Umowa.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa. www.aga-bud.com"

Transkrypt

1 Umowa zawarta w dniu r. w. pomiędzy Panem/Panią, legitymującym/ą się dowodem osobistym nr.... NIP., zamieszkałym/ą w przy ulicy zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, a firmą AGABUD z siedzibą w Gródku Szlacheckim 4E/3, Siemień, NIP , reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Puchlerza, legitymującego się dowodem osobistym nr AGL635041, zwaną dalej Wykonawcą, o treści następującej: 1 Przedmiot umowy: 1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace budowlane oraz wykończeniowe domu zlokalizowanego w przy ulicy 2. Zakres prac zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do zmiany zakresu Przedmiotu Umowy swoim oświadczeniem złożonym na piśmie. Oświadczenie to wiąże Wykonawcę z chwilą jego pisemnego zaakceptowania w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia skutecznego doręczenia oświadczenia. Brak pisemnej akceptacji Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego w przypisanym terminie, równoznaczny jest z brakiem zgody Wykonawcy na zmianę zakresu Przedmiotu umowy. 4. Przejęcie przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi w drodze protokołu sporządzonego przez Strony. 5. Wykonawca oświadcza, że kosztorys stanowiący załącznik nr 1 do umowy zawiera wszystkie niezbędne prace do ukończenia przedmiotu umowy wynikające z dokumentacji technicznej. 2 Wartość i warunki płatnicze: 1. Strony ustalają umowne wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy na łączną kwotę wynoszącą:. zł brutto (słownie: tysięcy 00/100). 2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wartość materiałów budowlanych, sprzętu, robocizny, materiałów pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy. 3. Wysokość wynagrodzenia wynikająca z umowy objęta jest tajemnicą, dotyczy zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy pod rygorem unieważnienia umowy w przypadku ujawnienia osobom trzecim. 4. Zmiana wynagrodzenia umownego oraz zakończenia prac w innym terminie niż wyznaczonym w 3 ust. 1 pkt d) może nastąpić w przypadku zmiany zakresu Przedmiotu Umowy (na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego wydanego w trybie wskazanym w 1 ust. 3 umowy, a zawartego w załączniku nr 2 do Umowy). 5. Ustala się, że należność za przedmiot umowy będzie regulowana etapami zgodnie z ustaleniami Stron umowy; - pierwsza wpłata w wysokości.. zł (słownie:. tysięcy 00/100) zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy nr.. lub gotówką za potwierdzeniem na poczet zaliczki w dniu podpisania umowy, - należność Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy, płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr.. lub gotówką za potwierdzeniem. 6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do nabywania na rzecz realizacji Umowy niezbędnych materiałów budowlanych po uprzedniej wpłacie zaliczki w wysokości ustalonej pomiędzy stronami Umowy.

2 3 Obowiązki stron: 1. Wykonawca zobowiązuje się: a. wykonać przedmiot umowy w określonym czasie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także przepisami prawa budowlanego, b. po wykonaniu przedmiotu umowy uporządkować miejsce budowy zlokalizowane w przy ulicy. c. rozpocząć prace ujęte w 1 od dnia... r., d. zakończyć prace i przedstawić przedmiot umowy do końcowego odbioru nie później niż w dniu... r. 2. W dniu.. r. teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne straty spowodowane przez jego personel w związku z realizacją umowy Zamawiającemu i osobom trzecim. 4. Zamawiający zobowiązany jest każdorazowo odpowiednio wcześniej poinformować Krzysztofa Puchlerza o ewentualnym wejściu na teren remontowanego lokalu firm/osób zewnętrznych, tj., innych niż firma AGABUD. 5. Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty spowodowane przez osoby trzecie, które weszły na teren budowy bez jego zgody, a za zgodą i wiedzą Zamawiającego. 6. Zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatnie możliwość poboru energii elektrycznej i wody. 7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi oraz do kierowania ich realizacją jak również do niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich utrudnieniach, które pojawiają się podczas wykonywania przez niego obowiązków. 4 Odbiór przedmiotu umowy: 1. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru robót (etapów robót) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 2. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady i usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia - Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą określa terminy usunięcia wad i usterek; b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający za zgodą Wykonawcy jest uprawniony do obniżenia wynagrodzenia proporcjonalnie do wartości przedmiotu odbioru wolnego od wad lub usterek do jego wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad lub usterek. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie nadają się do usunięcia lub gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może odstąpić od umowy. przedmiot Umowy uważa się za odebrany, jeżeli w protokole odbioru stwierdzono wykonanie przedmiotu niniejszej umowy bez wad. 5 Osoby upoważnione: 1. Osobą upoważnioną do wszystkich uzgodnień z Zamawiającym dotyczących realizacji niniejszej umowy będzie wyłącznie Krzysztof Puchlerz,

3 2. Przedstawicielem Zamawiającego, upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących budowy będzie Pan/Pani., e mail:.. 3. W przypadku niedotrzymania zapisów 5 ust. 1 i 2 przez Strony umowy, tj. nawiązywanie kontaktów z pominięciem Zamawiającego lub Wykonawcy np. z pracownikami firmy Wykonawcy, podwykonawcami lub osobami trzecimi nie związanymi z realizacją budowy, a co może negatywnie wpływać na realizację kontraktu, Strony mogą odstąpić od umowy. 6 Odpowiedzialność odszkodowawcza: 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca może uwolnić się od tej odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że szkoda powstała na skutek siły wyższej, z wyłącznej winy Zamawiającego lub z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 2. Strony mają prawo dochodzić roszczeń o naprawianie szkody na zasadach ogólnych. 3. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie w sposób rażąco naruszający postanowienia umowne i został uprzednio w formie pisemnej wezwany do usunięcia rażących naruszeń tej umowy, a pomimo tego nie zaprzestanie niezwłocznie tych naruszeń. Skutki tego odstąpienia ponosi Wykonawca. 4. Wykonawca może również odstąpić od umowy, po uprzednim pisemnym lub ustnym wezwaniu/upomnieniu Zamawiającego o rażącym naruszaniu, nieprzestrzeganiu postanowień umowy. 7 Warunki gwarancji: 1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane przez siebie roboty na okres 5 lat, rękojmi na okres 3 lat. 2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w w/w terminie Zamawiający może naliczać Wykonawcy kary umowne za zwłokę w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto. 3. Za datę rozpoczęcia okresu gwarancji ustala się datę odbioru przedmiotu umowy. 4. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności losowych, na które strony nie mają wpływu, mających wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, strony dopuszczają jego zmianę pod warunkiem podpisania odpowiedniego aneksu. 8 Kary umowne: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: a/ w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto; b/ za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy 0,1% wartości wynagrodzenia umownego. c/ za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych w protokole odbioru Przedmiotu Umowy, w okresie gwarancji i rękojmi 0,1% wartości wynagrodzenia umownego. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne ogólnie obowiązujące w odniesieniu do robót i usług budowlanych.

4 10 Sprawy sporne rozstrzygane będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spór rozstrzygany będzie przez Sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 11 Załącznikami do niniejszej umowy są: Załącznik nr 1: Kosztorys na wykonanie stanu pod klucz Załącznik nr 2: Wykaz prac dodatkowych Załącznik nr 3: Polisa OC Wykonawcy Załącznik nr 4: Projekt domu Załącznik nr 5: Protokół przekazania terenu budowy 12 Postanowienia końcowe: 1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 2. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Oświadczenie Dom, który będzie budowany nie przekracza powierzchni użytkowej 300 m 2 Podstawa prawna art. 41 ust c ustawy o VAT z dn r. o podatku od towarów i usług. Dziennik ustaw z 2004 r. z późniejszymi zmianami... Data i czytelny podpis Zamawiającego

5 Załącznik nr 2 Wykaz prac dodatkowych Lp. Praca dodatkowa Cena Czas wykonania

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym)

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) PESEL. nr dowodu osobistego. będącą (-ym) właścicielem/współwłaścicielem działki Nr..obręb Nr.w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY UMOWA Nr... zawarta w dniu....2013 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy : Powiatem Ostrowieckim Zarządem Powiatu z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ulica Iłżecka 37, reprezentowanym przez : 1. Starostę

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwaną dalej Zamawiającym ; a... zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej: 1 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR. I. Postanowienia ogólne UMOWA NR Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu 2012 r. w Szczecinie pomiędzy: Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie pl. Armii Krajowej 1 NIP 851 31 36 996, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

istotne postanowienia umowy

istotne postanowienia umowy załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 -wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 zawarta w dniu 2013 r. w Płocku, pomiędzy: 1/ Związkiem Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock reprezentowanym przez Panią Katarzynę Rogucką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego zawarta w dniu. r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE -

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1. PREAMBUŁA OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1.1 Niniejsze warunki ogólne umowy o roboty budowlane (zwane dalej Warunkami Ogólnymi ) stanowią integralną część Umowy o roboty budowlane (zwanej

Bardziej szczegółowo