1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający"

Transkrypt

1 WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY I RABUNKU GOTÓWKI W KRAJU I ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej posiadaczom kart płatniczych w okresie ich ważności, wydawanych przez Bank Ochrony Środowiska S.A, wskazanych w umowie nr 134/08/ Debit MasterCard, Debit MasterCard H2O, Debit MasterCard (profil VIP), MasterCard Business w zakresie nieupoważnionego użycia karty i rabunku gotówki w kraju i za granicą Przez pojęcie karta płatnicza rozumie się kartę wydaną przez Bank Ochrony Środowiska S.A. identyfikującą wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniającą do wypłaty gotówki i dokonywania płatności. 2. Przez pojęcie kradzież rozumie się działanie polegające na bezprawnym zaborze karty lub gotówki w celu przywłaszczenia. 3. Przez pojęcie okres trwania umowy ubezpieczenia rozumie się czas obowiązywania umowy ubezpieczenia pomiędzy TUiR WARTA S.A. i Bankiem Ochrony Środowiska S.A. 4. Przez pojęcie osoby bliskie rozumie się członków najbliższej rodziny Ubezpieczonego tj. małżonka, dzieci, rodziców. 5. Przez pojęcie osoba trzecia rozumie się osobę, która nie jest posiadaczem karty płatniczej i jej dane identyfikacyjne nie zostały umieszczone na karcie płatniczej, a dokonuje transakcji wbrew woli Ubezpieczonego. 6. Przez pojęcie PIN rozumie się osobisty numer identyfikacyjny - kod cyfrowy, znany tylko posiadaczowi karty. PIN zastępuje podpis posiadacza karty i służy do jego identyfikacji w przypadku posługiwania się kartą w urządzeniach wymagających jego wprowadzenia. 7. Przez pojęcie rachunek rozumie się rachunek w rozumieniu ustawy Prawo bankowe prowadzony przez Ubezpieczającego, w ciężar którego dokonywane są transakcje przy użyciu karty. 8. Przez pojęcie rabunek rozumie się działanie polegające na bezprawnym zaborze gotówki w celu przywłaszczenia w wyniku zastosowania przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia lub w wyniku doprowadzenia człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, bezpośrednio po dokonaniu transakcji w bankomacie lub, gdy sprawca zmusił Ubezpieczonego do dokonania transakcji z użyciem PIN. 9. Przez pojęcie transakcja rozumie się jednorazową operację dokonaną przy użyciu karty, w tym: 1) transakcję bezgotówkową - płatność za nabywane towary i usługi dokonana w sieci handlowej i usługowej przyjmującej zapłatę kartami, 2) transakcję gotówkową - wypłatę gotówki w bankomatach akceptujących karty. 10.Przez pojęcie Ubezpieczający lub Bank rozumie się Bank Ochrony Środowiska S.A. 11.Przez pojęcie Ubezpieczony rozumie się osobę fizyczną, na rachunek której zawarto umowę ubezpieczenia, posiadającą ważną, określoną w 1 kartę wydaną przez Bank Ochrony Środowiska S.A. 12.Przez pojęcie umowa o kartę rozumie się umowę zawartą pomiędzy Ubezpieczającym, a Ubezpieczonym posiadaczem karty regulującą zasady wydawania, posługiwania się i rozliczania karty płatniczej. 13. Przez pojęcie umowa ubezpieczenia rozumie się Umowę zawartą pomiędzy Ubezpieczającym a WARTA S.A. nr 134/08/2011 w dniu 30 sierpnia 2011 roku. 14. Przez pojęcie zastrzeżenie karty rozumie się czynność bankową powodującą zablokowanie możliwości dokonywania transakcji kartą; od tej chwili pełna 1

2 odpowiedzialność za transakcje dokonane przy użyciu karty przechodzi na Bank. 15. Przez pojęcie zdarzenie rozumie się utratę karty w wyniku kradzieży, rabunku lub zagubienia. 16. Przez pojęcie zestawienie operacji rozumie się informację o dokonanych transakcjach przy użyciu karty płatniczej, przesyłaną przez Bank w sposób i w terminach określonych w umowie o kartę, posiadaczowi karty płatniczej. UBEZPIECZENIE W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Ubezpieczeniem objęta jest kwota (wartość) transakcji dokonanych przez osobę trzecią bez wiedzy i zgody Ubezpieczonego za pośrednictwem ubezpieczonej, ważnej karty płatniczej utraconej w wyniku kradzieży, rabunku lub zagubienia, na terytorium Polski i poza jej granicami. OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WARTY 4 1. Odpowiedzialność WARTY w stosunku do każdego Ubezpieczonego, który wyrazi wolę korzystania z ubezpieczenia rozpoczyna się: z dniem odbioru nowej karty (w przypadku odbioru karty w placówce Ubezpieczającego) lub dokonania kartą pierwszej transakcji gotówkowej lub bezgotówkowej (w przypadku kart przesłanych na adres korespondencyjny Ubezpieczonego) w okresie trwania umowy ubezpieczenia i trwa do końca danego miesiąca i jest automatycznie przedłużana na kolejny miesięczny okres, o ile została zapłacona składka, jednakże nie dłużej niż do końca okresu ważności karty. 2. Posiadacz ważnej karty w każdym czasie w okresie trwania umowy ubezpieczenia może przystąpić do ubezpieczenia poprzez złożenie u Ubezpieczającego pisemnego oświadczenia o przystąpienia do ubezpieczenia pomimo uprzedniej rezygnacji z ubezpieczenia. Odpowiedzialność WARTY rozpoczyna się wtedy z dniem podpisania stosownego oświadczenia przez posiadacza karty nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia i trwa do końca danego miesiąca i jest automatycznie przedłużana na kolejny miesięczny okres, o ile została zapłacona składka, jednakże nie dłużej niż do końca okresu ważności karty. 3. Odpowiedzialność WARTY ustaje: a. z dniem następnym w przypadku śmierci Ubezpieczonego, b. z dniem następnym w przypadku zastrzeżenia karty przez Ubezpieczonego/ Ubezpieczającego zgodnie z wymogami umowy o kartę, c. ze skutkiem na koniec miesiąca, za który została opłacona składka, w przypadku złożenia przez Ubezpieczonego Ubezpieczającemu pisemnej rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. 4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy ubezpieczenia odpowiedzialność WARTY ustaje z dniem rozwiązania lub odstąpienia od umowy ubezpieczenia w stosunku do tych Ubezpieczonych, za których nie została zapłacona składka w okresie trwania umowy ubezpieczenia. 5. Złożenie przez Ubezpieczonego oświadczenia o rezygnacji z ochrony nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym posiadacz karty korzystał z ochrony. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 5 1. WARTA nie odpowiada za szkody, jeżeli nie został zachowany termin przewidziany przez 2

3 Bank na zakwestionowanie transakcji przez Ubezpieczonego. 2. WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek: 1) działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, zamieszek cywilnych i wojskowych, 2) rozruchów, bójek, buntu, rewolucji, powstania, aktów terrorystycznych, 3) konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia, które nastąpiły zgodnie z decyzją organów władzy państwowej. 3. WARTA nie ponosi odpowiedzialności również w przypadku: 1) utraty Karty: a) nie zgłoszonej do Banku zgodnie z wymogami umowy o kartę, b) w wyniku pozostawienia jej bez zabezpieczenia w miejscach ogólnodostępnych, np. w środku transportu publicznego, restauracji, sklepie, c) w wyniku jej kradzieży lub rabunku, nie zgłoszonej na Policję przez Ubezpieczonego w terminie 48 godzin od chwili ujawnienia zdarzenia, 2) niezgłoszenia przez Ubezpieczonego zajścia nieupoważnionych transakcji na Policji, 3) udostępnienia karty płatniczej osobie trzeciej, chyba że umowa o kartę przewiduje inaczej, 4) winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, osób bliskich lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, 5) usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego, osoby bliskie, osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym przestępstwa, 6) transakcji dokonanych przy użyciu PIN-u, chyba że PIN znalazł się w posiadaniu osoby trzeciej w wyniku zastosowania przez nią wobec Ubezpieczonego podstępu, przemocy fizycznej lub groźby jej użycia, 7) wykorzystania karty płatniczej bez fizycznego jej przedstawienia i elektronicznej identyfikacji posiadacza lub bez złożenia przez niego własnoręcznego podpisu na dokumencie obciążeniowym, chyba że umowa o kartę dopuszcza takie jej użycie. 4. WARTA nie pokrywa żadnych innych kwot transakcji obciążających rachunek Ubezpieczonego niż te kreślone w 3. SUMA UBEZPIECZENIA 6 1. Suma ubezpieczenia z tytułu nieupoważnionego użycia karty wynosi równowartość w złotych 150 EUR i stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY z tytułu wszystkich transakcji dokonanych w wyniku jednego zdarzenia według średniego kursu EUR ogłaszanego przez Prezesa NBP, obowiązującego w dniu dokonania zastrzeżenia karty w Banku. 2. Suma ubezpieczenia obejmuje jedną i wszystkie transakcje dokonane w wyniku zdarzenia w okresie odpowiedzialności WARTY. OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO 7 1. Ubezpieczony zobowiązany jest do: 1) przechowywania karty płatniczej i ochrony PIN-u, z zachowaniem należytej staranności, 2) nieprzechowywania karty płatniczej razem z PIN-em, 3) niezwłocznego zgłoszenia do Banku utraty lub zniszczenia karty płatniczej i dokonania zastrzeżenia zgodnie z wymogami umowy o kartę, 4) nieudostępniania karty płatniczej i PIN-u osobom nieuprawnionym. 2. W przypadku zajścia zdarzenia powodującego szkodę Ubezpieczony zobowiązany jest: 1) zgłosić ten fakt Ubezpieczającemu w terminie określonym w umowie o kartę przewidzianym na zakwestionowanie nieupoważnionych transakcji, 2) powiadomić Ubezpieczającego o utracie karty i dokonać jej zastrzeżenia zgodnie z umową o kartę, 3) w przypadku kradzieży lub rabunku karty, zgłosić zdarzenie na Policję w terminie 48 3

4 godzin od chwili ujawnienia się zdarzenia, 4) podjąć niezbędne kroki w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczyć dowody z nią związane, 5) poinformować Policję o nieupoważnionych transakcjach, 6) w terminie 7 dni od chwili otrzymania z Banku zestawienia operacji, nie później jednak niż w terminie 30 dni od ujawnienia się zdarzenia zgłosić zdarzenie do WARTY kontaktując się telefonicznie z Centrum Alarmowym WARTY pod numerem telefonu (z terytorium RP) lub i postępować zgodnie ze wskazówkami uzyskanymi od operatora CAW podając operatorowi imię i nazwisko, PESEL, rodzaj (nazwę) posiadanej karty, pierwsze 6 cyfr numeru karty, wskazany w dokumentacji Banku adres korespondencyjny oraz aktualne miejsce pobytu Ubezpieczonego, numer telefonu, pod którym możliwy jest kontakt z Ubezpieczonym, krótki opis zaistniałego zdarzenia, inne informacje konieczne pracownikowi Centrum Alarmowego WARTA do udzielenia pomocy Ubezpieczonemu i przyjęcia zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kart bankowych od nieupoważnionego użycia/rabunku gotówki. 3. Jeżeli z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczony nie zgłosił szkody w terminie wskazanym w ust 2 pkt 6 WARTA może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło WARCIE ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 4. Jeżeli z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczony nie zastosował środków, określonych w ust. 2 pkt 4, WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. 5. W razie niedopełnienia któregokolwiek z pozostałych obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2 WARTA może odmówić wypłaty świadczenia lub je odpowiednio zmniejszyć, o ile miało to wpływ na ustalenie okoliczności zdarzenia bądź ustalenie rozmiarów szkody. USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY I WYPŁATA ODSZKODOWANIA 8 1. Ustalenie wysokości szkody oraz zasadności i wysokości odszkodowania następuje na podstawie niżej wymienionych przedłożonych przez Ubezpieczonego dokumentów: 1) Zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kart bankowych od nieupoważnionego użycia / rabunku gotówki, 2) potwierdzenia zgłoszenia zdarzenia na Policji, 3) kopii miesięcznego wyciągu z rachunku bankowego lub zestawienie transakcji dokonanych przy użyciu karty, wchodzących w zakres ubezpieczenia, 4) potwierdzenia Banku dotyczącego wykonanych transakcji. 2. Ubezpieczony i Ubezpieczający zobowiązani są na wniosek WARTY przedstawić inne dodatkowe dokumenty, niezbędne do weryfikacji zdarzenia i ustalenia wysokości odszkodowania. 3. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem i przesłaniem niezbędnych dokumentów ponosi Ubezpieczony. 4. WARTA zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych przez Ubezpieczonego dokumentów przez specjalistów WARTA zobowiązana jest wypłacić należne świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie. 2. W przypadku niemożności wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności WARTY lub wysokości odszkodowania w terminie określonym powyżej WARTA zobowiązana jest, jeżeli uznaje swoją odpowiedzialność, wypłacić odszkodowanie w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Bezsporną część odszkodowania 4

5 WARTA zobowiązana jest wypłacić w terminie określonym w ust WARTA powiadamia pisemnie Ubezpieczonego o odmowie wypłaty odszkodowania lub przyznaniu odszkodowania w innej wysokości niż w zgłoszonym roszczeniu wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania wraz z pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej WARTA wypłaca odszkodowanie bezpośrednio na rachunek Ubezpieczonego. 2. Każdorazowa wypłata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia w okresie ochrony ubezpieczeniowej. 3. Wysokość wypłaconego odszkodowania z tytułu zdarzeń w okresie ochrony ubezpieczeniowej nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia wskazanej w 6 i stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY. UBEZPIECZENIE W ZAKRESIE RABUNKU GOTÓWKI PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 11 Ubezpieczeniem objęta jest kwota pieniężna wypłacona z bankomatu przez Ubezpieczonego i utracona przez Ubezpieczonego w wyniku rabunku na terytorium Polski i poza jej granicami. OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WARTY Odpowiedzialność WARTY w stosunku do każdego Ubezpieczonego, który wyrazi wolę korzystania z ubezpieczenia rozpoczyna się z dniem odbioru nowej karty (w przypadku odbioru karty w placówce Ubezpieczającego) lub dokonania kartą pierwszej transakcji gotówkowej lub bezgotówkowej (w przypadku kart przesłanych na adres korespondencyjny Ubezpieczonego) w okresie trwania umowy ubezpieczenia i trwa do końca danego miesiąca i jest automatycznie przedłużana na kolejny miesięczny okres, o ile została zapłacona składka, jednakże nie dłużej niż do końca okresu ważności karty. 2. Posiadacz ważnej karty w każdym czasie w okresie trwania umowy ubezpieczenia może przystąpić do ubezpieczenia poprzez złożenie u Ubezpieczającego pisemnego oświadczenia o przystąpienia do ubezpieczenia pomimo uprzedniej rezygnacji z ubezpieczenia. Odpowiedzialność WARTY rozpoczyna się wtedy z dniem podpisania stosownego oświadczenia przez posiadacza karty, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia i trwa do końca danego miesiąca i jest automatycznie przedłużana na kolejny miesięczny okres, o ile została zapłacona składka, jednakże nie dłużej niż do końca okresu ważności karty. 3. Odpowiedzialność WARTY w stosunku do Ubezpieczonych rozpoczyna się z chwilą wypłaty gotówki z bankomatu i kończy się po upływie 24 godzin. 4. Odpowiedzialność WARTY ustaje: 1) z dniem następnym w przypadku śmierci Ubezpieczonego, 2) z dniem następnym w przypadku zastrzeżenia karty przez Ubezpieczonego/ Ubezpieczającego zgodnie z wymogami umowy o kartę, 3) ze skutkiem na koniec miesiąca, za który została opłacona składka w przypadku złożenia przez Ubezpieczonego Ubezpieczającemu pisemnej rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. 5. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy ubezpieczenia odpowiedzialność WARTY ustaje z dniem rozwiązania lub odstąpienia od umowy ubezpieczenia w stosunku do tych Ubezpieczonych, za których nie została zapłacona składka w okresie trwania umowy ubezpieczenia. 5

6 6. Złożenie przez Ubezpieczonego oświadczenia o rezygnacji z ochrony nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym jako posiadacz korzystał z ochrony. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek: 1) działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, zamieszek cywilnych i wojskowych, 2) rozruchów, bójek, buntu, rewolucji, powstania, aktów terrorystycznych, 3) konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia, które nastąpiły zgodnie z decyzją organów władzy państwowej, 4) działań Ubezpieczonego lub osób bliskich, będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych, 2. WARTA nie odpowiada w ramach ubezpieczenia w zakresie rabunku gotówki za utratę gotówki podjętej z bankomatu przy użyciu skradzionej karty. 3. WARTA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy utrata gotówki nastąpiła w wyniku zdarzenia: 1) nie mającego znamion rabunku, 2) będącego następstwem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, osób bliskich lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 3) będącego następstwem nieuczciwego lub przestępczego działania Ubezpieczonego, osób bliskich lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, 4) braku udokumentowania zgłoszenia zdarzenia na Policji w terminie 48 godzin od zdarzenia. 1. Suma ubezpieczenia wynosi: Rodzaj karty Debit MasterCard Debit MasterCard H2O Debit MasterCard (Profil VIP) MasterCard Business SUMA UBEZPIECZENIA 14 6 Rabunek gotówki Suma ubezpieczenia 3.000,- zł 500,- zł 5.000,- zł 5.000,- zł 2.Suma ubezpieczenia obejmuje jedno i wszystkie zdarzenia jakie miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej i stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY. OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO W przypadku zajścia zdarzenia powodującego szkodę Ubezpieczony zobowiązany jest: 1) powiadomić Policję w terminie 48 godzin od chwili ujawnienia się zdarzenia, 2) podjąć niezbędne kroki w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów oraz zabezpieczyć dowody z nią związane, 3) zgłosić szkodę do WARTY nie później niż w terminie 30 dni od dnia powstania szkody kontaktując się telefonicznie z Centrum Alarmowym Warty pod numerem telefonu tylko z terytorium RP lub , 4) postępować zgodnie ze wskazówkami uzyskanymi od operatora CAW podając dane wskazane w 7 ust. 2 pkt 6, 5) przedstawić dokumenty potwierdzające zasadność roszczenia. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 5 to : a) wypełnione Zgłoszenie szkody z dodatkowego ubezpieczenia kart bankowych od nieupoważnionego użycia/rabunku gotówki, b) potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na Policji,

7 c) kopię miesięcznego wyciągu z rachunku bankowego lub zestawienie transakcji dokonanych przy użyciu karty, wchodzących w zakres ubezpieczenia. 3. Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są udostępnić WARCIE inne dodatkowe dokumenty, niezbędne do weryfikacji zdarzenia i ustalenia wysokości odszkodowania. 4. Jeżeli z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczony nie zastosował środków, określonych w ust. 1 pkt. 2, WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY I WYPŁATA ODSZKODOWANIA Wszelkie koszty związane z uzyskaniem i przesłaniem niezbędnych dokumentów ponosi Ubezpieczony. 2. WARTA zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych przez Ubezpieczonego dokumentów przez specjalistów. 3. WARTA zobowiązana jest spełnić należne świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie. 4. W przypadku niemożności wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności WARTY lub wysokości odszkodowania w terminie określonym powyżej WARTA zobowiązana jest, jeżeli uznaje swoją odpowiedzialność, wypłacić odszkodowanie lub świadczenie w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Bezsporną część odszkodowania lub świadczenia WARTA zobowiązana jest wypłacić w terminie określonym w ust WARTA powiadamia pisemnie Ubezpieczonego o odmowie wypłaty odszkodowania lub przyznaniu odszkodowania w innej wysokości niż w zgłoszonym roszczeniu wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania wraz z pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 6. Jeżeli z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczony nie zgłosił szkody w terminie wskazanym w 15 ust.1 pkt 3 WARTA może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło WARCIE ustalenie okoliczności i skutków wypadku Odszkodowanie wypłacane jest bezpośrednio na rachunek Ubezpieczonego. 2. Wysokość wypłaconego odszkodowania z tytułu wystąpienia jednego lub wszystkich zdarzeń w okresie ochrony ubezpieczeniowej nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia określonej w 14 ust. 1 i stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY. 3. Każdorazowa wypłata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia w okresie ochrony ubezpieczeniowej. PRZEJŚCIE ROSZCZEŃ NA WARTĘ Jeżeli w związku ze zdarzeniem, za które WARTA wypłaciła odszkodowanie Ubezpieczonemu przysługuje roszczenie do osoby trzeciej, roszczenie to przechodzi na WARTĘ do wysokości wypłaconego odszkodowania. 2. Nie przechodzi na WARTĘ roszczenie przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 3. Jeżeli ze względów proceduralnych z powództwem może wystąpić tylko Ubezpieczony lub jego spadkobierca, na żądanie WARTY udzieli on wymaganych pełnomocnictw procesowych oraz złoży wymagane przepisami danego kraju wnioski i oświadczenia, jak również upoważni WARTĘ do odbioru zasądzonych kwot i odszkodowań, odsetek i 7

8 kosztów postępowania. 4. Ubezpieczony obowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Skargi i zażalenia mogą być składane przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia w formie pisemnej do TUiR WARTA S.A. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub zażalenia jest: 1) Dyrektor Departamentu Bancasssurance w zakresie oferty ubezpieczeniowej, 2) Dyrektor Centrum Likwidacji Szkód w zakresie likwidacji szkód, który pisemnie udziela odpowiedzi osobie składającej skargę lub zażalenie. 2. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy z ubezpieczenia. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz innych obowiązujących przepisów prawnych. 2. Do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie niniejszych warunków stosuje się prawo polskie. 8