NOTA INFORMACYJNA "BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLUS" UBEZPIECZENIE TOWARÓW ZAKUPIONYCH KARTĄ ORAZ DOKUMENTÓW UTRACONYCH WRAZ Z KARTĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOTA INFORMACYJNA "BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLUS" UBEZPIECZENIE TOWARÓW ZAKUPIONYCH KARTĄ ORAZ DOKUMENTÓW UTRACONYCH WRAZ Z KARTĄ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Umowy ubezpieczenia nr NOTA INFORMACYJNA "BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLUS" UBEZPIECZENIE TOWARÓW ZAKUPIONYCH KARTĄ ORAZ DOKUMENTÓW UTRACONYCH WRAZ Z KARTĄ Poniższa informacja jest skierowana do wszystkich użytkowników kart kredytowych (głównych i dodatkowych) VISA Classic BZ WBK (w tym VISA Classic BZ WBK wydawanych we współpracy z innymi podmiotami, zwanych Kartami Partnerskimi) oraz VISA Gold BZ WBK, którzy przystąpili do programu ubezpieczenia zgodnie z umową nr Zakres ubezpieczenia. Umową ubezpieczenia objęte są następujące zdarzenia: 1. Straty finansowe powstałe w wyniku kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub zniszczenia towarów zakupionych za pomocą ubezpieczonej karty wydanej przez Ubezpieczającego, którym jest BZ WBK S.A W przypadku zajścia zdarzenia określonego w ust.1 lub zniszczenia zakupionych towarów przez ogień Ubezpieczyciel zrefunduje użytkownikowi karty koszt zakupu towarów. Ubezpieczenie obejmuje jedynie kwoty przekraczające odszkodowania wypłacone z tytułu jakichkolwiek innych ubezpieczeń, które zostały zawarte w okresie obowiązywania niniejszej umowy W przypadku zniszczenia zakupionych towarów w sposób inny niż określone w ppkt Ubezpieczyciel zwróci użytkownikowi karty koszty naprawy zniszczonych towarów (włącznie z kosztem transportu do punktu serwisowego) lub koszt zakupu zniszczonych towarów w przypadku gdy zniszczone towary nie mogą zostać naprawione lub koszt naprawy przewyższa wartość zakupu. Ubezpieczenie obejmuje jedynie kwoty przekraczające odszkodowania wypłacone z tytułu jakichkolwiek innych ubezpieczeń, które zostały zawarte w okresie obowiązywania niniejszej umowy. Niniejsze ubezpieczenie nie obejmuje kosztów wynikających z napraw gwarancyjnych. Ubezpieczeniu podlegają wszelkie towary zakupione za pomocą karty, których wartość jednostkowa jest równa lub wyższa niż 180,00 zł., z wyłączeniem żywych zwierząt, roślin, gotówki, czeków, czeków podróżnych, biletów, dokumentów, papierów wartościowych, biżuterii lub klejnotów, kamieni szlachetnych, żywności oraz napojów, money orders i cash orders (dokumentów reprezentujących pieniądze) posiadających cechy wymagane dla tego typu dokumentów przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa miejscowego państwa, w którym zostały wystawione. 2. Straty finansowe powstałe w wyniku kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego ubezpieczonej ważnej karty, dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, legitymacji oraz portfela. Ubezpieczyciel zrefunduje:

2 2.1. koszty wydania przez Ubezpieczającego nowej karty w miejsce utraconej, 2.2. koszty odtworzenia ww dokumentów wraz z kosztami poniesionymi w celu wykonania fotografii potrzebnych do ich odtworzenia, 2.3. stratę portfela. Warunkiem uzyskania odszkodowania z ppkt i 2.3. jest utrata ważnej ubezpieczonej karty wraz z ww dokumentami lub portfelem. 2. Suma ubezpieczenia. Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi odpowiednio: ,00 zł. na każde zdarzenie oraz 6.000,00 zł. łącznie w trakcie okresu ubezpieczenia dla zdarzeń opisanych w pkt 1 ust.1 dla jednej karty kredytowej VISA Classic BZ WBK ,00 zł. na każde zdarzenie oraz ,00 zł. łącznie w trakcie okresu ubezpieczenia dla zdarzeń opisanych w pkt. 1 ust.1 dla jednej karty kredytowej VISA Gold BZ WBK. 3. Łącznie 500,00 zł. w trakcie okresu ubezpieczenia dla zdarzeń opisanych w pkt 1 ust. 2 ppkt i 2.2. dla każdej z ubezpieczonych kart zł. jeden raz w trakcie okresu ubezpieczenia dla zdarzenia opisanego w pkt 1 ust. 2 ppkt dla każdej z ubezpieczonych kart. 5. Okres ubezpieczenia dla limitów odpowiedzialności Ubezpieczyciela oznacza kolejne 12 miesięcy począwszy od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o objęcie ubezpieczeniem przez użytkownika karty. Powyższy okres ubezpieczenia będzie automatycznie odnawiany na kolejne 12 miesięcy pod warunkiem, że użytkownik karty nie złoży oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia zgodnie z z pkt. 3 ust. 2 oraz ust Wejście w życie oraz czas trwania ubezpieczenia. 1. Ubezpieczenie rozpoczyna się z dniem wejścia w życie umowy ubezpieczenia, nie wcześniej niż z dniem następującym po dniu złożenia przez użytkownika karty wniosku o objęcie ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania karty. Ubezpieczenie zostaje zawarte na czas nieoznaczony, nie dłużej niż do momentu utraty prawa do używania karty, upływu okresu o którym mowa z pkt. 3 ust. 2 lub rozwiązania umowy pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem. 2. Każdy użytkownik karty głównej lub dodatkowej może pisemnie, pod rygorem nieważności, oświadczyć Ubezpieczającemu, iż rezygnuje z ubezpieczenia, przy czym skutki rezygnacji następują z upływem sześciomiesięcznego okresu liczonego od dnia wpływu do Ubezpieczającego oświadczenia o rezygnacji i za okres ten składka będzie naliczana. W takim przypadku użytkownik karty nie może ponownie przystąpić do ubezpieczenia przez okres 12 miesięcy od dnia wpływu do Ubezpieczającego oświadczenia o rezygnacji. 3. Oświadczenie użytkownika karty o rezygnacji z ubezpieczenia powinno zawierać następujące informacje: - imię i nazwisko użytkownika karty, PESEL, Numer dowodu osobistego, Numer karty, adres stałego zameldowania, data i podpis. - fakt przyjęcia do wiadomości braku możliwości przystąpienia do ubezpieczenia przez okres 12 miesięcy od dnia wpływu oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia do Ubezpieczającego.

3 Formularz oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia jest dostępny w Oddziałach BZ WBK oraz na stronach internetowych BZ WBK S.A. 4. Ochrona ubezpieczeniowa zgodnie z pkt 1 ust. 1 dla zakupionych towarów zapewniona jest w okresie 30 dni od daty ich zakupu przez użytkownika karty. 4. Zakres terytorialny. Ubezpieczenie obowiązuje na terytorium całego świata. 5. Zdarzenia nie objęte ubezpieczeniem. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody określone w pkt 1 ust. 1 niniejszej umowy powstałe w wyniku: 1. zniszczenia towarów dokonanego umyślnie przez użytkownika karty lub przez jego współmałżonka, konkubenta, rodziców, dzieci lub przez jakąkolwiek inną osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym z użytkownikiem karty; 2. zagubienia towarów; 3. powierzchownych uszkodzeń rozumianych jako zadrapania, zarysowania; 4. uszkodzeń wynikających z normalnego użycia towarów lub stopniowego zniszczenia na skutek erozji, korozji, wilgoci lub działania ciepła lub zimna; 5. uszkodzeń będących następstwem błędów produkcyjnych; 6. uszkodzeń będących następstwem błędnego wykonania lub niewykonania instrukcji lub zaleceń dotyczących użytkowania towarów przekazanych przez producenta lub dystrybutora; 7. kradzieży towarów z pojazdu; 8. uszkodzeń łodzi, pojazdów motorowych (włączając lecz bez ograniczenia do samolotów, samochodów, motocykli) oraz ich wyposażenia lub akcesoriów; 9. uszkodzeń gruntu lub budynków; 10. uszkodzeń wynikających z zakupu usług; 11. uszkodzeń spowodowanych skażeniem radioaktywnym lub promieniowaniem radioaktywnym; 12. uszkodzeń powstałych na skutek wojny, rozruchów, powstania, rebelii, rewolucji lub terroryzmu; 13. uszkodzeń powstałych wskutek siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia polegające na katastrofalnych działaniach przyrody lub zdarzeniach nadzwyczajnych w postaci zaburzeń życia zbiorowego;

4 14. uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży lub rabunku towarów, których jednostkowa cena zakupu jest niższa niż 180,00 zł.; Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody określone w pkt 1 ust. 2 niniejszej umowy powstałe w wyniku: 1. Umyślnych działań użytkownika karty lub jego małżonka, konkubenta, dzieci lub rodziców. 2. Działań wojennych, rozruchów, powstań, rebelii, rewolucji, terroryzmu, siły wyższej, reakcji nuklearnych lub radiacji. 3. Transakcji dokonanych utraconą ważną ubezpieczoną kartą. 6. Zgłoszenie szkody. 1. W przypadku zdarzeń określonych w pkt 1 ust. 1 i ust. 2 użytkownik karty zobowiązany jest w ciągu 14 dni od daty powzięcia wiadomości o powstaniu szkody dokonać pisemnego zgłoszenia tego faktu na formularzu zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela na adres (faksem i listem poleconym): AIG Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Dział Likwidacji Szkód Ul. Marszałkowska Warszawa Fax: (022) Formularz zgłoszenia szkody jest dostępny w Oddziałach BZ WBK S.A. oraz na stronach internetowych BZ WBK S.A. 2. W przypadku zdarzenia określonego w pkt 1 ust. 2 użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić fakt utraty karty zgodnie z obowiązującym Regulaminem wydawania i używania kart kredytowych VISA Classic BZ WBK i VISA Gold BZ WBK. 3 Użytkownik karty głównej dla udokumentowania szkody zgodnie z pkt 1ust. 1 zobowiązany jest do złożenia Ubezpieczycielowi w szczególności następujących dokumentów: 3.1. raport policyjny, 3.2. oryginał rachunku potwierdzającego zakup towaru, 3.3. potwierdzenie dokonania płatności za towar ważną ubezpieczoną kartą, 3.4. kopię zestawienia transakcji potwierdzającego obciążenie rachunku głównej karty kredytowej, 3.5. w przypadku uszkodzenia towaru, oryginał rachunku za naprawę lub oświadczenie serwisu, iż towar nie może zostać naprawiony. 4. Użytkownik karty dodatkowej dla udokumentowania szkody zgodnie z pkt 1 ust. 1 zobowiązany jest do złożenia Ubezpieczycielowi w szczególności następujących dokumentów: 4.1. raport policyjny, 4.2. oryginał rachunku potwierdzającego zakup towaru, 4.3. potwierdzenie dokonania płatności za towar ważną ubezpieczoną kartą, 4.4. kopię zestawienia transakcji potwierdzającego dokonanie zakupu towaru przy użyciu karty dodatkowej lub, w przypadku braku takiego zestawienia, pisemne oświadczenie o dokonaniu zakupu towaru przy użyciu karty dodatkowej, 4.5. w przypadku uszkodzenia towaru, oryginał rachunku za naprawę lub oświadczenie serwisu, iż towar nie może zostać naprawiony.

5 5. Użytkownik karty dla udokumentowania szkody zgodnie z pkt 1 ust. 2 zobowiązany jest do złożenia Ubezpieczycielowi w szczególności następujących dokumentów: 5.1. Oświadczenia użytkownika karty o zgłoszeniu Ubezpieczającemu zastrzeżenia karty, 5.2. Kopię raportu policyjnego potwierdzającego zgłoszenie utraty karty oraz dokumentów i/lub portfela, 5.3. Kopię rachunków potwierdzających dokonanie płatności za odtworzenie dokumentów. Szkoda może zostać uregulowana jedynie gdy dokumentacja jest pełna. 6. W przypadku wystosowania do użytkownika karty żądania dostarczenia dokumentów związanych z powstaniem szkody Ubezpieczyciel jest obowiązany dokonywać koniecznych monitów, przesyłając je użytkownikowi karty listem poleconym wraz z wyszczególnieniem brakujących dokumentów według następującego harmonogramu: Dzień D: wysłanie prośby o uzupełnienie informacji Dzień D + 30 dni: Pierwszy monit Dzień D + 60 dni: Drugi monit Dzień D + 90 dni: Postanowienie o zamknięciu sprawy UWAGA: BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ SZKODY, WSZELKIE OŚWIADCZENIA OTRZYMANE PRZEZ UBEZPIECZYCIELA PO UPŁYWIE 90 DNI OD DATY ZAISTNIENIA SZKODY BĘDĄ AUTOMATYCZNIE UWAŻANE ZA NIEWAŻNE. 7. W przypadku złożenia przez użytkownika karty nieprawdziwego oświadczenia związanego z powstałą szkodą, jego ubezpieczenie ulega rozwiązaniu z datą wsteczną, z konsekwencją utraty prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel wysyła listem poleconym stosowne powiadomienie użytkownikowi karty. 7. Odszkodowanie. 1. Odszkodowania należne użytkownikowi karty głównej zgodnie z: 1.1. pkt 1 ust. 1 ppkt i 1.2. oraz ust. 2 ppkt będą przelewane przez Ubezpieczyciela na rachunek karty głównej, 1.2. pkt 1 ust. 2 ppkt i 2.3. będą przelewane przez Ubezpieczyciela na rachunek karty głównej lub inny rachunek, wskazany przez użytkownika karty głównej. 2. Odszkodowania należne użytkownikowi karty dodatkowej zgodnie z: 2.1. pkt 1 ust. 2 ppkt będą przelewane przez Ubezpieczyciela na rachunek karty głównej, 2.2. pkt 1 ust. 1 ppkt i 1.2. oraz ust. 2 ppkt i 2.3. będą przelewane przez Ubezpieczyciela na rachunek karty głównej lub inny rachunek, wskazany przez użytkownika karty dodatkowej. 8. Składka. 1. Składka za objęcie ubezpieczeniem zgodnie z pkt. 1 wyniesie 5,00 zł. miesięcznie za kartę VISA Classic BZ WBK. Miesiąc rozpoczęty uważa się za pełen.

6 2. Składka za objęcie ubezpieczeniem zgodnie z pkt. 1 wyniesie 9,00 zł. miesięcznie za kartę VISA Gold BZ WBK. Miesiąc rozpoczęty uważa się za pełen. Składka za ubezpieczenie uwidoczniona jest na miesięcznym zestawieniu transakcji. Składka miesięczna za ubezpieczenie obciąża rachunek głównej karty kredytowej.

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta Kredytowa Platinum

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta Kredytowa Platinum Załącznik nr 2 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta Kredytowa Platinum Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta Kredytowa Platinum Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty Kredytowe MasterCard, MasterCard Integracja i Gold

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty Kredytowe MasterCard, MasterCard Integracja i Gold Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty Kredytowe MasterCard, MasterCard Integracja i Gold Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów Indywidualnych Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH Credit Agricole Gold Credit Agricole Bank Polska S.A. COMFORT SHOPPING AND TRAVEL (dalej WU) DEFINICJE 1 Poniższe terminy w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna karta

Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna karta Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna karta Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE KOMFORT)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE KOMFORT) WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE KOMFORT) Niniejsze Warunki ubezpieczenia, obowiązujące od 1 lipca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET BEZPIECZNA KARTA ORAZ PAKIET BEZPIECZNY PODRÓŻNIK

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET BEZPIECZNA KARTA ORAZ PAKIET BEZPIECZNY PODRÓŻNIK Załącznik nr 1 do Zrzeszeniowej Umowy Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik z dnia 9.08.2007 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET BEZPIECZNA KARTA ORAZ PAKIET BEZPIECZNY

Bardziej szczegółowo

Karta produktu ubezpieczeń dla posiadaczy Kart Kredytowych w Euro Banku S.A. I Ubezpieczenia bezpłatne. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

Karta produktu ubezpieczeń dla posiadaczy Kart Kredytowych w Euro Banku S.A. I Ubezpieczenia bezpłatne. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu Karta produktu ubezpieczeń dla posiadaczy Kart Kredytowych w Euro Banku S.A. I Ubezpieczenia bezpłatne 1 Podstawowe informacje o ubezpieczeniu 1. Prosimy o uważne zapoznanie się z dokumentem. Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA Załącznik nr 4 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron Załącznik nr 5 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczne Zakupy i Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia użytkowników kart płatniczych Getin Noble Banku SA dla byłych klientów DZ Banku Definicje 1 Poniższe terminy w rozumieniu niniejszych warunków ubezpieczenia mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Warunki Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników kart kredytowych Noble Bank dla byłych klientów DZ Banku (WU) Definicje 1 Poniższe terminy w rozumieniu UMOWY mają następujące znaczenie: 1. Awaria instalacji

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszym wyciągu z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (PAKIET UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH PEWNE PIENIĄDZE )

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (PAKIET UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH PEWNE PIENIĄDZE ) WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ( PEWNE PIENIĄDZE ) Niniejsze Warunki ubezpieczenia, obowiązujące od 1 lutego 2014 r. stanowią integralną część

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

PAKIET BEZPIECZNA KARTA WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUPRAWNIONEGO UŻYCIA KARTY DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH

PAKIET BEZPIECZNA KARTA WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUPRAWNIONEGO UŻYCIA KARTY DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH PAKIET BEZPIECZNA KARTA WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUPRAWNIONEGO UŻYCIA KARTY DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH wystawionych przez PZU SA, a składających się na treść zawartej umowy ubezpieczenia, mają ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Zakres Ubezpieczeń dla Posiadaczy Kart Kredytowych Citibank MasterCard World

Zakres Ubezpieczeń dla Posiadaczy Kart Kredytowych Citibank MasterCard World Zakres Ubezpieczeń dla Posiadaczy Kart Kredytowych Citibank MasterCard World Spis treści Sekcja 1 Wprowadzenie Sekcja 2 Definicje Ogólne Sekcja 3 Postanowienia Ogólne Sekcja 4 Proces Rozpatrywania Roszczeń

Bardziej szczegółowo

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A.

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. Szanowny Abonencie, Poniżej przedstawiamy Ci jako Ubezpieczonemu zmienione Warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. (zwane dalej: WU)

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. (zwane dalej: WU) WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. (zwane dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia do Kart płatniczych Getin Noble Banku S.A.

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon Dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z o.o. Postanowienia Wstępne. Definicje

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon Dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z o.o. Postanowienia Wstępne. Definicje Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon Dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z o.o. Postanowienia Wstępne 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH PROGRAM emoto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH PROGRAM emoto OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH PROGRAM emoto POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej OWU określają zasady ubezpieczania pojazdów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ

KARTA PRODUKTU DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ KARTA PRODUKTU DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ dla posiadaczy i użytkowników kart kredytowych Inteligo Karta Produktu przygotowana przez PZU SA we współpracy z PKO Bank Polski S.A.

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia telefonu komórkowego abonentów Play w programie Bezpieczny Telefon

Warunki Ubezpieczenia telefonu komórkowego abonentów Play w programie Bezpieczny Telefon Bezpieczny Telefon Warunki Ubezpieczenia telefonu komórkowego abonentów Play w programie Bezpieczny Telefon Artykuł 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszych warunków mają zastosowanie do Umowy

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA WYPADEK CZASOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI SPŁATY SALDA ZADŁUŻENIA BEZPIECZNA SPŁATA - RAIFFEISEN POLBANK

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA WYPADEK CZASOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI SPŁATY SALDA ZADŁUŻENIA BEZPIECZNA SPŁATA - RAIFFEISEN POLBANK UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL UBEZPIECZENIE PAKIETOWE KARTY INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL 1 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna, na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGólNE WArUNkI UBEzpIEczENIA casco pojazdów lądowych (Ac) program emoto Postanowienia ogólne 1 1. 13) udział własny

OGólNE WArUNkI UBEzpIEczENIA casco pojazdów lądowych (Ac) program emoto Postanowienia ogólne 1 1. 13) udział własny Ogólne Warunki Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych (AC) PROGRAM emoto Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia AC PROGRAM emoto zwane dalej OWU określają zasady zawierania umów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GWARANCJE BEZTROSKI

WARUNKI UBEZPIECZENIA GWARANCJE BEZTROSKI WARUNKI UBEZPIECZENIA GWARANCJE BEZTROSKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem, w zakresie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW LĄDOWYCH (AC) PROGRAM MOTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW LĄDOWYCH (AC) PROGRAM MOTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW LĄDOWYCH (AC) PROGRAM MOTO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia AC PROGRAM MOTO zwane dalej OWU określają zasady ubezpieczania pojazdów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej OWU określają zasady ubezpieczania pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo