Spis treści. 1 Moduł Mapy 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. 1 Moduł Mapy 2"

Transkrypt

1 Spis treści 1 Moduł Mapy Elementy planu Interfejs widoku Panel sterujacy Suwak regulujacy przybliżenie Miniatura planu Elementy ustawiane przez użytkownika Plan budynku Strefy Ikony Urzadzenia Konfigurowanie Modułu Mapy Lista planów Konfiguracja planu Konfiguracja podstawowa Konfiguracja stref Konfiguracja ikon Konfiguracja urzadzeń Współpraca Modułu Mapy z jednostka decyzyjna Sygnały, warunki i akcje Obsługa Modułu Mapy Błędy generowane przez Moduł Mapy Strefa zdefiniowana w module mapy nie istnieje w systemie Nie odnaleziono pliku graficznego z tłem Bład Direct X Bład podczas inicjalizacji. Sprawdź, czy posiadasz najnowsza wersję Direct X Bład podczas wyświetlania obrazu Bład podczas ładowania tekstur Przykłady

2 1 Moduł Mapy Moduł Mapy daje użytkownikowi możliwość interakcji z Systemem za pośrednictwem graficznego interfejsu, np. w postaci planu budynku. W ramach modułu można zdefiniować grupę planów (np. dla budynku wielopiętrowego plan każdego piętra). Rysunek 1 przedstawia przykładowy widok planu mieszkania. Rysunek 1: Widok przykładowego planu mieszkania 1.1 Elementy planu Plan składa się z czterech podstawowych elementów, definiowanych przez użytkownika: Schematu budynku, mieszkania, pomieszczenia, wczytywanego z obrazu w formacie BMP lub JPG, Stref, odpowiadających zdefiniowanym strefom w Systemie, Ikon funkcyjnych, Ikon urządzeń. Poza elementami skonfigurowanymi oraz dodanymi przez użytkownika, istnieje grupa obiektów dostępnych w widoku. Pozwalają one na interakcję użytkownika z modułem i nazywane są interfejsem widoku. Do grupy tej zaliczają się: Panel sterujący pozwalający na poruszanie się po planie, przechodzenie między planami itd., Suwak regulujący przybliżenie widoku planu, 2

3 Miniatura planu, pozwalająca w łatwy sposób poruszać się po dużym planie, oraz określić aktualnie podglądany obszar planu Interfejs widoku Panel sterujący Panel sterujący został przedstawiony na rysunku 2. Jego funkcjonalność opisuje poniższa tabela. Rysunek 2: Panel sterujacy Wyświetla listę wszystkich planów, pozwala przejść do wybranego. Przesuwa podgląd widoku w górę. Wyświetla widok planu w trybie pełnoekranowym. Przesuwa podgląd widoku w lewo. Ustawia podgląd widoku w domyślnej pozycji. Przesuwa podgląd widoku w prawo. 3

4 Oddala podgląd widoku dalej od planu. Przesuwa podgląd widoku w dół. Przybliża podgląd widoku bliżej do planu Suwak regulujący przybliżenie Suwak pozwala regulować przybliżenie podglądu widoku. Jego reprezentacja graficzna została przedstawiona na rysunku 3. Regulacja może odbywać się za pomocą przycisków plus, minus, lub poprzez przeciąganie suwaka w odpowiednie miejsce na skali. Rysunek 3: Suwak regulujacy przybliżenie podgladu widoku 1.2 Miniatura planu Miniatura planu wyświetla cały obszar planu. Pozwala w łatwy sposób przemieszczać się po nim - wystarczy kliknąć miniaturę w miejsce, które ma zostać wyświetlone. Pozwala również zidentyfikować obecnie oglądany fragment planu, który określony jest jako czerwony prostokąt. Rysunek 4 przedstawia wygląd miniatury planu w widoku. 4

5 Rysunek 4: Minimapa Elementy ustawiane przez użytkownika Plan budynku Rysunek z planem budynku stanowi podstawowy element modułu, na którym wyświetlane są strefy, ikony i urządzenia. Rysunek może zostać wczytany z formatu JPG lub BMP. Plan nie zostanie poprawnie zainicjalizowany, jeśli rysunek z planem nie zostanie wczytany Strefy Każda strefa zdefiniowana w Systemie może mieć graficzną reprezentację w postaci kolorowego wielokąta umieszczanego na planie. Pozwala to na zdefiniowanie ciągłej akcji z nią związanej - miganie obszaru na ustalony w akcji kolor. Rysunek 5 przedstawia przykładowy trójkatny obszar migający w kolorze zielonym. Rysunek 5: Wyświetlony obszar (zielony) 5

6 Ikony Ikony umieszczane są w obrębie planu. Istnieje pięć podstawowych typów ikon: Sygnalizator - pozwala ustalić akcję w jednostce decyzyjnej, Sygnalizator z przyciskiem - pozwala ustalić warunek i akcję w jednostce decyzyjnej, Przycisk/Suwak - pozwala ustalić warunek w jednostce decyzyjnej, Przejście do planu - pozwala przejść do innego, zdefiniowanego w konfiguracji planu, Regulator - pozwala impulsowo sterować urządzeniami. Sygnalizator posiada cztery podtypy: Dwustanowy - sygnalizator binarny posiadający sygnał ciągły, Liczba całkowita - sygnalizator wyświetlający wartość całkowitą, posiadający sygnał ciągły, Liczba rzeczywista - sygnalizator wyświetlający wartość liczby rzeczywistej posiadający sygnał ciągły, Tekstowy - sygnalizator wyświetlający wartość tekstową posiadający sygnał ciągły. Przycisk/Suwak posiada trzy podtypy: Dwustanowy - przycisk binarny posiadający sygnał impulsowy (dla monostabilnego) lub ciągły (dla bistabilnego), Liczba całkowita - suwak pozwalający ustawić wartość w dobranym zakresie, posiadający sygnał ciągły, Liczba rzeczywista - suwak pozwalający ustawić wartość rzeczywistą, posiadający sygnał ciągły. Sygnalizator z przyciskiem łączy funkcjonalność przycisku oraz sygnalizatora binarnego. Pozwala ustalić w jednostce decyzyjnej warunek impulsowy (dla przycisku monostabilnego) lub ciągły (dla przycisku bistabilnego) oraz ciągłą akcję Urządzenia Ten element reprezentuje urządzenia pewnych typów, posiadających możliwość prezentacji w widoku (np. kamera). Konkretny egzemplarz jest tożsamy 6

7 z pojedyńczym elementem modułu, zdefiniowanym uprzednio w Systemie. Po kliknięciu na mapie ikonki symbolizującej dany typ urządzenia, wyświetlana jest ramka z podglądem. Może ona zostać później przełączona w tryb pełnoekranowy poprzez kliknięcie wewnątrz ramki. Symbol krzyżyka umożliwia zamknięcie podglądu. Przykładowy element tego typu, wyświetlający obraz z kamery przedstawia rysunek 6. Rysunek 6: Okno podgladu obrazu z urzadzenia na przykładzie kamery 1.3 Konfigurowanie Modułu Mapy Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania i konfiguracji Modułu Mapy Lista planów Lista zdefiniowanych planów dostępna jest po wybraniu opcji: Konfiguracja -> Moduły -> Moduł Mapy. Rysunek 7 przedstawia okno zawierające listę wszystkich planów. Kliknięcie przycisku Dodaj powoduje wyświetlenie okna konfiguracji nowego planu. Kliknięcie przycisku Usuń powoduje usunięcie z listy wybranego planu. Po wciśnięciu przycisku Modyfikuj wyświetlane jest okno konfiguracji dla wybranego planu. Zamknięcie okna następuje po wcisnięciu przycisku Zamknij. Podgląd mapy planu widoczny jest w ramce podglądu. 7

8 Rysunek 7: Lista wszystkich planów Konfiguracja planu Okno konfiguracji planu podzielone jest na trzy części: Drzewo zakładek konfiguracji, Panelu podglądu, Głównej ramki konfiguracyjnej, która jest zależna od wybranej zakładki w drzewie. Drzewo posiada cztery zakładki: Podstawowe - ustalenie bazowych parametrów planu, Strefy - wyznaczenie stref w obrębie planu, Ikony - rozmieszczenie i konfigurowanie ikon funkcyjnych, Urządzenia - rozmieszczenie i konfigurowanie ikon urządzeń Konfiguracja podstawowa Okno konfiguracji podstawowej zostało przedstawione na rysunku 8. Konfiguracja podstawowa musi zostać wykonana, aby móc przejść do kolejnych zakładek. W formatce tej należy określić nazwę planu, czy konfigurowany plan ma być domyślnie wyświetlanym, plik graficzny z mapą planu oraz opcje dodatkowe: rozmiar ikon, wyświetlane elementy oraz opis Konfiguracja stref Okno, w którym użytkownik ma możliwość rozmieszczenia stref przedstawione zostało na rysunku 9. 8

9 Rysunek 8: Okno konfiguracji planu - zakładka Podstawowe Rysunek 9: Okno konfiguracji planu - zakładka Strefy Po kliknięciu na przycisk Wstaw strefę wyświetlane jest okno wyboru strefy, która ma zostać przypisana do nowo tworzonego wielokąta. Okno to przedstawia rysunek 10. Po wybraniu strefy użytkownik ma możliwość wyznaczenia na planie obszaru - prawe kliknięcie myszy dodaje wierzchołek wielokąta określającego obszar. Po wyznaczeniu wszystkich wierzchołków, aby zakończyć tryb tworzenia obszaru, należy kliknąć przycisk Zakończ obszar. Kliknięcie przycisku Wyczyść wszystko usuwa wszystkie strefy naniesione na plan, natomiast kliknięcie przycisku Usuń strefę powoduje usunięcie tylko zaznaczonej strefy. 9

10 Rysunek 10: Wybór strefy, ktora ma zostać przedstawiona graficznie Konfiguracja ikon Po wybraniu zakładki Ikony wyświetlane jest okno umożliwiające rozmieszczenie i konfigurację ikon funkcyjnych, które zostało przedstawione na rysunku 11. Rysunek 11: Okno konfiguracji planu - zakładka Ikony Po kliknięciu przycisku Wstaw ikonę wyświetlane jest okno konfiguracyjne pozwalające ustalić parametry nowo tworzonej ikony funkcyjnej. Po skonfigurowaniu ikony, kliknięcie na planie umieszcza ją we wskazanym miejscu. Wciśnięcie przycisku Wyczyść wszystko powoduje usunięcie wszystkich naniesionych ikon z planu. Chcąc usunąć wybraną ikonę, należy kliknąc Usuń ikonę, natomiast kliknięcie przycisku Konfiguruj wyświetla okno konfiguracji zaznaczonej ikony. Rysunek 12 przedstawia okno konfiguracji ikony na przykładzie ikony sygnal- 10

11 izatora binarnego. Rysunek 12: Konfiguracja ikony funkcyjnej - Sygnalizator binarny Po prawej stronie znajduje się lista rodzajów ikon: Sygnalizator, Sygnalizator z przyciskiem, Przycisk/Suwak, Przejście do planu, Regulator. Po prawej znajduje się panel konfiguracyjny dla wybranego rodzaju ikony oraz podgląd. Parametry, które należy zdefiniować dla sygnalizatora, zostały przedstawione w tabeli: Rodzaj danych Wybór rodzaju sygnału: dwustanowy, całkowity, rzeczywisty, tekstowy. Nazwa elementu Nazwa ikony wyświetlana na planie. Typ ikony Reprezentacja graficzna ikony wyświetlana na planie. Kolor Kolor ikony. 11

12 12

13 Rysunek 13 przedstawia okno konfiguracji sygnalizatora liczby całkowitej. Rysunek 13: Konfiguracja ikony funkcyjnej - Sygnalizator liczby całkowitej Dla sygnalizatora reprezentującego liczbę całkowitą (także rzeczywistą lub tekstową) należy ustalić następujące parametry: Nazwa Typ Nazwa ikony wyświetlana na planie. Format wyświetlania. Jednostka Jednostka, która określa wyświetlaną wartość. 13

14 Na rysunku 14 zostało przedstawione okno konfiguracji sygnalizatora z przyciskiem. Rysunek 14: Konfiguracja ikony funkcyjnej - Sygnalizator z przyciskiem Dla sygnalizatora z przyciskiem należy określić parametry przedstawione w tabeli: Rodzaj danych Nazwa elementu Typ ikony Kolor Wartość, jaką reprezentuje sygnalizator (dwustanowy). Nazwa wyświetlana na przycisku ikony. Reprezentacja graficzna ikony. Kolor ikony. Typ binarny Rodzaj przycisku ikony (monostabilny/bistabilny). 14

15 Rysunek 15 przedstawia okno konfiguracyjne ikony typu Przycisk/Suwak. Rysunek 15: Konfiguracja ikony funkcyjnej - Suwak Dla przycisku należy skonfigurować parametry, które zostały zaprezentowane w tabeli: Rodzaj danych Nazwa elementu Typ ikony Kolor Typ binarny Dla przycisku: dwustanowy. Nazwa ikony wyświetlana na planie. Graficzna reprezentacja ikony. Kolor ikony. Rodzaj przycisku: monostabilny lub bistabilny. Dla suwaka należy ustalić parametry przedstawione w tabeli: Rodzaj danych Nazwa elementu Dla suwaka: całkowity lub rzeczywisty. Nazwa ikony wyświetlana na planie. 15

16 Typ ikony Dla suwaka: suwak. Maksymalna wartość Górna granica, której nie może przekroczyć wartość suwaka. Minimalna wartość Dolna granica, której nie może przekroczyć wartość suwaka. Jednostka Jednostka opisująca wartość suwaka. Okno konfiguracji ikony przejścia do planu zostało przedstawione na rysunku 16. Rysunek 16: Konfiguracja ikony funkcyjnej - Przejście do planu Poprawna konfiguracja ikony przejścia do innego planu przewiduje ustalenie parametrów, które zostały przedstawione w tabeli: Plan Typ ikony Plan, który ma zostać wyświetlony po kliknięciu ikony. Reprezentacja graficzna ikony. 16

17 Rysunek 17 przedstawia okno konfiguracji ikony regulatora. Rysunek 17: Konfiguracja ikony funkcyjnej - regulator. Dla regulatora należy skonfigurować parametry przedstawione w tabeli: Nazwa Nazwa elementu wyświetlana na ikonie regulatora Konfiguracja urządzeń Po wybraniu zakładki Urządzenia wyświetlane jest okno umożliwiające rozmieszczenie i konfigurację ikon urządzeń, które zostało przedstawione na rysunku 18. Po kliknięciu przycisku Wstaw urządzenie wyświetlane jest okno konfiguracji urządzenia, które zostało przedstawione na rysunku 19. Kliknięcie przycisku Wyczyść wszystko usuwa z aktualnego planu wszystkie ikony urządzeń. Po kliknięciu przycisku Konfiguruj urządzenie wyświetlane jest 17

18 Rysunek 18: Okno konfiguracji planu - zakładka urzadzenia okno konfiguracyjne wybranej ikony urządzenia. Kliknięcie przycisku Usuń urządzenie powoduje usunięcie wybranej ikony urządzenia z planu. Rysunek 19: Konfiguracja urzadzenia Tabela przedstawia listę parametrów ikony, które można ustalić za pomocą okna konfiguracyjnego urządzenia: Typ Urządzenie Kolor Rodzaj urządzenia (np. kamera, wykres). Konkretne urządzenie w Systemie Vision. Kolor ikony wyswietlanej na planie. 1.4 Współpraca Modułu Mapy z jednostka decyzyjna Rozdział ten zawiera informacje na temat sygnałów, warunków i akcji, jakie oferuje Moduł Mapy, oraz opis przykładowej 18 konfiguracji warunków i akcji w jednostce decyzyjnej. Interakcja Modułu Mapy z jednostką decyzyjną odbywa się poprzez wyko-

19 Sygnalizator z przyciskiem monostabilnym Sygnalizator z przyciskiem bistabilnym Przycisk monostabilny Przycisk bistabilny Suwak z wartością całkowitą Suwak z wartością rzeczywistą Regulator Sygnał impulsowy. Sygnał ciągły. Sygnal impulsowy. Sygnal ciagły. Sygnał ciągły. Sygnał ciągły. Sygnały impulsowe. Tabela przedstawia akcje udostępniane przez ikony i strefy: Sygnalizator dwustanowy Sygnalizator całkowity Sygnalizator rzeczywisty Sygnalizator tekstowy Sygnalizator z przyciskiem Strefa Sygnał ciągły. Sygnał impulsowy. Sygnał impulsowy. Sygnał impulsowy. Sygnał ciągły. Sygnał impulsowy. 1.5 Obsługa Modułu Mapy Aby podgląd planu był widoczny na ekranie, należy skonfigurować plany oraz dodać Moduł Mapy do odpowiedniego widoku. Ekran z podglądem planu został przedstawiony na rysunku 20. Poza elementami interfejsu widoku, omówionymi w rozdziale 1.1.1, użytkownik ma 19

20 możliwość interakcji z elementami umieszczonymi na planie. Po kliknięciu przycisku myszki na ikonę zostaje wywołana akcja, jeśli takowa została zdefiniowana w jednostce decyzyjnej. Jeśli zostanie kliknięty i przytrzymany przycisk myszki poza ikoną oraz zostanie przesunięty kursor, podgląd zostanie przesunięty zgodnie z ruchem kursora. Przesuwanie podglądu może również odbywać się za pomocą ikonek panelu sterującego, przedstawionego na rysunku 2, którego pełna funkcjonalność została opisana w rozdziale Sterowanie przybliżeniem widoku odbywa się za pomocą specjalnego suwaka, który został przedstawiony na rysunku 3. Dodatkowo dostępna jest miniatura planu, której funkcjonalność została opisana w rozdziale 1.2. Rysunek 20: Przykładowy widok planu 1.6 Błędy generowane przez Moduł Mapy W przypadku wystąpienia błędów podczas działania Modułu Mapy, generowane są następujące komunikaty: Strefa zdefiniowana w module mapy nie istnieje w systemie. Komunikat ten informuje o sytuacji, w której strefy skonfigurowane w Module Mapy zostały usunięte z konfiguracji systemu Vision.W tej sytuacji należy ponownie stworzyć wskazaną strefę w systemie lub usunąć ją z Modułu Mapy Nie odnaleziono pliku graficznego z tłem. Komunikat ten występuje w przypadku, gdy został usunięty plik graficzny z tłem planu. Należy wejść do konfiguracji planu i wskazać nowy plik z tłem. 20

21 1.6.3 Bład Direct X. Komunikat ten informuje o błędzie bibliotek Microsoft DirectX. W tym przypadku należy zainstalować najnowszą wersję bibliotek Direct X Bład podczas inicjalizacji. Sprawdź, czy posiadasz najnowsza wersję Direct X. Komunikat ten informuje o błędach, które wystąpiły podczas inicjalizacji Modulu Mapy. Prawdopodobnie nie została zainstalowana najnowsza wersja bibliotek Microsoft Direct X Bład podczas wyświetlania obrazu. Komunikat ten informuje o błędach krytycznych Modułu Mapy, które wystąpiły podczas wyświetlania planu Bład podczas ładowania tekstur. Komunikat ten oznacza, że Moduł Mapy nie mógł załadować grafiki. Prawdopodobnie zabrakło pamięci karty graficznej lub plik wykonywalny został uszkodzony. 1.7 Przykłady Na planie zostały zdefiniowane dwa elementy: Ikona przycisku bistabilnego, Strefa. Celem przykładu jest zdefiniowanie reguły w jednostce decyzyjnej, aby wciśnięty przycisk powodował miganie strefy. W tym celu należy zdefiniować regułę w jednostce decyzyjnej o warunku: Typ urządzenia: Moduł Mapy, Urządzenie: Moduł Mapy, Warunek: <Nazwa planu> - Przyciski - <Nazwa przycisku> Okno konfiguracji wyżej wymienionego warunku zostało przedstawione na rysunku 21. Akcję należy zdefiniować następująco: 21

22 Rysunek 21: Konfiguracja reguły w jednostce decyzyjnej - warunek Typ urządzenia: Moduł Mapy, Urządzenie: Moduł Mapy, Akcja: Piętro obszar, Kolor: kolor, na jaki ma migać obszar. Okno konfiguracji wyżej opisanej akcji w jednostce decyzyjnej zostało przedstawione na rysunku 22. Rysunek 22: Konfiguracja reguły w jednostce decyzyjnej - akcja 22

Rysunek 1: Widok przykładowego planu mieszkania

Rysunek 1: Widok przykładowego planu mieszkania 1 Moduł Mapy Moduł Mapy daje użytkownikowi możliwość interakcji z Systemem za pośrednictwem graficznego interfejsu, np. w postaci planu budynku. W ramach modułu można zdefiniować grupę planów (np. dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Bramki xcomfort

1 Moduł Bramki xcomfort 1 Moduł Bramki xcomfort Moduł Bramki xcomfort daje użytkowników możliwość integracji Systemu Vision z urządzeniami bezprzewodowymi systemu Moeller xcomfort. Odpowiada on za zapewnienie łącza komunikacyjnego,

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Bramki xcomfort 3

1 Moduł Bramki xcomfort 3 Spis treści 1 Moduł Bramki xcomfort 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Bramki xcomfort............... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Bramki xcomfort.......... 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu Bramki xcomfort............

Bardziej szczegółowo

Spis treści. str. nr 2

Spis treści. str. nr 2 Spis treści 1 Konfigurowanie aplikacji xvision... 3 1.1 Ustawienia podstawowe... 3 1.1.1 Czyszczenie ekranu... 3 1.1.2 Wygaszacz ekranu... 3 1.2 Ustawienia zaawansowane... 6 1.2.1 Sceny świetlne... 6 1.2.2

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 1 Moduł Modbus ASCII/RTU Moduł Modbus ASCII/RTU daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość komunikacji z urządzeniami za pomocą protokołu Modbus. Moduł jest konfigurowalny w taki sposób, aby umożliwiał

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4 Spis treści 1 Moduł Modbus TCP 4 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus TCP................. 4 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus TCP............ 4 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus TCP.............. 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 Spis treści 1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus ASCII/RTU............. 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus ASCII/RTU......... 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus ASCII/RTU...........

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Neuronu Cyfrowego

1 Moduł Neuronu Cyfrowego 1 Moduł Neuronu Cyfrowego Moduł Neuronu Cyfrowego daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość obsługi fizycznych Neuronów Cyfrowych. Dzięki temu możliwe jest sterowanie zewnętrznymi urządzeniami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.pl e-mapa Podręcznik użytkownika Warszawa 2012 e-mapa podręcznik

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci?

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Poniższe instrukcje opisują procedury dla programu MapSource w wersji 6.14.1. Jeśli posiadasz starszą wersję możesz dokonać aktualizacji programu pobierając

Bardziej szczegółowo

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 17 kwietnia 2017 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Narzędzia do nawigacji znajdują się w lewym górnym rogu okna mapy. Przesuń w górę, dół, w lewo, w prawo- strzałki kierunkowe pozwalają przesuwać mapę w wybranym

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 Spis treści 1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Inteligentnego Głośnika........... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Inteligentnego Głośnika....... 3 1.1.2 Konfigurowanie elementu

Bardziej szczegółowo

1. Pozyskanie aplikacji... 3. 2. Logowanie... 3. 3. Profile połączeniowe... 4. 4. Menu główne... 6. 5. Strefy... 7. 6. Sceny świetlne...

1. Pozyskanie aplikacji... 3. 2. Logowanie... 3. 3. Profile połączeniowe... 4. 4. Menu główne... 6. 5. Strefy... 7. 6. Sceny świetlne... Spis treści 1. Pozyskanie aplikacji... 3 2. Logowanie... 3 3. Profile połączeniowe... 4 4. Menu główne... 6 5. Strefy... 7 6. Sceny świetlne... 11 7. Kamery... 12 8. Strefy grzewcze... 13 str. nr 2 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Powiększanie mapy 2. Plakat 3. Schemat lekcji 4. Broszura informacyjna 5. Instrukcja obsługi Pasek narzędzi i menu wyboru Zmiana skali mapy Mini mapa - podgląd na położenie

Bardziej szczegółowo

VectraPortal. VectraPortal. wersja Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu. [czerwiec 2016]

VectraPortal. VectraPortal. wersja Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu. [czerwiec 2016] VectraPortal wersja 1.6.9 Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu [czerwiec 2016] Spis treści 1 Wymagania systemowe... 3 2 Podstawowa funkcjonalność serwisu... 3 2.1 Mapa... 3 2.2 Pasek

Bardziej szczegółowo

Co nowego w programie GM EPC

Co nowego w programie GM EPC Co nowego w programie GM EPC Nawigacja graficzna Program GM EPC następnej generacji posiada szereg nowych funkcji, dzięki którym wyszukiwanie właściwej części jest szybsze i łatwiejsze. Aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU ITNC PROGRAMMING STATION

PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU ITNC PROGRAMMING STATION PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU ITNC PROGRAMMING STATION 1. Pobranie programu itnc 530 Programming station Program powinien być przygotowany w dostępnym w wersji edukacyjnej programu itnc 530 Programming

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Pierwsze uruchomienie Przygotowanie kompozycji Wybór kompozycji Edycja kompozycji...

1. Wstęp Pierwsze uruchomienie Przygotowanie kompozycji Wybór kompozycji Edycja kompozycji... Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 3 3. Przygotowanie kompozycji... 4 3.1. Wybór kompozycji... 4 3.2. Edycja kompozycji... 5 3.2.1. Dodawanie pliku Flash przygotowanie plików Flash...

Bardziej szczegółowo

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu Załącznik nr 1 mapowego dla portalu WWW Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu 1.1 Komponent mapowy Zleceniodawcy pozostawia się wolną rękę w wyborze technologii w jakiej zostanie stworzony

Bardziej szczegółowo

Dodanie nowej formy do projektu polega na:

Dodanie nowej formy do projektu polega na: 7 Tworzenie formy Forma jest podstawowym elementem dla tworzenia interfejsu użytkownika aplikacji systemu Windows. Umożliwia uruchomienie aplikacji, oraz komunikację z użytkownikiem aplikacji. W trakcie

Bardziej szczegółowo

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3 DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY 1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji... 2 2. Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 3 Omówienie zawartości portletu (usunięcie ramki itd.)... 4 3. Ikonki wybierz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Diagnostyki Sieci

1 Moduł Diagnostyki Sieci 1 Moduł Diagnostyki Sieci Moduł Diagnostyki Sieci daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość badania dostępności w sieci Ethernet komputera lub innych urządzeń wykorzystujących do połączenia protokoły

Bardziej szczegółowo

KATEGORIE OBRAZKOWE REALIZACJA

KATEGORIE OBRAZKOWE REALIZACJA KATEGORIE OBRAZKOWE REALIZACJA Spis treści Instalacja aplikacji...3 Rozpoczęcie korzystania z aplikacji...6 Konfiguracja...6 Zmiana obrazka kategorii...8 Zmiana miejsca wyświetlania...9 Rozwiązywanie problemów...10

Bardziej szczegółowo

System Wymiany Informacji. Instrukcja obsługi mapy

System Wymiany Informacji. Instrukcja obsługi mapy Instrukcja obsługi mapy 1.1 Mapy umożliwia wizualizację systemu gazociągów przesyłowych (SGP) za pomocą interaktywnych map. Poniżej znajduje się opis narzędzi umożliwiających sprawne poruszanie się po

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Multimedialny

1 Moduł Multimedialny 1 Moduł Multimedialny Moduł Multimedialny daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość współpracy z urządzeniami firmy RTI (AD-4). 1.1 Konfigurowanie Modułu Multimedialnego Rozdział ten zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Grafika w aplikacjach lp. Jak zmienić kolor tła?

Grafika w aplikacjach lp. Jak zmienić kolor tła? Grafika w aplikacjach lp W tym rozdziale znajdziesz informacje jak osadzić w tworzonym programie zdjęcia, rysunki, wykresy i inne elementy graficzne. W środowisku lp autor ma dostęp do następujących obiektów

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA TRÓJKĄTA 1 KONSTRUKCJA TRÓJKĄTA 2 KONSTRUKCJA CZWOROKĄTA KONSTRUKCJA OKRĘGU KONSTRUKCJA STYCZNYCH

KONSTRUKCJA TRÓJKĄTA 1 KONSTRUKCJA TRÓJKĄTA 2 KONSTRUKCJA CZWOROKĄTA KONSTRUKCJA OKRĘGU KONSTRUKCJA STYCZNYCH Wstęp Ten multimedialny program edukacyjny zawiera zadania konstrukcyjne pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości w zakresie konstrukcji podstawowych figur geometrycznych. Jest przeznaczony

Bardziej szczegółowo

LEGISLATOR. Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow

LEGISLATOR. Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow LEGISLATOR Dokument zawiera opis sposobu tworzenia podpisów pod aktami dla celów wizualizacji na wydrukach Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow Zawartość Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

ActionFX oprogramowanie do sterowania efektami platform i kin 7D V1.0.1

ActionFX oprogramowanie do sterowania efektami platform i kin 7D V1.0.1 Instrukcja obsługi ActionFX oprogramowanie do sterowania efektami platform i kin 7D V1.0.1 1 ActionFX to zaawansowane oprogramowanie umożliwiające sterowanie platformami efektowymi i efektami w kinach

Bardziej szczegółowo

Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji

Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji 1. Wprowadzenie Coraz częściej zdarza się, że zleceniodawca opinii prosi o dołączenie do opracowania pliku/ów Video z zarejestrowanym przebiegiem

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy PROMEDIO Transmisje. wersja dla nauczyciela

Instrukcja obsługi platformy PROMEDIO Transmisje. wersja dla nauczyciela Instrukcja obsługi platformy PROMEDIO Transmisje wersja dla nauczyciela Spis treści Instrukcja obsługi platformy 1 1. Na początku 3 2. Widok ogólny 4 3. Menu główne 5 4. Zarządzanie oknami 6 5. Okno audio

Bardziej szczegółowo

Aquarius Podręcznik uz ytkownika

Aquarius Podręcznik uz ytkownika "Wdrożenie wymagań dyrektywy INSPIRE / Dostosowanie zasobów danych przestrzennych PMŚ do wymagań dyrektywy INSPIRE Etap I" Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

4.2. Ustawienia programu

4.2. Ustawienia programu 4.2. Ustawienia programu Zmiana wielkości dokumentu Pracując w programie MS Excel 2010 niejednokrotnie doświadczysz sytuacji, w której otwarty przez Ciebie arkusz nie będzie mieścił się na ekranie monitora.

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Etapy uruchamiania systemu 010 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 010. I. Etapy uruchamiania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

1 Rejestrator czasu pracy

1 Rejestrator czasu pracy 1 Rejestrator czasu pracy Rejestrator Czasu Pracy (określany również skrótowo RCP) pozwala na zbieranie i prezentowanie informacji o godzinach przepracowanych przez wybranych użytkowników systemu. Rejestrator

Bardziej szczegółowo

Spis treści. S t r o n a 2

Spis treści. S t r o n a 2 S t r o n a 2 Spis treści... 1 I. Okno aplikacji... 3 1. Lokalizacja... 5 2. Zapis trasy... 5 II. Panel narzędzi... 6 1. Warstwy... 6 2. Wyszukiwanie... 8 3. Pomiary... 10 3.1. Długość... 10 3.2. Obszar...

Bardziej szczegółowo

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji 4-67 45 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji Prezentacje multimedialne tworzy się zwykle za pomocą specjalnych programów do tworzenia prezentacji Gotowe prezentacje mogą być odtwarzane na ekranie komputera

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.6.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Neuronu Cyfrowego

1 Moduł Neuronu Cyfrowego 1 Moduł Neuronu Cyfrowego Moduł Neuronu Cyfrowego daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość obsługi fizycznych Neuronów Cyfrowych. Dzięki temu możliwe jest sterowanie zewnętrznymi urządzeniami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet.

Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet. Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet. Przygotowanie urządzeń W prezentowanym przykładzie adresy IP sterowników

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy

Instrukcja obsługi platformy TransmisjeOnline.pl Instrukcja obsługi platformy wersja dla administratora TransmisjeOnline sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wawelskiej 78 lok.22, 02-034 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pamięci RAM

Diagnostyka pamięci RAM Diagnostyka pamięci RAM 1 (Pobrane z slow7.pl) Uszkodzenie pamięci RAM jest jednym z najczęściej występujących problemów związanych z niestabilnym działaniem komputera. Efektem uszkodzenia kości RAM są

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

CalendarGenerator v0.1 - instrukcja obsługi

CalendarGenerator v0.1 - instrukcja obsługi CalendarGenerator v0.1 - instrukcja obsługi Spis treści: 1. Tworzenie kalendarza na podstawie gotowego stylu. 2. Opis wybranych funkcji wtyczki: a. Okno podglądu. b. Nazwy dni tygodnia i miesięcy. c. Lista

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Praca w programie Power Draft

Praca w programie Power Draft Praca w programie Power Draft I. Przygotowanie foldera roboczego 1. Na ostatnim (alfabetycznie np. D) dysku komputera: - sprawdzić czy istnieje folder Geomat (jeŝeli nie proszę go utworzyć); - w folderze

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

5.4. Efekty specjalne

5.4. Efekty specjalne 5.4. Efekty specjalne Przedstawiliśmy już sobie sporo kwestii związanych z dodawaniem, edytowaniem czy usuwaniem elementów, które możemy zamieścić w prezentacji. Ale pomyłką było by stwierdzenie, że więcej

Bardziej szczegółowo

RF-graph 1.2 POMOC PROGRAMU

RF-graph 1.2 POMOC PROGRAMU RF-graph 1.2 POMOC PROGRAMU Spis treśći 1. Komunikacja...3 1.1. Połączenie...3 1.2. Rozłączenie...3 1.3. Problemy z połączeniem...3 1.4. Ustawienia transmisji...4 2. Wykresy...4 2.1. Rysowanie siatek...4

Bardziej szczegółowo

Zakładka Mapa. Kliknięcie zakładki "Mapa" spowoduje wyświetlenie panelu mapy:

Zakładka Mapa. Kliknięcie zakładki Mapa spowoduje wyświetlenie panelu mapy: Zakładka Mapa Kliknięcie zakładki "Mapa" spowoduje wyświetlenie panelu mapy: Rys. 1 Zakładka Mapa Zakładka "Mapa" podzielona została na sześć części: 1. Legenda, 2. Pasek narzędzi, 3. Panel widoku mapy,

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej Petio. Instrukcja zawiera opis funkcjonalności poszczególnych ekranów aplikacji.

Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej Petio. Instrukcja zawiera opis funkcjonalności poszczególnych ekranów aplikacji. Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej Petio. Instrukcja zawiera opis funkcjonalności poszczególnych ekranów aplikacji. Rozpoczęcie pracy z aplikacją wymaga zalogowania przy użyciu adresu e-mail lub

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa

Dokumentacja użytkowa 1 Dokumentacja użytkowa 2 Spis treści 1. Ekran wprowadzenia do aplikacji. 3 2. Rejestracja i logowanie 4 2.1. Ekran logowania do aplikacji 4 2.2. Ekran przypomnienia hasła 5 2.3. Ekran rejestracji 6 3.

Bardziej szczegółowo

Emapi.pl. Wyznaczanie trasy

Emapi.pl. Wyznaczanie trasy Emapi.pl Wyznaczanie trasy Pierwsze kroki Emapi.pl wyznaczanie trasy Wyszukiwanie adresu: Lewy panel -> zakładka Oblicz trasę Wyszukiwanie adresu: Lewy panel -> zakładka Oblicz trasę Wybór sposobu poruszania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA Mobile Viewer 2

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA Mobile Viewer 2 Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA Mobile Viewer 2 Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.2 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi programu KALKULACJA

Opis obsługi programu KALKULACJA Opis obsługi programu KALKULACJA Program KALKULACJA służy do obliczania opłat za przejazd pociągów po liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozwala on na dokonanie szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy

Instrukcja obsługi platformy TransmisjeOnline.pl Instrukcja obsługi platformy wersja dla uczestnika TransmisjeOnline sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wawelskiej 78 lok.22, 02-034 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

System Gokart Timing

System Gokart Timing System Gokart Timing 1 Spis treści System Gokart Timing... 1 Wstęp... 3 Słownik pojęć:... 3 Ogólny opis systemu... 3 Wymagania... 3 Aplikacja pomiarowa... 4 Interfejs... 4 Opis funkcji... 5 Aplikacja do

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4. Aplikacja Fidbox wersja 3.1 dla systemów ios i Android Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.1 lub nowszej Wymagania dla systemu Apple ios: Bluetooth 4 i system ios w wersji

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Komputery I (2) Panel sterowania:

Komputery I (2) Panel sterowania: Komputery I (2) Paweł Jamer Panel sterowania: Podstawowym miejscem z którego zarządzamy ustawieniami systemu Windows jest panel sterowania. Znaleźć tam możemy wszelkiego rodzaju narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ Aby dodać artykuł musimy się zalogować. W tym celu wchodzimy na stronę http://sp1.brzesckujawski.pl/3/administrator/, wprowadzamy swoje dane: Nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo