Wejdź na giełdę z ENERGĄ Listopad 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wejdź na giełdę z ENERGĄ Listopad 2013"

Transkrypt

1 Draft nr 3[PL] Wejdź na giełdę z ENERGĄ

2 Zastrzeżenia prawne: Zastrzeżenia prawne: Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia ani podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestycji w papiery wartościowe spółki ENERGA S.A. ( Spółka ). Prospekt ( Prospekt ), sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce i ich dopuszczeniem oraz wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.grupaenerga.pl) oraz na stronie internetowej oferującego, Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał (ani zawarte w nim informacje) nie zawiera i nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania ofert ich nabycia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie stanowiłyby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagały rejestracji. Akcje Spółki o których mowa w niniejszym materiale nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) i nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych ). Akcje Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna akcji Spółki w Stanach Zjednoczonych. Niniejszy materiał jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie (A) na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego dla osób będących kwalifikowanymi inwestorami w rozumieniu art. 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej (tzn. Dyrektywy 2003/71/WE z późniejszymi zmianami, w tym zmieniającą ją Dyrektywą 2010/73/UE, w zakresie zaimplementowanym w danym państwie członkowskim) ( Kwalifikowani Inwestorzy ), (B) na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii (i) dla osób mających doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tzn. trudniących się zawodowo inwestycjami (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ( Rozporządzenie ) i (ii) dla osób spełniających kryteria określone w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia, i/lub (C) dla innych osób, którym może zostać zgodnie z prawem ujawniony (osoby wskazane w pkt. (A), (B) i (C) powyżej będą łącznie nazywane Osobami Uprawnionymi ). Akcje Spółki, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia ich w inny sposób będą udostępniane wyłącznie Osobom Uprawnionym. Osoby, które nie są Osobami Uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać. Niniejszy materiał może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na wielu założeniach dotyczących aktualnej i przyszłej działalności Spółki oraz otoczenia, w którym Spółka działa obecnie i będzie działała w przyszłości. Do założeń tych należą, w szczególności, zdolność Spółki do realizacji swojej strategii, a także oczekiwania dotyczące rentowności i wzrostu, rozwoju sytuacji w sektorze energetycznym, nakładów kapitałowych, dostępności finansowania oraz planowanych przez Spółkę działań restrukturyzacyjnych i reorganizacyjnych. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na aktualnej ocenie Zarządu oraz, siłą rzeczy, na okolicznościach, które będą miały miejsce dopiero w przyszłości i ze swej natury są uzależnione od szeregu znanych i nieznanych kwestii obarczonych różnymi ryzykami, na które Spółka nie ma wpływu. Oznacza to, że niektóre istotne ryzyka mogą spowodować, że zdarzenia opisane w stwierdzeniach dotyczących przyszłości będą się znacząco różnić od faktycznego stanu rzeczy, a tym samym spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki lub jej sytuacja finansowa czy perspektywy będą znacząco odbiegać od tych wyrażonych lub wynikających ze stwierdzeń dotyczących przyszłości, a także od historycznych wyników i osiągnięć Spółki. 2

3 Agenda I. Grupa ENERGA Strona 3 II. Strategia i plan inwestycyjny Strona 8 III. Wyniki finansowe IV. Oferta publiczna Strona 11 Strona 16

4 Grupa ENERGA Draft nr 3[PL] Wykres obrazuje kontrybucję poszczególnych segmentów biznesowych do skorygowanej EBITDA Spółki w 2012 r. 4

5 Grupa ENERGA: segmenty biznesowe 1 Dystrybucja Draft nr 3[PL] Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem niezawodności 1 1 Wytwarzanie Polska grupa energetyczna pod względem udziału OZE w portfelu mocy wytwórczych 2 3 Sprzedaż Sprzedawca energii elektrycznej w Polsce pod względem wolumenu sprzedawanego odbiorcom końcowym 3 największy OSD w Polsce pod względem wolumenu energii dystrybuowanej do odbiorców końcowych 2 1,3 Milionów klientów GW zainstalowanej 2,9 mocy 3 indywidualnych i biznesowych 3 25 % terytorium Polski w zasięgu sieci dystrybucji 5 36 % udział OZE w łącznej produkcji energii przez grupę 3 18 % udział zielonej energii w wolumenie sprzedawanej energii 2 ENERGA to czołowa polska grupa energetyczna skupiona na generującym stabilne przepływy finansowe segmencie dystrybucji ENERGA jako pierwsza w Polsce podjęła się wdrożenia inteligentnego opomiarowania, będącego elementem inteligentnej sieci dystrybucyjnej (smart grid) Wytwarzanie 15,6% Sprzedaż 14,2% Dystrybucja 70,2% ¹ Biorąc pod uwagę wskaźniki SAIDI i SAIFI w 2012; ² Na podstawie danych za 2012 rok; 3 Na podstawie danych za Q3 2013; 4 EBITDA skorygowana o wydarzenia o charakterze jednorazowym; 5 Stan na dzień r. 5 Wykres nie uwzględnia segmentów usługi i pozostałe oraz wyłączeń i korekt konsolidacyjnch Źródło:Informacje Spółki, strony internetowe polskich grup energetycznych Kontrybucja poszczególnych segmentów biznesowych do skorygowanej EBITDA Spółki w ,5 5

6 Stale poprawiamy naszą efektywność operacyjną Draft nr 3[PL] Straty podczas przesyłania energii 6,93% 6,38% Średnia dla Polski w 2011 r.: 8,7% Średnia dla Europy¹ w 2011 r.: 7,3% 6,15% Nowe przepisy Oczekuje się, że system regulacyjny zostanie zmodyfikowany przed rozpoczęciem nowego okresu regulacji w 2016 r. w celu uwzględnienia jakości dostaw energii elektrycznej i obsługi klienta Zgodnie z założeniami przedstawionymi przez Prezesa URE, ocena jakości świadczonych usług miałaby wpływ na ustalenie zwrotu z zaangażowanego kapitału SAIDI ² (liczba minut na klienta) SAIFI ³ (interruptions (przerwy na klienta) per customer) W 2012 r. średnia dla Energi, Tauronu, Enei, PGE = ,6 5,5 W 2012 r. średnia dla Energi, Tauronu, Enei, PGE = 4,4 3,8 3,0 2, M M M M 2013 Źródło: Informacje Spółki, strony internetowe polskich grup energetycznych, Eurostat ¹ Unia Europejska składająca się z 27 państw członkowskich w tym czasie; 2 SAIDI: System Average Interruption Duration Index; ³ SAIFI: System Average Interruption Frequency Index 6

7 Kluczowe aktywa grupy ENERGA Dystrybucja Draft nr 3[PL] Sieć dystrybucyjna w północnej Polsce o 2,9 milionów klientów 1 o 193 tys. km linii energetycznych 2 o zasięg 77 tys. km 2, 2 Pilotażowy projekt Smart Grid na półwyspie helskim Wytwarzanie Elektrownie wodne o Włocławek (160 MW 3 ) o Mniejsze jednostki wytwórcze (42 MW 3 ) o Żydowo elektrownia szczytowo-pompowa (150MW 3 ) 3 farmy wiatrowe o Karcino (51 MW 3 ) o Karścino (90 MW 3 ) o Bystra (24 MW 3 ) Elektrownia systemowa w Ostrołęce (722 MW 4 ) Elektrociepłownie (57 MWe, 470 MWt 3 ) 1 Stan na dzień 30 września 2013 r.; ¹ Stan na dzień 30 czerwca 2013 r.; 3 Moc zainstalowana; 4 Moc osiągalna 7

8 Doświadczona kadra zarządzająca i jej osiągnięcia Draft nr 3[PL] Konsekwentny rozwój w segmencie dystrybucji Rozwój i modernizacja infrastruktury Wzrost niezawodności i jakości dostaw energii Stała poprawa wskaźników SAIDI i SAIFI osiągnięcie pozycji najbardziej efektywnego dystrybutora energii w Polsce pod względem wskaźników ciągłości zasilania¹ 2011 Rozwój inteligentnych sieci przesyłowych (ang. Smart Grid) ENERGA jako pierwsza wdrożyła elementy tej technologii do swojej sieci dystrybucyjnej 2013 Emisja euroobligacji Pierwsza emisja euroobligacji w kwocie 500 mln 2013 Przejęcie farm wiatrowych Dokonanie akwizycji farm wiatrowych DONG and Iberdrola oraz projektów wiatrowych o wartości ok. 1,1 mld zł Program dobrowolnych odejść Około pracowników wzięło udział w programie od 2010 r. Źródło: Informacje Spółki ¹ Wskaźniki SAIDI i SAIFI w 2012 r. 8

9 Agenda I. Grupa ENERGA II. Strategia i program inwestycyjny III. Wyniki finansowe IV. Oferta publiczna Strona 3 Strona 8 Strona 11 Strona 16

10 Trzy filary strategii Grupy ENERGA Filary strategii Cele Działania Dalszy rozwój w segmencie dystrybucji Minimalizacja wpływu na środowisko naturalne Wzrost rentowności i generowanych przepływów pieniężnych Stała poprawa jakości usług Przyłączanie kolejnych instalacji OZE do sieci dystrybucyjnej Rozwój źródeł energii przyjaznych środowisku Wsparcie efektywnego wykorzystania energii Modernizacja i rozbudowa sieci dystrybucyjnej Stała poprawa niezawodności sieci Dalsze inwestycje w odnawialne źródła energii Wykorzystanie sprawdzonych technologii Koncentracja na obsłudze Klienta Wzrost poziomu satysfakcji Klientów Utrzymanie silnej, długoterminowej relacji z Klientami Dostarczanie wysokiej jakości produktów przy zachowaniu wysokiej efektywności kosztowej 10

11 Nasz program inwestycyjny na lata jest kluczem do realizacji strategii Program inwestycyjny na lata % Razem: 19,7 mld zł 19% Kluczowe projekty: 15,9 mld zł Projekty fakultatywne: 3,8 mld zł Dystrybucja 78% OZE 1 11% Elektrociepłownie 4% Elektrownie systemowe 3% Pozostałe 4% Pozostałe 18% OZE 1 82% Dwie grupy inwestycji Kluczowe projekty Projekty kluczowe do realizacji strategii Spółki, które mają stosunkowo niską zależność od warunków rynkowych i regulacyjnych Projekty fakultatywne Projekty, których realizacja uzależniona jest od warunków rynkowych i regulacyjnych Źródło: Informacje Spółki 1 Zawiera elektrownie wiatrowe, wodne przepływowe i szczytowo-pompowe 11

12 Kluczowe projekty : Dystrybucja 78% z nakładów na kluczowe projekty przeznaczone na inwestycje w segmencie dystrybucji Pozostałe Inwestycje w IT, komunikacje itp. Nowi klienci Całkowite inwestycje: mln zł Budowa nowych linii usługowych Kwota nakładów inwestycyjnych będzie ostatecznie zależała od wymaganej rozbudowy sieci w celu przyłączenia nowych klientów Całkowite inwestycje: mln zł 37% 9% 14% Inteligentne opomiarowanie Inwestycje w inteligentne sieci i liczniki w celu zwiększenia niezawodności dostaw oraz poprawy jakości obsługi klienta Całkowite inwestycje: mln zł Przyłączenia OZE Odnosi się do ustawowego obowiązku przyłączenia nowych nowych źródeł energii do sieci dystrybucyjnej 25% Całkowita wartość inwestycji oparta o oczekiwania wzrostu mocy OZE w obszarze dystrybucji energii z 1,9 GW dzisiaj do 7,7 GW w 2021 Całkowite inwestycje: mln zł 15% Łącznie: mln zł 1 Modernizacja Inwestycje w celu zwiększenia przepustowości sieci oraz redukcji strat i awaryjności Całkowite inwestycje: mln zł Źródło: Informacje Spółki 1 Zawiera 842 mln zł nakładów inwestycyjnych poniesionych w 9 miesiącach 2013 r. 12

13 Agenda I. Grupa ENERGA Strona 3 II. Strategia i plan inwestycyjny Strona 8 III. Wyniki finansowe i polityka dywidendowa IV. Oferta publiczna Strona 11 Strona 16

14 Poprawa wyników finansowych zarówno w 2012 r. jak i w pierwszych 9 miesiącach 2013 r. Przychody (mln zł) Skorygowana EBITDA (mln zł) M M 2013 Zysk netto (mln zł) M M 2013 Nakłady inwestycyjne (mln zł) Pozostałe nakłady inwestycyjne Nakłady w segmencie dystrybucji Zawiera nakłady na akwizycję farm wiatrowych w wysokości ok. 1 mld zł M M M M 2013 Źródło: Informacje Spółki Uwaga: Skorygowana EBITDA o wydarzenia o charakterze jednorazowym, tj. odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, przychody i koszty dotyczące sprawy spornej pomiędzy ENERGA-OPERATOR a PSE i PKN ORLEN S.A., koszty odpraw restrukturyzacyjnych dla pracowników (w tym z tytułu programów i zasad dobrowolnych odejść), a także zyski z tytułu okazyjnego nabycia powstałe w wyniku przejęcia jednostek powiązanych 14

15 ENERGA osiągnęła dynamiczny wzrost wyników finansowych na przestrzeni ostatnich trzech lat Przychody 2010 r. 30 września 2013 r. Skorygowana EBITDA 2010 r. 30 września 2013 r. Skoryg. marża EBITDA 16,9% 15,5% 16,8% 19,2% 21,4% mln zł mln zł (2 000) (1 008) (1 234) (839) (626) (1 652) M M (200) (80) (60) (6) (20) (39) M M 2013 Dystrybucja Wytwarzanie Sprzedaż Usługi, pozostałe oraz korekty Źródło: Informacje Spółki Uwaga: Skorygowana EBITDA o wydarzenia o charakterze jednorazowym, tj. odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, przychody i koszty dotyczące sprawy spornej pomiędzy ENERGA-OPERATOR a PSE i PKN ORLEN S.A., koszty odpraw restrukturyzacyjnych dla pracowników (w tym z tytułu programów i zasad dobrowolnych odejść), a także zyski z tytułu okazyjnego nabycia powstałe w wyniku przejęcia jednostek powiązanych 15

16 ENERGA posiada stabilną pozycję finansową i prowadzi konserwatywną politykę poziomu zadłużenia Dług netto/ LTM EBITDA LTM EBITDA Draft nr 3[PL] 31 grudnia 2010 r. (mln zł) 31 grudnia 2011 r. (mln zł) 31 grudnia 2012 r. (mln zł) września 2013 r. (mln zł) (0,42x) 0,12x 0,88x 1,67x 1 798¹ (597) Dług netto (1 684) (1 777) (2 069) (2 307) Q Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Oprocentowane kredyty i pożyczki powiększone o leasing ENERGA określa wskaźnik Dług netto/ebitda na poziomie 2,5x jako optymalny długoterminowy poziom dźwigni Stabilna pozycja finansowa Grupy ENERGA została potwierdzona przez agencje ratingowe Fitch i Moody s Źródło: Informacje Spółki Uwaga: Dane dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pokazane powyżej są inne niż dane z rachunku przepływów pieniężnych, w związku z włączeniami niezrealizowanych różnic kursowych i odsetkowych, do gotówki i jej ekwiwalentów zaliczamy aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz kredyty w rachunku bieżącym ¹ LTM obliczone poprzez odjęcie od EBITDA za 2012 r., EBITDA za pierwsze 9 miesięcy 2012 r. oraz dodanie wartości EBITDA za pierwsze 9 miesięcy 2013 r. 16

17 Atrakcyjna polityka dywidendowa Polityka dywidendowa ENERGI po IPO Wypłata dywidendy stanowiącej 92% jednostkowego rocznego zysku netto Draft ENERGA SA nr 3[PL] 1, z zastrzeżeniem maksymalnie 400 mln zł jednostkowego zysku netto za 2013 r. (przeznaczone do wypłaty w 2014 r.) 500 mln zł z jednostkowego zysku netto w 2014 r. (przeznaczone do wypłaty w 2015 r.) Dywidenda będzie indeksowana rocznie po 2015 r. o stopę równą lub wyższą inflacji w Polsce Ostateczna wysokość dywidendy będzie w każdym przypadku zależeć od ogólnej sytuacji finansowej Spółki, warunków rynkowych oraz obowiązujących przepisów prawa Dywidendy wypłacone z zysku netto za 2011 i 2012 rok mln zł PGE Energa Tauron Enea 159 Stopa wypłaty dywidendy z zysku netto za 2011 i 2012 rok 2 150% % 97% 109% 90% 70% 60% 30% 50% 44% 24% 27% 22% 0% Energa PGE Tauron Enea Źródło: Informacje Spółki 1 Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych z 15 września 2000 r. dywidenda nie może przekroczyć 92% zysku netto ENERGA SA dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie jednej trzeciej kapitału zakładowego; 2 Stopa wypłaty dywidendy jest wyliczana na podstawie zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 17

18 Zalety inwestycyjne grupy ENERGA Draft nr 3[PL] Bezpieczny i przewidywalny profil działalności ukierunkowany na atrakcyjny i regulowany segment dystrybucji Znaczący udział OZE w obszarze wytwarzania Stabilny wzrost wzmacniany inwestycjami w segmencie dystrybucji Stabilna pozycja finansowa wspierająca realizację programu inwestycyjnego oraz polityki dywidendy Korzyści wynikające ze stałej poprawy efektywności i efektu skali Kompetentna i stabilna kadra zarządzająca 18

19 Agenda I. Grupa ENERGA Strona 3 II. Strategia i plan inwestycyjny Strona 8 III. Wyniki finansowe i polityka dywidendowa IV. Oferta publiczna Strona 11 Strona 16

20 Struktura oferty publicznej Emitent Oferta Publiczna Draft ENERGA nr SA 3[PL] ( ENERGA ) Oferta publiczna w Polsce kierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych Działania promocyjne skierowane do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki (z wyłączeniem Polski) zgodnie z Regulacją S W Stanach Zjednoczonych Ameryki działania promocyjne skierowane wyłącznie do Kwalifikowanych Nabywców Instytucjonalnych (ang. QIBs), zgodnie z przepisem 144A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych Struktura Oferty Sprzedaż do akcji istniejących należących do Skarbu Państwa 1 Skarb Państwa ma zamiar zachować powyżej 50% akcji w kapitale zakładowym Inwestorzy instytucjonalni:75-80% Oferty Łącznie inwestorzy detaliczni: 20% Oferty z możliwością zwiększenia puli do 25% Inwestorzy detaliczni Inwestorzy indywidualni:15% Oferty; wielkość maksymalnego zapisu akcji Duzi Inwestorzy Indywidualni:5% Oferty; wielkość maksymalnego zapisu akcji Rynek notowań Główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Globalni koordynatorzy Współprowadzący księgę popytu Menedżerowie Oferujący Lock-up 180 dni dla Skarbu Państwa i ENERGI Źródło: Informacje Spółki 20

21 Inwestorzy Indywidualni - Akcjonariat Obywatelski Draft nr 3[PL] Inwestorzy Detaliczni Zapisy od 19 listopada 2013 r. do 2 grudnia 2013 r. 1 Do 20% Akcji Oferowanych z możliwością zwiększenia do 25% Zapisy składane po cenie maksymalnej Każdy inwestor osoba fizyczna ma prawo do złożenia 1 zapisu w Transzy Inwestorów Indywidualnych i 1 zapisu w Transzy Dużych inwestorów Indywidualnych Kategoria Inwestorów Indywidualnych Zapisy od 19 listopada 2013 r. do 2 grudnia 2013 r. (do godziny 23:59) Do 15% Akcji Oferowanych, z możliwością zwiększenia puli Zapis na maksymalnie Akcji Oferowanych Zasada maksymalnego przydziału Kategoria Dużych Inwestorów Indywidualnych Zapisy od 19 listopada 2013 do 2 grudnia 2013 r. (do godziny 17:00) lub do wyczerpania puli 1 Do 5% Akcji Oferowanych, z możliwością zwiększenia puli Zapis na maksymalnie Akcji Oferowanych Redukcja tylko w ostatnim dniu składania zapisów ¹ Podany termin dotyczy zapisów na akcje ENERGA SA w transzy dla Inwestorów Indywidualnych. Zapisy dla Dużych Inwestorów Indywidualnych odbywają się w tym samym terminie (o ile nie zakończą się wcześniej zgodnie z zasadami wskazanymi w Prospekcie). 21

22 Harmonogram Oferty Draft nr 3[PL] 18 Listopada 2012 Publikacja prospektu i ceny maksymalnej 18 Listopada Grudnia Listopada Grudnia Listopada Grudnia 2013 Roadshow i budowanie książki popytu Zapisy w kategorii Dużych Inwestorów Indywidualnych 1 Zapisy Inwestorów Indywidualnych 3 Grudnia 2013 Ogłoszenie ceny sprzedaży akcji oferowanych 4-6 Grudnia 2013 Zapisy i wpłaty inwestorów instytucjonalnych 9 Grudnia 2013 lub w zbliżonym terminie 10 Grudnia 2013 lub w zbliżonym terminie 11 Grudnia 2013 lub w zbliżonym terminie Przydział akcji Zapis akcji na rachunkach inwestorów instytucjonalnych Zakładany dzień debiutu na GPW ¹ Możliwość skrócenia zapisów w Kategorii Dużych Inwestorów Indywidualnych w przypadku wyczerpania się puli akcji w tej kategorii zapisów 22

23 Draft nr 3[PL] Dziękujemy za uwagę 23

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku ENERGA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271591) Ubieganie się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A.

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. Informacje ogólne Grupa jest

Bardziej szczegółowo

Capital Park S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Capital Park S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA ANI PODAWANIA DO WIADOMOŚCI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Do natychmiastowej publikacji. 10 marca 2014 r.

Do natychmiastowej publikacji. 10 marca 2014 r. NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA, BĄDŹ DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A.

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. W drodze na giełdę LIVECHAT Software

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

Bank dla przedsiębiorców

Bank dla przedsiębiorców Bank dla przedsiębiorców ę 19 marca 2015 0 Zastrzeżenia ANI NINIEJSZA PREZENTACJA ANI JEJ KOPIA, ANI ŻADNE ZAWARTE W NIEJ INFORMACJENIE NIE PODLEGAJĄ ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej.

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej. EUROCASH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Komornikach k. Poznania w Polsce i adresem przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213765)

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda (LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000253077) Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KNF ZATWIERDZIŁA PROSPEKT VISTAL GDYNIA SA

KOMUNIKAT PRASOWY KNF ZATWIERDZIŁA PROSPEKT VISTAL GDYNIA SA KOMUNIKAT PRASOWY 5 grudnia 2013 KNF ZATWIERDZIŁA PROSPEKT VISTAL GDYNIA SA Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dziś prospekt emisyjny Vistal Gdynia SA, wiodącego producenta wielkogabarytowych, specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

LIBET Spółka Akcyjna

LIBET Spółka Akcyjna LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław www.libet.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: ofertą publiczną obejmującą nie mniej niż 17.500.000

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

Elemental Holding S.A.

Elemental Holding S.A. Elemental Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Traugutta 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Podsumowanie opisu działalności

PODSUMOWANIE. Podsumowanie opisu działalności PODSUMOWANIE Niniejszy materiał stanowi podsumowanie najistotniejszych kwestii i czynników ryzyka dotyczących Emitenta, Spółek Operacyjnych, Grupy Westa oraz Akcji. Niniejsze podsumowanie stanowi jedynie

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A.

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A. Prospekt Emisyjny spółki Prospekt został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją Nowych Akcji Serii B ( Oferta Subskrypcji ); publiczną sprzedażą Nowych Akcji Serii A będących własnością SEZAM

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY VANTAGE Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Polska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000030117 Oferta Publiczna 1 453 285 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna

Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-298), przy ul. Szybowcowej 8A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000370553.

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo