poziom: Core wersja: 2.6 moduł: B : Wytwarzanie SYLLABUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "poziom: Core wersja: 2.6 moduł: B : Wytwarzanie SYLLABUS"

Transkrypt

1 poziom: Core wersja: 2.6 moduł: B : Wytwarzanie SYLLABUS Niniejszy dokument jest syllabusem obowiązującym dla certyfikatu EUCIP ver Prezentuje obszary wiedzy, których znajomość jest niezbędna do zaliczenia modułu Wytwarzanie. Zastrzeżenie: Dokument ten został opracowany ze szczególną starannością na podstawie materiałów źródłowych pochodzących z Fundacji ECDL. Polskie Towarzystwo Informatyczne i Fundacja ECDL zastrzegają sobie prawo do zmian treści dokumentu oraz wyłączenia od odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i szkody powstałe na skutek wykorzystania niniejszego dokumentu i treści w nim zawartych. Copyright 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne

2 Cel Obszar wiedzy: Wytwarzanie Moduł B: Wytwarzanie obejmuje aspekty tradycyjnych technik projektowania, specyfikacji, implementacji, testowania i integracji systemów informatycznych (SI). Wymaga on od kandydata zrozumienia cyklu życia systemu, znajomości procesów budowy SI oraz trendów rozwoju SI. Kandydat powinien również potrafić zastosować różne metodyki i narzędzia budowy SI. Od kandydata wymaga się również znajomości zasad projektowania interfejsu użytkownika, stron internetowych, hipermediów jak również zasad związanych z wykorzystaniem relacyjnych baz danych i hurtowni danych. Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu języków zapytań oraz podstawowych zagadnień administrowania bazami danych. Wymagana jest również znajomość umiejętność wykorzystania podstawowych struktur danych i algorytmów, rozpoznawania różnych języków programowania oraz konstrukcji programistycznych, szacowania utrzymywania systemu oraz dokumentowania i testowania systemów informatycznych. Copyright 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne 2

3 B.1. Procesy i metody budowy SI B.1.1. Aplikacje a systemy B.1.2. Zasady i metodyki budowy SI B.1.3. Narzędzia budowy SI B.1.4. Testowanie aplikacji i systemów B.1.5. Implementacja systemu B Rozróżnienie i określenie różnic pomiędzy systemem a aplikacją. B Podanie przykładów systemów i aplikacji. B Wyjaśnienie sposobu wykorzystania aplikacji i systemów. B Charakterystyka podstawowych etapów budowy SI. B Rozróżnienie i podanie przykładów różnych modeli budowy SI. B Opisanie cyklu życia systemu. B Opisanie sposobu użycia narzędzi wykorzystywanych na różnych etapach projektowania SI (np. Upper-CASE, Lower-CASE, zintegrowane narzędzia CASE). B Określenie mocnych i słabych stron różnych narzędzi i technik budowy SI. B Zademonstrowanie użycia prostych narzędzi budowy SI. B Określenie różnych rodzajów testów oraz inspekcji wykonywanych w różnych etapach cyklu życia systemu (np. zdefiniowanych w V- modelu). B Wyjaśnienie sposobu użycia narzędzi w procesie implementacji systemu (np. faza implementacji zawiera wydanie oprogramowania użytkownikom, szkolenie oraz dostarczanie początkowego wsparcia dla użytkowników). Określenie kolejnych czynności wykonywanych przy użyciu jednego z wymienionych narzędzi. B Określenie wad i zalet różnych narzędzi implementacyjnych. B.1.6 Bezpieczeństwo i kontrola systemu B Określenie podstawowych typów systemów, które mogą być wykorzystane do ochrony ważnych danych firmy. Copyright 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne 3

4 B Określenie dzień po dniu działania zasad bezpieczeństwa w systemie (np. procedury archiwizacji danych, kontrola dostępu). B.1.7 Trendy w implementacji systemów B Określenie nowych propozycji sposobów implementacji systemów. B.2. Zarządzanie danymi i bazy danych B.2.1. Dane i transakcje B.2.2. Modelowanie danych B.2.3. Pliki i bazy danych B Określenie rodzajów architektur implementowanego systemu (np. dwulub trzywarstwowa architektura typu klient-serwer, n-warstwowa architektura typu web, rozszerzenie i integracja starego systemu) B Zrozumienie wykorzystania danych w bazach danych. B Zrozumienie zalet i problemów gromadzenia danych i informacji w kontekście nadmiarowości danych, ich niespójności, problemów integralności, dostępności danych, współbieżnego dostępu i bezpieczeństwa. B Wyjaśnienie różnicy między danymi a informacją. B Znajomość abstrakcyjnego charakteru danych, poziomy reprezentacji danych: fizyczny, konceptualny, zewnętrzny. B Grupy modeli danych: obiektowy logiczny model danych, strukturalny logiczny model danych, fizyczny model danych. B Znajomość zasad budowy obiektowych logicznych modeli danych np. model związków encji, model obiektowy. B Znajomość różnic między różnymi modelami strukturalnymi: model sieciowy a model hierarchiczny. B Wyjaśnienie różnicy między systemem zarządzania plikami a systemem zarządzania bazą danych (SZBD). B Określenie składników SZBD: pliki danych, słownik bazy danych, indeksy, pliki danych statystycznych. Copyright 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne 4

5 B Znajomość organizacji plików w bazach danych. Wykazanie zalet i wad plików do przechowywania rekordów o stałej długości pól oraz rekordów o zmiennej długości pól. B.2.4. Systemy zarządzania bazą danych B Obszary biznesu, w których wykorzystywane są systemy zarządzania bazami danych oraz powody ich użycia. B Wskazanie składników systemu zarządzania bazą danych: programy, typy danych. B Ogólna charakterystyka pojęć: język definiowania danych (DDL), język manipulowania danymi (DML), menadżer ds. bazy danych, administrator bazy danych, użytkownicy bazy danych. B.2.5. Hurtownie danych i drążenie danych B Wyjaśnienie koncepcji oraz składników systemu hurtowni danych. B Charakterystyka funkcji drążenia danych B Wskazanie obszarów wykorzystania systemów hurtowni danych. B.2.6. Relacyjny model danych B Określenie korzyści stosowania relacyjnego modelu danych: nadmiarowość, itd. B Prezentacja prostego przykładu normalizacji od 1 postaci normalnej do 3 postaci normalnej. B.2.7. Zapytania i raporty B Znajomość różnic między proceduralnymi i nieproceduralnymi językami zapytań. B Objaśnienie podstawowych operacji algebry relacyjnej. B Opisanie różnych składników języka SQL: DDL, DML, widok, itd. B Zademonstrowanie użycia operacji SQL: where, from, select, itd. B.2.8. Administrowanie bazą danych B Definicja i funkcje systemu zarządzania baza danych. B Znajomość funkcji administratora bazy danych (ang. DBA). Copyright 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne 5

6 B Charakterystyka najważniejszych procedur administrowania bazą danych: definiowanie schematu, struktura pamięci i metody dostępu, schemat oraz fizyczna organizacja procesu modyfikacji, autoryzacja dostępu do danych, itp. B.2.9. Bezpieczeństwo i integralność danych B Ogólna charakterystyka różnych problemów bezpieczeństwa i integralności w kontekście poufności, integralności i dostępności np. warunki integralności, przypadkowa utrata integralności danych, przypadkowa utrata spójności i celowy złośliwy dostęp do bazy danych. B Podanie przykładów różnych składników bezpieczeństwa pogrupowanych jako: bezpieczeństwo ludzkie, bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo systemu operacyjnego, bezpieczeństwo bazy danych. B Opisanie schematu odtwarzania bazy danych dla różnych przypadków błędów jak: błędy logiczne, błędy systemowe, awaria systemu i błąd dysku. B.3 Programowanie B.3.1 Metody i techniki projektowania oprogramowania B Wyjaśnienie różnych metod programowania, takich jak obiektowe, strukturalne, czy technika zstępowania. B Wyjaśnienie sposobu użycia abstrakcji jako techniki projektowania i rozwiązywania problemów. B Określenie specyficznych potrzeb projektowania w starych systemach. B.3.2 Algorytmy i struktury danych B Charakterystyka różnych struktur danych, jak rekordy, tablice, listy kierunkowe. B Wyjaśnienie różnicy pomiędzy rozpowszechnionymi algorytmami a strukturami danych wymienionymi wyżej. B.3.3 Typy języków programowania B Określenie podstawowych rodzajów języków programowania (różne generacje, języki programowania funkcyjnego, proceduralnego, programowanie obiektowe). B Wyjaśnienie roli składni w językach programowania. Copyright 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne 6

7 B Określenie różnicy pomiędzy kompilacją a interpretacją kodu. B.3.4 Wprowadzenie do różnych koncepcji programowania B.3.5 Testowanie B Wyjaśnienie najważniejszych konstrukcji języków programowania, jak np. i. typy danych ii. operacje wejścia/wyjścia iii. instrukcje iv. operacje arytmetyczne i logiczne v. podprogramy B Określenie podstawowych funkcji narzędzi automatycznego testowania. B Charakterystyka metod testowania. B Określenie podstawowych cech testowania modułów, połączeń i całego systemu. B.3.6 Dokumentowanie B Określenie podstawowych wymagań dokumentowania systemów (np. struktura angielska, drzewa decyzyjne) B Wyjaśnienie pojęcia dobrze skonstruowanego programu i powiązanej z nim dokumentacji. B.3.7 Utrzymywanie B Wyjaśnienie konieczności przeprowadzania zmian w systemie i dokumentacji. B Podanie przykładów metod wykorzystywanych do osiągania odpowiedniej jakości programu, np. badanie kodu. B.4 Projektowanie interfejsu użytkownika i stron internetowych B.3.8 Przykłady programowania B.4.1 Interakcja człowiek - komputer B.4.2 Projektowanie graficzne B Wyjaśnienie idei tworzenia małych segmentów programu w oparciu o daną hipotezę. B Wyjaśnienie teorii komunikacji: nadawca, komunikaty, odbiorca. B Wyjaśnienie mechanizmu przekazywania informacji B Określenie podstawowych zasad graficznych, bazujących na tradycyjnie Copyright 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne 7

8 pisanym tekście (rozmiar czcionki, białe znaki) B Określenie podstawowych zasad graficznych dla kolorów i ilustracji. B Wykorzystanie standardowej manipulacji obrazami. B.4.3 Stosowane metody i techniki B Charakterystyka narzędzi do implementacji stron internetowych. B Znajomość sposobów tworzenia diagramów dla projektowania stron internetowych (UML). B Określenie podstawowych metod nawigacji na stronach internetowych. B Wyjaśnienie zasad używania scenorysów, szkiców itd. B.4.4 Zasady i standardy tworzenia interfejsu użytkownika B Określenie narzędzi wspomagających tworzenie przyjaznych dla użytkownika stron internetowych. B Określenie najlepszych praktyk dla tworzenia tekstów na strony internetowe. B Charakterystyka modeli testujących służących do sprawdzania, czy wymagania interfejsu użytkownika są spełnione. B.4.5 Charakterystyka Internetu. Możliwości i ograniczenia B Opisanie historii WWW. B Określenie typowych elementów strony internetowej. B Wyjaśnienie celów użycia wewnętrznych i zewnętrznych stron internetowych w firmie. B Określenie modeli do analizy i odkrywania potrzeb grup docelowych. B Określenie wad stron internetowych. Podanie przykładów. B.4.6. Hipertekst I Hipermedia B Określenie sposobów użycia hipertektsu i hipermediów. Copyright 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne 8

9 B Użycie hipertektsu i hipermediów. B.4.7 Podstawowe problemy projektowania stron internetowych B Określenie potrzeb grup docelowych. B Wyjaśnienie ryzyka umieszczania zbyt wielu informacji na stronie internetowej. B Wyjaśnienie problemu małego zróżnicowania kolorystycznego. B Wyjaśnienie potrzeby łatwej nawigacji na stronie. B.4.8 Projektowanie stron WWW B Umiejętność użycia podstawowych komend HTML. B Określenie zakresu użycia HTML (twarde i miękkie formatowanie, znaki specjalne, podziały, wyrównania, nagłówki, tagi obrazków, tło, kolory, linki, listy, tabele, formularze, ramki) B Wyjaśnienie pojęcia arkusze stylów oraz ich użycia przy projektowaniu stron Copyright 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne 9

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Zasady oceniania INFORMATYKA. gimnazjum

Wymagania edukacyjne. Zasady oceniania INFORMATYKA. gimnazjum Wymagania edukacyjne Zasady oceniania INFORMATYKA gimnazjum 1 1. Podstawa programowa przedmiotu informatyka w Gimnazjum. Cele edukacyjne Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski Matematyka; matematyka dyskretna 1. Podstawowe działania na macierzach. 2. Przestrzeń wektorowa: definicja, przykłady, odwzorowania liniowe 3. Układy równań

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane systemy baz danych

Zaawansowane systemy baz danych Wprowadzenie do kursu: Zbyszko KRÓLIKOWSKI Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań e-mail: Zbyszko.Krolikowski@cs.put.poznan.pl 1. Wstęp Organizacja nowoczesnego społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ mgr inż. Marcin Michał MIROŃCZUK Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Database management

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET INTERNET W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 STRESZCZENIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 STRESZCZENIA INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 PWNT Gdańsk STRESZCZENIA Rozdział 1. Narzędzia wspomagające generowanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIII

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIII INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- Studia podylomowe Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki czas trwania: 3 semestry

Bardziej szczegółowo

W PROJEKTOWANIU APLIKACJI INTERNETOWYCH

W PROJEKTOWANIU APLIKACJI INTERNETOWYCH WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE MDE W PROJEKTOWANIU APLIKACJI INTERNETOWYCH Projekt Absolwent na miarę czasu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia Kurs Administrator baz danych skierowany jest przede wszystkim do osób zamierzających rozwijać umiejętności w zakresie administrowania bazami danych.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW

Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW Strona 2 Spis treści 2 Co sprawia, że aplikacje WWW są narażone na ataki? 3 Przykłady typowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ OTWARTYCH I ZAMKNIĘTYCH Z TECHNOLOGII ORACLE

KATALOG SZKOLEŃ OTWARTYCH I ZAMKNIĘTYCH Z TECHNOLOGII ORACLE KATALOG SZKOLEŃ OTWARTYCH I ZAMKNIĘTYCH Z TECHNOLOGII ORACLE wersja z dnia 7.03.2012 Sprawdź czy posiadasz najnowszą wersję Database Consulting http://dataconsulting.pl/ infolinia: 801 009 706 tel.: (22)

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (inżynierskim)

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do budowy ontologii i narzędzia wnioskujące

Narzędzia do budowy ontologii i narzędzia wnioskujące Narzędzia do budowy ontologii i narzędzia wnioskujące Spis treści 1. OPIS NARZĘDZI INŻYNIERII ONTOLOGII... 6 1.1. PROTEGEWIN... 6 1.1.1. Informacje ogólne... 6 1.1.2. Właściwości i zastosowania... 6 1.1.3.

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski Bazy danych ITA-101 Wersja 1 Warszawa, wrzesień 2009 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski ITA-101 Bazy danych 2008

Bardziej szczegółowo

EITCA/BI. Akademia Informatyki Biznesowej. Zawartość programowa Akademii:

EITCA/BI. Akademia Informatyki Biznesowej. Zawartość programowa Akademii: EITCA/BI Akademia Informatyki Biznesowej Zawartość programowa Akademii: EITC/BI/ITIM: e-zarządzanie (15h) EITC/BI/BAS: Wykorzystanie informatyki w przedsiębiorstwie/administracji (15h) EITC/BI/GADW: Reklama

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące dokumentacji powdrożeniowej I. Słownik pojęć.

Wymagania dotyczące dokumentacji powdrożeniowej I. Słownik pojęć. Załącznik nr 2 do OPZ Wymagania dotyczące dokumentacji powdrożeniowej I. Słownik pojęć. 1. System IT aplikacja i infrastruktura IT wraz z interfejsami. 2. Aplikacja informatyczna oprogramowanie wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Załącznik nr 2A do SIWZ DZP.381.67.2013.UG Opracowanie pięciu nowych programów studiów podyplomowych w ramach projektu Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do problematyki baz danych

Wprowadzenie do problematyki baz danych Wprowadzenie do problematyki baz danych Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 1 (1) Niniejszy cykl 13 wykładów będzie poświęcony bazom danych. 1 Plan wykładu Podstawowa terminologia Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA KART ELEKTRONICZNYCH SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM

SYSTEM DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA KART ELEKTRONICZNYCH SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI INŻYNIERSKA PRACA DYPLOMOWA SYSTEM DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA KART ELEKTRONICZNYCH SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM Paweł Brzeziński Kamil Czyżnielewski

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo