Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna karta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna karta"

Transkrypt

1 Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna karta

2 Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna Karta Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia Użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna karta, zwane dalej Warunkami ubezpieczenia lub WU, regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej klientom SK banku i stanowią integralną część Umowy. Definicje 1 Poniższe terminy w rozumieniu niniejszych warunków ubezpieczenia mają następujące znaczenie: 1. Cykl rozliczeniowy powtarzalny, jednomiesięczny okres trwający od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, 2. Dzień roboczy dzień inny niż: sobota i dzień ustawowo wolny od pracy, 3. Gotówka krajowe i zagraniczne środki pieniężne, 4. Karta (karta główna i karta dodatkowa kredytowa, karta debetowa, karta prepaid) karta płatnicza wyposażona w mikroprocesor, pasek magnetyczny oraz antenkę radiową, wydawana do Rachunku, będąca instrumentem bezgotówkowego pokrywania płatności za nabywane towary i usługi oraz dokonywania wypłat Gotówki, dokonywania wpłat w bankomatach posiadających funkcję wpłatomatu, 5. Kradzież zabór cudzej rzeczy ruchomej w celu przywłaszczenia, bez użycia przemocy wobec Ubezpieczonego albo Osoby bliskiej lub groźby natychmiastowego jej użycia i bez doprowadzenia Ubezpieczonego albo Osoby bliskiej do stanu nieprzytomności lub bezbronności, 6. Kradzież z włamaniem zabór mienia z pomieszczenia lub pojazdu po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczeń lub otworzeniu wejścia przy użyciu narzędzi albo podrobionego lub dopasowanego klucza bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku Rozboju, 7. Limit kredytowy (w przypadku kart kredytowych) kwota kredytu ustalana indywidualnie przez SK bank, do wysokości której Użytkownik karty może się zadłużyć dokonując transakcji Kartą; środki dostępne w ramach Limitu kredytowego są pomniejszane o kwoty dokonanych autoryzacji, rozliczonych transakcji autoryzowanych i nieautoryzowanych, opłat i prowizji związanych z używaniem Karty oraz odsetek naliczanych od kwot dokonanych transakcji; Limit kredytowy jest odnawialny, 8. Nieuprawniona Transakcja nieuprawnione użycie Karty bez wiedzy i zgody Ubezpieczonego, przez osobę do tego nieuprawnioną, powodujące zmianę salda na Rachunku; Przez Nieuprawnione Transakcje rozumie się także: transakcje potwierdzone Numerem PIN lub podpisem, dokonane przez osobę do tego nieuprawnioną bez wiedzy i zgody Ubezpieczonego, transakcje zbliżeniowe niepotwierdzone Numerem PIN, przy użyciu Karty, która została skopiowana (skimming), transakcje w Internecie oraz w formie zamówień telefonicznych lub pocztowych, dokonane bez fizycznego użycia Karty, z użyciem danych z Karty Ubezpieczonego, 9. Numer PIN poufny indywidualny numer przypisany Karcie, umożliwiający identyfikację Użytkownika karty podczas akceptacji transakcji, 10. Ogień działanie ognia, który rozszerzył się poza palenisko lub powstał bez paleniska i mógł rozprzestrzenić się o własnej sile, 11. Osoby bliskie małżonek, dzieci, pasierbowie, dzieci przysposobione albo przyjęte na wychowanie, rodzice, przysposabiający, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnukowie, zięciowie i synowe Ubezpieczonego, osoby pozostające w konkubinacie zamieszkałe i prowadzące z Ubezpieczonym wspólne gospodarstwo domowe oraz pomoc domowa, 12. Osoby trzecie osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym, nie będące Osobą bliską, 13. Posiadacz rachunku osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dla której SK bank prowadzi Rachunek, z którą SK bank zawarł Umowę o kartę lub Umowę o kartę i udzielenie limitu kredytowego i która na podstawie Umowy o kartę lub Umowę o kartę i udzielenie limitu kredytowego dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz transakcji określonych w Umowie o kartę lub Umowę o kartę i udzielenie limitu kredytowego, 14. Rachunek: 1) w przypadku kart kredytowych rachunek kredytowy, prowadzony przez SK bank w walucie polskiej, na którym księgowane są: transakcje, naliczone opłaty i prowizje, naliczone odsetki, dokonane spłaty zadłużenia, 2) w przypadku kart debetowych, kart pre-paid prowadzony przez SK bank rachunek, na którym rozliczane są transakcje dokonywane Kartą oraz należności wobec SK banku z tytułu użytkowania Karty, 15. Rabunek zabór cudzej rzeczy ruchomej w celu przywłaszczenia przy użyciu przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego albo Osoby bliskiej lub groźby jej natychmiastowego użycia w stosunku do Ubezpieczonego albo Osoby bliskiej, w tym także przez doprowadzenie osoby napadniętej do stanu nieprzytomności lub bezbronności, w tym: 1) Kradzież rozbójnicza bezpośrednio po dokonaniu kradzieży użycie przemocy lub groźby natychmiastowego jej użycia albo doprowadzenie Ubezpieczonego, albo Osoby bliskiej do stanu nieprzytomności lub bezbronności, w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy, 1

3 2) Rozbój Rabunek przy użyciu broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu, środka obezwładniającego albo sprawca działa w sposób bezpośrednio zagrażający życiu Ubezpieczonego albo Osoby bliskiej, 3) Wymuszenie rozbójnicze doprowadzanie przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie Ubezpieczonego lub Osoby bliskiej do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 16. Ubezpieczający (SK bank) Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, 17. Ubezpieczony Użytkownik karty, 18. Ubezpieczyciel Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 19. Umowa o kartę (w przypadku kart debetowych, kart pre-paid) umowa zawarta pomiędzy Posiadaczem rachunku a SK bankiem, na podstawie której SK bank zobowiązuje się wobec Posiadacza rachunku do rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu Karty, a Posiadacz rachunku zobowiązuje się do zapłaty kwot transakcji obciążających Rachunek wraz z należnymi kwotami opłat i prowizji, 20. Umowa o kartę i udzielenie limitu kredytowego (w przypadku kart kredytowych) umowa zawarta pomiędzy Posiadaczem rachunku a SK bankiem, określająca wysokość oraz sposób korzystania z przyznanego przez SK bank Posiadaczowi rachunku Limitu kredytowego oraz zasady używania wydanej Karty, 21. Umowa Umowa grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna karta zawarta pomiędzy Spółdzielczym Bankiem Rzemiosła i Rolnictwa a TU Europa S.A., 22. Użytkownik karty osoba fizyczna będąca Posiadaczem rachunku lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, upoważniona przez Posiadacza rachunku do dokonywania, zgodnie z regulaminem, w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku transakcji określonych w Umowie o kartę lub Umowę o kartę i udzielenie limitu kredytowego, której dane identyfikacyjne są umieszczone na Karcie, 23. Wiek liczba pełnych lat pomiędzy danym dniem a datą urodzenia, 24. Wyciąg z Rachunku zestawienie operacji oraz należnych SK bankowi odsetek, opłat i prowizji, 25. Zakupy rzeczy ruchome zakupione przez Ubezpieczonego jako fabrycznie nowe, przy użyciu Karty, w dowolnej placówce handlowej na całym świecie, 26. Zastrzeżenie Karty czynność polegająca na nieodwołalnym wstrzymaniu możliwości dokonywania transakcji przy użyciu Karty, dokonana przez SK bank po zgłoszeniu przez Ubezpieczonego, w sposób wskazany przez SK bank, faktu utraty Karty, 27. Zdarzenie ubezpieczeniowe zajście w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela: 1) Nieuprawnionej Transakcji, 2) Rabunku Gotówki pobranej z bankomatu przy użyciu Karty, 3) utraty lub zniszczenia Zakupów wskutek Ognia, Kradzieży, Kradzieży z włamaniem lub Rabunku, 4) utraty przedmiotów określonych w 6 ust. 1 wskutek Kradzieży, Kradzieży z włamaniem lub Rabunku. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez Ubezpieczyciela w czterech pakietach. 2. Zakres ubezpieczenia Bezpieczna karta w zależności od pakietu przedstawia poniższa tabela: pakiet Pakiet I, Pakiet II Pakiet III Pakiet IV zakres ubezpieczenia Bezpieczne Zakupy Bezpieczne Zakupy Bezpieczna kieszeń 3. Ubezpieczyciel w razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego wypłaci należne Ubezpieczonemu odszkodowanie na zasadach określonych w niniejszych WU. 2

4 Ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego użycia Karty 3 1. Zakres ubezpieczenia obejmuje pokrycie zobowiązań finansowych powstałych na Rachunku wskutek Nieuprawnionych Transakcji (wypłaty Gotówki, nabycia papierów wartościowych za pośrednictwem instytucji finansowych uprawnionych do ich rozprowadzania, płatności za towary lub usługi) dokonanych przy użyciu Karty utraconej przez Ubezpieczonego w wyniku Kradzieży, Rabunku albo zagubienia lub przy użyciu Karty, która została skopiowana (skimming) lub bez fizycznego użycia Karty. 2. W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów WU, pokryje zobowiązania finansowe Ubezpieczonego powstałe na Rachunku wskutek Nieuprawnionych Transakcji dokonanych przed Zastrzeżeniem Karty. Jeżeli Nieuprawniona Transakcja została dokonana przy użyciu Karty utraconej przez Ubezpieczonego w wyniku Kradzieży lub Rabunku, Ubezpieczyciel pokryje zobowiązania finansowe Ubezpieczonego powstałe na Rachunku nie później niż w ciągu 72 godzin od utraty Karty lub powzięcia wiadomości o utracie Karty w wyniku Kradzieży lub Rabunku. 3. Kradzież lub Rabunek Karty muszą zostać zgłoszone na Policę w ciągu 24 godzin od zajścia zdarzenia lub powzięcia wiadomości o zajściu zdarzenia, z zastrzeżeniem ust Nieuprawnione Transakcje dokonane bez fizycznego użycia Karty lub przy użyciu Karty skopiowanej (skimming), lub zbliżeniowe niepotwierdzone Numerem PIN muszą zostać zgłoszone na Policję w ciągu 24 godzin od zajścia zdarzenia lub powzięcia wiadomości o zajściu zdarzenia w postaci Nieuprawnionej Transakcji, z zastrzeżeniem ust W zakresie ust. 3 i 4, jeżeli z przyczyn nieleżących po stronie Ubezpieczonego nie mógł on dokonać zgłoszenia na Policję w ciągu 24 godzin od zajścia zdarzenia lub powzięcia wiadomości o zajściu zdarzenia, termin 24 godzin liczy się od momentu ustania stanu uniemożliwiającego zgłoszenie. 6. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody powstałe wskutek Nieuprawnionych Transakcji z użyciem Numeru PIN w przypadku, gdy Osoba trzecia zmusiła Ubezpieczonego do ujawnienia Numeru PIN poprzez dopuszczenie się aktu przemocy lub groźby użycia przemocy przeciwko Ubezpieczonemu. 7. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia określone w ust. 1 i 2 na całym świecie. Ubezpieczenie na wypadek Rabunku Gotówki pobranej z bankomatu przy użyciu Karty 4 1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za utratę wskutek Rabunku Gotówki pobranej przez Ubezpieczonego z bankomatu przy użyciu Karty. 2. W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów WU, pokryje kwotę Gotówki utraconej wskutek Rabunku dokonanego w ciągu 24 godzin od pobrania Gotówki z bankomatu przy użyciu Karty. 3. Rabunek Gotówki musi zostać zgłoszony na Policję w ciągu 24 od zajścia zdarzenia lub powzięcia wiadomości o jego zajściu. Jeżeli z przyczyn nieleżących po stronie Ubezpieczonego nie mógł on dokonać zgłoszenia na Policję w ciągu 24 godzin od zajścia zdarzenia lub powzięcia wiadomości o zajściu zdarzenia, termin 24 godzin liczy się od momentu ustania stanu uniemożliwiającego zgłoszenie. 4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia określone w ust. 1 i 2, na całym świecie. Ubezpieczenie Bezpieczne Zakupy 5 1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za utratę lub zniszczenie Zakupów wskutek Ognia, Kradzieży, Kradzieży z włamaniem lub Rabunku. 2. W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów WU, zwróci Ubezpieczonemu koszty Zakupów utraconych lub zniszczonych wskutek Ognia, Kradzieży, Kradzieży z włamaniem lub Rabunku w ciągu 30 dni od daty ich zakupu, a w przypadku Zakupów dokonanych w sprzedaży wysyłkowej w ciągu 30 dni od dostawy Zakupów w stanie nieuszkodzonym do Ubezpieczonego. 3. Ubezpieczeniu podlegają Zakupy, których jednostkowa cena zakupu jest nie mniejsza niż 200 zł, z wyłączeniem: żywych zwierząt, roślin, Gotówki, czeków, czeków podróżnych, biletów, żetonów, znaczków pocztowych, dokumentów, papierów wartościowych, biżuterii, klejnotów, kamieni szlachetnych, żywności, napojów, używek, pojazdów mechanicznych i motorowerowych oraz ich silników, paliw i wszelkiego rodzaju akcesoriów samochodowych, łodzi, money orders i cash orders (dokumentów reprezentujących pieniądze) posiadających cechy wymagane dla tego typu dokumentów przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa miejscowego państwa, w którym zostały wystawione. 4. Utrata lub zniszczenie zakupów wskutek Kradzieży, Kradzieży z włamaniem lub Rabunku muszą zostać zgłoszone na Policję w ciągu 48 godzin od zajścia zdarzenia lub powzięcia wiadomości o jego zajściu. Jeżeli z przyczyn nieleżących po stronie Ubezpieczonego nie mógł on dokonać zgłoszenia na Policję w ciągu 48 godzin od zajścia zdarzenia lub powzięcia wiadomości o zajściu zdarzenia, termin 48 godzin liczy się od momentu ustania stanu uniemożliwiającego zgłoszenie. 5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia określone w ust.1 i 2 na całym świecie. Ubezpieczenie Bezpieczna kieszeń 6 1. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę przez Ubezpieczonego wskutek Kradzieży, Kradzieży z włamaniem lub Rabunku następujących przedmiotów: 3

5 1) kluczy do miejsca zamieszkania, 2) dokumentów: dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego samochodu, paszportu, 3) portfela, 4) bankowych kart płatniczych, 5) tokena wydanego Ubezpieczonemu przez bank, 6) karty SIM do telefonu. 2. W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów WU, zrealizuje Świadczenia ubezpieczeniowe zgodnie z poniższą tabelą: zakres ubezpieczenia utrata kluczy do miejsca zamieszkania utrata dokumentów: dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego samochodu, paszportu utrata portfela utrata bankowych kart płatniczych utrata tokena bankowego Utrata karty SIM do telefonu wysokość odszkodowania/świadczenie ubezpieczeniowe zwrot kosztu zakupu nowego porównywalnej jakości i klasy do uprzednio stosowanego zamka wraz z kompletem kluczy lub dorobienia kompletu kluczy zwrot kosztu wydania Ubezpieczonemu przez właściwy urząd nowych dokumentów; w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego Ubezpieczyciel pokrywa również koszty przerejestrowania pojazdu i wydania nowych tablic rejestracyjnych 100 zł zwrot kosztu wydania Ubezpieczonemu przez właściwy bank duplikatów bankowych kart płatniczych zwrot kosztu wydania Ubezpieczonemu przez właściwy bank nowego tokena zwrot kosztu wydania Ubezpieczonemu duplikatu karty SIM 3. Utrata przedmiotów, o których mowa w ust. 1, wskutek Kradzieży, Kradzieży z włamaniem lub Rabunku musi zostać zgłoszona na Policję w ciągu 24 godzin od zajścia zdarzenia lub powzięcia wiadomości o jego zajściu. Jeżeli z przyczyn nieleżących po stronie Ubezpieczonego nie mógł on dokonać zgłoszenia na Policję w ciągu 24 godzin od zajścia zdarzenia lub powzięcia wiadomości o zajściu zdarzenia, termin 24 godzin liczy się od momentu ustania stanu uniemożliwiającego zgłoszenie. 4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia określone w ust. 1 na całym świecie. Wyłączenia odpowiedzialności 7 1. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody: 1) powstałe w związku z działaniami wojennymi, stanem wojennym, stanem wyjątkowym, zamieszkami, rozruchami, niepokojami społecznymi, powstaniem, rebelią, rewolucją, trzęsieniem ziemi, aktem terroryzmu, sabotażem, a także konfiskatą, nacjonalizacją, przetrzymywaniem lub zarekwirowaniem mienia przez władzę, 2) wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego lub Osoby bliskie oraz wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub Osób bliskich, 3) powstałe w wyniku współdziałania Ubezpieczonego z innymi osobami, 4) pozostawienia przez Ubezpieczonego Karty bez nadzoru w ogólnie dostępnym miejscu publicznym, 5) powstałe w związku z zaginięciem Karty w niewyjaśnionych okolicznościach. 2. W ramach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek innych niż wymienione w WU kosztów, do poniesienia których zobowiązany jest Ubezpieczony w związku z wystąpieniem Zdarzenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego użycia Karty 3. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są Nieuprawnione Transakcje: 1) dokonane przy użyciu Karty utraconej przez Ubezpieczonego w wyniku Kradzieży lub Rabunku, jeśli Kradzież lub Rabunek nie zostały zgłoszone na Policję w ciągu 24 godzin od zajścia zdarzenia lub powzięcia wiadomości o jego zajściu, a także w przypadku braku dokumentu potwierdzającego to zgłoszenie, 2) dokonane bez fizycznego użycia Karty lub przy użyciu Karty skopiowanej (skimming), lub zbliżeniowe niepotwierdzone Numerem PIN, jeżeli Nieuprawniona Transakcja nie została zgłoszona na Policję w ciągu 24 godzin od dokonana Nieuprawnionej Transakcji lub powzięcia wiadomości o jej dokonaniu, a także w przypadku braku dokumentu potwierdzającego to zgłoszenie. 4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli do Nieuprawnionej Transakcji doszło: 1) przed wydaniem przez SK bank Numeru PIN Ubezpieczonemu, 2) przy użyciu Numeru PIN z wyłączeniem sytuacji, gdy Osoba trzecia zmusiła Ubezpieczonego do ujawnienia Numeru PIN poprzez dopuszczenie się aktu przemocy lub groźby użycia przemocy przeciwko Ubezpieczonemu, 3) na skutek udostępnienia Karty Osobie trzeciej przez Ubezpieczonego lub Osobę bliską. 5. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: 4

6 1) strat pośrednich wszelkiego rodzaju, 2) należnych odsetek od Limitu kredytowego, 3) strat wynikających z niewywiązania się Ubezpieczonego z jakichkolwiek płatności dokonywanych za pośrednictwem Rachunku lub ich nieterminowego dokonywania oraz jakichkolwiek roszczeń Osób trzecich względem Ubezpieczonego w związku z wystąpieniem Zdarzenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie na wypadek Rabunku Gotówki pobranej z bankomatu przy użyciu Karty 6. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Rabunek Gotówki pobranej z bankomatu przy użyciu Karty nie został zgłoszony na Policję w ciągu 24 godzin od zdarzenia lub powzięcia wiadomości o zdarzeniu, a także w przypadku braku dokumentu potwierdzającego to zgłoszenie. Ubezpieczenie Bezpieczne Zakupy 7. Ubezpieczyciel nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie Zakupów: 1) powstałe w wyniku zagubienia Zakupów, 2) polegające na powierzchownych uszkodzeniach rozumianych jako zadrapania, zarysowania, 3) wynikające z normalnego użycia Zakupów lub ich stopniowego zniszczenia na skutek erozji, korozji, wilgoci lub działania ciepła lub zimna, 4) będące następstwem błędów produkcyjnych, 5) będące następstwem błędnego wykonania lub niewykonania instrukcji lub zaleceń dotyczących użytkowania Zakupów przekazanych przez producenta lub dystrybutora, 6) wskutek Kradzieży z włamaniem do pojazdu, za wyjątkiem zdarzeń, które wydarzyły się w godzinach pomiędzy 6:00 i 22:00 i pod warunkiem, że pojazd był zamknięty na klucz, wszystkie zabezpieczenia były włączone, a kradzieży dokonano po sforsowaniu urządzeń zabezpieczających z zamkniętego na klucz bagażnika lub schowka znajdującego się wewnątrz pojazdu; kradzież, zabór Zakupów z kieszeni bocznych w pojeździe lub któregokolwiek widocznego miejsca wewnątrz samochodu nie jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, 7) znajdujących się w pojeździe, który został skradziony wraz z Zakupami, 8) w wyniku wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył pojazd, w którym znajdowały się Zakupy, 9) powstałe wskutek siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, polegające na katastrofalnych działaniach przyrody lub zdarzeniach nadzwyczajnych w postaci zaburzeń życia zbiorowego, 10) których jednostkowa cena zakupu jest niższa niż 200 zł, 11) powstałe w wyniku działania energii jądrowej, promieniowania radioaktywnego lub skażenia radioaktywnego, działania promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego lub elektromagnetycznego. 8. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności jeżeli zdarzenie nie zostało zgłoszone na Policję w ciągu 48 godzin od zajścia zdarzenia lub powzięcia wiadomości o jego zajściu, a także w przypadku braku dokumentu potwierdzającego to zgłoszenie. 9. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje utraty lub zniszczenia następujących Zakupów: 1) pojazdów mechanicznych i motorowerowych oraz ich silników, paliw i wszelkiego rodzaju akcesoriów samochodowych, łodzi, roślin, żywych zwierząt, artykułów spożywczych, używek, Gotówki, biżuterii, klejnotów, kamieni szlachetnych, biletów, żetonów, dokumentów, papierów wartościowych, czeków, czeków podróżnych, znaczków pocztowych, money orders i cash orders (dokumentów reprezentujących pieniądze), posiadających cechy wymagane dla tego typu dokumentów przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa miejscowego państwa, w którym zostały wystawione, 2) nabytych nielegalnie, 3) nabytych z przeznaczeniem na cele handlowe lub w ilościach wskazujących handlowe przeznaczenie, 4) zakupionych jako używane. 10. W przypadku, gdy utracona lub zniszczona rzecz jest elementem Zakupów będących kompletem lub parą, odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do wartości utraconej rzeczy będącej częścią kompletu lub pary, chyba że nie jest możliwe odtworzenie kompletu lub pary w takim przypadku Ubezpieczyciel w granicach sumy ubezpieczenia odpowiada za cały komplet lub parę. 11. Jeżeli Ubezpieczony dokonał częściowej zapłaty za Zakupy przy użyciu Karty, odpowiedzialność Ubezpieczyciela w związku z utratą lub zniszczeniem Zakupów ograniczona jest do kwoty dokonanej częściowej zapłaty za Zakupy przy użyciu Karty. 12. W ramach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do pokrycia: 1) opłat i prowizji obciążających Rachunek z tytułu użytkowania i obsługi Karty, 2) jakichkolwiek innych kosztów, do poniesienia których zobowiązany był Ubezpieczony w związku z utratą lub zniszczeniem Zakupów. Ubezpieczenie Bezpieczna kieszeń 13. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku z utratą: 1) przedmiotów, o których mowa w 6 ust. 1, jeżeli Kradzież, Kradzież z włamaniem lub Rabunek nie zostały zgłoszone na Policję w ciągu 24 godzin od zajścia zdarzenia lub powzięcia wiadomości o jego zajściu, a także w przypadku braku dokumentu potwierdzającego to zgłoszenie, 2) telefonu komórkowego i karty SIM, jeżeli nie zablokowano kodu IMEI i kodu SIM u właściwego operatora telefonii komórkowej w ciągu 12 godzin od zajścia Kradzieży, Kradzieży z włamaniem lub Rabunku telefonu i karty SIM lub powzięcia wiadomości o zajściu zdarzenia, 5

7 3) telefonu wraz z kartą SIM, jeżeli w wyniku Kradzieży, Kradzieży z włamaniem lub Rabunku utracone zostały wyłącznie odpowiednio telefon lub karta SIM. 14. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje utraty dokumentów, o których mowa w 6 ust. 1 pkt. 2): 1) na skutek Kradzieży z włamaniem do pojazdu, 2) znajdujących się w pojeździe, który został skradziony wraz z dokumentami W ramach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Ubezpieczonego w wyniku użycia przez Osoby trzecie utraconych dokumentów, o których mowa w 6 ust. 1 pkt 2). 16. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę Gotówki bądź innych przedmiotów znajdujących się w portfelu, który został utracony na skutek Kradzieży, Kradzieży z włamaniem lub Rabunku. Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności 8 1. Okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się: 1) od dnia wskazanego przez Ubezpieczającego, jako pierwszy dzień okresu ubezpieczenia dla Użytkowników kart będących w posiadaniu aktywnych Kart; 2) następnego dnia po dniu aktywacji Karty dla Użytkowników kart, którzy otrzymali nową Kartę w związku z tym, że: a) zawarli Umowę o kartę i udzielenie limitu kredytowego lub Umowę o kartę, b) dokonali Zastrzeżenia Karty bądź Karta utraciła swoją ważność i trwa do końca danego Cyklu rozliczeniowego. 2. Okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela (ochrona ubezpieczeniowa) w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się pierwszego dnia okresu ubezpieczenia i trwa do końca okresu ubezpieczenia. 3. Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności ulegają automatycznemu przedłużeniu o okresy odpowiadające kolejnym Cyklom rozliczeniowym, nie dłużej jednak niż do końca Cyklu rozliczeniowego następującego po Cyklu rozliczeniowym, w którym została rozwiązana Umowy o kartę i udzielenie limitu kredytowego lub Umowa o kartę lub nastąpiło Zastrzeżenie Karty. 4. Rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na ochronę ubezpieczeniową udzieloną poszczególnym Ubezpieczonym, których Ubezpieczający zgłosił do ubezpieczenia przed rozwiązaniem Umowy, przy czym okres ubezpieczenia będzie trwał do końca Cyklu rozliczeniowego, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy, bez możliwości jego przedłużenia, chyba że Ubezpieczający i Ubezpieczyciel postanowią inaczej. 5. Ubezpieczający w każdym momencie trwania okresu ubezpieczenia może zrezygnować z ubezpieczenia danego Ubezpieczonego. W takim przypadku Ubezpieczający powinien poinformować Ubezpieczonego o dacie zakończenia okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 6. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia Ubezpieczony może zostać ponownie objęty ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem ponownego przystąpienia do ubezpieczenia. W takim przypadku okres ubezpieczenia rozpocznie się zgodnie z zasadami określonymi w ust Rezygnacja z ubezpieczenia danego Ubezpieczonego nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w jakim TU Europa S.A. udzielało ochrony ubezpieczeniowej, chyba że Umowa stanowi inaczej. 9 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasa w stosunku do danego Ubezpieczonego: 1. z końcem okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem 8 ust. 3, 2. z dniem zgonu Ubezpieczonego, 3. z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia, jeżeli Ubezpieczający zrezygnował z ubezpieczenia danego Ubezpieczonego, 4. z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia tylko w zakresie ubezpieczenia, którego wyczerpanie sumy ubezpieczenia dotyczy, 5. z dniem, w którym Ubezpieczony przestał spełniać którykolwiek z warunków objęcia ochroną ubezpieczeniową, o których mowa w 10, 6. w przypadku braku zapłaty składki przez Ubezpieczającego, 7. z ostatnim dniem ważności Karty, 8. z dniem, w którym Ubezpieczony utracił prawo używania Karty, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze. Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową i składka Ochroną ubezpieczeniową może być objęty każdy Użytkownik karty będący Posiadaczem rachunku, który: 1) zawarł Umowę o kartę i udzielenie limitu kredytowego oraz korzysta z przyznanego przez SK bank Limitu kredytowego w kwocie nieprzekraczającej zł lub 2) zawarł Umowę o kartę i został przez Ubezpieczającego zgłoszony do ubezpieczenia. 2. Ochroną ubezpieczeniową może być objęty również każdy Użytkownik karty niebędący Posiadaczem rachunku, który został zgłoszony 6

8 do ubezpieczenia przez Ubezpieczającego oraz dodatkowo w przypadku Umowy o kartę i udzielenie limitu kredytowego korzysta z przyznanego przez SK bank Limitu kredytowego w kwocie nieprzekraczającej zł. 3. Do zapłaty składki zobowiązany jest Ubezpieczający. Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia na wypadek nieuprawnionego użycia Karty stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wynosi równowartość w złotych polskich 150 EUR według średniego kursu NBP z dnia wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego na jedno i wszystkie Zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w takim czasie trwania okresu odpowiedzialności, który odpowiada 12 kolejnym Cyklom rozliczeniowym, przy założeniu, że pierwszy Cykl rozliczeniowy może być niepełny. Liczba Zdarzeń ubezpieczeniowych jest nielimitowana. 2. Suma ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia na wypadek Rabunku Gotówki pobranej z bankomatu przy użyciu Karty stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wynosi zł lub zł lub zł (w zależności od wybranego pakietu) na jedno i wszystkie Zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w takim czasie trwania okresu odpowiedzialności, który odpowiada 12 kolejnym Cyklom rozliczeniowym, przy założeniu, że pierwszy Cykl rozliczeniowy może być niepełny. 3. Suma ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia Bezpieczne Zakupy stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wynosi zł lub zł (w zależności od wybranego pakietu) na jedno i wszystkie Zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w takim czasie trwania okresu odpowiedzialności, który odpowiada 12 kolejnym Cyklom rozliczeniowym, przy założeniu, że pierwszy Cykl rozliczeniowy może być niepełny. 4. Suma ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia Bezpieczna kieszeń stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wynosi 500 zł na jedno i wszystkie Zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w takim czasie trwania okresu odpowiedzialności, który odpowiada 12 kolejnym Cyklom rozliczeniowym, przy założeniu, że pierwszy Cykl rozliczeniowy może być niepełny. 5. Sumy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia na wypadek Rabunku Gotówki pobranej z bankomatu przy użyciu Karty, ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia na wypadek nieuprawnionego użycia Karty, ubezpieczenia Bezpieczne Zakupy oraz w zakresie ubezpieczenia Bezpieczna kieszeń będą odnawiane na każdy kolejny taki czas trwania okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, który odpowiada 12 przypadającym kolejno Cyklom rozliczeniowym. Niewykorzystane sumy ubezpieczenia nie podlegają kumulacji z odnowionymi sumami ubezpieczenia. ubezpieczenie Bezpieczna karta pakiet zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia Pakiet I Pakiet II Pakiet III Pakiet IV Bezpieczne Zakupy Bezpieczne Zakupy Bezpieczne Zakupy Bezpieczna kieszeń 150 EUR zł zł 150 EUR zł zł 150 EUR zł 150 EUR zł zł 500 zł Obowiązki Ubezpieczonego w razie wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego W razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony obowiązany jest użyć wszelkich dostępnych środków w celu zminimalizowania jego skutków. 2. Do obowiązków Ubezpieczonego należy również niezwłocznie: 1) po powzięciu wiadomości o utracie Karty, dokonać Zastrzeżenia Karty, 2) po powzięciu wiadomości o wystąpieniu Zdarzenia ubezpieczeniowego powiadomić o tym fakcie Ubezpieczyciela, 7

9 3) zgłosić zajście Kradzieży, Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Nieuprawnione Transakcje dokonane bez fizycznego użycia karty lub przy użyciu Karty skopiowanej (skimming), lub zbliżeniowe niepotwierdzone Numerem PIN na Policję oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego zgłoszenia. 3. Ponadto Ubezpieczony obowiązany jest podjąć aktywną współpracę z Ubezpieczycielem, stosować się do zaleceń Ubezpieczyciela oraz udzielić wszelkich niezbędnych informacji, umożliwiających ustalenie okoliczności powstania Zdarzenia ubezpieczeniowego. Zgłoszenie roszczenia o wypłatę odszkodowania Zgłoszenia roszczenia można dokonać: 1) on line pod adresem: 2) w Biurze Regionalnym TU Europa S.A. (lista Biur Regionalnych dostępna jest pod adresem: biura-regionalne), 3) pisemnie na adres TU Europa S.A.: ul. Gwiaździsta 62, Wrocław, 4) w placówce SK banku. 2. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych dokumentów związanych z ustaleniem odpowiedzialności Ubezpieczyciela i rozmiarami szkody. Ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego użycia Karty 3. Należne odszkodowanie wypłacane jest, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów WU, po złożeniu do Ubezpieczyciela wniosku o wypłatę odszkodowania oraz oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego kopii lub skanów wszystkich niezbędnych do wypłaty odszkodowania dokumentów, którymi są: 1) w przypadku nieuprawnionego użycia Karty w wyniku Kradzieży lub Rabunku pisemne potwierdzenie zgłoszenia zajścia Kradzieży lub Rabunku Karty na Policję, 2) w przypadku Nieuprawnionej Transakcji Kartą skopiowaną (skimming) lub dokonanej bez fizycznego użycia Karty, lub zbliżeniowej niepotwierdzonej Numerem PIN pisemne potwierdzenie zgłoszenia zajścia Nieuprawnionej Transakcji na Policję, 3) Wyciąg z Rachunku z wyszczególnieniem transakcji dokonanych w dniu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego wraz z ogólnym opisem poszczególnych transakcji; w przypadku szkody w innej walucie z wyszczególnieniem przeliczenia transakcji na złote polskie wg kursu rozliczenia transakcji przez SK bank, zgodnie z regulaminem Karty, 4) dokumenty, które zgodnie z zasadami przyjętymi przez Ubezpieczającego stanowią dowód dokonania Zastrzeżenia Karty ze wskazaniem daty i godziny Zastrzeżenia Karty lub w przypadku braku możliwości uzyskania takich dokumentów pisemne oświadczenie Ubezpieczonego o dokonaniu Zastrzeżenia Karty ze wskazaniem daty i godziny Zastrzeżenia Karty. 4. W uzasadnionych przypadkach tzn. o ile będzie to potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania, Ubezpieczyciel uprawniony jest do zażądania przedłożenia innych dokumentów niż wskazane w ust. 3, o ile występujący z roszczeniem takie dokumenty będzie posiadał lub będzie mógł je uzyskać na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Ubezpieczenie na wypadek Rabunku Gotówki pobranej z bankomatu przy użyciu Karty 5. Należne odszkodowanie wypłacane jest, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów WU, po złożeniu do Ubezpieczyciela wniosku o wypłatę odszkodowania oraz oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego kopii lub skanów wszystkich niezbędnych do wypłaty odszkodowania dokumentów, którymi są: 1) pisemne potwierdzenie zgłoszenia Zdarzenia ubezpieczeniowego na Policję, 2) Wyciąg z Rachunku z wyszczególnieniem operacji dokonanych w dniu pobrania Gotówki z bankomatu wraz ze wskazaniem lokalizacji bankomatu i godziny pobrania Gotówki; w przypadku szkody w innej walucie z wyszczególnieniem przeliczenia transakcji na złote polskie wg kursu rozliczenia transakcji przez SK bank. 6. W uzasadnionych przypadkach, tzn. o ile będzie to potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel uprawniony jest do zażądania przedłożenia innych dokumentów niż wskazane w ust. 5, o ile występujący z roszczeniem takie dokumenty będzie posiadał lub będzie mógł je uzyskać na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Ubezpieczenie Bezpieczne Zakupy 7. Należne odszkodowanie wypłacane jest, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów WU, po złożeniu do Ubezpieczyciela wniosku o wypłatę odszkodowania oraz oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego kopii lub skanów wszystkich niezbędnych do wypłaty odszkodowania dokumentów, którymi są: 1) Wyciąg z Rachunku z wyszczególnieniem transakcji zapłaty za Zakupy, które zostały utracone lub zniszczone; w przypadku szkody w innej walucie z wyszczególnieniem przeliczenia transakcji na złote polskie wg kursu rozliczenia transakcji przez SK bank, 2) dowód zakupu utraconych przedmiotów (faktura, paragon lub rachunek), 3) pisemne potwierdzenie zgłoszenia Zdarzenia ubezpieczeniowego na Policję. 8

10 8. W uzasadnionych przypadkach, tzn. o ile będzie to potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel uprawniony jest do zażądania przedłożenia innych dokumentów niż wskazane w ust. 7, o ile występujący z roszczeniem takie dokumenty będzie posiadał lub będzie mógł je uzyskać na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Ubezpieczenie Bezpieczna kieszeń 9. Należne świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów WU, po złożeniu do Ubezpieczyciela wniosku o wypłatę odszkodowania oraz oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego kopii lub skanów wszystkich niezbędnych do wypłaty świadczenia dokumentów, którymi są: 1) pisemne potwierdzenie zgłoszenia na Policję utraty przedmiotów określonych w 6 ust. 1 wskutek Kradzieży, Kradzieży z włamaniem lub Rabunku, 2) w przypadku utraty bankowych kart płatniczych wyciąg z Rachunku, na którym będzie widoczna opłata za wydanie nowej karty, 3) w przypadku utraty przez Ubezpieczonego dowodu rejestracyjnego zaświadczenie z Urzędu Miasta Wydziału Komunikacji potwierdzające przerejestrowania pojazdu i wydanie nowych tablic rejestracyjnych lub wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego wysokość dokonanych opłat. 10. W uzasadnionych przypadkach, tzn. o ile będzie to potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel uprawniony jest do zażądania przedłożenia innych dokumentów niż wskazane w ust. 9, o ile występujący z roszczeniem takie dokumenty będzie posiadał lub będzie mógł je uzyskać na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Wypłata odszkodowania 14 Czynności podejmowane przez Ubezpieczyciela 1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Ubezpieczyciel informuje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 2. Ubezpieczyciel, przed rozpatrzeniem roszczenia, może zwrócić się do Ubezpieczającego o potwierdzenie danych Ubezpieczonego, którego dotyczy roszczenie. 3. Ubezpieczający jest zobowiązany do podania ww. danych Ubezpieczycielowi nie później niż w ciągu 2 Dni roboczych, po otrzymaniu zapytania od Ubezpieczyciela. 4. Odszkodowanie wypłacane jest na Rachunek w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciel zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego. 5. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w ust Jeżeli Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w terminie określonym w ust. 4, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania. 7. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania. Informacja Ubezpieczyciela powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 8. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez Ubezpieczyciela. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług. 9. W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczonego obowiązków, o których mowa w 12 Ubezpieczyciel zastrzega sobie możliwość odmowy wypłaty odszkodowania w całości lub jego pomniejszenia, w zależności od tego, w jakim stopniu miało to wpływ na ustalenie przyczyny oraz okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego lub wysokości odszkodowania Należne odszkodowanie wypłacane jest w kwocie równej rozmiarowi szkody w granicach sumy ubezpieczenia. 2. Należne odszkodowanie wypłacane jest w złotych polskich. Wysokość szkody w innej walucie przeliczana jest na złote polskie wg średniego kursu 9

11 NBP z dnia wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego. 3. Jeżeli po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony odzyskał utracone środki pieniężne, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego odszkodowania lub cesji praw do tych środków pieniężnych na rzecz Ubezpieczyciela. Ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego użycia Karty 4. Rozmiar szkody ustala się według wartości Nieuprawnionych Transakcji obciążających Rachunek. Ubezpieczenie na wypadek Rabunku Gotówki pobranej z bankomatu przy użyciu Karty 5. Rozmiar szkody ustala się według wartości nominalnej utraconej wskutek Rabunku Gotówki pobranej z bankomatu przy użyciu Karty. Ubezpieczenie Bezpieczne Zakupy 6. Rozmiar szkody ustala się według ceny Zakupów utraconych lub zniszczonych wskutek Ognia, Kradzieży, Kradzieży z włamaniem lub Rabunku, obowiązującej w dniu dokonania ich zakupu przy użyciu Karty i zapłaconej przy użyciu Karty. Ubezpieczenie Bezpieczna kieszeń 7. Rozmiar szkody ustala się zgodnie z 6 ust. 2. Postanowienia końcowe Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczającego i podmioty stosunku ubezpieczenia powstałego na podstawie niniejszej Umowy, powinny być składane na piśmie. 2. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 3. Ubezpieczający, Ubezpieczony ma prawo do składania reklamacji do Ubezpieczyciela: 1) pisemnie, na adres: ul. Gwiaździsta 62, Wrocław lub faksem na numer 71/ lub 71/ , 2) w formie elektronicznej, wniesionej mailowo lub za pomocą narzędzia komunikacji udostępnionego przez Ubezpieczyciela (np. umieszczonego na stronie 3) osobiście lub przez pełnomocnika. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich wpływu. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie wskazanej przez zgłaszającego reklamację. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. 4. Ubezpieczony ma prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych Powództwo o roszczenia wynikające ze stosunku ubezpieczenia można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej bądź sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego lub dla miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. 2. Wszelkie spory wynikające ze stosunku ubezpieczenia w pierwszej kolejności rozwiązywane będą w drodze negocjacji, a gdy to nie przyniesie rozwiązania, poddane będą rozstrzygnięciu sądowi zgodnie z ust W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 10

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia użytkowników kart płatniczych Getin Noble Banku SA dla byłych klientów DZ Banku Definicje 1 Poniższe terminy w rozumieniu niniejszych warunków ubezpieczenia mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Poniższe terminy w rozumieniu niniejszych WU mają następujące znaczenie:

DEFINICJE. Poniższe terminy w rozumieniu niniejszych WU mają następujące znaczenie: WARUNKI UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU SA NA WYPADEK NIEUPRAWNIONEGO UŻYCIA KARTY, UTRATY GOTÓWKI POBRANEJ Z BANKOMATU, UTRATY ZAKUPÓW DOKONANYCH PRZY UŻYCIU KARTY ORAZ UTRATY

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. DLA BYŁYCH KLIENTÓW DnB NORD

WARUNKI UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. DLA BYŁYCH KLIENTÓW DnB NORD WARUNKI UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. DLA BYŁYCH KLIENTÓW DnB NORD 1. DEFINICJE Poniższe terminy w rozumieniu niniejszych warunków ubezpieczenia mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA "BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLUS" UBEZPIECZENIE TOWARÓW ZAKUPIONYCH KARTĄ ORAZ DOKUMENTÓW UTRACONYCH WRAZ Z KARTĄ

NOTA INFORMACYJNA BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLUS UBEZPIECZENIE TOWARÓW ZAKUPIONYCH KARTĄ ORAZ DOKUMENTÓW UTRACONYCH WRAZ Z KARTĄ Załącznik nr 1 do Umowy ubezpieczenia nr 2364001014 NOTA INFORMACYJNA "BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLUS" UBEZPIECZENIE TOWARÓW ZAKUPIONYCH KARTĄ ORAZ DOKUMENTÓW UTRACONYCH WRAZ Z KARTĄ Poniższa informacja jest

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/16 Nazwa ubezpieczenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY I RABUNKU GOTÓWKI W KRAJU I ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty Kredytowe MasterCard, MasterCard Integracja i Gold

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty Kredytowe MasterCard, MasterCard Integracja i Gold Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty Kredytowe MasterCard, MasterCard Integracja i Gold Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Karta produktu - Stałe parametry ubezpieczeń: PAKIET BEZPIECZNA KARTA: KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Karta produktu - Stałe parametry ubezpieczeń: PAKIET BEZPIECZNA KARTA: KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Podstawowe informacje Karta produktu - Stałe parametry ubezpieczeń PAKIET BEZPIECZNA KARTA: KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. Produkt ubezpieczeniowy Pakiet ubezpieczeń Bezpieczna Karta 2.

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta Kredytowa Platinum

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta Kredytowa Platinum Załącznik nr 2 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta Kredytowa Platinum Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta Kredytowa Platinum Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron Załącznik nr 5 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczne Zakupy i Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Karta produktu - Stałe parametry ubezpieczeń PAKIET BEZPIECZNA KARTA I DOKUMENTY: KARTY KREDYTOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Karta produktu - Stałe parametry ubezpieczeń PAKIET BEZPIECZNA KARTA I DOKUMENTY: KARTY KREDYTOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Karta produktu - Stałe parametry ubezpieczeń PAKIET BEZPIECZNA KARTA I DOKUMENTY: KARTY KREDYTOWE DLA KLIENTÓW Podstawowe informacje 1. Produkt ubezpieczeniowy Pakiet ubezpieczeń Bezpieczna Karta i dokumenty

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów Indywidualnych Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA Załącznik nr 4 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA

KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA Karta produktu PZU - Bezpieczna karta przygotowana przez PZU SA we współpracy z PLUS BANK S.A. jest materiałem informacyjnym, przedstawia kluczowe informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karty debetowe dla Klientów instytucjonalnych

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karty debetowe dla Klientów instytucjonalnych Załącznik nr 4 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karty debetowe dla Klientów instytucjonalnych Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karty debetowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Wniosek należy wypełnić szczegółowo i czytelnie UBEZPIECZONY: WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Imię: nazwisko:... Numer PESEL:..., Adres...,... (miejscowość) (ulica, nr domu, nr mieszkania) Telefon kontaktowy:...

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia BEZPIECZNE PIENIĄDZE

Karta Produktu Ubezpieczenia BEZPIECZNE PIENIĄDZE Karta Produktu Ubezpieczenia BEZPIECZNE PIENIĄDZE Ubezpieczyciel: BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Poznaniu. Ubezpieczający: Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego POLISOLOKATA MERITUM zwane dalej Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE) WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE) Niniejsze Warunki ubezpieczenia obowiązujące od 1 lipca 2011 r. stanowią integralną część

Bardziej szczegółowo

ustalone Uchwałą Nr UZ/24/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

ustalone Uchwałą Nr UZ/24/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Bezpieczna karta dla posiadaczy i użytkowników kart: Student, Błękitna i Srebrna, wydawanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną ustalone

Bardziej szczegółowo

Karta produktu UBEZPIECZENIE DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. DLA KLIENTA FIRMOWEGO

Karta produktu UBEZPIECZENIE DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. DLA KLIENTA FIRMOWEGO ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA UBEZPIECZAJĄCEGO. Karta produktu UBEZPIECZENIE DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. DLA

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Warunki ubezpieczenia przedmiotów codziennego użytku Pakiet TOREBKA dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl Informacje dla ubezpieczającego (zgodnie z Art. 39 Ustawy o prawach konsumenta) do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Komfort (kod: OWU/09/95540/2015/M, zwanych dalej OWU) ubezpieczyciel (TU Europa )

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszym wyciągu z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

OWU. 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartość wykupu ubezpieczenia

OWU. 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartość wykupu ubezpieczenia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Regulamin w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz zasad rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK BEZPIECZNE PŁATNOŚCI DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Aneksu nr 9 Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r Załącznik nr 11 do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH PRZEZ KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY PZU BEZPIECZNY KOMFORT ustalone uchwałą nr UZ/120/2013 z dnia 18 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE OKULARÓW

UBEZPIECZENIE OKULARÓW UBEZPIECZENIE OKULARÓW UBE 110x205 #10.indd 1 21.10.2014 15:5 Twój dokument ubezpieczenia okularów. UBE 110x205 #10.indd 2 21.10.2014 15:5 Ogólne Warunki Ubezpieczenia okularów/soczewek okularowych zakupionych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy ubezpieczenia nr 2364001038 NOTA INFORMACYJNA DLA POSIADACZY KART

Załącznik nr 1 do Umowy ubezpieczenia nr 2364001038 NOTA INFORMACYJNA DLA POSIADACZY KART Załącznik nr 1 do Umowy ubezpieczenia nr 2364001038 NOTA INFORMACYJNA DLA POSIADACZY KART Niniejsza informacja jest skierowana do wszystkich posiadaczy kart typu wydawanych przez Sygma Banque Société Anonyme

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego Polisolokata BGŻOptima regulują zasady, na

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A.

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 78 /2007 z dnia 12 września 2007 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej (GAP) dla Klientów Raiffeisen Leasing Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej (GAP) dla Klientów Raiffeisen Leasing Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej (GAP) dla Klientów Raiffeisen Leasing Polska S.A. Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 5 Warunki

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA KARTA. Ubezpieczający / Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Forma ubezpieczenia: Bank:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA KARTA. Ubezpieczający / Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Forma ubezpieczenia: Bank: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA KARTA Ubezpieczający / Ubezpieczony: Osoba fizyczna, będąca Posiadaczem Karty (kredytowej lub debetowej, wydanej przez Raiffeisen Bank Polska S.A.),

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty

Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty Karta Produktu Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty Ubezpieczający/Ubezpieczony: Osoba fizyczna (Klient), która zawarła za pośrednictwem ONEY Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY TELEFON (KOD: MM-2015-V2

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY TELEFON (KOD: MM-2015-V2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY TELEFON (KOD: MM-2015-V2) zatwierdzone Uchwałą Zarządu Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nr 03/P/2015 z dnia 16.01.2015 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLATINUM

Karta Produktu Ubezpieczenia BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLATINUM Karta Produktu Ubezpieczenia BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLATINUM Ubezpieczyciel: BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Poznaniu. Ubezpieczający: Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU. zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU. zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie EUROPA SA nr 09/04/12 z dnia 20.04.2012r. zmienione Uchwałą Zarządu TU na Życie EUROPA SA nr

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL UBEZPIECZENIE PAKIETOWE KARTY INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL 1 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna, na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku.

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku. Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku I. Organizator Promocji 1. Promocja Premia dla aktywnych Klientów mbanku, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY VIII_2. (kod: 2013_DBEFVIII_v.02)

Warunki Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY VIII_2. (kod: 2013_DBEFVIII_v.02) Warunki Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY VIII_2 (kod: 2013_DBEFVIII_v.02) kod: 2013_DBEFVIII_v.02 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01)

Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01) Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. regulują

Bardziej szczegółowo

SWU. Pakiet Ubezpieczeń Majątkowych Class & Care. Postanowienia wspólne

SWU. Pakiet Ubezpieczeń Majątkowych Class & Care. Postanowienia wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE

REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE 1. Organizator Promocji 1. Promocja ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Upadłość Kredytobiorców

Warunki Ubezpieczenia Upadłość Kredytobiorców Warunki Ubezpieczenia Upadłość Kredytobiorców Warunki Ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Idea Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Płatności w e-biznesie Pieniądz elektroniczny dyrektywa 2000/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku (kredyt unijny)

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku (kredyt unijny) Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku (kredyt unijny) Warunki Ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku dla Kredytobiorców Idea

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Wydanie karty...4 Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozliczanie operacji.

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP Ogólne Warunki Ubezpieczenia www.eulerhermes.pl A. Zakres ubezpieczenia Power CAP Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Power CAP (OWU Power CAP) mają

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu: Ubezpieczenie PEWNE PIENIĄDZE

Karta Produktu: Ubezpieczenie PEWNE PIENIĄDZE Karta SYGNATURA: Produktu: KP/01/10/2015 Ubezpieczenie PEWNE PIENIĄDZE Karta Produktu: Ubezpieczenie PEWNE PIENIĄDZE Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OCHRONA KARTY DLA POSIADACZY

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OCHRONA KARTY DLA POSIADACZY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OCHRONA KARTY DLA POSIADACZY i UŻYTKOWNIKÓW KART WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. ustalone uchwałą nr UZ/73/2015 z dnia 26 marca 2015 r. Zarządu Powszechnego

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu: Ubezpieczenie PEWNE PIENIĄDZE

Karta Produktu: Ubezpieczenie PEWNE PIENIĄDZE Karta SYGNATURA: Produktu: KP/31/08/2015 Ubezpieczenie PEWNE PIENIĄDZE Karta Produktu: Ubezpieczenie PEWNE PIENIĄDZE Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ

Bardziej szczegółowo