Warunki Ubezpieczenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Ubezpieczenia"

Transkrypt

1 Warunki Ubezpieczenia użytkowników kart płatniczych Getin Noble Banku SA dla byłych klientów DZ Banku Definicje 1 Poniższe terminy w rozumieniu niniejszych warunków ubezpieczenia mają następujące znaczenie: 1. Franszyza redukcyjna kwota, która będzie każdorazowo odejmowana od kwoty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od Utraty Zakupów dokonanych przy użyciu Karty, 2. Gotówka krajowe i zagraniczne środki pieniężne, 3. Karta karta płatnicza wydawana przez Bank: 1) Posiadaczowi (Karta Główna), 2) Użytkownikowi Karty Dodatkowej (Karta Dodatkowa), 4. Karta pobytu karta potwierdzająca tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terenie Polski, wydawana przez właściwy urząd, 5. Kod PIN poufny, czterocyfrowy indywidualny numer identyfikacyjny, generowany przez Bank, który łącznie z danymi zawartymi na Karcie służy do elektronicznej identyfikacji Posiadacza (lub Użytkownika Karty Dodatkowej), 6. Kradzież zabór mienia w celu przywłaszczenia, 7. Kradzież z włamaniem zabór mienia z pomieszczeń po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczeń lub otworzeniu wejścia przy użyciu narzędzi, albo podrobionego lub dopasowanego klucza bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rozboju, 8. Nieuprawniona Transakcja użycie Karty bez wiedzy lub zgody Ubezpieczonego przez osobę do tego nieuprawnioną, powodujące zmianę salda Rachunku, 9. Osoby trzecie osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym, 10. Posiadacz osoba fizyczna, będąca użytkownikiem Karty Głównej, wydanej na podstawie Umowy o Kartę, która na podstawie tej umowy dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz operacji określonych w Umowie o Kartę, 11. Rachunek rachunek bankowy prowadzony przez Ubezpieczającego w złotych polskich, na którym są rejestrowane wszelkie Transakcje, do którego została wydana Karta, 12. Rozbój zabór mienia przy użyciu lub groźbie natychmiastowego użycia przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego (lub osób bliskich) albo doprowadzeniu Ubezpieczonego (lub osób bliskich) do stanu nieprzytomności lub bezbronności, 13. Transakcja płatność za towary i usługi dokonana przy pomocy Karty lub każda inna operacja wykonana za pomocą Karty samodzielnie przez użytkownika Karty w ramach udostępnionych mu usług, 14. Transakcja zbliżeniowa transakcja, polegająca na zbliżeniu Karty do urządzenia akceptującego karty zbliżeniowe, 15. Nieuprawniona Transakcja dokonana bez fizycznego użycia karty dokonanie Transakcji w Internecie (bez fizycznego użycia Karty) z użyciem danych z Karty Ubezpieczonego przez osobę do tego nieuprawnioną, 16. Nieuprawniona Transakcja Kartą skopiowaną (skimming) dokonanie Transakcji (potwierdzonej kodem PIN lub podpisem) przez osobę do tego nieuprawnioną przy użyciu Karty, która bez wiedzy i zgody Ubezpieczonego została skopiowana, 17. Nieuprawniona Transakcja Kartą zbliżeniową nieautoryzowana Transakcja zbliżeniowa dokonana Kartą zbliżeniową przez osobę do tego nieuprawnioną, 18. Umowa o Kartę umowa pomiędzy Ubezpieczonym a Ubezpieczającym, na podstawie której Ubezpieczający wydaje Kartę, 19. Umowa ubezpieczenia (dalej: Umowa) Umowa grupowego ubezpieczenia użytkowników kart płatniczych Getin Noble Banku SA zawarta pomiędzy Getin Noble Bankiem SA a TU Europa S.A., 20. Ubezpieczający (Bank) Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, 21. Ubezpieczony Posiadacz, Użytkownik Karty Dodatkowej, 22. Użytkownik osoba fizyczna wskazana przez Posiadacza uprawniona do dokonywania operacji określonych w Umowie o Kartę, 23. Wyciąg z Rachunku zestawienie operacji oraz należnych Bankowi odsetek, opłat i prowizji, 24. Wymuszenie rozbójnicze doprowadzanie przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie Ubezpieczonego do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 25. Zakupy rzeczy ruchome zakupione przez Ubezpieczonego przy użyciu Karty na terenie placówki handlowej zlokalizowanej w RP, w której honorowana jest Karta, 26. Ubezpieczyciel Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 27. Zastrzeżenie Karty nieodwołalne zablokowanie przez Bank możliwości posługiwania się Kartą na skutek zgłoszenia przez Ubezpieczonego w sposób wskazany przez Ubezpieczającego faktu utraty Karty, 28. Zdarzenie ubezpieczeniowe zajście w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela Nieuprawnionej Transakcji lub utrata Gotówki pobranej z bankomatu przy użyciu Karty lub utrata Zakupów dokonanych przy użyciu Karty lub utrata portfela lub dokumentów, o których mowa w 9 ust. 1. 1

2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego użycia Karty, 2) ubezpieczenie na wypadek utraty Gotówki pobranej z bankomatu, 3) ubezpieczenie Zakupów dokonanych przy użyciu Karty, 4) Pakiet Portfel. Ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego użycia Karty 3 1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania finansowe powstałe na Rachunku wskutek Nieuprawnionej Transakcji dokonanej przy użyciu Karty, która została przez Ubezpieczonego utracona w wyniku Kradzieży, Rozboju lub zagubienia, polegające na: a) wypłacie Gotówki w placówkach bankowych, bankomatach oraz punktach upoważnionych do wypłaty gotówki przy użyciu karty, b) nabyciu papierów wartościowych za pośrednictwem instytucji finansowych uprawnionych do ich rozprowadzania, c) dokonywaniu płatności za towary lub usługi (w tym także Nieuprawnione Transakcje dokonywane za pośrednictwem Internetu), d) Nieuprawnionej Transakcji Kartą skopiowaną (skimming), e) Nieuprawnionej Transakcji dokonanej bez fizycznego użycia karty, f) Nieuprawnionej Transakcji Kartą zbliżeniową, z wyłączeniem Nieuprawnionych Transakcji dokonanych w wyniku zagubienia Karty zbliżeniowej. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje Nieuprawnione Transakcje dokonane do 24 godzin (w przypadku Kart zbliżeniowych) i 72 godzin (w przypadku pozostałych Kart płatniczych) przed Zastrzeżeniem Karty. 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje Nieuprawnione Transakcje dokonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku z: 1) działaniami wojennymi, stanem wojennym, stanem wyjątkowym, zamieszkami, rozruchami, niepokojami społecznymi, trzęsieniem ziemi, strajkiem, aktem terroryzmu, sabotażem, a także konfiskatą, nacjonalizacją, przetrzymywaniem lub zarekwirowaniem mienia przez władzę, 2) działaniem energii jądrowej lub skażeniem radioaktywnym, działaniem promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego lub elektromagnetycznego. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Nieuprawniona Transakcja została przeprowadzona: 1) przed dokonaniem aktywacji Karty przez Ubezpieczonego, 2) dokonane przez osobę, której Ubezpieczony lub osoba pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym udostępniła Kartę. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego lub umyślnie przez osobę pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którą ponosi odpowiedzialność. 4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również: 1) strat pośrednich wszelkiego rodzaju, 2) utraty oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku, 3) należnych odsetek od uzgodnionego debetu w ramach Rachunku, 4) strat wynikających z niewywiązania się Ubezpieczonego z jakichkolwiek płatności dokonywanych za pośrednictwem Rachunku lub ich nieterminowego dokonywania, oraz jakichkolwiek roszczeń osób trzecich względem Ubezpieczonego w związku z wystąpieniem Zdarzenia ubezpieczeniowego, 5) Nieuprawnionych Transakcji zbliżeniowych dokonanych w wyniku zagubienia Karty zbliżeniowej. 5. Operacje dokonane przez osoby, którym Ubezpieczony udostępnił Kartę lub ujawnił numer PIN obciążają Posiadacza. Ubezpieczenie na wypadek utraty Gotówki pobranej z bankomatu 5 1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za utratę Gotówki pobranej przez Ubezpieczonego z bankomatu w placówkach bankowych, punktach upoważnionych do wypłaty gotówki, przy użyciu Karty. 2. Zakresem ubezpieczenia objęta jest Gotówka pobrana przez Ubezpieczonego z bankomatu, w placówkach bankowych, punktach upoważnionych do wypłaty gotówki przy użyciu Karty, będąca pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego, utracona przez niego wskutek Rozboju oraz w sytuacji, gdy sprawca wskutek użycia wobec Ubezpieczonego przemocy lub groźby jej użycia doprowadził do dokonania Transakcji Kartą Ubezpieczonego. 2

3 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę ubezpieczonej Gotówki w ciągu 48 godzin od momentu jej pobrania z bankomatu lub placówki bankowej oraz punktów upoważnionych do wypłaty gotówki przy użyciu Karty. 4. Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia określone w ust. 2 dokonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku z: 1) działaniami wojennymi, stanem wojennym, stanem wyjątkowym, zamieszkami, rozruchami, niepokojami społecznymi, trzęsieniem ziemi, strajkiem, aktem terroryzmu, sabotażem, a także konfiskatą, nacjonalizacją, przetrzymywaniem lub zarekwirowaniem mienia przez władzę, 2) działaniem energii jądrowej lub skażeniem radioaktywnym, działaniem promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego lub elektromagnetycznego. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego lub umyślnie przez osobę pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, lub za którą ponosi odpowiedzialność. Ubezpieczenie na wypadek utraty Zakupów dokonanych przy użyciu Karty 7 1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za utratę wskutek Kradzieży z włamaniem lub Rozboju, dokonanych przez Ubezpieczonego Zakupów będących pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę ubezpieczonych Zakupów w ciągu 30 dni od momentu dokonania zakupu. 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia określone w ust. 1, dokonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku z: 1) działaniami wojennymi, stanem wojennym, stanem wyjątkowym, zamieszkami, rozruchami, niepokojami społecznymi, trzęsieniem ziemi, strajkiem, aktem terroryzmu, sabotażem, a także konfiskatą, nacjonalizacją, przetrzymywaniem lub zarekwirowaniem mienia przez władzę, 2) działaniem energii jądrowej lub skażeniem radioaktywnym, działaniem promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego lub elektromagnetycznego. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego lub umyślnie przez osobę pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, lub za którą ponosi odpowiedzialność. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje utraty następujących Zakupów: 1) pojazdów oraz ich silników, paliw i wszelkiego rodzaju akcesoriów samochodowych, roślin, zwierząt, artykułów spożywczych, używek, gotówki w walucie polskiej lub obcej, biżuterii, klejnotów, czeków, biletów, żetonów, papierów wartościowych i innych zastępujących gotówkę, znaczków pocztowych, 2) nabytych nielegalnie, 3) nabytych z przeznaczeniem na cele handlowe lub w ilościach wskazujących handlowe przeznaczenie, 4) zakupionych jako używane, 5) o wartości jednostkowej niższej niż 200 zł. 4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje utraty dokonanych przy użyciu Karty Zakupów wskutek Kradzieży z włamaniem z pojazdu lub wraz z pojazdem. 5. W przypadku gdy utracona rzecz jest elementem Zakupów będących kompletem lub parą, odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do wartości utraconej rzeczy będącej elementem kompletu lub pary, chyba że nie jest możliwe odtworzenie kompletu lub pary. 6. Gdy Ubezpieczony dokonał częściowej zapłaty za Zakupy przy użyciu Karty, odpowiedzialność Ubezpieczyciela za poniesioną stratę ograniczona jest do kwoty dokonanej częściowej zapłaty przy użyciu Karty. 7. W ramach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do pokrycia: 1) opłat i prowizji obciążających rachunek z tytułu użytkowania i obsługi Karty, 2) jakichkolwiek innych kosztów, do poniesienia których zobowiązany był Ubezpieczony w związku z utratą ubezpieczonych Zakupów. Ubezpieczenie Pakiet Portfel 9 1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za utratę przez Ubezpieczonego wskutek Kradzieży, Kradzieży z włamaniem, Rozboju lub Wymuszenia rozbójniczego portfela, kart płatniczych, dokumentów: dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego samochodu, paszportu, Karty pobytu będących własnością Ubezpieczonego, a także kart płatniczych użytkowanych przez niego na podstawie odrębnej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 i Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za utratę przez Ubezpieczonego przedmiotów, wymienionych w ust. 1, gdy utrata tych przedmiotów nastąpiła wraz z portfelem. 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia określone w ust. 1 dokonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 3

4 10 1. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku z: 1) działaniami wojennymi, stanem wojennym, stanem wyjątkowym, zamieszkami, rozruchami, niepokojami społecznymi, trzęsieniem ziemi, strajkiem, aktem terroryzmu, sabotażem, a także konfiskatą, nacjonalizacją, przetrzymywaniem lub zarekwirowaniem mienia przez władzę, 2) działaniem energii jądrowej lub skażeniem radioaktywnym, działaniem promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego lub elektromagnetycznego. 2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za utratę przedmiotów określonych w 9 ust. 1 w przypadku braku udokumentowanego zgłoszenia na Policję, o którym mowa w 16 ust. 2 pkt 3). 3. Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, bądź umyślnie przez osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, lub jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie przez osoby pozostające z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. 4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje utraty przedmiotów określonych w 9 ust. 1 na skutek Kradzieży lub Kradzieży z włamaniem z pojazdu lub wraz z pojazdem. 5. W ramach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do pokrycia: 1) wszelkich szkód poniesionych przez Ubezpieczonego w wyniku użycia przez osoby trzecie ubezpieczonych przedmiotów na skutek ich utraty odpowiednio w wyniku Kradzieży, Kradzieży z włamaniem, Rozboju lub Wymuszenia rozbójniczego, z zastrzeżeniem 14, 2) jakichkolwiek innych kosztów niż określone w 14 ust. 4, do poniesienia których zobowiązany był Ubezpieczony w związku z wystąpieniem Zdarzenia ubezpieczeniowego. 6. W przypadku utraty portfela Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę gotówki. Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności Początek i koniec okresu ubezpieczenia Okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się od r. i trwa przez pozostały okres ważności Umowy o Kartę, z zastrzeżeniem ust Okres ubezpieczenia kończy się: 1) w dniu, w którym została rozwiązana lub wypowiedziana przez Bank Umowa o Kartę, 2) z upływem ostatniego dnia miesiąca ochrony, w którym wygasła lub została rozwiązana Umowa, 3) z upływem ostatniego dnia miesiąca ochrony, w którym Ubezpieczony złożył Oświadczenie woli o rezygnacji z ubezpieczenia, o którym mowa w 15, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Początek i koniec okresu odpowiedzialności Odpowiedzialność Ubezpieczyciela (ochrona ubezpieczeniowa), w stosunku do danego Ubezpieczonego, rozpoczyna się z chwilą dokonania przez Ubezpieczonego aktywacji Karty i trwa przez jeden miesiąc, z zastrzeżeniem ust Ochrona ubezpieczeniowa jest kontynuowana na kolejny miesiąc. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasa, w stosunku do danego Ubezpieczonego, z upływem najwcześniejszej z poniższych dat: 1) z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia, 2) z ostatnim dniem ważności Karty, bądź dniem w którym dokonano Zastrzeżenia Karty, z zastrzeżeniem ust. 4, 3) z upływem dnia, w którym została rozwiązana Umowa o kartę, 4) z upływem ostatniego dnia miesiąca ochrony, w którym Ubezpieczony złożył Oświadczenie woli o rezygnacji z ubezpieczenia, 5) w dniu zgonu Ubezpieczonego, 6) z upływem ostatniego dnia miesiąca ochrony, w którym wygasła lub została rozwiązana Umowa, 7) z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia tylko w zakresie ubezpieczenia, którego wyczerpanie sumy ubezpieczenia dotyczy. 4. Odpowiedzialność, która wygasła z powodu utraty ważności Karty lub Zastrzeżenia Karty, jest automatycznie wznawiana od momentu aktywacji nowej Karty, jeżeli Bank wydał Ubezpieczonemu nową Kartę. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio. 4

5 Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową Ochroną ubezpieczeniową może być objęty każdy Posiadacz mający miejsce zamieszkania w Polsce, który zawarł Umowę o Kartę oraz został zgłoszony do ubezpieczenia przez Ubezpieczającego. 2. Ochroną ubezpieczeniową może być objęty również Użytkownik mający miejsce zamieszkania w Polsce, który został zgłoszony do ubezpieczenia przez Ubezpieczającego. Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia dla ubezpieczenia nieuprawnionego użycia Karty stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wynosi na jedno Zdarzenie ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia równowartość w PLN 150 EURO, według średniego kursu NBP z dnia wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego. 2. Suma ubezpieczenia dla ubezpieczenia Gotówki pobranej z bankomatu stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wynosi na jedno Zdarzenie ubezpieczeniowe 1000 PLN, a na wszystkie Zdarzenia ubezpieczeniowe nie więcej niż 2000 PLN w ciągu każdych dwunastu miesięcy odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia. 3. Suma ubezpieczenia dla ubezpieczenia Zakupów dokonanych przy użyciu Karty, stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wynosi na jedno Zdarzenie ubezpieczeniowe 1000 PLN, a na wszystkie Zdarzenia ubezpieczeniowe nie więcej niż 2000 PLN, w ciągu każdych dwunastu miesięcy odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia. 4. Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu Pakiet Portfel stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wynosi PLN na jedno i wszystkie Zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w ciągu każdych dwunastu miesięcy odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia. Należne odszkodowanie równe jest kwocie odpowiadającej: 1) w przypadku utraty przez Ubezpieczonego dokumentów: dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego samochodu, paszportu, karty pobytu kosztom wydania przez właściwy urząd nowych dokumentów z uwzględnieniem kosztów wykonania fotografii niezbędnych do ich wydania; w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego również koszty przerejestrowania pojazdu i wydania nowych tablic rejestracyjnych, 2) w przypadku utraty przez Ubezpieczonego portfela 200 PLN, 3) w przypadku utraty przez Ubezpieczonego kart płatniczych kosztom wydania przez właściwy bank duplikatu bankowych kart płatniczych. Rezygnacja z ubezpieczenia 15 Ubezpieczony w każdym czasie może zrezygnować z ubezpieczenia składając Ubezpieczającemu lub bezpośrednio Ubezpieczycielowi pisemne oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia. W takim przypadku odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasa z ostatnim dniem miesiąca ochrony, w którym Ubezpieczony złożył takie oświadczenie. Obowiązki Ubezpieczonego w razie wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego W razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony obowiązany jest użyć wszelkich dostępnych środków w celu zminimalizowania jego skutków. 2. Do obowiązków Ubezpieczonego należy również niezwłocznie: 1) po powzięciu wiadomości o utracie Karty, dokonać jej Zastrzeżenia, 2) po powzięciu wiadomości o wystąpieniu Zdarzenia ubezpieczeniowego powiadomić o tym fakcie Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela, 3) zgłosić fakt Kradzieży, Kradzieży z włamaniem, Rozboju lub Wymuszenia rozbójniczego na Policję oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego zgłoszenia, 3. Ponadto Ubezpieczony obowiązany jest podjąć aktywną współpracę z Ubezpieczycielem, stosować się do zaleceń Ubezpieczyciela oraz udzielić wszelkich niezbędnych informacji, umożliwiających ustalenie okoliczności powstania Zdarzenia ubezpieczeniowego. 5

6 Zgłoszenie roszczenia o wypłatę odszkodowania Ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego użycia Karty Należne odszkodowanie wypłacane jest, z zastrzeżeniem postanowień 21, po doręczeniu do Ubezpieczyciela wniosku o wypłatę odszkodowania oraz oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego kopii wszystkich niezbędnych do wypłaty odszkodowania dokumentów, którymi są: 1) w zakresie nieuprawnionego użycia Karty w wyniku Kradzieży lub Rozboju pisemne potwierdzenie zgłoszenia zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego na Policję, 2) w zakresie Nieuprawnionej Transakcji kartą skopiowaną (skimming) lub Nieuprawnionej Transakcji dokonaną bez fizycznego użycia Karty pisemne potwierdzenie zgłoszenia zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego na Policję, 3) Wyciąg z Rachunku z wyszczególnieniem Transakcji polegających na pobieraniu Gotówki z bankomatu dokonanych w dniu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, wraz z ogólnym opisem poszczególnych Transakcji; w przypadku szkody w innej walucie z wyszczególnieniem przeliczenia Transakcji na PLN wg kursu rozliczenia Transakcji przez Bank, zgodnie z regulaminem karty, 4) dokumenty, które zgodnie z zasadami przyjętymi przez Ubezpieczającego stanowią dowód dokonania Zastrzeżenia Karty ze wskazaniem daty i godziny jej dokonania lub w przypadku braku możliwości uzyskania takich dokumentów pisemne oświadczenie Ubezpieczonego o dokonaniu Zastrzeżenia Karty ze wskazaniem daty i godziny jej zastrzeżenia. 2. W uzasadnionych przypadkach tzn. o ile będzie to potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania, Ubezpieczyciel uprawniony jest do zażądania przedłożenia innych dokumentów niż wskazane w ust. 1, o ile występujący z roszczeniem takie dokumenty będzie posiadał lub będzie mógł je uzyskać na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 3. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych dokumentów związanych z ustaleniem odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz rozmiaru szkody. Ubezpieczenie utraty Gotówki pobranej z bankomatu Należne odszkodowanie wypłacane jest, z zastrzeżeniem postanowień 21, po doręczeniu do Ubezpieczyciela wniosku o wypłatę odszkodowania oraz oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego kopii wszystkich niezbędnych do wypłaty odszkodowania dokumentów, którymi są: 1) dokumenty potwierdzające zgłoszenie Zdarzenia ubezpieczeniowego na Policję, 2) Wyciąg z Rachunku z wyszczególnieniem operacji polegających na pobieraniu Gotówki z bankomatu, dokonanych w dniu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego wraz ze wskazaniem lokalizacji bankomatu i godziny ich dokonania; w przypadku szkody w innej walucie z wyszczególnieniem przeliczenia Transakcji na PLN wg kursu rozliczenia Transakcji przez Bank. 2. W uzasadnionych przypadkach tzn. o ile będzie to potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel uprawniony jest do zażądania przedłożenia innych dokumentów niż wskazane w ust. 1, o ile występujący z roszczeniem takie dokumenty będzie posiadał lub będzie mógł je uzyskać na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 3. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych dokumentów związanych z ustaleniem odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz rozmiaru szkody. Ubezpieczenie Zakupów dokonanych przy użyciu Karty Należne odszkodowanie wypłacane jest, z zastrzeżeniem postanowień 21, po doręczeniu do Ubezpieczyciela wniosku o wypłatę odszkodowania oraz oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego kopii wszystkich niezbędnych do wypłaty odszkodowania dokumentów, którymi są: 1) Wyciąg z Rachunku z wyszczególnieniem Transakcji dokonanych przy użyciu Karty w dniu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; w przypadku szkody w innej walucie z wyszczególnieniem przeliczenia Transakcji na PLN wg kursu rozliczenia Transakcji przez Bank zgodnie z Regulaminem, 2) dowodu zakupu utraconych przedmiotów (faktura, paragon lub rachunek), 3) dokumenty potwierdzające zgłoszenie Zdarzenia ubezpieczeniowego na Policję. 2. W uzasadnionych przypadkach tzn. o ile będzie to potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel uprawniony jest do zażądania przedłożenia innych dokumentów niż wskazane w ust. 1, o ile występujący z roszczeniem takie dokumenty będzie posiadał lub będzie mógł je uzyskać na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 3. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych dokumentów związanych z ustaleniem odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz rozmiaru szkody. 6

7 Ubezpieczenie Pakiet Portfel Należne świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest, z zastrzeżeniem postanowień 21, po doręczeniu do Ubezpieczyciela wniosku o wypłatę odszkodowania oraz oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego kopii wszystkich niezbędnych do wypłaty świadczenia dokumentów, którymi są: 1) pisemne potwierdzenie zgłoszenia faktu utraty przedmiotów określonych w 10 ust. 1 na Policję, 2) w przypadku utraty bankowych kart płatniczych Wyciąg z Rachunku, na którym będzie widoczna opłata za wydanie nowej Karty, 3) w przypadku utraty przez Ubezpieczonego dowodu rejestracyjnego zaświadczenie z Urzędu Miasta Wydziału Komunikacji potwierdzające przerejestrowania pojazdu i wydanie nowych tablic rejestracyjnych lub wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego wysokość dokonanych opłat. 2. W uzasadnionych przypadkach tzn. o ile będzie to potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel uprawniony jest do zażądania przedłożenia innych dokumentów niż wskazane w ust. 1, o ile występujący z roszczeniem takie dokumenty będzie posiadał lub będzie mógł je uzyskać na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 3. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych dokumentów związanych z ustaleniem odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz rozmiaru szkody. Wysokość i wypłata odszkodowania Czynności podejmowane przez Ubezpieczyciela Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia (wniosek o wypłatę odszkodowania), Ubezpieczyciel informuje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 2. Ubezpieczyciel, przed rozpatrzeniem roszczenia, może zwrócić się do Ubezpieczającego o potwierdzenie danych Ubezpieczonego, którego dotyczy roszczenie. 3. Ubezpieczający jest zobowiązany do podania ww. danych Ubezpieczycielowi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, po otrzymaniu zapytania od Ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem wyrażenia zgody przez Ubezpieczonego na przekazanie danych osobowych i objętych tajemnicą bankową przez Ubezpieczającego do Ubezpieczyciela. 4. Odszkodowanie wypłacane jest na Rachunek w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o wystąpieniu zdarzenia (wniosek o wypłatę odszkodowania). 5. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w ust Jeżeli Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w terminie określonym w ust. 2, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania. 7. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania. Informacja Ubezpieczyciela powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 8. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez Ubezpieczyciela. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług. 9. W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczonego obowiązków, o których mowa w 16 Ubezpieczyciel zastrzega sobie możliwość odmowy wypłaty odszkodowania w całości lub jego pomniejszenia, w zależności od tego, w jakim stopniu miało to wpływ na ustalenie przyczyny oraz okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego lub wysokości odszkodowania. 7

8 Ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego użycia Karty Należne odszkodowanie wypłacane jest w kwocie równej rozmiarowi szkody w granicach sumy ubezpieczenia. 2. Rozmiar szkody ustala się według wartości Nieuprawnionych Transakcji obciążających Rachunek. 3. Należne odszkodowanie wypłacane jest w PLN. Wysokość szkody w innej walucie przeliczana jest na PLN wg średniego kursu NBP z dnia wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego. 4. Jeżeli po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony odzyskał utracone środki pieniężne, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego odszkodowania lub cesji praw do tych środków pieniężnych na rzecz Ubezpieczyciela. Ubezpieczenie na wypadek utraty Gotówki pobranej z bankomatu Należne odszkodowanie wypłacane jest w kwocie równej rozmiarowi szkody w granicach sumy ubezpieczenia. 2. Rozmiar szkody ustala się według wartości nominalnej utraconej Gotówki pobranej z bankomatu, placówek bankowych oraz punktów upoważnionych do wypłaty Gotówki przy użyciu Karty. 3. Należne odszkodowanie wypłacane jest w PLN. Wysokość szkody w innej walucie przeliczana jest na PLN wg średniego kursu NBP z dnia wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego. 4. Jeżeli po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony odzyskał utracone środki pieniężne, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego odszkodowania lub cesji praw do tych środków pieniężnych na rzecz Ubezpieczyciela. Ubezpieczenie na wypadek utraty Zakupów dokonanych przy użyciu Karty Należne odszkodowanie wypłacane jest w kwocie równej rozmiarowi szkody w granicach sumy ubezpieczenia. 2. Każdorazowo z kwoty odszkodowania Ubezpieczyciel potrąca Franszyzę redukcyjną w wysokości 10%. 3. Rozmiar szkody ustala się według ceny towarów utraconych w wyniku Kradzieży z włamaniem lub Rozboju, obowiązującej w dniu dokonania ich zakupu przy użyciu Karty. 4. Należne odszkodowanie wypłacane jest w PLN. 5. Jeżeli po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony odzyskał utracone Zakupy w stanie niepogorszonym, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego odszkodowania. Postanowienia końcowe Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczającego i podmioty stosunku ubezpieczenia powstałego na podstawie niniejszej Umowy, powinny być składane na piśmie. 2. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 3. Ubezpieczony ma prawo do składania zażaleń i skarg w formie pisemnej do Ubezpieczyciela na adres: ul. Gwiaździsta 62, Wrocław. Zażalenia oraz skargi rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich złożenia. Odpowiedź Ubezpieczyciela na skargę zostanie przekazana w formie pisemnej na adres wskazany przez Ubezpieczonego w piśmie do Ubezpieczyciela. W przypadku nierozpatrzenia skargi w terminie, Ubezpieczony zostanie poinformowany przez Ubezpieczyciela o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. 4. Ubezpieczony będący konsumentem ma prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych Powództwo o roszczenia wynikające ze stosunku ubezpieczenia można wytoczyć przez sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej bądź sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego lub dla miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. 2. Wszelkie spory wynikające ze stosunku ubezpieczenia w pierwszej kolejności rozwiązywane będą w drodze negocjacji, a gdy to nie przyniesie rozwiązania, to poddane będą rozstrzygnięciu sądowi zgodnie z ust W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 8

Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna karta

Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna karta Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna karta Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. (zwane dalej: WU)

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. (zwane dalej: WU) WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. (zwane dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia do Kart płatniczych Getin Noble Banku S.A.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH Credit Agricole Gold Credit Agricole Bank Polska S.A. COMFORT SHOPPING AND TRAVEL (dalej WU) DEFINICJE 1 Poniższe terminy w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszym wyciągu z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów Indywidualnych Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta Kredytowa Platinum

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta Kredytowa Platinum Załącznik nr 2 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta Kredytowa Platinum Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta Kredytowa Platinum Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron Załącznik nr 5 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczne Zakupy i Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA Załącznik nr 4 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE KOMFORT)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE KOMFORT) WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE KOMFORT) Niniejsze Warunki ubezpieczenia, obowiązujące od 1 lipca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY I RABUNKU GOTÓWKI W KRAJU I ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL UBEZPIECZENIE PAKIETOWE KARTY INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL 1 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna, na podstawie

Bardziej szczegółowo

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A.

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. Szanowny Abonencie, Poniżej przedstawiamy Ci jako Ubezpieczonemu zmienione Warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10Y

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10Y Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10Y Warunki Ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku z dnia 20.11.2012 roku (dalej: Umowa)

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku 10 plus z dnia 24.07.2013 roku

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_BIMP_v01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA WYPADEK CZASOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI SPŁATY SALDA ZADŁUŻENIA BEZPIECZNA SPŁATA - RAIFFEISEN POLBANK

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA WYPADEK CZASOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI SPŁATY SALDA ZADŁUŻENIA BEZPIECZNA SPŁATA - RAIFFEISEN POLBANK UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Spis Treści 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH Z OPCJĄ KREDYTU RATALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH Z OPCJĄ KREDYTU RATALNEGO Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH Z OPCJĄ KREDYTU RATALNEGO WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty debetowej: MasterCard Business, MasterCard Business Travel, World Business MasterCard Alior Bank S.A.

Regulamin Karty debetowej: MasterCard Business, MasterCard Business Travel, World Business MasterCard Alior Bank S.A. Regulamin Karty debetowej: MasterCard Business, MasterCard Business Travel, World Business MasterCard Alior Bank S.A. O bowiązuje od 2 0 s ierpnia 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia generalne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MAKRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MAKRO Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MAKRO WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Poznań, marzec 2013 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4. Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu

Bardziej szczegółowo