Promocja projektów finansowanych ze środków UE Nowy Sącz, 22 listopada 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Promocja projektów finansowanych ze środków UE Nowy Sącz, 22 listopada 2012 r."

Transkrypt

1 Promocja projektów finansowanych ze środków UE Nowy Sącz, 22 listopada 2012 r. Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata

2 Zagadnienia dotyczące promocji projektów w ramach wybranych programów operacyjnych, wchodzących w skład Narodowej Strategii Spójności (POKL, POIG, POIiŚ) 2

3 Akty prawne Unii Europejskiej Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności - Art. 69 Obowiązek informowania o współfinansowaniu projektów ze środków Unii Europejskiej Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Art. 8 i 9 Obowiązki beneficjentów w zakresie promocji faktu współfinansowania projektów ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 3

4 Polskie akty prawne i wytyczne Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06. nr 227, poz z późn. zm.)- Art. 26 ust.1 pkt 16 Nakłada obowiązki w zakresie promocji i informacji programu operacyjnego na instytucję zarządzającą Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji z dnia 10 czerwca 2010 r. Przygotowane w celu zapewnienia jednolitości zasad prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich. Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata wraz zał. nr 1 pn. Księga identyfikacji wizualnej NSS Określa podstawowe zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych na potrzeby NSS oraz wszystkich programów operacyjnych Zasady promocji projektów określone przez Instytucje Zarządzające poszczególnymi Programami Operacyjnymi w perspektywie Określa szczegółowe zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych przez Beneficjentów 4

5 Główne obowiązki beneficjentów Głównym celem działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez beneficjentów jest zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziału środków Unii Europejskiej w realizowanych przez nich projektach. Celem takich działań jest zwiększenie poziomu wiedzy opinii publicznej na temat celów i korzyści wynikających z realizacji projektów istotnych dla zwiększenia konkurencyjności kraju i regionów. 5

6 Główne obowiązki beneficjentów Beneficjent od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu zobowiązuje się do: informowania opinii publicznej o pomocy finansowej otrzymanej z Unii Europejskiej, informowania opinii publicznej o fakcie współfinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, realizacji działań informacyjnych i promocyjnych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z przyjętymi zasadami, racjonalnego i efektywnego wykorzystania środków, kanałów informacyjnych w zakresie planowanych zadań. 6

7 Promocja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata

8 Promocja projektu w ramach POKL 8

9 Promocja projektu w ramach POKL Najważniejszym dokumentem krajowym, regulującym kwestie dotyczące obowiązków informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata Określa zasady komunikacji w ramach Programu z uwzględnieniem spójnej wizualizacji i przekazu oraz stanowi podstawę dla prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w obrębie programu. Integralną częścią Planu komunikacji PO KL są Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Określają zasady dotyczące jednolitego sposobu oznaczania wszystkich projektów realizowanych w ramach PO KL, a także sposoby oznaczania działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach projektów dofinansowanych ze środków EFS. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9

10 Główne obowiązki beneficjentów Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawiera zapis o obowiązku informowania i promowania o źródle finansowania ( Obowiązki informacyjne). Ustęp 1- Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji projektu przez Unie Europejska zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności ( ) Ustęp 3- Beneficjent zobowiązuje się do umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących Projektu, w tym: materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących Projektu oraz sprzęcie finansowanym w ramach Projektu zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 4.

11 Główne obowiązki beneficjentów Ustęp 4- Beneficjent oświadcza, że zapoznał sie z treścią Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia): oraz zobowiązuje sie podczas realizacji Projektu przestrzegać określonych w nich reguł informowania o Projekcie i oznaczenia Projektu, tj.: 1) oznaczenia pomieszczeń, w których prowadzony jest Projekt, 2) informowania uczestników projektu o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 3) informowania instytucji współpracujących i społeczeństwa o fakcie współfinansowania Projektu z EFS i osiągniętych rezultatach Projektu. 11

12 Główne obowiązki beneficjentów Wszystkie działania informacyjno-promocyjne w PO KL prowadzone przez beneficjentów Programu czy instytucje zaangażowane we wdrażanie PO KL muszą zawierać co najmniej: - logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - logotyp Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego - informacja o współfinansowaniu inwestycji ze środków UE Dodatkowo: - hasło promocyjne zarezerwowane dla POKL: Człowiek - najlepsza inwestycja Może być umieszczone w dowolnym miejscu, jednak poza ciągiem znaków. - logotypy uzupełniające, np. logotypy instytucji, beneficjentów, partnerów itp. 12

13 Logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 13

14 Logotyp Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego 14

15 Logotyp Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej 15

16 Informacja o współfinansowaniu - tekst informujący o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego stosowanie uzależnione od wielkości i rodzaju materiału może być umieszczona w dowolnym miejscu materiału lecz poza ciągiem znaków

17 Hasło promocyjne i logotypy uzupełniające Dodatkowo: - hasło promocyjne zarezerwowane dla POKL: Człowiek - najlepsza inwestycja. Może być umieszczone w dowolnym miejscu, jednak poza ciągiem znaków. - logotypy uzupełniające, np. logotypy instytucji, beneficjentów, partnerów itp. 17

18 Główne obowiązki beneficjentów Wszelkie materiały informacyjne, promocyjne i szkoleniowe, w zależności od ich wielkości, rodzaju i techniki wykonania muszą być oznaczane według dwóch możliwych wariantów: 1. wariant podstawowy - dla dużych materiałów (m.in. materiały duże, w tym tablice informacyjne, plakaty, bannery, billbordy, ścianki konferencyjne, multimedialne, wybrane drukowane: publikacje, notatniki, czy reklamy, strony internetowe, prezentacje, naklejki na sprzęt i wyposażenie) - zakłada, że będą zawierały co najmniej obowiązkowo: emblemat Unii Europejskiej, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego, logo PO KL, hasło promocyjne Programu Kapitał Ludzki, informację o współfinansowaniu, a opcjonalnie jeśli to możliwe: logo/herb instytucji lub województwa. 18

19 19

20 Główne obowiązki beneficjentów 2. wariant minimalny - dla małych materiałów (materiały małe, w tym gadżety wybrane drukowane: tj. papier firmowy, koperty,) - zakłada, że będą zawierały co najmniej obowiązkowo: emblemat UE z odwołaniem słownym do UE, logo PO KL, a opcjonalnie jeśli to możliwe: logo lub herb instytucji lub województwa. Przykład: 20

21 Oznaczanie projektów: Pamiętaj! Podczas realizacji projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oznaczone muszą być: pomieszczenia, w których realizowany jest projekt, sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach projektu, materiały informacyjno-promocyjne (publikacje i inne materiały), dokumenty projektu, miejsca pracy, sfinansowane w ramach projektu (w tym umowy zawierane w związku z realizacją projektu, deklaracje o przystąpieniu do projektu, dyplomy/certyfikaty uzyskane przez uczestników projektu itd.), wszelkie inne produkty, usługi wytworzone w ramach projektu (strony internetowe, gadżety).

22 Oznaczanie pomieszczeń, w których realizowany jest projekt Jak oznaczać? poprzez wywieszenie plakatu, tablicy informacyjnej, naklejki lub innego rodzaju materiału zawierającego Logo PO KL oraz flagę Unii Europejskiej z dwoma podpisami oraz informację o realizowaniu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

23 Oznaczanie sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu Sprzęt oraz wyposażenie (komputery, drukarki, aparaty fotograficzne itp.) zakupiony/amortyzowany/ wynajęty/leasingowany na potrzeby projektu musi być wyraźnie oznakowany w widocznym miejscu. Przykład: 23

24 24

25 Oznaczenie publikacji, materiałów informacyjno-promocyjnych Wszystkie publikacje powinny zawierać logotypy i informacje o współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Społeczny! publikacje co najmniej na stronie redakcyjnej, drobne publikacje drukowane (broszurki, ulotki, foldery) na pierwszej lub ostatniej stronie publikacji, publikacje w wersji elektronicznej (płyty CD, DVD itd.) na pierwszej stronie/ekranie pojawiającym się na początku odtwarzanego materiału, nadruk na płycie/okładce, w przypadku prezentacji multimedialnych, co najmniej na pierwszym albo ostatnim slajdzie, materiały audiowizualne. 25

26

27 27

28 28

29 Dokumenty projektu, miejsca pracy, sfinansowane w ramach projektu Związane z zatrudnieniem w ramach projektu: stanowisko pracy indywidualnie lub oznaczenie całego biura zakresy czynności umowa o dzieło/zlecenia. Dokumenty, związane z udziałem w formie wsparcia w ramach EFS: materiały szkoleniowe zaproszenia certyfikaty umowy szkoleniowe itd. 29

30 Informacja o współfinansowaniu przekazywana podczas konferencji/ seminariów/warsztatów/spotkań informacyjnych/targów i innych imprez zaproszeniach zarówno przekazywanych w formie papierowej, jak i elektronicznej, również jeśli zaproszenie jest zaproszeniem otwartym, w formie ogłoszenia, ogłoszenia prasowego, plakatu, itp., materiałach, które otrzymują uczestnicy spotkania, w szczególności na publikacjach, gadżetach, prezentacjach, materiałach audiowizualnych, plakatach, informacjach, ogłoszeniach umieszczonych w sali, stoisku wystawienniczym, w miejscu widocznym dla uczestników spotkania lub/oraz przed wejściem do sali; informacja o współfinansowaniu może się również znajdować na elementach scenografii, wystroju stanowiska, jak również w formie transparentów, ścian reklamowych, itp. O ile formuła spotkania na to pozwala, informacja o współfinansowaniu powinna zostać również przekazana uczestnikom na wstępie lub na zakończenie spotkania, np. poprzez przekazanie tej informacji przez prowadzącego spotkanie/ konferencję. 30

31 Jak informować? informacja wyraźna i czytelna I zawiera komunikat o współfinansowaniu I współfinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Logo PO KL oraz flagę Unii Europejskiej. Jak oznaczać? naklejki papierowe I naklejki na folii samoprzylepnej I tabliczki plastikowe lub metalowe I naszywki z materiału I grawer I haft itp.. Nie ma obowiązku oznaczania materiałów biurowych oraz małego sprzętu o niewielkiej wartości np. zszywacze, dziurkacze, itp..

32 Główne obowiązki beneficjentów Pamiętaj! Logotypy POKL jak i EFS oraz UE dostępne są zarówno w wersji kolorowej jak i monochromatycznej. Przy stosowaniu logotypów kolorowych można drukować i kserować jedynie w kolorze. Jeżeli planuje się przygotowanie materiałów powielanych na czarno biało należy w materiale źródłowym zastosować logotyp monochromatyczny. Przykład: 32

33 Promocja projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata

34 Promocja projektów w ramach POIiŚ 34

35 Promocja projektów w ramach POIiŚ Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Określają podstawowe obowiązki beneficjentów w zakresie informowania i promowania projektów współfinansowanych z POIiŚ oraz zasady, dotyczące jednolitego oznaczania wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych. 35

36 Promocja projektów w ramach POIiŚ Beneficjent od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu w czasie, kiedy jest związany zapisami umowy, zobowiązuje się do: informowania opinii publicznej o pomocy finansowej, otrzymanej z Unii Europejskiej, informowania opinii publicznej o fakcie współfinansowania projektu z Funduszu Spójności lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizacji działań informacyjnych i promocyjnych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym dokumencie. 36

37 Promocja projektów w ramach POIiŚ Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Informacja i promocja 1. Beneficjent jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu w ramach POIiŚ, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu 1828/ W celu zapewnienia społeczeństwu prawidłowej informacji na temat unijnego źródła dofinansowania i wkładu w realizowany Projekt w ramach POIiŚ, Beneficjent wyraża zgodę na zamieszczenie powyższej informacji w formie elektronicznej w serwisach internetowych IZ, IP i Instytucji Wdrażającej. 37

38 Promocja projektów w ramach POIiŚ Zestawienia znaków W zestawieniu ze znakami uzupełniającymi (np. logo beneficjenta, logo podmiotu upoważnionego, herb lub godło jednostki samorządu terytorialnego, logo instytucji) znak Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajduje się zawsze z lewej strony, natomiast emblemat Unii Europejskiej z prawej strony. Znaki uzupełniające mogą zostać umieszczone wyłącznie w przestrzeni pomiędzy tymi znakami. Przykład: 38

39 Promocja projektów w ramach POIiŚ Zestawienia znaków Hasło POIiŚ Dla rozwoju infrastruktury i środowiska jest umieszczane w dowolnym miejscu materiału, ale poza ciągiem znaków. Informacja o współfinansowaniu jest umieszczana w dowolnym miejscu materiału, ale poza ciągiem znaków (treść informacji o współfinansowaniu może podlegać modyfikacji, rozwinięciu). 39

40 Promocja projektów w ramach POIiŚ Działania obowiązkowe Tablica informacyjna Umieszczana niezwłocznie po rzeczowym rozpoczęciu realizacji projektu, w widocznym punkcie, w miejscu realizacji projektu (jeśli termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu przypada przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, umieszczana niezwłocznie po podpisaniu umowy) dla projektów spełniających łącznie warunki: całkowity wkład publiczny w projekcie przekracza euro, projekt dotyczy finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych W przypadku inwestycji, w których całkowity wkład publiczny nie przekracza euro, umieszczenie tablic informacyjnych nie jest obligatoryjne, ale rekomendowane. 40

41 Promocja projektów w ramach POIiŚ Działania obowiązkowe Tablica informacyjna Tablica informacyjna musi zawierać następujące elementy: wszystkie obowiązkowe elementy wariantu podstawowego tj. -emblemat UE z odwołaniem słownym do UE oraz do właściwego funduszu FS/EFRR, -logo POIiŚ, -hasło promocyjne POIiŚ Dla infrastruktury i środowiska (informacje te powinny zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy) informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, tytuł projektu, logo Beneficjenta i/lub podmiotu upoważnionego wartość projektu w PLN, kwotę dofinansowania UWAGA: W przypadku zmiany wartości dofinansowania dla projektu należy każdorazowo dokonać aktualizacji danych finansowych zamieszczonych na tablicy informacyjnej. 41

42 Promocja projektów w ramach POIiŚ Działania obowiązkowe Tablica informacyjna Rekomendowane wymiary tablicy informacyjnej wynoszą 3 m (szerokość) x 2 m (wysokość). W uzasadnionych przypadkach, zaopiniowanych przez właściwą IP lub IW, dopuszcza się możliwość zmniejszania lub zwiększania wymiarów tablicy, z uwagi na przepisy prawa oraz rodzaj i charakter projektu, pod warunkiem zachowania wszystkich proporcji oryginalnego wzoru tablicy. 42

43 Promocja projektów w ramach POIiŚ Tablica informacyjna - przykład 43

44 Promocja projektów w ramach POIiŚ Działania obowiązkowe Tablica pamiątkowa Zamieszczana nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu (jeśli rzeczowa realizacja projektu dobiegła końca przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, niezwłocznie po podpisaniu umowy) dla projektów spełniających warunki: całkowity wkład publiczny przekracza euro, projekt dotyczy zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych. W przypadku inwestycji, w których całkowity wkład publiczny nie przekracza euro, umieszczenie tablicy pamiątkowej nie jest obligatoryjne, ale rekomendowane. 44

45 Promocja projektów w ramach POIiŚ Działania obowiązkowe Tablica pamiątkowa Tablica pamiątkowa wariant podstawowy musi zawierać następujące elementy: Emblemat UE z odwołaniem słownym Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności logo POIiŚ, hasło promocyjne POIiŚ Dla rozwoju infrastruktury i środowiska (informacje te powinny zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy), tytuł projektu, logo Beneficjenta i/lub podmiotu upoważnionego, informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. 45

46 Promocja projektów w ramach POIiŚ Działania obowiązkowe Tablica pamiątkowa Zaleca się, aby tablice pamiątkowe były wykonane z materiałów trwałych, tj. odpornych na warunki atmosferyczne, w celu zapewnienia czytelność informacji oraz wysokiego poziomu estetycznego tablicy, co najmniej w okresie trwałości projektu. Rekomendowane wymiary tablicy pamiątkowej wynoszą nie mniej niż 1 m (szerokość) x 0,7 m (wysokość) W uzasadnionych przypadkach, zaopiniowanych przez właściwą IP lub IW, dopuszcza się możliwość zmniejszania lub zwiększania wymiarów tablicy, z uwagi na przepisy prawa oraz rodzaj i charakter projektu, pod warunkiem zachowania wszystkich proporcji oryginalnego wzoru tablicy. 46

47 Promocja projektów w ramach POIiŚ Działania obowiązkowe Tablica pamiątkowa- przykład 47

48 48

49 49

50 Promocja projektów w ramach POIiŚ Działania obowiązkowe Tabliczki i naklejki informacyjne Do oznakowania projektów których przedmiotem jest zakup środków trwałych m.in.: maszyn i urządzeń, pojazdów oraz innych rodzajów sprzętu i wyposażenia zakupionych dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej stosuje się oznaczenie w postaci tabliczek lub naklejek informacyjnych, gdzie wielkość zawsze należy dostosować do przedmiotu i jego wymiarów danego środka trwałego. Zalecane wymiary naklejki informacyjnej wynoszą 7 cm (szerokość) x 5 cm (wysokość) Rekomendowany rozmiar tabliczki wynosi 20 cm (szerokość) x 15 cm (wysokość) Na naklejkach i tabliczkach należy stosować oznaczenie właściwe dla wariantu minimalnego! 50

51 Promocja projektów w ramach POIiŚ Działania obowiązkowe oznaczanie dokumentów Oznaczeniu o współfinansowaniu podlegają wszelkie dokumenty dotyczące realizacji projektu. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie beneficjent ma obowiązek oznakowania dotychczasowej dokumentacji, również tej powstałej w okresie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Obowiązek zostanie spełniony, jeśli ciąg znaków znajdzie się na dokumentach lub na grzbiecie segregatora z dokumentami. Oznaczeniu podlega co najmniej pierwsza strona dokumentu. Dokumenty powinny być oznaczone wszystkimi obowiązkowymi elementami wariantu podstawowego, tj.: - emblemat UE z odwołaniem słownym do UE i właściwego funduszu FS/EFRR - logo POIiŚ - hasło promocyjne Dla rozwoju infrastruktury i środowiska (opcjonalnie). 51

52 Promocja projektów w ramach POIiŚ Działania obowiązkowe- oznaczanie dokumentów Oznaczeniu podlegają w szczególności: korespondencja prowadzona w sprawie projektu ze wszystkimi partnerami oraz instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie POIiŚ, umowy z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu oraz ich opisy stanowisk pracy lub umowy cywilno-prawne na świadczenie usług (np. doradztwa), umowy z wykonawcami, ogłoszenia o wyborze wykonawcy w ramach projektu, dokumentacja przetargowa, ogłoszenia w procesie udzielania zamówień publicznych, certyfikaty i zaświadczenia. Dokumenty finansowe faktury, rachunki i inne dokumenty finansowoksięgowe nie muszą być oznaczane. 52

53 Promocja projektów w ramach POIiŚ Beneficjenci mogą realizować również inne działania informacyjne i promocyjne poza obowiązkowymi jeśli służą one informowaniu opinii publicznej o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej oraz o tym, iż projekt jest współfinansowany ze środków funduszy unijnych w ramach POIiŚ. Działania rekomendowane: Strony internetowe, Publikacje drukowane i elektroniczne, Plakaty, Informacje prasowe, Konferencje/szkolenia/spotkania informacyjne, Materiały promocyjne/gadżety 53

54 Promocja projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata

55 Promocja projektów w ramach POIG 55

56 Promocja projektów w ramach POIG Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu. Dokument o charakterze informacyjnym, skierowany m.in. do Beneficjentów Programu mający na celu przybliżenie i uporządkowanie informacji na temat obowiązków informacyjnych i promocyjnych. 56

57 Promocja projektów w ramach POIG Z punktu widzenia Beneficjentów projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wiążącymi dokumentami w zakresie informacji i promocji są: Rozporządzenie wykonawcze KE Umowa o dofinansowanie projektu 57

58 Promocja projektów w ramach POIG Beneficjent od czasu podpisania umowy o dofinansowanie projektu, w czasie kiedy jest związany zapisami umowy, zobowiązany jest do: informowania opinii publicznej o pomocy finansowej otrzymanej z funduszy unijnych, informowania opinii publicznej o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, realizacji zadań informacyjnych i promocyjnych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z zasadami przyjętymi w dokumencie. 58

59 Promocja projektów w ramach POIG Zestawienia znaków ważne informacje: Znaki graficzne (logo Programu, znak Unii Europejskiej oraz logo beneficjenta ) tworzą tzw. ciąg znaków, w obszarze którego zabrania się zamieszczania innych informacji ( np. tekstu o współfinansowaniu projektu/produktu, hasła promocyjnego, tytułu projektu itp.). Zestawienia znaków: znak Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka znajduje się zawsze z lewej strony, natomiast emblemat Unii Europejskiej (wraz z podpisem) z prawej strony, znaki uzupełniające mogą zostać umieszczone wyłącznie w przestrzeni pomiędzy tymi znakami. 59

60 Promocja projektów w ramach POIG Przykład: 60

61 Promocja projektów w ramach POIG Działania obowiązkowe: 1. Tablice informacyjne (jeżeli całkowity wkład publiczny przeznaczony na realizację projektu dotyczącego finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych przekracza Euro). 2. Tablice pamiątkowe (jeżeli całkowity wkład publiczny przeznaczony na realizację projektu dotyczącego zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych przekracza Euro). 3. Naklejki/plakietki/tabliczki informacyjne 4. Dokumenty 61

62 Promocja projektów w ramach POIG Tablica informacyjna Układ tablicy powinien zawierać: emblemat UE z odwołaniem słownym Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, poza ciągiem znaków, w dolnej części tablicy, należy umieścić informację o współfinansowaniu projektu, nazwę projektu, jego łączny budżet i wysokość dofinansowania ze środków UE, okres realizacji projektu hasło promocyjne przeznaczone dla PO IG. Do wyboru dwa hasła: Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki, Dotacje na innowacje, najlepiej wraz z wyrażeniem Inwestujemy w waszą przyszłość. Minimalne wymiary tablicy informacyjnej to: 150 cm x 100cm 62

63 Promocja projektów w ramach POIG Tablica pamiątkowa Układ tablicy jak dla tablicy informacyjnej. Powinna zawierać aktualne dane finansowe, tzn. należy uwzględniać ewentualne zmiany wprowadzone aneksami do umowy. Minimalny zalecany wymiar to: 70 cm x 50 cm 63

64 Promocja projektów w ramach POIG Tablica informacyjna/pamiątkowa-przykład 64

65 65

66 Promocja projektów w ramach POIG Tablice informacyjne i pamiątkowe wewnętrzne Rekomendowane w przypadku projektów, w których zakresie rzeczowym nie występują roboty budowlane lub infrastrukturalne, ale których przedmiotem jest np. zakup środków trwałych, pozyskanie wartości niematerialnych i prawnych, takich jak: nabycie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej w tym patentów, know how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą. Zaleca się zamieszczenie tego typu tablicy w przypadku projektów o dużej wartości, jak w przypadku tablic informacyjnych i pamiątkowych wymaganych rozporządzeniem, tj. gdy wartość całkowitego wkładu publicznego do projektu przekracza euro. Minimalny zalecany wymiar to: 40 cm x 30 cm 66

67 Promocja projektów w ramach POIG Naklejki/plakietki/tabliczki informacyjne Narzędzie to stosuje się w celu oznakowania: środków trwałych, m.in.: maszyny i urządzenia, aparatura, wyposażenie biurowe, sprzęt komputerowy, sprzęty audiowizualne, zakupione ze środków EFRR w ramach PO IG, wartości niematerialnych i prawnych np. oprogramowanie, umieszczając je w widocznym miejscu na sprzęcie, w którym dane oprogramowanie zostało zainstalowane, stanowisk pracy pracowników zaangażowanych w realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych (poprzez naklejenie takiej naklejki na drzwiach pokoju). Układ naklejki/plakietki powinien zawierać: - Logo Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska, - Logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 67

68 Promocja projektów w ramach POIG Naklejki/plakietki/tabliczki informacyjne- przykład: 68

69 Promocja projektów - podsumowanie W układzie poziomym znak Programu Operacyjnego znajduje się zawsze z lewej strony, natomiast emblemat Unii Europejskiej z prawej. Informacja o współfinansowaniu i/lub hasło promocyjne określone dla Programu są umieszczane w dowolnym miejscu produktu projektu. ZAWSZE musi być jednak umieszczone poza ciągiem znaków. W informacji o współfinansowaniu należy posługiwać się pełnymi nazwami: Unia Europejska (nie UE), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (nie EFRR), Małopolski Regionalny Program Operacyjny (nie MRPO), Program Operacyjny Kapitał Ludzki (nie POKL) itd 69

70 Dziękuję za uwagę Katarzyna Kasprzyk Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich Zespół Centrum Informacyjne FEM Lokalny Punkt Informacyjny w Nowym Sączu ul. Zygmuntowska 15-17, Nowy Sącz tel. (18) fem_nowy www:

71 Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Wielicka 72B, Kraków tel. (12) , fax (12) Centrum Informacyjne FEM tel. (12) , fax (12) Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, Kraków tel. (12) , fax (12)

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Szkolenie Promocja, rozliczanie, kontrola oraz najczęstsze nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach MRPO Kraków, 2013 r. 1 PLAN SPOTKANIA

Bardziej szczegółowo

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, j, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska Informacja i promocja podstawy prawne Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji Ewa Ucinek 16-02-2012, Łódź Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady promocji projektów. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady promocji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Logotyp PO KL (KOLOR) (MONOCHROMATYCZNY NEGATYW) (SZARY) (MONOCHROMATYCZNY POZYTYW) Tło logotypu PO KL Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 M inisterstwo Środowiska Informacja i promocja

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 M inisterstwo Środowiska Informacja i promocja

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne

Działania promocyjne i informacyjne Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Monika Kaczyńska Wydział ł Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 Ministerstwo Środowiska Warszawa, 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji

Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 26 listopada 2010 Urząd 1 Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja

Bardziej szczegółowo

Zasady oznaczania projektów i działań informacyjnopromocyjnych. w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Zasady oznaczania projektów i działań informacyjnopromocyjnych. w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji Zasady oznaczania projektów i działań informacyjnopromocyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji Marzec 2010 r. Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Informacja i promocja w projektach realizowanych w ramach PO KL 2007-2013

Informacja i promocja w projektach realizowanych w ramach PO KL 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Informacja i promocja w projektach realizowanych w ramach PO KL 2007-2013 Gdańsk 06.03.2008 r. Informacja i Promocja. KTO? Obowiązek informowania o współfinansowaniu środków

Bardziej szczegółowo

Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego?

Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 29 września 2010 r. Promocja w projekcie jest ważna Komisja Europejska zobowiązała

Bardziej szczegółowo

Promocja projektu. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie oraz publikowanie prezentacji bez zgody autora są prawnie zabronione

Promocja projektu. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie oraz publikowanie prezentacji bez zgody autora są prawnie zabronione Promocja projektu Magdalena Wites-Czerwińska specjalista ds. ewaluacji i promocji Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie oraz publikowanie prezentacji bez zgody autora są prawnie zabronione Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów w ramach IV priorytetu POIiŚ

Zasady promocji projektów w ramach IV priorytetu POIiŚ Zasady promocji projektów w ramach IV priorytetu POIiŚ Działania promocyjne są niezbędne Rozporządzenie 1828/2006 (art. 8 i 9) Umowa o dofinansowanie (par. 18) Wytyczne MRR: Zasady promocji projektów dla

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych

Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Promocja w projektach

Promocja w projektach INTERREG V-A Republika Czeska - Polska Promocja w projektach Szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Interreg V-A RCz-PL 25 kwietnia 2017 r., Bielsko-Biała Promocja - dokumenty Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PROMOCJA Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Listopad 2009 Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Promocja i informacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Promocja i informacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja i informacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Toruń, październik

Bardziej szczegółowo

Zasady oznaczania dokumentów oraz obowiązki Beneficjentów (informacja i promocja projektu)

Zasady oznaczania dokumentów oraz obowiązki Beneficjentów (informacja i promocja projektu) Zasady oznaczania dokumentów oraz obowiązki Beneficjentów (informacja i promocja projektu) Warszawa, 18.09.09 Wynikają z przepisów: Obowiązki Beneficjentów w zakresie informacji i promocji 1. prawa wspólnotowego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i informacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012 Wytyczne dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna w zakresie informacji i promocji Celem działań informacyjnych i promocyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku 2. Adres Zamawiającego: ul. Leśna 22 37-300 Leżajsk tel. 017 24 04 700 3. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r.

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r. Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu Kraków, 12 marca 2012 r. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wyboru do dofinansowania.

Bardziej szczegółowo

1. Założenia ogólne: 2. Rodzaje działań promocyjnych i informacyjnych:

1. Założenia ogólne: 2. Rodzaje działań promocyjnych i informacyjnych: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 583/2015 Wytyczne dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna oraz organizatorów wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Beneficjentów EFS jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS,

Beneficjentów EFS jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS, Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. Podstawy prawne realizacji działań informacyjno-promocyjnych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja oraz zasady oznaczania projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

Informacja i Promocja oraz zasady oznaczania projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Informacja i Promocja oraz zasady oznaczania projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podstawowy dokument dotyczący

Bardziej szczegółowo

ZASADY WIZUALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI.

ZASADY WIZUALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI. ZASADY WIZUALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI. Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Bardziej szczegółowo

PORADNIK jak prawidłowo promować projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? -zadania i obowiązki projektodawców

PORADNIK jak prawidłowo promować projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? -zadania i obowiązki projektodawców PORADNIK jak prawidłowo promować projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? -zadania i obowiązki projektodawców Każdy beneficjent korzystający ze środków PO KL ma obowiązek promowania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020. Obowiązki informacyjne

Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020. Obowiązki informacyjne Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Obowiązki informacyjne Obowiązek informowania o dofinansowaniu W celu poinformowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów

Bardziej szczegółowo

INTERREG V-A Republika Czeska Polska. Promocja projektu. Szkolenie z Kontrolerem. Program Interreg V A Republika Czeska Polska

INTERREG V-A Republika Czeska Polska. Promocja projektu. Szkolenie z Kontrolerem. Program Interreg V A Republika Czeska Polska Promocja projektu Szkolenie z Kontrolerem Program Interreg V A Republika Czeska Polska Wałbrzych: 8 czerwca 2017 r. Ramy prawne: INTERREG V-A Republika Czeska Polska Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności.

Zasady wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności. Zasady wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności. Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL Katowice, 30/05/2017

Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL Katowice, 30/05/2017 Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020 Katowice, 30/05/2017 Od kiedy oznaczać działania informacyjne i promocyjne? obowiązek informowania o projekcie od momentu

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania znaku Punkt Informacyjny

Zasady stosowania znaku Punkt Informacyjny WZP/WIS/U-332-31/12 Załącznik nr 6 do SIWZ Zasady stosowania znaku Punkt Informacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Informacji, Promocji i Szkoleń Zatwierdziła: Data: Wykaz skrótów: PIFE

Bardziej szczegółowo

Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. Katowice, 23 listopada 2017 r.

Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. Katowice, 23 listopada 2017 r. Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER Katowice, 23 listopada 2017 r. Od kiedy oznaczać działania informacyjne i promocyjne? obowiązek informowania o projekcie od momentu uzyskania

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA PROJEKTÓW. finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 3.06.

PROMOCJA PROJEKTÓW. finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 3.06. PROMOCJA PROJEKTÓW finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 Plan dzisiejszego szkolenia 1. Regulacje prawne oraz główne obowiązki Beneficjentów w zakresie informacji i

Bardziej szczegółowo

PLAN INFORMACYJNO-PROMOCYJNY PROJEKTU KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię! na lata 2010-2013. Informacje o Projekcie

PLAN INFORMACYJNO-PROMOCYJNY PROJEKTU KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię! na lata 2010-2013. Informacje o Projekcie PLAN INFORMACYJNO-PROMOCYJNY PROJEKTU na lata 2010-2013. Informacje o Projekcie Projekt, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW: Inwestycje o charakterze infrastrukturalnym

TYPY PROJEKTÓW: Inwestycje o charakterze infrastrukturalnym Działania promocyjne i informacyjne są nieodłącznym elementem procesu wdrażania projektu, któremu przyznane zostało dofinansowanie pochodzące z Unii Europejskiej. Obowiązek informowania o tym, że dany

Bardziej szczegółowo

Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL Katowice, 12/12/2017

Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL Katowice, 12/12/2017 Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020 Katowice, 12/12/2017 Od kiedy oznaczać działania informacyjne i promocyjne? obowiązek informowania o projekcie od momentu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Obowiązki informacyjne

Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Obowiązki informacyjne Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Obowiązki informacyjne Obowiązek informowania o dofinansowaniu W celu poinformowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektu współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013

Zasady promocji projektu współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Zasady promocji projektu współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 1 Co to jest promocja projektu? to wszystkie skoordynowane działania komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów współfinansowanych ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013

Zasady promocji projektów współfinansowanych ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Zasady promocji projektów współfinansowanych ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Oświęcim, 20 listopada 2012 r. 1 Co to jest promocja projektu? to wszystkie skoordynowane

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Załącznik do Planu komunikacji Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Wersja II Zmieniona uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 93 / 1658

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania oznaczeń w ramach PO RPW

Zasady stosowania oznaczeń w ramach PO RPW Zasady stosowania oznaczeń w ramach PO RPW Agnieszka Wysocka - Zespół Komunikacji Zewnętrznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O DOFINANSOWANIU Aby poinformować opinię publiczną oraz osoby i podmioty uczestniczące

Bardziej szczegółowo

Lp. nd. Opcjonalnie jeśli to możliwe materiały te mogą zawierać logo instytucji oraz informację o współfinansowaniu projektu.

Lp. nd. Opcjonalnie jeśli to możliwe materiały te mogą zawierać logo instytucji oraz informację o współfinansowaniu projektu. Wykaz istotnych zamian i uzupełnień w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymogi dotyczące promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wymogi dotyczące promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego materiał pomocniczy do Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji w ramach Narodowej Strategii Spójności - modyfikacje, wersja z 2 czerwca 2008 r. - Robert Sidorowicz, MRR

Zasady wizualizacji w ramach Narodowej Strategii Spójności - modyfikacje, wersja z 2 czerwca 2008 r. - Robert Sidorowicz, MRR Zasady wizualizacji w ramach Narodowej Strategii Spójności - modyfikacje, wersja z 2 czerwca 2008 r. - Robert Sidorowicz, MRR 2 KOMUNIKACJA WIZUALNA 1. Uszczegółowienie podrozdziału 8.2 Komunikacja wizualna

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Załącznik do Planu komunikacji Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Wersja IV Zmieniona uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2/44/14 z

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Darłowie. Plac Tadeusza Kościuszki 9. 76-150 Darłowo. Tel. 94 314 22 23. Fax. 94 314 23 33. www.darlowo.pl. e-mail: poczta@darlowo.

Urząd Miejski w Darłowie. Plac Tadeusza Kościuszki 9. 76-150 Darłowo. Tel. 94 314 22 23. Fax. 94 314 23 33. www.darlowo.pl. e-mail: poczta@darlowo. Zasady promocji i informacji projektów współfinansowanych ze środków Miasta Darłowo w ramach zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Urząd Miejski w Darłowie Plac Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Załącznik do Planu komunikacji Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Toruń,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OZNAKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

INSTRUKCJA OZNAKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU INSTRUKCJA OZNAKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU Wrocław 2014 INDEKS: 1. WSTĘP...2 2. ZADANIA O CHARAKTERZE INWESTYCYJNYM...2

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE?

DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE? OBOWIĄZKI INFORMACYJNO -PROMOCYJNE W RAMACH PO WER Warszawa, 25 czerwca 2015r. DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad rozliczania projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy CZĘŚĆ I: INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Zasady promocji projektów dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2011 Zasady promocji projektów dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Agnieszka Wysocka Zespół Komunikacji Zewnętrznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

jakie narzędzia możecie wykorzystać (w zależności od wybranej grupy ulotki, konferencja, media społecznościowe),

jakie narzędzia możecie wykorzystać (w zależności od wybranej grupy ulotki, konferencja, media społecznościowe), Proszę przemyśleć: jaka jest grupa docelowa Waszego projektu (np. bezrobotni z III profilem, uczestnicy świetlic środowiskowych, grupy wykluczone, młodzież z ośrodków wychowawczych), jakie narzędzia możecie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące zasady informowania i promowania.

Wymagania dotyczące zasady informowania i promowania. Wymagania dotyczące zasady informowania i promowania. Gdańsk, 19.10.2015 Podmiot realizujący przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy UE jest zobowiązany do informowania o uzyskanym dofinansowaniu.

Bardziej szczegółowo

GMINA BRAŃSZCZYK. http://www.poig.gov.pl/zpfe/documents/przewodnik_dla_benef_promocja_0412081.pdf

GMINA BRAŃSZCZYK. http://www.poig.gov.pl/zpfe/documents/przewodnik_dla_benef_promocja_0412081.pdf Załącznik Nr. 3 do zaproszenia z dnia 09.11.2009 r. Opis przedmiotu zamówienia pt.. Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjno promocyjne beneficjentów

Obowiązki informacyjno promocyjne beneficjentów Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Obowiązki informacyjno promocyjne beneficjentów Wydział Informacji i Promocji 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji: promocja, informacja i oznaczenia w ramach projektu Człowiek najlepsza inwestycja!

Zasady wizualizacji: promocja, informacja i oznaczenia w ramach projektu Człowiek najlepsza inwestycja! Zasady wizualizacji: promocja, informacja i oznaczenia w ramach projektu Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 2013

Zasady promocji projektów dla beneficjentów. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 26 kwietnia 2012 r. autokorekta Rozdziału 6.1.5. 25 lipca

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów.

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów. Zielona Góra, sierpień 2008 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Informacja i promocja prawidłowe oznaczenia, praktyczne przykłady i porady. 5 sierpnia 2010 Godz. 09.00 15.30

Informacja i promocja prawidłowe oznaczenia, praktyczne przykłady i porady. 5 sierpnia 2010 Godz. 09.00 15.30 Informacja i promocja prawidłowe oznaczenia, praktyczne przykłady i porady. 5 sierpnia 2010 Godz. 09.00 15.30 Program seminarium 09.00-10.45 Podstawowe zasady promocji w ramach PO KL Przerwa 11.00 13.45

Bardziej szczegółowo

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Wzór wizualizacji 1 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Zgodnie z 1 ust. 6 każdy Wnioskodawca realizujący projekt w ramach Konkursu dotacji na działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA

ZASADY DOTYCZĄCE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA ZASADY DOTYCZĄCE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 30.06.2010 OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW KROK 1 W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad rozliczania projektu Część III: Informacja i Promocja Rzeszów dn. 20.11.2012 r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Beneficjentów konkursu dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS

Przewodnik dla Beneficjentów konkursu dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS Przewodnik dla Beneficjentów konkursu dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS Wzór wizualizacji 1. Zakres stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Zgodnie z 1 ust. 3 Umowy Wnioskodawca realizujący

Bardziej szczegółowo

Obowiązki Partnerów KSOW w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych Szkolenie dla Partnerów KSOW, Poznań, 3 lutego 2017 r.

Obowiązki Partnerów KSOW w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych Szkolenie dla Partnerów KSOW, Poznań, 3 lutego 2017 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Materiał opracowany przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu

Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu Informacja i Promocja w ramach 8 naboru wniosków o granty na projekty dotyczące wsparcia w zakresie rozwoju pszczelarstwa Tyczyn,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 92/1077/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 92/1077/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 92/1077/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2012 r. Lista zmian do Wytycznych Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Wzór wizualizacji 1 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Załącznik nr 6 Zgodnie z 1 ust. 6 każdy Wnioskodawca realizujący projekt w ramach Konkursu dotacji na działania

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne Grantobiorcy

Obowiązki informacyjne Grantobiorcy Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu dotyczącego udzielenia grantów w ramach projektu Invest in Pomerania 2020 Obowiązki informacyjne Grantobiorcy 1. Jakie są Twoje obowiązki informacyjne jako Grantobiorcy?

Bardziej szczegółowo

Publikacja Zasady wizualizacji Stowarzyszenia Solna Dolina zawiera reguły. stosowania znaku Lokalnej Grupy Działania Solna Dolina wraz z opisem

Publikacja Zasady wizualizacji Stowarzyszenia Solna Dolina zawiera reguły. stosowania znaku Lokalnej Grupy Działania Solna Dolina wraz z opisem Spis treści 1. WSTĘP 3 2. OMÓWIENIE ZNAKU LGD SOLNA DOLINA 4 2.1. Znak LGD Solna Dolina w pełnej wersji kolorystycznej... 4 2.2. Znak LGD Solna Dolina w wersji monochromatycznej... 4 3. INFORMACYJNE OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

zakresie informacji i promocji projektów przez beneficjentów Infrastruktura i Środowisko

zakresie informacji i promocji projektów przez beneficjentów Infrastruktura i Środowisko Wypełnianie obowiązków w zakresie informacji i promocji projektów przez beneficjentów Działania 13.1 Programu Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 19 października 2010 r. O czym dzisiaj? Przypomnimypodstawowe

Bardziej szczegółowo

Wzór wizualizacji 1. Na informację o dofinansowaniu projektu składają się oznakowanie oraz komunikat słowny.

Wzór wizualizacji 1. Na informację o dofinansowaniu projektu składają się oznakowanie oraz komunikat słowny. Wzór wizualizacji 1 Załącznik nr 5 Zgodnie z 2 ust. 1 i 3 umowy każdy Wnioskodawca realizujący projekt w ramach Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

Księga Znaku marek promocyjnych Projektów realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata

Księga Znaku marek promocyjnych Projektów realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata Księga Znaku marek promocyjnych Projektów realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 dla województwa dolnośląskiego, kujawskopomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2013 Łódź, dnia 28.02.2013 roku Zapytanie ofertowe nr 1/02/2013 Zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie - 1 szt. tablicy informacyjnej - 1 szt. roll - up reklamowy w ramach promocji projektu pn. Przebudowa

Bardziej szczegółowo

2. Jak oznaczyć dokumenty i działania informacyjno-promocyjne w ramach Projektu?

2. Jak oznaczyć dokumenty i działania informacyjno-promocyjne w ramach Projektu? Załącznik nr do Umowy Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentów 1. Jakie są obowiązki informacyjne beneficjenta? Aby poinformować opinię publiczną (w tym odbiorców rezultatów projektu)

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów Załącznik do Uchwały nr 92/1077/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2012 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych

Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych Logo JESSICA Wersja podstawowa kolorowa Logo składa się ze skrótu JESSICA od pierwszych liter angielskiej nazwy inicjatywy: Joint

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów Załącznik nr 7 do SIWZ Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów Projekt pt. Regionalny System Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik stosowania wspólnego znaku w ramach Narodowej Strategii spójności

Podręcznik stosowania wspólnego znaku w ramach Narodowej Strategii spójności Podręcznik stosowania wspólnego znaku w ramach Narodowej Strategii spójności 2007-2013 1. Idea wspólnego znaku Opracowanie i stosowanie wspólnego znaku graficznego dla wszystkich programów pomocowych współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Umowy Operacyjnej nr [*] Obowiązki informacyjno - promocyjne Pośrednika Finansowego

Załącznik nr 12 do Umowy Operacyjnej nr [*] Obowiązki informacyjno - promocyjne Pośrednika Finansowego Załącznik nr 12 do Umowy Operacyjnej nr [*] Obowiązki informacyjno - promocyjne Pośrednika Finansowego 1. Pośrednik Finansowy zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów.

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów. Wersja 2.0 Zielona Góra, 8 czerwca 2010 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne...

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROMOCJI W PROJEKCIE PROGRAM ROZWOJOWY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZASADY PROMOCJI W PROJEKCIE PROGRAM ROZWOJOWY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZASADY PROMOCJI W PROJEKCIE PROGRAM ROZWOJOWY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Spis treści ZASADY OGÓLNE...2 Logotyp Projektu...2 Logotypy Unijne...2 Informacja o współfinansowaniu...3 Rozmieszczenie logotypów...3

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego. Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. dla rozwoju Polski Wschodniej

Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego. Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. dla rozwoju Polski Wschodniej 3 Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Warszawa, grudzień 2010 r. 4 Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 Wydawca: Polska

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 - rejestr wprowadzonych zmian Rozdział 1. Podstawy i zakres

Bardziej szczegółowo

SKRYPT nr 3 Zasady promowania zadań publicznych

SKRYPT nr 3 Zasady promowania zadań publicznych ABC dla III sektora: ZADANIA PUBLICZNE SKRYPT nr 3 Zasady promowania zadań publicznych Poradnik dla organizacji realizujących zadania publiczne finansowane i współfinansowane ze środków samorządów z terenu

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne Beneficjenta

Obowiązki informacyjne Beneficjenta Załącznik nr 3 do Porozumienia o dofinansowanie Projektu Obowiązki informacyjne Beneficjenta Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej

Bardziej szczegółowo

W celu poinformowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie o uzyskanym dofinansowaniu Beneficjent jest zobowiązany do:

W celu poinformowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie o uzyskanym dofinansowaniu Beneficjent jest zobowiązany do: Załącznik nr 4 Obowiązki informacyjno promocyjne Beneficjenta 1. Obowiązek informowania o dofinansowaniu W celu poinformowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie o uzyskanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Niezwłocznie po rozpoczęciu

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA Załącznik Nr 5 do Umowy o dofinansowanie Projektu OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA 1. Obowiązki informacyjne Beneficjenta Aby poinformować opinię publiczną (w tym odbiorców rezultatów projektu) oraz

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE NGO, JST (II nabór) CZĘŚĆ I: INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie I Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie I Przedmiot zamówienia obejmuje jednostronną tablicę informacyjną o wymiarach 200 cm wys. x 250 cm szer. wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Polski Wschodniej

dla rozwoju Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 2 3 Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Klaudyn, 10 października 2012. Nr zapytania: 1/2012/MJWPU ZAPYTANIE OFERTOWE

Klaudyn, 10 października 2012. Nr zapytania: 1/2012/MJWPU ZAPYTANIE OFERTOWE Nr zapytania: 1/2012/MJWPU Klaudyn, 10 października 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, produkcję i dostawę materiałów promocyjnych dla projektu pt. Zwiększenie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju Mazowsza ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Dla rozwoju Mazowsza ZASADY REALIZACJI PROJEKTU Dla rozwoju Mazowsza ZASADY REALIZACJI PROJEKTU Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Beneficjentów konkursu dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS

Przewodnik dla Beneficjentów konkursu dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS Przewodnik dla Beneficjentów konkursu dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS Wzór wizualizacji 1. Zakres stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Zgodnie z 1 ust. 3 Umowy Wnioskodawca realizujący

Bardziej szczegółowo

Promocja i informacja

Promocja i informacja Promocja i informacja Działania promocyjne i informacyjne to nieodłączny element procesu wdraŝania projektu, który uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej. KaŜdy beneficjent ma obowiązek informowania

Bardziej szczegółowo