Spis treści. 1 Moduł Mapy 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. 1 Moduł Mapy 2"

Transkrypt

1 Spis treści 1 Moduł Mapy Elementy planu Interfejs widoku Panel sterujacy Suwak regulujacy przybliżenie Miniatura planu Elementy ustawiane przez użytkownika Plan budynku Strefy Ikony Urzadzenia Konfigurowanie Modułu Mapy Lista planów Konfiguracja planu Konfiguracja podstawowa Konfiguracja stref Konfiguracja ikon Konfiguracja urzadzeń Współpraca Modułu Mapy z jednostka decyzyjna Sygnały, warunki i akcje Obsługa Modułu Mapy Błędy generowane przez Moduł Mapy Strefa zdefiniowana w module mapy nie istnieje w systemie Nie odnaleziono pliku graficznego z tłem Bład Direct X Bład podczas inicjalizacji. Sprawdź, czy posiadasz najnowsza wersję Direct X Bład podczas wyświetlania obrazu Bład podczas ładowania tekstur Przykłady

2 1 Moduł Mapy Moduł Mapy daje użytkownikowi możliwość interakcji z Systemem za pośrednictwem graficznego interfejsu, np. w postaci planu budynku. W ramach modułu można zdefiniować grupę planów (np. dla budynku wielopiętrowego plan każdego piętra). Rysunek 1 przedstawia przykładowy widok planu mieszkania. Rysunek 1: Widok przykładowego planu mieszkania 1.1 Elementy planu Plan składa się z czterech podstawowych elementów, definiowanych przez użytkownika: Schematu budynku, mieszkania, pomieszczenia, wczytywanego z obrazu w formacie BMP lub JPG, Stref, odpowiadających zdefiniowanym strefom w Systemie, Ikon funkcyjnych, Ikon urządzeń. Poza elementami skonfigurowanymi oraz dodanymi przez użytkownika, istnieje grupa obiektów dostępnych w widoku. Pozwalają one na interakcję użytkownika z modułem i nazywane są interfejsem widoku. Do grupy tej zaliczają się: Panel sterujący pozwalający na poruszanie się po planie, przechodzenie między planami itd., Suwak regulujący przybliżenie widoku planu, 2

3 Miniatura planu, pozwalająca w łatwy sposób poruszać się po dużym planie, oraz określić aktualnie podglądany obszar planu Interfejs widoku Panel sterujący Panel sterujący został przedstawiony na rysunku 2. Jego funkcjonalność opisuje poniższa tabela. Rysunek 2: Panel sterujacy Wyświetla listę wszystkich planów, pozwala przejść do wybranego. Przesuwa podgląd widoku w górę. Wyświetla widok planu w trybie pełnoekranowym. Przesuwa podgląd widoku w lewo. Ustawia podgląd widoku w domyślnej pozycji. Przesuwa podgląd widoku w prawo. 3

4 Oddala podgląd widoku dalej od planu. Przesuwa podgląd widoku w dół. Przybliża podgląd widoku bliżej do planu Suwak regulujący przybliżenie Suwak pozwala regulować przybliżenie podglądu widoku. Jego reprezentacja graficzna została przedstawiona na rysunku 3. Regulacja może odbywać się za pomocą przycisków plus, minus, lub poprzez przeciąganie suwaka w odpowiednie miejsce na skali. Rysunek 3: Suwak regulujacy przybliżenie podgladu widoku 1.2 Miniatura planu Miniatura planu wyświetla cały obszar planu. Pozwala w łatwy sposób przemieszczać się po nim - wystarczy kliknąć miniaturę w miejsce, które ma zostać wyświetlone. Pozwala również zidentyfikować obecnie oglądany fragment planu, który określony jest jako czerwony prostokąt. Rysunek 4 przedstawia wygląd miniatury planu w widoku. 4

5 Rysunek 4: Minimapa Elementy ustawiane przez użytkownika Plan budynku Rysunek z planem budynku stanowi podstawowy element modułu, na którym wyświetlane są strefy, ikony i urządzenia. Rysunek może zostać wczytany z formatu JPG lub BMP. Plan nie zostanie poprawnie zainicjalizowany, jeśli rysunek z planem nie zostanie wczytany Strefy Każda strefa zdefiniowana w Systemie może mieć graficzną reprezentację w postaci kolorowego wielokąta umieszczanego na planie. Pozwala to na zdefiniowanie ciągłej akcji z nią związanej - miganie obszaru na ustalony w akcji kolor. Rysunek 5 przedstawia przykładowy trójkatny obszar migający w kolorze zielonym. Rysunek 5: Wyświetlony obszar (zielony) 5

6 Ikony Ikony umieszczane są w obrębie planu. Istnieje pięć podstawowych typów ikon: Sygnalizator - pozwala ustalić akcję w jednostce decyzyjnej, Sygnalizator z przyciskiem - pozwala ustalić warunek i akcję w jednostce decyzyjnej, Przycisk/Suwak - pozwala ustalić warunek w jednostce decyzyjnej, Przejście do planu - pozwala przejść do innego, zdefiniowanego w konfiguracji planu, Regulator - pozwala impulsowo sterować urządzeniami. Sygnalizator posiada cztery podtypy: Dwustanowy - sygnalizator binarny posiadający sygnał ciągły, Liczba całkowita - sygnalizator wyświetlający wartość całkowitą, posiadający sygnał ciągły, Liczba rzeczywista - sygnalizator wyświetlający wartość liczby rzeczywistej posiadający sygnał ciągły, Tekstowy - sygnalizator wyświetlający wartość tekstową posiadający sygnał ciągły. Przycisk/Suwak posiada trzy podtypy: Dwustanowy - przycisk binarny posiadający sygnał impulsowy (dla monostabilnego) lub ciągły (dla bistabilnego), Liczba całkowita - suwak pozwalający ustawić wartość w dobranym zakresie, posiadający sygnał ciągły, Liczba rzeczywista - suwak pozwalający ustawić wartość rzeczywistą, posiadający sygnał ciągły. Sygnalizator z przyciskiem łączy funkcjonalność przycisku oraz sygnalizatora binarnego. Pozwala ustalić w jednostce decyzyjnej warunek impulsowy (dla przycisku monostabilnego) lub ciągły (dla przycisku bistabilnego) oraz ciągłą akcję Urządzenia Ten element reprezentuje urządzenia pewnych typów, posiadających możliwość prezentacji w widoku (np. kamera). Konkretny egzemplarz jest tożsamy 6

7 z pojedyńczym elementem modułu, zdefiniowanym uprzednio w Systemie. Po kliknięciu na mapie ikonki symbolizującej dany typ urządzenia, wyświetlana jest ramka z podglądem. Może ona zostać później przełączona w tryb pełnoekranowy poprzez kliknięcie wewnątrz ramki. Symbol krzyżyka umożliwia zamknięcie podglądu. Przykładowy element tego typu, wyświetlający obraz z kamery przedstawia rysunek 6. Rysunek 6: Okno podgladu obrazu z urzadzenia na przykładzie kamery 1.3 Konfigurowanie Modułu Mapy Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania i konfiguracji Modułu Mapy Lista planów Lista zdefiniowanych planów dostępna jest po wybraniu opcji: Konfiguracja -> Moduły -> Moduł Mapy. Rysunek 7 przedstawia okno zawierające listę wszystkich planów. Kliknięcie przycisku Dodaj powoduje wyświetlenie okna konfiguracji nowego planu. Kliknięcie przycisku Usuń powoduje usunięcie z listy wybranego planu. Po wciśnięciu przycisku Modyfikuj wyświetlane jest okno konfiguracji dla wybranego planu. Zamknięcie okna następuje po wcisnięciu przycisku Zamknij. Podgląd mapy planu widoczny jest w ramce podglądu. 7

8 Rysunek 7: Lista wszystkich planów Konfiguracja planu Okno konfiguracji planu podzielone jest na trzy części: Drzewo zakładek konfiguracji, Panelu podglądu, Głównej ramki konfiguracyjnej, która jest zależna od wybranej zakładki w drzewie. Drzewo posiada cztery zakładki: Podstawowe - ustalenie bazowych parametrów planu, Strefy - wyznaczenie stref w obrębie planu, Ikony - rozmieszczenie i konfigurowanie ikon funkcyjnych, Urządzenia - rozmieszczenie i konfigurowanie ikon urządzeń Konfiguracja podstawowa Okno konfiguracji podstawowej zostało przedstawione na rysunku 8. Konfiguracja podstawowa musi zostać wykonana, aby móc przejść do kolejnych zakładek. W formatce tej należy określić nazwę planu, czy konfigurowany plan ma być domyślnie wyświetlanym, plik graficzny z mapą planu oraz opcje dodatkowe: rozmiar ikon, wyświetlane elementy oraz opis Konfiguracja stref Okno, w którym użytkownik ma możliwość rozmieszczenia stref przedstawione zostało na rysunku 9. 8

9 Rysunek 8: Okno konfiguracji planu - zakładka Podstawowe Rysunek 9: Okno konfiguracji planu - zakładka Strefy Po kliknięciu na przycisk Wstaw strefę wyświetlane jest okno wyboru strefy, która ma zostać przypisana do nowo tworzonego wielokąta. Okno to przedstawia rysunek 10. Po wybraniu strefy użytkownik ma możliwość wyznaczenia na planie obszaru - prawe kliknięcie myszy dodaje wierzchołek wielokąta określającego obszar. Po wyznaczeniu wszystkich wierzchołków, aby zakończyć tryb tworzenia obszaru, należy kliknąć przycisk Zakończ obszar. Kliknięcie przycisku Wyczyść wszystko usuwa wszystkie strefy naniesione na plan, natomiast kliknięcie przycisku Usuń strefę powoduje usunięcie tylko zaznaczonej strefy. 9

10 Rysunek 10: Wybór strefy, ktora ma zostać przedstawiona graficznie Konfiguracja ikon Po wybraniu zakładki Ikony wyświetlane jest okno umożliwiające rozmieszczenie i konfigurację ikon funkcyjnych, które zostało przedstawione na rysunku 11. Rysunek 11: Okno konfiguracji planu - zakładka Ikony Po kliknięciu przycisku Wstaw ikonę wyświetlane jest okno konfiguracyjne pozwalające ustalić parametry nowo tworzonej ikony funkcyjnej. Po skonfigurowaniu ikony, kliknięcie na planie umieszcza ją we wskazanym miejscu. Wciśnięcie przycisku Wyczyść wszystko powoduje usunięcie wszystkich naniesionych ikon z planu. Chcąc usunąć wybraną ikonę, należy kliknąc Usuń ikonę, natomiast kliknięcie przycisku Konfiguruj wyświetla okno konfiguracji zaznaczonej ikony. Rysunek 12 przedstawia okno konfiguracji ikony na przykładzie ikony sygnal- 10

11 izatora binarnego. Rysunek 12: Konfiguracja ikony funkcyjnej - Sygnalizator binarny Po prawej stronie znajduje się lista rodzajów ikon: Sygnalizator, Sygnalizator z przyciskiem, Przycisk/Suwak, Przejście do planu, Regulator. Po prawej znajduje się panel konfiguracyjny dla wybranego rodzaju ikony oraz podgląd. Parametry, które należy zdefiniować dla sygnalizatora, zostały przedstawione w tabeli: Rodzaj danych Wybór rodzaju sygnału: dwustanowy, całkowity, rzeczywisty, tekstowy. Nazwa elementu Nazwa ikony wyświetlana na planie. Typ ikony Reprezentacja graficzna ikony wyświetlana na planie. Kolor Kolor ikony. 11

12 12

13 Rysunek 13 przedstawia okno konfiguracji sygnalizatora liczby całkowitej. Rysunek 13: Konfiguracja ikony funkcyjnej - Sygnalizator liczby całkowitej Dla sygnalizatora reprezentującego liczbę całkowitą (także rzeczywistą lub tekstową) należy ustalić następujące parametry: Nazwa Typ Nazwa ikony wyświetlana na planie. Format wyświetlania. Jednostka Jednostka, która określa wyświetlaną wartość. 13

14 Na rysunku 14 zostało przedstawione okno konfiguracji sygnalizatora z przyciskiem. Rysunek 14: Konfiguracja ikony funkcyjnej - Sygnalizator z przyciskiem Dla sygnalizatora z przyciskiem należy określić parametry przedstawione w tabeli: Rodzaj danych Nazwa elementu Typ ikony Kolor Wartość, jaką reprezentuje sygnalizator (dwustanowy). Nazwa wyświetlana na przycisku ikony. Reprezentacja graficzna ikony. Kolor ikony. Typ binarny Rodzaj przycisku ikony (monostabilny/bistabilny). 14

15 Rysunek 15 przedstawia okno konfiguracyjne ikony typu Przycisk/Suwak. Rysunek 15: Konfiguracja ikony funkcyjnej - Suwak Dla przycisku należy skonfigurować parametry, które zostały zaprezentowane w tabeli: Rodzaj danych Nazwa elementu Typ ikony Kolor Typ binarny Dla przycisku: dwustanowy. Nazwa ikony wyświetlana na planie. Graficzna reprezentacja ikony. Kolor ikony. Rodzaj przycisku: monostabilny lub bistabilny. Dla suwaka należy ustalić parametry przedstawione w tabeli: Rodzaj danych Nazwa elementu Dla suwaka: całkowity lub rzeczywisty. Nazwa ikony wyświetlana na planie. 15

16 Typ ikony Dla suwaka: suwak. Maksymalna wartość Górna granica, której nie może przekroczyć wartość suwaka. Minimalna wartość Dolna granica, której nie może przekroczyć wartość suwaka. Jednostka Jednostka opisująca wartość suwaka. Okno konfiguracji ikony przejścia do planu zostało przedstawione na rysunku 16. Rysunek 16: Konfiguracja ikony funkcyjnej - Przejście do planu Poprawna konfiguracja ikony przejścia do innego planu przewiduje ustalenie parametrów, które zostały przedstawione w tabeli: Plan Typ ikony Plan, który ma zostać wyświetlony po kliknięciu ikony. Reprezentacja graficzna ikony. 16

17 Rysunek 17 przedstawia okno konfiguracji ikony regulatora. Rysunek 17: Konfiguracja ikony funkcyjnej - regulator. Dla regulatora należy skonfigurować parametry przedstawione w tabeli: Nazwa Nazwa elementu wyświetlana na ikonie regulatora Konfiguracja urządzeń Po wybraniu zakładki Urządzenia wyświetlane jest okno umożliwiające rozmieszczenie i konfigurację ikon urządzeń, które zostało przedstawione na rysunku 18. Po kliknięciu przycisku Wstaw urządzenie wyświetlane jest okno konfiguracji urządzenia, które zostało przedstawione na rysunku 19. Kliknięcie przycisku Wyczyść wszystko usuwa z aktualnego planu wszystkie ikony urządzeń. Po kliknięciu przycisku Konfiguruj urządzenie wyświetlane jest 17

18 Rysunek 18: Okno konfiguracji planu - zakładka urzadzenia okno konfiguracyjne wybranej ikony urządzenia. Kliknięcie przycisku Usuń urządzenie powoduje usunięcie wybranej ikony urządzenia z planu. Rysunek 19: Konfiguracja urzadzenia Tabela przedstawia listę parametrów ikony, które można ustalić za pomocą okna konfiguracyjnego urządzenia: Typ Urządzenie Kolor Rodzaj urządzenia (np. kamera, wykres). Konkretne urządzenie w Systemie Vision. Kolor ikony wyswietlanej na planie. 1.4 Współpraca Modułu Mapy z jednostka decyzyjna Rozdział ten zawiera informacje na temat sygnałów, warunków i akcji, jakie oferuje Moduł Mapy, oraz opis przykładowej 18 konfiguracji warunków i akcji w jednostce decyzyjnej. Interakcja Modułu Mapy z jednostką decyzyjną odbywa się poprzez wyko-

19 Sygnalizator z przyciskiem monostabilnym Sygnalizator z przyciskiem bistabilnym Przycisk monostabilny Przycisk bistabilny Suwak z wartością całkowitą Suwak z wartością rzeczywistą Regulator Sygnał impulsowy. Sygnał ciągły. Sygnal impulsowy. Sygnal ciagły. Sygnał ciągły. Sygnał ciągły. Sygnały impulsowe. Tabela przedstawia akcje udostępniane przez ikony i strefy: Sygnalizator dwustanowy Sygnalizator całkowity Sygnalizator rzeczywisty Sygnalizator tekstowy Sygnalizator z przyciskiem Strefa Sygnał ciągły. Sygnał impulsowy. Sygnał impulsowy. Sygnał impulsowy. Sygnał ciągły. Sygnał impulsowy. 1.5 Obsługa Modułu Mapy Aby podgląd planu był widoczny na ekranie, należy skonfigurować plany oraz dodać Moduł Mapy do odpowiedniego widoku. Ekran z podglądem planu został przedstawiony na rysunku 20. Poza elementami interfejsu widoku, omówionymi w rozdziale 1.1.1, użytkownik ma 19

20 możliwość interakcji z elementami umieszczonymi na planie. Po kliknięciu przycisku myszki na ikonę zostaje wywołana akcja, jeśli takowa została zdefiniowana w jednostce decyzyjnej. Jeśli zostanie kliknięty i przytrzymany przycisk myszki poza ikoną oraz zostanie przesunięty kursor, podgląd zostanie przesunięty zgodnie z ruchem kursora. Przesuwanie podglądu może również odbywać się za pomocą ikonek panelu sterującego, przedstawionego na rysunku 2, którego pełna funkcjonalność została opisana w rozdziale Sterowanie przybliżeniem widoku odbywa się za pomocą specjalnego suwaka, który został przedstawiony na rysunku 3. Dodatkowo dostępna jest miniatura planu, której funkcjonalność została opisana w rozdziale 1.2. Rysunek 20: Przykładowy widok planu 1.6 Błędy generowane przez Moduł Mapy W przypadku wystąpienia błędów podczas działania Modułu Mapy, generowane są następujące komunikaty: Strefa zdefiniowana w module mapy nie istnieje w systemie. Komunikat ten informuje o sytuacji, w której strefy skonfigurowane w Module Mapy zostały usunięte z konfiguracji systemu Vision.W tej sytuacji należy ponownie stworzyć wskazaną strefę w systemie lub usunąć ją z Modułu Mapy Nie odnaleziono pliku graficznego z tłem. Komunikat ten występuje w przypadku, gdy został usunięty plik graficzny z tłem planu. Należy wejść do konfiguracji planu i wskazać nowy plik z tłem. 20

21 1.6.3 Bład Direct X. Komunikat ten informuje o błędzie bibliotek Microsoft DirectX. W tym przypadku należy zainstalować najnowszą wersję bibliotek Direct X Bład podczas inicjalizacji. Sprawdź, czy posiadasz najnowsza wersję Direct X. Komunikat ten informuje o błędach, które wystąpiły podczas inicjalizacji Modulu Mapy. Prawdopodobnie nie została zainstalowana najnowsza wersja bibliotek Microsoft Direct X Bład podczas wyświetlania obrazu. Komunikat ten informuje o błędach krytycznych Modułu Mapy, które wystąpiły podczas wyświetlania planu Bład podczas ładowania tekstur. Komunikat ten oznacza, że Moduł Mapy nie mógł załadować grafiki. Prawdopodobnie zabrakło pamięci karty graficznej lub plik wykonywalny został uszkodzony. 1.7 Przykłady Na planie zostały zdefiniowane dwa elementy: Ikona przycisku bistabilnego, Strefa. Celem przykładu jest zdefiniowanie reguły w jednostce decyzyjnej, aby wciśnięty przycisk powodował miganie strefy. W tym celu należy zdefiniować regułę w jednostce decyzyjnej o warunku: Typ urządzenia: Moduł Mapy, Urządzenie: Moduł Mapy, Warunek: <Nazwa planu> - Przyciski - <Nazwa przycisku> Okno konfiguracji wyżej wymienionego warunku zostało przedstawione na rysunku 21. Akcję należy zdefiniować następująco: 21

22 Rysunek 21: Konfiguracja reguły w jednostce decyzyjnej - warunek Typ urządzenia: Moduł Mapy, Urządzenie: Moduł Mapy, Akcja: Piętro obszar, Kolor: kolor, na jaki ma migać obszar. Okno konfiguracji wyżej opisanej akcji w jednostce decyzyjnej zostało przedstawione na rysunku 22. Rysunek 22: Konfiguracja reguły w jednostce decyzyjnej - akcja 22

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile

Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile Katowice 2011 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Podręcznik użytkownika KS-CRM Mobile Wersja dokumentu: 2012.00.0.0 Data

Bardziej szczegółowo

CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi

CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi CMS PROFESSIOANL MANUAL CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi Instrukcja obsługi wersja 3.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla program CMS PROFESSIONAL w wersji 3.0.0.600 Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów

Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 WPROWADZENIE... 9 1.1 Przewodnik po podręczniku... 9 1.1.1 Struktura podręcznika... 10 1.1.1.1 I część podręcznika WSPÓLNA... 10 1.1.1.2

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu System inteligentnego domu Dokumentacja aplikacji panela dotykowego. Wersja 1.3 (2014-01-30) 1. Wstęp Firma F&F jest producentem rodziny Systemów Inteligentnych Budynków, w której skład wchodzą dwa zasadnicze

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Centralne Zarządzanie Data aktualizacji: 02.12.2014r. Spis treści Centralne Zarządzanie... 1 Instalacja aplikacji... 2 Pierwsze logowanie... 5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5

Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5 Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5 2 Wprowadzenie do aplikacji BPSC - SPIS TREŚCI: 1. Rozpoczęcie pracy z aplikacją... 5 2. Okno główne aplikacji... 7 3. Przeglądarki...13 4. Podstawowe funkcje przeglądarki...16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Spis treści 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

NESSI. Podręcznik użytkownika

NESSI. Podręcznik użytkownika NESSI Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Opis systemu... 5 1.1. Topologia systemu... 6 1.1.1 Jednostki Sterujące - Control Unit... 6 1.1.2 Oprawy oświetlenia awaryjnego... 6 1.1.3 Komputery operatorskie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Notow@niaPlus. Biuro Maklerskie Banku BPH S.A.

Instrukcja obsługi aplikacji Notow@niaPlus. Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. Instrukcja obsługi aplikacji Notow@niaPlus Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. Spis treści 1. Instalacja aplikacji Notow@niaPlus (na przykładzie przeglądarki Mozzilla Firefox)... 2 2. Uruchamianie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Wizualizacja CoDeSys Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 by 3S Smart Software Solutions GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S

Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S Wersja instrukcji 1.5 (kwiecień 2003) Dotyczy klienta w wersji 1.0.0.237 2000-2003 AL-NET Sp. z o.o. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Lista zdefiniowanych modemów GSM

Rysunek 1: Lista zdefiniowanych modemów GSM 1 Moduł GSM Moduł GSM pozwala na zdalną obsługę Systemu Vision za pomocą sieci telefonii komórkowej. Daje on możliwość informowania użytkownika o pewnych, dowolnie zdefiniowanych sytuacjach mających miejsce

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Dokumentacja użytkownika Podręcznik użytkownika Podsystem RIO

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Dokumentacja użytkownika Podręcznik użytkownika Podsystem RIO Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

CAD Share-it instrukcja obsługi

CAD Share-it instrukcja obsługi CAD Share-it instrukcja obsługi CAD Share-it instrukcja obsługi mobilna aplikacja do udostępniania projektów on-line 1 Spis treści 1. Uwagi wstępne... 4 1.1. Przeznaczenie aplikacji... 4 1.2. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Finder On-Line. Instrukcja obsługi programu. 2010 Finder S.A. 2010-05-10

Finder On-Line. Instrukcja obsługi programu. 2010 Finder S.A. 2010-05-10 Instrukcja obsługi programu 2010-05-10 2 Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 5 1 Uruchamianie... programu 5 2 Wybór trybu pracy... programu 5 3 Zmiana hasła... 6 4 Kończenie pracy... z programem 6 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.*

ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.* ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.* Instrukcja obsługi ELOG Krzysztof Górniak 01-227 Warszawa ul. Szymczaka 5/7 www.elog.com.pl Spis treści 1. Wstęp 2. Okno główne programu a) Informacje ogólne b) Dodawanie

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.1 Moduł e-sklep 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader. Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55

Biuro Maklerskie. Alior Trader. Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55 Biuro Maklerskie Alior Trader Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55 I. Spis Treści I. NARZĘDZIA OBROTU... 3 1. Wykres... 3 1.1. Interwał... 3 1.2. Typ ceny... 5 1.3. Typ

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

GEOXA. Creative GIS Solutions. www.cgis.pl. Geoxa MapServer Plugin. (C) 2006-2009 CGIS Creative GIS Solutions 25.11.2009

GEOXA. Creative GIS Solutions. www.cgis.pl. Geoxa MapServer Plugin. (C) 2006-2009 CGIS Creative GIS Solutions 25.11.2009 GEOXA Geoxa MapServer Plugin (C) 2006-2009 CGIS Creative GIS Solutions www.cgis.pl Creative GIS Solutions Wszelkie nazwy oraz znaki handlowe użyte w instrukcji należą do ich właścicieli i zostały użyte

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym. Instrukcja obsługi

Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym. Instrukcja obsługi Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym Instrukcja obsługi Spis treści 1. Logowanie... 3 2. Menu główne... 4 3. Okno listy pojazdów... 9 4. Wyświetlanie danych na mapie... 11 5. Generowanie

Bardziej szczegółowo

Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika

Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika Katowice 2011 2246PI01.00 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32) 209-07-15

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX

Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX v 1.1, 03-04-2014 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...10 3.1.1. MENU Główne Ustawienia Ogólne...20

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Spis treści 1 Start Logowanie do serwisu... 3 1.1 Opis panelu redaktora... 4 1.2 Menu i mapa... 5 1.2.1 Utwórz lub usuń punkt konstrukcyjny...

Bardziej szczegółowo