SP01. Czerwiec 2009

MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY. Noty o wersji. Rozwiązania SAP. SAP Business One 2007 A 2007 A SP01. Czerwiec 2009 MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY Noty o wersji Rozwiązania SAP SAP Business One 2007 A i 2007 A SP01 Czerwiec 2009 Ikony Ikona Znaczenie Ostrzeżenie Przykład Nota Zalecenie Składnia Konwencje pisowni Styl czcionki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie S t r o n a 1 S t r o n a 2 Tabela 1 - Karta produktu (wymagania GIS) Zadanie 12 Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Witryny i aplikacje internetowe

Witryny i aplikacje internetowe Program nauczania Witryny i aplikacje internetowe technik informatyk 351203 Treści nauczania Lp. Temat Liczba Efekty kształcenia godzin 1. HTML hipertekstowy język znaczników 30 1. Składnia języka HTML

Bardziej szczegółowo