PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA"

Transkrypt

1 Warunki ubezpieczenia przedmiotów codziennego użytku Pakiet TOREBKA dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia określają zasady udzielania przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. (zwane dalej WARTA) ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia przedmiotów codziennego użytku (zwane dalej pakietem TOREBKA ). na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą Przez pojęcie Ubezpieczony rozumie się osobę fizyczną, będącą posiadaczem współposiadaczem rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A.pod warunkiem złożenie przez Ubezpieczonego w formie pisemnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon, Internet, za pośrednictwem poczty poczty elektronicznej) oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia na określonych warunkach oraz wyrażenia zgody na przekazywanie do WARTY danych osobowych oraz informacji o fakcie posiadania w Banku Zachodnim WBK S.A. określonego rodzaju rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Ekstrakonto określonego wariantu ubezpieczenia, w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego 2. Przez pojęcie Ubezpieczający rozumie się Bank Zachodni WBK S.A., który zawarł umowę ubezpieczenia na rachunek Ubezpieczonych. 3. Przez pojęcie Wartość odtworzeniowa rozumie się wartość odpowiadająca kosztom naprawy w przypadku braku możliwości naprawy, kosztom nabycia nowego przedmiotu tego samego podobnego rodzaju, tej samej ( zbliżonej) marki przy uwzględnieniu średnich cen rynkowych obowiązujących na danym terenie w dniu ustalenia odszkodowania. 4. Przez pojęcie Osoby bliskie ubezpieczonego rozumie się wspólnie z nim zamieszkałe: 1) małżonek osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim (konkubenci), 2) dzieci, pasierbowie, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie, 3) rodzice, ojczym, macocha, teściowie, przysposabiający, 4) dziadkowie, wnukowie, rodzeństwo, zięciowie, synowe. 5. Przez pojęcie Rabunek rozumie się działanie powstałe w wyniku: 1) rozboju, tj. bezprawnego zaboru przedmiotu ubezpieczenia w ten sposób, że sprawca użył przemocy fizycznej groźby jej natychmiastowego użycia bądź doprowadził do stanu nieprzytomności bądź bezbronności, 2) oszustwa, tj. doprowadzenia do zaboru ubezpieczonego przedmiotu poprzez wprowadzenie w błąd, wykorzystanie błędu niezdolności do należytego pojmowania działania osób małoletnich, niedołężnych, niepełnosprawnych będących w podeszłym wieku, dla osiągnięcia korzyści.

2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia są przedmioty codziennego użytku określone w ust. 2 będące własnością bądź znajdujące się w posiadaniu ubezpieczonego jego osób bliskich. 2. Za przedmioty codziennego użytku uważa się wyłącznie: 1) torebkę /teczkę, 2) portmonetkę/portfel, etui na dokumenty, 3) dokumenty, 4) gotówkę, 5) zegarki, 6) klucze do miejsca zamieszkania, 7) bilety komunikacji publicznej, 8) telefony komórkowe, 9) okulary wszelkiego rodzaju, 10) papierośnice, zapalniczki, 11) kosmetyki. znajdujące się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego jego osób bliskich. ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 Ochroną ubezpieczeniową WARTY objęte są przedmioty codziennego użytku o których mowa w 3 ust. 2 w zakresie ryzyka rabunku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą OKRES TRWANIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 5 1. Odpowiedzialność WARTY w stosunku do każdego ubezpieczonego rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego, za który została przekazana składka ubezpieczeniowa w odniesieniu do danego Ubezpieczonego i kończy się z upływem tegoż miesiąca. 2. Warunkiem objęcia ochroną jest złożenie przez Ubezpieczonego w formie pisemnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon, Internet, za pośrednictwem poczty poczty elektronicznej) oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia na określonych warunkach oraz wyrażenia zgody na przekazywanie do WARTY danych osobowych oraz informacji o fakcie posiadania w Banku Zachodnim WBK S.A określonego rodzaju rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Ekstrakonto określonego wariantu ubezpieczenia, w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. 3. Ponadto odpowiedzialność WARTY w stosunku do każdego Ubezpieczonego kończy się: 1) z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia przez którąkolwiek ze stron umowy; ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, za który została opłacona składka 2) w dniu, w którym Ubezpieczony zrezygnował z ochrony ubezpieczeniowej, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, za który została opłacona składka, przy czym oświadczenie o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej powinno być złożone do Ubezpieczającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

3 3) w dniu rozwiązania umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Ekstrakonto przekształcenie posiadanego rachunku na inny rodzaj rachunku Ekstrakonto, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, za który została opłacona składka; 4) z chwilą śmierci Ubezpieczonego nie angażującej odpowiedzialności WARTY; w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI W PAKIECIE TOREBKA 6 1. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 1) wyrządzone umyślnie na skutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego jego osób bliskich, 2) powstałe w związku ze spożyciem przez ubezpieczonego jego osoby bliskie alkoholu, narkotyków innych środków odurzających. 2. Ponadto WARTA nie odpowiada za: 1) biżuterię, 2) wyroby z metali/kamieni szlachetnych np. złote zegarki, papierośnice, okulary (oprawki), 3) złoto, srebro, platynę w złomie i sztabach, 4) odzież, 5) lekarstwa, 6) notatniki elektroniczne, kalkulatory itp., 7) elektroniczny sprzęt audiowizualny, fotograficzny, komputerowy i instrumenty muzyczne, palmtopy, odtwarzacze Mp3, 8) wszelkiego rodzaju urządzenia elektroniczne służące m.in. do sterowania alarmem, automatycznego otwierania bram, drzwi itp., 9) nieoprawione kamienie szlachetne, półszlachetne i syntetyczne oraz nieoprawione szlachetne substancje organiczne, 10) przedmioty służące działalności gospodarczej, handlowej, produkcyjnej i usługowej. SUMA UBEZPIECZENIA PAKIETU TOREBKA 7 1. Suma ubezpieczenia wynosi 1.000,- zł i określona jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie każdych 12-stu miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej. i stanowi górna granicę odpowiedzialności WARTY, z zastrzeżeniem ust Do okresu 12-stu miesięcy o którym mowa w ust. 1 wlicza się wyłącznie miesiące za które została zapłacona składka za ubezpieczenie. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POWSTANIA SZKODY W PAKIECIE TOREBKA 8 1. W razie powstania szkody Ubezpieczony obowiązany jest: 1) użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie zmniejszenia jej rozmiarów, 2) powiadomić niezwłocznie, najpóźniej 6 godzin od ujawnienia się zdarzenia, miejscowy organ policji o usiłowaniu dokonaniu rabunku; zawiadomienie powinno zawierać wykaz utraconych przedmiotów codziennego użytku,

4 3) szkodę zgłosić niezwłocznie do WARTY kontaktując się z Centrum Alarmowym WARTY pod nr z tel. stacjonarnego na terenie RP nie później jednak niż 2 dni od momentu jej powstania, a w przypadku powstania szkody za granicą 2 dni od momentu powrotu do kraju, 4) zezwolić WARCIE na dokonanie czynności mających na celu ustalenie przyczyn i rozmiarów szkody, 2. W przypadku, gdy Ubezpieczony dowiedział się o osobie sprawcy szkody miejscu znajdowania się utraconych przedmiotów codziennego użytku, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie policję oraz WARTĘ. 3. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej rażącego niedbalstwa nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1 pkt 1, WARTA jest wolna od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. 4. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej rażącego niedbalstwa nie dopełnił obowiązku określonego w ust.1 pkt 4 WARTA może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody uniemożliwiło WARCIE ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 5. Jeżeli niedopełnienie przez Ubezpieczonego pozostałych obowiązków określonych w ust. 1 miało wpływ na powstanie szkody zwiększenie jej rozmiarów, ustalenie okoliczności wypadku i szkody, WARTA może odmówić wypłaty odszkodowania je zmniejszyć. USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY 9 Dla utraconych dokumentów, kluczy oraz gotówki odszkodowanie wyliczane jest zgodnie z poniższą Tabelką: Przedmiot ubezpieczenia; Dokumenty klucze do miejsca zamieszkania Gotówka Podstawa wyliczania szkody; koszt wykonania duplikatów nowych dokumentów koszt wymiany zamków (zakup nowych oraz ich montaż), założonych w miejsce tych zamków, do których klucze zostały zrabowane wartość nominalna, a w przypadku gotówki w walutach obcych wartość nominalna, przeliczona na złote polskie według średniego kursu walut obcych ustalonego przez Prezesa NBP, obowiązującego w dniu wystąpienia szkody do wysokości 50% sumy ubezpieczenia Dla pozostałych przedmiotów wysokość szkody określona jest według wartości odtworzeniowej, a ustalenie zasadności i wysokości odszkodowania następuje na podstawie wyceny dokonanej przez WARTA. 2. Ustalenie zasadności i wysokości roszczenia następuje na podstawie dokumentów przedłożonych przez Ubezpieczonego osobę bliską, w szczególności rachunków zakupu / innych dowodów posiadania utraconych przedmiotów - z tym, że WARTA zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych dokumentów oraz zasięgania opinii specjalistów. 3. Do ustalenia wysokości szkody za przedmioty zakupione za waluty obce, stosuje się średni kurs walut obcych, ustalony przez Prezesa NBP, obowiązujący w dniu powstania szkody.

5 WYPŁATA ODSZKODOWANIA Odszkodowanie jest płatne w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez WARTĘ zgłoszenia szkody w trybie określonym w 8 ust. 1 pkt Jeżeli w terminie określonym w ust. 1 wyjaśnienie okoliczności koniecznych dla ustalenia odpowiedzialności WARTY wysokości odszkodowania nie jest możliwe, WARTA wypłaca odszkodowanie w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Bezsporną część odszkodowania WARTA wypłaca w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody. 3. WARTA obowiązana jest powiadomić pisemnie, w terminach określonych w ust. 1, Ubezpieczającego oraz osobę występującą z roszczeniem o odmowie wypłaty o wypłacie odszkodowania w innej wysokości niż w zgłoszonym roszczeniu, ze wskazaniem okoliczności i podstawy prawnej oraz pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 4. W przypadku odzyskania przedmiotów ubezpieczenia w stanie nieuszkodzonym, WARTA wolna jest od obowiązku wypłaty odszkodowania, a gdy odszkodowanie zostało już wypłacone, ubezpieczający obowiązany jest niezwłocznie zwrócić WARCIE wypłaconą kwotę, zaś w przypadku odzyskania przedmiotów w stanie uszkodzonym zmienionym przedstawić je do oględzin WARTY w celu weryfikacji odszkodowania. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Skargi i zażalenia mogą być składane przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego Uprawnionego z umowy ubezpieczenia w formie pisemnej do TUiR WARTA S.A.. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi zażalenia jest: 1) Dyrektor Departamentu w Centrali zawierającego umowę ubezpieczenia w zakresie oferty ubezpieczeniowej, 2) Dyrektor Centrum Likwidacji Szkód w zakresie likwidacji szkód, który pisemnie udziela odpowiedzi osobie składającej skargę zażalenie. 2. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego uprawnionego z umowy z ubezpieczenia. Informacja dodatkowa: Działamy zgodnie z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku Banków Polskich).

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY I RABUNKU GOTÓWKI W KRAJU I ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL UBEZPIECZENIE PAKIETOWE KARTY INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL 1 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna, na podstawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE KOMFORT)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE KOMFORT) WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE KOMFORT) Niniejsze Warunki ubezpieczenia, obowiązujące od 1 lipca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA SKI

Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA SKI Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA SKI Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE str 3 DEFINICJE str 3 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA str 4 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA str

Bardziej szczegółowo

Grupa 1. Grupa 2. Grupa 3

Grupa 1. Grupa 2. Grupa 3 a) osoby: wykonujące pracę umysłową, pracę w rzemiośle ręcznym, niepracujące; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA NNW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Kogo i co możemy ubezpieczyć? 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave. Warszawa, Listopad 2013

Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave. Warszawa, Listopad 2013 Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave Warszawa, Listopad 2013 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej WU) określają zasady

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i

Bardziej szczegółowo

Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna karta

Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna karta Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna karta Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia użytkowników kart płatniczych Getin Noble Banku SA dla byłych klientów DZ Banku Definicje 1 Poniższe terminy w rozumieniu niniejszych warunków ubezpieczenia mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (PAKIET UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH PEWNE PIENIĄDZE )

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (PAKIET UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH PEWNE PIENIĄDZE ) WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ( PEWNE PIENIĄDZE ) Niniejsze Warunki ubezpieczenia, obowiązujące od 1 lutego 2014 r. stanowią integralną część

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW 1 (postanowienia ogólne) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

PAKIET BEZPIECZNA KARTA WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUPRAWNIONEGO UŻYCIA KARTY DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH

PAKIET BEZPIECZNA KARTA WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUPRAWNIONEGO UŻYCIA KARTY DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH PAKIET BEZPIECZNA KARTA WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUPRAWNIONEGO UŻYCIA KARTY DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH wystawionych przez PZU SA, a składających się na treść zawartej umowy ubezpieczenia, mają ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW W CZASIE ICH PRZEBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW W CZASIE ICH PRZEBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW W CZASIE ICH PRZEBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1/2009 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna Ogólne Warunki Ubezpieczenia Warta Mieszkanie z dnia 26 marca 1999 roku zmienione Aneksem Nr 3 z dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A. Załącznik nr 2 do Umowy Generalnej nr 127/03/2010 WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

warunki ubezpieczenia Bezpieczny Smartfon dla Abonentów Orange Polska S.A.

warunki ubezpieczenia Bezpieczny Smartfon dla Abonentów Orange Polska S.A. warunki ubezpieczenia Bezpieczny Smartfon dla Abonentów Orange Polska S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Warunki ubezpieczenia telefonu Abonentów Orange Polska S.A. zwane dalej WU, mają zastosowanie do umowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwane dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1/2012

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1/2012 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1/2012 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Kogo i co można ubezpieczyć? 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem Nr 1/2009

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem Nr 1/2009 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem Nr 1/2009 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Kogo i co można ubezpieczyć? 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszym wyciągu z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PODRĘCZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PODRĘCZNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PODRĘCZNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PODRĘCZNEGO KOD: I-MP-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia 3 Słowniczek terminów 3 Część I: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA

KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA Karta produktu PZU - Bezpieczna karta przygotowana przez PZU SA we współpracy z PLUS BANK S.A. jest materiałem informacyjnym, przedstawia kluczowe informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Warszawie (dalej: WARTA) we współpracy z PKO Bank Polski S.A. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Warszawie (dalej: WARTA) we współpracy z PKO Bank Polski S.A. w Warszawie

Bardziej szczegółowo